Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo"

Transkript

1 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011

2

3 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011

4 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning Formål Avgrensning 9 2. Metode Kilder Statistikk Samtaler Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo Omfanget av barn og unge som gjerningsperson Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 22 år Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 22 år Ran, vold og narkotika Ran Fysisk vold Narkotika Ran og vold gjerningssted Unge gjengangere Unge gjengangere under 18 år Unge gjengangere i 2009 og 2010 status i Gjengangere fra 18 til 22 år Gjengangere og nettverk Barne- og ungdomskriminalitet i sentrum Straffbare forhold i sentrum med gjerningsperson under 18 år Gjerningspersonenes bostedstilhørighet 37 4 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

5 7. Unge lovbrytere under 18 år uten bostedsadresse i Oslo Unge lovbrytere uten registrert adresse i Norge Unge gjengangere uten registrert adresse i Norge Unge gjengangere med adresse utenfor Oslo Rusmidler blant ungdom Rustrender Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom Syntetisk cannabis Doping Rus og kriminalitet blant unge i Oslo sentrum Stabile totaltall, men færre nye i Oslo sentrum som arena for utprøving Innenbys, utenbys eller utenlands tilhørighet Unge på drift i Europa Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Sentrumssatsningens positive effekt overfor unge i risiko Barn og ungdom som ofre for kriminalitet i Oslo Omfanget av barn og ungdom som ofre for kriminalitet Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 22 år Kriminalitet som rammer barn og unge Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 22 år Ran og vold med unge ofre gjerningssted Reaksjoner mot unge lovbrytere Avslutning 62 Child and youth crime in Oslo 2011 summary 64 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 5

6 Sammendrag Barne- og ungdomskriminalitetens omfang I 2011 ble 1274 personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2010 var Dette tilsvarte en nedgang på 3,8 % i antall anmeldte personer i aldersgruppen. Guttenes andel har vært stigende de siste årene, og var i 2011 på 83,0 %. De registrerte personene under 18 år ble anmeldt for totalt 2312 straffbare forhold i Det tilsvarende antallet i 2010 var 2465 forhold. Dette ga en nedgang i antall straffbare forhold i aldersgruppen på 6,2 %. Flertallet av ungdommene under 18 år som ble registrert for straffbare forhold i 2011 ble anmeldt for bare ett forhold (70,4 %). Blant de unge under 18 år med registrert straffbare forhold i 2010 ble 22,3 % registrert med straffbare forhold i I 2011 ble 2930 personer i alderen fra og med 18 inntil 23 år registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2010 var Guttene utgjorde 81,3 %. De registrerte personene i alderen 18 inntil 23 år ble anmeldt for totalt 6238 straffbare forhold i Det tilsvarende antallet i 2010 var Dette ga en nedgang på 7,1 %. I 2011 sto barn og unge under 18 år for 5,4 % av registrerte straffbare forhold i Oslo. Andelen var 20,1 % dersom vi tar med alle inntil fylte 23 år. Kriminalitetsprofil Blant gutter under 15 år var vold og trusler den vanligste kategorien av lovbrudd i 2011, etterfulgt av naskeri. Blant gutter i alderen år var det vanligste lovbruddet narkotika, fulgt av vold og trusler. Naskeri var det klart vanligste lovbruddet begått av unge jenter. Det nest vanligste lovbruddet blant jenter under 15 år var vold og trusler, mens denne kategorien var omtrent jevnstor med narkotika blant jenter i alderen år. I aldersgruppen 18 inntil 23 år var narkotika det vanligste lovbruddet blant både guttene og jentene i Det nest vanligste lovbruddet blant jenter i aldersgruppen var naskeri, mens det for guttene var trafikkforseelser. Unge gjengangere Noen få ungdommer står for en stor andel av den totale registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. De 20 ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold i 2011 sto for 11,8 % av den registrerte kriminaliteten begått av ungdom under 18 år. I 2011 ble det i Oslo registrert 132 unge gjengangere under 18 år, det vil si ungdom under 18 år med 4 eller flere straffbare forhold dette året. Dette var 10 færre enn året før. De aller fleste unge gjengangere under 18 år var gutter (93,2 %). 54,5 % de unge gjengangerne var norske statsborgere. 30,3 % hadde norsk landbakgrunn (dvs. at deres foreldre var født i Norge). Blant de 132 unge gjengangerne under 18 år i 2011 var det 60,6 % som ikke var registrert med noe straffbart forhold i Oslo i Blant de unge gjengangere i 2009 var det en betydelig nedgang i den registrerte kriminaliteten i Oslo i 2010 (ned 63,6 %). Fra 2009 til 2011 var deres registrerte kriminalitet redusert med 78,9 %. 6 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

7 Blant de som ble registrert som unge gjengangere i 2010, var det 43,0 % som ikke ble registrert med straffbar handling i Oslo i Den samlede registrerte kriminaliteten til de unge gjengangerne i 2010 var i 2011 redusert med 62,0 %. Kriminaliteten i sentrum 40,4 % av de straffbare forholdene med gjerningsperson under 18 år i 2011 fant sted i sentrum av Oslo. 52,0 % av alle de straffbare forholdene gjengangerne under 18 år stod bak, fant sted i sentrum. Blant de straffbare forholdene som fant sted i sentrum var det en stor andel med gjerningsperson uten adresse i Oslo. I aldersgruppen under 18 år var denne andelen 59,2 %. Unge lovbrytere uten bostedsadresse i Oslo 27,0 % av de unge under 18 år registrert med lovbrudd i Oslo i 2011 hadde ikke registrert bostedstilhørighet i byen. Andelen uten registrert bostedstilhørighet i Oslo var 45,5 % blant de unge gjengangerne, så mange uten adresse i Oslo hadde gjentagede straffbare forhold i byen. 7,1 % av de unge under 18 år registrert med lovbrudd i Oslo hadde adresse i utlandet eller ikke kjent adresse i det hele tatt. I tillegg reiser vi spørsmål om hvor vidt det kan være flere med bostedsadresse utenbys som er uten faktisk bostedstilknytning. Rusmidler blant ungdom Oslo Legevakt melder om sterk økning i antall rusforgiftede unge. Foreløpige tall fra Oslo Legevakts kartlegging av rus-problemer blant unge under 23 år tyder på at det er særlig grunn til å være oppmerksom på alkoholbruk blant unge jenter, og på bruk av alkohol i kombinasjon med andre rusmidler. Syntetisk cannabis synes å ha fått en viss utbredelse. Noen varianter er svært potente, og faren for overdosering er stor. Blant de som fikk oppfølging av Uteseksjonen i 2011 var 46 % registrert bosatt i Oslo, 42 % hadde utenbys adresse og 12 % hadde ikke adresse i Norge. Etter økt innsats mot åpne rusmiljøer fra forsommeren 2011, med blant annet økt tilstedeværelse av politi, har ansamlingene i de åpne rusmiljøene blitt betydelig redusert og barn og unges terskel for å oppsøke disse miljøene synes å ha blitt hevet. Barn og unge som offer for lovbrudd I 2011 ble til sammen 1681 personer under 18 år registrert som offer i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette var en økning sammenliknet med i 2010 da det ble registrert 1389 personer som ofre i denne aldersgruppen. Av de registrerte ofrene i 2011 var 51,1 % gutter og 48,9 % jenter. I aldersgruppen år var det 6076 personer som ble registrert som offer i Av disse var 43,8 % gutter og 56,2 % jenter. For begge aldersgruppene utgjøres økningen langt på vei av en økning i antall forhold registrert for grovt tyveri fra person på offentlig sted. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 7

8 1 8 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

9 Innledning 1.1. Formål Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SLT i Oslo). Dette er et tverretatlig samarbeid om forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Dette er det sjuende året på rad at det publiseres en slik rapport innenfor rammen av SaLTo 1. Arbeidet med rapporten har vært ledet av Strategisk stab, Oslo politidistrikt, og utarbeidet i nært samarbeid med SaLTo-sekretariatet. Uteseksjonen og Kompetansesenter rus (begge Velferdsetaten) har bidratt sterkt til kapittelet om rusmidler blant ungdom. Også andre i SaLTo-samarbeidet har bidratt til rapporten ved å dele av sin kunnskap. Rapporten har til hensikt å understøtte SaLTo s målsetting om å utvikle et helhetlig kriminalitetsforebyggende arbeid basert på kunnskap, analyse og erfaringer. SaLTo har også som eget innsatsområde å drive metodeog kompetanseutvikling og formidle kunnskap innen sitt virksomhetsområde. Gjennom kartlegging av barne- og ungdomskriminalitet og beskrivelse av tendenser og utfordringer innenfor rusbruk blant unge i Oslo, søker rapporten å underbygge valg av innsatsområder, målsetninger og tiltak i det forebyggende arbeidet. Dette inkluderer tiltak for å raskt og målrettet kunne følge opp unge som har begått lovbrudd. Rapportens redegjørelse for kriminalitet som barn og unge utsettes for skal understøtte SaLTo s arbeid for støtte til barn og unge som er utsatt for kriminalitet. Rapportens redegjørelse for barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo sentrum gjenspeiler SaLTo s valg av forebygging i sentrum som et innsatsområde. På samme måte bidrar rapporten med kunnskap om kriminalitet i aldersgruppen fra 18 inntil 23 år for å understøtte arbeidet med å utvikle gode modeller for det forebyggende arbeidet overfor denne aldersgruppen Avgrensning Rapporten legger hovedvekt på barn og unge under 18 år (mindreårige). Personer under 15 år er ikke strafferettslig ansvarlige, men begår likevel kriminelle handlinger og har behov for oppfølging. Rapporten inneholder også registrert kriminalitet for aldersgruppen fra og med 18 inntil 23 år. Dette for å si litt om utviklingen videre etter fylte 18 år, og for å styrke kunnskapen som ligger til grunn for målrettede tiltak ovenfor ungdom i denne aldersgruppen (jf SaLTo-samarbeidets definerte målgrupper). 1 Alle SaLTo-publikasjoner er tilgjengelige på nettsiden Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 9

10 2 10 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

11 Metode 2.1. Kilder Rapporten består i stor grad av presentasjon av kvantitative data fra politiets straffesaksregister (STRASAK), bearbeidet spesielt for bruk innen SaLTo-samarbeidet. Av annen kvantitativ data benyttes rusmiddelstatistikk fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), registerdata fra Velferdsetaten vedrørende deres innsats overfor barn og unge og befolkningsstatistikk fra Oslo kommune. Disse dataene suppleres i noen grad av kvalitativ data fra samtaler med ansatte i politi og kommune som arbeider forebyggende overfor barn og ungdom. I tillegg anvendes kvalitative data innenfor temaet rusmidler, hvor fagansattes kunnskap og erfaringer utfyller Velferdsetatens registerdata. I tillegg refereres noe foreliggende forskning Statistikk Statistikken som viser kriminalitetsutviklingen er basert på foreliggende statistikker fra politiet og egenprodusert statistikk laget på grunnlag av manuelle søk i straffesaksregisteret (STRASAK). Disse søkene er gjort ved hjelp av analyseprogrammet PAL for STRASAK. Basen det søkes i er dynamisk og oppdateres en gang i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer kan føre til noe variasjon i tallene (f.eks. grunnet oversendelse av saker mellom politidistrikter eller omkoding av saker). I tilfeller hvor det foreligger slike variasjoner i tallene som presenteres i denne rapporten er dette påpekt spesielt. Avvikene er som oftest små. Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og unge er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og domfelte som var under 23 år på gjerningstidspunktet, i straffbare forhold registrert i 2011 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. Dette betyr at straffbare forhold begått i Oslo av barn og unge som er bosatt utenfor byen er inkludert i tallmaterialet, mens straffbare forhold begått utenbys av barn og unge bosatt i Oslo ikke er inkludert. Både forbrytelser og forseelser er inkludert blant de straffbare forholdene. Såkalte undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. 2 Saker som er foreldet og saker hvor det er et stort avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning er også trukket ut. hvorvidt forholdene er begått av barn og ungdom, omhandles her kun de tilfellene hvor (den angivelige) gjerningspersonen var kjent på det tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret ble gjort. Betegnelsen gjerningsperson brukes i rapporten om personer som har status som mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Det er viktig å presisere at dette ikke innebærer at personene er formelt tiltalt eller dømt. Statistikken gir et bilde av gjerningspersonene slik de framtrer på tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret er gjort. 3 Når det gjelder gjerningspersoners adresse, er ikke disse alltid verifisert opp mot Folkeregistret eller andre aktuelle registre. Dette kan skyldes etterslep i registre eller at vedkommendes adresse ikke nødvendigvis er registrert i Folkeregistret. For personer uten norsk personnummer vil heller ikke alder eller statsborgerskap nødvendigvis være verifisert. 4 Uttrekkene av kriminalitet som barn og unge er offer for er gjort på tilsvarende måte, men da ved å ved å søke ut fornærmede som var under 23 år på gjerningstidspunktet. Innenfor flere typer av kriminalitet vil det være mørketall, enten fordi de straffbare forholdene ikke oppdages eller fordi de av ulike andre årsaker ikke blir anmeldt til politiet. Statistikken påvirkes også av i hvilken grad politiet etterforsker og eventuelt oppklarer anmeldte forhold. Antall registrerte forhold vil også være påvirket av politiets egen innsats og prioriteringer. Disse vil kunne endre seg noe over tid Samtaler Noe av data i rapporten er basert på kvalitativ informasjon fra samtaler med personer som arbeider forebyggende opp mot eller som på annen måte besitter kunnskap om barne- og ungdomskriminalitet eller rusproblematikk. Samtalene har vært av uformell karakter. Når det i statistikken henvises til anmeldte straffbare forhold er dette noe annet enn anmeldelser. Flere personer kan være mistenkt eller siktet i en og samme anmeldelse. Her behandles disse som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. I og med at det må være en knytning mellom anmeldelse og person for å kunne avgjøre 2 En undersøkelsessak kan også dreie seg om et straffbart forhold. I disse tilfellene vil saken på et senere tidspunkt bli kodet om til den aktuelle lovbruddskategorien. 3 For mer om kriminalstatistikk og om straffesaksregisteret (STRASAK), se Sætre, Marianne (2007). Analyser av kriminalitet: En innføring i data og metoder i samfunnsvitenskapelige og strategiske kriminalanalyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 4 Politiets erfaringer tilsier at det alltid vil være noen uten norsk personnummer som oppgir å være yngre enn hva som senere framkommer gjennom aldersfastsetting. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 11

12 3 12 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

13 Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Folketallet i Oslo var pr. 1. januar 2012 på innbyggere. Dette er flere enn ved inngangen til 2011, noe som er en økning på 2,3 %. Veksten i befolkningen ar i de senere årene vært størst i indre by. Ser man på utviklingen de siste syv årene har veksten i befolkningen vært på 14,8 % for Oslo som helhet, mens den har vært på hele 22,5 % for indre by. Ved inngangen til 2011 var hver femte innbygger i byen under 20 år. 5 Det har samtidig vært en stor økning i befolkningen i hele Osloregionen. Figur 1. Befolkningsendring etter alder. Oslo i alt, indre og ytre by. Prosent. 6 Indre by: Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St.Haugen, Frogner og Sentrum. Ytre by: Ullern, Vestra Aker, Nordre Aker, Bjerke, Grorud, Stovner, ALna, Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Marka. INDRE by ytre by i alt Hele befolkningen 14,8 23,4 26,3 21,4 10,6 7,8 21,0 17,7 15,8 19,0-1,8-11,7-23,7 0 år 1-4 år 5 år 6-12 år år år år år år år år 90 år Det forventes fortsatt stor vekst i befolkningen i Oslo, og yngrebølge begynner å bli et kjent begrep for å beskrive veksten i barne- og ungdomsbefolkningen i byen. 7 Kvinner får flere barn enn tidligere, flere kvinner i fødedyktig alder flytter til byen og flere barnefamilier blir boende i byen. Veksten i befolkningen i årene som kommer vil fordele seg ujevnt på bydelene. Den vil være desidert størst i indre by øst. Det er her det er planlagt størst boligutbygging i de kommende årene. 5 Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten ( utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/ befolkning/article html). 6. Ibid. 7. Oslo-speilet nr Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 13

14 3. Barne- og Ungdomsbefolkningen i Oslo 14 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

15 3. Barne- og Ungdomsbefolkningen i Oslo De mest folkerike bydelene pr. 1. januar 2011 var Frogner (51 120), Nordre Aker (47 433) og Grünerløkka (47 256). Bydelene Alna, Østensjø og Nordstrand er også store bydeler med over innbyggere. I Oslo kommunes befolkningsfremskrivning frem til 2030 forventes (etter det såkalte hovedalternativet av fremskrivningene) en befolkningsvekst i alle byområdene i Oslo, men med størst vekst i Indre Øst, et område som inkluderer bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. 8 I dette området forventes en vekst på over 30 %. Det vil dermed bli større fortetting i sentrumsnære områder av byen. Som tabellen under viser, forventes det også en svært stor befolkningsvekst i bydel Alna. For Oslo som helhet forventes det at fra 2011 har befolkningen i aldergruppen år økt med 14,9 % innen 2020, og med 41,3 % innen For aldersgruppen år er forventet vekst 16,9 % innen 2020 og 40,7 % innen Det forventes samtidig en betydelig vekst i barne- og ungdomsbefolkningen i øvrige deler av Oslo-regionen. Tabell 1. Bydelenes befolkning i Oslo pr og fremskrevet til , samt vår utregning av prosentvis vekst fra 2011 til fremskrivning for Endring Oslo totalt ,50% Gamle Oslo ,60% Grünerløkka ,60% Sagene ,90% St. Hanshaugen ,80% Frogner ,30% Ullern ,30% Vestre Aker ,10% Nordre Aker ,70% Bjerke ,20% Grorud ,00% Stovner ,90% Alna ,80% Østensjø ,40% Nordstrand ,40% Søndre Nordstrand ,40% Sentrum ,70% Marka ,70% Uten registrert adresse ,20% 8.Rapporten Befolkningsfremskrivning Oslo Oslo: Utviklings- og kompetanseetaten, Avdeling for statistikk, analyse og datavarehus. 9. Ibid. 10. Ibid. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 15

16 4 16 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

17 Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo I denne delen presenteres statistikk over unge gjerningspersoner registrert i Oslo politidistrikt i Gjerningsperson brukes her om personer som er mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Dette innebærer ikke at personene er formelt tiltalt eller dømt (jfr. punkt 2.2.) Omfanget av barn og unge som gjerningsperson I 2011 sto barn og unge under 18 år for 5,4 % av registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt. Dette er praktisk talt uendret fra 2010 da den var 5,5 %, men lavere enn i 2009 da den var 7,4 %. Tilsvarende var denne andelen i 2008 på 7,3 % og i 2007 på 8,4 %. Dersom man inkluderer unge opp til og med 22 år stiger andelen til 20,1 % av de registrerte forholdene i Gjerningspersoner under 18 år Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 gikk ned i 2011, sammenliknet med de foregående årene. I 2011 ble totalt 1274 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mens det tilsvarende antallet i 2010 var 1325 personer. Dette tilsvarte en nedgang i antall anmeldte personer i aldersgruppen på 3,8 % (51 færre anmeldte personer). Av personene under 18 år som ble anmeldt i 2011 var 76,3 % gutter og 23,7 % jenter. I 2007 utgjorde jentene 32,3 %, men andelen har siden sunket for hvert år. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 17

18 Blant de 1274 unge under 18 år registrert med straffbare forhold i 2011 finner vi 214 (16,8 %) som også ble registrert med forhold i Dette vil si at 83,2 % av dem under 18 år registrert med straffbare forhold i 2011, ikke var registrert med straffbart forhold i Oslo i ,7 % av de som ble registrert i 2010 ikke ble registrert med straffbart forhold i Av de 296 registrert med straffbare forhold begge disse årene var det 74 som var registrert med 4 forhold eller flere i 2011, altså såkalte gjengangere i (Se eget kapittel om unge gjengangere.) Blant de 1325 under 18 år som ble registrert med straffbare forhold i 2010 ble 296 (22,3 %) også registrert med forhold i Dette vil si at Tabell 2. Antall personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt for årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,6 33,6 30,2 31,9 30,6 30,2 Gutter ,4 66,4 69,8 68,1 69,4 69,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,0 31,8 30,8 24,2 22,2 21,0 Gutter ,0 68,2 69,2 75,8 77,8 79,0 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,8 32,3 30,6 26,7 24,9 23,7 Gutter ,2 67,7 69,4 73,3 75,1 76,3 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

19 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo Antall straffbare forhold I 2011 ble det totalt registrert 2312 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. 11 Dette var en nedgang på 6,2 % (153 forhold) fra 2010, da det ble registrert 2465 forhold. Av forholdene i 2011 ble gutter registrert med 1919 forhold (83,0 %) og jenter med 494 forhold (17,0 %). Jentenes andel av forholdene har sunket hvert år siden Flertallet av de registrerte gjerningspersonene under 18 år ble kun registrert for ett enkelt straffbart forhold i løpet av Det var tilfelle for 70,4 % av gjerningspersonene, og dette er relativt flere enn i 2010 (da 66,4 %). Tabell 3. Antall straffbare forhold i Oslo politidistrikt med gjerningsperson under 18 år i årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,3 29,3 26,2 30,1 29,6 29,5 Gutter ,7 70,7 73,8 69,9 70,4 70,5 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,2 24,4 23,3 17,9 17,0 13,6 Gutter ,8 75,6 76,7 82,1 83,0 86,4 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,4 25,7 24,2 21,0 20,0 17,0 Gutter ,6 74,3 75,8 79,0 80,0 83,0 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11. Forhold viser til knytningen mellom anmeldelse og mistenkt/siktet. Dersom flere personer er anmeldt i en og samme anmeldelse regnes dette som ett forhold for hver av de anmeldte personene. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 19

20 Tabell 4. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt av den enkelte ungdom under 18 år i årene Absolutte tall og prosent. Antall forhold/år Over Sum antall Antall forhold/år (%) ,5 70,4 66,9 66,4 70,4 2 12,6 15,4 16,2 15,7 14, ,7 11,3 13,3 14,6 12, ,1 1,8 2,5 2,3 2, ,8 1,0 0,8 0,8 1,1 Over 20 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 Sum prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= antall personer Det er relativt få barn og unge som i løpet av et år blir registrert med svært mange straffbare forhold. I 2011 ble 132 i denne aldersgruppen registrert med 4 forhold eller flere. Disse er særskilt omhandlet i kapittelet om unge gjengangere Gjerningspersoner fra 18 til 22 år Antall ungdommer fra og med 18 til og med 22 år som ble anmeldt for straffbare forhold var noen få færre i 2011 enn i Til sammen ble 2930 personer i denne aldersgruppen registrert for straffbare forhold i 2011, mens dette gjaldt 2994 personer i Kjønnsfordelingen var 81,3 % gutter og 18,7 % jenter. Denne kjønnsfordelingen er tilnærmet den samme som i Tabell 5. Antall personer år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i årene 2010 og 2011, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent År Jenter ,1 18,7 Gutter ,9 81,3 Totalt ,0 100,0 20 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

21 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo Tabell 6. Antall straffbare forhold i Oslo politidistrikt med gjerningsperson mellom 18 og 22 år i årene 2010 og 2011, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent År Jenter ,6 15,1 Gutter ,4 84,9 Totalt ,0 100,0 Blant de registrerte ungdommene i denne aldersgruppen ble 64,1 % anmeldt for kun ett straffbart forhold i En del ungdommer i denne alderen ble registrert med mange forhold i løpet av året. Til sammen ble 438 personer registrert med 3-6 forhold, 64 personer med 7-10 forhold, 45 personer med forhold og 20 personer med over 20 forhold. Antall personer med over 20 forhold i løpet av året steg dermed fra 15 i 2010 til 20 i Det ble i 2011 registrert 343 personer i denne aldersgruppen med 4 forhold eller flere. Noe mer informasjon om disse er å finne i kapittelet om unge gjengangere Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Blant unge jenter er naskeri det vanligste lovbruddet. I 2010 utgjorde dette 66,7 % av alle anmeldte forhold blant jenter under 15 år og 37,0 % blant jenter i alderen år. Det nest vanligste lovbruddet blant jenter under 15 år var vold og trusler (10,2 %), mens narkotika og vold/trusler utgjorde omtrent like stor del av lovbruddene blant jenter i alderen år (henholdsvis 13,0 og 12,6 %). Blant jentene både under og over 15 år var det i 2011 en nedgang i andelen narkotikaforhold sammenlignet med de to foregående årene. Det vanligste lovbruddet blant gutter under 15 år var vold og trusler (28,7 %), fulgt av naskeri (26,7 %). Blant gutter i alderen år var det vanligste lovbruddet narkotika (19,1 %), fulgt av vold og trusler (14,4 %). Tabell 7. Kriminalitetsprofil for lovbrytere under 15 år i årene , fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt Ungdom under 15 år Narkotika 1,3 5,1 0,7 2,8 4,5 3,7 2,4 4,7 2,8 Bedrageri 0,0 0,0 0,0 1,3 1,2 0,6 0,9 0,8 0,4 Seksuallovbrudd 0,4 0,0 0,0 0,8 1,2 0,6 0,7 0,8 0,4 Vold og trusler 11,4 8,4 10,2 24,2 29,0 28,7 20,3 22,9 23,2 Motorvogntyveri 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,6 1,7 0,0 0,4 Simple/grove tyverier 6,1 3,9 5,4 10,0 7,3 8,5 8,9 6,3 7,6 Ran 0,9 1,1 0,0 5,3 3,1 1,1 4,0 2,5 0,8 Skadeverk 2,2 2,8 2,7 12,5 8,5 9,9 9,4 6,8 7,8 Naskeri 72,8 67,4 66,7 26,5 24,1 26,7 40,4 36,9 38,5 Heleri 0,0 0,6 0,0 0,8 2,1 1,1 0,5 1,7 0,8 Trafikkforseelser 1,3 0,6 0,7 2,3 1,4 2,8 2,0 1,2 2,2 Kniv og våpen 0,0 0,6 0,7 3,8 3,0 2,6 2,6 2,3 2,0 Utlendingsloven 0,0 1,1 0,7 0,2 2,6 0,3 0,1 2,2 0,4 Annet 3,5 8,4 12,2 7, ,8 6,1 10,9 12,6 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= antall forhold Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 21

22 Tabell 8. Kriminalitetsprofil for lovbrytere år i årene fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt Ungdom år Narkotika 16,8 22,5 13,0 18,7 20,7 19,1 18,4 21,0 18,3 Bedrageri 3,3 4,7 1,2 0,3 1,9 1,3 0,9 2,4 1,3 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 0,9 1,1 1,4 0,7 0,9 1,2 Vold og trusler 13,0 14,6 12,6 12,0 14,3 14,4 12,1 14,3 14,2 Motorvogntyveri 0,0 0,3 0,0 1,6 1,0 1,0 1,3 0,9 0,8 Simple/grove tyverier 3,8 7,6 7,7 10,8 11,2 13,1 9,5 10,6 12,4 Ran 1,5 0,0 1,6 8,7 5,9 5,4 7,4 4,9 4,9 Skadeverk 3,3 0,6 0,4 8,6 3,4 3,1 7,6 2,9 2,7 Naskeri 41,4 31,3 37,0 9,0 9,6 10,0 14,8 13,3 13,7 Heleri 2,0 0,6 1,6 3,1 3,0 3,6 2,9 2,6 3,3 Trafikkforseelser 2,3 1,9 0,4 6,5 7,2 6,6 5,8 6,3 5,8 Kniv og våpen 1,5 0,3 0,4 4,2 3,2 3,2 3,7 2,7 2,8 Utlendingsloven 0,8 1,6 1,2 3,1 5,6 3,1 2,7 4,9 2,8 Annet 10,5 13,9 22,8 12,6 11,8 14,9 12,2 12,2 15,9 Totalt 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 N= antall forhold For begge kjønn i begge aldersgrupper ser vi at det i 2011 var en økning i andelen forhold i samlekategorien Annet, og at denne kategorien da utgjør en relativt stor del av forholdene. I denne kategorien finner vi blant annet ordensforstyrrelser, dokumentforfalskning og brudd på henholdsvis Utlendingsloven og Politiloven. Sistnevnte hjemler blant annet anmeldelser for å unnlate å etterkomme politiets pålegg. En økning av disse i 2011 må sees i lys av at politiet iverksatte en strategi som gikk ut på å vektlegge bortvisning framfor anmeldelse ved utvalgte typer narkotikalovbrudd i de åpne rusmiljøene. Ikke alle overholdt dette pålegget, og for noen resulterte dette i anmeldelse Gjerningspersoner fra 18 til 22 år I aldersgruppen år utgjorde narkotika den høyeste andelen for både gutter og jenter i Blant jentene utgjorde narkotika 14,5 % av de registrerte straffbare forholdene, mens det for guttene utgjorde 20,9 %. For både gutter og jenter var andelen narkotika lavere enn året før. Dette må sees i sammenheng med politiets endringer i valg av strategi i innsatsen rettet mot narkotikalovbrudd. Det nest vanligste lovbruddet blant jenter i aldersgruppen i 2011 var naskeri (13,8 %). De nest vanligste lovbruddene blant gutter var trafikkforseelser, vold/trusler og simple/grove tyverier, med andeler på mellom 11,0 og 11,7 %. 22 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

23 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo Tabell 9. Kriminalitetsprofil for lovbrytere år i årene 2010 og 2011, fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt Ungdom år Narkotika 19,1 14,5 25,8 20,9 24,8 19,9 Bedrageri 4,3 9,9 1,6 1,9 2,0 3,1 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 1,0 1,1 0,8 0,9 Vold og trusler 8,0 9,3 9,5 11,2 9,2 10,9 Motorvogntyveri 0,9 1,0 1,3 1,0 1,2 1,0 Simple/grove tyverier 10,1 10,7 9,9 11,0 9,9 11,0 Ran 0,4 0,5 2,9 2,8 2,5 2,5 Skadeverk 1,1 1,0 4,1 2,5 3,6 2,3 Naskeri 17,4 13,8 5,2 5,5 7,1 6,8 Heleri 4,0 4,0 3,5 3,3 3,5 3,4 Trafikkforseelser 7,1 6,0 9,8 11,7 9,4 10,9 Kniv og våpen 2,3 2,2 3,1 2,6 3,0 2,6 Utlendingsloven 3,5 3,6 4,8 2,9 4,6 3,0 Annet 21,8 23,5 17,5 21,6 18,4 21,7 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= antall forhold Ran, vold og narkotika Ran Det ble i 2011 registrert 92 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette var en nedgang sammenliknet med 2010, da det ble registrert 107 forhold (ned 14,0 %). Antallet i 2011 var det laveste i løpet av den siste tiårsperioden. Antallet lå spesielt høyt i årene rundt årtusenskiftet. Toppen var i 1999, da det ble registrert hele 308 forhold. Enkelte ungdommer ble registrert for flere ran i løpet av året. Det ble til sammen registrert 49 ulike gjerningspersoner under 18 år i Til sammenlikning ble det i 2010 registrert 62 ulike gjerningspersoner, og i 2009 var antallet 101. Antallet i 2011 var det laveste i løpet av den siste tiårsperioden. Figur 2. Ran begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år i årene Antall straffbare forhold og antall personer Antall straffbare forhold Antall personer Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 23

24

25

26 Av det totale antall registrerte forhold for narkotika med en gjerningsperson under 18 år i 2011 sto gutter for 90,4 % (312 forhold) og jenter for 9,6 % (33 forhold). Nedgangen i antall forhold fra 2010 til 2011 var større blant gutter enn blant jenter. I 2010 stod jentene for 19,0 % av forholdene. Ser vi på unike gjerningspersoner utgjorde guttene 89,5 % (221 personer), mens jentene utgjorde 10,5 % (26 personer) i Fra 2010 til 2011 var det en økning på 9 gutter som ble anmeldt for narkotikakriminalitet, mens det var en nedgang på 29 jenter. I 2010 utgjorde jentene 20,6 % av ungdommene som hadde narkotikaanmeldelse(r). Den yngste som ble registrert med narkotikalovbrudd i 2011 var 12 år på gjerningstidspunktet, og 14 personer var under 15 år på gjerningstidspunktet. I alt ble 20 personer under 18 år anmeldt for 3 eller flere narkotikalovbrudd i løpet av I 2010 var det tilsvarende tallet 35. Ingen i aldersgruppen var registrert for mer enn 6 narkotikalovbrudd i Av det totale antall registrerte forhold for narkotika med en gjerningsperson under 18 år gjaldt 238 brudd på legemiddelloven. Dette utgjorde en andel på 69,0 % av alle registrerte narkotikaforhold i denne aldersgruppen. Det ble registrert 104 forhold for strl. 162, 1. ledd, noe som utgjorde en andel på 30,1 % av alle narkotikaforhold i aldersgruppen. Det ble i tillegg registrert 2 forhold av grovere karakter kodet etter strl. 162, 2. ledd. Det ble ikke registrert noen forhold etter strl. 162, 3. ledd, den såkalte proffparagrafen. Fordelingen av forhold mellom de ulike typer av narkotikalovbrudd var svært sammenfallende med fordelingen i De fleste av narkotikaforholdene i denne aldersgruppen ble begått av personer med norsk statsborgerskap (69,6 %). Det ble i tillegg registrert gjerningspersoner med statsborgerskap fra 27 andre land Ran og vold gjerningssted I denne delen presenteres kart hvor tilfeller av ran og fysisk vold vises på grunnlag av registrert gjerningsadresse. Det er ikke alle saker som er ført med en eksakt gjerningsadresse og disse vil således ikke framgå av kartene. 15 For ran viser kartet alle forhold med en gjerningsperson opp til og med 22 år, mens det for vold er differensiert på gjerningspersoner under 18 år og gjerningspersoner i alderen år. Årsaken til at det er slått sammen for ran, er at det her dreier seg om et lavere antall registrerte forhold. Kartene som viser forekomsten av vold gjelder tilfeller av fysisk vold, men ikke trusler om vold. Registrerte ran med unge gjerningspersoner skjedde i størst grad i sentrum og sentrumsnære bydeler. Bydelene Sentrum og Grünerløkka utmerker seg i negativ retning med over 40 forhold. Deretter fulgte de fire sentrumsnære bydelene Frogner (31), St. Hanshaugen (22) og Gamle Oslo (19). Bydelene med de høyeste frekvensene av registrert vold med gjerningsperson under 18 år var Gamle Oslo (33), Nordstrand (33) og Sentrum (31), men også bydelene Alna og Østensjø er registrert med minst 20 forhold. Når man ser på aldersgruppen år var det en klart større konsentrasjon av forhold i Sentrum (110) og de sentrumsnære bydelene Frogner (66), Gamle Oslo (56), St. Hanshaugen (46) og Grünerløkka (44). I sentrumsområdene er det sentrale trafikknutepunkter og områder med mange forretninger og utesteder som peker seg ut som særlig aktuelle både når det gjelder ran og vold. Det er i tillegg en del ran og vold som skjer i tilknytning til åpne narkotikamarkeder. Vestre Aker 2 Ullern 10 Frogner 31 Ran med gjerningsperson under 23 år i 2011 St. Hanshaugen 22 Sentrum 41 Nordre Aker 2 Sagene 14 Grünerløkka 47 Gamle Oslo 19 Nordstrand 16 Bjerke 6 Østensjø 9 Søndre Nordstrand 2 Alna 4 Grorud 4 Stovner 13 Antall forhold Over 40 Marka Ransforhold Kilder: PAL for STRASAK, PBE Oslo kommune Geokodingsprosent: 98,4 Antall forhold geokodet: 242 Laget av Christina Hofseth 15 Geokodingsprosenten er oppgitt for hvert av kartene. Denne viser hvor stor andel av forholdene med kjent gjerningsperson som er inkludert i kartet. 26 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

27 4. den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i oslo Vold med gjerningsperson under 18 år i 2011 Grorud 6 Stovner 5 Nordre Aker 8 Vestre Aker 4 Sagene 13 Bjerke 7 St. Hanshaugen 7 Alna 26 Ullern 2 Grünerløkka 5 Frogner 9 Gamle Oslo 33 Sentrum 31 Antall forhold Østensjø Nordstrand 33 Marka Over 30 Voldsforhold Kilder: PAL for STRASAK, PBE Oslo kommune Geokodingsprosent: 94,5 Antall forhold geokodet: 225 Laget av Christina Hofseth Søndre Nordstrand 16 Vold med gjerningsperson år i 2011 Grorud 13 Nordre Aker 8 Vestre Aker 5 Sagene 15 Stovner 22 Bjerke 11 St. Hanshaugen 46 Alna 18 Ullern 2 Grünerløkka 44 Antall forhold Frogner 66 Sentrum Gamle Oslo Østensjø Nordstrand 3 Marka61-70 Over 70 Voldsforhold Kilder: PAL for STRASAK, PBE Oslo kommune Geokodingsprosent: 95,3 Antall forhold geokodet: 430 Laget av Christina Hofseth Søndre Nordstrand 5 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 27

28 5 28 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

29 Unge gjengangere 5.1 Unge gjengangere under 18 år I det følgende ser vi nærmere på de unge under 18 år som ble registrert med flest straffbare forhold i Videre ser vi på utviklingen for gjengangerne som ble registrert i 2009 og 2010, for å se i hvilken grad disse er anmeldt for ny kriminalitet i løpet av 2010 og Kapittelet er avgrenset til personer som ble registrert med 4 eller flere straffbare forhold innenfor det enkelte år. I oversiktene som følger er ran, fysisk vold og narkotika oppgitt spesifikt i tillegg til det totale antall straffbare forhold. Dette er lovbruddskategorier som erfaringsmessig gir grunn til spesiell bekymring når det gjelder ungdom og gjengangerproblematikk. Det var 132 personer under 18 år som ble registrert for 4 eller flere straffbare forhold i Oslo i Det tilsvarende antallet var 142 i 2010, 149 i 2009, 117 i 2008 og 140 i Av disse unge gjengangerne i 2011 var 93,2 % gutter (123 personer) og 6,8 % jenter (9 personer). Guttenes andel har steget noe de to årene siden 2009 da andelen lå på 85 %. Aldersfordelingen på de 132 unge gjengangerne i 2011 var som følger (fordelingen på gjengangerne i 2010 er oppført i parentes): 11 år: 0 (2), 12 år: 3 (1), 13 år: 5 (0), 14 år: 6 (12), 15 år: 23 (29), 16 år: 36 (55) og 17 år: 59 (43). Dette betyr at 44,7 % av gjengangerne i 2011 var 17 år, mot 30,3 % i I 2010 var det derimot flere som var 16 år. Antallet unge gjengangere under 15 år var 14 i 2011, mot 15 i Blant de 132 unge gjengangerne i 2011 var det 52 (39,4 %) som hadde blitt registrert for straffbar handling i Det vil si at 60,6 % av de unge gjengangerne under 18 år i 2011 ikke hadde blitt registrert for straffbar handling i Oslo i Til sammen stod disse 132 ungdommene bak 860 straffbare forhold i Dette utgjorde 37,2 % av de totalt 2312 forholdene registret på noen i denne aldersgruppen. De 10 mest registrerte sto alene for 165 straffbare forhold, mens de 20 mest registrerte sto for 273 forhold. Ser man på undergrupper av kriminalitet kan det nevnes at disse 132 ungdommene i løpet av 2011 ble registrert for 68 ran, 82 tilfeller av fysisk vold og 129 narkotikalovbrudd. Den neste figuren viser fordelingen av antall forhold på de 132 unge gjengangerne. Det var 51 ungdommer som ble registrert med 4 straffbare forhold. Videre var det 62 personer som ble registrert med 5-9 forhold, mens 19 ble registrert for 10 eller flere forhold. Den som ble registrert flest ganger hadde 25 forhold i Disse tallene er svært sammenfallende med fordelingen av antall forhold blant de unge gjengangerne i Figur 5. Unge gjengangere under 18 år med fire eller flere straffbare forhold i 2011, etter antall straffbare forhold (N=132). Antall straffbare forhold Antall personer Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 29

30 8 Den neste figuren viser fordeling på bostedstilhørighet etter politikrets 16 for de registrert med en Osloadresse, og fordeling mellom kategoriene Utenbys og Utlandet/ukjent for de øvrige. Det er ikke her tatt hensyn til hvor i byen det straffbare forholdet har funnet sted, kun hvilken adresse ungdommene er registrert med i politiets straffesakssystem. Figur 6. Unge gjengangere med fire eller flere straffbare forhold i 2011, fordelt på bostedstilhørighet (N=132). utenbys 31,8 % oslo 54,5 % MAJORSTUA 5,3 % MANGLERUD 16,7 % SENTRUM 6,1 % STOVNER 10,6 % GRØNLAND 15,9 % ukjent/ utlandet 13,6 % Blant de unge gjengangerne i 2011 hadde 54,5 % bostedstilhørighet i Oslo. Det var 31,8 % som hadde bostedstilhørighet i en kommune utenfor Oslo. I tillegg var det 13,6 % som hadde bostedstilhørighet utenlands/ukjent (dvs. som ikke hadde noen registrert adresse i Norge). Fordelingen på disse kategoriene av bostedstilhørighet var ganske like i 2009 og 2010, men i 2011 økte kategorien av utenbys bostedstilhørende fra 12,0 % til 31,8 %. Andelen uten registrert adresse i Norge gikk derimot litt ned (fra 21,8 % i 2010). 17 Både i andel og i faktisk antall var det fra 2010 til 2011 en nedgang i de Oslobosatte unge gjengangerne under 18 år. I 2010 var antallet 94, mens det i 2011 var 72. Se også kapittel 7 om ungdom uten adresse i Oslo. Blant gjengangerne med bostedsadresse i Oslo var det flest fra politikretsene Manglerud og Grønland, det vil si bydeler i indre by øst og ytre østlige bydeler. Dette må også sees i lys av størrelsen på ungdomsbefolkningen i bydelene. Alle bydelene var representert med minst én ung gjenganger i Til Grønland politikrets hører ungdommene bosatt i bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo. Til Majorstua politikrets hører bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Ullern og deler av Frogner. Til Manglerud politikrets hører bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Til Sentrum politikrets hører bydelene St.Hanshaugen og deler av Frogner. Til Stovner politikrets hører bydelene Bjerke, Alna, Stovner og Grorud. 17 Her er grunnlagstallet prosentene bygger på så lavt at kun få personer vil gi relativt store utslag i prosentandel. Hvilken praksis som gjennomføres i adresseregistrering blant mindreårige som forlater sitt tildelte asylmottak vil kunne være med å påvirke størrelsen på kategoriene utenbys og utenlandsk/ukjent. Det samme gjelder politiets egen adresseregistrering. 30 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

31 5. Unge gjengangere Majoriteten (54,5 %) av de 132 ungdommene hadde norsk statsborgerskap. De øvrige hadde statsborgerskap fra i alt 18 andre land. Av disse var det flest registrert med statsborgerskap fra Algerie (14 personer, det vil si 10,6 %). Samtidig hadde et flertall (69,7 %) ikke-norsk landbakgrunn. Det betyr at de fleste hadde foreldre som har innvandret til Norge. Blant de 20 med flest straffbare forhold i 2011 hadde kun én norsk landbakgrunn. I det følgende vil vi se nærmere på de 20 personene under 18 år som ble registrert med flest straffbare forhold. I tillegg til kjønn og alder viser tabellen under hvor mange forhold hver enkelt av disse hadde innenfor lovbruddskategoriene ran, fysisk vold og narkotika i 2011, og hvor mange straffbare forhold de ble registrert med totalt i Disse tallene gjelder straffbare forhold i Oslo. I tillegg er det to kolonner som viser henholdsvis antall forhold vedkommende totalt sett er registrert med i hele Norge til og med 2011, og hvilket år de ble anmeldt første gang i et norsk politidistrikt. Disse 20 personene, alle gutter, ble i 2011 anmeldt for til sammen 273 straffbare forhold i Oslo. Dette utgjorde 11,8 % av alle straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år i Ser vi på hele kriminalitetshistorikken var de tjue personene ved inngangen til 2012 totalt anmeldt for 479 straffbare forhold i Norge. Tabell 10. De 20 personene under 18 år med flest registrerte straffbare forhold i Kjønn/alder Ran 2011 Vold 2011 Nark 2011 Totalt 2011 Totalt til nå Anmeldt første gang Gutt 17år Gutt 17 år Gutt 17 år Gutt 17 år Gutt 17 år Gutt 16 år Gutt 17 år Gutt 17 år Gutt 13 år Gutt 17 år Gutt 17 år Gutt 17 år Gutt 15 år Gutt 16 år Gutt 17 år Gutt 17 år Gutt 17 år Gutt 17 år Gutt 15 år Gutt 14 år Totalt topp Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 31

32 5.2. Unge gjengangere i 2009 og 2010 status i 2011 I 2010 ble det registrert 142 unge gjengangere under 18 år med 4 eller flere straffbare forhold i Oslo. Disse fordelte seg slik på antall nye straffbare forhold i Oslo i 2011: 61 ble ikke registrert med nye straffbare forhold (43,0 %) 50 ble registrert med 1-3 straffbare forhold (35,2 %) 31 ble registrert med 4 eller flere straffbare forhold (21,8 %) Til sammen sto disse 142 unge gjengangerne bak 900 straffbare forhold i De samme ungdommene ble i 2011 registrert for 342 straffbare forhold. Dette representerer en betydelig nedgang i antall straffbare forhold, nærmere bestemt en nedgang på 62,0 %. Antall forhold i 2011 inkluderer også forhold begått etter at ungdommene fylte 18 år, men inkluderer fortsatt kun forhold som fant sted i Oslo politidistrikt. Går vi tilbake til 2009, finner vi at det da ble registrert 149 unge gjengangere under 18 år. Disse fordelte seg slik på antall nye straffbare forhold i 2010: 77 ble ikke registrert med nye straffbare forhold (51,7 %) 35 ble registrert med 1-3 straffbare forhold (23,5 %) 37 ble registrert med 4 eller flere straffbare forhold (24,8 %) Til sammen sto disse 149 unge gjengangerne bak 1061 straffbare forhold i De samme ungdommene ble i 2010 registrert for 386 straffbare forhold. Dette representerer en betydelig nedgang i den registrerte kriminaliteten, en nedgang på 63,6 %. Når vi videre ser på de unge gjengangerne i 2009 og deres registrerte kriminelle aktivitet i 2011, finner vi at 55 av de 149 (36,9 %) var registrert med straffbare forhold i Det vil si at 63,1 % ikke ble registrert med straffbare forhold i De 149 unge gjengangerne fra 2009 ble registrert med til sammen 224 straffbare forhold i Dette er en nedgang på 78,8 % i forhold til det antallet de var registrert med i Gjengangere år I aldersgruppen fra og med 18 år inntil 23 år, ble det i 2011 registrert 343 personer med 4 eller flere straffbare forhold i Oslo politidistrikt. Det tilsvarende antallet i 2010 var 405. Av de 343 gjengangerne var 88,9 % gutter (305 personer) og 11,1 % jenter (38 personer). Aldersmessig fordeler de 343 gjengangerne som vist i neste tabell med hensyn til alder ved siste straffbare forhold. Tabellen viser at antall personer på hvert alderstrinn er økende med alder. Til sammen sto de 343 gjengangerne bak 2717 straffbare forhold i Dette utgjorde 43,5 % av de straffbare forholdene i denne aldersgruppen, mens de som antall personer utgjorde 11,7 % av personene registrert for straffbare forhold i denne aldersgruppen. (Det var totalt 6238 straffbare forhold registrert i 2011 med gjerningsperson i denne aldersgruppen.) Tabell 11. Gjengangere år fordelt på alder ved siste straffbare forhold. siste forhold Antall Andel (%) 18 år 40 11,7 19 år 53 15,5 20 år 75 21,9 21 år 77 22,4 22 år 98 28,6 Totalt ,0 32 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

33 5. Unge gjengangere Hele 113 av gjengangerne i denne aldersgruppen var registrert med 4 forhold, og 70 var registrert med 5 forhold. Til sammen utgjør dette 53,3 % av gjengangerne i aldersgruppen. 30 var registrert med 15 straffbare forhold eller flere. Det var 4 personer som ble registrert med over 40 forhold. Den med flest forhold var registrert med 61 straffbare forhold. De 20 mest registrerte gjengangerne i denne aldersgruppen stod for 595 straffbare forhold. De ti mest registrerte stod alene for 361 straffbare forhold, eller 6 % av forholdene i aldersgruppen. Til sammenligning ble de 405 gjengangere i denne aldersgruppen i 2010 registrert med til sammen 3066 straffbare forhold. Det var altså en nedgang fra 2010 til 2011 både i antall gjengangere i denne aldersgruppen og i antall forhold disse var registrert med Gjengangere og nettverk Blant unge gjengangere vil noen erfaringsmessig være personer som blir registrert for flere lovbrudd innenfor en gitt tidsperiode, men som ikke blir registrert for ny kriminalitet senere. Det kan være at lovbruddene de ble registrert for knyttet seg til en enkeltepisode eller en konflikt og at nye lovbrudd ikke er like aktuelt dersom denne situasjonen løser seg. Forebyggende arbeid fra en rekke aktører vil sannsynligvis også være en viktig faktor i å hindre videre lovbrudd. Andre av de unge gjengangerne vil være personer som derimot fortsetter med lovbrudd og er gjengangere over tid. Blant disse er det en del som inngår i nettverk, dvs. at de kjenner hverandre, omgås hverandre og begår lovbrudd sammen. Det er et kjent fenomen fra mange år tilbake at det vokser frem grupperinger av ungdom, mer eller mindre løst organisert, som begår kriminalitet i en kortere eller lengre periode. De fleste blir oppløst etter en periode. Det kan være at ungdommene endrer adferd med økende alder etter hvert som man blir mer etablert, får nye relasjoner eller kanskje flytter til et annet sted. Det er likevel eksempler på at ungdom rekrutteres videre til mer etablerte gjenger etter hvert som de blir voksne. ulike deler av byen. Dette kan være videregående skoler eller skoler med et bestemt utvalg av elever som målgruppe. Andre nettverk av unge har ikke nødvendigvis noen geografisk tilknytning. Da ungdommer i Oslo begynte å omtale seg selv med et kjent gjengnavn fra Mellom- Amerika, var dette for eksempel en gruppe unge som besto av ungdom fra mange kanter av byen uten noen åpenbar felles geografisk tilknytning. Framveksten av sosiale medier har nok spilt en sentral rolle i denne utviklingen. Sosiale medier kan også se ut til å bidra til mer flyktige konstellasjoner av nettverksdannelser. En annen side ved ungdommers bruk av sosiale medier er at dette kan gi politiet og andre forebyggere mer, og tidligere, informasjon om ungdommenes aktiviteter, og gjerne allerede på det tidspunktet hvor disse planlegges. I løpet av våren 2011 fant det i Oslo sted flere slagsmål med et stort antall involverte ungdommer og unge voksne. Mange av hendelsene hadde fellestrekk med hensyn til hendelsesforløp, deltakernes alder og etniske opprinnelse. Minst 80 ulike personer deltok i ett eller flere av slagsmålene. Alderen på de identifiserte deltakerne var mellom 12 og 29 år, hvorav de fleste var fra 14 til 18 år. Volden kan i noen av hendelsene omtales som svært grov, og det ble ved flere tilfeller benyttet kniv, og slag- og skytevåpen. Ved noen av hendelsene ble det registrert personskader. Tilfeldigheter gjorde at liv ikke gikk tapt. Ungdommenes bruk av sosiale medier bidro også i denne sammenhengen til at politiet etter hvert fikk informasjon om hvor og når slagsmål var planlagt å finne sted. Etter hvert som politiet fikk oversikt over hvilke ungdommer som var involvert, ble det gjennomført hjembesøk eller bekymringssamtaler med disse og deres pårørende. Serien av masseslagsmål er også et eksempel på at konflikter blant unge kan eskalere og utvikle seg til flere hendelser hvor de involvertes forhold til hverandre ikke lenger følger kjente mønstre av gruppetilhørighet. Konfliktens bakgrunn og voldens hensikter blir uklare også for de involverte. Det er da svært viktig for politiet å kunne se slike hendelser i sammenheng, også når hendelsene beveger seg over flere politikretser. Noen av disse nettverkene kan oppstå i et felles oppvekstmiljø og på denne måten ha en geografisk forankring. Andre vil kunne ha en geografisk forankring i en skole som samler ungdom som har vokst opp i Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 33

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge OSLO POLITIDISTRIKT Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge Monica Larsen, Manglerud, Enhet Øst politistasjon, Oslo politidistrikt BUPA Fagdag 14.06.19 21.06.2019 Side 1 OSLO POLITIDISTRIKT Enhet

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika Rapport basert på data fra Innhold Sammendrag Kapittel. Innledning og metode Rapportens formål og avgrensninger Datagrunnlag Analysen Begrensninger i datamaterialet og rapporten 9 9 9 Kapittel. Den registrerte

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 DRAP I NORGE 2009 2018 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2018 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2009 2018

Detaljer

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Menneskehandel Sentrum Tiltaksgruppen myndighetsutøvende klientarbeid rundt utenlandske barn knyttet til kriminalitet i sentrum. Deltakere: Bydelene Gamle

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT Politiets ungdomspatrulje

OSLO POLICE DISTRICT Politiets ungdomspatrulje Politiets ungdomspatrulje Pob Trine Svartås, fagleder ungdomspatruljen i Asker Politiets ungdomspatrulje Enhet Vest Oslo pd Enhet Vest (Majorstua, Bærum, Asker) Ungdomspatruljen Asker: - 2 politi (fagleder

Detaljer

Veivalg for rusfeltet i Oslo kommune. Hva vil det bety for Velferdsetatens tilbud? Kari Fauchald, fagansvarlig rus, Velferdsetaten

Veivalg for rusfeltet i Oslo kommune. Hva vil det bety for Velferdsetatens tilbud? Kari Fauchald, fagansvarlig rus, Velferdsetaten Veivalg for rusfeltet i Oslo kommune. Hva vil det bety for Velferdsetatens tilbud? Kari Fauchald, fagansvarlig rus, Velferdsetaten Byrådets politikk Mål for rusområdet: Færre innbyggere utvikler rusproblemer

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Innhold Innledning 5 Kort oppsummert 6 Metode 9 Overordnet bilde 11 Utvalgte kriminalitetsområder i 2018 15 Narkotika 15 Vold 19 Annen 22 Sedelighet 23 Når

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021 INNHOLD Bakgrunn... 4 Målgruppe... 5 Arbeidsform... 5 Hva forskningen sier om tiltak som virker... 5 Anbefalinger

Detaljer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer BARN OG MEDIER 2018 Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag

Detaljer

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Handlingsprogram 2015 2018 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 4 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 6 KAPITTEL 2 SaLTo organisering, styring

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013 Tabell 1: Arbeidssøkere i Oslo* fordelt på hovedgrupper og kjønn ved utgangen av januar 2013 I alt I % av arbeidsstyrken Helt ledige 11 956 3,5 % 693 6 % Delvis ledige 2 840 0,8 % -104-4 % Arbeidssøkere

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Ung i Oslo Ola Melbye Pettersen, Actis-konferanse, Oslo kongressenter

Ung i Oslo Ola Melbye Pettersen, Actis-konferanse, Oslo kongressenter Ung i Oslo 2018 Ola Melbye Pettersen, 12.12.2018 Actis-konferanse, Oslo kongressenter Ola Melbye Pettersen Ansatt ved Kompetansesenter Rus Oslo (KoRus) Jobbet for NOVA/ OsloMet med gjennomføring av Ung

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO Store forskjeller mellom bydelene Forbehold om trykkfeil og endringer UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019: Oslo er basert på bydelenes egen statistikk for 2018. Bydelene

Detaljer

Flere innvandrere, færre nordmenn

Flere innvandrere, færre nordmenn Befolkningsutviklingen i Oslo i årene 1998-2003 Flere innvandrere, færre nordmenn Det vakte oppsikt da Aften i midten av juni i år kunne fortelle leserne at befolkningsveksten i Oslo de siste ti årene

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

April 2011 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Hittil i år har prisene steget med 8 prosent. Forklaring av OBOS' pris- og omsetningsstatistikk

April 2011 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Hittil i år har prisene steget med 8 prosent. Forklaring av OBOS' pris- og omsetningsstatistikk April 2011 April 2011 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2010 ble det omsatt 6 561 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. PRISUTVIKLING

Detaljer

OBOS prisstatistikk november 2010

OBOS prisstatistikk november 2010 OBOS prisstatistikk november 2010 November 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2009 ble det omsatt 5 866 boliger i OBOS-tilknyttede

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske åringer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske åringer BARN OG MEDIER 2018 Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 13-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag

Detaljer

Bakgrunn for rapporten. Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse

Bakgrunn for rapporten. Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016 Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse Politiførstebetjent og psykolog John-Filip Strandmoen v/voldtektsseksjonen Bakgrunn for rapporten

Detaljer

OBOS prisstatistikk juli 2010

OBOS prisstatistikk juli 2010 OBOS prisstatistikk juli 2010 Juli 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2009 ble det omsatt 5 866 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.

Detaljer

OBOS prisstatistikk mai 2010

OBOS prisstatistikk mai 2010 OBOS prisstatistikk mai 2010 Mai 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2009 ble det omsatt 5 866 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.

Detaljer

OBOS Prisstatistikk Juli 2009

OBOS Prisstatistikk Juli 2009 OBOS Prisstatistikk Juli 2009 Juli 2009 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2008 ble det omsatt 5 592 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.

Detaljer

OBOS Prisstatistikk Juni 2009

OBOS Prisstatistikk Juni 2009 OBOS Prisstatistikk Juni 2009 Juni 2009 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2008 ble det omsatt 5 592 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.

Detaljer

OBOS prisstatistikk desember 2010

OBOS prisstatistikk desember 2010 OBOS prisstatistikk desember 2010 Desember 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2010 ble det omsatt 6 561 boliger i OBOS-tilknyttede

Detaljer

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL En kartlegging av barneog ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 Sør-Vest politidistrikt, 4. april 2017 HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL Rapport 2/2018 Stab for Virksomhetsstyring

Detaljer

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt Utgitt januar 2019 Ungdomskriminalitet Nordland politidistrikt Innhold Innledning og metode... 4 Straffesaksregisteret (STRASAK)... 4 Statistisk sentralbyrå (SSB)... 4 Ungdata... 5 Kort om funn i analysen...

Detaljer