ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT"

Transkript

1 ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

2 ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2

3 1. Innledning Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt Generell utvikling Vinningskriminalitet Økonomi Voldskriminalitet Narkotikaforbrytelser Seksualforbrytelser Trafikk Miljøkriminalitet Ungdomskriminalitet Annen kriminalitet Utlendingssaker Straffesaksbehandling / diverse statistikk Oppklaringsprosent Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Dommer, forelegg og varetektsfengslinger Forvaltning Tvangssaker Straffesaker i lensmannsdistriktene Saker oversendt konfliktråd etter saksforhold Innsatte arrestanter Trafikktjenesten 22 ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 3

4 1. Innledning Kriminalitetsutviklingen beskrives her gjennom utviklingen i anmeldte straffbare forhold registrert i Troms politidistrikt. Statistikken er basert på politiets straffesaksregister, STRASAK, og omhandler kun kriminalitet som er anmeldt, og kjent for politiet 1. Andelen straffbare forhold som anmeldes, og mørketall, varierer for ulike kriminalitetstyper. Antall anmeldelser påvirkes av faktorer som publikums anmeldelsesvillighet, type lovbrudd, oppdagelsesrisiko, politiets kontrollvirksomhet, prioriteringer, og registreringsrutiner. I første del av årsrapporten kommenteres kriminalitetsutviklingen, andre del inneholder statistikk fra utlendingskontoret, mens tredje del inneholder diverse statistikk, blant annet om utviklingen i politiets straffesaksbehandling. 1.1 Sammendrag Det ble registrert 8181 straffesaker i Troms politidistrikt i Nedgangen utgjorde 4,8 prosent sammenlignet med Forbrytelsene utgjorde 62,5 prosent av alle registrerte anmeldelser, mens forseelsene utgjorde 37,5 prosent. Antall forbrytelser økte med 2,3 prosent sammenlignet med Antall forseelser har gått ned 12,4 prosent, sammenlignet med Oppklaringsprosenten for både forbrytelser og forseelser i Troms politidistrikt var 60,7 prosent i 2011, mot 62,4 prosent i For forbrytelser var oppklaringsprosenten 47,7 % i 2011, mens den var 49,7 % i På landsbasis var tallet 38 prosent for forbrytelser i Oppklaringsprosenten for forseelser var 80,4 prosent i Troms politidistrikt, mens landsgjennomsnittet var 79,5 %. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for politidistriktet i 2011 var 89 dager, mot 79 dager i Antall anmeldte vinningsforbrytelser i politidistriktet, har vært stabilt de siste 5 år, og utgjorde 2125 saker i Kriminalitetstypen utgjør fortsatt en betydelig mindre andel av det totale saksantallet i politidistriktet enn den gjør for landsgjennomsnittet. Troms politidistrikt har i 2011 fortsatt arbeidet mot organiserte kriminelle nettverk. Dette gjelder både omreisende kriminelle fra østeuropa, samt kriminalitet begått av medlemmer fra kriminelle mc-gjenger. Totalt ble det registrert 1004 narkotikaforbrytelser i politidistriktet i Dette er det høyeste antall saker i en femårsperiode, og utgjorde en økning på 2,3 prosent fra Det ble registrert 31 anmeldelser for voldtekt i saker går under betegnelsen overfallsvoldtekt, og i 2 av disse sakene er gjerningspersonen fortsatt ukjent. Det ble anmeldt 325 sykkeltyverier i 2011, mot 211 i Dette er en økning på 54 prosent. Sykkeltyverier utgjorde 26,4 prosent av alle simple tyverier. I 2011 ble det registrert 43 saker med vold mot polititjenestemann, noe som er en økning på 104, 8 prosent. Det ble ikke registrert drap i Troms politidistrikt i Strasak er et levende register, etter hver som det samles inn mer informasjon i den enkelte sak kan lovbruddets status endres og tallgrunnlaget blir justert. Noe avvik fra statistikken kan derfor forekomme i analyser som har et senere tidspunkt for Strasak uttrekk. Denne rapporten baserer seg på jusene, uttrekk fra Strasak som gir kriminalitetsstatistikken slik den var pr ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 4

5 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 2.1. Generell utvikling Det ble anmeldt totalt 8180 saker i Troms politidistrikt i 2011, en nedgang på 4,8 prosent fra Sammenlignet med landsgjennomsnittet skiller Troms politidistrikt seg ut ved at vinningssaker utgjør en mindre andel av det totale antall saker. Det ble anmeldt 5116 forbrytelser og 3064 forseelser i Forbrytelser utgjorde 62,5 prosent av alle registrerte anmeldelser i 2011, mens forseelsene utgjorde 37,5 prosent. Anmeldte forbrytelser i Troms politidistrikt , kriminalitetstyper Endr. % Endr. % Økonomi ,9 % 17,1 % Vinning ,0 % -1,4 % Vold ,1 % 8,8 % Sedelighet ,3 % 0,7 % Narkotika ,3 % 14,6 % Skadeverk ,2 % -13,9 % Miljø ,0 % 0,0 % Annen ,0 % 5,4 % Undersøkelsessaker ,4 % 27,8 % Totalt ,3 % 4,6 % Kilde: Jus 066 ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 5

6 Antall anmeldte forbrytelser i 2011, utgjør en økning fra foregående år på 2,3 prosent. Vinningsforbrytelser utgjør 41,5 prosent av det totale antall forbrytelser. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Troms politidistrikt en lavere andel vinningsforbrytelser. Kategorien vold har vært stabilt fra 2010, og har økt med 8,8 prosent i femårsperioden. Sammenlignet med tall på landsbasis har Troms politidistrikt en høyere andel voldsforbrytelser. Antall narkotikaforbrytelser i 2011 var det høyeste i femårsperioden, en økning fra 2010 på 2,3 prosent, mens økningen i femårsperioden er 14,6 prosent. For økonomiske forbrytelser utgjør økningen i saksantallet 7,9 prosent sammenlignet med 2010, og det er en økning på 17,1 prosent i femårsperioden. Kategorien vold mot polititjenestemann viser en økning fra 21 saker i 2010, til 43 saker i Dette utgjør en økning på 104,8 prosent siste år, og en økning på 138,9 prosent i femårsperioden. Nesten halvparten av alle anmeldte forseelser i 2011 var trafikkforseelser. Vinningssakene omhandler i hovedsak naskeri, og antallet er det høyeste i femårsperioden. Anmeldte forseelser i Troms politidistrikt , kriminalitetstyper Endr. % Endr. % Økonomi ,3 % -22,2 % Vinning ,7 % 7,3 % Vold ,0 % 100,0 % Sedelighet ,3 % 33,3 % Skadeverk ,6 % -2,4 % Miljø ,3 % -11,1 % Arbeidsmiljø ,3 % 92,3 % Trafikk ,0 % -15,7 % Annen ,8 % -13,5 % Totalt ,7 % -11,9 % Kilde: Jus 066 ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 6

7 2.2 Vinningskriminalitet Vinningsforbrytelser er den største kriminalitetstypen i politidistriktet og utgjorde 41,5 prosent av det totale antall anmeldte forbrytelser i Troms politidistrikt i Etter en markant nedgang i anmeldte vinningsforbrytelser fra 2003 til 2008 har antallet anmeldelser de siste år vært stabilt. Vi ser i 2011 en økning på 2 prosent sammenlignet med foregående år. Anmeldte vinningsforbrytelser i Troms politidistrikt , utvalgte undergrupper Vinningsforbr.totalt Endr. % Endr. % ,0 % -1,4 % Simple tyveri totalt ,4 % -7,4 % Fra villa ,6 % -62,3 % Fra leilighet ,0 % -4,9 % Fra motorkjøretøy ,5 % -17,7 % Fra butikk ,6 % -26,5 % Fra rest/ kafé ,1 % -28,5 % Fra kontor ,3 % -50,0 % Av sykkel ,0 % 72,0 % Grove tyveri totalt ,2 % 38,9 % Fra villa ,1 % -40,0 % Fra leilighet ,5 % 0,0 % Fra hytte ,4 % 105,6 % Fra skole/ barnehage ,5 % -66,7 % Fra person på off. sted % 3866,7 % Fra verksted / bedrift ,7 % -6,7 % Fra kontor ,0 % -75,0 % Fra bil ,6 % -10,5 % Brukstyveri bil/ motorvogntyveri,div ,8 % -30,2 % Brukstyv. moped/motorsykkel ,9 % 43,8 % Ran / utpressing totalt ,3 % 45,5 % Naskeri (fs) ,0 % 18,1 % Bedrageri/Utroskap ,9 % 1,0 % Heleri/Heleri bistand.div ,3 % -36,7 % Kilde: Jus 066 ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 7

8 Simple tyverier Av alle anmeldte vinningsforbrytelser omhandler 58 prosent simple tyverier. Det ble registrert totalt 1233 simple tyveri i politidistriktet i 2011, som er en økning på 4,4 prosent i forhold til Av disse ble 75,5 prosent (931 saker) registrert i Tromsø. Flest saker er registrert på statistikkgruppene Tyveri av sykkel. I 2011 ble 325 saker registrert på tyveri av sykkel, en økning på 54 prosent i forhold til Antallet er det høyeste i femårsperioden. Tyveri av sykkel utgjør alene 26,4 prosent av alle simple tyverier. 92,3 prosent av sykkeltyveriene ble anmeldt i Tromsø, og de aller fleste tyveriene hadde gjerningssted i sentrumsnære områder. Av anmeldelser for tyveri fra restaurant/kafé omhandler mange tyveri av mobiltelefon eller lommebøker. For 2011 ser vi en nedgang i antall anmeldelser på 40,1 prosent. Årsaken til denne nedgangen skyldes endring ved koding av saker innenfor denne kategorien. Med kodingsendringen faller svært mange av de sakene som tidligere ble kodet som tyveri fra restaurant/kafé under kategorien grovt tyveri fra person på offentlig sted. Flest anmeldelser av denne typen hadde gjerningssted i Tromsø sentrum. Tallene for simple tyveri fra butikk er stabilt fra foregående år, men har gått ned med 26,5 prosent i femårsperioden. Naskeri har økt med 12 prosent i forhold til i fjor. De fleste sakene har gjerningssted i Tromsø sentrum og på Håpet/Mortensnes. Oppklaringsprosenten i saker av denne typen er høy (ca. 90 prosent), da de fleste sakene som anmeldes er med kjent gjerningsmann. For Simple tyveri fra villa ser vi en nedgang på 12 saker fra Flest saker (14) er registrert ved Tromsø politistasjon. Lenvik lensmannsdistrikt registrerte 5 tyveri fra villa. Grove tyverier Antall anmeldelser for grove tyverier viser en økning i 2011 på 46,2 prosent, sammenlignet med Over en femårsperiode har anmeldelser for grove tyverier økt med 38,9 prosent. Denne økningen må ses i sammenheng med den allerede nevnte nedgangen i simple tyverier fra restaurant/kafé, og noe av forklaringen er altså en praksisendring i koding av saker. I Tromsø har anmeldelser for grove tyverier hatt en økning på totalt 97 saker i 2011 sammenlignet med Statistikkgruppen med størst økning i antall saker i Tromsø det siste året er grove tyverier fra person på offentlig sted, hvor det ble registrert 94 flere saker i For grove tyveri fra villa og leilighet viser tallene nedgang fra 2010 på henholdsvis 21,1 prosent og 4,5 prosent. Av totalt 36 saker hadde 27 saker gjerningssted i Tromsø. I 2011 var det fortsatt en liten økning (6 saker) i grove tyverier fra hytte. Antallet hyttetyverier i 2011 er det høyeste i femårsperioden. Det ble registrert totalt 37 saker i politidistriktet, og dette er en økning på 19,4 prosent fra Sakene fordeler seg forholdsvis jevnt i distriktet. Politidistriktet har også i 2011 vært aktiv i arbeidet mot kriminelle omreisende fra Østeuropa. I månedsskifte oktober/november ble 8 personer fra Litauen pågrepet og varetektsfengslet. Det ble avdekket omfattende vinningskriminalitet, både i Troms politidistrikt, og i Midtre Hålogaland politidistrikt. I Lenvik- og Målselv lensmannskontor er det opprettet henholdsvis 19 og 15 straffesaker i kjølvannet av disse pågripelsene. Øremerkede midler fra et pågående prosjekt, rette mot kriminelle omreisende, har medvirket til at etterforskningen har blitt gitt høy prioritet. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 8

9 Motorvogntyveri I 2011 ble det registrert totalt 67 tyverier av bil i politidistriktet, hvilket er en nedgang på 6,9 prosent sammenlignet med I femårsperioden har antall tyverier av bil gått ned med 36,8 prosent i politidistriktet. Flest biler ble stjålet i Tromsø. Bedrageri /Utroskap I 2011 ble det registrert 204 saker på bedrageri/utroskap, en nedgang på 13,9 prosent fra året før. 91,2 prosent av sakene omhandlet bedrageri ( 270). Ran/utpressing Det ble i 2011 registrert 16 saker på statistikkgruppene ran og utpressing, mot 14 saker i Dette er det høyeste antall saker for denne kategorien i femårsperioden. Nedenfor følger et representativt utvalg: Januar: Januar: Januar: Januar: Mars: Mars: Mai: Mai: Juli: August: Oktober: Oktober: Bussjåfør ranet på busstopp i Krokelvdalen. Ukjent gjerningsmann. Pengeutpressing via mail i Lyngen. Ingen mistenkte. Bensinstasjon i Tromsdalen ranet. To personer domfelt. Gutt presset for penger i Storgata i Tromsø. En person domfelt. Mann presset for penger via sms i Nordreisa. En person siktet. Tre personer ranet i bolig i Tromsø sentrum. Fem personer domfelt. Gutt ranet med pistol, ved Kongsbakken. En person domfelt. Mann ranet i leilighet i Tromsø. En person siktet. Mann ranet i leilighet på Tomasjordnes. Tre personer siktet. Mann ranet i Tromsø etter Døgnvillfestivalen. Ukjent gjerningsmann. Mann ranet på busstopp på Kvaløysletta. Ukjent gjerningsmann. Pizzabud ranet på Tomasjordnes. Ukjent gjerningsmann. 2.3 Økonomisk kriminalitet Antall anmeldelser for økonomiske forbrytelser varierer noe fra år til år, og fordeler seg på et bredt spekter innenfor feltet. I 2010 ble det registrert 140 saker, mens det i 2011 ble registrert 151 saker. Sakene omhandler blant annet brudd på regnskapslovgivningen, skatte og avgiftslovgivningen, grove bedrageri og forsikringsbedrageri, grovt underslag, grovt økonomisk utroskap og konkurskriminalitet. I 2011 omhandlet flest saker bokføringsloven og underslag, diverse. Økonomiske forbrytelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Økonomiske forbr. totalt ,9 % 17,1 % Underslag ,2 % -3,1 % Grovt bedrageri/grovt utroskap ,1 % -33,3 % Grovt heleri ,0 % Gjeldsforhold ,9 % 11,1 % ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 9

10 2.4 Voldskriminalitet Anmeldte voldsforbrytelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Voldsforbrytelser totalt ,1 % 8,8 % Liv, legeme, helbred ,9 % -17,4 % Legemsfornærmelse ,7 % -11,8 % Legemsfornærmelse med skadefølge ,3 % 0,0 % Legemsbeskadigelse ,2 % -37,1 % Grov legemsbeskadigelse Legemsbeskadigelse m/døden til følge Legemsbeskadigelse, kniv ,3 % -42,9 % Legemsbeskadigelse, skytev Drap / uaktsomt drap Drapsforsøk Uaktsomt drap, trafikk Uaktsom, grov legemsbeskadigelse trafikk Familieforhold totalt % 250,0 % Mishandling i familieforhold, ,9 % 535,7 % Personlig frihet totalt ,8 % 20,3 % Frihetsberøvelse ,3 % -33,3 % Trusler, diverse ,5 % 30,9 % Trusler, kniv ,7 % 33,3 % Trusler, skytevåpen ,3 % -33,3 % Tvang ,3 % -71,4 % Menneskehandel,prostitusj Menneskehandel,tvangsarb Kilde: Jus063/Jus066 Voldssaker utgjør 10 prosent av det totale antall saker i 2011, mot 9 prosent i Anmeldte voldsforbrytelser er stabilt fra fjoråret. Andelen voldsforbrytelser utgjør 16 prosent av det totale antall anmeldte forbrytelser i Troms politidistrikt mens den utgjør 10 prosent på landsbasis. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 10

11 Ca halvparten av alle anmeldte voldsforbrytelser i 2011 tilhører kategorien Liv, legeme og helbred. I 2011 økte antall legemssaker med 3,9 prosent i politidistriktet, mens den i femårsperioden gikk ned med 17,4 prosent. Legemsfornærmelser utgjør størst andel av legemssakene (82 prosent). Noe av nedgangen i voldssaker de siste år har vært tilskrevet en kodingsendring 2 i For øvrig ser det ut til at antallet saker kodet familieforhold har stabilisert seg de siste to år, noe som tyder på en reel nedgang i antall legemssaker i politidistriktet. Analyser viser at gjerningspersonen var mann i 84,8 prosent av forholdene 3 i Flest voldsforhold ble registrert ved Tromsø politistasjon. Av registrerte forhold med gjerningstidspunkt på lørdag eller søndag stod mannlige gjerningspersoner bak i 80,9 prosent av forholdene. Vold i nære relasjoner I 2011 så man en nedgang på 13,9 prosent i saker kodet under hovedstatistikkgruppen Familieforhold i politidistriktet. Politiet har for øvrig høyt fokus på denne type saker og iverksetter oftere enn tidligere etterforskning uavhengig av anmeldelse fra fornærmede. De siste års økning representerer reel økning som kan ha sammenheng med politiets praksis, og at flere enn før går til anmeldelse. Men det antas for øvrig at denne kriminalitetstypen har store mørketall. I tillegg til den konkrete straffebestemmelsen 219, registreres også andre forhold som går inn under kategorien familievold. Sakene fordeler seg på flere forskjellige statistikkgrupper, som for eksempel telefonsjikane, trusler, legemssaker, sedelighet, skremmende/plagsom/hensynsløs adferd, brudd på besøksforbud for å nevne noen. I 2011 ble det registrert 357 saker som ble kodet familievold, mot 273 saker i Voldsalarm er et tiltak som ofte benyttes i familievolds- og trusselsaker og kan være en indikator for vold i nære relasjoner. Pr var det utlevert 35 voldsalarmer i politidistriktet, mens tallet for samme dato i 2010 var 15. Det er verdt å merke seg at ikke alle slike saker omhandler vold i nære relasjoner. Det er sjelden at trusselutsatte har hatt behov for å utløse alarmen. Besøksforbud er også et beskyttelsestiltak som benyttes, og politidistriktet har lav terskel for å beslutte besøksforbud. Det ble registrert 49 brudd på besøksforbud i Personlig frihet Antall anmeldelser under Personlig frihet hadde en nedgang på 12,8 prosent i Antall anmeldelser for Trusler, div. har økt med 30,9 prosent i femårsperioden, men har gått ned med 12,5 prosent siste år. Økningen i femårsperioden kan sees i sammenheng med mer bruk av sosiale media, samt at terskelen for anmeldelser synes å ha blitt lavere. 2.5 Narkotikaforbrytelser Narkotikaforbrytelser utgjorde 12,3 prosent av det totale saksantall i Troms politidistrikt i Totalt ble 1004 saker registrert, en økning på 2,3 prosent fra 2010, og det høyeste antall saker i femårsperioden. Det er fortsatt høyt fokus på organiserte, kriminelle nettverk. Dette gjelder spesielt gjenger fra Østeuropa, og kriminelle fra det såkalte 1 % -miljøet. For Troms politidistrikt gjelder dette Hells Angels. 2 Pr trådte eget straffebud i kraft for vedvarende vold i familieforhold. 3 Analysen er basert på forholdssøk i Strasak som ikke må forveksles med antall saker, datagrunnlaget kan derfor variere noe. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 11

12 Anmeldte narkotikaforbrytelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Narkotikaforbrytelser totalt ,3 % 14,6 % Legemiddelloven ,0 % 8,0 % Strl. 162,1. ledd ,8 % 50,2 % Strl. 162,2. ledd ,4 % -31,6 % Strl. 162,3. ledd ,0 % 50,0 % Doping ,7 % 0,0 % Legemiddelloven Av totalt 621 saker ble flest saker (434) i politidistriktet opprettet for narkotikabruk, dette er en nedgang på 8,1 prosent sammenlignet med Det ble registrert 169 saker for narkotikabesittelse, samme tall som i Straffeloven 162 Førsteleddsakene (strl. 162,1.ledd) utgjør den største delen av narkotikaforbrytelser i politidistriktet. I 2011 gikk antallet førsteleddsaker opp med 16,8 prosent, mens det i femårsperioden har vært en økning i denne type saker tilsvarende 50,2 prosent. Antall andreleddsaker (strl. 162,2. ledd) i 2011 i politidistriktet var det nest høyeste i femårsperioden. Av politidistriktets 52 saker ble 2 registrert i Målselv, 1 i Nordreisa, og 1 registrert i Karlsøy. Det ble registrert 3 tredjeleddsaker (strl. 162,3. ledd) i politidistriktet i Saken ble registrert i Tromsø. Doping I 2011 ble det registrert 3 dopingsaker i Troms politidistrikt. Tall fra Sosialmedisinsk senter og LAR Antall utdelte engangssprøyter fra Sosialmedisinsk senter kan være en av flere indikatorer på utvikling i narkotikamisbruk. Sosialmedisinsk senter fører ikke oversikt over hvem som henter sprøyter, men opplyser at brukere fra distriktet for øvrig også er innom for å hente sprøyter. De ser ingen indikasjoner på økning av antall nye brukere. Antall utdelte engangssprøyter, Sosialmedisinsk Senter i Tromsø Ved utgangen av 2011 var ca. 130 personer i Tromsø, og totalt 170 personer i Troms fylke tilknyttet LAR prosjekt (legemiddelassistert rehabilitering). I 2010 var ca. 130 personer i Tromsø tilknyttet LAR. LAR har blitt tilgjengelig for flere, fra 2010 kunne personer fra 18 år søke LAR, tidligere måtte man være over 25 år. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 12

13 Narkotikabeslag Hasj, amfetamin og medikamenter er det som oftest blir beslaglagt i politidistriktet. Tabellen under viser antall beslag og beslagsmengder i Troms politidistrikt de to siste år. Antall Beslaglagt mengde Antall Beslaglagt mengde Cannabis 266 Ca 6,3 kg 332 Ca 48,5 kg Amfetamin 144 Ca 9,0 kg 207 Ca 1,5 kg Heroin 25 Ca 0,2 kg 23 Ca 0,3 kg Kokain 20 Ca 0,15 kg 12 Ca 0,8 kg Ecstasy stk 0 Kaht 1 260,0 gram 0 Div. medikamenter ANTALL BESLAG stk stk Narkotikapriser 2011 Hasj Heroin Kokain Amfetamin GHB Ecstasy 1 plate = kg: ca g = g = g.= dl = stk = g = g = liter= stk = g = g = stk = Narkotikaprisene varierer avhengig av kvalitet på stoffet, tilgang, og hvor stort parti som kjøpes. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 13

14 2.6 Seksualforbrytelser Seksualforbrytelser totalt Anmeldte seksualforbrytelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % ,3 % 0,7 % Voldtekt ,1 % 10,7 % Forsøk på voldtekt ,3 % -66,7 % Seksuell omgang barn under 10 år Seksuell omgang barn under 14 år Seksuell omgang barn under 16 år Seksuell handling barn under 16 år Krenkende/uanstendig adferd ,6 % 100,0 % ,8 % 0,0 % ,4 % -53,3 % ,3 % 41,2 % ,1 % -61,8 % Pornografi via data ,0 % 0,0 % Incest ,0 % 100,0 % Kjøp seksuelle tjenester Kilde: Jus066/Jus ,5 % - Totalt ble det i Troms politidistrikt anmeldt 148 seksualforbrytelser i Dette er en nedgang på 6,3 prosent fra Oppklaringsprosenten hva gjelder denne typen saker er 72,7 prosent. For å fange opp overgrepssaker samarbeider politiet med flere etater. Politiet ved familievoldsskoordinator er representert i konsultasjonsteam for Nord Norge. Voldtekt Antall voldtekter er stabilt fra 2010 til av de 31 voldtektene i politidistriktet i 2010 hadde gjerningssted i Tromsø. For kategorien overfallsvoldtekter, er det i Troms politidistrikt registrert 3 saker i I den ene saken er èn person siktet, og varetektsfengslet. I de to andre er gjerningspersonene ukjent. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 14

15 Kjøp seksuelle tjenester Lov om forbud mot kjøp av seksuelle tjenester (strl. 202a og 203) trådte i kraft I politidistriktet ble det i 2011 anmeldt 5 saker. Seksuell omgang med barn I slike saker er det ofte en relasjon mellom gjerningsperson og fornærmede, hvor fornærmede ofte er i et tillitsforhold til gjerningspersonen. Av totalt 33 saker er 15 saker registrert i Tromsø, 11 i Lenvik, 2 i Målselv og 5 Nordreisa/Kvænangen. 2.7 Trafikk Trafikkforseelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Trafikk totalt ,0 % -15,7 % Promillekjøring ,2 % -14,3 % Trafikkulykke med personskade ,5 % -20,5 % Omkomne i trafikkulykke ,0 % 133,3 % Kjøring uten gyldig førerkort ,9 % -11,0 % Hastighet ,6 % -27,5 % Kilde: Jus063/Jus066 Antall trafikksaker i Troms politidistrikt gikk ned med 14 prosent i I femårsperioden har antall trafikksaker gått ned med 15,7 prosent. Det ble kontrollert kjøretøy i 2011, mens det i 2010 ble kontrollert kjøretøy. Det ble i 2011 utferdiget 231 gebyrer og 482 forenklede forelegg. I 2010 ble det utferdiget 331 gebyrer og 733 forenklede forelegg. Antall anmeldelser for kjøring uten gyldig førerkort gikk ned med 12,9 prosent fra Anmeldelser for hastighet gikk ned med 9,6 prosent sammenlignet med 2010, og har i løpet av femårsperioden gått ned med 27,5 prosent. Politidistriktet har hatt nedgang på 14,3 prosent i antall saker for promillekjøring i femårsperioden. Antall saker økte med 6,2 prosent i 2011, i forhold til Det føres ikke egen statistikk over hvor mange saker som er opprettet for kjøring i narkotikapåvirket tilstand. Det er heller ikke fastsatt en bestemt påvirkningsgrad før en person etter loven regnes som påvirket, i motsetning til kjøring i alkoholpåvirket tilstand, der det er fastsatte grenser. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 15

16 Antall saker på trafikkulykker med personskader har hatt en nedgang på 20,5 prosent i femårsperioden. I 2011 omkom 14 personer i 9 dødsulykker i politidistriktet. Januar: April: Mai: Juni: Juli: Juli: August: September: Oktober: 5 personer (mann 56, gutt 13, mann 56, kvinne 44, kvinne 65) omkom i møteulykke i Lavangsdalen. Mann, 70 år, omkom etter å ha kjørt inn i en gravemaskin, i Tromsøysundtunnelen. Mann, 18 år, omkom etter utforkjøring i Lenvik. Mann, 58 år, omkom i møteulykke med vogntog, i Målselv. Mann, 35 år, omkom etter utforkjøring, i Balsfjord. Kvinne, 56 år og gutt 13 år, omkom i møteulykke, i Tromsø. Mann, 73 år, omkom etter påkjørsel, i Tromsø. Mann, 18 år, omkom i møteulykke med vogntog, i Lenvik. Kvinne, 18 år, omkom etter å ha kjørt inn i tunnelveggen i Tromsøysundtunnelen. 2.8 Miljøkriminalitet Miljøkriminalitet , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Miljø totalt ,5 % -11,0 % Forurensing ,0 % -38,5 % Motorferdselsloven ,0 % -72,9 % Fiskeri ,4 % 0,0 % Kilde: Jus063 /Jus066 Ulike spesiallover faller inn under miljøkriminalitet og de fleste lovbrudd av denne kriminalitetstypen er forseelser. Det er få anmeldte forbrytelser innenfor denne kriminalitetstypen og disse vil derfor ikke bli kommentert for seg. Politidistriktet har store utmarksområder og det er store jakt og fiskemuligheter. Saksantallet påvirkes i stor grad av politiets og andre myndigheters innsats. Politiet har i mange år samarbeidet med Kystvakta, Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet, Statskog - fjelltjenesten, Fylkesmannens miljøvernavdeling, kommunene og private oppsynsordninger med begrenset politimyndighet organisert gjennom grunneier-/elveierlag. Dette samarbeidet er positivt og nødvendig i arbeidet med miljøkriminalitetsbekjempelsen. Sakene i 2011 omhandler i all hovedsak ulovlig fiske jfr. havressursloven og lakse- og innlandsfiskeloven. Dernest kommer brudd på Motorferdelsloven (snøscooterkjøring) og Viltloven. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 16

17 2.9 Ungdomskriminalitet Troms politidistrikt registrerte 513 forhold 4 på mistenkt, siktet, eller domfelt ungdom under 18 år i Av forholdene i 2011 hadde 328 forhold gjerningssted i Tromsø. Av forhold registrert på kriminalitetstypen vinning (103), er over halvparten naskerisaker. Analyser viser at 31 prosent av forholdene i 2011 ble begått av 17 åringer. Gjerningspersonen var gutt i 77,8 prosent av forholdene, og var norsk statsborger i 93 prosent av forholdene. U18-gruppa får stadig oftere rapportert hendelser fra barneskoler, hvor barn i alderen år har uakseptabel adferd i form av vold og trusler, mot medelever og skolens ansatte. Dette bekymrer, da læringsmiljøet til de ungene som er rundt blir utrygt, og innlæringen blir vanskeligere. Ungdom og rus Politiet har god kjennskap til ungdomsmiljøet og kunnskap om enkeltungdommer som ikke reflekteres i straffesaker. Ungdom i Tromsø forteller selv til politiet om et rusmiljø som er større en den registrerte kriminaliteten tilsier. Tromsø har ruskontrakt som et rusforebyggende tiltak hvor ungdom som blir tatt for narkotikamisbruk får tilbud om ruskontrakt som alternativ til annen straffereaksjon. Den største bekymringen politiet har rundt rusmidler, er ungdommen sin omgang med alkohol. Mange ungdomsfester stoppes av politiet, og festene består ofte av veldig mange under 18 år. Skadeverk I Troms politidistrikt ble det i 2011 registrert 10 forhold, kodet som tagging, med gjerningsperson under 18 år. Kartlegging av signaturer, og forhold knyttet til tagging har pågått siden våren Prosjektet ble videreført i 2011, og sluttføres januar Det viser seg svært vanskelig å bevise denne form for skadeverk, og det er vanskelig å få publikum til å forstå viktigheten av å fjerne dette raskt. Vi registrerer at mange av skadeverksakene inneholder store regresskrav fra forsikringsselskaper. 4 Analysen baserer seg på registrerte forhold og ikke saker. Flere personer kan være mistenkt eller siktet i samme sak. Disse blir behandlet som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 17

18 Ungdom på institusjon Ungdom plassert på institusjoner i Troms og Tromsø opptar fortsatt veldig mye av politiets ressurser, både i form av etterforskning av straffbare handlinger, og samarbeid med personell som jobber på disse institusjonene. Målgruppen til institusjonene er ungdom med alvorlige adferdsproblemer, alvorlig kriminalitet og alvorlige rusproblemer. Disse ungdommene utgjør en stor utfordring for politiet og andre tverrfaglige samarbeidspartnere. Ungdommene etablerer raskt lokale nettverk, og begår ny kriminalitet som vold, ran og narkotikakriminalitet. Oppfølgingsteam Konfliktrådet etablerte oppfølgingsteam i Troms i Etableringen har kommet godt i gang i Tromsø, Målselv og Lenvik. Politiet er representert i styringsgruppen, i de ulike koordineringsgrupper og i de ulike oppfølgingsteam, som etableres rundt de enkelte ungdommene med en slik straffereaksjon. Tromsø og Målselv har ungdommer som er domfelt til betinget straff, hvor vilkåret er oppfølgingsteam. Vi har god tro på denne måten å følge opp ungdom med alvorlig og gjentagende kriminalitet på. En utfordring vi jobber opp i mot er å motivere ungdommene til varig endring av livsstil. En annen utfordring er å få alle offentlige instanser rundt ungdommene til å trekke i samme retning, og få dem til å forstå at oppfølgingsteam er en straffereaksjon Annen kriminalitet Tabellen under viser utviklingen i diverse lovbrudd som ikke naturlig inngår i de andre hovedkategoriene. Endr. % Endr. % Skadeverk ,5 % -14,2 % Vold mot polititjenestemann ,8 % 138,9 % Telefonsjikane ,7 % -64,7 % Brudd på oppholds/besøksforbud ,2 % 75,0 % Ordensforstyrrelse / ,2 % -20,4 % Kilde: Jus063 ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 18

19 3. Utlendingssaker Behandlede utlendingssaker EU/EØS arb/opphold/utdanning/registrering Søknad om Permanent oppholdstillatelse Søknad om statsborgerskap Søknad om oppholds/arbeidstillatelse ord Familiegjenforening Utvisninger (antall saker) Bortvisninger (vedtak) Utlendingspass Reisebevis Total arbeidsmengde (hendelser) Utdanning (ikke EU/EØS) Visum Vedtak i Troms politidistrikt Vedtak effektuert Utlendinger (unntatt nordiske borgere) Personer i asylmottak i politidistriktet Søkt om asyl i Troms politidistrikt Schengenkontrollerte Tromsø lufthavn personer Schengenkontroller pass skipsfart - personer Schengenkontroller/avmønstringstillatelser Fysisk Schengenkontroller skipsfart - skip Administrativ listekontroll skip Personer i skranke i utlendingsseksjonen Statistikken for utlendingssaker/forvaltningssaker gjelder hele politidistriktet. Det samme gjelder grensekontroll. I tillegg til saker opprettet og behandlet i Troms politidistrikt, kommer saker og vedtak som er fattet av UDI, UNE eller andre politidistrikt. Disse mottas og effektueres i Troms politidistriktet. Tallet for EU/EØS borgere er betydelig større i år (1570) enn i 2010 (412). Økningen er ikke i realiteten så stor. Dette skyldes endringer i DUF som medførte at alle data for 2010 ikke var tilgjengelig i PAL for DUF. Nedgang i antall EU/EØS-registreringer skyldes endring i registreringsordningen. Tillatelser som tidligere ble gitt for et kort tidsrom gis nå for lengre perioder. Alle EØS registreringer blir nå registrert som beslutning, noe som fører til at de ikke kommer inn under statistikken for vedtak. Saker som omhandler brudd på utlendingslovgivningen har økt fra 20 i 2010 til 21 saker i Totalt hadde vi 1153 asylsøkere i asylmottak i Troms politidistrikt per Antallet gjelder kun asylmottak, mange kommuner har trolig flere asylsøkere boende enn det som kommer frem i statistikken. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 19

20 4. Straffesaksbehandling / diverse statistikk 4.1 Oppklaringsprosent Oppklaringsprosent Forbrytelser 41,90 % 48,40 % 49,80 % 50,00 % 46,40 % 49,70 % 47,70 % Oppklaringsprosent Forseelser 81,80 % 81,10 % 81,90 % 79,10 % 77,10 % 79,20 % 80,40 % Oppklaringsprosent Totalt 57,30 % 61,50 % 63,50 % 62,50 % 59,00 % 62,40 % 60,70 % Kilde: Jus Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Saksbehandlingstid forbrytelser Saksbehandlingstid forseelser Saksbehandlingstid Totalt Kilde: Jus dager 99 dager 93 dager 95 dager 89 dager 107 dager 111 dager 80 dager 54 dager 52 dager 56 dager 58 dager 57 dager 70 dager 108 dager 75 dager 70 dager 73 dager 72 dager 79 dager 89 dager 4.3 Dommer, forelegg og varetektsfengslinger Avsagte dommer Utferdigede forelegg Varetektsfengslinger Kilde: Nord-Troms tingrett, Senja tingrett. 4.4 Forvaltning Differanse Avvik i % Våpensøknader ,1 % Passutstedelser ,1 % Politiattester ,4 % Kjøresedler ,9 % ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 20

21 4.5 Tvangssaker Differanse Avvik i % Tromsø/Karlsøy ,6 % Målselv ,6 % Lenvik ,1 % Nordreisa & Kvænangen ,5 % Totalt Troms politidistrikt ,9 % Kilde: SIAN 4.6 Straffesaker ved driftsenhetene Forbrytelser Forseelser Anmeldelser totalt Diff. Diff. % Diff. Diff. % Diff. Diff. % Målselv ,7 % ,8 % ,9 % Lenvik ,6 % ,3 % ,0 % Nordreisa & ,9 % ,9 % ,4 % Kvænangen Tromsø/Karlsøy ,4 % ,1 % ,5 % Kilde: Jus066A 4.7 Saker oversendt konfliktråd etter saksforhold Naskeri/butikktyveri Andre simple tyveri Grovt tyveri Skadeverk Trusler/telefonsjikane Legemssaker Andre forhold SAKER TOTALT Kilde: PalStrasak 5 Tabellen omhandler saker med påtalemessig kode konfliktråd. ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 21

22 4.8 Innsatte arrestanter Differanse Avvik % Ventecelle ,0 % Politilovens 8 og ,0 % Husvill ,5 % Fra annen anstalt ,9 % Utlendingsloven ,1 % Sykecelle (politilovens 12 ) ,5 % Totalt ,5 % Kilde: PalPo 4.9 Trafikktjenesten Differanse Avvik i % Kontrollerte kjøretøy ,0 % Forenklede forelegg ,2 % Gebyr ,2 % Kilde: Trafstat / PSV ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 22

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 3 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 4 2.2 Vinningskriminalitet 6 2.3 Økonomi 9 2.4 Voldskriminalitet 10 2.5 Narkotikaforbrytelser

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt Kriminalitetsbildet 2013 Årsrapport for Salten politidistrikt Året 2013 Salten politidistrikts visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Vårt arbeid i 2013 har vært preget av mange tiltak

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

Salten Politidistrikt 2012

Salten Politidistrikt 2012 Salten Politidistrikt 2012 Året 2012 Salten politidistrikt har et overordnet mål om å dempe kriminaliteten mest mulig, og vår visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. For å nå dette målet

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010 TALL OG FAKTA 2010 1 KRIMINALSTATISTIKK Økning i antall forseelser fra 2009 til 2010 på 12 % Økning i antall forbrytelser fra 2009 til 2010 på 3 % Økning i antall anmeldelser fra 2009 til 2010 på 6 % Økningen

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer