Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Oslo kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune"

Transkript

1 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune

2 INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING FORMÅL AVGRENSNING 6 2. METODE KILDER STATISTIKK INTERVJUER BARNE- OG UNGDOMSBEFOLKNINGEN I OSLO DEN REGISTERTE KRIMINALITETEN BLANT BARN OG UNGDOM I OSLO BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETENS OMFANG Barn og ungdom under 18 år Ungdom fra 18 til 23 år DE UNGES KRIMINALITETSPROFIL Barn og ungdom under 18 år Ungdom fra 18 til 23 år RAN, VOLD OG NARKOTIKA UNGDOM UNDER 18 ÅR Ran Fysisk vold (liv, legeme, helbred) Narkotika Ran, vold og narkotika hvor skjer forholdene? FØRSTEGANGSKRIMINELLE BARN OG UNGDOM SOM OFRE FOR KRIMINALITET I OSLO OMFANGET AV BARN OG UNGDOM SOM OFRE FOR KRIMINALITET Barn og ungdom under 18 år Ungdom fra 18 til 23 år BARN OG UNGDOM SOM OFRE KRIMINALITETSPROFIL Barn og ungdom under 18 år Ungdom fra 18 til 23 år RAN OG VOLD HVOR SKJER FORHOLDENE BARN OG UNGDOM ER OFRE FOR? TRENDER INNENFOR UTVALGTE OMRÅDER SELVRAPPORTERT KRIMINALITET TRUSLER OG ANNEN KRIMINALITET VIA ELEKTRONISKE MEDIER VOLD OG TRUSLER ANDRE TRENDER TAGGING SENTRUMSPROBLEMATIKK Ungdomsmiljøer i sentrum Akerselva RUS Rus på internett Dopferie, klubbkultur og ravens gjenfødelse UNGDOMSKRIMINELLE GJENGANGERE, UROGRUPPER OG GJENGER BARNERANERE De mest anmeldte barneranerne i Barneranerne i 1999 åtte år etter De mest anmeldte barneranerne i UROGRUPPER OG REKRUTTERING TIL UNGDOMSKRIMINELLE GJENGMILJØER Kriminell karrierestige Veien til gjengen to beskrivelser fra hovedstaden EKSEMPLER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGENDE PROSJEKTER GATEPATRULJEN TVERRETATLIG OPPFØLGINGSTEAM UNGE OG RUS GATEMEKLING URO SISTERHOOD OF OSLO AVSLUTNING 65 VEDLEGG 66 Child and youth crime in Oslo 2007 summary RUSMIDLER BLANT UNGDOM BRUK OG HOLDNINGER BRUK AV ALKOHOL BRUK AV ILLEGALE STOFFER HOLDNINGER TIL BRUK AV ILLEGALE STOFFER 45

3 Sammendrag I 2006 sto ungdom under 24 år for 27,7 % av de anmeldte forholdene i Oslo politidistrikt. Barn og ungdom under 18 år sto for 6,7 % av de anmeldte forholdene. Til sammen ble 1632 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold i 2006, mot 1521 personer i Personer under 18 år ble anmeldt for 2945 forhold i 2006, mot 2665 forhold i Av de 1632 anmeldte personene var 71,2 % gutter og 28,8 % jenter. Flertallet av ungdommene under 18 år som ble anmeldt i 2006 ble kun anmeldt for et forhold i løpet av året (70,0 %). Det er kun et lite mindretall som er anmeldt for mange forhold. Til sammen ble 3645 personer i alderen år anmeldt for straffbare forhold i 2006, mot 3856 personer i Personer i denne aldersgruppen ble anmeldt for 7812 forhold i 2006, mot 8253 forhold i Av de 3645 anmeldte personene var 82,7 % gutter og 17,3 % jenter. Det vanligste lovbruddet blant jenter under 18 år er naskeri (66,2 % blant de under 15 år og 34,7 % blant de i alderen år). For jenter i aldersgruppen år er narkotika det vanligste lovbruddet (18,3 %). Det vanligste lovbruddet blant gutter under 15 år er naskeri (29,6 %). Blant gutter i alderen år er det vanligste lovbruddet vold og trusler (20,1 %) fulgt av narkotika (17,1 %). For gutter i alderen år er det narkotika som er det vanligste (22,7 %). Antall anmeldte forhold for ran med gjerningsperson under 18 år økte noe fra 2005 til 2006 (fra 123 til 147 forhold). Store deler av denne økningen kan tilskrives et aktivt miljø som har begått flere barneran sammen. Antall ransforhold er likevel halvert siden 1999 da det ble registrert 308 forhold. Et flertall av ransforholdene i 2006 er begått av personer med en annen etnisk bakgrunn enn norsk (55,8 %). Dette er likevel lavere andel enn i 2005 (66,7 %). Det er for andre året på rad en liten økning i antall forhold og antall personer registrert for fysisk vold. Tallene er nå de høyeste som er registrert i løpet av det siste tiåret. Det ble registrert 398 forhold for fysisk vold med en gjerningsperson under 18 år. Til sammen ble 256 personer under 18 år anmeldt for fysisk vold. Enkelte ungdommer er gjengangere innenfor voldskriminalitet. Tre personer er anmeldt hele ti ganger for fysisk vold i løpet av 2006, mens ytterligere tre personer er anmeldt ni ganger. Antall anmeldte forhold for narkotika med gjerningsperson under 18 år gikk noe ned i 2006 sammenliknet med i 2005 (fra 469 forhold i 2005 til 419 forhold i 2006). Dette er likevel det nest høyeste i den siste tiårsperio-den. Dette reflekterer politiets prioritering av ungdom og narkotika. Det er flest forhold for bruk og besittelse etter legemiddelloven og de fleste ungdommer blir pågrepet i sentrum av byen. I 2006 ble ungdom under 24 år registrert som fornærmet i 18,5 % av de anmeldte forholdene i Oslo politidistrikt (8217 forhold). Barn og ungdom under 18 år ble registrert som fornærmet i 4,3 % av de anmeldte forholdene (1905 forhold). Det vanligste lovbruddet som gutter under 15 år blir utsatt for er simple og grove tyverier (40,5 %), fulgt av vold og trusler (34,0 %). Blant jentene er det vanligste simple og grove tyverier (37,8 %) fulgt av vold og trusler (22,5 %) og seksuallovbrudd (22,5 %). For aldersgruppen år er simple og grove tyverier det desidert vanligste lovbruddet som man blir utsatt for, med en andel på 67,3 % for jentene og 56,6 % for guttene. Deretter følger vold og trusler som har en andel på 12,9 % for jentene og 25,1 % for guttene. Det vanligste lovbruddet som ungdom i alderen fra 18 til 23 år er utsatt for er simple og grove tyverier (67,4 %). Deretter følger vold og trusler (12,4 %). Andelen ungdom som oppgir at de har brukt alkohol har vært stabil siden begynnelsen av 1990-tallet. Konsumet har i samme periode økt fra ca. 3 liter til ca. 5 liter. Trenden er lik i Oslo som i landet som helhet. Det er flere ungdommer i Oslo som oppgir at de har prøvd hasj enn i landet som helhet, henholdsvis 17,4 % og 13,1 %. Ungdom i Oslo har også mer liberale holdninger til legalisering og bruk av hasj enn ungdom i landet forøvrig. Flere undersøkelser indikerer likevel en liten nedgang i bruken av hasj blant ungdom. Flere informanter bekrefter tendensen fra statistikken og sier at vold og trusler er et økende problem blant barn og ungdom. I årets rapport er det lagt spesiell vekt på å beskrive trender innenfor trusler som fremsettes ved hjelp av sms og internett. Statistikken og informantene bekrefter at det er grunn til bekymring for flere miljøer som begår mye kriminalitet sammen. En analyse av gjengangere viser at det er de samme ungdommene som er registrert med flest straffbare forhold både innenfor ran, fysisk vold og narkotika. Flere ungdommer tilhører såkalte urogrupper og synes å ha begynt utviklingen av det som kan betegnes som kriminalitetskarrierer. En sammenlikning av barneranere fra en studie gjort i 1999 og barneranerne fra 2006 viser slående fellestrekk. Dette er urovekkende med tanke på at barneranerne fra 1999 i tiden etter studien har begått grovere kriminalitet og til dels også blitt med i kriminelle gjengmiljøer. 4 5

4 1 Vedtatt av Den sentrale styringsgruppen for SLT den 24. januar Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006, Oslo: Oslo politidistrikt og Oslo kommune. 1. Innledning 1.1. Formål Formålet med denne trendrapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SLT-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Dette samarbeidet går i Oslo under navnet SaLTo. 1 Dette er den andre rapporten i sitt slag. Den første rapporten kom i fjor. 2 Arbeidet med årets rapport har vært organisert som et prosjekt med en tverretatlig arbeidsgruppe underlagt Den sentrale styringsgruppen for SaLTo. Prosjektledelsen har vært lagt til Oslo politidistrikt. Prosjektets mandat er uforandret siden fjorårets rapport, og har følgende målsetninger: Å kartlegge barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, herunder rusproblematikk. Å bidra til kunnskap i forhold til valg av innsatsområder og målsetninger i det forebyggende arbeidet, samt i forhold til ressursstyring. Å bedre samarbeidet og informasjonsflyten mellom politiet og kommunale etater som arbeider med forebygging blant barn og unge. Å bidra til at relevant kunnskap som er spredt på ulike sektorer samles for å få et bredere bilde av situasjonen og aktuelle trender. Årets rapport følger i stor grad samme mal som fjorårets rapport, med noen tillegg. Rapporten var i fjor avgrenset til den kriminaliteten som begås av barn og ungdom. Årets rapport tar også for seg den kriminaliteten som barn og ungdom utsettes for. I tillegg er det i år et spesielt fokus på gjengangerkriminaliteten og rekruttering av ungdom til kriminelle urogrupper, nettverk og gjenger. Det siste året har det vært et spesielt fokus på etablerte kriminelle gjenger fra politiets side. Det er naturlig at man gjennom SaLTo-samarbeidet følger opp dette med å se nærmere på rekruttering av ungdom til ulike typer av kriminelle grupperinger Avgrensning Rapporten omhandler barn og ungdom opp til og med fylte 23 år. Denne avgrensningen er gjort fordi tiltak iverksatt før fylte 18 år i følge Lov om barneverntjenester kan opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 23 år. Det vil likevel bli lagt spesiell vekt på gruppen under 18 år (mindreårige). Statistikken som presenteres i rapporten er tredelt i forhold til alder under 15 år, år og år. Personer under 15 år er ikke strafferettslig ansvarlige, men begår likevel kriminelle handlinger og har også behov for oppfølging. 6 7

5 2. Metode 2.1. Kilder Rapporten baserer seg på kvantitative og kvalitative data. Videre baserer den seg på både foreliggende sekundærlitteratur og primærdata laget spesielt for denne rapporten. De kvantitative data består av statistikk fra politiets straffesaksregister (STRASAK), russtatistikk fra SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), samt befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oslo kommune. De kvalitative data består av intervjuer med polititjenestemenn og kommunalt ansatte som arbeider forebyggende overfor barn og ungdom. I tillegg refereres en del foreliggende forskning Statistikk Statistikken som viser kriminalitetsutviklingen er delvis offisielle statistikker fra politiet og delvis egenprodusert statistikk laget på grunnlag av manuelle søk i straffesaksregisteret (STRASAK). Disse søkene er gjort ved hjelp av analyseprogrammet PAL for STRASAK. Basen det søkes i er dynamisk og oppdateres en gang i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer kan føre til noe variasjon i tallene (f.eks. grunnet oversendelse av saker mellom politidistrikter eller omkoding av saker). I tilfeller hvor det foreligger slike variasjoner i tallene er dette påpekt spesielt. Avvikene er som oftest av minimal karakter. Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og ungdom er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og domfelte som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2006 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. 3 Såkalte undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. 4 Anmeldte foretak er også luket ut slik at materialet utelukkende omhandler straffbare forhold begått av enkeltpersoner. Saker som er foreldet og saker hvor det er et stort avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning er også luket ut. 3 Dette betyr at straffbare forhold begått i Oslo av barn og ungdom som er bosatt utenfor byen er inkludert i tallmaterialet, mens forhold begått utenbys av barn og ungdom bosatt i Oslo ikke er inkludert. 4 En undersøkelsessak kan dreie seg om et straffbart forhold. I disse tilfellene vil saken på et senere tidspunkt bli kodet om til den aktuelle lovbruddskategorien. 5 For mer om kriminalstatistikk og om straffesaksregisteret (STRASAK), se Sætre, Marianne (2007). Analyser av kriminalitet: En innføring i data og metoder i samfunnsvitenskapelige og strategiske kriminalanalyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 8 Uttrekkene av kriminalitet som barn og ungdom er offer for er gjort ved å søke ut fornærmede som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2006 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. Undersøkelsessaker og foretak er også her trukket ut av materialet. Statistikken viser den registrerte kriminaliteten. Innenfor flere typer av kriminalitet vil det være mørketall fordi de straffbare forholdene ikke oppdages eller fordi de av ulike andre årsaker ikke blir anmeldt til politiet. Når det i statistikken henvises til forhold eller anmeldte forhold siktes det til noe annet enn anmeldelser. Flere personer kan bli mistenkt eller siktet i en og samme sak. Her behandles disse som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. I og med at det må være en knytning mellom sak og person for å kunne avgjøre hvorvidt forholdene er begått av barn og ungdom, omhandles her kun de tilfellene hvor gjerningspersonen var kjent på det tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret ble gjort. Betegnelsen gjerningsperson brukes i rapporten om personer som har status som mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Det er viktig å presisere at dette ikke innebærer at personene er formelt tiltalt eller dømt. Statistikken gir et bilde av gjerningspersonene slik de framtrer på tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret er gjort. 5 9

6 6 Politistasjonsgrensene følger ikke bydelsgrensene Intervjuer For å få et nyansert blikk på utviklingen når det gjelder kriminalitet og rus er statistikken supplert med enkelte kvalitative intervjuer. Det er gjennomført 11 intervjuer med til sammen 21 personer. De fleste av intervjuene er gjort med polititjenestemenn/kvinner på politistasjonene. I tillegg er det gjort enkelte intervjuer med utekontakter. Intervjuene var samtalepregede. De intervjuene som ble gjort i politiet ble gjennomført på grunnlag av en intervjuguide med følgende hovedtemaer: Beskrivelse av det forebyggende arbeidet Beskrivelse av ungdommene man arbeider med (målgruppe og risikofaktorer) Observert utvikling av kriminalitet i bydelen/politikretsen 6 Observert utvikling av rusadferden i bydelen/politikretsen Beskrivelse av det geografiske området man dekker Enkelte intervjuer ble gjort med kun en informant, mens andre ble gjort som gruppeintervjuer. Lengden på intervjuene varierte fra en halv time til to timer. 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Folketallet i Oslo var pr. 1. januar 2007 på innbyggere. Befolkningen økte med personer i løpet av 2006, noe som tilsvarer en vekst på 1,9 %. Dette er den høyeste befolkningsveksten for ett enkeltstående år i Oslo siden Alle bydelene hadde vekst i folketallet i løpet av året. Størst var den i bydelene i indre by øst; Grünerløkka (3,7 %), Gamle Oslo (3,5 %) og Sagene (3,3 %). Byen har størst vekst blant de unge. Det var i 2006 størst vekst i aldersgruppene år (3,9 %) og år (3,8 %). 8 Hovedtrendene i befolkningsutviklingen kan oppsummeres med at befolkningen i byen generelt øker, og at dette også reflekteres i en økning i barne- og ungdomsbefolkningen. Bydelene med den høyeste andelen barn og unge under 20 år er Søndre Nordstrand (33,4 %), Stovner (27,5 %) og Vestre Aker (26,4 %). Lavest andel har bydelene St. Hanshaugen (12,2 %), Frogner (12,3 %) og Sagene (13,9 %). For Oslo som helhet er det 22,0 % av befolkningen som er under 20 år. Søndre Nordstrand peker seg klart ut som bydelen med den høyeste andelen barn og ungdom. Det er også den bydelen med det høyeste absolutte tallet på barn og unge under 20 år, med til sammen personer pr. 1. januar Oslo-speilet nr , Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten. Mars ibid. 9 ibid. 10 ibid, s 11. Tabell 1. Folkemengden i bydelene og sentrum/marka 1.januar 2007 etter aldersgruppe. 10 Bydel/områder I alt 1 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum Marka Indre by (1-6+Sentrum) Ytre by (7-15+Marka) U.f.b/off.adresse Oslo i alt

7 4. Den registerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo 11 Se vedlegget til rapporten for en oversikt over faktiske straffereaksjoner mot barn og ungdom under 18 år. Det ble registrert anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2006, noe som er stabilt sammenliknet med 2005 (0,2 %). Dette tilsvarer 139 flere anmeldelser. Det var stabilitet i antall registrerte anmeldelser for vinningskriminalitet (0,7 %), mens det her var en nedgang i 2005 (-12,4 %). Det var en økning i antall anmeldelser for narkotika (2,5 %) og skadeverk (9,8 %), mens det var nedgang for økonomisk kriminalitet (-18,7 %), sedelighet (-8,6 %) og trafikk (-4,1 %). Det var stabilitet i antall anmeldelser for vold (0,8 %). Vinningskriminalitet utgjør 58,8 % av den totale registrerte kriminaliteten i Oslo, mot 43,9 % for resten av landet. Oslo har for øvrig en kriminalitetsprofil med en noe lavere andel vold (5,5 %) enn landet for øvrig (6,6 %). Andelen skadeverk er derimot noe høyere i Oslo (6,3 %) enn i landet for øvrig (5,4 %). I det følgende omhandles den kriminaliteten som begås av gjerningspersoner under 24 år, med spesiell vekt på gjerningspersoner under 18 år. Det er igjen viktig å minne om at dette kun dreier seg om den registrerte kriminaliteten hvor gjerningspersonen var kjent på tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret er gjort. Gjerningspersonene har videre status som mistenkt eller siktet og trenger ikke være formelt tiltalt eller dømt (jfr. punkt 2.2.) Barne- og ungdomskriminalitetens omfang I 2006 sto ungdom under 24 år for 27,7 % av de anmeldte forholdene i Oslo politidistrikt. Barn og ungdom under 18 år sto for 6,7 % av de anmeldte forholdene. Dette er svært stabilt sammenliknet med andelen disse aldersgruppene sto bak i Ser man derimot på de absolutte tallene er det registrert flere forhold blant barn og ungdom under 18 år i 2006, sammenliknet med For aldersgruppen år er det derimot registrert færre forhold. Det er flest anmeldte forhold med kjent gjerningsperson i aldersgruppen år, fulgt av aldersgruppene år og år. Når det gjelder de årskullene som denne rapporten dekker er det sammenliknet med 2005 en liten nedgang i antallet registrerte forhold begått av gjerningspersoner i aldersgruppene år og år, mens det er en liten oppgang i aldersgruppen år

8 12 Antall forhold i ungdomsgruppene avviker i figuren noe fra det som gjelder videre i rapporten fra punkt og utover. Dette skyldes at uttrekket som dekker alle aldersgruppene er gjort på et noe senere tidspunkt enn resten (jfr. punkt 2.2.). Avviket er minimalt. Alderskategoriene er delt inn i grupper på tre år. Unntakene er følgende kategorier: under 15 år, år, år, år, 90 år eller eldre. 13 Tallene for 2003 fremkommer i Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006, Oslo politidistrikt og Oslo kommune. Figur 1. Registrerte forhold i Oslo politidistrikt i 2005 og 2006 etter mistenkte/siktedes alder. Tabell 2. Antall personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2004, Gruppert. (N=39881 forhold) og 2006, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. 90 år eller eldre år år år år år år år år år år år år år år år år år år Under 15 år Alder Under 15 år F.o.m. 15 år t.o.m 17 år Totalt Hele år Jenter Gutter Totalt Alder Under 15 år F.o.m. 15 år t.o.m 17 år Totalt Hele år Jenter 38,1 32,7 30,6 26,0 26,1 28,0 29,6 28,1 28,8 Gutter 61,5 67,3 69,4 74,0 73,9 72,0 70,4 71,9 71,2 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Flere av de registrerte personene ble anmeldt mer enn en gang i løpet av Det ble totalt registrert 2945 straffbare forhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette er økning sammenliknet med 2005, da det ble registrert 2665 forhold. Det ble i 2006 registrert 703 forhold begått av personer under 15 år (+93 sammenliknet med 2005), mens det ble registrert 2242 forhold begått av personer i alderen år (+187 sammenliknet med 2005). Antall registrerte forhold i 2006 ligger nært opp til det antallet som ble registrert i 2003 (2964) og 2004 (2859) Jfr. forrige fotnote. Tabell 3. Antall forhold begått i Oslo politidistrikt der personer under 18 år ble mistenkt/siktet i 2004, 2005 og 2006, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent Barn og ungdom under 18 år Omfanget av den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom under 18 år har vært relativt stabil de siste årene. I 2006 ble totalt 1632 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mens det tilsvarende tallet i 2005 var I 2006 ble 503 personer under 15 år anmeldt for straffbare forhold (+41 sammenliknet med 2005), mens 1129 personer i alderen år ble anmeldt (+70 sammenliknet med 2005). Antall registrerte personer i 2006 ligger nært opp til det antallet som ble registrert i 2003 (1614) og 2004 (1619). 13 Av de registrerte personene under 18 år i 2006 var 71,2 % gutter og 28,8 jenter. Denne kjønnsfordelingen har vært stabil gjennom de siste årene. Alder Under 15 år F.o.m. 15 år t.o.m 17 år Totalt Hele år Jenter Gutter Totalt Alder Under 15 år F.o.m. 15 år t.o.m 17 år Totalt Hele år Jenter 36,6 28,7 30,3 18,7 18,9 21,2 22,7 21,2 23,4 Gutter 63,4 71,3 69,7 81,3 81,1 78,8 77,3 78,8 76,6 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Flertallet av personene under 18 år som ble anmeldt i 2006 ble kun anmeldt for et enkelt forhold. Dette var tilfelle for 70,0 % av de anmeldte personene, henholdsvis 67,6 % av guttene og 76,0 % av jentene. Det var i 2006 en liten økning i antall personer som ble registrert for to forhold, men antallet er likt det som ble registrert i En liten gruppe ungdommer blir registrert med mange forhold. Det var totalt 2,1 % som ble registrert med 7-10 forhold (35 personer), 0,9 % med forhold (15 personer) og 0,2 % med over 20 forhold (4 personer). Det er små variasjoner i tallene for årene

9 Tabell 4. Antall forhold begått av den enkelte ungdom under 18 år i Oslo politidistrikt i 2004, 2005 og Absolutte tall og prosent. Tabell 6. Antall forhold begått i Oslo politidistrikt der personer mellom 18 og 23 år ble mistenkt/ siktet i 2004, 2005 og 2006, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Under 18 år Jenter Gutter Totalt Hele år Over N= Under 18 år Jenter Gutter Totalt Hele år ,2 84,1 76,0 66,0 69,2 67,6 70,2 73,4 70,0 2 13,8 9,6 14,0 16,1 13,1 15,7 15,4 12,1 15, ,6 6,1 9,1 14,4 13,5 12,4 11,8 11,4 11, ,2 0,0 0,6 2,3 2,5 2,8 1,7 1,8 2, ,0 0,0 0,2 1,1 1,6 1,2 0,8 1,2 0,9 Over 20 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Ungdom fra 18 til 23 år Antall ungdommer i alderen år anmeldt for straffbare forhold har sunket i årene fra 2004 til Til sammen ble 3645 personer i denne aldersgruppen anmeldt i 2006, mens dette gjaldt 3856 personer i Den prosentvise fordelingen av gutter og jenter er helt lik i 2005 og 2006, henholdsvis 17,3 % jenter og 82,7 % gutter. Tabell 5. Antall personer mellom 18 og 23 år anmeldt for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2004, 2005 og 2006, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Alder F.o.m. 18 år t.o.m 23 år F.o.m. 18 år t.o.m 23 år Hele år Jenter ,8 17,3 17,3 Gutter ,2 82,7 82,7 Totalt ,0 100,0 100,0 Alder F.o.m. 18 år t.o.m 23 år F.o.m. 18 år t.o.m 23 år Hele år Jenter ,9 13,1 13,3 Gutter ,1 86,9 86,7 Totalt ,0 100,0 100,0 Blant ungdommene i denne aldersgruppen ble 61,9 % anmeldt for kun ett forhold i Oslo politidistrikt i løpet av Dette var tilfelle for 74,7 % av jentene og 59,2 % av guttene. En del ungdommer er registrert med mange forhold i løpet av året. Til sammen ble 3,0 % anmeldt for 7-10 forhold (108 personer), 1,8 % for forhold (67 personer) og 0,3 % for over 20 forhold (10 personer). Mønsteret er her ganske stabilt fra år til år. Tabell 7. Antall forhold begått av den enkelte ungdom f.o.m. 18 år t.o.m. 23 år i Oslo politidistrikt i 2004, 2005 og Absolutte tall og prosent. Antall forhold per person Antall jenter Antall gutter Totalt år Over N= antall personer Antall forhold per person Antall jenter Antall gutter Totalt år ,4 74,4 74,7 58,5 57,2 59,2 61,0 60,2 61,9 2 16,7 13,3 13,1 18,1 19,2 18,0 17,8 18,2 17, ,3 9,7 10,3 16,8 18,3 17,1 15,3 16,9 15, ,6 1,8 0,9 3,3 3,3 3,4 3,0 3,0 3, ,0 0,6 0,8 2,5 1,6 2,1 2,2 1,4 1,8 Over 20 0,0 0,1 0,2 0,8 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= antall personer Antall registrerte forhold totalt sett går også ned i denne aldersgruppen fra 2004 til Det ble til sammen registrert 7812 forhold begått av personer mellom 18 og 23 år i 2006, mens det tilsvarende tallet var 8253 forhold i Gutter sto for 86,7 % av de anmeldte forholdene i 2006, mens jentene sto for 13,3 %. Denne fordelingen er nærmest identisk med fordelingen i

10 4.2. De unges kriminalitetsprofil I denne delen skal vi se nærmere på hva slags type kriminalitet det er barn og ungdom blir anmeldt for. I tallene som presenteres i denne delen sees ungdom i alderen år under ett, mens barn og ungdom under 18 år deles inn i to grupper under 15 år og år Barn og ungdom under 18 år Blant jenter står naskeri for 66,2 % av anmeldelsene for de under 15 år, og 34,7 % for de mellom år. Andelen naskeri blant jenter har vært høyere i foregående år. For jenter under 15 år øker andelen som er anmeldt for vold og trusler (fra 9,7 % i 2005 til 12,2 % i 2006) og skadeverk (fra 0,6 % i 2005 til 7,5 % i 2006). For jenter i alderen år øker andelen som er anmeldt for simple og grove tyverier (fra 4,9 % i 2005 til 7,4 % i 2006) og skadeverk (fra 1,0 % i 2005 til 5,5 % i 2006). Blant guttene står naskeri for 29,6 % av anmeldelsene for de under 15 år, og 7,9 % for de mellom år. Blant gutter under 15 år øker andelen som er anmeldt for skadeverk (fra 9,7 % i 2005 til 20,8 % i 2006) og ran (fra 1,8 % i 2005 til 4,7 % i 2006). For gutter i alderen år øker andelen som er anmeldt for vold og trusler (fra 17,8 % i 2005 til 20,1 % i 2006). Andelen jenter som er anmeldt for narkotikalovbrudd er høyere enn for guttene både i aldersgruppen under 15 år og for de mellom år. Andelen øker dessuten noe for jenter i begge aldersgruppene sammenliknet med tallene fra I absolutte tall er det likevel registrert et høyere antall anmeldelser for narkotika blant guttene i begge aldersgruppene. Tabell 9. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2004, 2005 og 2006 fordelt på kjønn. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom år Narkotika 9,4 18,8 19,4 14,9 21,9 17,1 13,9 21,3 17,6 Bedrageri 1,7 0,5 2,3 1,4 2,3 1,8 1,5 1,9 1,9 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 1,5 1,6 0,7 1,2 1,3 0,5 Vold og trusler 11,8 13,4 11,8 16,3 17,8 20,1 15,5 17,0 18,3 Motorvogntyveri 0,7 1,0 0,2 4,2 1,2 1,6 3,5 1,2 1,3 Simple/grove tyverier 4,1 4,9 7,4 10,1 8,3 9,3 9,0 7,6 8,9 Ran 0,5 1,5 1,7 7,6 6,5 6,6 6,3 5,6 5,5 Skadeverk 0,7 1,0 5,5 4,5 8,9 9,6 3,8 7,4 8,7 Naskeri 46,4 42,2 34,7 7,9 7,0 7,9 15,1 13,7 13,6 Heleri 1,7 1,5 1,9 4,0 2,3 2,4 3,6 2,2 2,3 Trafikk 4,8 2,8 2,1 11,0 8,0 7,7 9,8 7,0 6,5 Kniv og våpen 1,9 0,8 0,4 2,7 2,3 2,0 2,6 2,0 1,7 Utlendingsloven 0,7 0,8 1,1 2,2 1,6 1,8 1,9 1,4 1,6 Annet 15,5 10,8 11,6 11,7 10,3 11,5 12,4 10,4 11,5 Totalt (N=) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (414) (389) (475) (1801) (1666) (1767) (2215) (2055) (2242) 18 Tabell 8. Kriminalitetsprofil for lovbrytere under 15 år i 2004, 2005 og 2006, fordelt på kjønn. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom under 15 år Narkotika 0,4 5,7 6,1 1,5 4,8 2,4 1,1 5,1 3,6 Bedrageri 0,4 0,6 0,0 1,5 0,2 0,4 1,1 0,3 0,3 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 1,0 2,1 1,2 0,6 1,5 0,9 Vold og trusler 5,5 9,7 12,2 15,7 22,5 20,4 12,0 18,9 17,9 Motorvogntyveri 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 1,2 0,9 0,5 0,9 Simple/grove tyverier 7,2 3,4 3,8 15,4 12,0 6,9 12,4 9,5 6,0 Ran 0,0 0,0 0,0 8,8 1,8 4,7 5,6 1,3 3,3 Skadeverk 3,8 0,6 7,5 13,0 9,7 20,8 9,6 7,0 16,8 Naskeri 79,2 76,6 66,2 27,0 34,0 29,6 46,1 46,2 40,7 Heleri 0,4 0,0 0,0 0,2 1,6 1,0 0,3 1,1 0,7 Trafikk 0,0 1,1 1,9 1,7 3,4 4,7 1,1 2,8 3,8 Kniv og våpen 0,0 0,0 0,0 5,6 2,3 1,8 3,6 1,6 1,3 Utlendingsloven 0,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 Annet 2,1 2,3 2,3 6,9 4,6 4,5 5,1 3,9 3,8 Totalt (N=) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (236) (175) (213) (408) (435) (490) (644) (610) (703) 19

11 Ungdom fra 18 til 23 år I aldersgruppen 18 til 23 år er det narkotika som står for den høyeste andelen av lovbruddene, både for guttene og jentene. I 2006 utgjorde narkotika 22,1 % av lovbruddene 22,7 % for guttene og 18,3 % for jentene. Dernest er trafikk (14,7 %) og vold/trusler (12,4 %) det vanligste for guttene, mens naskeri (15,6 %) og simple/grove tyverier (11,5 %) det vanligste for jentene. Kriminalitetsprofilen er relativt lik i årene fra 2004 til 2006 for denne aldersgruppen. Det er en relativt høy andel av lovbruddene i denne aldersgruppen som faller inn under samlekategorien annet. Innenfor denne kategorien finnes det blant annet en del anmeldelser for ordensforstyrrelser. Tabell 10. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2004, 2005 og 2006, fordelt på kjønn. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom år Narkotika 19,5 18,3 18,3 19,1 22,5 22,7 19,1 21,9 22,1 Bedrageri 3,8 3,7 7,2 3,9 2,4 3,0 3,9 2,6 3,6 Seksuallovbrudd 0,3 0,2 0,4 0,8 0,7 0,5 0,8 0,6 0,5 Vold og trusler 8,1 11,9 8,4 11,1 12,0 12,4 10,7 12,0 11,9 Motorvogntyveri 1,2 1,2 1,2 2,1 1,4 1,7 1,9 1,4 1,7 Simple/grove tyverier 11,1 8,4 11,5 10,3 8,3 7,0 10,4 8,3 7,6 Ran 0,9 0,5 0,2 4,2 2,6 2,6 3,7 2,3 2,3 Skadeverk 1,4 1,5 1,6 3,3 4,1 4,3 3,0 3,7 4,0 Naskeri 16,7 18,7 15,6 4,6 4,0 4,9 6,2 5,9 6,3 Heleri 4,9 3,3 3,9 3,7 3,2 3,8 3,9 3,2 3,8 Trafikk 8,4 8,9 8,9 13,7 15,1 14,7 13,0 14,3 13,9 Kniv og våpen 2,4 1,4 0,5 3,6 1,7 1,4 3,5 1,7 1,3 Utlendingsloven 6,4 4,4 3,7 3,1 3,2 2,5 3,5 3,4 2,7 Annet 14,8 17,6 18,8 16,7 18,8 18,4 16,5 18,7 18,4 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N=) (1172) (1084) (1039) (7889) (7169) (6773) (9061) (8253) (7812) 4.3. Ran, vold og narkotika ungdom under 18 år I denne delen ser vi nærmere på ran, fysisk vold (liv, legeme, helbred) og narkotika begått av barn og ungdom under 18 år. Vi vil vise utviklingen fra 1996 til 2006, samt gå mer i dybden på de forholdene som ble begått i løpet av Det er igjen på sin plass å minne om at tallene her kun viser de forhold hvor gjerningspersonen er kjent for politiet. I en del anmeldelser for ran og fysisk vold er gjerningspersonen ukjent for politiet, og følgelig kan heller ikke vedkommendes alder fastslås. Det vil derfor være faktiske gjerningspersoner under 18 år som ikke fanges opp her. For narkotika er situasjonen annerledes siden dette i all hovedsak er egenproduserte anmeldelser fra politiets side. Det vil si at opplysninger om gjerningspersonen foreligger på det tidspunktet anmeldelsen skrives. Det minnes igjen om at det i det følgende ikke er snakk om anmeldelser, men forhold. Er det flere mistenkte eller siktede i en og samme sak regnes dette som et forhold for hver av disse. Det er enkelte ungdommer som er anmeldt flere ganger både for ran, vold og narkotika. Flere av disse synes å tilhøre mer eller mindre faste grupperinger som begår kriminalitet sammen. Disse miljøene vil bli nærmere beskrevet under punkt 8 Ungdomskriminelle gjengangere, urogrupper og gjenger Ran Det var en økning i både antall registrerte personer og antall registrerte forhold for ran begått av gjerningspersoner under 18 år i Det ble registrert til sammen 81 gjerningspersoner for til sammen 147 forhold. Antall registrerte personer og forhold for ran har likevel vært lavere gjennom de tre siste årene enn i perioden fra 1998 til I 1999 ble det f.eks. registrert hele 308 forhold for ran begått av gjerningspersoner under 18 år. Figur 2. Forhold for ran begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall anmeldte forhold og antall anmeldte personer Antall forhold Antall personer

12 15 Dersom minst en av foreldrene er født i Norge er personen definert som norsk. Dersom begge foreldrene er født utenfor Norge er personen definert med annen etnisk bakgrunn. Midt-Østen inkluderer Tyrkia, statene på den arabiske halvøy, samt Irak og Iran. Europa inkluderer også Russland. 16 For mer om gjengangerne på ran, se punkt For mer om hatkriminalitet, se Meland, Pål (2007). Hatkriminalitet kriminalitet motivert av hat og fordommer. Oslo: Oslo politidistrikt. Av de totalt 81 gjerningspersonene under 18 år som ble registrert for ran i 2006 var 6 jenter og 75 gutter. Guttene står bak 94,6 % av de registrerte ransforholdene, mens jentene står bak 5,4 %. Når det gjelder alder er 84,4 % av forholdene begått av ungdom i alderen år og 15,6 % av ungdom under 15 år. Det er en økning i andelen forhold som er begått av den yngste aldersgruppen sammenliknet med De fleste av forholdene ble begått av ungdom med norsk statsborgerskap (84,4 %). Et flertall er likevel begått av ungdom med en annen etnisk bakgrunn enn norsk (55,8 %). Denne andelen er noe lavere enn i 2005 (66,7 %). Tabell 11 viser gjerningspersonenes etniske bakgrunn fordelt på opphavsregion: Tabell 11. Etnisk bakgrunn på personer under 18 år mistenkt/siktet for ran i Oslo politidistrikt i 2005 og Antall personer og antall forhold. Absolutte tall og prosent. 15 Antall personer Antall forhold Antall personer (%) Antall forhold (%) Norge ,8 45,7 33,3 44,2 Europa ,5 8,6 7,3 7,5 Afrika ,0 14,8 25,2 15,6 Midt-Østen ,2 8,6 17,9 8,2 Asia ,5 22,2 12,2 24,5 Amerika ,1 0,0 4,1 0,0 N= ,0 100,0 100,0 100,0 Etnisk bakgrunn er her ikke tatt med som en forklaringsfaktor for hvorfor disse ungdommene begår ran. Det er likevel en del av et større bakgrunnsbilde for å forstå ungdommenes situasjon og handlingsmønster. Det er som oftest flere gjerningspersoner som er involvert i en og samme anmeldelse slik at det i sum dreier seg om et lavere antall faktiske ran. De 147 registrerte forholdene fordeler seg på 70 ulike anmeldelser. Dette er stabilt sammenliknet med 2005 (69 anmeldelser). Økningen i antall forhold skyldes at det er anmeldt enkelte ran med relativt mange gjerningspersoner under 18 år. I to av anmeldelsene er det f.eks. registrert hele 8 gjerningspersoner. Det er for øvrig de samme personene som er anmeldt i begge sakene. Det er en del gjerningspersoner som går igjen i anmeldelsene. To ungdommer er registrert som gjerningsperson i seks ran, mens ytterligere tre er registrert med fem ran i løpet av De fleste registrerte forhold for ran med gjerningsperson under 18 år dreier seg om simpelt ran (strl. 267). Det ble registrert 125 forhold for dette i 2006, og av disse gjaldt 124 fra person og ett fra forretning. Det ble også registrert 16 forhold for grovt ran (strl. 268), hvorav 12 var fra person og fire fra forretning. Den yngste personen som ble registrert for simpelt ran i 2006 var 13 år på gjerningstidspunktet, mens den yngste som ble registrert for grovt ran var 15 år. I en av anmeldelsene kodet som grovt ran utsettes den fornærmede for ren mishandling som synes å være motivert av fordommer mot vedkommendes seksuelle legning før vedkommende ranes. Dette kan betegnes som hatkriminalitet Fysisk vold (liv, legeme, helbred) Det var en økning i både antall registrerte personer og antall registrerte forhold for fysisk vold (liv, legeme, helbred) begått av gjerningspersoner under 18 år i Det ble registrert til sammen 256 gjerningspersoner for til sammen 398 forhold. Figur 3. Forhold for fysisk vold (liv, legeme, helbred) begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/ siktet under 18 år Antall anmeldte forhold og antall anmeldte personer Antall forhold Antall personer Av de totalt 256 gjerningspersonene under 18 år som ble registrert for fysisk vold i 2006 var 40 jenter og 216 gutter. Guttene står bak 86,2 % av de registrerte forholdene, mens jentene står bak 13,8 %. Når det gjelder alder er 76,6 % av forholdene begått av ungdom i alderen år og 23,4 % av ungdom under 15 år. De fleste av forholdene ble begått av ungdom med norsk statsborgerskap (84,7 %). Fordelingen langs disse variablene er relativt stabil sammenliknet med Av det totale antall forhold er 69,9 % legemsfornærmelser (strl. 228, 1. ledd), mens 8,5 % er legemsfornærmelser med skadefølge (strl. 228, 2. ledd). I 21,6 % av forholdene er volden grovere og kodet som en legemsbeskadigelse (strl. 229). Fordelingen av forholdene etter type lovbrudd er relativt lik som i Det var ingen personer under 18 år som ble mistenkt eller siktet for drap i En liten gruppe ungdommer under 18 år er anmeldt for mange tilfeller av fysisk vold i løpet av Ni gutter er anmeldt for fem eller flere forhold i løpet av året. Av disse er det kun én som er av norsk etnisk opprinnelse. Tre gutter er anmeldt hele ti ganger for fysisk vold i løpet av året, mens ytterligere tre gutter er anmeldt ni ganger. De fleste av disse er også blant gjengangere som er anmeldt for flere ran (se også punkt )

13 Narkotika For andre året på rad er det et relativt høyt antall personer under 18 år som blir registrert for narkotikalovbrudd. I løpet av 2006 ble det registrert 289 gjerningspersoner for til sammen 419 forhold. I og med at det er politiet som i all hovedsak anmelder narkotikalovbrudd reflekterer antallet i stor grad politiets innsats på området. En relativt høy andel av ungdommene har blitt anmeldt i sentrumsområdet rundt Oslo S, samt i områdene Vaterland, Grønland og Nedre Grünerløkka. I disse områdene har politiet i løpet av året hatt et spesielt fokus på ungdom og narkotika. Det samme var tilfelle i Figur 4. Forhold for narkotika begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall anmeldte forhold og antall anmeldte personer Antall forhold Antall personer Av de til sammen 289 personene som ble registrert for narkotikalovbrudd i 2006 var 82 jenter og 207 gutter. Ser vi på forholdene sto jentene for 25,1 % og guttene for 74,9 %. Jenteandelen er noe høyere enn i 2005, da den lå på 17,7 %. Når det gjelder alder var 94,0 % i alderen år, mens 6,0 % var under 15 år. Dette er relativt stabilt sammenliknet med De fleste som ble anmeldt hadde norsk statsborgerskap (88,8 %). I 75,4 % av tilfellene dreier forholdet seg om brudd på legemiddelloven (bruk og besittelse). I tillegg er det registrert 99 forhold for brudd på strl. 162, 1. ledd og 3 forhold av alvorligere karakter som rammes av strl. 162, 2. ledd. I de tre sistnevnte forholdene dreide lovbruddet seg om oppbevaring av større kvanta narkotika, henholdsvis rohypnol i to av forholdene og kokain/amfetamin i det tredje forholdet. Det ble registrert færre brudd på strl. 162 i 2006 sammenliknet med i 2005 da det ble registrert 135 forhold for strl. 162, 1. ledd og 11 forhold for strl. 162, 2. ledd. 24 Til sammen 33 ungdommer under 18 år ble registrert med tre eller flere anmeldelser for narkotika i løpet av Tre av ungdommene er registrert med seks anmeldelser i løpet av 2006, mens ytterligere tre er registrert med fem anmeldelser. Det er klart flest ungdommer som blir tatt for narkotika i områdene Oslo S, Vaterland, Grønland og Nedre Grünerløkka. Dette må sees i sammenheng med at det i området langs nedre del av Akerselva i lengre tid har vært et ganske åpenlyst marked for salg av narkotika. Dette har ført til et spesielt fokus på dette området fra politiets side. 25

14 18 Geokodingsprosenten er oppgitt for hvert av kartene. 19 Dette gjelder for ran og vold (liv, legeme, helbred). For narkotika er situasjonen annerledes siden det her i all overveiende grad er politiet som anmelder. Gjerningspersonen vil her være kjent på det tidspunktet anmeldelsen skrives. 20 Oslo politidistrikt publiserer i løpet av 2. kvartal 2007 en undersøkelse om volden i Oslo. Her vil ulike faktorer bli analysert, f.eks. gjerningssted, relasjoner mellom de involverte parter, ruspåvirkning osv Ran, vold og narkotika hvor skjer forholdene? I denne delen presenteres kart hvor forholdene for ran, vold (liv, legeme, helbred) og narkotika er plottet inn på kart på basis av registrert gjerningsadresse i politiets straffesaksregister. Det er ikke alle saker som er ført med en egen gjerningsadresse og disse vil således ikke framgå av kartene. 18 Kartene er differensiert på alder slik at de viser forhold begått av henholdsvis barn og ungdom under 18 år og ungdom i alderen år. Unntaket er ran hvor hele aldersgruppen under 24 år blir sett under ett, siden det totale antall forhold her er lavere enn for henholdsvis vold (liv, legeme, helbred) og narkotika. Det er igjen viktig å minne om at det kun er tilfeller med kjent gjerningsmann som blir omhandlet her. I tillegg kommer tilfeller hvor gjerningspersonen er ukjent. 19 Bildet er derfor ikke nødvendigvis representativt for hvor kriminaliteten totalt sett skjer. Fargeskalaen som indikerer omfanget av lovbruddskategoriene varierer fra kart til kart. Dette skyldes at det totale antall forhold varierer mellom de ulike lovbruddskategoriene og mellom aldersgruppene. Kartene må derfor leses individuelt. Det høyeste antall forhold for ran med kjent gjerningsperson skjer i sentrum av byen, indre by øst, og i ytre by sørøst. Om lag en fjerdedel av forholdene med kjent gjerningsperson skjer i selve sentrum av byen (24,2 %). Sammenliknet med fjoråret er det en økning i antall forhold med kjent gjerningsperson som har blitt begått i bydelene Søndre Nordstrand, Østensjø og Gamle Oslo. Det er derimot registrert færre forhold i bydelene i Groruddalen, samt i sentrumsnære bydeler som St. Hanshaugen og Grünerløkka. Når det gjelder vold (liv, legeme, helbred) er det fortsatt slik at det er en klar forskjell på hvor forholdene blir begått avhengig av ungdommenes alder. De fleste forholdene som involverer en gjerningsperson under 18 år skjer i bydelene, mens de fleste som involverer gjerningspersoner i alderen år skjer i sentrum og sentrumsnære bydeler. I sistnevnte aldersgruppe er hele 32,9 % av de registrerte forholdene med en kjent gjerningsperson registrert med adresse i sentrum. Dette kan nok delvis forklares med at flere ungdommer i denne aldersgruppen oppholder seg i sentrum. Områder med mange utesteder peker seg ut, sammen med en del andre sentrale møtesteder/knutepunkter. Bydelene med flest forhold med gjerningspersoner under 18 år er Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Nordstrand. Bydelene i Manglerud politistasjonskrets (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand) står for 35,5 % av de registrerte forholdene med kjent gjerningsperson i denne aldersgruppen. Det er viktig å minne om at dette er bydeler med en relativt høy andel barn og ungdom (jfr. punkt 3). 20 De fleste ungdommene som anmeldes for narkotikalovbrudd blir registrert med gjerningsadresse i sentrum av byen, samt i sentrumsnære bydeler som Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Dette gjelder både for ungdom over og under 18 år. Dette må sees på bakgrunn av at politiet har hatt en spesiell satsning opp mot rusmiljøer og salgsmarkeder i sentrumsområdene, samt at det avdekkes en del tilfeller av narkotika i forbindelse med uteliv i sentrum

15 28 29

16 21 Det samme gjelder for øvrig statistikk over tilbakefall og gjengangere Førstegangskriminelle Statistikken som er presentert tidligere i del 4 viser antall straffbare forhold med barn og ungdom som mistenkt/siktet. I kriminalstatistikken opererer man også med begrepet førstegangskriminell. Dette begrepet må ikke forveksles med førstegangsregistrert. For å bli regnet som førstegangskriminell må man bli siktet og registrert med en positiv påtaleavgjørelse i politiets straffesaksregister. Det inkluderer også anmeldte under 15 år som første gang er registrert med en anmeldelse som er henlagt fordi gjerningsmannen er under 15 år. Figur 5. Førstegangskriminelle under 18 år i Oslo politidistrikt i 2004 og 2005, fordelt på kriminalitetstype Dersom en person er registrert flere ganger i et og samme år er vedkommende her plassert etter den første registrerte koden. Dette var tidligere en mye brukt statistikk i politiet, men det har dessverre vært store problemer heftet med denne statistikken siden omleggingen av straffesaksregisteret i oktober Med bistand fra Politiets data- og materielltjeneste ble det utarbeidet egne tall for Oslo i fjor for årene Statistikken som foreløpig foreligger for 2006 er heftet med så stor usikkerhet at vi har valgt ikke å presentere denne. Nedenfor gjengir vi statistikken for årene Fra 2003 til 2005 ble det registrert en liten nedgang i antall registrerte førstegangskriminelle under 18 år i Oslo. Det var færre registrerte jenter blant de førstegangskriminelle i 2005 sammenliknet med året før. Økonomi 1 % Vold 13 % Annen 3 % Narkotika 4 % Sedelighet 1 % Skadeverk 9 % Trafikk 1 % Tabell 12. Antall registrerte førstegangskriminelle under 18 år fordelt på kjønn og alder. Førstegangskriminelle Antall jenter Antall gutter Antall totalt Alder Under 15 år år Totalt Vinning 68 % Det er vinningskriminalitet som dominerer blant de registrerte førstegangskriminelle under 18 år. Vinningsandelen har sunket noe fra 2004 til 2005, samtidig som narkotikaandelen har økt. Dette må sees i sammenheng med politiets innsats på området. Det er for øvrig verdt å legge merke til at en relativt høy andel av de førstegangskriminelle under 18 år er anmeldt for vold (fysisk vold og trusler). Vold 15 % Økonomi 0 % 2005 Annen 4 % Narkotika 12 % Sedelighet 0 % Skadeverk 7 % Trafikk 1 % Vinning i 61 % 30 31

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge OSLO POLITIDISTRIKT Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge Monica Larsen, Manglerud, Enhet Øst politistasjon, Oslo politidistrikt BUPA Fagdag 14.06.19 21.06.2019 Side 1 OSLO POLITIDISTRIKT Enhet

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 DRAP I NORGE 2009 2018 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2018 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2009 2018

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Innhold Innledning 5 Kort oppsummert 6 Metode 9 Overordnet bilde 11 Utvalgte kriminalitetsområder i 2018 15 Narkotika 15 Vold 19 Annen 22 Sedelighet 23 Når

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Innvandrere blir oftere

Innvandrere blir oftere blir oftere pågrepet Ulla Haslund Hva er en pågripelse? Den som kan mistenkes for å ha gjort noe som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder, kan pågripes. Samtidig skal det være fare for rømming, forspillelse

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT Politiets ungdomspatrulje

OSLO POLICE DISTRICT Politiets ungdomspatrulje Politiets ungdomspatrulje Pob Trine Svartås, fagleder ungdomspatruljen i Asker Politiets ungdomspatrulje Enhet Vest Oslo pd Enhet Vest (Majorstua, Bærum, Asker) Ungdomspatruljen Asker: - 2 politi (fagleder

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Voldtekt i Oslo 2007

Voldtekt i Oslo 2007 ISBN 978-82-996840-4-0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING...4 INNLEDNING...6 MATERIALET OG METODEN... 6 TOLKNINGSBEGRENSNINGER VED ANMELDELSESTALL... 7 OMFANGET AV VOLDTEKTER I 2007...9 POLITISTASJONSKRETS...

Detaljer

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021 INNHOLD Bakgrunn... 4 Målgruppe... 5 Arbeidsform... 5 Hva forskningen sier om tiltak som virker... 5 Anbefalinger

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer BARN OG MEDIER 2018 Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL En kartlegging av barneog ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 Sør-Vest politidistrikt, 4. april 2017 HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL Rapport 2/2018 Stab for Virksomhetsstyring

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske åringer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske åringer BARN OG MEDIER 2018 Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 13-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag

Detaljer

Slik jobber politiet med risikoutsatt ungdom

Slik jobber politiet med risikoutsatt ungdom OSLO POLITIDISTRIKT Slik jobber politiet med risikoutsatt ungdom ACTIS konferanse 12.12.18 Politibetjent Hans Magnus Gjerlaug, Enhet Øst, Oslo politidistrikt 13.12.2018 Side 1 Oslo Sør og Enhet Øst - Tidligere

Detaljer

1. Innledning...3. 2. Metode...4. 3. Hva er hatkriminalitet?...6. 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8

1. Innledning...3. 2. Metode...4. 3. Hva er hatkriminalitet?...6. 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Metode...4 3. Hva er hatkriminalitet?...6 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8 4.1. Registreringsfunksjonen i BL/STRASAK...8 4.2 Avklaring av motivene...9

Detaljer