Unge gjengangere 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unge gjengangere 2013"

Transkript

1 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar

2 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere straffbare forhold. De ble registrert for til sammen 934 forhold. Sammenlignet med 2012 var dette en økning på 7 unge personer og 132 straffbare forhold, eller 6,2 % økning i antall personer og 16,5 % økning i antall forhold. De straffbare forholdene til de unge gjengangerne under 18 år utgjorde 42,4 % av alle straffbare forhold som ble registrert i aldersgruppen under 18 år. Det var guttene som økte i antall fra Guttene utgjorde 90, 0 % i Av de 120 unge gjengangerne var 19 personer, dvs. 15,8 %, uten registrert bostedstilhørighet i Oslo. Dette var færre enn i ,5 % av de 120 unge gjengangerne var norske statsborgere. Dette er en økning fra De unge gjengangerne i 2013 framstår samlet sett å ha sterkere tilknytning til Oslo og Norge enn hva tilfellet var i 2012, og også i De unge gjengangerne under 18 år sto for over 80 % av de straffbare forholdene for ran i aldersgruppen. De 20 unge gjengangerne med flest forhold sto alene for 40 %. De unge gjengangerne under 18 år sto for over 50 % av de straffbare forholdene for fysisk vold i aldersgruppen. Dette er en stor økning fra Av de 113 unge gjengangere under 18 år i 2012 ble 52 (46,0 %) ikke registrert med nye straffbare forhold i Oslo i Med dette hadde større andel av de unge gjengangerne i 2012 straffbare forhold i Oslo i det påfølgende året enn hva tilfellet var for de unge gjengangerne i Den gruppen som ble registrert som unge gjengangere under 18 år i 2012, hadde samlet sett redusert sine straffbare forhold i Oslo med 51,5 % i Dette er en litt mindre reduksjon enn hva som var tilfellet i 2012 for de unge gjengangerne fra I 2013 ble det registrert 369 gjengangere i aldersgruppen år. Disse ble registrert for 2601 straffbare forhold. Begge tallene representerer en økning fra Til sammenligning var det da 333 gjengangere med 2482 forhold i denne aldersgruppen. I årets SaLTo-rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo i 2013, som er planlagt ferdigstilt primo mai, vil det foreligge ytterlige opplysninger om de unge gjengangerne i

3 3 Innledning Tiltaket Unge gjengangere statistikk og analyse (tiltak 33 i SaLTo handlingsprogram ) har over tid hatt fokus på unge under 18 år med 4 eller flere straffbare forhold, og det har således blitt etablert et grunnlag for sammenlignende statistikk ut fra dette kriteriet. Den første gjengangerrapporteringen ble laget på grunnlag av anmeldelsesstatistikk fra Oppfølgingen av unge gjengangere ble i løpet av 2010 forsterket gjennom etablering av oppfølgingsteam ved alle politistasjonene. Disse skal følge opp barn under 18 år som er registrert med alvorlige og/eller flere lovbrudd. Oppfølgingsteamenes arbeid er ikke avgrenset til unge som defineres som gjengangere i form av 4 straffbare forhold eller flere. SaLTo har i sitt handlingsprogram fra og med perioden hatt en målsetting om å jobbe mer målrettet og systematisk overfor gjengangere i aldersgruppen år (jf tiltak 27 i handlingsprogram ). På bakgrunn av dette inkluderes anmeldelsesstatistikk for denne aldersgruppen. De registrerte straffbare forholdene som det refereres til gjelder forhold hvor ungdom i den aktuelle aldersgruppen ble registrert som mistenkt, siktet eller domfelt i straffbare forhold som fant sted i Oslo, og omfatter nødvendigvis kun forhold med kjent gjerningsperson. Et forhold viser til knytningen mellom en anmeldelse og mistenkt/siktet/domfelt. Dersom flere personer er anmeldt i en og samme anmeldelse regnes dette som ett forhold for hver av de anmeldte personene. Både forbrytelser og forseelser er inkludert i de straffbare forholdene. Datakilden er politiets straffesaksregister. Data er hentet herfra, bearbeidet og presentert av Strategisk stab, Oslo politidistrikt v/ Christina Hofseth. SaLTo-sekretariatet i Oslo kommune v/ Ove Kristofersen har bidratt i vurderinger av rapportens form og innhold. Forsidefoto: Shutterstock. 3

4 4 Unge gjengangere under 18 år i 2013 Det var 120 personer under 18 år som ble registrert for 4 eller flere straffbare forhold i Oslo i 2013, og som vi dermed kaller unge gjengangere. I følgende tabell framkommer også det tilsvarende antallet for de foregående 6 årene. År Unge gjengangere Tabell 1. Antall unge gjengangere under 18 år med 4 forhold eller flere i Oslo i årene Dette gir en økning på 7 unge gjengangere fra 2012 til 2013, en økning på 6,2 %. Denne økningen representerer et brudd i den jevne nedgangen som har vært fra 2009 fram til og med Antallet unge gjengangere var altså høyere i 2013 enn i 2012, men samtidig lavere enn i de 3 årene før. Av de unge gjengangerne i 2013 var 90,0 % gutter (108 i antall) og 10,0 % jenter (12). Dette tilsier at antall jenter var det samme som i 2012, mens antallet gutter steg med 7. Med unntak av nettopp 2012 har andel gutter blant gjengangerne vært stigende siden Alder De 120 unge gjengangerne i 2013 hadde følgende aldersfordeling (ut fra alder ved siste gjerning). Til sammenligning med 2012 er tilsvarende antall fra dette året lagt inn i egen kolonne i tabellen. Alder Antall i 2012 Antall i år år år år år Totalt Tabell 2. Aldersfordeling for unge gjengangere i 2012 og Antall unge gjengangere under 15 år gikk ned med 2 fra 2012 til 2013, og med dette sank andelen under 15 år. Det var verken i 2013 eller 2012 noen unge gjengangere under 13, mens det i 2011 var 3. Antall straffbare forhold I 2013 ble unge gjengangere under 18 år registrert med til sammen 934 straffbare forhold. Dette er en økning på 132 forhold, eller 16,5 %, fra de 802 forholdene som ble registrert blant de som var unge gjengangere i

5 5 De unge gjengangernes forhold utgjorde 42,4 % av de totalt 2205 straffbare forholdene med gjerningsperson under 18 år i Dette er en større andel enn i 2012 (da 36,3 %). Det var også en økning i gjennomsnittlig antall straffbare forhold pr. unge gjenganger, fra 7,1 i 2012 til 7,8 i Figuren under viser fordelingen av antall forhold på de 120 ungdommene som ble registrert med fire eller flere straffbare forhold i Antall personer Figur 1. Antall unge gjengangere registrert med ulike antall straffbare forhold (N=120). Det var 36 unge som ble registrert med 4 straffbare forhold. Videre var det til sammen 61 unge som ble registrert med 5-9 forhold. Det var 23 som ble registrert for 10 eller flere forhold. (Til sammenligning var dette antallet 16 i 2012.) Den som ble registrert flest ganger hadde 43 forhold dette året. (Den med høyest antall i 2012 hadde 26 forhold.) Det var i Oslo i 2013 en klar økning i antall straffbare forhold for ran med gjerningsperson under 18 år. Hele 82,4 % av ransforholdene var knyttet til de unge gjengangerne. Dette er en større andel enn i 2012 (67,4 %). I 2013 var også en langt større andel av forholdene med fysisk vold knyttet til de unge gjengangerne, nærmere bestemt 51,4 % av forholdene. Tilknytning til Oslo; Økende andel unge gjengangere bosatt her Når det gjelder bostedstilhørighet kan vi skille mellom de som har en registrert bostedsadresse i Oslo, de som har en registrert bostedsadresse i en annen norsk kommune, og kategorien Utlandet/ukjent. Sistnevnte kategori er restkategori, det vil si at den inneholder ungdommer som 5

6 6 vi ikke kan se at har en bostedstilknytning i form av registrert adresse i Norge. 1 Fordeling av de unge gjengangerne etter denne inndelingen framkommer av neste tabell, hvor også tilsvarende tall for 2011 og 2012 er inkludert. Bostedstilhørighet/ År Oslo Utenbys Utlandet/ukjent Totalt pr år Tabell 3. Unge gjengangere med 4 forhold eller flere i Oslo i årene 2011, 2012 og 2013 fordelt på bostedstilhørighet. Blant de med Oslo-adresse eller utenbys adresse vil det også være noen som er på institusjon som asylmottak, fengsel e.a. Fordelingen over tilsier at andelen med bostedstilhørighet i Oslo var 82,5 % (99 personer). Dette er en større andel og et større antall enn i 2012 (da 67,3 % og 76 personer). Videre var både andel og antall lavere i 2012 enn i 2011, så her kan vi snakke om en tendens til at de unge med gjentatte lovbrudd i Oslo i økende grad er unge med bostedstilknytning til byen. Innenfor denne gruppen på 99 personer var det 68 (68,9 %) som var født i Norge. Det var 84 (84,8 %) som hadde norsk statsborgerskap. Det var videre 98 (99,0 %) som hadde norsk personnummer. For den ene uten norsk personnummer foreligger det utvisningsvedtak. Antall unge gjengangere i 2013 med utenbys adresse var 13, noe som utgjør en andel på 10,8 %. I 2012 var denne andelen 23,9 % og antallet var 27. Blant de 13 unge gjengangerne med utenbys adresse i 2013 var det 6 som var født i Norge, og det var 9 med norsk statsborgerskap. Det var 10 som hadde norsk personnummer. Det foreligger utvisningsvedtak for de 3 uten personnummer. Det var i 2013 også en nedgang i antall unge gjengangere med adresse i utlandet eller uten kjent adresse i det hele tatt. I 2013 var dette 8 personer (6,7 %), mot 10 personer (8,8 %) i Blant disse 8 unge gjengangerne i 2013 finner vi ingen som var født i Norge, ingen med norsk statsborgerskap og ingen med norsk personnummer. Det var 1 som hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Det foreligger utvisningsvedtak for 6 av dem, og 1 av disse er uttransportert. Den siste av de 8 er EU-borger. Samlet sett for alle de 120 unge gjengangerne i 2013 var majoriteten norske statsborgere (77,5 %). Dette er en høyere andel enn i 2012 (69, 0 %) og 2011 (54,5 %). Det var altså 22,5 % som ikke var norske statsborgere. Disse hadde statsborgerskap fra i alt 16 andre land. Blant de 120 unge 1 Vi tar her utgangspunkt i den adressen som vedkommende ble registrert med i Straffesaksregisteret ved siste registrerte lovbrudd. Denne kontrolleres mot Folkeregisteret og politistasjonenes lokale oversikter over unge gjengangere. Vi gjør oppmerksom på at registrert bostedsadresse på gjerningstidspunktet ikke nødvendigvis var en riktig adresse ved årets slutt. Vi kan heller ikke være helt sikre på at adressen som er oppgitt på gjerningstidspunktet er korrekt i henhold til oppdaterte offentlige register. Særlig representerer inn- og utflytting fra asylmottak og andre institusjoner en utfordring mht enhver tid oppdatert korrekt adresseinformasjon. Nærmere studier av datamaterialet vil kunne avdekke mangler ved adresseinformasjon som medfører endringer i videre bruk av data. 6

7 7 gjengangerne var det 74 (61,7 %) som var født i Norge. Dette var en større andel enn i 2012 (da 52,2 %). Samlet sett var det 12 (10,0 %) uten norsk personnummer. Unge gjengangere med Oslo-adresse; geografisk fordeling I den neste figuren har vi videre inndelt ungdommer med Oslo-adresse etter hvilken politikrets de er bosatt innenfor, og følgelig hvilken politistasjon som har ansvar for oppfølging av den unge. 2 Merk at det her ikke tas hensyn til hvor det straffbare forholdet har funnet sted, men hvor ungdommene har sin bostedstilhørighet. Utlandet/ukjent 6,7 % Majorstua 5,8 % Utenbys 10,8 % Grønland 18,3 % Stovner 33,3 % Sentrum 8,3 % Manglerud 16,7 % Figur 2. Unge gjengangere under 18 år i 2013 prosentvis fordelt etter registrert bostedstilhørighet i politikrets, utenbys og ukjent/utlandet. Absolutt antall oppgitt i figuren. (N= 120). Blant gjengangerne med bostedsadresse i Oslo var det i 2013, som i 2012, særlig mange som var hjemmehørende i politikretsen Stovner (40) det vil si bydeler i Groruddalen. Dette må også sees i lys av størrelsen på ungdomsbefolkningen i bydelene. Antall gjengangere fordelt på politikretsene 2 Til Grønland politikrets hører ungdommene bosatt i bydelene Grünerløkka, Sagene, Gamle Oslo og deler av Sentrum ( bydel 16 ). Til Majorstua politikrets hører bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Ullern og deler av Frogner. Til Manglerud politikrets hører bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Til Sentrum politikrets hører bydelene St.Hanshaugen, deler av Frogner og deler av Sentrum ( bydel 16 ). Til Stovner politikrets hører bydelene Bjerke, Alna, Stovner og Grorud. 7

8 8 gir delvis svært lave tall, så enkeltpersoner gir store utslag i fordelingen. Fordelingen vil også variere noe fra år til år. Alle bydelene med unntak av én var representert med minst én ung gjenganger i De unge med flest straffbare forhold I det følgende ser vi nærmere på de 20 personene under 18 år som ble registrert med flest straffbare forhold i Tabellen under viser hvor mange straffbare forhold disse ble registrert med i løpet av dette året, og hvor mange forhold de hadde innenfor de utvalgte lovbruddskategoriene ran, fysisk vold og narkotika i løpet av året, og hvor mange forhold de var registrert med i andre politidistrikter. Videre inneholder tabellen antall forhold totalt til nå i ungdommenes liv, når de ble anmeldt første gang i henholdsvis Norge og Oslo, og hvor vidt vedkommende var registrert som gjenganger i Oslo også i Alle tall i tabellen viser til forhold med gjerningstidspunkt før vedkommende eventuelt fylte 18 år. Kjønn Alder siste forhold i Oslo Antall forhold i Oslo 2013 Ran i Oslo 2013 Fysisk vold i Oslo 2013 Narkotika i Oslo 2013 Antall forhold i andre distrikter i 2013 Totalt antall forhold til nå i Norge Anmeldt første gang i Oslo Gutt Gutt Gutt Ung gjenganger i Oslo i 2012 Jente Gutt Gutt Gutt X Gutt X Gutt Gutt Gutt X Gutt Gutt X Gutt Jente X Gutt X Gutt Gutt Gutt X Gutt Tabell 4. De 20 unge under 18 år med flest straffbare forhold i Oslo i Disse 20 ble i 2013 anmeldt for til sammen 366 straffbare forhold i Oslo før fylte 18 år. Dette utgjorde 16,9 % av alle straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år i (Totalt var 8

9 9 det 2205 forhold i Oslo registrert på denne aldersgruppen.) De 20 unge med flest forhold stod bak flere forhold enn de 20 med flest forhold i 2012 (312 forhold) og i 2011 (273 forhold). Vi kan se av tabellen at 2 av de 20 mest registrerte gjengangerne var under 15 år ved siste registrerte forhold i Den ene er en ung mobil vinningskriminell som i 2013 ble registrert for svært mange tyverier rundt om i Norge sammen med to litt eldre kvinner. Den andre er en gutt bosatt i Oslo som også var ung gjenganger i Vi kan av tabellen regne ut at disse 20 unge stod bak 90 forhold for ran, noe som utgjør 39,6 % av alle ransforholdene i denne aldersgruppen dette året. Disse 20 unge sto videre for 51 (18,1 %) av de 227 voldsforholdene (dvs fysisk vold) i aldersgruppen. (I antall utgjør disse 20 unge 1,8 % av de totalt 1096 unge under 18 år som ble registrert med straffbart forhold i Oslo i 2013.) Av tabellen kan vi også se at 2 av de 20 ble anmeldt for første gang i Oslo i 2013, mens 2 har anmeldelseshistorikk som går helt tilbake til henholdsvis 2004 og Sagt med andre ord, så hadde 18 av de 20 blitt mistenkt/siktet for straffbart forhold i Oslo tidligere. Det var 12 som var registrert med straffbart forhold i Oslo i Av tabellen ser vi at 7 av disse også var unge gjengangere i Oslo i (Ingen av disse 20 var mistenkt/siktet for straffbart forhold i noe annet politidistrikt i tidligere år enn da de først ble registrert med forhold i Oslo. Det er altså ingen aktive lovbrytere som har flyttet med seg en lovbryterkarriere fra et annet sted i Norge til Oslo.) Blant disse 20 finner vi 18 som har bostedsadresse i Oslo, én som er registrert med bosted i Oslo men som er (eller har vært) i institusjon utenbys i 2013, og én som ikke har noen bostedstilknytning i Norge (en såkalt mobil vinningskriminell). Til sammenligning var bare 10 av de 20 med flest forhold i 2012 registrert med bostedsadresse i Oslo, mens dette gjaldt 14 av de 20 i Blant disse 20 mest registrerte ungdommene var 16 norske statsborgere. Blant disse 16 var det 12 som var født i Norge. I tillegg var det én med annet statsborgerskap som var født i Norge, altså totalt 13 født i Norge. Samlet sett kan man si at de 20 med flest forhold i 2013 synes å ha sterkere tilknytning til både Oslo og Norge enn hva tilfellet var med de 20 med flest forhold i Videre bør vi merke oss at kun én av disse 20 i 2013 var uten norsk personnummer, en mobil vinningskriminell med bulgarsk statsborgerskap. 9

10 10 Unge Gjengangere i 2012 status i 2013 Det ble i 2012 registrert 113 unge gjengangere under 18 år med 4 eller flere straffbare forhold i Oslo politidistrikt. Disse fordelte seg slik på antall nye straffbare forhold i 2013: 52 ble ikke registrert med nye straffbare forhold (46,0 %) 24 ble registrert med 1-3 straffbare forhold (21,2 %) 37 ble registrert med 4 eller flere straffbare forhold (32,7 %) Sammenlignet med tidligere års grupper av unge gjengangere tilsier dette at flere av de unge gjengangerne i 2012 ble registrert med straffbare forhold i Oslo i det påfølgende året enn hva tilfellet var for de unge gjengangerne i 2011,da 57,6 % av de unge gjengangerne ikke hadde straffbare forhold i Oslo året etter. Blant de unge gjengangerne i 2012 var det også en større andel som hadde 4 eller flere forhold også i det påfølgende året, nemlig 32,7 %. Blant de unge gjengangerne i 2011 var det 16,6 % som var gjengangere med 4 eller flere forhold året etter. De 113 som var unge gjengangere i Oslo i 2012 var dette året registrert med til sammen 827 straffbare forhold i Oslo 3. I 2013 stod den samme gruppen av unge for 401 forhold i Oslo, inkludert forhold etter fylte 18 år. Dette er en nedgang på 426 forhold, dvs 51,5 %. Dette er en noe mindre nedgang i det påfølgende året enn hva som var tilfelle for de unge gjengangerne i 2011, hvor antall straffbare forhold gikk ned med 62,8 % i det påfølgende året. Gjengangere år i 2013 I aldersgruppen fra og med 18 år til og med 22 år, ble det i 2013 registrert totalt 3060 personer med til sammen 6341 forhold i Oslo. Blant disse personene var det 369 som hadde 4 eller flere straffbare forhold. Det tilsvarende antallet var 333 i 2012 og 342 i Til sammen sto de 369 gjengangerne bak 2601 straffbare forhold i 2013 (mot 2482 blant gjengangerne i denne aldersgruppen i 2012, og 2717 i 2011). Dette utgjorde 41,0 % av de straffbare forholdene i aldersgruppen. Av de 369 gjengangerne var 89,7 % gutter (331 personer) og 10,3 % jenter (38 personer). Kjønnsfordelingen er med dette tilnærmet lik det den var i 2012 og Aldersmessig fordeling av de 369 gjengangerne, ut fra siste straffbare forhold, framkommer av neste tabell. 3 Til sammenligning med påfølgende år må vi også inkluderer forhold i 2012 som gjengangerne er registrert med etter at de ble 18 år. Antall registrerte forhold vil derfor ikke sammenfalle med det antallet som tidligere er oppgitt for unge gjengangere under 18 år i 2012 (802 forhold). 10

11 11 Alder ved siste forhold Antall Andel (%) 18 år 51 13,8 19 år 65 17,6 20 år 74 20,1 21 år 79 21,4 22 år ,1 Totalt ,0 Tabell 5. Antall gjengangere år i 2013 fordelt på alder ved siste straffbare forhold. Vi ser av tabellen at antall personer på hvert alderstrinn er økende med alder. Sammenlignet med gjengangerne i denne aldersgruppen i 2012, var det da en noe større andel som var 22 år ved siste forhold, og tilsvarende flere som var 20 eller 21 år. Året før var det imidlertid en mindre andel igjen, så dette varier litt. Figuren under viser fordelingen av antall straffbare forhold på de 369 gjengangerne i aldersgruppen år. Antall personer Antall forhold Figur 3. Antall unge gjengangere år i 2013 registrert med de ulike antall forhold. Vi ser av figuren at det var klart flest av disse gjengangerne som var registrert med 4 forhold (117 personer). Den med flest forhold var registrert med 35 straffbare forhold. De 20 mest registrerte gjengangerne i denne aldersgruppen stod for 436 straffbare forhold, noe som utgjør 6,9 % av forholdene med gjerningsperson i denne aldersgruppen. De 10 mest registrerte stod alene for 266 straffbare forhold, eller 4,2 % av forholdene i aldersgruppen. Det var 4 personer som ble registrert med over 30 forhold. I dette tallmaterialet for gjengangerne i denne aldersgruppen synes det ikke å være noe som utmerker seg som spesielt i sammenligning med de foregående 3 årene. 11

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 25. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013 Tabell 1: Arbeidssøkere i Oslo* fordelt på hovedgrupper og kjønn ved utgangen av januar 2013 I alt I % av arbeidsstyrken Helt ledige 11 956 3,5 % 693 6 % Delvis ledige 2 840 0,8 % -104-4 % Arbeidssøkere

Detaljer

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika Rapport basert på data fra Innhold Sammendrag Kapittel. Innledning og metode Rapportens formål og avgrensninger Datagrunnlag Analysen Begrensninger i datamaterialet og rapporten 9 9 9 Kapittel. Den registrerte

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

EVALUERING AV OVERSITTERE I POLITIARRESTEN FRA 2008 TIL 2013 STATISTIKKNOTAT 1/2014

EVALUERING AV OVERSITTERE I POLITIARRESTEN FRA 2008 TIL 2013 STATISTIKKNOTAT 1/2014 EVALUERING AV OVERSITTERE I POLITIARRESTEN FRA 2008 TIL 2013 STATISTIKKNOTAT 1/2014 Antall pågrepne som sitter i politiarrest over 48 timer før overføring til fengsel såkalt oversittere har steget fra

Detaljer

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Handlingsprogram 2015 2018 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 4 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 6 KAPITTEL 2 SaLTo organisering, styring

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

¹Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode.

¹Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga ny registreringsmetode. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2015

Om tabellene. Februar 2015 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2017

Om tabellene. Februar 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. September 2018

Om tabellene. September 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2018

Om tabellene. Mars 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2018

Om tabellene. Juni 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mai 2018

Om tabellene. Mai 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. August 2018

Om tabellene. August 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned. Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2015

Om tabellene. Oktober 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2017

Om tabellene. Juni 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. August 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Mai 2015

Om tabellene. Mai 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2015

Om tabellene. Juni 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mai 2016

Om tabellene. Mai 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2019

Om tabellene. Juni 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2019

Om tabellene. Mars 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. September 2019

Om tabellene. September 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Om tabellene. August 2014

Om tabellene. August 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2014

Om tabellene. Oktober 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Det vises til brev av 30. april 2010 fra Justis- og beredskapsdepartementet hvor det anmodes om månedlig innrapportering om uttransporteringer.

Det vises til brev av 30. april 2010 fra Justis- og beredskapsdepartementet hvor det anmodes om månedlig innrapportering om uttransporteringer. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001621-/MON 2014-08-06 Månedsrapport for juli 2014 Det vises til brev av 30. april 2010 fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Menneskehandel Sentrum Tiltaksgruppen myndighetsutøvende klientarbeid rundt utenlandske barn knyttet til kriminalitet i sentrum. Deltakere: Bydelene Gamle

Detaljer

Om tabellene. November 2018

Om tabellene. November 2018 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer