Salten Politidistrikt 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salten Politidistrikt 2012"

Transkript

1 Salten Politidistrikt 2012

2 Året 2012 Salten politidistrikt har et overordnet mål om å dempe kriminaliteten mest mulig, og vår visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. For å nå dette målet jobber vi først og fremst forebyggende, men også med et mål om å ha best mulig kvalitet og effektivitet i straffesaksbehandlingen. Vi jobber også for å kunne øke beredskapen og være tilgjengelig for publikum når de ber om hjelp. Til tross for stramme økonomiske rammer og utfordrende ressurssituasjon, har vi på mange områder nådd våre målsettinger, dette takket være godt arbeid av de ansatte og et utmerket samarbeid på tvers i politidistriktet og med samarbeidspartnere eksternt. Jeg vil i denne innledningen trekke frem noen områder som jeg spesielt vil henlede oppmerksomheten mot, og som underbygges i tekst og tall senere i rapporten. Vi startet året 2012 med å etterforske fire anmeldte overfallsvoldtekter, en begått i desember 2011, de tre andre i starten av Dette er særlig krenkende og alvorlige straffesaker. To er oppklart og gjerningsmennene er dømt til hhv 4 år og 4 år og 6 måneder fengsel. Vi har videreført arbeidet i 2012 rettet mot kriminelle MC-klubber med å forhindre at enprosentklubber etablerer seg i Salten. Jeg vil spesielt bemerke det gode samarbeidet vi har hatt med kommuner og næringsliv i dette arbeidet. I året som har gått har vi hatt en økning på 33 % i grove tyverier. Mange av disse er knyttet til mobile vinningskriminelle, MVK saker. Vår innsats for å oppklare disse sakene har derfor ført til et høyt antall fengslinger, fra 103 personer i 2011, til 182 personer i Det har vært en bevisst strategi å varetektsfengsle, etterforske og derved få pådømt disse sakene så raskt som mulig. Som en følge av økningen i MVK saker, har antall utvisninger økt. I alt 30 personer ble utvist grunnet oppfølgning av straffedømte utlendinger. Til tross for økningen i antall anmeldelser totalt sett, ligger politidistriktet i landstoppen hva gjelder oppklaringsprosent. Vi hadde i 2012 en oppklaringsprosent på forbrytelser på 52,6 %, mot et landsgjennomsnitt på 36,3 %. Utrykninger og håndtering av saker relatert til sykdom/psykiatri fortsetter å vokse. Det er grunn til bekymring at dette skjer, da dette primært er et arbeidsområde for helsevesenet. Vi har jobbet i samarbeid med bl.a. helsevesenet for å finne bedre løsninger på slike oppdrag, men her gjenstår mye arbeid. Et generelt trekk i politiet er økning i antall saker hvor politiet bevæpner seg. I Salten var økningen på 52,7 % fra 2011 til Dette skyldes blant annet en økning i antall saker hvor det blir fremsatt trusler om bruk av skytevåpen, kniv eller annen farlig gjenstand. Vi har sett at bruken av Soft Gun eller Replika har økt, og dette fremkaller i mange tilfeller alvorlig frykt, da slike våpen er umulig å skille fra originale våpen. Det har i 2012 vært stor mediaoppmerksomhet rundt rumenere og tigging. Vi samarbeider nå med bl.a. Bodø kommune, flykningekontoret og andre offentlige instanser for å kunne møte denne problematikken på en bedre måte i Målsettingen er å lage retningslinjer for 2

3 hvordan man håndterer dette mht eventuell registrering, anvisning av lovlige tiggeområder, og regler om bortvisning. Til slutt vil jeg nevne politimesterens bekymring mht bemanning i politidistriktet. Vi har et akutt behov for ca tjue nye polititjenestemenn, dette for å ivareta kritiske funksjoner som krever kompetanse og erfaring. Det langsiktige målet mot 2020 er å få inntil sytti nye politistillinger. Vi har jobbet mot sentrale myndigheter for å få belyst vår situasjon, og i dette arbeidet har vi også fått lokal politisk støtte. Dette arbeidet fortsetter også i Politimesteren og de ansatte i distriktet ønsker å være i best mulig rustet for å kunne nå vår visjon Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Januar Geir Ove Heir Politimester 3

4 INNHOLD 1. Kriminalitet i Salten politidistrikt 5 a) Antall anmeldelser.. 5 b) Fordeling på 5 kommunene 2. Kriminalitetsutvikling 6 3. Straffesaksbehandling 7 a) Oppklaringsprosent. 7 b) Saksbehandlingstid. 7 c) Straffereaksjoner mv.. 7 d) Restanser Særlige straffesaksområder 8 a) Vinning 8 b) Narkotika og MC-kriminalitet 9 c) Vold. 10 d) Seksualforbrytelser Redningstjeneste og beredsskap Forvaltnings- og namssaker Utlendingssaker 13 4

5 1. KRIMINALITET I SALTEN POLITIDISTRIKT %-vis endring siste år A. ANTALL ANMELDELSER Forbrytelser ,9 Forseelser ,5 SUM ,8 Forbrytelse Forseelse Sum B. FORDELING PÅ KOMMUNENE (tall fra 2011 i parentes) Bodø 2140 (2113) 1077 (837) 3217 (2950) Fauske og Sørfold 478 (442) 386 (261) 864 (703) Meløy 187 (167) 94 (94) 281 (261) Saltdal/Beiarn 220 (214) 199 (172) 419 (386) Gildeskål 53 (55) 49 (45) 102 (100) Steigen 80 (43) 36 (30) 116 (73) Rødøy 15 (13) 6 (5) 21 (18) Hamarøy 74 (72) 80 (65) 154 (137) Værøy/Røst 38 (32) 24 (25) 62 (57) Annet 16 (83) 7 (65) 23 (146) SUM 3301 (3234) 1958 (1597) 5259 (4831) Kommunenes andel av kriminalitet i Salten Steigen 2 % Gildeskål 2 % Rødøy 0 % Hamarøy 3 % Værøy/Røst 1 % Annet (Salten) 0 % Saltdal/Beiarn 8 % Meløy 5 % Bodø 62 % Fauske og Sørfold 17 % 5

6 2. KRIMINALITETSUTVIKLING %-vis endring siste år Vinning ,9 Grove tyverier totalt ,6 Grove tyverier fra bolig ,2 Grove tyverier fra hytte ,8 Bilbrukstyverier ,5 Vold ,2 Legemsfornærmelser ,7 Legemsbeskadigelser ,7 Familievold ,2 Trusler ,9 Seksualforbrytelser ,4 Seksuell omgang med barn under 14 år ,5 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år Voldtekt ,8 Narkotika ,5 Strl. 162, 1. ledd ,5 Strl. 162, 2. og 3. ledd ,5 Legemiddelloven ,4 Skadeverk Økonomi ,9 Miljø ,7 Arbeidsmiljø ,4 Trafikk ,6 Trafikkontroller Promillekjøring ,4 Trafikkuhell med personskade ,7 Drepte i trafikken Undersøkelsessaker (dødsfall, ulykke, brann mv) ,6 Selvdrap Annet (militær straffelov, spesiallover mv.) ,2 6

7 3. STRAFFESAKSBEHANDLING %-vis endring siste år A. OPPKLARINGSPROSENT Forbrytelser 47,9 55,4 52,6-5 Forseelser 81,9 84,8 86,3 1,8 Forbrytelser Landsbasis 37,4 38,0 36,3-4,5 Forseelser Landsbasis 80,1 79,5 80,1 0,8 Vold (forbrytelser totalt) 66,2 63,8 61,6-3,4 Vinning (forbrytelser totalt) 20,1 32,9 27,1-17,6 Seksualforbrytelser (forbrytelser totalt) 66,2 57,7 58,5 1,4 Narkotika (forbrytelser totalt) 86,4 88,1 89,4 1,5 B. SAKSBEHANDLINGSTID Forbrytelser (antall dager oppklart) Forseelser (antall dager oppklart) ,3 Forbrytelser Landsbasis (antall dager oppklart) ,6 Forseelser Landsbasis (antall dager oppklart) ,6 Prioriterte voldssaker (sentralt fastsatt frist 90 dager) ,5 23,6 Vinning (forbrytelser totalt) ,5 Seksualforbrytelser (forbrytelser totalt) ,8 Narkotika (forbrytelser totalt) ,5 Unge lovbrytere (sentralt fastsatt frist 42 dager) ,8 C. STRAFFEREAKSJONER MV. Dommer totalt Ubetingede dommer Betingede dommer ,9 Samfunnsstraff ,3 Forelegg ,9 Forenklet forelegg og gebyr ,5 Konfliktråd ,4 Inndragning (utbytte) Frifinnelser forbrytelser (prosent) 5,9 7,7 6,9-10,4 Varetektsfengslinger ,7 Dommeravhør ,9 Besøksforbud ,7 Voldsalarm ,6 D. RESTANSER Antall registrerte saker totalt ,8 Antall ikke-rettskraftige saker ,5 Antall ikke-påtaleavgjorte saker ,9 Antall ikke-rettskraftige saker eldre enn 12 måneder Antall ikke-påtaleavgjorte saker eldre enn 3 måneder ,2 7

8 Vi hadde i 2012 totalt 154 anmeldte gjerningspersoner under 18 år. Disse var mistenkt i til sammen 218 saker. 4. SÆRLIGE STRAFFESAKSOMRÅDER A. VINNING Vinningskriminaliteten i Salten politidistrikt har økt med 2,9 % i 2012 i forhold til 2011, med anmeldelser i 2012 mot anmeldelser i På landsbasis er vinningskriminaliteten økt med 4,6 %. Oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser i Salten politidistrikt er 27,1 %, mens landsgjennomsnittet tilsvarende viser en oppklaringsprosent på 15 %. Når det gjelder grove tyverier i Salten politidistrikt er det en økning på 33,6 %. Denne økningen skyldes i stor grad den store økningen i grove tyverier fra person på offentlig sted, såkalte lommetyverier. Grove tyverier fra bolig viser en nedgang på 12,2 %. I 2011 var det en økning i samme kategori på 7,7 % fra Antallet grove tyverier fra hytte viser en oppgang på 11,8 %, og antallet bilbrukstyverier har økt med 17,5 %. Bekjempelse av vinningskriminalitet har vært et prioritert område i Salten politidistrikt gjennom flere år. Det er i dette arbeidet et særlig fokus på såkalte gjengangere og mobile vinningskriminelle. Når det gjelder gjengangere er det et relativt lite antall personer som genererer mye kriminalitet. Disse personene befinner seg i all hovedsak i Bodø- og Fauskeområdet. Også i 2012 er disse viet spesiell oppmerksomhet fra politiets side. Politidistriktet praktiserer null-toleranse overfor gjengangere. De følges tett opp og pågripes straks de har begått en straffbar handling. Det er lav terskel for fremstilling for varetektsfengsling, og vi har som mål at pådømmelse skal skje innen utløpet av varetektsperioden. Deretter blir de overført til umiddelbar soning etter at dommen er rettskraftig. Når det gjelder mobile vinningskriminelle ble det i september 2009 etablert et formelt samarbeid mellom de fem politidistriktene i Nord-Norge. Dette samarbeidet er videreutviklet i stor grad i de påfølgende år. Målet er å samordne og koordinere saker med fellestrekk og modus på tvers av politidistriktsgrensene. I Salten politidistrikt er det også utviklet et spesielt godt samarbeid med Tollvesenet i bekjempelsen av mobil vinningskriminalitet. I 2012 har det i politidistriktet vært en markant økning av mobile vinningskriminelle. Fra pågripelse i februar av fire litauiske borgere i Finland i forbindelse med grovt tyveri av tre trailere på Fauske til en verdi på nærmere 5 millioner, til pågripelse av fem litauiske borgere i midten av desember i forbindelse med grovt tyveri av snøscooter, ATV`er, motorsager og annet fra en bedrift i Saltdal. Felles for alle våre saker der mobile vinningskriminelle er involvert er lav terskel for varetektsfengsling, rask etterforsking, hurtig pådømmelse og direkte avsoning av dom. Alle muligheter for soningsoverføring til hjemlandet blir i det enkelte tilfelle nøye vurdert. Inndragning av kjøretøy brukt under forøvelsen av de kriminelle handlingene og utvisning fra Norge etter endt soning er standard i disse sakene. I 2012 har gjengangere og mobile vinningskriminelle i særlig grad medvirket til et rekordhøyt antall varetektsfengslinger. Økningen på varetektsfengslinger totalt sett (alle sakstyper) fra 2011 til 2012 er på hele 76,7 %. Et stort antall av varetektsfengslingene gjelder vinningssaker. I tillegg til at varetektsfengslinger er nødvendige av hensyn til gjentagelsesfare, bevisforspillelse og unndragelsesfare, antas de også å medføre en ikke ubetydelig forebyggende effekt. Vinningskriminalitet er et prioritert område også i

9 B. NARKOTIKA OG MC-KRIMINALITET Politidistriktet hadde som målsetting å avdekke minst 25 grove narkotikaforbrytelser i 2012 (straffeloven 162 andre og tredje ledd). Det ble avdekket 27 slike saker. Også målet for mindre alvorlige narkotikasaker (legemiddelloven og straffeloven 162 første ledd), ble oppfylt med god margin. Målet var å avdekke minst 600 slike saker, og vi avdekket 697. Hasj er fremdeles det mest brukte illegale rusmiddel i Salten politidistrikt. Hasj brukes i de fleste rusmiljøer, fra de yngste nyetablerte rusmisbrukerne til de eldste og mest erfarne. Det ble beslaglagt totalt 9,1 kg cannabis fordelt på 241 beslag i Til sammenligning ble det i 2011 beslaglagt totalt 16,8 kg cannabis fordelt på 214 beslag. I 2010 var tallene 9,1 kg cannabis på 196 beslag, og i 2009 var det 9,4 kg cannabis på 249 beslag må derfor kunne sies å være et normalt år mht cannabisbeslag. Amfetamin er også et vanlig rusmiddel i brukermiljøene i Salten politidistrikt. Det ble beslaglagt gram amfatamin/metamfetamin fordelt på 50 beslag i Til sammenligning ble det beslaglagt gram amfetamin/metamfetamin i fordelt på 73 beslag i 2011, gram amfetamin/metamfetamin fordelt på 94 beslag i 2010 og gram amfetamin/metamfetamin fordelt på 86 beslag i Det ble beslaglagt 4 gram heroin fordelt på 2 beslag i 2012, mot ingen slike beslag i Det ble beslaglagt 15 gram kokain fordelt på 4 beslag i 2012, og 415 ecstasy-tabletter fordelt på 2 beslag. Tendensen de siste årene med små og få beslag for disse stofftypene vedvarer. Det ble videre beslaglagt stk benzodiazepiner fordelt på 65 beslag i Til sammenligning ble det beslaglagt stk i 2011, fordelt på 43 beslag. Det store antallet i 2012 skyldes i stor grad to store beslag i begynnelsen av året, hvor det ene var på ca tabletter. Det er gjort beslag av 295 gram ulike syntetiske cannabinoider fordelt på 27 beslag i Til sammenligning ble det gjort beslag av 234 slike i 2011, fordelt på 12 beslag. Selv om 295 gram ikke høres mye ut, utgjør det kanskje opp mot brukerdoser. Omtrent halvparten av beslagene gjøres i postforsendelser til personer bosatt i Salten politidistrikt. Resten beslaglegges på eller hos personer. Det understrekes at narkotikatallene er noe usikre så tidlig på året, da mange beslag enda ikke er ferdig analysert. I tillegg blir en del av beslagene aldri analysert pga at de er små, og sakene derfor raskt blir avgjort med for eksempel forelegg. I løpet av 2012 fikk Salten politidistrikt ytterligere en hund godkjent som narkotikahund. Vi har dermed to godkjente narkotikahunder i politidistriktet. I 2012 registrerte vi seks overdosedødsfall i Salten politidistrikt. Til sammenligning registrerte vi to overdosedødsfall i 2011, tre i 2010 og to i Vi antar det er noe mørketall her, pga at ikke alle slike dødsfall blir meldt fra helsevesenet til politiet. Også i 2012 har Salten politidistikt hatt fokus på MC-kriminalitet, og de såkalte 1%-klubbene. Gladiators MC etablerte klubblokale midt i Bodø sentrum. Høsten 2012 aksjonerte politiet mot klubben og noen av medlemmene, deriblant presidenten. Dette medførte at klubben mer 9

10 eller mindre gikk i oppløsning og klubblokalet ble stengt. Det gjenstår likevel noen få medlemmer. Når det gjelder Turnout MC, har aktiviteten der vært betraktelig lavere enn tidligere år. Politiet er helt i sluttfasen av etterforskningen av en skjenkesak. Denne etterforskningen har trukket ut i tid, bl.a. fordi alle medlemmer har nektet å forklare seg for politiet. Outlaws MC North eksisterer muligens ennå, men politiet i Salten har ikke registrert noen aktivitet her i Et tverretatlig samarbeid er viktig for å bekjempe MC-kriminalitet. Dette har vi fokus på i Salten politidistrikt, og det vil vi fortsette med i C. VOLD Salten politidistrikt hadde i en bekymringsfull økning i antall voldssaker, og det ble i iverksatt flere tiltak for å dempe denne voldsutviklingen. Vi klarte å redusere mengden voldssaker i 2010 og holdt omtrent det samme nivå i I 2012 har vi imidlertid hatt en liten økning i voldssaker på 3,2 %. Dette skyldes først og fremst flere trusselsaker (økning på hele 38,9 %), men også antall legemsbeskadigelser har hatt en liten økning. Oppklaringsprosenten på voldssaker generelt ligger på 61,6 % og saksbehandlingstiden for de oppklarte sakene er 116 dager i gjennomsnitt. Vi har hatt en merkbar nedgang i antallet familievoldssaker, fra 128 saker i 2011 til 97 saker i Dette utgjør en nedgang på 24,2 %. Det er vanskelig å si noe konkret om årsaken til nedgangen i antall saker ettersom mørketallene på dette området fortsatt er store. Politiets mål er å avdekke flest mulig saker, samtidig som vi skal holde en god kvalitet og en akseptabel saksbehandlingstid i sakene. De fleste voldshandlingene begås fortsatt på offentlig sted i Bodø sentrum om kvelden og natten i helgene. Menn mellom år er overrepresentert både i gruppen gjerningspersoner og blant de fornærmede, og voldshandlingene skjer gjerne der større folkemengder samles. Det er registrert få gjengangere i voldssakene, og mange av sakene er resultat av bagatellmessige konflikter. I de fleste sakene er både mistenkte og fornærmede beruset. Vi har i 2012 hatt særskilte tiltaksplaner for å bekjempe utelivsvold og familievold, både med hensyn til forebyggende arbeid og etterforskning av enkeltsaker. Blant de forebyggende tiltakene innen utelivsvold var det særlig fokusert på tettere samarbeid med kommunene, mer synlig politi, oppsøkende virksomhet i problemområdene, økt fokus på restaurantene i forhold til overskjenking og økt samarbeid med vektere, dørvakter og drosjenæring. Vi er i god dialog med kommunen og næringslivet i dette arbeidet. Ved to anledninger i 2012 gjennomførte vi våpenvisitasjon som et tiltak for å bekjempe utelivsvold. Bakgrunnen var at vi hadde hatt flere saker i sentrum der unge menn hadde brukt eller truet med kniv, eller hvor unge menn hadde blitt anmeldt for bæring av kniv. På tilfeldig valgte helger i et geografisk avgrenset område i Bodø sentrum, i et gitt tidsrom på natta, ble 10

11 det derfor besluttet visitasjon av unge menn for å avdekke om de bar kniv. I forkant ble det informert om aksjonen gjennom bl.a. pressen. Det ble ikke gjort noen knivfunn under disse aksjonene. Vi vil fortløpende vurdere behov for flere slike aksjoner. 34 nye personer fikk voldsalarm i Salten politidistrikt i Ved utgangen av 2012 var det 32 aktive voldsalarmer. D. SEKSUALFORBRYTELSER Det var en nedgang på 11,5 % i antall seksualforbrytelser i Salten fra 2011 til I 2012 hadde vi 92 slike saker, mens vi i 2011 hadde 104. Oppklaringsprosenten er i 2012 på 58,5 %, mens saksbehandlingstiden har økt fra 202 dager i 2011 og til 246 dager i Salten politidistrikt hadde på nyåret i 2012 tre anmeldelser for såkalte overfallsvoldtekter, samtlige i Bodø. Når det i tillegg var en anmeldt overfallsvoldtekt i desember 2011 fra Bodø, utgjorde dette en svært uvanlig start på året for Salten politidistrikt. Det var over 10 år siden forrige overfallsvoldtekt i Salten politidistrikt. To av sakene, den fra desember 2011 (Fredensborgveien) og en fra januar 2012 (Hovedpostkontoret), ble raskt oppklart og pådømt. Begge gjerningsmennene soner nå rettskraftige dommer på henholdsvis 4 år og 4 år 6 måneder. I de andre to sakene (Rønvika og Sjøgata-området) har vi tross iherdig etterforskning, ikke klart å finne noen gjerningsmann. De to sakene er derfor henlagte, men vi vil ta dem opp igjen dersom det skulle komme nye opplysninger. Den lange saksbehandlingstiden kan forklares delvis med de fire overfallsvoldtektene som krevde mye etterforskningskapasitet og ressurser, samt en gammel sak som ble gjenåpnet i 2011, og avgjort i 2012, og som dermed trekker lang saksbehandlingstid i statistikken. I tillegg har det vært en del fravær blant etterforskere som jobber med fagfeltet pga ombeordringer til andre arbeidsoppgaver. De fleste alvorlige sedelighetssaker, både de som var til etterforskning ved begynnelsen av 2012, og de som ble anmeldt i løpet av året, er ferdig etterforsket. Foruten overfallsvoldtektene, ligger sakene som oppstod i 2012 innenfor normalen for dette saksfeltet med tanke på alvor og omfang. Restansesituasjonen på sedelighets-området fremstår som forbedret, og det er få, om noen, av de ferdig etterforskede sakene som ikke også er påtaleavgjort. På juriststiden er området styrket med ytterligere en politijurist, hvilket gjør at sakene kan påtaleavgjøres nokså umiddelbart etter å være ferdig etterforsket. 11

12 5. REDNINGSTJENESTE OG BEREDSKAP %-vis endring siste år Søk etter antatt omkommet person ,8 Bevæpningsoppdrag ,7 Beslutning om STAB / ekstraordinær politiinnsats ,3 Innsatte i sentralarrest (antall personer) ,2 Utrykninger relatert til sykdom / psykiatri ,0 Salten politidistrikt har koordineringsansvar for søk etter antatt omkommet person nord for 65. breddegrad. Det ble gjennomført totalt 17 søk nord for 65. breddegrad i 2012, fordelt på 2 søk i Øst-Finnmark, 4 søk i Vest-Finnmark, 4 søk i Troms, 3 søk i Midtre Hålogaland, 1 søk i Helgeland og 3 søk i Salten. Av samtlige søk ble det gjort funn i 8 tilfeller. Totalt 53 % av søkene var i sjø/vann der dødsårsakene antas å være drukning. Politimesteren i Salten politidistrikt besluttet i 2012 bevæpning iht våpeninstruksen i totalt 55 tilfeller, nærmere bestemt ved 3 eskorteoppdrag, 3 falske alarmer, 2 vakthold under hovedforhandling og 47 tilfeller der det ble fremsatt trusler om bruk av skytevåpen, kniv eller annen farlig gjenstand. STAB/ekstraordinær politiinnsats ble besluttet i seks tilfeller i 2012, nærmere bestemt ved fem leteaksjoner/redningsoppdrag og en bombetrussel. Dette var oppdrag der operasjonssentralen ikke klarte å håndtere situasjonen alene med sine ordinære ressurser og/eller der det oppstod en ekstraordinær situasjon. Salten politidistrikt har i 2012 hatt totalt 879 innsatte i sentralarresten, hvorav 361 personer har vært innsatt i drukkenskapsarrest og 436 personer har sittet i varetekt. Blant de varetektsinnsatte var det 8 personer under 18 år (samtlige i aldersgruppa år), og 2 personer eldre enn 60 år. De fleste av de varetektsinnsatte var i alderen år, og de aller fleste var menn. 6. FORVALTNINGS- OG NAMSSAKER %-vis endring siste år Tvangssaker totalt Utleggssaker Mottatte gjeldsordningssaker Våpensøknader Tilbakekallelse av våpentillatelser Antall tilbakekalte våpen Tap av førerrett Sperrefrist førerkort

13 7. UTLENDINGSSAKER %-vis endring siste år Behandlede utlendingssaker ,7 Utlending uten norsk statsborgerskap ,8 Innvilgede statsborgerskap ,6 Kvoteflyktninger Utvisningssaker Informasjonsmøter på asylmottakene Antallet kvoteflyktninger er et estimat pga problemer med statistikken. Det er i hovedsak arbeidsinnvandring fra EØS-området, spesielt Polen, som utgjør økningen i antall utlendinger i distriktet uten norsk statsborgerskap. På informasjonsmøtene på asylmottakene informerer politidistriktet i forebyggende øyemed bl.a. om norsk lovgivning og reaksjonsformer ved overtredelse. 30 utvisningssaker i 2012 betyr at målet om 8 utvisningssaker ble nådd med svært god margin. Økningen i antall utvisningssaker skyldes i hovedsak mobile vinningskriminelle, og at politidistriktet har vært konsekvent i sin oppfølging av straffedømte utlendinger. Politidistriktet tar sikte på å holde det samme trykket på dette feltet også i *** 13

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt Kriminalitetsbildet 2013 Årsrapport for Salten politidistrikt Året 2013 Salten politidistrikts visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Vårt arbeid i 2013 har vært preget av mange tiltak

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011 TALL OG FAKTA 2011 1 KRIMINALSTATISTIKK Reduksjon i antall forseelser fra 2010 til 2011 på 13 %. Økning på 0,8 % siden 2006. Reduksjon i antall forbrytelser fra 2010 til 2011 på 12,9 %. Økning på 4,3 %

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 Sist regulert 21.05.15 23.03.12 14.06.12 26.06.13 15.07.15 PRIORITERINGSDIREKTIV 1. Innledning Prioriteringene for

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016 ÅRSOVERSIKT 2015 Nord-Trøndelag politidistrikt 1 INNLEDNING Vi er inne i endringstid, og Trøndelag politidistrikt ble formelt etablert fra årsskiftet 2015/2016. Strukturreformen (endring av politidistrikter

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010 TALL OG FAKTA 2010 1 KRIMINALSTATISTIKK Økning i antall forseelser fra 2009 til 2010 på 12 % Økning i antall forbrytelser fra 2009 til 2010 på 3 % Økning i antall anmeldelser fra 2009 til 2010 på 6 % Økningen

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE 1 Innledning 2013 har vært et år i endringens tegn for Romerike politidistrikt. Ved inngangen til året ble det satt ambisiøse

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Nordland politidistrikt. Kriminalitetsbildet 2017

Nordland politidistrikt. Kriminalitetsbildet 2017 Nordland politidistrikt Kriminalitetsbildet 2017 FORORD 2017 har vært et stort omstillingsår i politiet. Alle ansatte har vært berørt av den omfattende omstillingsprosessen som Nærpolitireformen innebærer.

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Kriminalitetsutfordringer i. Agder Politidistrikt / Knutepunkt. sørlandet. ENHET/AVDELING Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Kriminalitetsutfordringer i. Agder Politidistrikt / Knutepunkt. sørlandet. ENHET/AVDELING Agder politidistrikt Kriminalitetsutfordringer i Agder Politidistrikt / Knutepunkt sørlandet Agder politidistrikt Saksfordeling Agder politidistrikt 07.07.14 Side 2 Saksfordeling Agder politidistrikt 07.07.14 Side 3 Agder

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015 ÅRSOVERSIKT 2014 1 INNLEDNING Politiets oppgavefelt er mangfoldig, og i det praktiske arbeidet samspiller vi med store deler av det nordtrønderske samfunnet. Våre bidrag til å skape trygghet og lovlydighet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

TALL OG FAKTA 2012. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2012

TALL OG FAKTA 2012. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2012 TALL OG FAKTA 2012 1 KRIMINALSTATISTIKK Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 5 % fra 2011 til 2012 Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 25 % fra 2001 til 2012 2 Hovedstatistikkgrupper forbrytelser

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

Hvem fortjener (spesielt) politiets oppmerksomhet på veiene..?

Hvem fortjener (spesielt) politiets oppmerksomhet på veiene..? Hvem fortjener (spesielt) politiets oppmerksomhet på veiene..? 27.04.2016 Side 1 påkjørt og drept av rusmisbruker NORWEGIAN NATIONAL MOBILE POLICE SERVICE uten førerkort.. «jeg forteller dere ikke denne

Detaljer

SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2011

SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2011 SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Samordningsorganets sammensetning... 4 3. Sekretariatets sammensetning... 4 4. Budsjett... 4 5. Arbeidsform... 5 6. Sekretariatets rolle...

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker

Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker 07.02.2016 Side 1 Utvalg Alle dødsulykkene i 2012 (139 ulykker med 145 drepte) 39 saker etter strl 239 + 100 saker etter V 3 Personer omkommet

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Fylkesmannen 2017 Nordland politidistrikt Sammenslåing av Helgeland, Salten og deler av Midtre-Hålogaland politidistrikter Omfatter hele Nordland fylke uten

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Nedenfor følger noen synspunkter fra Salten politidistrikt på enkelte av de foreslåtte tiltak, samt noen merknader til rapportens innhold.

Nedenfor følger noen synspunkter fra Salten politidistrikt på enkelte av de foreslåtte tiltak, samt noen merknader til rapportens innhold. G.' sp:;h < y.ui9 POLITIET M,-"=d 2000 Det Kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DOn f h Dema re/iran.re Vdr r2/ermue DQIn 200801226- / IBF 2008/00345-3 008.30052008 NOU 208:4

Detaljer

TALL OG FAKTA 2013. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2013 27.01.2014

TALL OG FAKTA 2013. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2013 27.01.2014 TALL OG FAKTA 2013 1 KRIMINALSTATISTIKK Noe oppgang i antall anmeldte forbrytelser fra 2012 til 2013 Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 23 % fra 2001 til 2013 2 Nord-Trøndelag politidistrikt Tall

Detaljer