Salten Politidistrikt 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salten Politidistrikt 2011"

Transkript

1 Salten Politidistrikt 2011

2 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen skal både foregå gjennom det forebyggende arbeidet, og ved å utvise god kvalitet og effektivitet i straffesaksbehandlingen. Politidistriktet kan i 2011 vise til en mer positiv utvikling enn norsk politi generelt, og jeg er svært fornøyd med den innsatsen de ansatte har levert gjennom året. Til tross for en stram økonomi og en utfordrende ressurssituasjon har vi klart å innfri våre målsettinger på de fleste områdene. Her vil jeg særlig trekke frem oppklaringsprosent, saksbehandlingstid og restansesituasjonen. Det gjenspeiles i våre resultattall at vi har hatt en høyere aktivitet i 2011 enn året før. Vi har blant annet avdekket langt flere narkotika-, sedelighet- og familievoldssaker, vi har sluttført langt flere straffesaker enn året før og vi har halvert mengden gamle ubehandlede saker. Det kan også leses av tallene at kvaliteten på vårt arbeid øker. Med en oppklaringsprosent på 55,4 % har vi satt ny rekord for Salten politidistrikt, og vi er blant de beste i landet. Særlig er jeg glad for den rekordhøye oppklaringsprosenten innen vinningskriminalitet med 32,9 %. Dette er en type kriminalitet som rammer mange og som er vanskelig å avdekke, og resultatene viser at politiet i Salten gjør jobben sin. Jeg vil også trekke frem det gode arbeidet som er utført for å bekjempe etablering av kriminelle MC-klubber i politidistriktet. Vår målsetting er å forhindre at enprosenterne, typisk Hells Angels, Outlaws, Bandidos og Coffin Cheaters og deres støtteklubber får fotfeste i vårt distrikt, og vi har jobbet aktivt for å bekjempe eksisterende kriminelle MC-miljø i Salten. Når det gjelder seksuelle overgrep og familievold er vi misfornøyd med at vi ikke har hatt kapasitet til å jobbe slik vi ønsker. Økt saksantall generelt og flere større enkeltsaker har gitt oss betydelige utfordringer i forhold til å ferdigbehandle sakene så hurtig som vi ønsker. I 2012 vil dette være en av våre viktigste oppgaver å forbedre. Politiets oppgaveportefølje er mangfoldig. Innenfor våre sivile rettspleieoppgaver har det vært jobbet godt og man har håndtert en økning i antall saker uten at dette har gått ut over saksbehandlingstiden. Innenfor utlendingsforvaltningen har saksantallet gått ned, men vi har likevel håndtert flere utenlandske statsborgere totalt. Når det gjelder våpen har vi tilbakekalt nesten dobbelt så mange våpen i 2011 som året før. Salten politidistrikt har i 2011 prioritert å ha personell i alle politistillingene. Dette etter mange år med stor uønsket ledighet i lensmannsdistriktene. Bemanningssituasjonen har således aldri vært bedre. Vi har likevel vært tvunget til å holde stillinger periodevis vakante på grunn av de økonomiske rammebetingelsene. Jeg mener likevel at ressurssituasjonen ikke har gått på bekostning av tryggheten for våre innbyggere. Januar 2012, Geir Ove Heir, politimester 2

3 INNHOLD 1. Kriminalitet i Salten politidistrikt a) Antall anmeldelser.. 4 b) Fordeling på kommunene Kriminalitetsutvikling 5 3. Straffesaksbehandling a) Oppklaringsprosent. 6 b) Saksbehandlingstid. 6 c) Straffereaksjoner mv.. 6 d) Restanser Særlige straffesaksområder a) Vinning 7 b) Narkotika. 7 c) Vold. 8 d) Sedelighet 9 5. Redningstjeneste og beredsskap Forvaltnings- og namssaker Utlendingssaker 11 3

4 1. KRIMINALITET I SALTEN POLITIDISTRIKT A. ANTALL ANMELDELSER Forbrytelser ,3 Forseelser ,3 SUM ,4 Forbrytelse Forseelse Sum B. FORDELING PÅ KOMMUNENE Bodø Fauske Meløy Saltdal/Beiarn Gildeskål Steigen Sørfold Rødøy Hamarøy Værøy/Røst Annet SUM Kommunenes andel av kriminalitet i Salten Steigen 2 % Gildeskål 2 % Sørfold 2 % Rødøy 0 % Hamarøy 3 % Værøy/Røst 1 % Annet (Salten) 3 % Saltdal/Beiarn 8 % Meløy 5 % Bodø 62 % Fauske 12 % 4

5 2. KRIMINALITETSUTVIKLING Vinning ,4 Grove tyverier totalt ,9 Grove tyverier fra bolig ,7 Grove tyverier fra hytte ,4 Bilbrukstyverier ,0 Vold ,3 Legemsfornærmelser ,6 Legemsbeskadigelser ,0 Familievold ,3 Trusler ,4 Sedelighet ,5 Seksuell omgang med barn under 14 år ,6 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år ,0 Voldtekt ,3 Narkotika ,1 Strl. 162, 1. ledd ,8 Strl. 162, 2. og 3. ledd ,7 Legemiddelloven ,4 Skadeverk ,2 Økonomi ,4 Miljø ,2 Arbeidsmiljø ,5 Trafikk ,6 Trafikkontroller ,1 Promillekjøring ,0 Trafikkuhell med personskade Drepte ,0 Undersøkelsessaker (dødsfall, ulykke, brann mv) ,9 Selvdrap ,0 Annet (militær straffelov, spesiallover mv.) ,3 5

6 3. STRAFFESAKSBEHANDLING A. OPPKLARINGSPROSENT Forbrytelser 53,9 47,9 55,4 15,7 Forseelser 86,5 81,9 84,8 3,5 Forbrytelser Landsbasis 34,2 37,4 38,0 1,6 Forseelser Landsbasis 80,7 80,1 79,5-0,7 Vold (forbrytelser totalt) 63,7 66,2 63,8-3,6 Vinning (forbrytelser totalt) 29,6 20,1 32,9 63,7 Sedelighet (forbrytelser totalt) 59,6 66,2 57,7-12,8 Narkotika (forbrytelser totalt) 88,5 86,4 88,1 2,0 B. SAKSBEHANDLINGSTID Forbrytelser (antall dager oppklart) ,4 Forseelser (antall dager oppklart) ,2 Forbrytelser Landsbasis (antall dager oppklart) Forseelser Landsbasis (antall dager oppklart) ,0 Prioriterte voldssaker (sentralt fastsatt frist 90 dager) ,0 Vinning (forbrytelser totalt) ,1 Sedelighet (forbrytelser totalt) ,8 Narkotika (forbrytelser totalt) ,1 Unge lovbrytere (sentralt fastsatt frist 42 dager) C. STRAFFEREAKSJONER MV. Dommer totalt ,9 Ubetingede dommer ,5 Betingede dommer ,0 Samfunnsstraff ,5 Forelegg ,2 Forenklet forelegg og gebyr ,4 Konfliktråd ,3 Inndragning (utbytte) ,6 Frifinnelser forbrytelser (prosent) 4,5 5,9 7,7 30,5 Varetektsfengslinger ,1 Dommeravhør ,2 Besøksforbud ,2 Voldsalarm ,0 D. RESTANSER Antall registrerte saker totalt ,4 Antall ikke-rettskraftige saker ,6 Antall ikke-påtaleavgjorte saker ,7 Antall ikke-rettskraftige saker eldre enn 12 måneder ,7 Antall ikke-påtaleavgjorte saker eldre enn 3 måneder ,7 6

7 4. SÆRLIGE OMRÅDER A. VINNING Vinningskriminaliteten i Salten politidistrikt er omtrent på samme nivå i 2011 som i 2010, med 1499 anmeldelser i 2011 mot 1505 anmeldelser i På landsbasis er vinningskriminaliteten redusert med 1,8 %. Oppklaringsprosenten for vinningssaker i Salten politidistrikt er på rekordhøye 32,9 %, mens landssnittet tilsvarende viser en oppklaringsprosent på 16,9 %. Når det gjelder grove tyverier i Salten er det registrert en liten økning på 0,9 % i 2011, herunder en økning på 7,7 % i antall grove tyverier fra bolig. Når det gjelder grove tyverier fra hytte har vi derimot hatt en nedgang på 30,4 % og en nedgang på 17 % i antall bilbrukstyverier. Tilsvarende utvikling registerte vi også i Vinningskriminalitet har vært et prioritert område i 2011, med særlig fokus på gjengangere og mobile vinningskriminelle. Når det gjelder gjengangere er det et relativt lite antall personer som genererer mye kriminalitet. Anslagsvis dreier det seg om ca personer, og de fleste av disse befinner seg i Bodø Fauske området. Det vi opplever som nytt i 2011 er at stadig yngre personer begår gjentatt vinningskriminalitet. Politidistriktet praktiserer null-toleranse ovenfor gjengangere, og de følges opp med pågripelse straks de begår en straffbar handling. Det er lav terskel for varetektsfengsling, pådømmelse skal skje i varetektsperioden og det skal følges opp med umiddelbar soning etter at dommen er rettskraftig. Når det gjelder mobile vinningskriminelle ble det i september 2009 etablert et formelt samarbeid mellom politidistriktene i Nord-Norge, og dette samarbeidet er videreutviklet i 2010 og Målet er å samordne og koordinere saker med fellestrekk- og modus på tvers av politidistriktene. Salten politidistrikt har i 2011 opplevd en nedgang i antall saker der mobile vinningskriminelle fra Øst-Europa er involvert. I desember 2010 ble imidlertid en polsk statsborger pågrepet i Frankrike og senere utlevert til Norge og domfelt i Hålogaland lagmannsrett til fengsel i 2 år for grovt tyveri fra en urmakerforretning i Bodø. Høsten 2011 ble en av hans medsammensvorne pågrepet av politiet på østlandet, transportert til Bodø og domfelt i Salten tingrett til fengsel i 2 år og 7 måneder for deltakelse i det samme grove tyveriet. Dommen er anket til Hålogaland lagmannsrett. Felles for alle våre saker der mobile vinningskriminelle er involvert er lav terskel for varetektsfengsling, hurtig pådømmelse, direkte avsoning - om mulig i hjemlandet, og umiddelbar utvisning etterpå. I 2010 hadde vi et rekordstort antall varetektsfengslinger, og mange av disse sakene gjaldt vinningskriminalitet. I 2011 har vi hatt en nedgang på 23,1 % i antall varetektsfengslinger, men fortsatt gjelder de fleste fengslingssakene vinningskriminalitet. Vinningskriminalitet er et prioritert område også i B. NARKOTIKA Salten politidistrikt hadde som målsetting i 2011 å avdekke minst 25 grove narkotikaforbrytelser etter straffeloven 162, 2. og 3.ledd. Det ble avdekket 20 slike saker. Resultatet kan langt på vei forklares med at vi valgte å bruke betydelig tid og ressurser på å følge opp det kriminelle MC-miljøet i indre Salten. Som følge av dette arbeidet avdekket vi en rekke narkotika saker etter straffeloven 162, 1.ledd, men ingen 2. eller 3.ledd saker. 7

8 Når det gjelder mindre alvorlige narkotikasaker etter straffeloven 162, 1.ledd og legemiddelloven, hadde vi som mål å avdekke minst 650 slike saker. Her ble målet nådd idet vi avdekket 662 saker i politidistriktet. Hasj er fremdeles det mest brukte illegale rusmiddel i Salten politidistrikt. Hasj brukes i alle rusmiljøer, fra de yngste nyetablerte rusmisbrukerne til de eldste og mest erfarne. Det ble beslaglagt totalt 16,8 kg cannabis fordelt på 214 beslag i Til sammenligning ble det i 2010 beslaglagt 9,17 kg cannabis fordelt på 196 beslag og i 2009 ble det beslaglagt 9,48 kg cannabis fordelt på 249 beslag. Amfetamin er også et vanlig rusmiddel i de fleste brukermiljøene. Det ble beslaglagt 1021 gram amfetamin / metamfetamin fordelt på 73 beslag i Til sammenligning ble det i 2010 beslaglagt 4422 gram amfetamin / metamfetamin fordelt på 94 beslag og i 2009 ble det beslaglagt 1344 gram amfetamin / metamfetamin fordelt på 86 beslag. Ut i fra de analyser som er foretatt av beslag ser man at innslaget av metamfetamin er nedadgående og lavere enn på landsbasis - for 2011 var det på 28 %, mens det i 2010 var på 43 % og i 2009 var på 53 %. Det ble ikke beslaglagt heroin i Det ble kun beslaglagt 6,3 gram kokain fordelt på 3 beslag. Til sammenligning ble det i 2010 beslaglagt 59 gram kokain fordelt på 15 beslag og i 2009 ble det beslaglagt 37,3 gram kokain fordelt på 8 beslag. Det ble videre beslaglagt 3532 stk. benzodiazepiner fordelt på 43 beslag. Til sammenligning ble det i 2010 beslaglagt 1656 stk. benzodiazepiner fordelt på 45 beslag og i 2009 ble det beslaglagt 904 stk. benzodiazepiner fordelt på 36 beslag. Når det gjelder LSD ble det i 2011 beslaglagt 142 doser fordelt på 2 beslag - LSD har vi for øvrig nesten ikke hatt beslag av de ene. Det understrekes at narkotikatallene er noe usikre så tidlig på året, idet mange beslag enda ikke er ferdig analysert. I 2011 hadde vi 2 overdosedødsfall i Salten politidistrikt. Til sammenligning hadde vi i overdosedødsfall og i 2009 hadde vi 2 overdøsedødsfall. C. VOLD Salten politidistrikt hadde i en bekymringsfull økning i antall voldssaker, og det ble i iverksatt flere tiltak for å dempe denne voldsutviklingen. Vi klarte å redusere mengden voldssaker i 2010 og vi har holdt omtrent det samme nivået i Vi ser likevel en bekymringsfull økning i de mer alvorlige voldssakene. Det totale antall voldssaker har økt med 1,3 % sammenlignet med 2010, mens antall legemsfornærmelser og trusler er redusert. Antall legemsfornærmelser er redusert med 5,6 % og trusselsakene er redusert med 14,4 %. De mer alvorlige legemsbeskadigelsene har derimot økt med 39 %. Når det gjelder familievold er mørketallene erfaringsmessig store, og det er politiets målsetting å avdekke flest mulig slike saker. I 2010 avdekket Salten politidistrikt totalt 113 8

9 familievoldssaker, mens i 2011 ble det registrert totalt 128 slike saker. Det er en økning på 13,3 %, noe vi er fornøyd med. Utfordringen vår i 2012 er å opprettholde god kvalitet og akseptabel saksbehandlingstid i disse sakene, spesielt der barn er involvert. De fleste voldshandlingene begås fortsatt på offentlig sted i Bodø sentrum om kvelden og natten i helgene. Menn mellom år er overrepresentert både i gruppen gjerningspersoner og blant de fornærmede, og voldshandlingene skjer gjerne der større folkemengder samles. Det er registrert svært få gjengangere i voldssakene, og mange av sakene er et resultat av bagatellmessige konflikter. I de fleste sakene er både mistenkte og fornærmede beruset, og det er ofte en tidligere relasjon mellom partene. Salten politidistrikt vil også i 2012 prioritere dette området. Det er utarbeidet særskilte tiltaksplaner innen utelivsvold og familievold, både med hensyn til forebyggende arbeid og etterforskning av enkeltsaker. Blant de forebyggende tiltakene innen utelivsvold vil det særlig bli fokusert på et tettere samarbeid med kommunene, mer synlig politi, oppsøkende virksomhet i problemområdene, økt fokus på restaurantene i forhold til overskjenking og økt samarbeid med vektere, dørvakter og drosjenæring. Anmeldte forhold vil bli straksetterforsket. D. SEDELIGHET Salten politidistrikt har i 2011 opplevd en økning på 27,5 % i antall saker som omhandler seksuelle overgrep. Antall seksuelle overgrep mot barn under 14 år har økt fra 6 til 16 saker, og overgrep mot barn under 16 år har økt fra 10 til 17 saker. Antall voldtektssaker har økt fra 15 til 23 saker, herunder er det registrert 1 overfallsvoldtekt i Det er vanskelig å si noe om den generelle økningen i antall sedelighetssaker på grunn av store mørketall. Vi mener imidlertid at en større bevisstgjøring og et større fokus på seksualforbrytelser fra politi, media, skole osv kan ha bidratt til at flere velger å anmelde slike overgrep. Økt bruk av sosiale medier, med økt mulighet for misbruk kan også ha bidratt til en økning i antall saker. Saksbehandlingstiden i sedelighetssakene har dessverre økt fra 170 til 202 dager i 2011, og oppklaringsprosenten har gått ned fra 66,2 % til 57,7 %. Utviklingen kan langt på vei forklares med at politidistriktet i 2011 har hatt betydelige utfordringer i forhold til å opprettholde nødvendig etterforskingskapasitet innen dette feltet. I tillegg til den generelle økningen i antall grove sedelighetssaker, er det et større sakskompleks som har vært spesielt tid- og resursskrevende i I januar 2011 avdekket vi en større pedofilisak i Bodø med mange mistenkte og mange fornærmede. Det er foretatt en omfattende etterforsking i disse sakene, og 6 av de mistenkte har vært varetektsfengslet. Sakene er enda ikke ferdigstilt, men etterforskningen forventes sluttført i løpet av våren Seksuelle overgrep, særlig i saker der barn er involvert, er prioritert i Det vil bli fokusert spesielt på god kvalitet i disse sakene, men også på hurtigere saksbehandling. 9

10 5. REDNINGSTJENESTE OG BEREDSKAP Søk etter antatt omkommet person ,2 Bevæpningsoppdrag ,0 Beslutning om STAB / ekstraordinær politiinnsats ,0 Innsatte i sentralarrest ,0 Utrykninger relatert til sykdom / psykiatri ,3 Salten politidistrikt har koordineringsansvar for søk etter antatt omkommet person nord for 65.breddegrad. Det ble gjennomført totalt 13 søk nord for 65. breddegrad i 2011, fordelt på 1 søk i Øst-Finnmark, 1 søk i Vest-Finnmark, 5 søk i Troms, 3 søk i Midtre Hålogaland og 3 søk i Salten. Av samtlige søk ble det gjort funn i 7 tilfeller. Totalt 76 % av søkene var i sjø/vann der dødsårsakene antas å være drukning. Politimesteren i Salten politidistrikt besluttet i 2011 bevæpning iht. våpeninstruksen i totalt 36 tilfeller, nærmere bestemt ved 6 eskorteoppdrag og 30 tilfeller der det ble fremsatt trusler om bruk av skytevåpen, kniv eller annen farlig gjenstand. STAB / ekstraordinær politiinnsats ble besluttet i 7 tilfeller i 2011, nærmere bestemt ved en brann, en strømstans, 4 redningsoppdrag og en bombetrussel. Dette var oppdrag der operasjonssentralen ikke klarte å håndtere situasjonen alene med sine ordinære ressurser og / eller der det oppstod en ekstraordinær situasjon. 6. FORVALTNINGS- OG NAMSSAKER Tvangssaker totalt ,7 Utleggssaker ,6 Mottatte gjeldsordningssaker ,6 Våpensøknader ,8 Tilbakekallelse av våpentillatelser ,0 Antall tilbakekalte våpen ,0 Tap av førerrett ,9 Sperrefrist førerkort ,4 10

11 7. UTLENDINGSSAKER Behandlede utlendingssaker ,0 Utlending uten norsk statsborgerskap ,8 Innvilgede statsborgerskap ,9 Kvoteflyktninger ,0 Utvisningssaker ,3 Utlendingskontoret i Salten politidistrikt ekspederte totalt 3321 personer i Antall utenlandske statsborgere økte i 2011, mens antall utlendingssaker gikk ned. Nedgangen skyldes at det nå gis 2-årige og 3-årige tillatelser. Det ble avholdt til sammen 12 informasjonsmøter på asylmottakene om norsk lovgivning og reaksjonsformene ved overtredelse. I løpet av 2011 ble det pågrepet og uttransportert totalt 23 personer i Bodø, herunder 13 personer med tung kriminalitet innen narkotika og vold. 11

Salten Politidistrikt 2012

Salten Politidistrikt 2012 Salten Politidistrikt 2012 Året 2012 Salten politidistrikt har et overordnet mål om å dempe kriminaliteten mest mulig, og vår visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. For å nå dette målet

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt Kriminalitetsbildet 2013 Årsrapport for Salten politidistrikt Året 2013 Salten politidistrikts visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Vårt arbeid i 2013 har vært preget av mange tiltak

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010 TALL OG FAKTA 2010 1 KRIMINALSTATISTIKK Økning i antall forseelser fra 2009 til 2010 på 12 % Økning i antall forbrytelser fra 2009 til 2010 på 3 % Økning i antall anmeldelser fra 2009 til 2010 på 6 % Økningen

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011 TALL OG FAKTA 2011 1 KRIMINALSTATISTIKK Reduksjon i antall forseelser fra 2010 til 2011 på 13 %. Økning på 0,8 % siden 2006. Reduksjon i antall forbrytelser fra 2010 til 2011 på 12,9 %. Økning på 4,3 %

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE 1 Innledning 2013 har vært et år i endringens tegn for Romerike politidistrikt. Ved inngangen til året ble det satt ambisiøse

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016 ÅRSOVERSIKT 2015 Nord-Trøndelag politidistrikt 1 INNLEDNING Vi er inne i endringstid, og Trøndelag politidistrikt ble formelt etablert fra årsskiftet 2015/2016. Strukturreformen (endring av politidistrikter

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Nordland politidistrikt. Kriminalitetsbildet 2017

Nordland politidistrikt. Kriminalitetsbildet 2017 Nordland politidistrikt Kriminalitetsbildet 2017 FORORD 2017 har vært et stort omstillingsår i politiet. Alle ansatte har vært berørt av den omfattende omstillingsprosessen som Nærpolitireformen innebærer.

Detaljer

SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2011

SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2011 SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Samordningsorganets sammensetning... 4 3. Sekretariatets sammensetning... 4 4. Budsjett... 4 5. Arbeidsform... 5 6. Sekretariatets rolle...

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

TALL OG FAKTA 2013. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2013 27.01.2014

TALL OG FAKTA 2013. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2013 27.01.2014 TALL OG FAKTA 2013 1 KRIMINALSTATISTIKK Noe oppgang i antall anmeldte forbrytelser fra 2012 til 2013 Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 23 % fra 2001 til 2013 2 Nord-Trøndelag politidistrikt Tall

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 Sist regulert 21.05.15 23.03.12 14.06.12 26.06.13 15.07.15 PRIORITERINGSDIREKTIV 1. Innledning Prioriteringene for

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015 ÅRSOVERSIKT 2014 1 INNLEDNING Politiets oppgavefelt er mangfoldig, og i det praktiske arbeidet samspiller vi med store deler av det nordtrønderske samfunnet. Våre bidrag til å skape trygghet og lovlydighet

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

TALL OG FAKTA 2012. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2012

TALL OG FAKTA 2012. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2012 TALL OG FAKTA 2012 1 KRIMINALSTATISTIKK Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 5 % fra 2011 til 2012 Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 25 % fra 2001 til 2012 2 Hovedstatistikkgrupper forbrytelser

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. april 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/81. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/81. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/81 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 REFERATLISTA - KOMMMUNESTYRET 10.02.2015 1. Årsrapport 2014 Kemneren i Karmøy 2. Brev

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

SAMORDNINGSORGANET Årsrapport 2012

SAMORDNINGSORGANET Årsrapport 2012 SAMORDNINGSORGANET Årsrapport 2012 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Sammendrag 4 3 Samordningsorganets sammensetning 6 4 Sekretariatets sammensetning 6 5 Budsjett 7 6 Arbeidsform 8 7 Prosjekter resultater 9

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer