UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand"

Transkript

1 UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1

2 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i Rapporten er en del av samarbeidet mellom Forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten. i Kristiansand. Ønsket er at denne kunnskapen skal bidra til en god målretting av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et sentralt poeng er å registrere utviklinger og trender for å være i forkant av problemområder. Arbeidet med trendrapporten vil også sikre en bredere og mer systematisk kontakt med mange av de som til daglig jobber med ungdom. I tillegg vil rapporten kunne bidra til kunnskap om valg av innsatsområder for barn og unge. Formålet med rapporten er å fremskaffe gyldig og oppdatert kunnskap om ungdom som begår lovbrudd Metodikk og oppbygging Rapporten innholder både kvantitativ og kvalitativ informasjon. Den kvantitative informasjonen kommer i sin helhet fra politiets statistikk og gjelder for lovbrudd som er gjort i Kristiansand kommune. Statistikken baserer seg på anmeldte saker som er hentet ut fra politiets straffesaksregister. I de registrerte sakene var de anmeldte under 18 år på gjerningstidspunktet. Den kvalitative informasjonen bygger i hovedsak på Kriminalitetsforebyggende team sin kommunikasjon med et utvalg på 27 kontaktpersoner ved instanser og aktører som jobber med barn og unge i deres hverdag. Dette dreier seg om byens ungdomskoler og videregående skoler, barneverntjenesten, fritidsetaten, helse- og sosialarbeidere, konfliktrådet, Natteravnene og frivillige aktører. I tillegg til sin jevnlige kontakt med instansene, gjennomfører Kriminalitetsforebyggende team en halvårlig registrering hvor kontaktpersonene gir sine inntrykk om ungdom og kriminalitet. Denne registreringen gjennomføres ved hjelp av en egen sjekkliste. Den kvalitative informasjonen suppleres også med inntrykk fra Torsdagsmøtet, et ukentlig koordineringsmøte som politiet arrangerer sammen med barneverntjenesten, Agder Friomsorg, Konfliktrådet, Grunnskolenes pedagogiske støttetjeneste, Ungdomstjenesten og Barneverntjenesten v/kriminalitetsforebyggende team. Rapporten henter også informasjon fra en egen referansegruppe som møtes i forkant av hver rapportering. Rapporten starter med en presentasjon av Hovedtrender og hovedutfordringer. Dette er et sammendrag av de mest sentrale punktene rapporten peker på. Deretter følger tre hovedoverskrifter som vil gå igjen i trendrapportene: LOVBRUDD BLANT UNGE ALDER, KJØNN OG ETNISITET STEDER, MILJØER OG SITUASJONER Disse overskriftene vil ha den samme disposisjonen. Den begynner med en grafisk presentasjon av politiets tall, fortsetter med en situasjonsbeskrivelse og avsluttes med en vurdering av utfordringer og utviklingstrekk. Til sist i rapporten presenteres et punkt som også i år er et aktuelt tema: Unge gjengangere, om ungdom som er registrert med fem forhold eller mer i I år kommer også et avsnitt som kort beskriver lovbrudd begått av unge voksne, Lovbrudd år. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er gjort i samarbeid mellom politiet, Kriminalitetsforebyggende team og Kriminalitetsforebyggende koordinator. FAKTA OM UNGDOM I KRISTIANSAND* I Kristiansand bor det barn og unge under 18 år Disse er fordelt på gutter og 9607 jenter Det bor ca barn og unge i Kristiansand som er innvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre 28 prosent bor i Vågsbygd, 45 prosent bor i Sentrum/ Lund. 27 prosent bor i Randesund og Tveit I Kristiansand er det 12 ungdomsskoler med i overkant av 3069 elever og fire videregående skoler med over 3600 elever * Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2 TRENDRAPPORT2015

3 Hovedtrender og hovedutfordringer 2014 Utviklingstrekk fra 2013 til 2014: Det er registrert 46 færre saker i 2014, og 25 færre ungdom har blitt registrert for lovbrudd. Vinningskriminalitet har økt med 17 saker og det er 24 færre narkotikasaker. Det er nedgang på vold og trafikksaker, og litt økning på skadeverk. Det ble begått 4 ran av mindreårige i 2014, mot ingen året før. Det er en økning på registrerte saker i Kvadraturen, 139 saker i 2014, mot 123 året før. I 2014 toppet det seg med saker i helgene og månedene februar og september. Sakene som dominerer i Kvadraturen er narkotikakriminalitet, vinningskriminalitet og vold Antall saker Antall ungdommer Ingen bydeler skiller seg spesielt ut når det gjelder utprøving av ulike rusmidler og kriminalitet blant ungdom. Det er bekymring for noen få ungdommer i hver bydel. For de det gjelder er bekymringen stor. Hasj er tilgjengelig i alle typer ungdomsmiljø, men gjelder hovedsakelig få ungdommer. Det er stor bekymring for enkelte ungdommer som prøver ut andre narkotiske stoffer som, heroin, amfetamin, kokain, syntetisk narkotika og piller. Det er en økning i saker med familievold, hvor barn og unge blir utsatt for vold. Det er stor bekymring for hva familievold kan gi av skader for de involverte, både på kort og lang sikt. Det er en økt risiko for at ofre for vold på et senere tidspunkt kan utøve vold. Enkelte kontaktpersoner er bekymret for ungdom som ikke vet helt klart hvor grensen går for hva som er vold, krenkelser og overgrep. Det er uklart for ungdommene hva som er greit/ ikke greit. Det er en utfordring å gjøre dem mer bevist egne følelser og grenser. I Kristiansand er det flere steder ungdom kan skate i det offentlige rom, i Nybyen og på Idda skatepark. Det er bekymring knyttet til hasjbruk blant ungdom som skater. Ulike samarbeidspartnere har inntrykk av at det er en mer liberal holdning til bruk av cannabis i skatemiljø. Det er en økende bekymring for elever som sliter psykisk. Det er bekymring for at deres dårlige psykiske helse og mistrivsel skal gjøre dem mer sårbare og utsatt med tanke på å ta valg, som kan føre til rus og kriminalitet. Det gjelder begge kjønn og barn helt ned i 11 års alder. Det er en utfordring med ungdoms tidsbruk på internett, spill og sosiale medier. For noen fører det til manglende søvn, mye fravær på skolen, redusert sosial kompetanse og isolasjon. Det er færre gjengangere i 2014 og færre forhold begått av disse, sammenliknet med året før. 15 ungdommer er registrert med totalt 111 forhold. Det er 33 prosent av alle registrerte forhold i løpet av året. Det er fortsatt en utfordring å få ned antall unge gjengangere og forhold begått av disse. Flere har dårlig psykisk helse, rus er en fellesnevner og en opprettholdende faktor for kriminalitet. Av totalt 170 ungdommer som ble registrert for lovbrudd i 2014, var 53 ungdom innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Det er 31 prosent av det totale antall ungdom som er registrert for lovbrudd. I 2013 utgjorde denne gruppen 29 prosent. Det er likevel verd å merke seg at det er nedgang på antall ungdommer og registrerte lovbrudd også i denne ungdomsgruppen. Det er en utfordring knyttet til enkelte minoritetsungdom som sliter med traumer, som er sinte på systemet og frustrert over sin egen livssituasjon. Skolene er oppmerksomme på dem. Det gjelder få, men det legges stor vekt på inkludering og å skape tilhørighet for å forebygge rus, kriminalitet og radikalisering. TRENDRAPPORT2015 3

4 Lovbrudd blant unge Situasjonsbildet Tallene fra politiet viser nedgang i antall registrerte saker 103 på 13 prosent, sammen- liknet med tallene fra Registrerte saker fordeler seg litt ujevnt utover året. I ble det registret mest kriminalitet i februar, april og september og færrest saker i desember, ellers ganske jevnt på de resterende månedene. Det er gledelig at tallene over tid peker i 0 riktig retning. Det kan være ulike og sammensatte årsaker til dette. Ungdom i dag er kanskje mindre ute i det offentlige rom, men bruker mer tid på internett og sosiale medier, samt at årstid med kaldt vær kan påvirke kriminalitetsbildet. Det er likevel grunn til å tro at nedgang i kriminalitet begått av ungdom under 18 år kan ha sammenheng med målrettet kriminalitetsforebyggende samarbeid på individ og systemnivå over tid. De ulike instansene kjenner nå godt til hverandre, de er raske til å handle og til å samarbeide når de er bekymret for ungdom. Lovbruddene i 2014 er begått av 170 ungdommer. Én ungdom teller da én gang uavhengig av antall saker. VINNING Registrert vinningskriminalitet har hatt en økning fra 86 saker i 2013 til 103 saker i Det er en økning på 20 prosent. Av de saker som utpeker seg når det gjelder vinningskriminalitet i 2014, så er det flest naskerisaker, 47 saker. Etter det kommer simple tyveri, 28 saker, motorvogn tyveri, 8 saker, grove tyveri, 7 saker. Det ble begått 4 ran i 2014 med mindreårig som gjerningsperson, året før var det ingen ran. Majoriteten av kontaktpersonene formidler at situasjonen i store trekk er uendret i Enkelte kontaktpersoner fra skoler informerer om økning i naskeri og tyverisaker høsten 2014, sammenliknet med våren Det gjelder tyveri av penger stjålet fra jakker og garderobeskap, mat fra kantine, samt tyveri av bil, mopeder og sykler. Det dreier seg totalt sett om få saker Vinning Narkotika Vold Trafikk Skadeverk Annen Antall saker og type lovbrudd i 2013 og NARKOTIKA Registrerte narkotikasaker har gått ned fra 109 saker i 2013 til 85 saker i Det er en nedgang på 22 prosent. Dette gjelder bruk og besittelse av narkotika, samt kjøp og salg av narkotika. Her vil politiets innsats i stor grad påvirke tallene. Selv om vi ser nedgang over tid og en kraftig nedgang fra 2013, så er politiet kjent med at det fortsatt brukes cannabis, herunder hasj og marihuana, blant ungdom. Enkelte bruker også kokain, amfetamin, syntetisk narkotika og piller. Dette samsvarer med den informasjonen kontaktpersonene gir. Majoriteten av kontaktpersonene beskriver at bekymringen for ungdom og narkotika, spesielt hasj er uendret. Det er en tematikk de har kontinuerlig fokus på, de er kjent med at det finnes i alle typer ungdomsmiljø. Det gjelder i store trekk noen få ungdommer, men det er stor bekymring for dem det gjelder. Andre kontaktpersoner informerer om ungdom som injiserer eller røyker heroin, bruker amfetamin, kokain, syntetisk narkotika og piller. Det gjelder noen få ungdommer og det er sammensatt problematikk knyttet til disse. Det er bekymring for at de kan trekke med seg yngre ungdom inn i dette miljøet. Enkelte kontaktpersoner derimot, har inntrykk av at det er en holdningsendring på gang når det gjelder ungdom og bruk av narkotika. De hører ungdom si «det er dumt å ruse seg» TRENDRAPPORT2015

5 VOLD Det er litt nedgang på antall registrert voldssaker, 35 saker i 2014, mot 38 året før. Det er en nedgang på nesten 8 prosent. Inn under voldssaker er det nedgang på legemsbeskadigelser, saker med vold mot politiet og trusselsaker. Det er derimot en kraftig økning på antall legemsfornærmelser, 18 saker i 2014 mot 10 året før. Det er positivt at det er registrert nedgang i antall voldssaker og få alvorlige voldssaker, men bekymringsfullt at det nesten er fordoblet med antall legemsfornærmelser i Majoriteten av kontaktpersonene melder i hovedsak at situasjonen er uendret i I denne sammenheng betyr det få, eller ingen saker med vold. Flere kontaktpersoner fra skoler beskriver derimot at trusler, mobbing og trakassering via sosiale medier er en betydelig og kontinuerlig utfordring. I den grad det er mulig tar skolene tak i dette, men det fryktes store mørketall på dette området. Barneverntjenesten opplever en økning i antall saker med familievold, hvor barn og unge blir utsatt for vold. Dette går på tvers av alder og rammer hele familien. Det er stor bekymring for hva familievold kan gi av skader for de involverte, både på kort og lang sikt. Det er en økt risiko for at disse barna på et senere tidspunkt i livet kan utøve vold. Tidlig innsats i tverretatlig samarbeid er av stor betydning i familievoldssaker. Andre kontaktpersoner er bekymret for flere ungdommer, som de opplever ikke vet helt klart hvor grensen går for hva som er vold, krenkelser og overgrep. Det er uklart for ungdommene hva som er greit/ ikke greit. Det kan virke som de mangler bevissthet for egne følelser og grenser i ulike situasjoner. TRAFIKKLOVBRUDD Det er nedgang i antall registrerte trafikksaker, 32 saker i 2014, mot 44 året før. Det er en nedgang på 27 prosent Saker med trafikklovbrudd er hovedsakelig kjøring uten gyldig førerkort. Her vil politiets innsats påvirke tallene. Majoriteten av kontaktpersoner melder om uendret situasjon i I denne sammenheng betyr det få, eller ingen saker med skadeverk. ANNEN KRIMINALITET Av annen type kriminalitet ble det registrert 38 saker i 2014, mot 57 året før. Det er en nedgang på 33 prosent. Sakene som dominerer er; bæring av kniv på offentlig sted, forulemping av offentlig tjenestemann/ politiet, uriktig personalia og brudd på besøksforbud. I 2014 var det ingen saker hvor ungdom motarbeidet etterforskning, eller forsøkte å påvirke politiet med trusler. I 2013 var det 9 slike saker. Utfordringer og utviklingstrekk Kontaktpersonene er kjent med at hasj er tilgjengelig i alle ungdomsmiljø og de har kontinuerlig fokus på denne utfordringen. Bekymringen gjelder hovedsakelig få ungdommer. Det er derimot stor bekymring for enkelte ungdommer som prøver ut andre narkotiske stoffer som, heroin, amfetamin, kokain, syntetisk narkotika og piller. Det er sammensatt problematikk knyttet til disse ungdommene. Enkelte kontaktpersoner er bekymret for ungdom som ikke vet helt klart hvor grensen går for hva som er vold, krenkelser og overgrep. Det er uklart for ungdommene hva som er greit/ ikke greit. Det er en utfordring å gjøre dem mer bevist egne følelser og grenser. Mobbing, trusler og trakassering via sosiale medier er en kontinuerlig utfordring meldes det fra flere skoler. Det fryktes store mørketall på dette området. Det er en økning i saker med familievold, hvor barn og unge blir utsatt for vold. Det er stor bekymring for hva familievold kan gi av skader for de involverte, både på kort og lang sikt. Det er en økt risiko for at ofre for vold på et senere tidspunkt kan utøve vold. Majoriteten av kontaktpersonene har ingen opplysninger når det gjelder trafikklovbrudd. Enkelte kontaktpersoner melder om litt økning i saker med trimmede el- mopeder og kjøring uten gyldig førerkort høsten 2014, sammenliknet med våren Det dreier seg totalt sett om få saker. Utviklingstrekk fra 2013 til 2014: Det er registrert 46 færre saker i 2014 og 25 færre ungdom har blitt registrert for lovbrudd. Vinningskriminalitet har økt med 17 saker, og det er 24 færre narkotikasaker. Det er nedgang på vold og trafikksaker, og litt økning på skadeverk. Det ble begått 4 ran av mindreårige i 2014, mot ingen året før. SKADEVERK I 2014 ble det registrert 19 skadeverksaker, mot 15 året før. Det er en økning på 26 prosent. Av skadeverksaker var det taggesaker som dominerte. Av voldssaker er det nedgang på legemsbeskadigelser, saker med vold mot politiet og trusselsaker. Det er derimot en kraftig økning på antall legemsfornærmelser, 18 saker i 2014, mot 10 året før. TRENDRAPPORT2015 5

6 Alder, kjønn og etnisitet Gutt Jente Antall personer registrert for lovbrudd fra 2009 til 2014 fordelt på kjønn Gutt (115) Jente (55) og yngre Alder Alder Antall personer registrert for lovbrudd i 2014 fordelt på alder og kjønn. Situasjonsbildet Tallene fra politiet viser at lovbruddene i 2014 er begått av 170 ungdommer. 123 av disse ungdommene bor i Kristiansand kommune, det er 7 færre enn året før. Det betyr at 47 ungdommer fra andre og omkringliggende kommuner har begått lovbrudd i Kristiansand, året før kom 65 ungdommer fra andre og omkringliggende kommuner. For å få til godt samarbeid rundt disse ungdommene er det nødvendig å involvere ulike instanser fra flere kommuner og politidistrikt. Aldersfordelingen viser at 31 ungdommer var under den kriminelle lavalder, som er 15 år. Disse var mellom 9 og 14 år. I 2013 var 29 ungdommer under den kriminelle lavalder. 6 TRENDRAPPORT2015

7 I 2014 var 139 ungdommer mellom 15 og 17 år og dermed strafferettslig ansvarlig. Gutter mellom 16 og 17 år dominerer når det gjelder registrerte lovbrudd. Det er en økning på andel jenter og litt nedgang på gutter i Kontaktpersonene beskriver ulike former for bekymring knyttet til jenter og gutter i sin bydel. Det dreier seg hovedsakelig om bekymring for tidlig og ukritisk utprøving av rusmidler som alkohol og hasj. Bekymringen er hovedsakelig knyttet til noen få ungdommer. Så og si alle kontaktpersonene gir utrykk for at ungdom som sliter med sin psykiske helse er en stor utfordring også i Dette kommer til utrykk på ulike måter og kontaktpersoner fra flere skoler beskriver elever som sliter med; ensomhet, angst, spiseforstyrrelse, identitetsproblemer, skolevegring, selvskading og selvmordstanker. Flere ungdommer gir utrykk for å oppleve et stort press på å prestere perfekt i alt de gjør, og de føler seg alene med alt det vanskelige. Det formidles også bekymring for ungdoms tidsbruk på internett, spill og sosiale medier. For noen fører det til manglende søvn, mye fravær på skolen, redusert sosial kompetanse og isolasjon. Enkelte kontaktpersoner opplever at problematikken med ungdom og dårlig psykisk helse kryper nedover i alder og rammer barn helt ned i 11 års alder. Det gjelder begge kjønn, men med hovedvekt på jenter. De frykter at noen av disse elevene, som følge av sin dårlige psykiske helse blir mer sårbare for å ta valg, som kan føre dem inn i miljø med rus og kriminalitet. For å kunne gi disse ungdommene nødvendig og tilpasset oppfølging mener de det er avgjørende å komme til med rett hjelp så tidlig som mulig. Det krever et tverretatlig/ tverrfaglig samarbeid både på individ og systemnivå. Av totalt 170 ungdommer som ble registrert for lovbrudd i 2014, var 53 ungdom innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Det er 31 prosent av det totale antall ungdom som er registrert for lovbrudd. I 2013 utgjorde denne gruppen 29 prosent. Det er nedgang på antall ungdom og registrerte lovbrudd også i denne ungdomsgruppen. Kjønnsfordelingen er 12 jenter og 41 gutter. Tilsvarende tall for 2013 var 11 jenter og 46 gutter. Registrerte lovbrudd domineres av gutter i alderen 16 og 17 år. Majoriteten av kontaktpersoner melder om lite bekymring for etnisk minoritetsungdom og kriminalitet. Enkelte kontaktpersoner gir derimot utrykk for bekymring knyttet til etnisk minoritetsungdom som sliter med traumer, er sinte på systemet og er frustrert over sin egen livssituasjon. Skolene er oppmerksomme på dem. Det gjelder få, men det legges stor vekt på inkludering og å skape tilhørighet for å forebygge rus, kriminalitet og radikalisering. Andre kontaktpersoner er bekymret for minoritetsungdom som har kommet til Norge alene og er uten familie. Disse ungdommene er spesielt sårbare. Flere av dem har opplevd mye vold og er traumatiserte. Noen av disse ser voldelige filmer og propaganda fra hjemlandet på internett. Det kan trigge deres traumer og gjøre dem spesielt sårbare med tanke på å ta valg i retning rus, kriminalitet og radikalisering. Dette er en tematikk som følges opp av de aktuelle instanser. Disse ungdommene trenger omfattende oppfølging på skole og ellers i sin hverdag. Utfordringer og utviklingstrekk Det er en økende bekymring for elever som sliter psykisk. Det er bekymring for at deres dårlige psykiske helse skal gjøre dem mer sårbare og utsatt med tanke på å ta valg som kan føre til rus og kriminalitet. Det gjelder begge kjønn og barn helt ned i 11 års alder. Det er en utfordring med ungdoms tidsbruk på internett, spill og sosiale medier. For noen fører det til manglende søvn, mye fravær på skolen, redusert sosial kompetanse og isolasjon. Det er en utfordring knyttet til enkelte minoritetsungdom som sliter med traumer, er sinte på systemet og er frustrert over sin egen livssituasjon. Skolene er oppmerksomme på dem. Det gjelder få, men det legges stor vekt på inkludering og å skape tilhørighet for å forebygge rus, kriminalitet og radikalisering. Tallene fra politiet viser at lovbruddene i 2014 er begått av 170 ungdommer. 123 av disse ungdommene bor i Kristiansand kommune. 47 ungdommer fra andre og omkringliggende kommuner har begått lovbrudd i Kristiansand. Ungdom mellom 16 og 17 år dominerer når det gjelder registrerte lovbrudd i Det er en økning på andel jenter og litt nedgang på gutter i Av totalt 170 ungdommer som ble registrert for lovbrudd i 2014, var 53 ungdom innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Det er 31 prosent av det totale antall ungdom som er registrert for lovbrudd. I 2013 utgjorde denne gruppen 29 prosent. Det er likevel verd å merke seg at det er nedgang på antall ungdommer og registrert lovbrudd også i denne ungdomsgruppen. TRENDRAPPORT2015 7

8 Steder, miljøer og situasjoner Vågsbygd 33 saker Registrerte saker i Kristiansand kommune. Markens gate Vestre Strandgate Randesund 71 saker 38 Tollbodgata 61 Festningsgata Kristiansand * i Kvadraturen: 139 saker * utenfor: 70 saker 7 33 Lundsbrua Registrerte saker i Kvadraturen. Situasjonsbildet Fordelingen av de 313 anmeldte sakene i 2014 er slik: KRISTIANSAND POLITISTASJON 209 SAKER, mot 244 året før. Nedgang på 14 prosent i RANDESUND POLITISTASJON 71 SAKER, mot 61 året før. Økning på 16 prosent i VÅGSBYGD POLITISTASJON 33 SAKER, mot 54 året før. Nedgang på 39 prosent i TRENDRAPPORT2015 Det er få av ungdommene som bor i Kvadraturen, men hovedvekten av kriminaliteten begått av mindreårige foregår der. Det gjelder alle ukedager og hele året. I 2014 toppet det seg med saker i helgene og i månedene februar og september. I Kvadraturen er det en økning på registrerte saker. 139 saker i 2014, mot 123 året før. 44 prosent av alle registrerte saker begått av mindreårige i Kristiansand kommune skjedde i Kvadraturen. Sakene som dominerer i Kvadraturen er narkotikasaker, vinningskriminalitet, flest naskerisaker og voldssaker. Til tross for nedgang i antall registrerte saker totalt sett, er det en tydelig økning på registrerte saker i Kvadraturen. Denne økningen er bekymringsfull.

9 Kvadraturen er ett område med flere risikofaktorer, som lite voksenkontakt og voksenkontroll. Det er en utfordring å få redusert kriminaliteten i dette området. Som det fremgår av kartet og beskrives av kontaktpersonene, er det enkelte steder i Kvadraturen og i utkanten av Kvadraturen som viser seg å være mer risikoutsatte for kriminalitet, hovedsakelig narkotikakriminalitet, vinningskriminalitet og vold. Her nevnes Rutebilstasjonen, området rundt McDonalds, 7-Eleven, Sandens senter, busstopp i Tollbodgata, områder rundt utesteder i Kvadraturen, Nupen anlegget, ulike parkeringsanlegg i Kvadraturen, Nybyen skatepark og privatadresser i Kvadraturen. I tillegg nevnes Idda skatepark, Sørlandssenteret og området rundt Vågsbygdsenter. Bertes, Bystranda og Odderøya nevnes som områder hvor ungdom samles for å feste, det er hovedsakelig alkohol som brukes i slike sammenhenger. Det har vært enkelte episoder med slåssing blant ungdom i Bertes. Kontaktpersonene beskriver ingen bydel som spesielt risikoutsatt når det gjelder ungdom og kriminalitet. Det er bekymring for ungdom i hver bydel. Det gjelder ikke mange, men for de det gjelder er bekymringen stor. Bekymringen er hovedsakelig knyttet til vinningskriminalitet og tidlig utprøving av ulike rusmidler. Det dreier seg hovedsakelig om alkohol og hasj. Enkelte ungdommer prøver også syntetisk narkotika, heroin, amfetamin, kokain og piller. Det er sammensatt problematikk knyttet til disse ungdommene og omfattende tverretatlig samarbeid. I Kristiansand er det flere steder ungdom kan skate i det offentlige rom, i Nybyen skatepark og på Idda skatepark. På disse stedene er det lite voksenkontroll og voksenkontakt og det kan være stor spredning i alder på de som bruker skate parkene. Det er bekymring knyttet til hasjbruk blant ungdom som skater. Ulike samarbeidspartnere har inntrykk av at det er en mer liberal holdning til bruk av cannabis i skatemiljø. Det bekymrer dem og det samarbeides om denne utfordringen. Enkelte kontaktpersoner informerer om hatretorikk mellom muslimer og høyreekstreme via sosiale medier og på internett. Det er ofte tatt utgangspunkt i artikler fra media og hendelser som har skjedd, målet er å spre frykt. Dette er bekymringsfullt med tanke på at ungdom lett kan bli påvirket og gå inn i en radikaliseringsprosess. Utfordringer og utviklingstrekk Ingen bydeler skiller seg spesielt ut når det gjelder rus og kriminalitet blant ungdom. Det er bekymring for noen få ungdommer i hver bydel. For de det gjelder er bekymringen stor. Det er omfattende tverretatlig samarbeid knyttet til disse ungdommene. I Kristiansand er det flere steder ungdom kan skate i det offentlige rom, i Nybyen og på Idda skatepark. På disse stedene er det lite voksenkontroll og voksenkontakt. Det er bekymring knyttet til hasjbruk blant ungdom som skater. Ulike samarbeidspartnere har inntrykk av at det er en mer liberal holdning til bruk av cannabis i skatemiljø. Det er tydelig nedgang i antall registrerte saker totalt sett, men i Kvadraturen er det en tydelig økning på registrerte saker, 139 saker i 2014, mot 123 året før. I 2014 toppet det seg med saker i helgene og i månedene februar og september. Sakene som dominerer i Kvadraturen er narkotikakriminalitet, vinningskriminalitet og vold. Det er en utfordring å få redusert kriminaliteten der. Det er lite synlige tegn på ulike radikaliserte ungdomsmiljø i form av uniformering, men det har blitt hengt opp plakater med rasistisk utrykk i løpet av Hatretorikk mellom muslimer og høyreekstreme via sosiale medier og på internett er en aktuell utfordring. Det er ofte med utgangspunkt i artikler fra media og hendelser som har skjedd. Dette er bekymringsfullt med tanke på at ungdom lett kan bli påvirket og gå inn i en radikaliseringsprosess. Når det gjelder ungdomsmiljø med høyreekstrem uttrykksform, ekstrem islamistisk miljø, og MC-miljø så er det kontinuerlig fokus på denne tematikken gjennom ulike former for tverretatlig samarbeid. Det er lite synlige tegn på radikaliserte ungdomsmiljø i form av uniformering, men det har blitt hengt opp plakater med rasistisk utrykk i løpet av TRENDRAPPORT2015 9

10 Unge gjengangere og lovbrudd år I løpet av 2014 er 15 ungdommer registrert med fem forhold eller mer. Disse blir da betegnet som gjengangere. Antall straffbare forhold er ofte høyere enn antall straffbare saker, da flere personer kan være registrert inn i en sak. (18) (18) (13) (13) (6) (6) (8) (8) (7) (7) (5) (5) Antall forhold Antall ungdommer Antall forhold Antall ungdommer Antall ungdom og antall forhold i Situasjonsbilde En viktig erkjennelse i det kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge, er at det er få ungdommer som står bak mye av den kriminelle aktiviteten. Dette er et gjennomgående tema både i den forskningsbaserte og den erfaringsbaserte kunnskapen fra fagområdet. Tallene fra politiet viser at dette er en virkelighet som gjelder i Kristiansand også i I 2014 er 170 ungdommer registrert med totalt 338 forhold. Av disse var 15 gjengangere. De er registrert med totalt 111 forhold. Det er 33 prosent av alle registrerte forhold i løpet av året. I 2013 var 195 ungdommer registrert med totalt 382 forhold. Av disse var 18 gjengangere. De var registrert med totalt 139 forhold. Det var 37 prosent av alle registrerte forhold i løpet av året. Den mest aktive ungdommen er registrert med 18 forhold. Det er det samme som året før. Vi ser en ned- 10 TRENDRAPPORT2015

11 gang i antall gjengangere og forhold begått av disse, det er en positiv utvikling. Av de 15 gjengangere i 2014 er 13 gutter og 2 jenter. Aldersfordelingen på disse var følgende: 1 var 14 år, 5 var 15 år, 2 var 16 år og 7 var 17 år. 13 av de 15 gjengangerne kommer fra Kristiansand. Enkelte av disse ble også registrert som gjenganger i 2013, men de aller fleste er nye som gjengangere i Så å si alle av gjengangerne har tiltak i regi av barneverntjenesten, eller annen form for oppfølging i tverretatlig samarbeid. Problematikken knyttet til ungdom som begår gjentatt kriminalitet er ofte sammensatt. Flere har dårlig psykisk helse, rus er en fellesnevner og en opprettholdende faktor for kriminalitet. Sammensatt problematikk av en slik karakter kan ofte resultere i plassering på institusjon, eller kreve omfattende tverretatlig/tverrfaglig samarbeid over lengre tid. Kontinuerlig og målrettet kriminalitetsforebyggende samarbeid på individ- og systemnivå er avgjørende for å redusere antall unge gjengangere og forhold begått av disse. For den enkelte ungdom kan et godt og meningsfylt samarbeid føre til et positivt vendepunkt, bort fra rus og kriminalitet og det vil bli færre ofre for kriminalitet. Utfordringer og utviklingstrekk Det er fortsatt en utfordring å få ned antall unge gjengangere og forhold begått av disse. Flere har dårlig psykisk helse, rus er en fellesnevner og en opprettholdende faktor for kriminalitet. Kontinuerlig målrettet kriminalitetsforebyggende samarbeid på system og individnivå er avgjørende i møte med denne utfordringen. Det er færre gjengangere i 2014 og færre forhold begått av disse, sammenliknet med året før.15 ungdommer er registrert med totalt 111 forhold. Det er 33 prosent av alle registrerte forhold i løpet av året. Alle gjengangerne har omfattende tiltak i regi av barneverntjenesten, eller annen form for oppfølging i tverretatlig samarbeid. 13 av de 15 gjengangerne kommer fra Kristiansand kommune. Enkelte av disse ble også registrert som gjenganger i 2013, men de aller fleste er nye som gjengangere. Lovbrudd år Tabellen viser antall registrerte saker og antall gjerningspersoner i alderen år i Kristiansand kommune, Forholdet mellom gjerningspersoner og antall saker holder seg mer stabilt for denne gruppen Det er påvist en kraftig nedgang i antall gjerningspersoner og registrerte saker begått av ungdom under 18 år 400 i Kristiansand. Tabellen viser kun en moderat nedgang i gruppen mellom og 24 år. Skal en få til samme 0 positive trend for de over 18 år vil tverretatlig/ tverrfaglig samarbeid på individ og systemnivå være viktig. Metodene som allerede har vist seg å ha effekt, kan med fordel prøves ut på denne målgruppen. Det vil også være aktuelt å utvikle andre metoder som imøtekommer spesifikke utfordringer for målgruppen, samt å forankre gode strukturer på systemnivå Antall saker 858 Antall gjerningspersoner Ungdomstjenesten i Kristiansand kommune vil gjennom tverretatlig/ tverrfaglig samarbeid ha et særskilt fokus på lovbrudd begått av unge voksne mellom år og nevnte utfordringer, i perioden 2015 til TRENDRAPPORT

12 G E VIR Politiet, Kristiansand driftsenhet BESØKSADRESSE: Tollbodgata 45, 4614 Kristiansand POSTADRESSE: Postboks 514 Lund, 4605 Kristiansand TELEFON: Kriminalitetsforebyggende team, barneverntjenesten i Kristiansand BESØKSADRESSE: Tollbodgata 45, 4614 Kristiansand POSTADRESSE: Postboks 514 Lund, 4605 Kristiansand TELEFON: / / Kriminalitetsforebyggende koordinator, By- og samfunnsenheten BESØKSADRESSE: Tollbodgata 14, 4604 Kristiansand POSTADRESSE: Postboks 417, Lund, 4604 Kristiansand TELEFON:

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand Trendrapport 2016 TRENDRAPPORT2016 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND Gruppebasert hasjavvenningskurs Individuelt hasjavvenningsprogram Kortprogram Bevisstgjøringssamtaler Bevisstgjøringskurs i fengsel Undervisning/veiledning Årlig seminar

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Arbeidsmøte med fagutvalgene

Arbeidsmøte med fagutvalgene Handlingsplan Barn og unge - for psykisk helse og rusomsorg Arbeidsmøte med fagutvalgene 10.05.17 SLT i Lillehammer De ordinære tilbudene til barn og unge i Lillehammer kommune skal organisereslik at de

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 08.05.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SLT Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SLT-modellen; 3 nivå Bydelsvise ressursgrupper på tjenestenivå

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Undervisningsopplegg Ny på mottak

Undervisningsopplegg Ny på mottak Undervisningsopplegg Ny på mottak Politiet Politiet har alltid polititjenestemenn på vakt Vi kommer om du trenger hjelp, men gjelder det mindre saker skal dette tas på dagtid Politiet skal forebygge og

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført, = videreført i plan 2013-2016 Tiltak Status Merknad 1.1.1.1

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist Ung i Bærum veien videre! Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist 10.3.16 Ungdata-undersøkelsene i Asker og Bærum 2014 Mange kommuner

Detaljer

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013.

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Høsten 2013 gjennomførte Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, en undersøkelse blant ungdom i Trondheim med mål å kartlegge

Detaljer

Lev sunt men hvordan?

Lev sunt men hvordan? Kapittel 6 Lev sunt men hvordan? Veiledning til fagstoffet LÆREMÅL Formuleringene i elevboka på side 223: Hva vi mener med et sunt og variert kosthold, og hvorfor det er viktig for helsa. Hvorfor det er

Detaljer

Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2016 - oppfølging Melding Arkivsak-dok. 17/122-1 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Detaljer

Innspill til ny Stortingsmelding om rus

Innspill til ny Stortingsmelding om rus Innspill til ny Stortingsmelding om rus Det er 15 år siden forrige Stortingsmelding om rus, og det er positivt at regjeringen har sett behovet for en ny melding. Samtidig er det viktig å ikke forhaste

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

Ungdata i Nord-Troms

Ungdata i Nord-Troms Ungdata i Nord-Troms Deltakelse og svarprosent i Nord-Troms Svarprosent Skjervøy (88 elever) Nordreisa (121 elever) Kvænangen (34 elever) Storfjord (65 elever) Lyngen (108 elever) 91 90 85 84 81 Kåfjord

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Om ungdommen «nå til dags» - og unge i Buskerud. Hanne C. Hougen, NOVA, HIOA

Om ungdommen «nå til dags» - og unge i Buskerud. Hanne C. Hougen, NOVA, HIOA Om ungdommen «nå til dags» - og unge i Buskerud Hanne C. Hougen, NOVA, HIOA Helheten i ungdoms liv Familie NÆRE RELASJONER Familie Vennenettverk Lokalmiljø SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og lekser Skulking

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

Ungdom og kriminalitet

Ungdom og kriminalitet Ungdom og kriminalitet Politiførstebetjent Espen Sandvold Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor MÅLSETNING KONSEKVENSER KONSEKVENSER KONSEKVENSER BAKGRUNN HVEM står bak ungdomskriminaliteten? Ungdom fra 13-18

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Den trygge byen. Forebygging. Politilovens 1. Politireformen. Forebygging som grunnelement for effektiv løsning av politiets kjerneoppgaver

Den trygge byen. Forebygging. Politilovens 1. Politireformen. Forebygging som grunnelement for effektiv løsning av politiets kjerneoppgaver Den trygge byen Pob. Christian Stoutland VEST POLITIDISTRIKT Politilovens 1 1.Ansvar og mål Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013 BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013 1 16 oktober 2013 ÅPNINGSTIDER Hverdager: 08.00 02.00 Helg: 17.00 02.00 Helligdager: 17.00 02.00 Kveldsvakter har bakvakt når kontoret er ubetjent.

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Temarapport tagging og graffiti. Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

Temarapport tagging og graffiti. Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Temarapport tagging og graffiti Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT.. Tagging/graffiti utøves både på offentlig og privat eiendom, og er i mange tilfeller rent skadeverk. Mange tilfeller

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Fylkesmannen 2017 Nordland politidistrikt Sammenslåing av Helgeland, Salten og deler av Midtre-Hålogaland politidistrikter Omfatter hele Nordland fylke uten

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer