ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE 1

2 Innledning 2013 har vært et år i endringens tegn for Romerike politidistrikt. Ved inngangen til året ble det satt ambisiøse mål for hvordan vi skulle jobbe smartere; se oppgaver i sammenheng bruke ressursene slik at flere mål ble nådd samtidig. Blant tiltakene vi har gjennomført for å jobbe smartere er etablering av kriminalvakt og SO-team (seksuelle overgrep). Den forebyggende innsatsen er styrket og vi innførte nettbrett i patruljebilene som verktøy for å få mer straksetterforskning. Også andre endringer har styrket politidistriktets virksomhet i Retts- og påtaleseksjonen ble omorganisert. Sykehussakene ved Ahus ble sentralisert og operasjonssentralen, Kriminalteknisk avsnitt og Økoteamet ble styrket. Politidistriktets to politimestere gjennom 2013 revitalisert mottoet vårt: Publikum i fokus Trygghet for alle Rapportens oppbygging Del 1 Årsrapport 2013 (denne) er i hovedsak en skriftlig presentasjon av resultatene i 2013 og satsingsområder for Del 2 Året 2013 er statistikkdelen, med tallmateriale/grafer. Noen trekk ved Romerike Romerike politidistrikt har hatt en befolkningsøkning godt over landsgjennomsnittet i mange år. Siden 2009 er befolkningen økt med innbyggere. I 2013 økte folketallet med 4 020, til (oktober 2013). Den store befolkningsveksten gir utfordringer og økte behov for de fleste tjenestene politiet utfører. De 13 kommunene i politidistriktet favner både by og bygd, en del av dem begge deler på en gang. Noen kommuner har opplevd sterk vekst, andre stått stille. Dette preger både politiets arbeid og resultater. De siste årene har Romerike politidistrikt blitt tilført et betydelig antall nye stillinger. Ved utløpet av året hadde vi 679 årsverk, av disse var 152 ansatt på Gardermoen politistasjon. Til tross for dette, er vi ved utgangen av 2013 ennå ikke nær målet om 2 politiårsverk per 1000 innbygger. Den registrerte kriminaliteten: Stort sett stabil Den registrerte kriminaliteten i Romerike har hatt en jevn økning i den siste tiårsperioden. Sett i sammenheng med den høye befolkningsveksten i samme periode, framstår den registrerte kriminaliteten imidlertid som relativt stabil.

3 Oppklaringsprosenten for forbrytelser økte fra 40 % i 2012 til 42,3 % i Trekker vi ut narkotikasakene er oppklaringsprosenten 28,5 %. Oppklaringsprosenten for forseelser har holdt seg stabil på 86,3 %. Figuren under viser utviklingen fordelt på forseelser og forbrytelser på Romerike siste fem år (JUS066): Tabellen viser at forseelsene går litt ned, mens antall forbrytelser øker med 1345 anmeldelser fra 2012 til Dette skyldes i all hovedsak en økning på over 1000 narkotikasaker, som knytter seg til økt innsats innen forebyggende arbeid og økning i antall saker ved Oslo lufthavn. Figuren under viser prosentvis fordeling av alle anmeldelser på Romerike i 2013 fordelt på ulike kriminalitetstyper, forbrytelser og forseelser sammenlagt (JUS066): 3

4 Forebygging: Et hovedsatsingsområde Politidistriktet styrket den forebyggende innsatsen med flere årsverk i Forebygging skjer innen flere saksfelt. Innsatsen har særlig vært rettet mot narkotika og utelivsvold (se under Vold ). SLT og politiråd Politidistriktet har etablert godt samarbeid med alle kommunene forankret i politirådene og SLT-samarbeidet. Samhandlingen omfatter både strategiske tilnærminger og oppfølgning av enkeltpersoner. Forebyggende innsats mot narkotika Politidistriktet har i 2013 en betydelig økning i antall lette narkotikasaker. En viktig årsak til dette, er satsing på forebyggende arbeid blant unge/unge voksne og tidlig inngripen overfor dem som er i risikosoner. Erfaringsmessig er narkotika koblet til andre typer kriminalitet blant unge (for eksempel vinning, og vold), og kan ofte være en introduksjon til en kriminell løpebane - i tillegg til et liv med rusavhengighet. Politidistriktet har gjennomført flere store aksjoner, blant annet den store novemberaksjonen på Øvre Romerike, som var støttet med kroner av Samordningsorganet. Politidistriktets driftsenheter samarbeider tett med kommunene i det forebyggende narkotikaarbeidet, både gjennom det etablerte SLT-arbeidet og direkte i forbindelse med aksjoner og daglig virksomhet. Det avspeiler seg blant annet i et økt antall bekymringssamtaler (243 i 2013), oppfølgingssamtaler (25 i 2013) og antall inngåtte urinkontrakter/rusfrikontrakter (129 i 2013). Godt samarbeid med kommunen er vesentlig for å lykkes i arbeidet. Utvisning av utenlandske kriminelle Romerike politidistrikt har de senere år vært opptatt av å utvikle forvaltningsinngangene for å forebygge kriminalitet. Ofte er det mer virkningsfullt å ta tillatelser fra personer som har en adferd som tilsier at de vil begå kriminalitet. Utvisning av kriminelle utlendinger er et særlig effektivt tiltak. I 2013 økte antall utvisningssaker med nær 50 %, fra 348 i 2012 til 517 i Økningen var både ved grensekontrollen Oslo lufthavn og i distriktet for øvrig. Tilbakekall av våpen og førerkort Som ledd i kriminalitetsbekjempelsen har politidistriktet i 2013 truffet vedtak om avslag eller tilbakekall av 159 tillatelser om skytevåpen. Disse har vært begrunnet i å forhindre at uegnede personer får, eller fortsatt skal ha, tilgang til skytevåpen Videre fattet vi 228 vedtak om avslag på søknad om, eller tilbakekall av, førerkort. Vedtaket ble begrunnet i manglende kjøreferdigheter, sykdom eller bruk av rusmidler. Med samme formål fattet vi 51 vedtak om bruksforbud av bil eller motorvogn, hovedsakelig knyttet til brudd på vegtrafikkloven. 4

5 Narkotikakriminalitet: Stabilt antall tyngre saker Narkotikasaker er i hovedsak egenproduserte saker. I tillegg fanger politidistriktet et betydelig antall narkotikasaker som genereres av tollvesenets arbeid på Oslo lufthavn (Gardermoen politistasjon). Mengde beslaglagt narkotika og antall saker vil derfor alene være usikre parametere for å si noe om utvikling av antall saker. Antall tyngre narkotikasaker (2. og 3.-ledd) er relativt stabilt i 2013 sammenlignet med Siden 2009 har antall saker økt betydelig (fra 56 til 82 saker). Organisert kriminalitet: Arbeid på flere fronter Den organiserte kriminaliteten i 2013 har, som i tidligere år, båret preg av nærheten til hovedstaden og at distriktet har en Schengen yttergrense (Oslo lufthavn). Grupperinger som er aktive i Oslo har også vært aktive i Romerike, både ved å ha opphold i distriktet og ved å begå kriminalitet her. Trenden med at organiserte kriminelle miljøer i stor grad har siktet seg inn mot narkotikamarkedet har fortsatt i 2013, og antas å fortsette i årene framover. Det er flere aktive 1 % MC-klubber i distriktet. Vi ser at enkelte klubber har økt sin tilstedeværelse med opprettelse av nye chapter (avdelinger). Politiet har aktivt fulgt denne utviklingen og jobbet for å hindre nyetableringer av slike miljøer. Politiet er klar over at organiserte kriminelle miljøer i stadig større grad sikter seg inn mot i utgangspunktet legale virksomheter (legale strukturer), og at det således er en framvekst av den grå økonomien. I løpet av 2013 har politiet jobbet aktivt og målrettet opp i mot dette. En sammenblanding av hvit og svart økonomi er et alvorlig samfunnsproblem, og politidistriktet har brukt betydelige ressurser i arbeidet. Retts- og påtale: Ny organisering Retts- og påtaleenheten i politidistriktet ble omorganisert i Enheten er nå organisert i to avsnitt, slik at det er lagt til rette for økt fagspesialisering. Målet er å bedre muligheten til å følge kriminalitetsutviklingen og å gi publikum økt service. Gjengangerprosjektet er utvidet i Det omfatter nå de 60 mest kriminelt aktive personene. I 2013 ble det i Gjengangerprosjektet idømt totalt 38 fengselsår. I forbindelse med politianalysen, ble det lagt fram tall som viser at politidistriktet er blant de som behandler flest saker per juristårsverk sammenlignet med andre politidistrikter i landet. Til tross for dette, har politidistriktet en samlet utfordring i å redusere antallet restanser (saker som ikke er påtaleavgjort), selv om utviklingen sett i en femårsperiode er positiv. Sedelighetssaker Antall sedelighetssaker økte fra 202 i 2012 til 258 i 2013, en økning på 27,7 %. For å styrke politidistriktets arbeid på feltet, ble det i 2013 opprettet et eget etterforskningsteam (SO-team) som behandler saker om vold og seksuelt misbruk av 5

6 barn/unge under 18 år (på gjerningstidspunktet). Teamet startet opp i juni og hadde ved utgangen av året en saksportefølje på 28 saker. Sedelighet er et område hvor vi mener det er store mørketall. Etterforskningen er ofte preget av at sakene anmeldes lenge etter selve hendelsen, skjer i nære relasjoner, mangel på fellende bevis og det ofte er et spørsmål om troverdighet. Statistikk over seksuelle overgrep sier sjelden noe om det reelle omfanget, men kan være knyttet til tilfeldige faktorer som for eksempel økt oppmerksomhet i media. Det har vært flere større SO-saker i distriktet i I en av sakene ble begge de tiltalte idømt 17 års ubetinget fengsel, i en annen fikk den ene tiltalte 14 års forvaring og den andre 6 års ubetinget fengsel. Begge disse sakene er av de tiltalte anket til lagmannsretten og vil bli behandlet der i løpet av SO-teamet har hatt et betydelig fokus også på etterforskning og forebygging av voldtekter. Distriktet deltar i KRIPOS-kampanjen Kjernekar, som retter seg mot festvoldtekter. Vinningskriminalitet: Stabilt I 2013 har totalt antall vinningssaker vært stabilt og saksbehandlingstiden har gått betydelig ned. Oppklaringsprosenten er imidlertid en utfordring og var i 2013 på 16,4 % (16,5 % i 2012). Boliginnbrudd har hatt stort fokus de senere år. I 2013 hadde vi 145 registrerte anmeldelser (villa og leilighet), et snitt på 12 pr. måned. Slike innbrudd er ansett som en av de mer alvorlige vinningsforbrytelsene fordi ofrene opplever det som svært integritetskrenkende. Grovt tyveri fra villa og leilighet har hatt en nedgang de siste årene. Boliginnbrudd i Romerike knyttes ofte til lokale gjengangere. Det er lite som indikerer at Romerike har vært rammet av en ny bølge av mobile vinningskriminelle. Tidlig i desember ble imidlertid en rumensk borger pågrepet for boliginnbrudd. Etter denne pågripelsen gikk tallene på boliginnbrudd markant ned. Figuren under viser boliginnbrudd (grovt tyveri fra villa og leilighet sammenlagt) for hele distriktet de siste fem årene. (JUS063) 6

7 Vold Antall voldssaker økte med 5,5 % fra 2012 til 2013, med 65 saker totalt. Av denne økningen var 40 innen kategorien vold i nære relasjoner, som økte med 9,2 %. Trivelig uteliv-prosjektet og publikums trygghetsfølelse I løpet av 2013 har politiet arbeidet aktivt med Trivelig uteliv-prosjektet, i samarbeid med kommunene og utelivsbransjen. Foreløpige tall tyder på at den økte tilstedeværelsen av uniformert politi ved og i nærheten av skjenkesteder hvor det erfaringsmessig er ordensproblemer, kan ha en dempende effekt på utelivsvolden. For første gang i 2013 ble det i november ikke registrert noen voldssaker relatert til utelivet i Lillestrøm og Ullensaker. Tradisjonelt sett har disse to områdene de høyeste voldstallene. Antall bortvisninger fra sentrum, som følge av ordensforstyrrelser, har også gått kraftig ned i Fra økte antall anmeldelser som våre tjenestemenn har skrevet i forbindelse med ordensforstyrrelser fra 382 til 664. Som en del av satsingen mot utelivsvold, har terskelen for å anmelde bråkmakere ligget lavt. Våre operative tjenestemenn har ved å være konsekvente sørget for at det nå er rimelig god kontroll på de mest aktuelle stedene. Trivelig uteliv-prosjektet og politidistriktets fokus på tilstedeværende, uniformert politi er ledd i vår forebyggende innsats for et tryggere nærmiljø. Risikosupportere Politiet har i 2013 sett en markant økning i aktiviteten til såkalte voldelige risikosupportere ( hooligans ) som er aktive i distriktet, blant annet med opprettelsen av en undergruppe for yngre risikosupportere (16-18 år). Volden i disse miljøene har blitt grovere, og voldshendelser (organiserte masseslagsmål) har også funnet sted i situasjoner som ikke er knyttet til fotballkamper. Dette er en endring fra miljøenes tidligere aktivitetsmønster, og er en utvikling som politiet vil fortsette å følge nøye med på. Økonomisk kriminalitet: Krevende saker Dette er et komplekst saksfelt som håndterer en rekke ulike lover og regler. Sakene er tunge og tidkrevende å etterforske. Økoteamet i distriktet har derfor blitt styrket, da sentrale trusselvurderinger viser at økonomisk kriminalitet, særlig knyttet til organisert kriminalitet, er en betydelig samfunnstrussel. Økoteamet hadde i februar en aksjon mot en vietnamesisk kvinne, som ble siktet for skatt og avgiftsunndragelser. Etterforskingen viser at kvinnen har hjulpet i overkant av 2000 personer med føring av fiktive fradrag på selvangivelsen. Økoteamet har et tett samarbeid med Skatt Øst også i denne saken. Så langt viser beregningene derfra at kvinnen har medvirket til fiktive fradrag for over 200 millioner kroner. Dette gir skatteunndragelser på mellom 50 og 60 millioner kroner. Teamet har også etterforsket og iretteført en person for fiktiv fakturering og momsbedrageri til en verdi av 11 millioner kroner. Han ble dømt til 2 år og 3 7

8 måneders fengsel som følge av dette. Svindelen ble gjennomført mens domfelte satt fengslet for et annet forhold. Politioperative oppdrag og øvelser Antall politioperative oppdrag i politidistriktet økte fra i 2012 til i 2013, en økning på 2279 oppdrag (5,7 %). Sterk økning i antall gjennomførte øvelser Vi har i 2013 gjennomført langt flere øvelser enn tidligere år. Mens antall øvelser i 2012 var 17, planla og gjennomførte vi 33 øvelser i egen regi og deltok i 9 øvelser arrangert av andre i Hensikten er å dyktiggjøre våre ansatte slik at samfunnets krav til respons og kvalitet så langt som mulig blir oppfylt. Hovedtyngden i 2013 har vært en rekke mindre øvelser ved det enkelte lensmannskontor/politistasjon. Disse øvelsene har blitt innrettet mot initialfasen ved skarpe oppdrag og skal gi den enkelte tjenestemann et bedre grunnlag for å løse slike oppdrag. Denne type øvelser vil bli utviklet og videreført i 2014 Trafikk Distriktet kontrollerte førere i Av disse fikk 7,29 % en reaksjon. De tallene politidistriktet har hatt tilgang til ved årsskiftet, viser at antall drepte i trafikken var 8 personer i 2013, det samme som i Antall hardt skadde var 28 og antall lett skadde 208, slik at totalt antall skadde var 236 i Totalt antall døde og skadde i trafikken ble dermed 244, 107 færre enn i 2012 da 351 ble skadd og drept i trafikken i Romerike. (Endelige tall fra Statens vegvesen over skadde og drepte i trafikken er først klare til våren.) Utlendingsfeltet Sterk økning i antall utvisningssaker Romerike politidistrikt økte antall saker om utvisning av utenlandske borgere med nær 50 % i 2013, fra 348 i 2012 til 517 i Oslo lufthavn hadde 433 av disse sakene, mens resten ble opprettet i distriktet for øvrig. Det var en økning begge steder. Beslutning om utvisning vil normalt være en direkte følge av at utlendingen har gjort seg skyldig i straffbart forhold eller brudd på utlendingsloven. Utvisning medfører forbud mot senere innreise til Norge og er et viktig kriminalitetsforebyggende virkemiddel. Bortvisning brukes mot utlendinger som ikke fyller innreisevilkårene. Her også hadde vi en økning i antall saker fra 303 i 2012 til 455 i Territorialkontroller I dag er det åpne grenser innenfor Schengen-området. Politidistriktet gjennomfører derfor polisiære kontroller både på Oslo lufthavn og i distriktet for øvrig, såkalte territorialkontroller. På flyplassen kontrollerte vi i overkant av 3200 personer i

9 Gjennomgående ser vi at det særlig gjøres bruk av ulovlig utenlandsk arbeidskraft i deler av byggebransjen, bilpleie, renhold og på serveringssteder. Politiet har også registrert at det i noe økende grad pågripes utlendinger som arbeider ulovlig innenfor detaljhandel og i transportbransjen. I distriktet for øvrig gjennomførte vi i overkant av 100 territorialkontroller, særlig mot slike virksomheter. Disse medførte pågripelse av 119 personer som har gjort seg skyldig i brudd på utlendingsloven, hovedsakelig knyttet til ulovlig arbeid og opphold. Den sivile rettspleien på grunnplanet I Romerike politidistrikt øker det totale antallet saker som kommer inn til behandling til namsmannen, forliksrådet og stevnevitnet. Det er særlig antallet utleggsforretninger som har steget kraftig de siste årene. Siden 2006 er antallet innkomne saker mer enn fordoblet. Dette har trolig sammenheng med at antallet saker som kommer inn til inkassobyråene stiger, samt at det er stor befolkningsvekst i mange av kommunene på Romerike. Romerike politidistrikt skiller seg ut ved å ha økning i antallet innkomne gjeldsordningssøknader og forliksklager, hvor den samlede statistikken for landet viser en nedgang for disse to sakstypene. Økningen i antall forliksklager på Romerike kan trolig forklares med den generelle økningen i antall inkassosaker og den høye befolkningsveksten. At Romerike har flere gjeldsordningssøknader i 2013 sammenlignet med 2012 mens landet for øvrig opplever en nedgang, er trolig mer tilfeldig. Inkassobyråene melder om stadig økning i antallet inkassosaker. Dette betyr at Romerike politidistrikt må innstille seg på en ytterligere økning i antall saker innen den sivile rettspleie i Gardermoen politistasjon Oslo lufthavn Passasjertrafikken over flyplassen økte med 1 million i 2013, til ca. 23 millioner reisende. Gardermoen politistasjon håndterte i 2013 totalt 758 VIP-besøk mot 670 i 2012, som krever operative tiltak fra politiets side. Politiet ved hovedflyplassen har særlig oppmerksomhet rettet mot grensekontroll, utvisningssaker, bortvisninger og falske dokumenter. Samarbeid mot tyverier Politiet ser nå en positiv tendens i utviklingen av antall tyverier fra reisende, biler mv., med et noe redusert antall over de siste tre årene (2011: 114, 2012: 184, 2013: 111). Nedgangen kan ha mange årsaker, men satsingen på økt forebyggende patruljering i terminalbygget, opplæring av ansatte på flyplassen, kampanjen Sammen for trygg lufthavn" i samarbeid med Oslo Lufthavn, samt samarbeid med Oslo politidistrikt om mobile vinningskriminelle, har sannsynligvis bidratt positivt. 9

10 Romerike politidistrikt: Satsingsområder i 2014 Forebygging Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Vinningskriminelle gjengangere Utenlandske kriminelle Beredskap Organiserte kriminelle nettverk, særlig i legale strukturer Politidistriktet skal jobbe videre med å tilpasse organisasjonen til synliggjorte krav og utfordringer. Organisasjonskart Romerike politidistrikt 10

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

POLITILEDEREN. Tilbake etter 15 år NR.1 2012 ÅRGANG 115

POLITILEDEREN. Tilbake etter 15 år NR.1 2012 ÅRGANG 115 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2012 ÅRGANG 115 Tilbake etter 15 år AV INNHOLDET Mobil kriminalitet s. 4 Nærpolitiet utgått på dato? s. 12 UP en viktig forskjell s. 14 Ny dansk strategi s. 24 REDAKTØRENS

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

Årsrapport 2008. Asker og Bærum politidistrikt. 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt

Årsrapport 2008. Asker og Bærum politidistrikt. 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt 1 Årsrapport 2008 Asker og Bærum politidistrikt Innhold Utgiver: Asker og Bærum politidistrikt Redaksjonen: Bak fra venstre: Astrid Birgitte Borge, Kjell Fagerlid,

Detaljer

Driftsanalyse av politi- og Internt disponeringsskriv lensmannsetaten. Politidirektoratet 2009

Driftsanalyse av politi- og Internt disponeringsskriv lensmannsetaten. Politidirektoratet 2009 Driftsanalyse av politi- og Internt disponeringsskriv lensmannsetaten Politidirektoratet 2009 - Perioden 2002-2008 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 3 1.3 Metode og

Detaljer

Rapport Etterforskningen i politiet 2013

Rapport Etterforskningen i politiet 2013 1 Rapport Etterforskningen i politiet 2013 2 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 3. Begrepsavklaring... 7 4. Riksadvokatens situasjonsbeskrivelse... 8 4.1 Manglende politifaglig etterforskingsledelse...

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630

(2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 (2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480 Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Hovedinnledning... 11 1.1 Regjeringens justispolitiske utgangspunkt... 11 1.2 Hovedutfordringer

Detaljer

rf,17ṯ'.44,1 11 IE 2. utgave 1992

rf,17ṯ'.44,1 11 IE 2. utgave 1992 rf,17ṯ'.44,1 11 IE 2. utgave 1992 Kriminalitet og rettsvesen 2. utgave Statistisk sentralbyrå Oslo - Kongsvinger 1992 Forord Publikasjonen er en ajourført og utvidet utgave av `Kriminalitet og rettsvesen'

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE MOBILE VINNINGSKRIMINELLE I NORGE

SITUASJONSBESKRIVELSE MOBILE VINNINGSKRIMINELLE I NORGE SITUASJONSBESKRIVELSE MOBILE VINNINGSKRIMINELLE I NORGE 1 Situasjonsbeskrivelse mobile vinningskriminelle i Norge Innledning Vi ser fremdeles en økning i 2009 og 2010 i vinningskriminalitet begått av

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 61, 400 480 Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 Innhold Del I Innledende del... 1 Hovedinnledning... 11 1.1 Regjeringens verdigrunnlag

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 61, 400 491

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 61, 400 491 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 61, 400 491 Inntektskapitler: 3400 3490 Innhold Del I Innledende del... 11 1 Hovedinnledning...

Detaljer

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov Rapport Politiet mot 2020 Bemannings- og kompetansebehov i politiet FORORD Publikums krav om et mer tilgjengelig og effektivt politi faller sammen med politiets egen beskrivelse av behovet for å styrke

Detaljer

Egde#&H. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Egde#&H. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Egde#&H (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ;DG7J9H?:IIuG:I'%&% Utgiftskapitler: 61, 400 480 Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon

Detaljer

POLITI-RAPPORTEN 2008

POLITI-RAPPORTEN 2008 POLITI-RAPPORTEN 2008 ÅRSRAPPORT FOR POLITI- DIREKTORATET 1 43264_Rapport.indd 1 07.04.09 13.33 Et utfordrende og spennende år for norsk politi tillit som eksiterer. Etter det som må kunne sies å ha vært

Detaljer

Utredning om sammenheng mellom skjenketider og vold

Utredning om sammenheng mellom skjenketider og vold Utredning om sammenheng mellom skjenketider og vold MENON-PUBLIKASJON NR. 22/2011 November 2011 av Anniken Enger, Erik W. Jakobsen og Christian Svane Mellbye Forord NHO reiseliv har ønsket å gjennomføre

Detaljer

Proaktive tiltak mot mobile vinningskriminelle

Proaktive tiltak mot mobile vinningskriminelle Proaktive tiltak mot mobile vinningskriminelle En teoretisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2014 Kand.nr: 61 og 91 Antall ord: 8424 0 Innholdsfortegnelse OVERSIKT OVER TABELLER OG FIGUR...

Detaljer

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet.

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet. Det kongelige samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/585 2010/00134-5 008 012.04.2010 Høring om datalagring Vi viser til departementets høringsbrev av

Detaljer

St.meld. nr. 42 (2004 2005) Politiets rolle og oppgaver

St.meld. nr. 42 (2004 2005) Politiets rolle og oppgaver St.meld. nr. 42 (2004 2005) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 5 1.1 Meldingens formål og bakgrunn... 5 1.2 Meldingens hovedkonklusjoner...

Detaljer

Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo

Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo 1 Oslo 12. juni 2013 Prosjektgruppen har bestått av: Prosjektleder Roger Stubberud (red.), politioverbetjent Rune Rekdal, politioverbetjent Eirik Jensen, Seniorrådgiver Marius Kvithyld. Styringsgruppen

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer