ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE 1

2 Innledning 2013 har vært et år i endringens tegn for Romerike politidistrikt. Ved inngangen til året ble det satt ambisiøse mål for hvordan vi skulle jobbe smartere; se oppgaver i sammenheng bruke ressursene slik at flere mål ble nådd samtidig. Blant tiltakene vi har gjennomført for å jobbe smartere er etablering av kriminalvakt og SO-team (seksuelle overgrep). Den forebyggende innsatsen er styrket og vi innførte nettbrett i patruljebilene som verktøy for å få mer straksetterforskning. Også andre endringer har styrket politidistriktets virksomhet i Retts- og påtaleseksjonen ble omorganisert. Sykehussakene ved Ahus ble sentralisert og operasjonssentralen, Kriminalteknisk avsnitt og Økoteamet ble styrket. Politidistriktets to politimestere gjennom 2013 revitalisert mottoet vårt: Publikum i fokus Trygghet for alle Rapportens oppbygging Del 1 Årsrapport 2013 (denne) er i hovedsak en skriftlig presentasjon av resultatene i 2013 og satsingsområder for Del 2 Året 2013 er statistikkdelen, med tallmateriale/grafer. Noen trekk ved Romerike Romerike politidistrikt har hatt en befolkningsøkning godt over landsgjennomsnittet i mange år. Siden 2009 er befolkningen økt med innbyggere. I 2013 økte folketallet med 4 020, til (oktober 2013). Den store befolkningsveksten gir utfordringer og økte behov for de fleste tjenestene politiet utfører. De 13 kommunene i politidistriktet favner både by og bygd, en del av dem begge deler på en gang. Noen kommuner har opplevd sterk vekst, andre stått stille. Dette preger både politiets arbeid og resultater. De siste årene har Romerike politidistrikt blitt tilført et betydelig antall nye stillinger. Ved utløpet av året hadde vi 679 årsverk, av disse var 152 ansatt på Gardermoen politistasjon. Til tross for dette, er vi ved utgangen av 2013 ennå ikke nær målet om 2 politiårsverk per 1000 innbygger. Den registrerte kriminaliteten: Stort sett stabil Den registrerte kriminaliteten i Romerike har hatt en jevn økning i den siste tiårsperioden. Sett i sammenheng med den høye befolkningsveksten i samme periode, framstår den registrerte kriminaliteten imidlertid som relativt stabil.

3 Oppklaringsprosenten for forbrytelser økte fra 40 % i 2012 til 42,3 % i Trekker vi ut narkotikasakene er oppklaringsprosenten 28,5 %. Oppklaringsprosenten for forseelser har holdt seg stabil på 86,3 %. Figuren under viser utviklingen fordelt på forseelser og forbrytelser på Romerike siste fem år (JUS066): Tabellen viser at forseelsene går litt ned, mens antall forbrytelser øker med 1345 anmeldelser fra 2012 til Dette skyldes i all hovedsak en økning på over 1000 narkotikasaker, som knytter seg til økt innsats innen forebyggende arbeid og økning i antall saker ved Oslo lufthavn. Figuren under viser prosentvis fordeling av alle anmeldelser på Romerike i 2013 fordelt på ulike kriminalitetstyper, forbrytelser og forseelser sammenlagt (JUS066): 3

4 Forebygging: Et hovedsatsingsområde Politidistriktet styrket den forebyggende innsatsen med flere årsverk i Forebygging skjer innen flere saksfelt. Innsatsen har særlig vært rettet mot narkotika og utelivsvold (se under Vold ). SLT og politiråd Politidistriktet har etablert godt samarbeid med alle kommunene forankret i politirådene og SLT-samarbeidet. Samhandlingen omfatter både strategiske tilnærminger og oppfølgning av enkeltpersoner. Forebyggende innsats mot narkotika Politidistriktet har i 2013 en betydelig økning i antall lette narkotikasaker. En viktig årsak til dette, er satsing på forebyggende arbeid blant unge/unge voksne og tidlig inngripen overfor dem som er i risikosoner. Erfaringsmessig er narkotika koblet til andre typer kriminalitet blant unge (for eksempel vinning, og vold), og kan ofte være en introduksjon til en kriminell løpebane - i tillegg til et liv med rusavhengighet. Politidistriktet har gjennomført flere store aksjoner, blant annet den store novemberaksjonen på Øvre Romerike, som var støttet med kroner av Samordningsorganet. Politidistriktets driftsenheter samarbeider tett med kommunene i det forebyggende narkotikaarbeidet, både gjennom det etablerte SLT-arbeidet og direkte i forbindelse med aksjoner og daglig virksomhet. Det avspeiler seg blant annet i et økt antall bekymringssamtaler (243 i 2013), oppfølgingssamtaler (25 i 2013) og antall inngåtte urinkontrakter/rusfrikontrakter (129 i 2013). Godt samarbeid med kommunen er vesentlig for å lykkes i arbeidet. Utvisning av utenlandske kriminelle Romerike politidistrikt har de senere år vært opptatt av å utvikle forvaltningsinngangene for å forebygge kriminalitet. Ofte er det mer virkningsfullt å ta tillatelser fra personer som har en adferd som tilsier at de vil begå kriminalitet. Utvisning av kriminelle utlendinger er et særlig effektivt tiltak. I 2013 økte antall utvisningssaker med nær 50 %, fra 348 i 2012 til 517 i Økningen var både ved grensekontrollen Oslo lufthavn og i distriktet for øvrig. Tilbakekall av våpen og førerkort Som ledd i kriminalitetsbekjempelsen har politidistriktet i 2013 truffet vedtak om avslag eller tilbakekall av 159 tillatelser om skytevåpen. Disse har vært begrunnet i å forhindre at uegnede personer får, eller fortsatt skal ha, tilgang til skytevåpen Videre fattet vi 228 vedtak om avslag på søknad om, eller tilbakekall av, førerkort. Vedtaket ble begrunnet i manglende kjøreferdigheter, sykdom eller bruk av rusmidler. Med samme formål fattet vi 51 vedtak om bruksforbud av bil eller motorvogn, hovedsakelig knyttet til brudd på vegtrafikkloven. 4

5 Narkotikakriminalitet: Stabilt antall tyngre saker Narkotikasaker er i hovedsak egenproduserte saker. I tillegg fanger politidistriktet et betydelig antall narkotikasaker som genereres av tollvesenets arbeid på Oslo lufthavn (Gardermoen politistasjon). Mengde beslaglagt narkotika og antall saker vil derfor alene være usikre parametere for å si noe om utvikling av antall saker. Antall tyngre narkotikasaker (2. og 3.-ledd) er relativt stabilt i 2013 sammenlignet med Siden 2009 har antall saker økt betydelig (fra 56 til 82 saker). Organisert kriminalitet: Arbeid på flere fronter Den organiserte kriminaliteten i 2013 har, som i tidligere år, båret preg av nærheten til hovedstaden og at distriktet har en Schengen yttergrense (Oslo lufthavn). Grupperinger som er aktive i Oslo har også vært aktive i Romerike, både ved å ha opphold i distriktet og ved å begå kriminalitet her. Trenden med at organiserte kriminelle miljøer i stor grad har siktet seg inn mot narkotikamarkedet har fortsatt i 2013, og antas å fortsette i årene framover. Det er flere aktive 1 % MC-klubber i distriktet. Vi ser at enkelte klubber har økt sin tilstedeværelse med opprettelse av nye chapter (avdelinger). Politiet har aktivt fulgt denne utviklingen og jobbet for å hindre nyetableringer av slike miljøer. Politiet er klar over at organiserte kriminelle miljøer i stadig større grad sikter seg inn mot i utgangspunktet legale virksomheter (legale strukturer), og at det således er en framvekst av den grå økonomien. I løpet av 2013 har politiet jobbet aktivt og målrettet opp i mot dette. En sammenblanding av hvit og svart økonomi er et alvorlig samfunnsproblem, og politidistriktet har brukt betydelige ressurser i arbeidet. Retts- og påtale: Ny organisering Retts- og påtaleenheten i politidistriktet ble omorganisert i Enheten er nå organisert i to avsnitt, slik at det er lagt til rette for økt fagspesialisering. Målet er å bedre muligheten til å følge kriminalitetsutviklingen og å gi publikum økt service. Gjengangerprosjektet er utvidet i Det omfatter nå de 60 mest kriminelt aktive personene. I 2013 ble det i Gjengangerprosjektet idømt totalt 38 fengselsår. I forbindelse med politianalysen, ble det lagt fram tall som viser at politidistriktet er blant de som behandler flest saker per juristårsverk sammenlignet med andre politidistrikter i landet. Til tross for dette, har politidistriktet en samlet utfordring i å redusere antallet restanser (saker som ikke er påtaleavgjort), selv om utviklingen sett i en femårsperiode er positiv. Sedelighetssaker Antall sedelighetssaker økte fra 202 i 2012 til 258 i 2013, en økning på 27,7 %. For å styrke politidistriktets arbeid på feltet, ble det i 2013 opprettet et eget etterforskningsteam (SO-team) som behandler saker om vold og seksuelt misbruk av 5

6 barn/unge under 18 år (på gjerningstidspunktet). Teamet startet opp i juni og hadde ved utgangen av året en saksportefølje på 28 saker. Sedelighet er et område hvor vi mener det er store mørketall. Etterforskningen er ofte preget av at sakene anmeldes lenge etter selve hendelsen, skjer i nære relasjoner, mangel på fellende bevis og det ofte er et spørsmål om troverdighet. Statistikk over seksuelle overgrep sier sjelden noe om det reelle omfanget, men kan være knyttet til tilfeldige faktorer som for eksempel økt oppmerksomhet i media. Det har vært flere større SO-saker i distriktet i I en av sakene ble begge de tiltalte idømt 17 års ubetinget fengsel, i en annen fikk den ene tiltalte 14 års forvaring og den andre 6 års ubetinget fengsel. Begge disse sakene er av de tiltalte anket til lagmannsretten og vil bli behandlet der i løpet av SO-teamet har hatt et betydelig fokus også på etterforskning og forebygging av voldtekter. Distriktet deltar i KRIPOS-kampanjen Kjernekar, som retter seg mot festvoldtekter. Vinningskriminalitet: Stabilt I 2013 har totalt antall vinningssaker vært stabilt og saksbehandlingstiden har gått betydelig ned. Oppklaringsprosenten er imidlertid en utfordring og var i 2013 på 16,4 % (16,5 % i 2012). Boliginnbrudd har hatt stort fokus de senere år. I 2013 hadde vi 145 registrerte anmeldelser (villa og leilighet), et snitt på 12 pr. måned. Slike innbrudd er ansett som en av de mer alvorlige vinningsforbrytelsene fordi ofrene opplever det som svært integritetskrenkende. Grovt tyveri fra villa og leilighet har hatt en nedgang de siste årene. Boliginnbrudd i Romerike knyttes ofte til lokale gjengangere. Det er lite som indikerer at Romerike har vært rammet av en ny bølge av mobile vinningskriminelle. Tidlig i desember ble imidlertid en rumensk borger pågrepet for boliginnbrudd. Etter denne pågripelsen gikk tallene på boliginnbrudd markant ned. Figuren under viser boliginnbrudd (grovt tyveri fra villa og leilighet sammenlagt) for hele distriktet de siste fem årene. (JUS063) 6

7 Vold Antall voldssaker økte med 5,5 % fra 2012 til 2013, med 65 saker totalt. Av denne økningen var 40 innen kategorien vold i nære relasjoner, som økte med 9,2 %. Trivelig uteliv-prosjektet og publikums trygghetsfølelse I løpet av 2013 har politiet arbeidet aktivt med Trivelig uteliv-prosjektet, i samarbeid med kommunene og utelivsbransjen. Foreløpige tall tyder på at den økte tilstedeværelsen av uniformert politi ved og i nærheten av skjenkesteder hvor det erfaringsmessig er ordensproblemer, kan ha en dempende effekt på utelivsvolden. For første gang i 2013 ble det i november ikke registrert noen voldssaker relatert til utelivet i Lillestrøm og Ullensaker. Tradisjonelt sett har disse to områdene de høyeste voldstallene. Antall bortvisninger fra sentrum, som følge av ordensforstyrrelser, har også gått kraftig ned i Fra økte antall anmeldelser som våre tjenestemenn har skrevet i forbindelse med ordensforstyrrelser fra 382 til 664. Som en del av satsingen mot utelivsvold, har terskelen for å anmelde bråkmakere ligget lavt. Våre operative tjenestemenn har ved å være konsekvente sørget for at det nå er rimelig god kontroll på de mest aktuelle stedene. Trivelig uteliv-prosjektet og politidistriktets fokus på tilstedeværende, uniformert politi er ledd i vår forebyggende innsats for et tryggere nærmiljø. Risikosupportere Politiet har i 2013 sett en markant økning i aktiviteten til såkalte voldelige risikosupportere ( hooligans ) som er aktive i distriktet, blant annet med opprettelsen av en undergruppe for yngre risikosupportere (16-18 år). Volden i disse miljøene har blitt grovere, og voldshendelser (organiserte masseslagsmål) har også funnet sted i situasjoner som ikke er knyttet til fotballkamper. Dette er en endring fra miljøenes tidligere aktivitetsmønster, og er en utvikling som politiet vil fortsette å følge nøye med på. Økonomisk kriminalitet: Krevende saker Dette er et komplekst saksfelt som håndterer en rekke ulike lover og regler. Sakene er tunge og tidkrevende å etterforske. Økoteamet i distriktet har derfor blitt styrket, da sentrale trusselvurderinger viser at økonomisk kriminalitet, særlig knyttet til organisert kriminalitet, er en betydelig samfunnstrussel. Økoteamet hadde i februar en aksjon mot en vietnamesisk kvinne, som ble siktet for skatt og avgiftsunndragelser. Etterforskingen viser at kvinnen har hjulpet i overkant av 2000 personer med føring av fiktive fradrag på selvangivelsen. Økoteamet har et tett samarbeid med Skatt Øst også i denne saken. Så langt viser beregningene derfra at kvinnen har medvirket til fiktive fradrag for over 200 millioner kroner. Dette gir skatteunndragelser på mellom 50 og 60 millioner kroner. Teamet har også etterforsket og iretteført en person for fiktiv fakturering og momsbedrageri til en verdi av 11 millioner kroner. Han ble dømt til 2 år og 3 7

8 måneders fengsel som følge av dette. Svindelen ble gjennomført mens domfelte satt fengslet for et annet forhold. Politioperative oppdrag og øvelser Antall politioperative oppdrag i politidistriktet økte fra i 2012 til i 2013, en økning på 2279 oppdrag (5,7 %). Sterk økning i antall gjennomførte øvelser Vi har i 2013 gjennomført langt flere øvelser enn tidligere år. Mens antall øvelser i 2012 var 17, planla og gjennomførte vi 33 øvelser i egen regi og deltok i 9 øvelser arrangert av andre i Hensikten er å dyktiggjøre våre ansatte slik at samfunnets krav til respons og kvalitet så langt som mulig blir oppfylt. Hovedtyngden i 2013 har vært en rekke mindre øvelser ved det enkelte lensmannskontor/politistasjon. Disse øvelsene har blitt innrettet mot initialfasen ved skarpe oppdrag og skal gi den enkelte tjenestemann et bedre grunnlag for å løse slike oppdrag. Denne type øvelser vil bli utviklet og videreført i 2014 Trafikk Distriktet kontrollerte førere i Av disse fikk 7,29 % en reaksjon. De tallene politidistriktet har hatt tilgang til ved årsskiftet, viser at antall drepte i trafikken var 8 personer i 2013, det samme som i Antall hardt skadde var 28 og antall lett skadde 208, slik at totalt antall skadde var 236 i Totalt antall døde og skadde i trafikken ble dermed 244, 107 færre enn i 2012 da 351 ble skadd og drept i trafikken i Romerike. (Endelige tall fra Statens vegvesen over skadde og drepte i trafikken er først klare til våren.) Utlendingsfeltet Sterk økning i antall utvisningssaker Romerike politidistrikt økte antall saker om utvisning av utenlandske borgere med nær 50 % i 2013, fra 348 i 2012 til 517 i Oslo lufthavn hadde 433 av disse sakene, mens resten ble opprettet i distriktet for øvrig. Det var en økning begge steder. Beslutning om utvisning vil normalt være en direkte følge av at utlendingen har gjort seg skyldig i straffbart forhold eller brudd på utlendingsloven. Utvisning medfører forbud mot senere innreise til Norge og er et viktig kriminalitetsforebyggende virkemiddel. Bortvisning brukes mot utlendinger som ikke fyller innreisevilkårene. Her også hadde vi en økning i antall saker fra 303 i 2012 til 455 i Territorialkontroller I dag er det åpne grenser innenfor Schengen-området. Politidistriktet gjennomfører derfor polisiære kontroller både på Oslo lufthavn og i distriktet for øvrig, såkalte territorialkontroller. På flyplassen kontrollerte vi i overkant av 3200 personer i

9 Gjennomgående ser vi at det særlig gjøres bruk av ulovlig utenlandsk arbeidskraft i deler av byggebransjen, bilpleie, renhold og på serveringssteder. Politiet har også registrert at det i noe økende grad pågripes utlendinger som arbeider ulovlig innenfor detaljhandel og i transportbransjen. I distriktet for øvrig gjennomførte vi i overkant av 100 territorialkontroller, særlig mot slike virksomheter. Disse medførte pågripelse av 119 personer som har gjort seg skyldig i brudd på utlendingsloven, hovedsakelig knyttet til ulovlig arbeid og opphold. Den sivile rettspleien på grunnplanet I Romerike politidistrikt øker det totale antallet saker som kommer inn til behandling til namsmannen, forliksrådet og stevnevitnet. Det er særlig antallet utleggsforretninger som har steget kraftig de siste årene. Siden 2006 er antallet innkomne saker mer enn fordoblet. Dette har trolig sammenheng med at antallet saker som kommer inn til inkassobyråene stiger, samt at det er stor befolkningsvekst i mange av kommunene på Romerike. Romerike politidistrikt skiller seg ut ved å ha økning i antallet innkomne gjeldsordningssøknader og forliksklager, hvor den samlede statistikken for landet viser en nedgang for disse to sakstypene. Økningen i antall forliksklager på Romerike kan trolig forklares med den generelle økningen i antall inkassosaker og den høye befolkningsveksten. At Romerike har flere gjeldsordningssøknader i 2013 sammenlignet med 2012 mens landet for øvrig opplever en nedgang, er trolig mer tilfeldig. Inkassobyråene melder om stadig økning i antallet inkassosaker. Dette betyr at Romerike politidistrikt må innstille seg på en ytterligere økning i antall saker innen den sivile rettspleie i Gardermoen politistasjon Oslo lufthavn Passasjertrafikken over flyplassen økte med 1 million i 2013, til ca. 23 millioner reisende. Gardermoen politistasjon håndterte i 2013 totalt 758 VIP-besøk mot 670 i 2012, som krever operative tiltak fra politiets side. Politiet ved hovedflyplassen har særlig oppmerksomhet rettet mot grensekontroll, utvisningssaker, bortvisninger og falske dokumenter. Samarbeid mot tyverier Politiet ser nå en positiv tendens i utviklingen av antall tyverier fra reisende, biler mv., med et noe redusert antall over de siste tre årene (2011: 114, 2012: 184, 2013: 111). Nedgangen kan ha mange årsaker, men satsingen på økt forebyggende patruljering i terminalbygget, opplæring av ansatte på flyplassen, kampanjen Sammen for trygg lufthavn" i samarbeid med Oslo Lufthavn, samt samarbeid med Oslo politidistrikt om mobile vinningskriminelle, har sannsynligvis bidratt positivt. 9

10 Romerike politidistrikt: Satsingsområder i 2014 Forebygging Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep Vinningskriminelle gjengangere Utenlandske kriminelle Beredskap Organiserte kriminelle nettverk, særlig i legale strukturer Politidistriktet skal jobbe videre med å tilpasse organisasjonen til synliggjorte krav og utfordringer. Organisasjonskart Romerike politidistrikt 10

Årsrapport 2014. Romerike politidistrikt Publikum i fokus trygghet for alle

Årsrapport 2014. Romerike politidistrikt Publikum i fokus trygghet for alle Årsrapport 2014 Romerike politidistrikt Publikum i fokus trygghet for alle 1 Innledning 2014 har vært preget av mye godt forebyggende arbeid og tett samarbeid med kommunene, nedgang i registrert kriminalitet,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016 ÅRSOVERSIKT 2015 Nord-Trøndelag politidistrikt 1 INNLEDNING Vi er inne i endringstid, og Trøndelag politidistrikt ble formelt etablert fra årsskiftet 2015/2016. Strukturreformen (endring av politidistrikter

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2010-2012 Antallet anmeldte økonomiske forbrytelser har ligget jevnt mellom 6.000 og 8.000 anmeldelser

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Innlandet politidistrikt

Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Omfatter alle kommuner i fylkene Hedmark og Oppland minus Jevnaker kommune 47 kommuner, 25 i Oppland og 22 i Hedmark 377.710 innbyggere (1.1.2016) 182.354

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt Kriminalitetsbildet 2013 Årsrapport for Salten politidistrikt Året 2013 Salten politidistrikts visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Vårt arbeid i 2013 har vært preget av mange tiltak

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Innføring av STAD - metoden i Romerike politidistrikt

Innføring av STAD - metoden i Romerike politidistrikt Innføring av STAD - metoden i Romerike politidistrikt Handlingsplan - hvordan forebygge rusrelatert vold i sentrumsområder. Bakgrunn og hovedmål for prosjektet Trivelig uteliv. Analyse av registrert vold

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011 TALL OG FAKTA 2011 1 KRIMINALSTATISTIKK Reduksjon i antall forseelser fra 2010 til 2011 på 13 %. Økning på 0,8 % siden 2006. Reduksjon i antall forbrytelser fra 2010 til 2011 på 12,9 %. Økning på 4,3 %

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Fylkesmannen 2017 Nordland politidistrikt Sammenslåing av Helgeland, Salten og deler av Midtre-Hålogaland politidistrikter Omfatter hele Nordland fylke uten

Detaljer

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift Pilotprosjekt med videoovervåkning Eidsvoll stasjon Evaluering etter 2 års drift Et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB, Gjensidige NOR Forsikring, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Jernbanens Bank-

Detaljer

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010 TALL OG FAKTA 2010 1 KRIMINALSTATISTIKK Økning i antall forseelser fra 2009 til 2010 på 12 % Økning i antall forbrytelser fra 2009 til 2010 på 3 % Økning i antall anmeldelser fra 2009 til 2010 på 6 % Økningen

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Forvaltningssporet som metode aktuelt lovverk i samhandling med kommuner for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiinspektør Leif Ole Topnes

Forvaltningssporet som metode aktuelt lovverk i samhandling med kommuner for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiinspektør Leif Ole Topnes Forvaltningssporet som metode aktuelt lovverk i samhandling med kommuner for å forebygge og bekjempe kriminalitet Politiinspektør Leif Ole Topnes Politiets samfunnsoppdrag Politiets samfunnsoppdrag er

Detaljer

Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet

Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet 22. september 2010 Atle Roll-Matthiesen Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos nasjonalt kontaktpunkt Situasjonen Trender og noen eksempler

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015 ÅRSOVERSIKT 2014 1 INNLEDNING Politiets oppgavefelt er mangfoldig, og i det praktiske arbeidet samspiller vi med store deler av det nordtrønderske samfunnet. Våre bidrag til å skape trygghet og lovlydighet

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Innst. 256 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( )

Innst. 256 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( ) Innst. 256 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2011 2012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Salten Politidistrikt 2012

Salten Politidistrikt 2012 Salten Politidistrikt 2012 Året 2012 Salten politidistrikt har et overordnet mål om å dempe kriminaliteten mest mulig, og vår visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. For å nå dette målet

Detaljer

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Sør-Øst politidistrikt Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Vold i nære relasjoner Vold er enhver maktmisbrukende handling rettet mot en annen person,

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Handlingsplanfor politirådet i Molde

Handlingsplanfor politirådet i Molde k R SEG Handlingsplanfor politirådet i Molde Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015 emolde KOMMUNE BAKGRUNN: Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet

Detaljer

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Sentrale tema fra København. Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. Fra 1980 ( HA etablering ) geriljakrig som etter

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR

ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR Kommunene i Innlandet politidistrikt INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201610219-9 012 Sted, Dato Hamar 07.02.2017 ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR 13.

Detaljer