Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo"

Transkript

1 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012

2

3 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012

4 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode Rapportens formål og avgrensninger Metode Kilder Statistikk Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo Omfanget av barn og unge som gjerningsperson Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner år Hvilke lovbrudd begår de unge? Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner år Ran, vold og narkotika Ran Fysisk vold Narkotika Ran og vold gjerningssted Unge gjengangere Unge gjengangere under 18 år Antall, alder og kjønn De unge gjengangernes straffbare forhold Tilknytning til Norge og Oslo De 20 unge gjengangerne med flest forhold Unge gjengangere i 2011 og 2010 status i Gjengangere år Gjengangere og nettverk 35 4 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

5 6. Barne- og ungdomskriminalitet i sentrum Straffbare forhold i sentrum med gjerningsperson under 18 år Gjerningspersonenes bostedstilhørighet Unge lovbrytere under 18 år uten bostedsadresse i Oslo Unge lovbrytere uten registrert adresse i Norge Unge gjengangere uten registrert adresse i Norge Unge lovbrytere med adresse utenfor Oslo Rusmidler blant ungdom Rustrender Ung i Oslo Narkotikatrender i Europa Nye stoffer og internett Rus og kriminalitet blant unge i Oslo sentrum Færre unge i kontakt med Uteseksjonen Oslo sentrum som arena for utprøving og for rusbegrensende samhold Sentrumssatsningens positive effekt Utenlandske unge uten omsorgspersoner Barn og ungdom som ofre for kriminalitet i Oslo Omfanget av barn og ungdom som ofre for kriminalitet Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre år Kriminaliteten som rammer barn og unge Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre år Straffereaksjoner mot unge lovbrytere 58 Child and youth crime in Oslo 2012 summary 62 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 5

6 Sammendrag Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten Kriminalitet blant unge under 18 år fortsetter å synke i Oslo på tross av stor befolkningsøkning i aldersgruppen. I 2012 ble 1237 personer under 18 år registrert for til sammen 2252 straffbare forhold i Oslo. Guttenes andel av de straffbare forholdene har vært økende gjennom de siste 5 år, og utgjorde i 85,4 % i Blant guttene var vold og trusler den vanligste kategorien av lovbrudd for de under 15 år, mens narkotikalovbrudd var den vanligste i aldersgruppen år. Blant jentene var naskeri den klart vanligste i begge aldersgruppene. Blant de unge under 18 år med registrert straffbare forhold i 2011 ble 23,2 % registrert med straffbart forhold i I aldersgruppen år var det en økning på 5,0 % i antall personer registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet straffbare forhold i aldergruppen var tilnærmet likt foregående år. Unge gjengangere I 2012 ble det i Oslo registrert 113 unge gjengangere under 18 år, det vil si ungdommer med 4 eller flere straffbare forhold dette året. Dette er det laveste antallet siden registreringen startet i Tilnærmet halvparten av de unge gjengangerne i 2012 hadde ikke blitt registrert med straffbart forhold i Oslo året før. Et flertall av de unge gjengangerne fra 2011 ble ikke registrert med straffbart forhold i Oslo i ,7 % av de unge gjengangerne hadde ikke bostedsadresse i Oslo. De 20 ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold i 2012 sto for 13,8 % av den registrerte kriminaliteten i aldersgruppen. Sentrumsproblematikk Straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år ble i sentrumsområdet redusert med 22,9 % fra 2011 til Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

7 Blant straffbare forhold med gjerningsperson bosatt i Oslo fant 19,7 % sted i sentrumsområdet. Ungdom som ikke var bosatt i Oslo hadde et flertall av sine forhold i sentrum. Bostedstilknytning 24,0 % av de unge under 18 år med straffbart forhold i Oslo i 2012 hadde ikke bostedsadresse i byen. 90 unge under 18 år med lovbrudd i Oslo (7,3 %) hadde ikke kjent adresse i Norge. Rusmidler blant ungdom Sentrumssatsningen opp mot åpne rusmiljøer fra forsommeren 2011 har gitt resultater i form av betydelig reduksjon av personer som oppholder seg der, inkludert unge. Uteseksjonen hadde kontakt med færre unge i Antall nye kontakter gikk særlig ned blant unge under 18 år, og i aller størst grad blant unge jenter. Bruken av alkohol synes å gå ned blant unge under 18 år i Oslo, noe som samsvarer med en europeisk tendens. Samtidig melder både Uteseksjonen og legevakten om mange utfordringer knyttet til barn og unges bruk av alkohol, inkludert alkoholforgiftninger. Både beslag av syntetiske rusmidler, og internettbutikker for omsetning av disse, øker i antall. Barn og unge som ofre for kriminalitet 1805 personer under 18 år ble registrert som offer i anmeldelser ved Oslo politidistrikt i Dette var en økning på 7,4 % fra Økning i antall offer for lovbrudd, både blant de under 18 år og de i aldersgruppen år, kan langt på vei knyttes til den store økningen i lommetyveri i Oslo de siste par år. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 7

8 1 8 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

9 Innledning Etter å ha studert politiets anmeldelser av lovbrudd i Oslo i 2012, kan det konkluderes med at den nedgangen som har vært i barneog ungdomskriminalitet i byen gjennom de siste årene fortsatte også i Dette i en periode hvor befolkningsøkningen er stor, også når det gjelder barne- og ungdomsbefolkningen. Siden SaLTo ga ut den første kriminalitetsrapporten i 2006 har vi ikke hatt færre unge under 18 år registrert med straffbare forhold, og heller ikke lavere antall forhold disse er anmeldt for. Særlig er det gledelig å se stor nedgang i kriminalitet blant de yngste under 15 år. Fra 2011 til 2012 var det jentene som sto for nedgangen. Jentenes andel av kriminaliteten blant de under 18 år har sunket hvert år siden 2007, og i 2012 sto jentene bak bare 14,6 % av de straffbare forholdene med gjerningsperson under 18 år. Selv om vi i 2012 hadde en økning fra 2011 i antall unge under 18 år anmeldt for en så alvorlig kriminalitetsform som fysisk vold, er tendensen her en nedgang gjennom de siste fire årene. En økning fra 2011 til 2012 i antall personer anmeldt for ran representerer også et unntak fra den nedgangen vi har sett hvert år i den samme perioden. Det relativt høye antallet personer registrert for ran i 2012, og tilsvarende antall ran de sto bak, må i stor grad knyttes til et bestemt nettverk som var svært aktive i starten av året. Etter tett oppfølging fra aktører i SaLTo-samarbeidet avtok dette nettverkets kriminelle aktivitet. Når det gjelder nettopp de mest aktive lovbryterne, hadde vi for året 2012 som helhet det laveste antallet unge gjengangere siden første opptelling i I aldersgruppen år har befolkningsøkningen vært særlig stor de siste årene. Kriminaliteten i denne aldersgruppen har ikke på noen måte fulgt denne økningen. Vi hadde i 2012 en økning fra året før i antall personer med straffbare forhold i denne aldersgruppen, men antall forhold de samlet sett sto bak var tilnærmet uendret. Gjennom de årene SaLTo har utgitt rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo har det blitt foretatt nye type utregninger for å undersøke tegn til nye tendenser i statistikken, eller som forsøk på å gi svar på nye spørsmål som har dukket opp i SaLTo-samarbeidet. På denne måten har vi fått belyst nærmere at mange unge lovbrytere i Oslo ikke har god tilknytning til byen, eller til Norge i det hele tatt. Dette gjelder også unge gjengangere med gjentatte straffbare forhold. Barn og unge flytter på seg, med eller uten omsorgspersoner, i tillegg til at storbyer benyttes av mange som ikke bor der. SaLTosamarbeidet er primært rettet mot byens bosatte barn og unge, og for de involverte tjenestene ligger det utfordringer i å tilrettelegge for at unge lovbrytere som bor utenbys blir fulgt opp i sine hjemkommuner. Ikke minst ligger det utfordringer i å legge til rette for at unge uten avklart og stabil bostedstilknytning blir ivaretatt. I denne rapporten, så vel som i fjorårets, har vi også tydeliggjort særskilte sentrumsutfordringer, blant annet det at en svært stor andel av de unges kriminelle aktiviteter her begås av unge uten bostedstilknytning til byen. Med særlig tanke på disse har også SaLTo en egen koordinator for sentrum. Vi ser samtidig at det fra 2011 til 2012 har vært en nedgang i den andelen av straffbare forhold som fant sted i sentrumsområdet når det gjelder gjerningspersoner under 18 år. I den foreliggende rapporten finnes det flere uttrykk for gjennomstrømningen av unge lovbrytere fra år til år. Mindre enn én av fire under 18 år med straffbart forhold i byen i 2011 var blant de som ble registrert i Et flertall av de som var unge gjengangere i 2011 ble heller ikke registrert med straffbart forhold i Oslo i Det betyr jo selvsagt at nye kommer til, og dette gjelder også flere med mange straffbare forhold. Hele 8 av de 20 under 18 år med flest straffbare forhold i Oslo i 2012 hadde ingen registrerte straffbare forhold i byen året før. Disse tallene er også delvis uttrykk for stor mobilitet blant barn og unge. Sentrumssatsningen mot de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum startet sommeren 2011, og har hatt både umiddelbar og vedvarende effekt i form av langt mindre ansamlinger av både unge og voksne i disse områdene. Uteseksjonen melder også om at de i 2012 hadde kontakt med færre unge i Oslo sentrum, og at nedgangen er særlig stor blant de under 18 år og særlig blant jenter. Omfanget av barn og unge som offer for kriminalitet økte noe fra 2011 til Økningen utgjøres i stor grad av offer for grovt tyveri fra person på offentlig sted ( lommetyveri ), og gjenspeiler den store økningen i forekomsten av denne typelovbrudd i byen generelt. Blant unge under 15 år var det også en stor økning i registrerte offer for vold (legemskrenkelse) i familieforhold, noe som også var tilfelle fra 2010 til At barn utsettes for vold av sine nærmeste er selvsagt svært alvorlig. Det er samtidig vanskelig å si om økningen i registrerte offer gjenspeiler en faktisk økning i forekomst av vold mot barn innenfor rammen av nære relasjoner, da innsatsen for å avdekke denne type forhold har blitt intensivert gjennom de siste årene. For å fange opp flest mulig av slike hendelser har også politiet endret sin registreringspraksis, slik at flere blir registrert i denne kategorien. Det er grunn til å være fornøyd med at barne- og ungdoms-kriminaliteten er i nedgang i en periode hvor barne- og ungdomsbefolkingen øker. Oslo og Oslo-regionen er inne i en periode med stor vekst, både i den generelle befolkningen og blant barn og unge. Dette vil skape videre utfordringer i årene som kommer, og alle som arbeider med forebygging overfor barn og unge må forberede seg på denne veksten. Særlig vil økt fortetting i sentrum, og sentrumsnært øst i byen, gi utfordringer når det gjelder å skape gode bymiljøer for barn og unge. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 9

10 2 Bakgrunn og metode 8 10 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

11 2.1 Rapportens formål og avgrensninger Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SLT i Oslo). Dette er et tverretatlig samarbeid om forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Innenfor rammen av SaLTo har en slik rapport blitt publisert årlig siden Arbeidet med rapporten har vært ledet av Strategisk stab, Oslo politidistrikt, og utarbeidet i nært samarbeid med SaLTosekretariatet. Uteseksjonen og Kompetansesenter rus Oslo (begge Velferdsetaten) har bidratt sterkt til kapittelet om rusmidler blant ungdom. Også andre i SaLTo-samarbeidet har bidratt til rapporten ved å dele av sin kunnskap. Rapporten har til hensikt å understøtte SaLTo s målsetting om å utvikle et helhetlig kriminalitetsforebyggende arbeid basert på kunnskap, analyse og erfaringer. SaLTo har også som eget innsatsområde å drive metode- og kompetanseutvikling og formidle kunnskap innen sitt virksomhetsområde. Gjennom kartlegging av barne- og ungdomskriminalitet og beskrivelse av tendenser og utfordringer innenfor rusbruk blant unge i Oslo, søker rapporten å underbygge valg av innsatsområder, målsetninger og tiltak i det forebyggende arbeidet. Dette inkluderer tiltak for rask og målrettet oppfølging av unge som har begått lovbrudd. Rapportens redegjørelse for kriminalitet som barn og unge utsettes for skal understøtte SaLTo s arbeid for støtte til barn og unge som er utsatt for kriminalitet. Temaet barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo sentrum gjenspeiler SaLTo s valg av forebygging i sentrum som et innsatsområde. På samme måte bidrar rapporten med kunnskap om kriminalitet i aldersgruppen fra 18 til og med 22 år for å understøtte arbeidet med å utvikle gode modeller for det forebyggende arbeidet overfor denne aldersgruppen, og for å styrke kunnskapen som ligger til grunn for målrettede tiltak ovenfor ungdom i denne aldersgruppen (jf SaLTo-samarbeidets definerte målgrupper). Rapporten legger hovedvekt på barn og unge under 18 år (mindreårige). Personer under 15 år er ikke strafferettslig ansvarlige, men begår likevel kriminelle handlinger og har behov for oppfølging. 2.2 Metode Kilder Rapporten består i stor grad av presentasjon av kvantitative data fra politiets straffesaksregister (STRASAK), bearbeidet spesielt for bruk innen SaLTo-samarbeidet. Disse dataene suppleres i noen grad av kvalitativ data fra uformelle samtaler med ansatte i politi og kommune som arbeider forebyggende overfor barn og ungdom. Av annen kvantitativ data benyttes befolkningsstatistikk fra Oslo kommune og registerdata fra Velferdsetaten knyttet til deres innsats overfor barn og unge. Med hensyn til sistnevnte, utfylles disse med fagansattes kunnskap og erfaringer. Beskrivelsen av rustrender bygger på ulike kilder fra forskningsfeltet nasjonalt og internasjonalt Statistikk Statistikken som viser kriminalitetsutviklingen er basert på foreliggende statistikker fra politiet og egenprodusert statistikk laget på grunnlag av manuelle søk i straffesaksregisteret (STRASAK). Disse søkene er gjort ved hjelp av analyseprogrammet PAL for STRASAK. Basen det søkes i er dynamisk og oppdateres en gang i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer kan føre til noe variasjon i tallene (f.eks. grunnet oversendelse av saker mellom politidistrikter eller omkoding av saker). I tilfeller hvor det foreligger slike variasjoner i tallene som presenteres i denne rapporten er dette påpekt spesielt. Avvikene er som oftest små. Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og unge er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og domfelte som var under 23 år på gjerningstidspunktet, i straffbare forhold registrert i 2012 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. Dette betyr at straffbare forhold begått i Oslo av barn og unge som er bosatt utenfor byen er inkludert i tallmaterialet, mens straffbare forhold begått utenbys av barn og unge bosatt i Oslo ikke er inkludert. Både forbrytelser og forseelser er inkludert blant de straffbare forholdene. Såkalte undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. 2 Saker som er foreldet og saker hvor det er et stort avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning er også trukket ut. Når det i statistikken henvises til anmeldte straffbare forhold er dette noe annet enn anmeldelser. Flere personer kan være mistenkt eller siktet i en og samme anmeldelse. Her behandles disse som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. I og med at det må være en knytning mellom anmeldelse og person for å kunne avgjøre hvorvidt forholdene er begått av barn og ungdom, omhandles her kun de tilfellene hvor (den angivelige) gjerningspersonen var kjent på det tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret ble gjort. Betegnelsen gjerningsperson brukes i rapporten om personer som har status som mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Det er viktig å presisere at dette ikke innebærer at personene er formelt tiltalt eller dømt. Statistikken gir et bilde av gjerningspersonene slik de framtrer på tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret er gjort. 3 Når det gjelder gjerningspersoners adresse, er ikke disse alltid verifisert opp mot Folkeregistret eller andre aktuelle registre. Dette kan skyldes etterslep i registre eller at vedkommendes adresse ikke nødvendigvis er registrert i Folkeregistret. For personer uten norsk personnummer vil heller ikke alder nødvendigvis være verifisert. 4 1 Alle SaLTo-publikasjoner er tilgjengelige på nettsiden 2 En undersøkelsessak kan også dreie seg om et straffbart forhold. I disse tilfellene vil saken på et senere tidspunkt bli kodet om til den aktuelle lovbruddskategorien. 3 For mer om kriminalstatistikk og om straffesaksregisteret (STRASAK), se Sætre, Marianne (2007). Analyser av kriminalitet: En innføring i data og metoder i samfunnsvitenskapelige og strategiske kriminalanalyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 4 Politiets erfaringer tilsier at det alltid vil være noen uten norsk personnummer som oppgir å være yngre enn hva som senere framkommer gjennom aldersfastsetting. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 11

12 3 12 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

13 Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Ved inngangen til 2012 bodde det innbyggere i Oslo. Dette er flere enn ved inngangen til 2011, noe som er en økning på 2,3 %. Veksten i befolkningen har i de senere årene vært størst i indre by. Ser man på utviklingen de siste 8 årene har veksten i befolkningen vært på 17,5 % for Oslo som helhet, mens den har vært på hele 26,3 % for indre by. Det har samtidig vært en stor økning i befolkningen i hele Oslo-regionen. Figur 1 viser at befolkningsøkningen i Oslo i de siste 8 årene har vært 10,6 % i aldersgruppen år, og 40,5 % i aldersgruppen år. Med tanke på de kommende årene bør vi merke oss den store økningen i aldersgrupper under 10 år. I indre by var denne på hele 41,2 % i denne perioden. Det forventes fortsatt svært stor vekst i befolkningen i Oslo, og veksten vil fordele seg ujevnt på bydelene. I Oslo kommunes befolkningsfremskrivning frem til 2030 forventes (etter det såkalte hovedalternativet av fremskrivningene) en befolkningsvekst i alle byområdene i Oslo, men med størst vekst i Indre Øst, et område som inkluderer bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. 6 I dette området forventes en vekst på over 30 %. Det vil dermed bli større fortetting i sentrumsnære områder av byen. Det forventes også en svært stor befolkningsvekst i bydel Alna. For Oslo som helhet forventes det at befolkningen i aldergruppen år vil øke med 14,9 % fra 2011 til 2020, og med 41,3 % innen For aldersgruppen år er forventet vekst 16,9 % innen 2020 og 40,7 % innen Det forventes samtidig en betydelig vekst i barne- og ungdomsbefolkningen i øvrige deler av Osloregionen. Figur 1 Befolkningsendring etter alderskategorier. Oslo i alt, indre og ytre by. Prosent ,5 23,3 10,6 40, INDRE by ytre by i alt Hele befolkningen 0-10 år år år 5 Utregnet på grunnlag av statistikk fra Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten; no/oslostatistikken/befolkning/folkemengde. 6 Rapporten Befolkningsfremskrivning Oslo Oslo: Utviklingsog kompetanseetaten, Avdeling for statistikk, analyse og datavarehus (udatert). 7 Ibid. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 13

14 4 14 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

15 Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo I denne delen presenteres statistikk over unge gjerningspersoner registrert i Oslo politidistrikt i Gjerningsperson brukes her om personer som er mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Dette innebærer ikke at personene er formelt tiltalt eller dømt (jfr. punkt 2.2.). 4.1 Omfanget av barn og unge som gjerningsperson I 2012 sto barn og unge under 18 år for 5,2 % av registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt. Dette er en liten nedgang fra 2011 da andelen var 5,4 %. Andelen har ikke vært så lav i noen av de årene vi har tall for (siden 2004). I 2007 var denne andelen oppe i 8,4 %. Dersom man inkluderer unge opp til og med 22 år stiger andelen til 19,7 % av alle de registrerte forholdene i Også dette er en litt lavere andel enn i 2011 (20,1 %) Gjerningspersoner under 18 år I 2012 ble totalt 1237 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mens det tilsvarende antallet i 2011 var 1274 personer. Dette tilsvarte en nedgang i antall anmeldte personer i aldersgruppen på 2,9 %, det vi si 37 færre anmeldte personer. Denne nedgangen utgjøres i sin helhet av nedgang i antall jenter, en nedgang som var større enn økningen blant guttene. Av personene under 18 år som ble anmeldt i 2012 var 80,8 % gutter og 19,2 % jenter. I 2007 utgjorde jentene 32,3 %, men andelen har sunket hvert år etter dette. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 15

16 Blant de 1237 unge under 18 år registrert med straffbare forhold i 2012 finner vi 210 (17,0 %) som også ble registrert med forhold i Oslo Dette vil si at 83,0 % av de unge under 18 år med straffbare forhold i 2012 ikke var registrert med straffbart forhold i Det er også slik at 777 av de 1237 (62,8 %) med straffbare forhold i Oslo i 2012 ikke hadde vært registrert med noe straffbart forhold i Norge tidligere, og kan dermed kalles debutanter i Av disse var 273 (35,1 %) under 15 år på tidspunktet for deres første forhold. De aller fleste av debutantene ble registrert med kun ett forhold i 2012 (75,7 %). De med mange forhold omhandles i kapittelet om unge gjengangere. Blant de 1274 under 18 år som ble registrert med straffbare forhold i Oslo i 2011 ble 295 (23,2 %) også registrert med forhold i Dette vil si at 76,8 % av de som ble registrert i 2011 ikke ble registrert med straffbart forhold i Oslo Tabell 1 Antall personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt for årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,6 33,6 30,2 31,9 30,6 30,2 22,3 Gutter ,4 66,4 69,8 68,1 69,4 69,8 77,7 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,0 31,8 30,8 24,2 22,2 21,0 18,0 Gutter ,0 68,2 69,2 75,8 77,8 79,0 82,0 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,8 32,3 30,6 26,7 24,9 23,7 19,2 Gutter ,2 67,7 69,4 73,3 75,1 76,3 80,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 16 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

17 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo Det ble i 2012 registrert 2252 forhold begått av barn og unge under 18 år. 8 Dette var en nedgang på 2,6 % (60 forhold) fra 2011, da det ble registrert 2312 forhold. Av forholdene i 2012 ble gutter registrert med 85,4 % (1923 forhold) og jenter med 14,6 % (329 forhold). Nedgangen i antall forhold fra 2011 til 2012 kom i sin helhet fra nedgangen i antall forhold blant jenter. Jentenes andel av forholdene har sunket hvert år siden Flertallet av de registrerte gjerningspersonene under 18 år ble kun registrert for ett enkelt straffbart forhold i løpet av Det var tilfelle for 70,3 % av gjerningspersonene, en andel som er den samme som i Tabell 2 Antall straffbare forhold i Oslo politidistrikt med gjerningsperson under 18 år i årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,3 29,3 26,2 30,1 29,6 29,5 18,4 Gutter ,7 70,7 73,8 69,9 70,4 70,5 81,6 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,2 24,4 23,3 17,9 17,0 13,6 13,5 Gutter ,8 75,6 76,7 82,1 83,0 86,4 86,5 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18år Absolutte tall Prosent År Jenter ,4 25,7 24,2 21,0 20,0 17,0 14,6 Gutter ,6 74,3 75,8 79,0 80,0 83,0 85,4 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8 Forhold viser til knytningen mellom anmeldelse og mistenkt/siktet. Dersom flere personer er anmeldt i en og samme anmeldelse regnes dette som ett forhold for hver av de anmeldte personene. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 17

18 Tabell 3 Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt av den enkelte ungdom under 18 år i årene Absolutte tall og prosent. Antall forhold/år Over Sum antall Antall forhold/år (%) ,5 70,4 66,9 66,4 70,4 70,3 2 12,6 15,4 16,2 15,7 14,1 14, ,7 11,3 13,3 14,6 12,1 11, ,1 1,8 2,5 2,3 2,3 1, ,8 1,0 0,8 0,8 1,1 0,7 Over 20 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 Sum prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 N= antall personer Det er relativt få barn og unge som i løpet av et år blir registrert med svært mange straffbare forhold. I 2012 ble 113 i denne aldersgruppen registrert med 4 forhold eller flere. Disse er særskilt omhandlet i kapittelet om unge gjengangere Gjerningspersoner år Antall ungdommer fra og med 18 til og med 22 år som ble anmeldt for straffbare forhold var i 2012 noen flere enn i Til sammen ble 3086 personer i denne aldersgruppen registrert for straffbare forhold i 2012, mens dette gjaldt 2930 personer i Dette betyr at det i 2012 var en økning på 5,0 % sammenlignet med Kjønnsfordelingen var 83,1 % gutter og 16,9 % jenter, noe som gir en svak økning i andel gutter (81,3 % i 2011). Økningen i antall gjerningspersoner i denne aldersgruppen utgjøres av økt antall gutter, mens antall jenter gikk litt ned. Tabell 4 Antall personer år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i årene , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent År Jenter ,1 18,7 16,9 Gutter ,9 81,3 83,1 Totalt ,0 100,0 100,0 18 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

19 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo Det ble i 2012 registrert totalt 6293 straffbare forhold med en gjerningsperson i denne alderen, mens det tilsvarende antallet i 2011 var 6238 forhold. Dette må kalles stabilt, med en økning på bare 0,9 %. Antall forhold i denne aldersgruppen er samtidig godt under antallet i Gutter sto for 85,8 % av disse forholdene, mens jenter sto for 14,2 %. Dette medførte en liten økning i andelen guttene sto for, sammenlignet med 2011 (da 84,9 %). Av tabellen ser vi at antall forhold jentene er registrert for dermed gikk ned fra 2011, mens guttenes antall forhold steg. Tabell 5. Antall straffbare forhold i Oslo politidistrikt med gjerningsperson år i årene , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent År Jenter ,6 15,1 14,2 Gutter ,4 84,9 85,8 Totalt ,0 100,0 100,0 Blant de registrerte ungdommene i denne aldersgruppen ble 63,4 % anmeldt for kun ett straffbart forhold i 2012, mens 80,9 % var registrert med ett eller to forhold. Tabell 6. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt av den enkelte ungdom år i Absolutte tall og prosent. Antall forhold Antall personer Andel personer , , , , ,5 Over ,4 Sum ,2 Fordelingen av andel personer i de ulike kategoriene av antall forhold er svært lik fordelingen i 2011, men samtidig var det i 2011 hele 20 personer som ble registrert med over 20 forhold, mot 11 i Det ble i 2012 registrert 333 personer i denne aldersgruppen med 4 forhold eller flere. Dette er 10 færre enn i Noe mer informasjon om disse er å finne i kapittelet om unge gjengangere. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 19

20 4.1.3 Utvikling i barne- og ungdomskriminalitet justert for befolkningsvekst I denne rapporten teller vi straffbare forhold som har funnet sted i Oslo, og ikke alle disse forholdene involverer barn og unge som er bosatt i Oslo. I 2012 gjaldt for eksempel 28,1 % av forholdene i aldersgruppen under 18 år unge som ikke var registrert bosatt i Oslo. Når vi har stor befolkningsvekst i Oslo, kan det likevel være interessant å se utviklingen i straffbare forhold opp mot denne veksten. Oslo kommunes statistikkbank gir oss befolkningstall for unge i alderen år for hvert år tilbake til I perioden var det en økning på 10,6 % i antall Oslo-innbyggere i denne aldersgruppen. 9 Samtidig hadde vi i 2012 hele 21,2 % færre straffbare forhold registrert på denne aldersgruppen enn i Målt i straffbare forhold pr 1000 innbygger i aldersgruppen finner vi at dette var 70,2 i 2004 mot 50,0 i I følgende tabell framkommer tallene for årene i mellom. Vi ser av tabellen at nedgangen i antall straffbare forhold sett i forhold til antall innbyggere har vært stor i de tre siste årene. Tabell 7 Antall registrerte straffbare forhold pr 1000 innbygger i Oslo i aldersgruppen år i årene År Straffbare forhold pr 1000 innbygger 70,2 64,4 69,7 75,6 62,9 68,4 56,1 51,9 50,0 4.2 Hvilke lovbrudd begår de unge? Gjerningspersoner under 18 år Blant unge jenter er naskeri det vanligste lovbruddet. I 2012 utgjorde dette 52,1 % av alle anmeldte forhold blant jenter under 15 år og 30,6 % blant jenter i alderen år. Dette er lavere andeler enn i de foregående årene, og i aldersgruppen under 15 ble antall registrerte naskeri blant jentene halvert i antall 10. Jenter under 15 år ble i 2012 registrert med totalt kun 94 forhold, og antall forhold innen de ulike lovbruddstypene blir lave. Vi ser av tabell 8 at den nest største kategorien er Annet og utgjør 11,7 %. Dette er 11 forhold, hvorav 7 var anmeldelser for skremmende, plagsom eller hensynsløs adferd, inkludert telefonsjikane. Både simple/grove tyverier og narkotikaforhold utgjør en større andel i 2012 enn hva tilfellet har vært de foregående år, mens andel forhold som gjelder vold og trusler oftest har utgjort en større andel av forholdene. For jentene i aldersgruppen år økte andel av grove og simple tyverier omtrent like mye som andel naskeri gikk ned. Også i denne aldersgruppen er andel forhold i kategorien Annen relativt stor (17,4 %). Blant de 44 forholdene dette utgjør, gjaldt 11 forhold skremmende, plagsom eller hensynsløs adferd. Andel (og antall) forhold for narkotika var i denne aldersgruppen relativt stabilt sammenlignet med Det vanligste lovbruddet blant gutter under 15 år var vold og trusler (28,7 %) etterfulgt av naskeri (21,3 %). Begge lovbruddstypene fikk likevel noe redusert andel fra 2011 til Blant gutter under 15 år utgjorde ran 7,7 % av andel forhold i I antall er dette 32 ransforhold. Til sammenligning var det 4 ransforhold i denne aldersgruppen i Blant gutter i alderen år var fordelingen av forhold på de ulike kriminalitetstypene svært lik fordelingen i Det vanligste lovbruddet var narkotika (19,9 %), fulgt av vold og trusler (14,9 %). 9 Utregnet på grunnlag av statistikk fra Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten; no/oslostatistikken/befolkning/folkemengde. Innbyggertallet er pr 1. januar for hvert år. 10 Dette på tross av at det totale antall naskerier i Oslo økte med nærmere 20 % fra 2011 til 2012, noe som tilsier at nedgangen i naskeri blant yngre jenter ikke kan skyldes at færre naskeri anmeldes. 20 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

21 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo Tabell 8 Fordeling av straffbare forhold på type lovbrudd for lovbrytere under 15 år i årene , fordelt på kjønn og totalt. Prosent. Type lovbrudd Jenter Gutter Totalt Ungdom under 15 år Narkotika 5,1 0,7 8,5 4,5 3,7 5,3 4,7 2,8 5,9 Bedrageri 0,0 0,0 0,0 1,2 0,6 1,9 0,8 0,4 1,6 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 1,2 0,6 1,9 0,8 0,4 1,6 Vold og trusler 8,4 10,2 8,5 29,0 28,7 24,7 22,9 23,2 21,7 Motorvogntyveri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,7 0,0 0,4 1,4 Simple/grove tyverier 3,9 5,4 10,6 7,3 8,5 12,7 6,3 7,6 12,3 Ran 1,1 0,0 0,0 3,1 1,1 7,7 2,5 0,8 6,3 Skadeverk 2,8 2,7 4,3 8,5 9,9 6,7 6,8 7,8 6,3 Naskeri 67,4 66,7 52,1 24,1 26,7 21,3 36,9 38,5 27,0 Heleri 0,6 0,0 1,1 2,1 1,1 2,2 1,7 0,8 2,0 Trafikkforseelser 0,6 0,7 2,1 1,4 2,8 1,9 1,2 2,2 2,0 Kniv og våpen 0,6 0,7 0,0 3,0 2,6 3,6 2,3 2,0 2,9 Utlendingsloven 1,1 0,7 0,0 2,6 0,3 0,0 2,2 0,4 0,0 Annet* 8,4 12,2 12,8 12,0 12,8 8,4 10,9 12,6 9,2 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 n= antall forhold ,0 Tabell 9 Fordeling av straffbare forhold på type lovbrudd for lovbrytere år i årene , fordelt på kjønn og totalt. Prosent. Type lovbrudd Jenter Gutter Totalt Ungdom år Narkotika 22,5 13,0 12,8 20,7 19,1 19,9 21,0 18,3 18,9 Bedrageri 4,7 1,2 0,9 1,9 1,3 1,0 2,4 1,3 1,0 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 1,1 1,4 0,7 0,9 1,2 0,6 Vold og trusler 14,6 12,6 14,0 14,3 14,4 14,9 14,3 14,2 14,8 Motorvogntyveri 0,3 0,0 0,0 1,0 1,0 1,7 0,9 0,8 1,5 Simple/grove tyverier 7,6 7,7 12,8 11,2 13,1 14,7 10,6 12,4 14,5 Ran 0,0 1,6 0,4 5,9 5,4 6,8 4,9 4,9 5,9 Skadeverk 0,6 0,4 2,1 3,4 3,1 3,9 2,9 2,7 3,7 Naskeri 31,3 37,0 30,6 9,6 10,0 8,8 13,3 13,7 11,7 Heleri 0,6 1,6 1,7 3,0 3,6 3,7 2,6 3,3 3,4 Trafikkforseelser 1,9 0,4 6,0 7,2 6,6 6,0 6,3 5,8 6,0 Kniv og våpen 0,3 0,4 0,9 3,2 3,2 2,3 2,7 2,8 2,1 Utlendingsloven 1,6 1,2 0,4 5,6 3,1 1,7 4,9 2,8 1,6 Annet* 13,9 22,8 17,4 11,8 14,9 14,0 12,2 15,9 14,4 Totalt 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 n= antall forhold *I samlekategorien Annet finner vi blant annet ordensforstyrrelser, dokumentforfalskning og brudd på Politiloven. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 21

22 4.2.2 Gjerningspersoner år I aldersgruppen år var forhold for narkotika de vanligste lovbruddene blant guttene i 2012, etterfulgt av vold/trusler. Blant jentene økte andel forhold for naskeri mye fra 2011, og dette ble dermed den vanligste typen lovbrudd blant jentene i Dernest fulgte narkotika. Andelen forhold for vold/trusler steg noe for begge kjønn. Tabell 10 Fordeling av straffbare forhold på type lovbrudd for lovbrytere år i årene , fordelt på kjønn og totalt. Prosent. Type lovbrudd Jenter Gutter Totalt Ungdom år Narkotika 19,1 14,5 16,4 25,8 20,9 21,9 24,8 19,9 21,1 Bedrageri 4,3 9,9 3,8 1,6 1,9 2,5 2,0 3,1 2,7 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,1 1,0 1,1 0,9 0,8 0,9 0,8 Vold og trusler 8,0 9,3 11,2 9,5 11,2 12,7 9,2 10,9 12,4 Motorvogntyveri 0,9 1,0 0,7 1,3 1,0 0,6 1,2 1,0 0,6 Simple/grove tyverier 10,1 10,7 12,7 9,9 11,0 8,5 9,9 11,0 9,1 Ran 0,4 0,5 0,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,3 Skadeverk 1,1 1,0 1,9 4,1 2,5 2,1 3,6 2,3 2,0 Naskeri 17,4 13,8 20,1 5,2 5,5 5,9 7,1 6,8 8,0 Heleri 4,0 4,0 3,7 3,5 3,3 2,7 3,5 3,4 2,8 Trafikkforseelser 7,1 6,0 5,5 9,8 11,7 10,6 9,4 10,9 9,8 Kniv og våpen 2,3 2,2 1,5 3,1 2,6 3,5 3,0 2,6 3,2 Utlendingsloven 3,5 3,6 1,6 4,8 2,9 2,9 4,6 3,0 2,7 Annet 21,8 23,5 20,9 17,5 21,6 22,6 18,4 21,7 22,3 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 n= antall forhold Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

23 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo 4.3. Ran, vold og narkotika Tre kategorier av lovbrudd utdypes her nærmere med hensyn til omfang og utvikling, primært blant unge under 18 år. Disse typene av lovbrudd er alvorlige i seg selv, og er også lovbrudd som gir grunn til spesiell oppmerksomhet som faresignal for utvikling av en kriminalitetskarriere Ran Det ble i 2012 registrert 135 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette var en økning fra 2011, da det ble registrert 92 forhold for ran. Ran begås ofte av flere unge sammen, slik at antallet ran (anmeldelser) er betydelig lavere enn antall ransforhold. De 135 ransforholdene i 2012 var knyttet til 71 ran (anmeldelser). 11 Det tilsvarende antall ran i 2011 var 59. I 8 ran i 2012 var det involvert 4 eller flere gjerningspersoner under 18 år. I ett av ranene var det involvert hele 8 gjerningspersoner under 18 år. Antall ransforhold i 2012 utmerker seg for øvrig ikke hvis vi sammenligner flere år bakover i tid (jf figur 2.) Godt over halvparten av ransforholdene (78) fant sted i årets første kvartal. Mange av disse var knyttet til et nettverk som umiddelbart ble fulgt tett opp av kommunen og politiet. Enkelte ungdommer ble registrert for flere ran i løpet av året. Det ble til sammen registrert 78 ulike gjerningspersoner under 18 år i Til sammenlikning ble det i 2011 registrert 49 ulike gjerningspersoner, noe som var et historisk lavt antall. De aller fleste registrerte ransforhold med gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. I 2012 hadde hele 134 av de 135 ransforholdene (99,3 %) en gutt som gjerningsperson, mens jentene ble registrert med kun ett forhold. Dette betyr også at blant de 78 forskjellige gjerningspersonene var det kun én jente. De yngste som ble registrert for ran i 2012 var 13 år på gjerningstidspunktet, og vi finner hele 10 gutter på 13 år som stod bak ran dette året. Til sammen ble disse 10 guttene registrert med 17 ransforhold. Det var flere gjengangere blant de unge under 18 år som ble anmeldt for ran i Det var i alt hele 15 personer i aldersgruppen som ble anmeldt for 3 eller flere ran i løpet av året. En gutt ble anmeldt for ran sju ganger. De fleste ran med en gjerningsperson i denne aldersgruppen dreide seg om ran av person (126 forhold). Det var særlig antall simple personran som økte fra 2011 til 2012, mens antall grove personran var stabilt. Som tilfellet var i 2011, ble det registrert 5 forhold for ran fra forretning/kiosk med en gjerningsperson under 18 år, hvorav 1 var kodet som grovt ran (strl 268). 11 Basert på Lokalt arkivnummer i politiets traffesaksregister. Figur 2 Ransforhold i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år i årene Antall straffbare forhold og antall personer Straffbare forhold Personer Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 23

24 4.3.2 Fysisk vold Det ble i 2012 registrert totalt 275 voldsforhold (fysisk vold) hvor gjerningsperson var under 18 år. Dette var en økning på 37 forhold (15,5 %) fra Det var samtidig en nedgang i de mest alvorlige typer voldsforhold. Som figuren under viser, har det gjennom de siste 13 årene blitt registrert helt opp til 408 forhold i aldersgruppen i løpet av et år (2007). Enkelte ungdommer ble anmeldt for fysisk vold flere ganger i løpet av året. Totalt var det 212 ulike personer under 18 år som sto bak voldsanmeldelsene i Dette var en økning på 22 (11,6 %) fra De fleste registrerte voldsforhold med en gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. Dette gjaldt i 87,6 % av forholdene i 2012 (241 forhold). I 12,4 % av forholdene var det en jente som var mistenkt/siktet (34 forhold). Med dette sank jentenes andel svakt fra 2011, selv om jentene sto bak 2 flere voldsforhold i 2012 enn i Ser vi på unike personer bak voldsforholdene, var andelen 88,6 % gutter (188 personer) og 11,4 % jenter (24 personer). De yngste som ble anmeldt for fysisk vold i 2012 var 10 år på gjerningstidspunktet. Dette gjaldt tre gutter som alle ble anmeldt for legemsfornærmelse. I to av forholdene gjaldt dette vold mot egen lærer på skolen. Det siste forholdet gjaldt vold mot annen elev på skolen. Det ble i 2012 registrert 206 forhold for legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd) med en gjerningsperson under 18 år. Dette var 31 flere enn i Det ble videre registrert 17 forhold for legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd), noe som var 10 flere enn i Det ble registrert 28 forhold av grovere karakter kodet som legemsbeskadigelse (strl. 229), hvorav fire var med kniv. Tilsvarende ble det registrert 55 straffbare forhold med legemsbeskadigelser i 2011, hvorav 5 var med kniv. I alle legemsbeskadigelsene var gjerningspersonen gutt. Fra 2011 til 2012 var det altså en nedgang i antall legemsbeskadigelser og en økning i antall legemsfornærmelser. I 111 av de 275 voldsforholdene var det 2 eller flere under 18 år som ble anmeldt for voldutøvelse de hadde begått sammen. Dette gjaldt til sammen 41 anmeldelser (hendelser). Det var 5 anmeldelser som involverte 4 eller flere gjerningspersoner under 18 år, og i én anmeldelse var det hele 7 gjerningspersoner under 18 år involvert. Enkelte av gjerningspersonene var gjengangere og var involvert i flere voldshendelser. En gutt på 17 år hadde hele 6 anmeldelser for fysisk vold i løpet av Han var samtidig den eneste med så mange forhold, mens det i 2011 var hele 12 unge med 6 eller flere voldsforhold. Blant de 212 ungdommene i aldersgruppen som var registrert med voldsforhold, var det hele 186 (87,7 %) som kun hadde én anmeldelse for fysisk vold i løpet av året. Figur 3 Fysisk vold i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år i årene Antall straffbare forhold og antall personer Straffbare forhold Personer Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

25 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo Narkotika Det ble i løpet av 2012 registrert 359 narkotikaforhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette var tilnærmet likt antallet i Enkelte ungdommer ble anmeldt for narkotika flere ganger i løpet av året. Totalt ble 274 ulike personer under 18 år anmeldt i 2012, en økning på 27 personer (10,9 %) fra Antall anmeldte forhold for narkotika er en dårlig indikator på omfanget av narkotikabruk blant ungdom eller i befolkningen generelt, da det i all hovedsak er politiet selv som står for anmeldelsene. Statistikken påvirkes dermed i stor grad av politiets valgte strategier og innsats. At antall narkotikaforhold blant unge var tilnærmet det samme i 2012 som i 2011 gjenspeiler også at politiets strategier og innsats i hovedtrekk har vært uendret gjennom de to årene. Gutter sto for 89,4 % (321 forhold) av narkotikaforholdene, mens jenter sto for 10,6 % (38 forhold). Dette er praktisk talt den samme kjønnsfordelingen som i 2011, men ser vi tilbake til 2010 var andelen jenter omtrent dobbelt så stor. Ser vi på unike gjerningspersoner utgjorde guttene 87,2 % (239 personer), mens jentene utgjorde 12,8 % (35 personer) i Fra 2011 til 2012 var det en økning på 18 gutter som ble anmeldt for narkotikakriminalitet, mens det blant jentene var en økning på 9. Den forholdsmessige økningen i antall personer fra 2011 til 2012 har dermed vært litt større blant jentene enn blant guttene. De yngste som ble registrert med narkotikalovbrudd i 2012 var 13 år på gjerningstidspunktet. Femten personer var under 15 år på gjerningstidspunktet. Blant de 274 unge under 18 år med narkotikaforhold i 2012 finner vi 116 som ikke var registrert med noe straffbart forhold i Norge før I alt ble 19 personer under 18 år anmeldt for 3 eller flere narkotikalovbrudd i løpet av I 2011 var det tilsvarende tallet 20. Ingen i aldersgruppen var registrert for mer enn 6 narkotikalovbrudd i Av det totale antall registrerte forhold for narkotika med en gjerningsperson under 18 år gjaldt 276 brudd på legemiddelloven. Dette utgjorde 76,9 % av alle registrerte narkotikaforhold i denne aldersgruppen. Det ble registrert 80 forhold for strl. 162, 1. ledd, noe som utgjorde en andel på 22,3 % av alle narkotikaforhold i aldersgruppen. Det ble ikke registrert noen forhold av grovere karakter kodet etter strl. 162, 2. ledd eller etter strl. 162, 3. ledd, den såkalte proffparagrafen. Sammenlignet med 2011 var det i 2012 en dreining i retning av flere forhold for brudd på legemiddelloven, og færre forhold for narkotikalovbrudd jf Straffeloven, inkl forhold av alvorligere karakter. Figur 4 Narkotikalovbrudd i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år i årene Antall straffbare forhold og antall personer Straffbare forhold Personer Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 25

26 4.3.4 Ran og vold gjerningssted I denne delen presenteres kart hvor forhold for ran og fysisk vold vises på grunnlag av registrert gjerningsadresse og fordelt på bydeler. Ikke alle forhold er registrert med en eksakt gjerningsadresse, og disse vil således ikke framgå av kartene. For ran viser kartet alle forhold med en gjerningsperson under 23 år, mens det for vold er differensiert på gjerningspersoner under 18 år og gjerningspersoner i alderen år. Årsaken til at det er slått sammen for ran, er at det her dreier seg om et lavere antall registrerte forhold. Kartene som viser forekomst av vold gjelder tilfeller av fysisk vold, men ikke trusler om vold. Når flere forhold har funnet sted på samme adresse vises dette som kun én prikk på kartet. Antall forhold for ran/vold som er oppgitt for de enkelte bydelene må ikke forveksles med antall ran/voldshendelser. Ran/voldshendelser med flere gjerningspersoner under 18 år vil generere flere forhold (jf kapittel 4.3.1). Ran med unge gjerningspersoner pleier vanligvis å skje i sentrum og sentrumsnære bydeler. I 2012 var det imidlertid en større spredning utover til ytre bydeler, særlig Grorud og Stovner, men også Vestre Aker. Dette kan knyttes til at det i 2012 var flere svært unge ransmenn. Det ble registrert 51 ransforhold med en gjerningsperson under 23 år i Sentrum. Deretter fulgte de 3 sentrumsnære bydelene St.Hanshaugen (32 forhold), Grünerløkka (29 forhold) og Gamle Oslo (28 forhold). Vi minner om at kartet viser straffbare forhold, ikke hendelser. Særlig når det gjelder ran opptrer flere unge ofte sammen. Når det gjelder vold med gjerningsperson under 18 år, var det i 2012 flest forhold i Nordstrand (37 forhold), Gamle Oslo (33 forhold), Sentrum (30) og Stovner (25). Når vi ser på gjerningspersoner i aldersgruppen år blir konsentrasjonen i sentrumsområdet større. Det ble registrert klart flest i Sentrum (183), etterfulgt av St.Hanshaugen (90) og Gamle Oslo (75). I sentrumsområdene er det sentrale trafikknutepunkter og områder med mange forretninger og utesteder som peker seg ut som særlig aktuelle både når det gjelder ran og vold. Det er i tillegg en del ran og vold som skjer i tilknytning til åpne narkotikamarkeder. Ransforhold med gjerningsperson under 23 år i Geokodingsprosenten er oppgitt for hvert av kartene. Denne viser hvor stor andel av forholdene med kjent gjerningsperson som er inkludert i kartet. 26 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

27 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo Vold med gjerningsperson under 18 år i 2012 Vold med gjerningsperson år i 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 27

28 5 28 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

29 Unge gjengangere 5.1 Unge gjengangere under 18 år Antall, alder og kjønn Det var 113 personer under 18 år som ble registrert for 4 eller flere straffbare forhold i Oslo i I følgende tabell framlegges det tilsvarende antallet for alle årene fra I 2012 utgjorde de 113 unge gjengangerne 9,1% av de 1237 personene under 18 år som ble registrert med straffbart forhold. Tabell 11 Antall unge gjengangere per år i årene Antall unge gjengangere per år Av de unge gjengangerne i 2012 var 89,4 % gutter (101 i antall) og 10,6 % jenter (12). Dette tilsier at det i 2012 var 22 færre gutter og 3 flere jenter som var unge gjengangere, sammenlignet med Økningen i andel jenter representerer et brudd på utviklingen fra 2009 til 2010, og videre til 2011, da guttenes andel var stigende. Aldersfordelingen for de 113 unge gjengangerne i 2012 framkommer i neste tabell. Andelen av de unge gjengangerne under 15 år var nøyaktig den samme i 2012 som i 2011, men i 2011 var det også 3 unge gjengangere som var bare 13 år. Andel unge gjengangere på 17 år var tilnærmet lik for de to årene. Tabell 12 Aldersfordeling for unge gjengangere under 18 år i 2012 ut fra alder ved siste gjerning Totalt 113 unge gjengangere Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 29

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika Rapport basert på data fra Innhold Sammendrag Kapittel. Innledning og metode Rapportens formål og avgrensninger Datagrunnlag Analysen Begrensninger i datamaterialet og rapporten 9 9 9 Kapittel. Den registrerte

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021 INNHOLD Bakgrunn... 4 Målgruppe... 5 Arbeidsform... 5 Hva forskningen sier om tiltak som virker... 5 Anbefalinger

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge OSLO POLITIDISTRIKT Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge Monica Larsen, Manglerud, Enhet Øst politistasjon, Oslo politidistrikt BUPA Fagdag 14.06.19 21.06.2019 Side 1 OSLO POLITIDISTRIKT Enhet

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer BARN OG MEDIER 2018 Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag

Detaljer

Arbeidsmøte med fagutvalgene

Arbeidsmøte med fagutvalgene Handlingsplan Barn og unge - for psykisk helse og rusomsorg Arbeidsmøte med fagutvalgene 10.05.17 SLT i Lillehammer De ordinære tilbudene til barn og unge i Lillehammer kommune skal organisereslik at de

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Innhold Innledning 5 Kort oppsummert 6 Metode 9 Overordnet bilde 11 Utvalgte kriminalitetsområder i 2018 15 Narkotika 15 Vold 19 Annen 22 Sedelighet 23 Når

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL En kartlegging av barneog ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 Sør-Vest politidistrikt, 4. april 2017 HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL Rapport 2/2018 Stab for Virksomhetsstyring

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Innvandrere blir oftere

Innvandrere blir oftere blir oftere pågrepet Ulla Haslund Hva er en pågripelse? Den som kan mistenkes for å ha gjort noe som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder, kan pågripes. Samtidig skal det være fare for rømming, forspillelse

Detaljer

Klasse, alder og sosial kontroll. Christie 2000, Høigaard 2002, Wacquant 1996 Thorsen 2003 Young 1999

Klasse, alder og sosial kontroll. Christie 2000, Høigaard 2002, Wacquant 1996 Thorsen 2003 Young 1999 Klasse, alder og sosial kontroll Christie 2000, Høigaard 2002, Wacquant 1996 Thorsen 2003 Young 1999 Siktede for lovbrudd etter alder i 2001 (SSB, Stene 2003) Antall siktede for lovbrudd: 84 407 Menn i

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 DRAP I NORGE 2009 2018 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2018 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2009 2018

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

Notater. Ulla Haslund. Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2. 2003/14 Notater 2003

Notater. Ulla Haslund. Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2. 2003/14 Notater 2003 2003/14 Notater 2003 Ulla Haslund Notater Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord Dette notatet

Detaljer

Narkotika, kontroll og bruk

Narkotika, kontroll og bruk Siktede for narkotikalovbrudd, -21 Narkotika, kontroll og bruk For 35 år siden dukket begrepet "narkotika" opp i kriminalstatistikken. I 1968 ble det etterforsket 21 narkotikaforbrytelser, som den gang

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt Utgitt januar 2019 Ungdomskriminalitet Nordland politidistrikt Innhold Innledning og metode... 4 Straffesaksregisteret (STRASAK)... 4 Statistisk sentralbyrå (SSB)... 4 Ungdata... 5 Kort om funn i analysen...

Detaljer