Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014"

Transkript

1 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum

2 Kriminalitetsutviklingen per desember Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI ,7 % ,6 % VINNING ,2 % ,1 % VOLD ,6 % ,0 % SEDELIGHET ,2 % ,0 % NARKOTIKA ,8 % ,0 % SKADEVERK ,5 % ,9 % MILJØ ,7 % ,1 % ARBEIDSMILJØ ,4 % TRAFIKK ,1 % ANNEN ,2 % ,5 % UNDERSØKELSESSAKER ,8 % Sum Totalt ,1 % ,1 % Antall registrerte anmeldelser i Asker og Bærum politidistrikt (med gjerningssted i AB), sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene viser perioden t.o.m (JUS066). Hovedtendenser I 2014 ble det anmeldt 6898 forbrytelser og 2640 forseelser. Dette er 395 flere forbrytelser og 80 flere forseelser enn i Nedgang innen forbrytelsene er i kategorien miljø, der det i 2014 ble anmeldt 1 sak, mot 2 i Økning ser vi i de resterende kategoriene av forbrytelser: Økonomi (139 flere, antallet anmeldelser i 2014 er 294 (den voldsomme økningen har sin forklaring, se under økonomi-overskriften), vinning (45 flere, antallet er 3656), sedelighet (36 flere, antallet er 114), narkotika (55 flere, antallet er 1211), skadeverk (51 flere, antallet er 360), annen (58 flere, antallet er 467) og undersøkelsessaker (6 flere, antallet er 340). Innen de anmeldte forseelsene utgjør trafikk den største gruppen (1508 saker, 87 flere enn i 2013). Deretter følger annen (586 saker, 46 flere) og vinningsforseelsene (434 saker, 63 færre). Det er anmeldt 39 saker på skadeverk (2 færre). Miljøforseelsene ligger på 29 saker (11 flere), økonomiforseelsene ligger på 25 saker (10 færre) og arbeidsmiljøforseelsene ligger på 17 anmeldelser (3 flere). 1 Tallene er hentet fra PAL for Strasak. Dette er en dynamisk base, og tallene kan derfor variere noe avhengig av tidspunkt for uttrekk. Alle tall som presenteres i statistikken er status per Statistikken viser saker med gjerningssted Asker og Bærum.

3

4 Registrerte forbrytelser, krimtype, ABPD ØKONOMI VINNING VOLD SEDELIGHET NARKOTIKA SKADEVERK MILJØ ANNEN UNDERSØKLESESSAKER Kort om de ulike kriminalitetstypene: Økonomi De økonomiske forbrytelsene utgjør 4 % av de samlede forbrytelsene i Det ble i løpet av året anmeldt 294 anmeldelser, og er en økning på hele 139 saker fra i fjor. I tillegg er det anmeldt 25 økonomiforseelser. Den sterke økningen skyldes hovedsakelig at 104 saker (kodet som underslag) stammer fra en konkret adresse på Fornebu. Det er Oslo politidistrikt (Finans- og korrupsjonsgruppen) som eier sakene. Sakene kommer likevel inn på statistikken til ABPD, ettersom gjerningsadressen er i vårt distrikt (sakene påvirker likevel ikke ABPD sin oppklaringsprosent og saksbehandlingstid). Ser man bort fra disse 104 sakene ser man likevel en økning av anmeldte økonomiske forbrytelser i distriktet i saker ble anmeldt i desember måned. Blant øko-sakene som er registrert i desember er det særlig statistikkgruppene konkurs, regnskapsforsømmelse 286, grove bedragerier 258, skattesvik, skjult inntekt/formue 12-1 og bokføringsloven som har flest saker. Ser man på hvilke statistikkgrupper som har flest saker i løpet av 2014, så er dette andre grove underslag 256, bokføringsloven, grove skattesvik, skjulte formuer/inntekter), skattesvik, skjult inntekt/formue, unnlatt registrering/innsending, konkurs/regnskapsforsømmelser og grove bedragerer. Det må her understrekes at mange av de økonomiske sakene er innbakt i andre saker, og dermed ikke nødvendigvis kodes som egen sak.

5 Vinning (kilde JUS063, 066) Vinning er den desidert største kategorien av forbrytelsene, og utgjør 53 %. I løpet av 2014 ble det anmeldt 3656 vinningsforbrytelser og 434 vinningsforseelser. Dette er altså 45 flere forbrytelser enn på samme tid i fjor, og 54 færre forseelser. I desember ble det anmeldt 278 vinningsforbrytelser og 37 vinningsforseelser. Av disse er det særlig statistikkgruppene tyveri fra butikk, tyveri fra garasje, bedrageri 270, tyveri diverse, tyveri av sykkel, grovt tyveri fra garasje, grovt tyveri fra leilighet, grovt tyveri fra villa og grovt tyveri fra motorvogn som har flest saker. Vi ser en sterk reduksjon i antallet saker på grovt tyveri fra person på offentlig sted, bare 2 anmeldelser er registrert i desember måned (mot 50 i desember 2013). Ser man hele året igjennom, så ble det i 2014 blant annet registrert 165 simple bedragerier (str.loven 270) (nedgang fra 237), 78 simple helerier (opp fra 47) og 164 saker under motorvogntyveri (opp fra 153) (derav bl.a. 74 anmeldelser på brukstyverier bil (stabilt som i fjor), 39 saker på brukstyveri moped (opp fra 22), 13 saker på brukstyveri motorsykkel (opp fra 4) og 25 saker på brukstyveri båt (ned fra 31)). Tyveriene utgjør den største gruppen innen vinningsforbrytelsene. Sammenlignet med 2013 ser vi en økning innen de simple og en nedgang innen de grove tyveriene: Simple tyverier (str.loven 257): 2181 saker (1951 på samme tid i fjor, + 230), 171 av disse er anmeldt i desember 2014 Grove tyverier ( 258): 901 saker (1056 på samme tid i fjor, - 155), 54 av disse er anmeldt i desember 2014

6 Utvalgte statistikkgrupper innen tyveriene i 2014: SIMPLE TYVERIER GROVE TYVERIER Økning Nedgang Økning Nedgang Tyveri av sykkel skole Gr. tyveri fra båt/ferge/skip Gr.tyveri fra villa buss/trikk/tog/fly bensinstasjon 7 14 kjeller/loft/oppg 5 13 garasje kunde butikk idrettsanlegg Tyveri diverse Tyveri av kjennemerke gårdsplass/tun leilighet kontor villa bedrift/verksted garderobe motorkjøretøy Gr. tyveri fra garasje Gr. tyveri diverse Gr. tyveri fra bil/motorkjøretøy Gr.tyveri fra tomt/lager 5 10 Gr.tyveri fra uthus 4 8 Gr.tyveri fra restaurant/cafe 4 8 Gr.tyeri fra bensinstasjon 0 9 Gr. tyveri fra apotek/legekontor 0 4 Gr. tyveri fra verksted/bedrift: Gr. tyveri fra person på off.sted: Gr.tyveri fra minibank 10 1 Gr.tyveri fra skole Gr.tyveri fra div.forretninger Gr.tyveri fra kontor Gr.tyveri fra behandlingssenter 4 1 Vold (kilde JUS063, JUS066) Vold utgjør 7 % av de registrerte forbrytelsene i Det ble anmeldt 455 saker innen voldskategorien i løpet av året, og er en økning på 7 anmeldelser fra Voldssakene er altså relativt stabile i antall. I desember måned ble det anmeldt 30 saker. Disse fordeler seg blant annet som følger: legemsfornærmelse 228 (11 saker), trusler diverse (9 saker), mishandling familieforhold 219 (4 saker), legemsbeskadigelse 229 (2 saker), vold mot polititjenestemann 127 (3 saker) og ett drapsforsøk ( 233 jf 49). Sett gjennom hele året: Liv, legeme, helbred : Det er en liten nedgang i saksantallet, 244 anmeldelser (5 færre enn i 2013). Statistikkgruppen med flest saker er legemsfornærmelser (str.loven 228,1.ledd) med 194 anmeldelser (5 flere enn i fjor). Statistikkgruppen legemsbeskadigelse ( 229) har 28 anmeldelser (6 færre), samt at det er 3 saker på legemsbeskadigelse kniv (likt som i fjor). Legemsbeskadigelse med skadefølge har 12 saker (10 i fjor). Det ble begått ett drap ( 233) (2 i 2013) og ett forsøk på drap ( 233, jf 49) i Personlig frihet : Saksantallet er 121 (9 flere). 112 av disse er trusler div (str.l 227) (27 flere enn i fjor). Videre er det 2 saker på trusler, skytevåpen 227 (1 i fjor) og 5 saker på trusler kniv (nedgang fra 12). Det er per nå ingen saker som er kodet som menneskehandel (mot 9 i fjor).

7 Vold i nære relasjoner : Det ble registrert 158 saker i 2014 (måltallet var 220). 8 ble anmeldt i desember (måltallet var 18,3) (Kilde: PSV). Av disse er 4 kodet som mishandling i familieforhold (str.l 219,1.ledd), 2 som legemsfornærmelse (str.l 228), 1 sak som seksuell omgang med barn under 10 år (str.l 195) og 1 sak på seksuell omgang med barn under 14 år (str.l 195). Sedelighet (kilde JUS063, JUS066) Sedelighet utgjorde 2 % av de registrerte forbrytelsene i distriktet. Det er en økning av sedelighetsforbrytelser, og i 2014 ble det anmeldt 114 saker (36 flere enn i 2013). 9 av disse ble anmeldt i desember. Av saker som er anmeldt i desember måned, så er det blant annet 2 saker på voldtekt (str.l 192,1.og 2.ledd), 3 saker på seksuell omgang med barn under 14 år (str.l 195), 1 sak på seksuell omgang med barn under 10 år str.l 195) og 1 sak på seksuell handling med barn under 16 år (str.l 200,2.ledd). Statistikkgruppene med flest anmeldelser, gjennom hele året, er følgende: Voldtekt 192, 1. og 2.ledd (20 saker, økning fra 16), voldtekt 192,3.ledd : 1 sak (likt som i fjor), seksuell omgang med barn u/10 år (5 saker, økning fra 2), seksuell omgang med barn u/14 år (11 saker, økning fra 6), seksuell omgang med barn u/16 år (3 saker, nedgang fra 4), krenkende/uanstendig adferd (23 saker, økning fra 14), seksuell handling med barn u/16 år (15 saker, økning fra 10), seksuell handling uten samtykke (7 saker, økning fra 2). Det er videre anmeldt 6 saker på krenkende/uanstendig adferd via datasystemer (likt som i 2013), 2 saker på pornografi via datasystemer (økning fra 1) samt 2 saker på grooming-paragrafen (opp fra 1). Det er videre registrert 10 saker på kjøp av seksuelle tjenester (opp fra 2). Narkotika (kilde JUS063, JUS066) Narkotika utgjorde 17 % av de registrerte forbrytelsene i distriktet i Dette er en økning fra 2013, fra 1156 til 1211 (+ 55). I desember måned ble det anmeldt 81 saker. Av disse faller 24 på str.l 162,1.ledd, 1 sak på 162,2.ledd og 54 på brudd på legemiddelloven. Av sakene med gjerningssted Asker og Bærum, og gjennom hele året, faller 28 % av sakene under str.l 162 og 72 % under lml 24: Strl.l. 162,1.ledd: 311 (ned fra 337) Str.l. 162,2.ledd: 23 (opp fra 15) Str.l. 162,3.ledd: 1 (likt som i 2013). Legem.l. 24: 864 (opp fra 797, derav bruk: 552 (opp fra 532), besittelse: 300 (opp fra 260) og på narkotika div : 7 (opp fra 4). Dopingsaker (str.loven 162B, 1.ledd): 6 saker (opp fra 3), 3 saker på dopingmidler uaktsomt 162B,3.ledd (1 i fjor) og 5 saker på doping besittelse (lml. 24a) (1 i fjor). Skadeverk (JUS 063, JUS066) Skadeverk utgjorde 5 % av de registrerte forbrytelsene i 2014 med 360 registrerte saker (økning fra 309 i 2013). I tillegg er det anmeldt 39 forseelser (- 2). 27 av forbrytelsene er anmeldt i desember. Av disse har statistikkgruppen skadeverk bil/motorsykkel/moped flest anmeldelser (19 saker).

8 Sett gjennom hele året har statistikkgruppen skadeverk bil/motorsykkel/moped flest anmeldelser (163 saker, opp fra 115), etterfulgt av skadeverk diverse (61 saker, opp fra 34), skadeverk ved tagging/grafitti (46 saker, ned fra 89), skadeverk ved ruteknusing (33 saker, likt som i fjor) og skadeverk båt (11 saker, opp fra 3). Det er også en økning innen grove skadeverk (str.l 292) (fra 3 til 14 saker) samt på grovt skadeverk på bil/motorsykkel/moped (5 til 7 saker). De resterende statistikkgruppene er stabile, og har få anmeldelser. Trafikk (JUS063, JUS066) (forseelse) I 2014 ble det kontrollert førere (måltallet: 15000) av kontrollene ble utført i desember måned (måltall: 1250) (PSV). I desember ble det anmeldt 100 brudd på veitrafikklovgivningen, der statistikkgruppene kjøring uten gyldig førerkort (27 saker) og påvirket/beruset (14 saker), hastighet (5 saker), materiell skade (18 saker) og personskade (10 saker) har flest anmeldelser. Gjennom hele året er det anmeldt 1500 brudd på veitrafikklovgivningen (økning fra 1415). Anmeldelsene faller primært under følgende statistikkgrupper: Påvirket/beruset 22,1.ledd : 291 saker (+ 32), Personskade 3 : 115 saker (+ 14), Materiell skade 3 : 161saker (+ 31), Kjøring u/gyldig førerkort : 403 (+ 52 ), hastighet 5 og 6 : 202 saker (+ 2) og uaktsom kjøring, mulig fare : 60 saker (- 21). Annen og undersøkelsessaker Det ble anmeldt 467 forbrytelser som falt under kategorien annen i 2014, og er en økning med 8 saker fra I tillegg ble det anmeldt 586 forseelser (+ 46). 34 saker (forbrytelser) ble registrert i desember. Det er særlig brudd på utlendingsloven som har flest anmeldelser. Sett gjennom hele 2014 falt 216 av sakene under brudd på utlendingsloven. Det er særlig opphold uten tillatelse, arbeid uten tillatelse og ulovlig bruk av arbeidskraft, benyttelse av falsk dokument som har flest saker. I 2014 utgjorde undersøkelsessakene 340 anmeldelser (forbrytelser), og er 6 flere enn i Av disse ble 32 registrert i desember. Undersøkelse diverse har flest saker, etterfulgt av brann teknisk og brann/ død /personskade. Sett gjennom hele året, så er det undersøkelse diverse som har flest saker (153 saker), brann, teknisk (30 saker), brann ukjent årsak (32 saker), brann/død/personskade (5 saker), saknede personer (totalt 78). Videre er det 22 mistenkelige dødsfall og 13 selvdrap (drukning, henging og hopp fra høyde) og 4 forsøk på selvdrap.

9 Utvikling over tid: vinning, vold og narkotika (forbrytelser) Kilde JUS 066 Vinning nov.14 sep.14 jul.14 mai.14 mar.14 jan.14 nov.13 sep.13 jul.13 mai.13 mar.13 jan.13 Vold nov.14 sep.14 jul.14 mai.14 mar.14 jan.14 nov.13 sep.13 jul.13 mai.13 mar.13 jan.13

10 Narkotika nov.14 sep.14 jul.14 mai.14 mar.14 jan.14 nov.13 sep.13 jul.13 mai.13 mar.13 jan Oppklaringsprosent, saksbehandlingstid og restanser Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid for distriktet totalt: Oppklaringsprosenten for hele distriktet: 2014 (gjennomsnitt): 38,2 % Desember måned: 40,2 % (JUS316 og JUS313) Saksbehandlingstid oppkl. forbrytelser Oppklaringsprosent forbrytelser (antall oppkl saker) Oppklaringsprosent vinningsforbrytelser (antall oppkl saker) Asker og Bærum politidistrikt 99 dager 38,2 % (2381 saker) 14,3 % (515 saker) Røde tall betyr at politidistriktets målsetning ikke er nådd. Måleparametere: Saksbehandlingstid oppklarte forbrytelser: maks 120 dager Oppklaringsprosent forbrytelser: min. 38 % Oppklaringsprosent vinningsforbrytelser: min. 23 %

11 Oppklaringsprosent femårsperiode (PSV) (ABPD):

12 Antall påtaleavgjorte saker, oppklaringsprosent og snitt saksbehandlingstid Asker og Bærum politidistrikt per (JUS316): Påtaleavgjorte saker Gj.snittlig saksbeh. tid Ikke Totalt Oppklart Oppklart %. Oppklart Totalt Oppklart Forbrytelser ØKONOMI ,2 % VINNING ,3 % VOLD ,0 % SEDELIGHET ,3 % NARKOTIKA ,8 % SKADEVERK ,9 % ANNEN ,4 % Sum Forbrytelser ,2 % Forseelser ØKONOMI ,0 % VINNING ,4 % VOLD ,0 % 7 7 SEDELIGHET 2 1 0,0 % 36 NARKOTIKA ,0 % SKADEVERK ,6 % MILJØ ,0 % ARBEIDSMILJØ ,0 % TRAFIKK ,3 % ANNEN ,2 % Sum Forseelser ,8 % Sum Totalt ,5 % FORKLARING TIL JUS 316: Antall påtaleavgjorte saker - Oppklaringsprosent - Snitt saksbehandlingstid. Rapporten viser antall påtaleavgjorte saker hittil i år samt oppklaringsprosent og saksbehandlingstid for samme periode. Kjøres per Distrikt. Distrikt er sakens eierdistrikt. Referansedato er sakens oppklaringsdato. Undersøkelsessaker teller ikke med. Under kolonnen totalt vises saker avgjort med kodetypene Oppklart(O), ikke oppklart (IO) og trekkes ut (TU - trekkes ut før oppklaringsprosent beregnes). TU teller altså ikke med på oppklaringsprosenten og summen antall saker(io) og antall saker(o) er ikke lik Totalt. Saksbehandlingstid, hele distriktet, antall dager (JUS316):

13 des.14 nov.14 okt.14 sep.14 aug.14 jul.14 jun.14 mai.14 apr.14 mar.14 feb.14 jan.14 des.13 nov.13 okt.13 Restanser, tidsoversikt: (NB: merk at Utlendingsseksjonen er tatt med fra Tallene f.o.m kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere måneder. Se tabellene over for tall per driftsenhet) des.14 nov.14 okt.14 sep.14 aug.14 jul.14 jun.14 mai.14 apr.14 mar.14 feb.14 jan.14 des.13 nov.13 okt.13 sep.13 aug.13 jul.13 jun.13 mai.13 apr.13 mar.13 feb.13 jan mnd Over 12 mnd

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal Last ned Forfatter: Magnus Matningsdal ISBN: 9788245020472 Format: PDF Filstørrelse:31.41 Mb I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene

Detaljer

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal Last ned Forfatter: Magnus Matningsdal ISBN: 9788245020472 Format: PDF Filstørrelse: 15.21 Mb I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene

Detaljer

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene av Johs. Andences UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 DEL I INNLEDNING 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del 19 Kapittel

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Kapittel 4 Forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Oversikt I. Strl. kap II. Beslektede bestemmelser... 30

Kapittel 4 Forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Oversikt I. Strl. kap II. Beslektede bestemmelser... 30 Innhold Innhold 7 Forord... 5 Del I Innledning... 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del... 19 Kapittel 2 Inndelingen av straffebudene i straffeloven... 21 I. Forbrytelser og forseelser...

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

ØST POLITIDISTRIKT. Resultater Sentrale nøkkeltall for Øst politidistrikt Side 1

ØST POLITIDISTRIKT. Resultater Sentrale nøkkeltall for Øst politidistrikt Side 1 ØST POLITIDISTRIKT Resultater 2018 Sentrale nøkkeltall for Øst politidistrikt 06.02.2019 Side 1 Fakta om Øst politidistrikt Hovedsete: Ski Kommuner: 38 Innbyggere: 728 000 Ansatte: ca. 1 850 Budsjett:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/81. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/81. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/81 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 REFERATLISTA - KOMMMUNESTYRET 10.02.2015 1. Årsrapport 2014 Kemneren i Karmøy 2. Brev

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer