Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring"

Transkript

1 Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

2 Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt Kriminalitetstypen Økonomi Kriminalitetstypen Vinning Kriminalitetstypen Vold Kriminalitetstypen Sedelighet Kriminalitetstypen Narkotika Kriminalitetstypen Skadeverk Kriminalitetstypen Miljø Kriminalitetstypen Arbeidsmiljø Kriminalitetstypen Trafikk Kriminalitetstypen Annen Undersøkelsessaker U18-saker Straffesaksbehandlingen Oppklaring og saksbehandlingstid Saker med krav til særskilt saksbehandlingstid Restanser straffesaker Reaksjoner varetekt, påtaleavgjørelser, dommer og inndragning Støttesenteret for kriminalitetsutsatte Operativ informasjon Forvaltningsoppgaver Sivile saker Kort om Sør-Vest politidistriktet

3 Innledning I denne rapporten presenteres statistikken over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling i perioden 2014 til hvor gjerningsstedet er Sør-Vest politidistrikt. Kriminalitetsutviklingen beskrives på grunnlag av anmeldte straffbare forhold registrert i politiets straffesaksregister (STRASAK). Noe statistikk blir også hentet ut fra andre politiregistre, og det vil da komme tydelig frem hvilke kilder som er brukt i de ulike tabellene. Statistikken er politiets driftstatistikk, da det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som er ansvarlig for den offisielle kriminalitetstatistikken i Norge. Anmeldelsestatistikken omhandler kriminalitet som er anmeldt, og derfor kjent, for politiet. En del kriminalitet forblir skjult. Denne kriminaliteten omtales gjerne som mørketall. Rapporten har to deler. Rapportens første del gir en oversikt over anmeldelsestatistikken de siste fem årene for de ti ulike kriminalitetstypene, samt anmeldelsestatistikken innenfor utvalgte lovbruddsgrupper innen vinning, narkotika, vold- og seksuallovbrudd. I rapportens andre del gis det en oversikt over resultater og utvikling i politiets straffesaksbehandling, samt forvaltningsvirksomhet, den sivile rettspleien og den operative virksomheten. Innføringen av den nye straffeloven 1. oktober 2015 førte til en rekke endringer i politiets driftstatistikk. Blant annet opphørte skillet mellom forseelser og forbrytelser slik at anmeldelsestatistikken ble samlet. For å kunne sammenligne statistikk bakover i tid for anmeldte lovbrudd har vi måtte inkludere forseelser i det tallmaterialet som gjaldt før 1. oktober En annen konsekvens av endringen er manglende sammenlignbarhet av tall. Mange statistikkgrupper (koder i politiets driftstatistikk STRASAK for de ulike straffbare forholdene) er etter gammel straffelov ikke opprettholdt og det ble i tillegg etablert flere nye statistikkgrupper. De gamle statistikkgruppene er imidlertid fremdeles gjeldende for nye saker der gjerningstidspunkt er tidligere enn 1. oktober Dette innebærer at driftsstatistikken i noe tid fremover vil måtte basere seg på både gammelt og nytt kodeverk. Enkelte lovbrudd i den nye straffeloven er tilordnet en annen kriminalitetstype enn tidligere. Dette kommer for eksempel til uttrykk gjennom en økning i økonomiske lovbrudd og voldslovbrudd, samt en nedgang i vinningslovbrudd. Simple bedragerier ble etter gammel straffelov kategorisert som vinningslovbrudd, i ny blir de kategorisert som økonomilovbrudd. Trusler mot- og forulemping av, offentlig tjenestemenn og andre særskilt utsatte yrkesgrupper ble tidligere tilordnet kriminalitetstypen Annen, mens de nå er kategorisert kriminalitetstypen Vold. Enn videre er dataene i STRASAK basert på de kodene som politiet manuelt legger inn når en sak blir registrert. God kvalitet på driftsstatistikken er derfor avhengig av at politiet er nøye 2

4 med å kode hver enkelt sak riktig. Økt fokus og kunnskap kan i enkelte tilfeller føre til endre kodepraksis og riktigere koding av sakene. Endring i kodepraksis kan derfor gjøre det utfordrende å følge utviklingstrekk på detaljert nivå. Den nye straffeloven medfører i all hovedsak ingen nykriminalisering eller avkriminalisering. Les mer om ny straffelov her: Les mer om politiet her: 3

5 Hovedtall kriminalitetsutviklingen Tabell 1: Utviklingen i antall anmeldte lovbrudd i perioden for Sør-Vest politidistrikt. Anmeldelser til politiet er delt opp i ti kriminalitetstyper. I tillegg kommer en kategori for undersøkelsessaker. Mens tabell 1 viser antallet anmeldte lovbrudd i perioden 2014, viser tabell 2 det totale antallet anmeldelser fordelt på de ti kriminalitetstypene. Ettersom flere lovbrudd endret kriminalitetstype i forbindelse med den nye straffeloven i 2015, fikk dette også konsekvenser for politiets kriminalitetstatistikk. For eksempel kan det nevnes at alminnelige bedragerier hørte til vinningslovbrudd, men ble etter 2015 kategorisert under økonomilovbruddene. Den tilsynelatende kraftige økningen i tallet på økonomisaker i årene 2014 til 2015/16 kan langt på vei forklares med dette. Ved årsslutt viste antallet mottatte anmeldelser for første gang på flere år en liten økning. Økningen var på 355 saker, noe som utgjør i underkant av to prosent. Mens andelen Vinningsanmeldelser fortsatt synker, er det andelen anmeldelser innen andre lovbruddskategorier som har økt. Dette gjelder Vold, Narkotika og Sedelighet, samt Skadeverk. Samlet sett har altså økningen innen disse lovbruddskategoriene ført til en økning av anmeldelser totalt sett. Tabell 2: Utviklingen av lovbrudd etter kriminalitetstype (Kilde: Jus 066) 4

6 Barne- og Ungdomskriminalitet Politiet fører statistikk med ungdomskriminalitet og registrerer straffbare forhold begått av barn og ungdom under 15 år, og mellom år. Dette er det som omtales som U18-saker. Mens lovbrudd begått av ungdom (U18) år har falt gjennom flere år, registrerte vi for første gang en økning i antall anmeldelser i Denne økningen fortsatte i. Det er spesielt antallet registrerte Narkotikasaker som har økt mellom 2017 og, men også Voldssakene har økt i. (Se tabell 36 og 38 på side 28) Også for var antallet registrerte førstegangsforhold U18 høyt, sammenlignet med tidligere år. Sett i forhold til 2017 var det likevel noe lavere. Derimot var antallet registrerte tilbakefall og gjengangerforhold høyere i. (se tabell 50, 51, 52 på side 36) Anmeldelser fordelt på kriminalitetstypene Figur 1 og 2: Anmeldelser delt på kriminalitetstypene for året. (Kilde Jus066/068) Sør-Vest pd (u / Undersøkelser) (Kilde: Jus066) Annen 12,9 % Økonomi 7,6 % Vinning 29,3 % Trafikk 15,0 % Arb.miljø 0,3 % Miljø 0,6 % Skadev 6,4 % Nark 14,9 % Vold 10,6 % Sedel 2,4 % Kriminalitetstypene er svært ulike når det kommer til antallet anmeldelser. Dette illustreres tydelig i figurene over. I Sør-Vest politidistrikt var vinningslovbrudd den kriminalitetstypen med flest anmeldelser i. Slik har det vært i lang tid. I forhold til det totale antallet anmeldelser har andelen anmeldte lovbrudd innen Vinning imidlertid falt hvert år de siste årene og utgjør for første gang i referanseperioden under 30 prosent. I utgjorde anmeldelsene innen denne gruppen 29,3 prosent. De registrerte lovbruddene innen Vinning også har falt på nasjonalt nivå, men andelen Vinningsforhold hold seg likevel på samme nivå som Den nest største gruppen anmeldte lovbrudd finner vi innen kriminalitetstypen Trafikk med 15,0 prosent, en liten nedgang fra Antallet anmeldelsene innen Trafikk har ligget jevnt på ca. 15 prosent de siste årene. Anmeldelsene innen kriminalitetstypen Narkotika utgjorde 14,6 prosent i 2017, men økte noe i til 14,9 prosent. Narkotikalovbrudd utgjør således den tredje største gruppen av 5

7 anmeldelser til politiet. De siste årene har anmeldelser innen Narkotika ligget på mellom 14 og 15 prosent. Deretter kommer kriminalitetstypen "Annen" med 12,9 prosent, en liten økning sammenlignet med 2017 (12 prosent), og "Vold" som økte til 10,6 prosent mot 9,8 prosent i Anmeldelser innen kriminalitetstypen "Økonomi" var 7.6 prosent, "Skadeverk" 6,4 prosent og "Sedelighet" 2,4 prosent. Innen "Sedelighet" har anmeldelsene økt de siste årene. Det har ikke blitt registrert flere anmeldelser i referanseperioden Anmeldelser innen kriminalitetstypen "Miljø" utgjorde i 0,6 prosent, mens kriminalitetstypen "Arbeidsmiljø" utgjorde 0,3 prosent. Figur 3: Endringer fra 2017 til (Kilde: Jus 066) Diagrammet over viser differansen i antallet anmeldelser fra 2017 til fordelt på de ulike kriminalitetstypene. Den største endringen i anmeldelser finner vi fortsatt innenfor kriminalitetstypen "Vinning" som gikk ned med 630 anmeldelser sammenlignet med Anmeldelser innen Vinning har falt hvert år de siste fem årene, og utgjør for første gang i referanseperioden under 30 prosent av anmeldelsene 6

8 På motsatt ende av skalaen finner vi kriminalitetstype "Annen" som økte med 307 saker. Som det fremgår av tabellen har også Voldsanmeldelser økt med 274 saker sammenlignet med Vi ser videre at Skadeverk, Narkotika og Sedelighetssaker har økt, mens anmeldelser innen Økonomi, Trafikk og Arbeidsmiljø sank. Anmeldelser fordelt etter driftsenhet i Sør-Vest politidistrikt for årene Tabellen under viser anmeldelser 1 fordelt på gjerningssted i Sør-Vest politidistrikt i perioden Tabellen viser i tillegg differansen mellom 2017 og, gjennomsnittet for årene , og til slutt antallet anmeldelser pr 1000 innbygger. Den største driftsenheten, Driftsenhet Stavanger og Ryfylke 2, hadde flest anmeldelser totalt, og også flest anmeldelser pr innbygger. Både Driftsenhet Stavanger og Ryfylke, og Driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane, registrerte en økning sammenlignet med Selv med en registrert nedgang i de andre driftsenhetene er det for første gang på flere år registrert en økning i antallet anmeldelser til politidistriktet. Tabell 3: Anmeldelser på hver driftsenhet i Sør-Vest politidistrikt i årene (ikke medregnet undersøkelsessakene) (Kilde: Jus 066og SSB) Kriminalitetstype Driftsenhet Sum totalt uten undersøkelser Pr: 1000 innb: S-V pd: 54,98 Landet: 60, Haugesund og Karmøy ,56 Jæren, Sandnes og Dalane ,81 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,30 Stavanger og Ryfylke ,76 Stord ,85 Sum totalt (- undersøkelser): ,98 Politiets straffesaksbehandling Antallet anmeldelser sier noe om hvor mange nye saker politiet har fått å jobbe med i løpet av et år, mens antall påtaleavgjorte saker sier noe om hva politiet har ferdigstilt i løpet av året. Som nevnt innledningsvis er indikatorene som måler straffesaksbehandlingen i politiet påvirket av den nye straffeloven. Blant annet ble skillet mellom forbrytelser og forseelser opphevet, noe som betyr at alle saker nå blir omtalt som lovbrudd. Tradisjonelt har forseelsene hatt en høy oppklaringsprosent, mens forbrytelsene en lavere, derfor steg oppklaringsprosenten når kategoriene ble slått sammen. Den samlede oppklaringsprosenten for Sør-Vest politidistrikt var 52,3 prosent i,(se tabell 38, side 29) De de siste har oppklaringsprosenten ligget ett sted mellom 51 og 55 prosent. 3 1 Med unntak av undersøkelsessakene 2 Se kartet over politidistriktet i vedlegg 1 3 Oppklaringsprosenten er et uttrykk for forholdet mellom saker avgjort med kode som teller som oppklart og summen av alle avgjorte saker (både oppklarte og ikke-oppklarte) 7

9 I oppklarte politidistriktet saker. Dette er 114 færre saker sammenlignet med året før. (Se tabell 38, side 29) Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for alle oppklarte saker, det vil si tiden fra anmeldelsen ble registrert til saken er påtaleavgjort, var i på 100 dager. I 2017 var saksbehandlingstiden 110 dager. Saksbehandlingstiden for oppklarte straffesaker har falt hvert år siden 2014 (Se tabell 39, side 30) Her er det imidlertid store forskjeller fra 74 dagers gjennomsnittlig saksbehandlingstid på trafikklovbrudd til 387 dager på Arbeidsmiljølovbrudd. Når vi ser på oppklaringsprosenten viser statistikken at den er høyest for trafikksaker på over 80 prosent. I den andre enden av skalaen ligger lovbruddene innen kriminalitetstypen Skadeverk, med en oppklaringsprosent på 19 prosent.(se tabell 40, side 31) Ved utgangen av hadde politidistriktet 4781 restanser (saker eldre enn tre måneder). Dette er 1089 flere saker enn i (se tabell 43, side 32). Når det gjelder saksbehandlingstid for forhold hvor gjerningsperson er under 18 år (U18) er det lovpålagte kravet 42 dager. Dette har vært et krav politidistriktet har nådd gjennom flere år, men i lå politidistriktet over kravet med ni dager. Heller ikke nasjonalt blir dette kravet nådd. Se tabell 42, side 32) Politidistriktet klarer ikke det lovpålagte kravet om 90 dagers saksbehandlingstid på prioriterte voldssaker. Ved utgangen av lå vi på 197 dager. Dette er et krav som heller ikke blir nådd nasjonalt. (Se tabell 41, side 31). Det ble i løpet av skrevet ut 5476 forelegg, tatt ut 1739 siktelser, 4508 tiltaler, 1328 påtaleunnlatelser, mens 432 saker ble behandlet i konfliktråd. (Se tabell 46, side 34). Antall avgjørelse i Konfliktrådet falt med 142 avgjørelser i, sammenlignet med 2017, også antallet siktelser falt sammenlignet med 2017, mens påtaleunnlatelser og forelegg økte. Forvaltning I Sør-Vest politidistrikt ble det utstedt over pass i løpet av. Det har vært en økning i antallet passutstedelser hvert år siden I løpet av ble det opprettet 433 bort- og utvisninger, mens 260 ble uttransportert. Det knyttes i overkant av 700 straffbare forhold til flere av de personene som ble uttransportert. (Se tabell 62 og 63, side 43) Politiets tilstedeværelse på nett Politiets tilstedeværelse på internett (PTI) startet med Nettpatruljen Sør-Vest på Facebook den 31.oktober. PTI overtok da Facebook-siden til Politiet Sør-Vest som frem til da var drevet av stab for kommunikasjon. Nettpatruljen opererer som en politipost hvor de sender ut informasjon i form av innlegg, og mottar melding fra innbyggere via Messenger. I den korte perioden PTI var i drift i mottok nettpatruljen totalt 295 Messenger henvendelser. Det ble publisert 29 innlegg, som på det meste nådde totalt personer. 4 4 Merk at en person kan ha sett flere forskjellige innlegg, og samme personen vil da telle som flere nådde personer totalt 8

10 Den sivile rettspleien Antallet registrerte saker innen den sivile rettspleien har økt hvert år de siste årene, denne økningen fortsatte også i. Både forlikssaker, gjeldsordningssaker og utleggsaker økte. Til tross for økningen har den sivile rettspleien saksbehandler flere saker enn innkomne saker (se side 44 og 45) 9

11 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt Kriminalitetstypen Økonomi Kriminalitetstypen "Økonomi" utgjør 7,6 prosent av alle anmeldelsene i Sør-Vest politidistrikt. Dette er en liten økning sammenlignet med 2017, men på samme nivå som I politidistriktet fant den største økningen sted i driftsenhet Stavanger med 249 saker. Bedragerisakene som har økt hvert år siden 2014, falt noe i (se Tabell 5) Den nye straffeloven, som ble innført 1. oktober 2015, medførte noen endringer som fikk utslag på statistikken for økonomilovbrudd. Bl.a. ble "simple bedragerier" overført fra kriminalitetstypen "Vinning" til "Økonomi". Denne endringen er noe av bakgrunnen for at antallet anmeldelser økte på "Økonomi" fra og Tabell 4: Endringer fra 2014 på hver driftsenhet innenfor kriminalitetstypen "Økonomi (økning markeres med rødt) Kriminalitetstype Driftsenhet Utvalgte lovbrudd innen kriminalitetstypen "Økonomi": Tabell 5: Bedrageri ØKONOMI Haugesund og Karmøy ,22 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,79 S-V pd: 4,01 Landet: 5,55 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,15 Stavanger og Ryfylke ,20 Stord ,83 Sum Økonomi: ,01 Bedrageri ( ) Pr 1000 i 2017 Haugesund og Karmøy ,12 Jæren, Sandnes og Dalane ,34 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,46 Stavanger og Ryfylke ,06 Stord ,54 Sum distriktet: ,30 10

12 Kriminalitetstypen Vinning Kriminalitetstypen "Vinning" utgjør 29.3 prosent av alle anmeldelsene i Sør-Vest politidistrikt og er den kriminalitetstypen med flest anmeldelser. Dette gjelder både for Sør-Vest politidistrikt og landet for øvrig. Som grafen viser har det vært en betydelig nedgang i antallet anmeldelser. Denne nedgangen fortsatte inn i som endte med 630 færre anmeldelser sammenlignet med året før. Med unntak av driftsenhet Stord, og Haugesund og Karmøy gikk anmeldelser innen vinningskriminalitet ned i samtlige driftsenheter. Tabell 6: Endringer fra 2014 på hver driftsenhet for kriminalitetstypen "Vinning." Kriminalitetstype Driftsenhet VINNING Haugesund og Karmøy ,90 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,76 S-V pd: 16,14 Landet: 18,80 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,63 Stavanger og Ryfylke ,15 Stord ,03 Sum Vinning: ,14 Utvalgte statistikkgrupper innenfor kriminalitetstypen Vinning Tabell 7: Grove tyveri fra bolig Grovt tyveri fra bolig Haugesund og Karmøy ,45 Jæren, Sandnes og Dalane ,32 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,09 Stavanger og Ryfylke ,60 Stord ,12 Sum distriktet: ,41 Tabellen over viser antallet anmeldte grove tyverier fra bolig som ble registrert i løpet av den siste femårsperioden. I statistikken inngår også statistikkgruppen "Tyveri fra bolig" som ble innført i forbindelse med ny straffelov i Denne statistikkgruppen er tatt med fordi den kan inneholde tyverier som etter gammel straffelov ville blitt definert som grove tyverier. Sammenlignet med 2017 har det vært en nedgang på 112 saker i. Størst reduksjon har funnet sted i driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane, mens det er anmeldt flest grove tyverier fra bolig i driftsenhet Stavanger og Ryfylke pr innbygger. 11

13 Grovt tyveri fra person på offentlig sted sank fortsatte også å synke, med 86 færre saker enn Tabell 8: Tyveri (inkludert grove) fra person på offentlig sted Tyveri (inkl grovt) fra person på off. sted Tabellen viser antallet tyverier (inkludert grove) fra person på diverse offentlige steder i Sør- Vest politidistrikt i løpet av den siste femårsperioden. Den nye straffeloven har ikke lenger som hovedregel at tyveri fra person på offentlig sted skal anses som grovt, tyveriene vil kun være grove i den grad det er holdepunkter for å si at tyveriet har et profesjonelt preg og dette medfører trolig at det ved inngivelse av anmeldelser vil være noe tilfeldig om tyveri fra person på offentlig sted registreres som grovt eller ikke. Totalt har politidistriktet registrert færre anmeldelser sammenlignet med 2017, men både driftsenhet Haugesund og Karmøy og Driftsenhet Stord, og i noe grad også Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord registrerte en økning sammenlignet med året før. Som det fremgår av tabellene har registrerte anmeldelser likevel variert en god del fra år til år. Sammenlignet med referanseperioden ble det registrert færrest saker i. Totalt registrerte politidistriktet en nedgang på 86 saker. En nedgang på 11 prosent sammenlignet med Hoveddelen av tyveriene fra person på offentlig sted skjer i Stavanger. I tidligere årsrapporteringen har Politidirektoratet (POD, 2017) påpekt at det hefter stor usikkerhet knyttet til det oppgitte antallet anmeldelser for tyveri/grovt tyveri fra person på offentlig sted fordi det bl.a. kan være variasjoner i kodepraksis. 5 Tabell 9: Tyveri, og grove tyveri, fra motorkjørevogn/fartøy Tyveri / grove tyveri fra motorkj. / fartøy Tabellen over viser antallet anmeldte grove tyverier fra motorvognkjøretøy og fartøy, samt antall anmeldelser pr i Sør-Vest politidistrikt den siste femårsperioden. De fleste driftsenheter har hatt en nedgang i og denne nedgangen har vedvart over tid. Sammenlignet med 2014 har det vært en nedgang på 20 prosent. Haugesund og Karmøy ,36 Jæren, Sandnes og Dalane ,09 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,70 Stavanger og Ryfylke ,36 Stord ,12 Sum distriktet: ,76 Haugesund og Karmøy ,75 Jæren, Sandnes og Dalane ,33 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,47 Stavanger og Ryfylke ,78 Stord ,44 Sum distriktet: ,46 5 Se vedlegg for hvilke lovbrudd som er definert inn i de ulike undergruppene. 12

14 Tabell 10: Ran/utpressing Ran Haugesund og Karmøy ,08 Jæren, Sandnes og Dalane ,10 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,00 Stavanger og Ryfylke ,14 Stord ,06 Sum distriktet: ,10 Tabellen viser en oversikt over antallet anmeldt ran/utpressing registrert i Sør-Vest politidistrikt, samt antall anmeldelser pr 1000 i distriktet i løpet av siste femårsperiode. Antallet anmeldte ran har variert de siste årene, og gikk ned i sammenlignet med

15 Kriminalitetstypen Vold I den nye straffeloven er kapittelet om voldslovbrudd endret. Felles for bestemmelsene i kapitlet er at de er ment å verne om individets fysiske integritet mot alvorlige krenkelser. legemsbeskadigelse er erstattet med kroppsskade. Innholdsmessig et det få endringer, men det er gjort store endringer med tanke på terminologi og systematikk. Det som tidligere ble omtalt som legemsfornærmelse er erstattet med kroppskrenkelse, og Voldslovbruddene inneholder flere lovbruddsgrupper hvor anmeldelsestilbøyeligheten vil være varierende. Eksempelvis er mishandling i nære relasjoner et område hvor det er grunn til å tro at mørketallene kan være høye. Kriminalitetstypen "Vold" utgjør 10.6 prosent av alle anmeldelsene i politidistriktet, og økte i sammenlignet med I femårsperioden har anmeldelsene innen "Vold" økt hvert år, med unntak av liten nedgang Økningen innen kriminalitetstypen "Vold" kan skyldes endringene i den nye straffeloven hvor statistikkgrupper som tidligere var kategorisert under andre lovbrudd ble tilordnet kriminalitetstypen "Vold" Trusler, forulemping og hindring av offentlige tjenestemenn og andre særskilte yrkesgrupper er eksempler på statistikkoder som etter gammel straffelov var tilordnet kriminalitetstypen "Annen" men som i ny straffelov ble flyttet til voldslovbrudd. 6 "Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017" Sør-Vest politidistrikt () 14

16 Med unntak av driftsenhet Haugesund og Karmøy hadde samtlige driftsenheter en økning i, sammenlignet med Til tross for at driftsenhet Haugesund og Karmøy har registrert en nedgang er det likevel denne driftsenheten som har høyest andel anmeldelser pr innbygger, fulgt av Driftsenhet Stavanger og Ryfylke. Tabell 11: Endring fra 2014 på hver driftsenhet innen kriminalitetstypen "Vold" Kriminalitetstype Driftsenhet Utvalgte statistikkgrupper innen kriminalitetstypen Vold. Mishandling i nære relasjoner Dette er en av kategoriene innenfor "Vold" som har gått noe tilbake siden Sammenlignet med 2017, registrerte politidistriktet 22 færre saker i. Det antas å være høye mørketall innenfor denne kategorien. Det er verdt å merke at det er strl. 282 og 283 (tidligere 219 i gammel straffelov) som er grunnlaget for statistikken. Inkluderer vi alle saker hvor det anmeldes trusler, skadeverk, vold eller andre forhold under sakskategorien "Familievold" ville vi fått andre tall. Tabell 12: Mishandling i nære relasjoner (strl. 282 og 283 (tidligere 219 i gammel straffelov) Tabell 13: Menneskehandel VOLD Haugesund og Karmøy ,07 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,12 S-V pd: 3,58 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,51 Landet: 6,21 Stavanger og Ryfylke ,40 Stord ,34 Sum Vold: ,85 Mishandling i nære relasjoner Haugesund og Karmøy ,12 Jæren, Sandnes og Dalane ,18 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,00 Stavanger og Ryfylke ,13 Stord ,15 Sum distriktet: ,14 I ble det registrert en menneskehandelsak i Sør-Vest politidistrikt. 15

17 Tabell 14: Krenkelse og skade mot kropp og liv Anmeldelsene innenfor denne kategorien økte med 70 saker i, sammenlignet med Dette utgjør en økning på fem prosent. Det er Jæren, Sandnes og Dalane som har den største økningen sammenlignet med Kun driftsenhet Haugesund og Karmøy fikk en nedgang i registrerte krenkelser mot kropp og liv i. Kategorien omfatter en rekke ulike straffbare forhold. For en fullstendig oversikt henvises til vedlegget over hvilke statistikkgrupper som er benyttet. Tabell 15: Trusler Antallet anmeldelser under "Trusler" økte i med 64 anmeldelser sammenlignet med Dette er det høyeste antallet anmeldelser i femårsperioden. Alle driftsenhetene, med unntak av Stord, registrerte en økning i. Mens driftsenhet Stavanger og Ryfylke registrerte flest saker, er det driftsenhet Haugesund og Karmøy med flest anmeldelser per 1000 innbygger. Sammenlignet med gjennomsnittet for årene er det registrert 108 flere saker i. Lovbruddskategorien "Trusler" omfatter en rekke ulike straffbare forhold, blant annet trusler mot polititjenestemenn/-kvinner og andre særskilt utsatte yrkesgrupper, samt trusler med våpen og farlige redskaper. Dette var lovbrudd som i gammel straffelov ble definert under kriminalitetstypen "Annen" 16

18 Kriminalitetstypen Sedelighet Kapittelet om seksuallovbrudd ble modernisert ved den nye straffeloven i En vesentlig endring fra gammel til ny lov var at seksuell omgang 7 med barn under 14 år ble ansett som voldtekt. Dette ble gjort for å styrke barns beskyttelse mot overgrep og for å signalisere alvorligheten av seksuelle overgrep mot barn. 8 Det er en understrekning av at barn under den seksuelle lavalder ikke kan samtykke i seksuell omgang. Seksuallovbrudd kan bestå både av fysiske overgrep og overgrep som ikke involverer fysisk kontakt. Ikke-fysiske overgrep kan for eksempel være når barn forledes, gjennom kommunikasjon på internett til å begå seksuelle handlinger med seg selv, at dette dokumenteres på bilde og film og at materialet deles med andre. (POD, 2017) Seksuell omgang med barn år blir ikke definert som voldtekt. 9 I likhet med lovbruddsgruppen seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, omfatter lovbruddsgruppen seksuell omgang mot barn over 14 år flere straffbare forhold etter gammel og ny straffelov. Inkludert her er statistikkgruppen seksuell handling med barn under 17 år. Kriminalitetstypen sedelighet utgjorde 2,4 prosent av alle anmeldelsene i Sør-Vest politidistrikt. Dette er en liten økning sammenlignet med I politidistriktet ble det registrert 71 flere anmeldelser i. Fra 2014 er økningen av anmeldelser innen sedelighet mer enn 80 prosent. At det har vært en økning i anmeldte seksuallovbrudd gjennom den siste femårsperioden, og særlig overgrep mot barn, kan skyldes mer oppmerksomhet de siste årene og avdekking av mørketall. De fleste driftsenhetene registrerte en økning (se tabell 16) i sammenlignet med Det er grunn til å tro at økningen skyldes økt avdekking av mørketall, men også en reell økning. Den reelle økningen tilskrives i hovedsak at overgriper når mange ofre gjennom internett, noen som gir seg utslag i at det ofte er mange fornærmede i hver sak. Det er høye mørketall innenfor seksuallovbrudd. Mange av ofrene anmelder ikke fordi de føler skam og skyld eller fordi de ikke vet at de over internett har kommunisert med annen enn den de trodde. (POD, 2017) 7 Seksuell omgang kan være samleie, masturbering, suging og slikking, og penetrering med fingre eller gjenstander

19 Tabell 16: Endringer for hver driftsenhet innenfor kriminalitetstypen Sedelighet Kriminalitetstype Driftsenhet Med unntak av én driftsenhet, Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord, registrerte samtlige driftsenheter en økning i antallet anmeldelser sammenlignet med Utvalgte undergrupper innen kriminalitetstypen "Sedelighet": Tabell 17: 2014 Voldtekt Voldtektstallene inkluderer de gamle og nye straffebestemmelsene. Inkludert i tabellen er imidlertid ikke de nye kodene som gjelder voldtekt av barn under 14 år. (se tabell 18 under) Anmeldelser innen Voldtekt økte mellom 2017 til med 70 saker. En økning på 60 prosent. Tabell 18: Voldtekt av barn Siden 2016 har politidistriktet registrert en stor økning av anmeldelser innenfor kategorien "Voldtekt av barn" og "Seksuelle overgrep mot barn". Antallet registrerte anmeldelser holdt seg på samme høye nivå også i, med en økning innen kategorien "Voldtekt av barn". Med unntak av driftsenhet "Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord", "Stavanger og Ryfylke" registrerte alle driftsenhetene en økning innen denne kategorien. Tabell 19: 2014 Seksuelle overgrep mot barn Seksuelle overgrep mot barn SEDELIGHET Haugesund og Karmøy ,76 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,23 S-V pd: 1,33 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,94 Landet: 1,58 Stavanger og Ryfylke ,29 Stord ,09 Sum Sedelighet: ,33 Voldtekt Haugesund og Karmøy ,55 Jæren, Sandnes og Dalane ,33 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,23 Stavanger og Ryfylke ,33 Stord ,21 Sum distriktet: ,36 Voldtekt av barn Haugesund og Karmøy ,20 Jæren, Sandnes og Dalane ,13 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,14 Stavanger og Ryfylke ,14 Stord ,18 Sum distriktet: , Haugesund og Karmøy ,37 Jæren, Sandnes og Dalane ,32 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,23 Stavanger og Ryfylke ,33 Stord ,09 Sum distriktet: ,31 18

20 Tabell 20: 2014 Kjøp av seksuelle tjenester Kjøp av seksuelle tjenester Haugesund og Karmøy ,01 Jæren, Sandnes og Dalane ,01 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,00 Stavanger og Ryfylke ,04 Stord ,03 Sum distriktet: ,02 Antallet anmelder innen kjøp av seksuelle tjenester har variert noe de siste årene. I perioden 2014-, var registrerte saker lavest i. Tabell 21: Hallikvirksomhet Hallikvirksomhet mm Haugesund og Karmøy ,01 Jæren, Sandnes og Dalane ,00 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,00 Stavanger og Ryfylke ,01 Stord ,00 Sum distriktet: ,00 19

21 Kriminalitetstypen Narkotika Etter innføring av ny straffelov i 2015 reguleres narkotikalovbruddene etter straffeloven 231 og 232 (narkotika) og 234 og 235 (doping). Bruk og besittelse av narkotika og doping rammes fortsatt av legemiddelloven. Antall registrerte narkotikalovbrudd gjenspeiler i stor grad politi og tollvesenets prioritering og ressurstilgang, men hendelsesstyrte oppdrag knyttet til rusadferd, klagesteder og narkotikaomsetning vil også påvirke tallene. Det totale omfanget av narkotikalovbrudd er vanskelig å beregne fordi avdekkingsgraden anses å være lav og anmeldelsestatistikken sjelden er et resultat av anmeldelse fra en fornærmet. (POD, 2017) Kriminalitetstypen Narkotika utgjorde 14,9 prosent av alle anmeldelsene i Sør-Vest politidistrikt i, noe som gjør denne kriminalitetstypen til den tredje største etter vinningog trafikklovbrudd. Mens det har vært en svak nedgang i narkotikaanmeldelsene de siste årene, stoppet denne noe opp i som endte med 127 flere registrerte anmeldelser sammenlignet med året før. Driftsenhet Stavanger og Ryfylke registrerte blant annet mer enn 300 flere saker i, sammenlignet med 2017.Det er fortsatt slik at Haugesund og Karmøy har flest anmeldelser pr innbygger. Tabell 22: Endringer fra 2014 for hver driftsenhet innenfor kriminalitetstypen Narkotika Kriminalitetstype Driftsenhet Utvalgte statistikkgrupper innen kategorien "Narkotika": Narkotikaovertredelsene utgjør den største lovbruddskategorien innenfor kriminalitetstypen "Narkotika" med 4010 anmeldelser. Dette er en økning på 163 saker sammenlignet med 2017 (se tabell 23). Imidlertid fortsetter registrerte grove narkotikaovertredelser å falle sammenlignet med året før. Flest grov narkotikaovertredelse er registrert i driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane, Stavanger og Ryfylke, samt Haugesund og Karmøy (se tabell 24) NARKOTIKA Haugesund og Karmøy ,32 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,20 S-V pd: 8,24 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,72 Landet: 6,67 Stavanger og Ryfylke ,18 Stord ,84 Sum Narkotika: ,24 20

22 Tabell 23: Narkotikaovertredelse Narkotikaovertredelse Tabell 24: Grov narkotikaovertredelse Haugesund og Karmøy ,66 Jæren, Sandnes og Dalane ,61 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,54 Stavanger og Ryfylke ,74 Stord ,64 Sum distriktet: ,73 Grov narkotikaovertredelse Haugesund og Karmøy ,13 Jæren, Sandnes og Dalane ,08 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,05 Stavanger og Ryfylke ,08 Stord ,03 Sum distriktet: ,08 Kjøp, bruk og besittelse av doping ble forbudt 1. juli I årene før lovendringen var kun tilvirkning, innførsel, utførsel, oppbevaring, sending eller overdragelse straffbart. Fokuset på avdekking av doping har økt etter at man har iverksatt kompetanseheving om fenomenet i politi og påtalemyndighet. Tabell 25: Dopingmidler Dopingmidler Haugesund og Karmøy ,52 Jæren, Sandnes og Dalane ,50 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,14 Stavanger og Ryfylke ,36 Stord ,18 Sum distriktet: ,42 21

23 Kriminalitetstypen Skadeverk Denne kriminalitetstypen utgjør 6,4 prosent av alle anmeldelser i Sør-Vest politidistrikt. Antallet anmeldelser har økt etter Sammenlignet med 2017 registrerte politidistriktet 191 flere saker i. Dette gjør til året med flest anmeldelser i den siste femårsperioden. Som det fremgår av tabellene 27 og 28 har både skadeverk på/i biler og skadeverk på/i bygninger økt. Antallet anmeldelser i ligger 308 saker over gjennomsnittet for perioden Som Tabell 26 under viser er det spesielt driftsenhetene Jæren, Sandnes og Dalane og Stavanger og Ryfylke, som spesielt har registrert en økning i. Tabell 26: Endringer fra 2014 for hver driftsenhet innenfor kriminalitetstypen Skadeverk Kriminalitetstype Driftsenhet SKADEVERK Haugesund og Karmøy ,79 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,43 S-V pd: 3,56 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,96 Landet: 3,19 Stavanger og Ryfylke ,61 Stord ,24 Sum Skadeverk: ,56 Utvalgte statistikkgrupper innenfor lovbruddskategorien "Skadeverk": Tabell 27: Skadeverk på/i motorkjøretøy Skadeverk på/i motorkjøretøy Tabell 28: Skadeverk på/i bygninger Haugesund og Karmøy ,29 Jæren, Sandnes og Dalane ,28 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,61 Stavanger og Ryfylke ,93 Stord ,92 Sum distriktet: ,44 Skadeverk på/i bygninger Haugesund og Karmøy ,11 Jæren, Sandnes og Dalane ,18 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,75 Stavanger og Ryfylke ,35 Stord ,86 Sum distriktet: ,18 22

24 Kriminalitetstypen Miljø Kriminalitetstypen utgjør kun 0,6 prosent av alle anmeldelser i Sør-Vest politidistrikt. Dette er en like stor andel som tidligere år, men det er registrert noen flere anmeldelser i sammenlignet med året før. Oversikten til høyre viser en jevn økning de siste årene. Antallet saker er lite og marginale endringer får år til år kan derfor gjøre store utslag i prosent. Miljø (Utgjør 0,6 %) Kilde: Jus066/068 og SSB ,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Tabell 29: Endringer fra 2014 for hver driftsenhet innenfor kriminalitetstypen Miljø Kriminalitetstype Driftsenhet MILJØ Haugesund og Karmøy ,39 Pr: 1000 innb: S-V pd: 0,31 Landet: 0,37 Jæren, Sandnes og Dalane ,33 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,37 Stavanger og Ryfylke ,22 Stord ,38 Sum Miljø: ,31 Det er Jæren, Sandnes og Dalane som har flest registrerte saker pr innbygger, mens Haugesund og Karmøy har flest pr 1000 innbygger. 23

25 Kriminalitetstypen Arbeidsmiljø Kriminalitetstypen Arbeidsmiljø utgjorde kun 0,3 prosent av alle anmeldelsene til politidistriktet i. Videre ble det registrert 35 færre saker i sammenlignet med året før. Flere av sakene som a-krim gruppen ved politidistriktet avdekker og etterforsker trenger ikke nødvendigvis være kodet på kriminalitetstypen "Arbeidsmiljø". Derfor speiler ikke statistikken den faktiske satsningen på arbeidslivskriminalitet i politidistriktet. En oversikt over hvilke statistikkgrupper som er omfattet under "Arbeidsmiljø" ligger som vedlegg til rapporten. Tabell 30: Endringer fra 2014 for hver driftsenhet innenfor kriminalitetstypen "Arbeidsmiljø" Kriminalitetstype Driftsenhet ARB. MILJØ Haugesund og Karmøy ,19 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,18 S-V pd: 0,17 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,42 Landet: 0,16 Stavanger og Ryfylke ,12 Stord ,21 Sum Arb. miljø: ,17 24

26 Kriminalitetstypen Trafikk Kriminalitetstypen "Trafikk" utgjør 15,0 prosent av anmeldelsene i Sør-Vest politidistrikt, og er den nest største kriminalitetstypen i politidistriktet. De siste årene er det registrert en svak nedgang i antall saker, denne nedgangen fortsatte i. Det ble registrert 81 færre saker enn året før. Med unntak av Stavanger og Ryfylke hadde alle driftsenheter en nedgang i. Når det derimot gjelder registrerte anmeldelser i kategorien "Påvirket beruset" ser vi en økning i samtlige driftsenheter, sammenlignet med Totalt 117 saker (se tabell 32) Tabell 31: Endringer fra 2014 for hver driftsenhet innenfor kriminalitetstypen Trafikk Kriminalitetstype Driftsenhet TRAFIKK Haugesund og Karmøy ,51 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,19 S-V pd: 8,32 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,16 Landet: 10,21 Stavanger og Ryfylke ,73 Stord ,20 Sum Trafikk: ,32 Tabell 32: Trafikk, påvirket beruset Trafikk, påvirket / beruset Haugesund og Karmøy ,70 Jæren, Sandnes og Dalane ,00 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,64 Stavanger og Ryfylke ,86 Stord ,15 Sum distriktet: ,83 Tabell 33: Trafikk uten rus Trafikkuhell uten rus Haugesund og Karmøy ,41 Jæren, Sandnes og Dalane ,40 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,24 Stavanger og Ryfylke ,05 Stord ,27 Sum distriktet: ,32 25

27 Kriminalitetstypen Annen Kriminalitetstypen "Annen" dekker en rekke andre lovbrudd som ikke naturlig går inn under de andre hovedgruppene av kriminalitet. For eksempel er en rekke av spesiallovene tilknyttet "Annen" derimot registrert en økning med 307 saker. 12,9 prosent av anmeldelsene i politidistriktet faller inn under denne kategorien. Etter å ha ligget stabilt i noen år, ble det i 2016 og 2017 registrert færre anmeldelser enn tidligere. 10 I ble det Som det fremgår av tabellen under er det spesielt i driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane økningen har skjedd., men også i driftsenhet Stavanger og Ryfylke. Tabell 34: Endringer fra 2014 for hver driftsenhet innenfor kriminalitetstypen Annen Kriminalitetstype Driftsenhet ANNEN Haugesund og Karmøy ,43 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,58 S-V pd: 7,06 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,43 Landet: 7,41 Stavanger og Ryfylke ,85 Stord ,67 Sum Annen: ,06 10 Dette skyldes muligens endringene i den nye straffeloven hvor statistikkgrupper som tidligere var kategorisert under "Annen" ble tilordnet andre kriminalitetstyper. " 26

28 Undersøkelsessaker Undersøkelsessakene har ligget nokså jevnt på over 900 anmeldelser de siste årene, men økte i med 56 saker sammenlignet med Tabell 36 viser at det er spesielt driftsenhet Stavanger og Ryfylke undersøkelsessakene har økt. Kriminalitetstypen "Undersøkelsessaker" er ikke definert som lovbrudd, men forhold som skal undersøkes med henblikk på å avklare om et lovbrudd er begått, eller ikke. Dersom det viser seg å være et lovbrudd, vil saken bli kodet om fra "Undersøkelsessak" til en av de 10 andre kriminalitetstypene som står omtalt tidligere i rapporten. Tabell 35: Endringer fra 2014 for hver driftsenhet innenfor kriminalitetstypen Undersøkelser Kriminalitetstype Driftsenhet UNDERSØK Haugesund og Karmøy ,71 Pr: 1000 innb: Jæren, Sandnes og Dalane ,70 S-V pd: 1,81 Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord ,34 Landet: 2,33 Stavanger og Ryfylke ,96 Stord ,74 Sum Økonomi: ,81 27

29 U18-saker Politiet fører statistikk med ungdomskriminalitet og registrerer straffbare forhold begått av barn og ungdom under 15 år, og mellom år. Dette er det som omtales som U18-saker. Sør-Vest politidistrikt registrerte for første gang på flere år en økning i antall anmeldelser i Økningen fortsatte inn i. Det er spesielt anmeldelser innen Narkotikakriminalitet som har økt med 72 prosent sammenlignet med 2017 (Se tabell 36). Den største økningen i registrerte U18-saker har funnet sted i Driftsenhet Stavanger og Ryfylke (Se tabell 37). Antall registrerte førstegangskriminelle U18 var noe lavere i, enn i 2017 (se tabell 50), men antallet registrerte tilbakefall og gjengangerforhold U18 var høyere i, enn i 2017 (se tabellene 51 og 52) Tabell 36: Antall forhold med anmeldt person U18 fordelt på kriminalitetstype Krimtype Endring fra 2017 Endring i % ANNEN % ARBEIDSMILJØ 0 MILJØ NARKOTIKA % SEDELIGHET % SKADEVERK % TRAFIKK % UNDERSØKELSESSAKER % VINNING % VOLD % ØKONOMI % Totalsum % Tabell 37: Antall forhold med anmeldt person U18 fordelt på gjerningsdriftenhet Gjerningsdriftsenhet Endring fra 2017 Endring i % Haugesund og Karmøy % Jæren, Sandnes og Dalane % Sauda-Suldal og Etne- Vindafjord % Stavanger og Ryfylke % Stord % #Uspesifisert % SVpd totalt % 28

30 Straffesaksbehandlingen Straffesaksbehandlingen Etterforskningen av straffesaker er en lovstyrt prosess som utføres av politiet, men ledes av påtalemyndigheten. Alle kan innlevere anmeldelser til politiet vedrørende antatt straffbart forhold. I tillegg oppretter politiet selv anmeldelser ved kunnskap om straffbare forhold. Hvorvidt saken skal etterforskes avgjøres av påtalemyndigheten i politiet (politijurist) basert på straffeprosess- og straffelovens vilkår og rundskriv fra Riksadvokaten. Ferdig etterforskede straffesaker avgjøres ved at påtalemyndigheten fatter et påtalevedtak. Dersom etterforskningen har avklart hvem som har begått et straffbart forhold og påtalemyndigheten ut fra bevisene er overbevist om at gjerningspersonen er skyldig, vil det reageres i saken. I motsatt fall vil saken henlegges. Det finne en rekke reaksjonsformer. Noen kan påtalemyndigheten selv beslutte, slik som oversendelse til konfliktråd, påtaleunnlatelse og forelegg. I andre tilfeller fremmer påtalemyndigheten saken for retten, som beslutter reaksjonsform. Se tabell 46 på side 34 for en oversikt over fordelingen og utviklingen på de ulike reaksjonsformene i Sør-Vest politidistrikt i årene Alle anmeldelser politiet mottar avgjøres endelig med en kode som avgir grunnlaget for avgjørelse. Oppklaring og saksbehandlingstid Tabell 38: Antall oppklarte straffesaker og oppklaringsprosent I var den samlede oppklaringsprosenten for Sør-Vest politidistrikt 52,3 prosent. Tabellen til venstre viser antallet påtaleavgjorte oppklarte straffesaker. I forbindelse med ny straffelov opphørte skillet mellom forseelser og forbrytelser. I ettertid er anmeldelsene blitt presentert samlet. I årene forut for 2015 er forseelsene og forbrytelsene slått sammen slik at tallene for Sør-Vest politidistrikt i størst mulig grad skal bli sammenlignbare over tid. 29

31 Tradisjonelt har forseelsene hatt en høy oppklaringsprosent, mens lovbruddene en noe lavere og derfor steg oppklaringsprosenten da kategoriene ble slått sammen. Oppklaringsprosenten er et uttrykk for forholdet mellom saker avgjort med kode som teller som oppklart og summen av alle avgjorte saker (både oppklarte og ikke-oppklarte) Det ble avgjort saker i. Dette er laveste antallet oppklarte saker i løpet av den siste femårsperioden Tabell 39: Saksbehandlingstid oppklarte straffesaker Tabellen viser endringen i den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser i Sør- Vest politidistrikt sammenlignet med resten av landet. Saksbehandlingstiden er tiden fra anmeldelsen blir registrert til saken er påtaleavgjort. I Sør-Vest politidistrikt var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 100 dager, mot 110 dager i

32 Tabell 40: Oppklaringsprosent og gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelser i Tabellen over viser oppklaringsprosenten og den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser i fordelt på hver av de ti kriminalitetstypene. Mens Vinning- og Trafikklovbrudd utgjør flest anmeldelser er det Trafikklovbrudd og Narkotikalovbrudd som blir oppklart med kortest saksbehandlingstid. Saker med krav til særskilt saksbehandlingstid Enkelte voldssaker, og saker der mistenkte er under 18 år (U18), har en særskilt saksbehandlingstid. Dette er for eksempel prioriterte voldssaker og saker med barn og ungdom U 18. Prioriterte voldssaker Voldssaker med frist er spesielt utpekte saker der regjeringen og Riksadvokaten har satt mål om at saksbehandlingstiden ikke skal overstige 90 dager, med mindre hensyn til etterforskningen, eller andre hensyn, gir grunnlag for det. Tabell 41: Saksbehandlingstid og oppklaring for voldssaker med frist Ved utgangen av hadde Sør- Vest politidistrikt ikke nådd det lovpålagte kravet om 90 dagers saksbehandlingstid for voldssaker med frist. I løpet av den siste femårsperioden har saksbehandlingstiden steget hvert år. Ved utgangen av var saksbehandlingstiden 70 dager lengre enn i Heller ikke 31

33 nasjonalt ble målet om 90 dagers saksbehandlingstid for voldssaker nådd. Saker - ungdom under 18 år (U18) Frist for saksbehandlingstid i saker som gjelder personer U18 er fastsatt i straffeprosesslovens 249,2. ledd. Som hovedregel skal etterforskning gjennomføres og påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken. Dette er et mål politidistriktet har nådd over flere år, men saksbehandlingstiden steg imidlertid i over det lovpålagte kravet med ni dager. Tabell 42: Saksbehandlingstid og oppklaring for fristsaker U18 Tabellen viser saksbehandlingstid og oppklaringsprosent for forhold hvor gjerningspersonen er U18. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte saker var over det lovpålagte kravet på 42 dager i med syv dager. 32

34 Restanser straffesaker Sør-Vest politidistrikt hadde saker under arbeid ved utgangen av. Antallet ikke-påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder saker har variert noe i løpet av den siste femårsperioden. (Se Tabell 43 under). Disse sakene omtales som restanser. Ved utgangen av hadde politidistriktet 4781 saker eldre enn tre måneder. Tabell 43: Ikke-påtaleavgjorte straffesaker eldre enn tre måneder Antallet ikke-påtaleavgjorte saker (restanser) eldre enn tre måneder økte med 1089 saker sammenlignet med Tabell 44 og 45 33

35 Reaksjoner varetekt, påtaleavgjørelser, dommer og inndragning Tabell 46: Endringer i påtaleavgjørelser (040-koder) Tabellen over viser utviklingen i påtaleavgjørelsene (040-koder) for årene I Sør- Vest politidistrikt ble det i skrevet ut forelegg, mens 1739 munnet ut i en siktelse, i tiltale, til påtaleunnlatelse og 432 ble sendt til konfliktråd. Foreleggene er den vanligste reaksjonsformen, men bruken av påtaleunnlatelse har økt gjennom hele femårsperioden. Frem til 2017 økte også bruken av konfliktråd, men denne reaksjonsformen gikk ned med 142 saker i løpet av. 34

36 Førstegangsvaretektsfengslinger og dommer i Sør-Vest politidistrikt: Tabell 47: Antall 1.gangsvareteksfengslinger Antallet førstegangsvaretektsfengslinger har variert noe de siste fem årene. I sank antallet førstegangsvaretektsfengslinger fra 280 i 2017 til 249 i. Tabell 48: Antall dommer Det ble avsagt 1792 dommer i Sør-Vest politidistrikt i løpet av. Som det fremgår av tabell 47 over har antallet dommer variert mellom 1979 som det høyeste i 2017 og 1770 som det laveste i Tabell 49: Konfliktråd - antall saker og saksbehandlingstid Antallet forhold som ble behandlet i konfliktrådet falt sammenlignet med I tillegg økte saksbehandlingstiden sammenlignet.. Tabellen viser antall forhold avgjort med konfliktråd og endring i saksbehandlingstiden for disse. 35

37 Førstegangsforhold i aldersgruppen under 15 og 15-17, samt tilbakefall og gjengangerforhold fordelt på og år. Tabell 50: Førstegangsforhold Tabell 49 viser antall førstegangsforhold for personer under 15 år og antall førstegangsforhold i aldergruppen 15 til 17 år. Etter å ha sunket jevnt over flere år økte antallet førstegangsforhold i 2017 og er noe mindre, men fremdeles høyt i. En del barn og ungdom begår straffbare forhold mer enn én gang og de blir definert som enten gjenganger, tilbakefall eller fortsatt gjenganger. Økningen i registrerte lovbrudd U18 er tydelig når vi henter ut statistikk på antall forhold som defineres som "Tilbakefall" og "Gjenganger" i aldersgruppen 15 til 17 år, og Dette illustreres i tabellene under. Det er avgjørelsesdatoen for forholdet som er ledende for beregning av om man er gjenganger, tilbakefall eller fortsatt gjenganger. Det er altså avgjørelsesdatoen som er ledende for beregningen. Er flere forhold avgjort på samme dato brukes sakens registrerte dato for å finne første tellende forhold Tabell 51 og 52: Antall tilbakefall/gjengangerforhold fordelt og år 36

38 Inndragning av vinning Denne tabellen viser beløpet som er inndratt, og antallet inndragninger i femårsperioden for Sør-Vest politidistrikt. De mest omfattende sakene politiet etterforsker kan ta år å etterforske og iretteføre. Inndragning ett år vil da nødvendigvis ikke gjenspeile tall på inndratt beløp samme år. Gjennom har politidistriktet fortsatt fokuset på å frata kriminelle verdier som er utbytte fra straffbare handlinger. Tabell 53: Inndragning av vinning 37

39 Støttesenteret for kriminalitetsutsatte Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Sør-Vest politidistrikt ble etablert i 2017 og er en del av regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner, vold og overgrep mot unge voksne og barn og annen identitetskrenkende kriminalitet. Satsingen skal gi en bedre ivaretakelse av de utsattes behov og bidra til at de kriminalitetsutsatte i større grad klarer å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet. Støttesenteret i har to lokasjoner, ett i Haugesund og ett i Stavanger. Statistikken viser jevn økning i antall brukere som er i kontakt med Støttesenteret, og antall registrerte saker stiger. Støttesenteret mottok totalt 203 henvendelser i fordelt på Haugesund og Stavanger Støttesenteret i Sør- Vest politidistrikt har videre vært vitnestøtte i retten fire ganger i. 11 Statistikken fra Støttesenteret viser at politidistriktet fanger opp målgruppen i henhold til målsettingen som er satt. 11 Kilder: PSV årsrapport 38

40 Operativ informasjon I 2017 ble de to operasjonssentralene i Haugesund og Stavanger slått sammen til en felles operasjonssentral for Sør-Vest politidistrikt med hovedsete i Stavanger. Fra november 2017 ble alle oppdrag ivaretatt av den felles operasjonssentralen i Stavanger. er derfor det første hele året med felles operasjonssentral. I hadde operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt oppdrag. Operasjonssentralen behandlet av disse oppdragene, de resterende oppdragene har blitt behandlet ved de ulike driftsenhetene, uten at det har vært behov for å sette av operativ ressurser på oppgavene. 12 Tabell 54: Oppdrag via operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt 12 Dette kan for eksempel være Forkynnelser, etterlysninger, SNA, forebyggende oppgaver. Ett oppdrag i PO er nødvendigvis ikke ensbetydende med at det er blitt ringt inn til politiet, og sendt patrulje til stedet. Mange oppdrag initieres av politiet selv. Kilde: Uttrekk fra Pal for PO 39

41 Nødtelefoner Tabell 55: Mottatte nødtelefoner og Pri11X telefoner til operasjonssentralen i I 13 mottok operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt nødtelefoner (112) og 6181 Pri11x telefoner. Sistnevnte er telefoner som er prioriterte fra de andre nødsentralene som helse og brann. I tillegg besvarte Operasjonssentralen 650 prioriterte telefoner fra Hovedredningssentralen og 310 prioriterte telefoner fra mobil voldsalarm. 14 Tabell 56: Antall redningsoppdrag Sør-Vest politidistrikt Antall redningsoppdragsv-pd Kilde Pal for PO Tallene for 2017 er noen lavere da statistikk fra Pri11x for 2017 kun ble hentet ut fra operasjonssentralen i Stavanger som frem til november 2017 betjente området som utgjorde gamle Rogaland politidistrikt. Fra november 2017 ble de to operasjonssentralene slått sammen. 14 Kilder: Report Manager 40

42 Tabell 58: Antall oppdrag med bevæpning i Sør-Vest politidistrikt I var det 365 oppdrag med bevæpning i politidistriktet. VIPoppdrag inngår ikke i denne beregningen. Innsettelser i arresten Tabell 59: Innsettelser i arresten (Kilde: PO) Arrestforhold (Kilde: Pal for PO) Antall arresteforhold varetekt politi/retten 1816 Antall arresteforhold utlendingsloven 226 Arrestforhold andre ((I kategorien andre er arrestforhold etter Politiloven 8,9,12, husvill og overføring fra annen anstalt) 1631 Totale arrestforhold 3673 Sør-Vest politidistrikt har en politiarrest i Haugesund og en arrest i Stavanger. 41

43 Forvaltningsoppgaver Politiet ønsker å forebygge kriminalitet og skape trygghet i samfunnet ved aktiv bruk av lovhjemler på en rekke områder, blant annet nektelse eller tilbakekall av skytevåpen, førerrett, pass eller andre tillatelser. Sør-Vest politidistrikt utfører grensekontroll og kontroll med utlendingers identitet og oppholdsgrunnlag, og utvisning og bortvisning av utlendinger som begår straffbare forhold har høy prioritet, det samme gjelder bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet i samarbeid med andre etater. Sør-Vest politidistrikt har Schengen yttergrense både på luft- og sjøgrense. Dette medfører arbeidsoppgaver knyttet til Schengenkontroll. Grensekontrollseksjonen ved lufthavnen i Stavanger disponerer også en mobil kontrollenhet til bruk i kontroll av sjøgrensen. Tabell 59: Passutstedelser i Sør-Vest politidistrikt Sør-Vest politidistrikt utsteder også pass. Det har vært en økning i antallet passøknader i, sammenlignet med Tabell 60: Reisende over Stavanger lufthavn Sola Den største lufthavnen i politidistriktet ligger i Sola kommune og betjente i, hvorav var utenlandsreisende. Også i løpet av ble det avdekket tilfeller at grensekryssende kriminalitet knyttet til beslag av ulike typer narkotika og smugling av andre varer ved både luft og sjøgrensen. 42

44 Tabell 61: Antall bort- og utvisningssaker i Sør-Vest politidistrikt 15 Utvisningssaker Kilde: Duf rapp I løpet av ble det opprettet 433 bort- og utvisningssaker i Sør- Vest politidistrikt Tabell 62: Uttransporterte utlendinger og registrerte straffesaker i Sør-Vest politidistrikt I den operative delen av utlendingsforvaltningen har Sør-Vest politidistrikt gjennomført 260 uttransporteringer av utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Flere av de uttransporterte er registrert med straffbare forhold. I alt er 725 straffesaker tilknyttet personer som er uttransportert i. 15 Med utvisning menes vedtak etter utlendingsloven med plikt til å forlate riket, samt innreiseforbud i et visst antall år, som regel fordi vedkommende er straffet i riket. Med bortvisning menes vedtak etter utlendingsloven med plikt til å forlate riket, men uten senere innreiseforbud. 43

45 Sivile saker Totalt har Sør-Vest politidistrikt fått inn saker til behandling innen den sivile rettspleien. Dette er mer enn syv prosents økning fra Den totale inngangen innen sivil rettspleie har økt hvert år de siste fem årene. Tabell 63: Totalt inngang sivil rettspleie for Sør-Vest politidistrikt Total inngang sivil rettspleie Sør-Vest pd Landet nn 98,8 104,7 Utvalgte statistikkgruppen innen den sivile rettspleien Tabell 64: Total inngang forliksklager Forliksklager Sør-Vest pd Landet nn 13,7 15,3 Saksbeh.tid

46 Tabell 65: Gjeldsordningssaker Gjeldsordning Sør-Vest pd Landet nn 0,7 0,9 Saksbeh.tid Tabell 66: Utleggsaker Utleggsaker Kilde: Sian Mottatt Behandlet Saksbeh. Tid Utlegg Sør Vest pd Landet nn 70,0 93,1 Saksbeh.tid

47 Kort om Sør-Vest politidistriktet Sør-Vest politidistrikt fordeler seg over et geografisk område fra Moi og Lund i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, Sirdal og Suldal i øst og Utsira i Vest. Politidistrikt er landet tredje største politidistrikt målt etter antall innbyggere. Ved inngangen til bodde det mennesker fordelt på 32 kommuner. De fleste kommunene ligger i Rogaland fylke, fem i Hordaland, mens en kommune ligger i Vest-Agder. Hovedsetet for politidistriktet er Stavanger med plassering av politimesteren og operasjonssentralen. Distriktet er delt av Boknafjorden. Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har ansvaret for all polititjeneste og forvaltningsmessig behandling av utlendingssaker knyttet til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen sør for 62. breddegrad, og har bistands- og opplæringsansvar for de andre politidistriktene med sokkelansvar. Politidistriktet er gitt et særlig ansvar for ordningen med søk etter antatt omkomne i Sør- Norge og havområdene utenfor, med ett eget budsjett for denne ordningen. Politimesteren er videre leder for Hovedredningssentralen (HRS) i Sør- Norge og politidistriktet har bistandsansvar i sokkelsaker. Sør-Vest politidistrikt er inndelt i fem geografiske driftsenheter (GDE). Se oversikt på kartet side 5. I tillegg er politidistriktet delt i seks funksjonelle driftsenheter som er følgende; Felles enhet for operativ tjeneste, Felles enhet for etterretning og etterforskning, Felles enhet for kriminalitetsforebygging, Felles enhet for utlending og forvaltning, Felles enhet for påtale og Felles enhet for sivile rettspleie. For mer informasjon om politidistriktet: 46

48 47

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE OG ANDRE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 22.09.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.05.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2018 01.06.18 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Kommenterte STRASAK-tall 20.01.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 2.2. Politiets

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Innhold Innledning 5 Kort oppsummert 6 Metode 9 Overordnet bilde 11 Utvalgte kriminalitetsområder i 2018 15 Narkotika 15 Vold 19 Annen 22 Sedelighet 23 Når

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL En kartlegging av barneog ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 Sør-Vest politidistrikt, 4. april 2017 HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL Rapport 2/2018 Stab for Virksomhetsstyring

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

ØST POLITIDISTRIKT. Resultater Sentrale nøkkeltall for Øst politidistrikt Side 1

ØST POLITIDISTRIKT. Resultater Sentrale nøkkeltall for Øst politidistrikt Side 1 ØST POLITIDISTRIKT Resultater 2018 Sentrale nøkkeltall for Øst politidistrikt 06.02.2019 Side 1 Fakta om Øst politidistrikt Hovedsete: Ski Kommuner: 38 Innbyggere: 728 000 Ansatte: ca. 1 850 Budsjett:

Detaljer