RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014"

Transkript

1 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/ HST/ggr STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL Innledning Det vises til tildelingsbrev til Den høyere påtalemyndighet for 2014, hvor det bes om at riksadvokaten i eget brev orienterer om resultatene for politiets straffesaksbehandling mv. Gjennomgangen og vurderinger nedenfor bygger på tall fra Strasak for første tertial Omtalen er i hovedsak begrenset til de målbare resultatene, dvs. oppklaringsprosent, saksbehandlingstid og restanser. Vurderingene må nødvendigvis begrenses til å gjelde resultatene på landsnivå. Departementet har i tildelingsbrevet gitt uttrykk for at det er ønskelig at riksadvokaten i tilknytning til brevet gir sin urdering av politiets innsats mot organisert kriminalitet og mulige tiltak om resultatene viser behov for det. En vil i noen utstrekning omtale denne del av politiets innsats i kriminalitetsbekjempelsen. 2 Anmeldte forbrytelser Tabellen nedenfor viser anmeldte forbrytelser forste tertial 2014 sammenlignet med samme tidspunkt de foregående to år. fordelt på ulike forbrytelseskategorier. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) Pr Pr Pr Okonomi Vinnin* Vold Sedeli het Narkotika Skadeverk Mil.ø Annen Undersøkelsessaker Sum totalt I Postadresse: Kontoradresse: Telefon: l'ostboks 8002 Dep Stortorvet 2 Telefaks: Oslo 0155 Oslo [-post: postmottak101riksadvokaten.no

2 Det er en nedgang i anmeldte forbrytelser på 1 558, eller 1,8 %, sammenlignet med samme tid i I et perspektiv på to år er nedgangen på anmeldelser, tilsvarende 5,7 %. Det er særlig yinningsforbrytelsene som har markert nedgang (2 387 anmeldelser). Anmeldte narkotikaforbrytelser økte med 703 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i anmeldte vinningsforbrytelser er, som for fjoråret, størst i gruppen grove tyverier (1 855 anmeldelser). I denne gruppen er, også i likhet med fjoråret, tyverier fra person på offentlig sted redusert fra til 5 296, dvs, en nedgang på Nedgangen er sammenfallende med resultatene i Oslo politidistrikt, hvor det er registrerte grove tyverier fra person på offentlig sted første tertial i 2014, mot på samme tid i fjor, dvs. en reduksjon i Oslo med anmeldelser. I en toårsperiode er slike grove tyverier på landsbasis redusert fra i 2012 til, som nevnt, i 2014 (pr. første tertial), hvilket tilsvarer en nedgang på 32,8 %. (Også i 2013 var nedgangen betydelig i Oslo politidistrikt) Anmeldte grove tyverier fra bolig (Strasak-kodene 2201 og 2202) økte fra 1088 første tertial 2013 til 1182 i Det er likevel et lavere antall enn årene forut for En stigning i antall anmeldelser for doping. fra 302 første tertial 2013 til 514 første tertial dvs. 212 flere i år, er en del av årsaken til stigningen i antall anmeldelser i kategorien narkotikaforbrytelser (som doping i statistisk sammenheng regnes som). Som kjent ble legemiddelloven med virkning fra 1. juli 2013 endret ved innføring av forbud mot erverv, bruk og besittelse av dopingmidler. Okningen for øvrig i anmeldt narkotikakriminalitet referer seg i hovedsak til legemiddellovens bestemmelser om bruk og besittelse av mindre kvanta narkotika (409 flere anmeldelser). Nevnes kan også en nedgang i anmeldte voldsforbrytelser med 386 anmeldelser, dvs. med 4,4 %. Antall anmeldte forseelser første tertial 2014 er tilnærmet på samme nivå som på samme tid i fjor, mot , dvs, en økning med 796 anmeldelser, eller 2,1 %. 3 Påtaleavgjorte forbrytelser Tabellen nedenfor viser antall påtaleavgjorte forbrytelser første tertial 2014 sammenlignet med samme tidspunkt de to foregående år. Nualeav 'onle orb lelser (STRASA K JUS 319) Antall påtaleavgjorte forbrytelser er tilnærmet på samme nivå som i 2013 med 343 færre avgjørelser i første tertial i år. Det flnnes faste statistikker for antall påtaleavgjorte forbrytelser pr. første tertial fom Antall påtaleavgjørelser siden den gang har ikke vært lavere enn nå. Antall oppklarte saker er imidlertid flere i 2014 enn i 2013, jf. pkt. 4 nedenfor. Antall påtaleavgjorte forseelser første tertial 2014 utgjorde mot på samme tid i fjor, dvs, at det så langt i 2014 er påtaleavgjort flere forseelser enn i av 7

3 4 Oppklaringsprosenti Regjeringen har fastsatt som sentralt mål for 2014 at gjennomsnittlig oppklaringsprosent i landet som helhet for forbrytelsessaker skal være minst 38,0. For første tertial 2014 var oppklaringsproseffien 41,2 %. Dette er 1 prosent høyere enn på samme tid i fior, jf. tabellen nedenfor. G.ennomsnittli o )1clarin s rosent å landsbasis STRASAK JUS 319) 41,2 % 40.2 % 39,6 % Resultatene kan virke forledende i den forstand at oppklaringsprosenten pr. første tertial tradisjonelt tilnærmet uten unntak synes å være høyere enn årsresultatet. Eksempelvis kom oppklaringsprosenten i 2013 på 37.3 % (pr. første tertial: 40,2 %). Den gjennomsnittlige oppklaringsprosenten for forbrytelser må sees i sammenheng med sammensetningen av de påtaleavgjorte forbrytelsene. En lavere andel vinningsforbrytelser (som har lav oppklaringsprosent) og en høyere andel narkotikaforbrytelser (som har høy oppklaringsprosent) vil føre til at den gjennomsnittlige oppklaringsprosenten stiger. Neste tabell viser utviklingen i oppklaringsprosent for hver av forbrytelseskategoriene. Økonomi 69,1 65,0 72,1 Vinnin 17,2 16,1 17,1 Vold 56, ,0 Sedeli het 57,1 62, Narkotika 85,6 86, Skadeverk 21, Armen 66,2 70,3 72,5 Oppklaringen av vinningsforbrytelser steg med 1 prosentpoeng sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, og er nå på 2012-nivå. 1-ler nevnes særskilt at oppklaringsprosenten for grove forbrytelser har steget fra 10,0 % forste tertial 2013 til 11,6 % i For simple tyverier har den økt fra 12.6 % i 2013 til 14,1 % i Det bemerkes særskilt at oppklaringsprosenten for voldsforbrytelser fortsetter å synke. I lolder en unna narkotikaforbrytelsene, som ofte er reelt oppklart i det øyeblikk de anmeldes, var oppklaringsprosenten for de øvrige forbrytelseskategorier til sammen 28,6 pr. første tertial 2014, mot 27,8 på samme tid i Neste tabell viser antall oppklarte forbrytelser første tertial 2014 sammenlignet med samme tidspunkt de to foregående år. Oppklaringsprosenten angir forholdet mellom de forbrytelser som er avgjort med en avgjorelseskode som teller som oppklart og summen av de avgjorelser som regnes som oppklart eller ikkaoppklart. 16 avgjorelseskoder i STRASAK holdes utenfor ved beregning av oppklaringsprosenten, bl.a. enkelte avgjorelser om henlegaelse. I tilleag vil en del henleggelser telle som oppklart. 3 av 7

4 o klarte orbr telser STRASAK JUS Antall oppklarte forbrytelser har økt med sammenlignet med samme tidspunkt i fior, og er nå på 2012-nivå. 5 Saksbehandlingstid 5.1 Mål For saksbehandlingstiden er det som kjent satt følgende sentrale mål for 2014: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelsessaker skal, med unntak av de hvor det er fastsatt særskilte frister, ikke overstige 120 dager. Målet er et landsgjennomsnitt. 1 saker som gjelder legemsfornærmelse med skadefølge (straffeloven 228 annet ledd) og legemsbeskadigelse (straffeloven 229) skal saksbehandlingstiden ikke overstige 90 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i politiet, med mindre hensynet til etterforskingen eller andre omstendigheter gir grunn til det. I saker mot personer som var under 18 år på gjerningstidspunktet skal spørsmålet om tiltale avgjøres innen 6 uker etter at vedkommende er å anse som mistenkt. Tiltalespørsmålet kan likevel avgjøres senere dersom hensynet til etterforskingen eller andre omstendigheter gjør det nødvendig, jf. også straffeprosessloven 249 annet ledd. 5.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelser første tertial 2014 sammenlignet med samme tidspunkt de foregående to år. G'ennomsnittli saksbehandlin stid o klarte fbrbr lelser (STRASAK JUS 319) 119 da *er 113 da,er 109 da er Politiet var pr. første tertial 2014 innenfor målet om en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 120 dager, men tabellen viser også at saksbehandlingstiden har steget de siste årene. I motsetning til det som gjelder for oppklaringsprosenten, vil det i regelen ikke være store a vik mellom resultatene pr. første tertial og årsresultatet (men i 2012 og i 2013 ble årsresultatet 5-6 dager svakere enn tertialtallene). 5.3 Voldssaker med 90 dagers påtalefrist Resultatoppnåelsen måles for de oppklarte sakene, og viser følgende: ennomsnittli saksbehandlin stid volds orbr lelser med rist (STRASAK JUS da 103 da er 101 da er Målet er ikke nådd. Resultatet er en svak forbedring av fjorårets tertialresultat, hvor årsresultatet for øvrig ble 100 dager. Det dreier seg om i alt påtaleavgjorte saker (664 oppklarte), mao. om lag 1,6 % av de påtaleavgjorte forbrytelsene (1,4 % av de oppklarte). Det er fortsatt store forskjeller mellom 4 av 7

5 politidistrikter, men jevnere enn tidligere. 14 av distriktene var innenfor måltallet (9 i 2013), 4 hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid over 130 dager (7 i 2013). 5.4 Saker mot unge lovbrytere med 6 ukers påtalefrist Pr. første tertial var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for de oppklarte sakene 33 dager og 37 dager dersom en regner totaltallet (oppklarte og ikke-oppklarte). 21 av 27 politidistrikter var innenfor frist (oppklarte saker), de aller fleste så vidt over målet om 42 dager. Lengst gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på 55 dager. I landsgjennomsnitt har politiet klart å holde seg innenfor frist siden hvilket er positivt. Det er imidlertid en tendens til at flere politidistrikter synes å slite noe med fristen. Antallet registrerte lovovertredelser begått av unge mennesker synker fra år til år, hvilket er gledelig. Tertialtallet for påtaleavgjorte saker med unge lovovertredere kom på Det er 324 færre enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var antallet første tertial i 2008 hele påtaleavgjørelser i slike saker. 5.5 Restanser Med volum sikter riksadvokaten til saker under behandling uansett alder. Med restanser menes saker som er eldre enn 90 dager. Volumet av saker under behandling gir viktig informasjon om mulighetene til å unngå såkalt og aldersfordelingen gir nødvendig informasjon om hvilken saksbehandlingstid som kan forventes fremover. En skiller mellom påtaleavgjorte og ikke påtaleavgjorte saker. I og med at saksbehandlingstiden regnes fra anmeldelse til påtalevedtak, er det størrelsen på restansegruppen ikke påtaleavgjorte saker som vil ha betydning for måloppnåelsen sed saksbehandlingstid. I departementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2014 er det satt som mål at antall straffesaker dvs, ikke påtaleasgjorte eldre enn 3 måneder skal reduseres med 20 %. Med ca saker i restanse ved årsskiftet 2012/2013, innebærer det et mål om å bringe restansene ned til ca Det bemerkes at summen av politidistriktenes egne måltall for 2014 er lavere. Utviklingen fremgår av tabellen nedenfor. Ikke ataleav "orte saker i volum o restanser (STRASAK JUS 089 Totalt solum Hvorav restanser Pr Pr Pr Pr Pr Det er en viss nedgang i restansene siden årsskiftet. tiisvarende 4,5 % men antallet er fortsatt betydelig, og det er langt frem til målet om 20 % reduksjon. Som nevnt er aldersfordelingen av saker under behandling viktig. Tabellen nedenfor gir informasjon om denne. 5 av 7

6 Alders ordelin ikke ataleav 'one saker (STRASAK JUS mnd3-6 mnd 6-12 mnd over 12 mnd Pr Pr Ill Pr I Pr Pr Tabellen viser at reduksjonen siden årsskiftet i antall saker under behandling særlig gjelder nye saker og restanser under ett år. For de eldste restansene har det ikke skjedd noen endring. Sammenligner en med situasjonen lbr ett år siden (utgangen av første tertial 2013) er det i hovedsak kun endringer i antall nye saker (659 færre) og i restansene eldre enn 12 måneder (902 flere). Restansene for øvrig (3-12 måneder) er nå 360 færre. Særlig antallet restanser eldre enn 12 måneder er for høyt. For restansegruppen påtaleasgjorte. ikke rettskraftige saker eldre enn 12 måneder, er det en svak nedgang siden årsskiftet med saker ved utgangen av første tertial 2014 mot pr. 31. desember dvs. 649 færre. Ved årsskiftet 2012/2013 utgjorde disse restansene dvs færre. Dette vil være saker som ikke har fått sin endelige avgjørelse, bl.a. ikke-vedtatte forelegg som enten beror hos politiet eller er sendt retten til pådømmelse. 6. Innsatsen mot organisert kriminalitet Riksadvokaten ga i eget brev av 25. februar 2014 til departementet en overordnet redegjørelse for arbeidet i 2013 med å bekjempe organisert kriminalitet. I sin rapportering til riksadvokaten har statsadvokatene meldt at det ikke er vesentlige endringer siden årsskiftet, og det vises derfor i hovedsak til nevnte brev. Riksadvokaten har i mål og prioriteringsrundskrivet for 2014 bedt om at det rettes større oppmerksomhet mot bekjempelse av organisert arbeidsmarkedskriminalitet. Økonomisk støtte til bekjempelse av alvorlig, organisert kriminalitet vil kunne skje gjennom Politidirektoratets og riksadvokatens samordningsorgan. Det er ennå for tidlig å kunne uttale seg om politiets oppfølging på dette området. 1 tildelingsbrevet for 2014 til Politidirektoratet har departementet satt som resultatkrav at politiet gjennom etterforsking skal avdekke tlere overtredelser av straffeloven 162 tredje ledd og 224 (menneskehandel). Dette er fulgt opp i riksadsokatens mål- og prioriteringsrundskriv, hvor det understrekes at det særlig bør satses på å øke antallet etterforskede grove narkotikaforbrytelser. Resultatene første tertial 2014 er som følger: Anmeldelser forste tertial (STRASAK JUS 065 Første tertial 2014 Første tertial 2013 Differanse Strl istrl. 162, 3. ledd Strl ledd l 48 Det lave antall som de grove forbrytelsene menneskehandel og straffeloven 162 tredje ledd utgjør. tilsier en viss varsomhet i vurderingen av utviklingen i første tertial. Likevel kan en vanskelig trekke noen annen slutning enn at det foreløpig ikke ser ut til at signalene fra departementet og riksadvokaten har resultert i en markert endring av politiets satsing mot den alvorligste, organiserte kriminaliteten på disse to områdene. Inntrykket dempes likevel av det 6 av 7

7 økte innslag av saker etter straffeloyen 162 annet ledd, som pr. definisjon er grove narkotikaforbrytelser. 7 Sammenfatning Riksadvokaten har vurdert straffesaksbehandlingen i første tertial 2014 med utgangspunkt i tall fra Strasak. Omtalen er i hovedsak begrenset til de målbare resultatene, og gjelder landsnivå. Straffesaksbehandlingen i første tertial sammenfattes som følger: Politiet oppklarer flere forbrytelser - Oppklaringsprosenten er 1 prosentpoeng høyere enn i første tertial 2013, og er nå 41.2 % Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelser er 119 dager i første tertial og er 1 dag under målet om 120 dager Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for voldssaker med,frist er 100 dager i første tertial 2014, og er 10 dager over fristen på 90 dager Gjennomsnittlig saksbehandlingstid forfristsaker med unge lovbrytere er totalt på 37 dager i forste tertial og er innenfor fristen på 42 dager Restansene for ikke påtaleavgjorte saker er redusert med 4,5 % siden årsskiftet Hva gjelder bekjempelsen av alvorlig, organisert kriminalitet bemerkes at antall registrerte anmeldelser etter straffeloven 224 om menneskehandel er færre i første tertial 2014 og etter straffeloven 162 tredje ledd tilnærmet konstant (1 mindre) enn året før. Antall anmeldelser etter straffeloven 162 annet ledd hvorav noen kan representere organisert kriminalitet har økt. 8 Vurderinger utfordringer Måloppnåelsen etter sentrale parametere i straffesaksbehandlingen viser på flere områder bedringer sammenlignet med første tertial Dette gjelder primært oppklaringsprosenten. men også saksbehandlingstiden for voldsforbrytelser med frist. økt oppklaring av vinningskriminalitet, og for både groye og simple tyverier spesielt, er positivt. Den fortsatte nedgang i antall registrerte straffbare handlinger begått av personer under 18 år, er også gledelig. Likeledes nedgangen i antall anmeldelser for groye tyyerier fra person på offentlig sted. hvilket riksadvokaten legger til grunn særlig kan tilskrives en planmessig og effektiv tilnærming til denne kriminalitetsformen i Oslo politidistrikt. At oppklaring av voldsforbrytelser fortsetter å synke, er imidlertid uheldig. Det er positivt at antallet restanser for ikke påtaleavgjorte saker har sunket, men nedgangen er langt mindre enn departementets resultatkrav forutsetter. At antallet restanser eldre enn 12 måneder er på samme nivå som ved årsskiftet, er ikke tilfredsstillende. Restansesituasjonen vurderes å være krevende. Resultatene gir ingen indikasjon på økt satsing fra politiet på bekjempelse av alvorlig, organisert kriminalitet. Ved gjenpart av dette brey til politimestrene, minner en om riksadvokatens føringer i årets mål- og prioriteringsrundskriv og resultatkravene i departementets tildelingsbrev. Gjenpart: Statsadvokatene, politimestrene Tor-Aksel Busch I larald Strand førstestatsadvokat 7 av 7

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST RIKSADVOKATEN Politimestrene Statsadvokatene D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00541-002 HST015 07.04.2017 541.1 IKKE HJEMMEL FOR ILAGT TAP AV FØRERETT I PERIODEN 1. FEBRUAR 2012-31. MARS

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Det viktigste målet for politiet og påtalemyndigheten er å redusere kriminaliteten i Norge.

Det viktigste målet for politiet og påtalemyndigheten er å redusere kriminaliteten i Norge. Rundskriv fra Del II - nr. 1/1999 Riksadvokaten Oslo, 14. januar 1999 Ra 99-19 810/6 820/4 Statsadvokatene i Politimesteren i PRIORITERINGER FOR IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING AV ETTERFORSKING OG MÅL FOR

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2004

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2004 Rundskriv fra Rundskriv nr. 1/2004 Riksadvokaten Oslo, 23. februar 2004 Ra 04-46 820.6 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2004 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2007

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2007 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 07-114 820.6 Rundskriv nr. 1/2007 Oslo 5. mars 2007 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2007 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for 2007

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 Sist regulert 21.05.15 23.03.12 14.06.12 26.06.13 15.07.15 PRIORITERINGSDIREKTIV 1. Innledning Prioriteringene for

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2018 01.06.18 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN...

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2006

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2006 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 06-176 820.6 Rundskriv nr. 1/2006 Oslo, 20. mars 2006 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2006 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2008

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-149 820.6 Rundskriv nr. 1/2008 Oslo, 14. mars 2008 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2008 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2005

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2005 Rundskriv fra Rundskriv nr. 1/2005 Riksadvokaten Oslo, 11. mars 2005 Ra 05-170 820.6 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2005 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Rundskriv fra Riksadvokaten Ra Rundskriv nr. 4/2004 Oslo, 31. mars 2004

Rundskriv fra Riksadvokaten Ra Rundskriv nr. 4/2004 Oslo, 31. mars 2004 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 04-135 612.2 Rundskriv nr. 4/2004 Oslo, 31. mars 2004 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PÅTALEKOMPETANSE I MEDHOLD AV STRAFFEPROSESSLOVEN 67 TREDJE LEDD ANNET PUNKTUM

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2011 POLITIET OG STATSADVOKATENE

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2011 POLITIET OG STATSADVOKATENE Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 11-33 820.6 Rundskriv nr. 1/2011 Oslo, 12. januar 2011 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2011 POLITIET OG STATSADVOKATENE Innledning Inneværende år vil

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2012/ GKL/ggr 624.7

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2012/ GKL/ggr 624.7 RIKSADVOKATEN Statsadvokatembetene Sjefen for Kripos Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste Politimestrene D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2012/02261-035 GKL/ggr 624.7 17.10.2013 (oppdatert

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden

Detaljer

Dokument nr. 3:15 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden

Dokument nr. 3:15 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden Dokument nr. 3:15 (2004 2005) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden Riksrevisjonen Dokument nr. 3:15 (2004 2005) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden

Detaljer

Rundskriv fra Rundskriv nr. 3/2016 Riksadvokaten Oslo, 19. oktober HENLEGGELSE PÅ GRUNN AV MANGLENDE SAKSBEHANDLINGSKAPASITET MV

Rundskriv fra Rundskriv nr. 3/2016 Riksadvokaten Oslo, 19. oktober HENLEGGELSE PÅ GRUNN AV MANGLENDE SAKSBEHANDLINGSKAPASITET MV Rundskriv fra Rundskriv nr. 3/2016 Riksadvokaten Oslo, 19. oktober 2016 201601086 641.1 HENLEGGELSE PÅ GRUNN AV MANGLENDE SAKSBEHANDLINGSKAPASITET MV I. INNLEDNING (1) Riksadvokaten gir generelle retningslinjer

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR VIRKSOMHETEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2005

MÅL OG PRIORITERINGER FOR VIRKSOMHETEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2005 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 05-171 810.6 Rundskriv nr. 2/2005 Oslo, 11. mars 2005 MÅL OG PRIORITERINGER FOR VIRKSOMHETEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2005 INNLEDNING Rundskrivet omfatter straffesaksbehandlingen

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2001

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2001 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 01-30 820.6 Rundskriv nr. 1/2001 Oslo, 23. januar 2001 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2001 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2003

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2003 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 03-229 810.6 Rundskriv nr. 2/2003 Oslo, 31. mars 2003 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2003 1. INNLEDNING Rundskrivet omfatter straffesaksbehandlingen

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2009

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2009 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 09-175 820.6 Rundskriv nr. 1/2009 Oslo, 18. mars 2009 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2009 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR VIRKSOMHETEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2007

MÅL OG PRIORITERINGER FOR VIRKSOMHETEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2007 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 07-115 810.6 Rundskriv nr. 2/2007 Oslo, 5. mars 2007 MÅL OG PRIORITERINGER FOR VIRKSOMHETEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2007 I. INNLEDNING Rundskrivet omfatter straffesaksbehandlingen

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2018/ RBR/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2018/ RBR/ggr RIKSADVOKATEN Statsadvokatembetene D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2018/00960-003 RBR/ggr 26.09.2018 63 SYSTEMATISK ERFARINGSLÆRING RIKSADVOKATENS RETNINGSLINJER FOR STATSADVOKATENES DELTAKELSE

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

OSLO STATSADVOKATEMBETER

OSLO STATSADVOKATEMBETER OSLO STATSADVOKATEMBETER Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 2014/00787-001 RT0006 601 Vår ref.:2014/00803 Dato: 12. mai 2014 ENDRING A V REGLENE OM PÅTALEKOMPETANSE VED IKRAFTTREDELSE

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

Innst. S. nr. 77. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:13 ( )

Innst. S. nr. 77. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:13 ( ) Innst. S. nr. 77 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:13 (2007 2008) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Dokument nr. 3:10 ( )

Dokument nr. 3:10 ( ) Riksrevisjonen Dokument nr. 3:10 (1999 2000) Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr. 3:10 (1999

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2016 POLITIET OG STATSADVOKATENE

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2016 POLITIET OG STATSADVOKATENE Rundskriv fra Rundskriv nr. 1/2016 Riksadvokaten Oslo, 29. februar 2016 Ra 2001600446 690 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2016 POLITIET OG STATSADVOKATENE I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift Pilotprosjekt med videoovervåkning Eidsvoll stasjon Evaluering etter 2 års drift Et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB, Gjensidige NOR Forsikring, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Jernbanens Bank-

Detaljer