UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand"

Transkript

1 UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1

2 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i Rapporten er en del av samarbeidet mellom Forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten. i Kristiansand. Ønsket er at denne kunnskapen skal bidra til en god målretting av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et sentralt poeng er å registrere utviklinger og trender for å være i forkant av problemområder. Arbeidet med trendrapporten vil også sikre en bredere og mer systematisk kontakt med mange av de som til daglig jobber med ungdom. I tillegg vil rapporten kunne bidra til kunnskap om valg av innsatsområder for barn og unge. Formålet med rapporten er å fremskaffe gyldig og oppdatert kunnskap om ungdom som begår lovbrudd Metodikk og oppbygging Rapporten innholder både kvantitativ og kvalitativ informasjon. Den kvantitative informasjonen kommer i sin helhet fra politiets statistikk og gjelder for lovbrudd som er gjort i Kristiansand kommune. Statistikken baserer seg på anmeldte saker som er hentet ut fra politiets straffesaksregister. I de registrerte sakene var de anmeldte under 18 år på gjerningstidspunktet. Den kvalitative informasjonen bygger i hovedsak på Kriminalitetsforebyggende team sin kommunikasjon med et utvalg på 27 kontaktpersoner ved instanser og aktører som jobber med barn og unge i deres hverdag. Dette dreier seg om byens ungdomskoler og videregående skoler, barneverntjenesten, fritidsetaten, helse- og sosialarbeidere, konfliktrådet, Natteravnene og frivillige aktører. I tillegg til sin jevnlige kontakt med instansene, gjennomfører Kriminalitetsforebyggende team en halvårlig registrering hvor kontaktpersonene gir sine inntrykk om ungdom og kriminalitet. Denne registreringen gjennomføres ved hjelp av en egen sjekkliste. Den kvalitative informasjonen suppleres også med inntrykk fra Torsdagsmøtet, et ukentlig koordineringsmøte som politiet arrangerer sammen med barneverntjenesten, Agder Friomsorg, Konfliktrådet, Grunnskolenes pedagogiske støttetjeneste, Ungdomstjenesten og Barneverntjenesten v/kriminalitetsforebyggende team. Rapporten henter også informasjon fra en egen referansegruppe som møtes i forkant av hver rapportering. Rapporten starter med en presentasjon av Hovedtrender og hovedutfordringer. Dette er et sammendrag av de mest sentrale punktene rapporten peker på. Deretter følger tre hovedoverskrifter som vil gå igjen i trendrapportene: LOVBRUDD BLANT UNGE ALDER, KJØNN OG ETNISITET STEDER, MILJØER OG SITUASJONER Disse overskriftene vil ha den samme disposisjonen. Den begynner med en grafisk presentasjon av politiets tall, fortsetter med en situasjonsbeskrivelse og avsluttes med en vurdering av utfordringer og utviklingstrekk. Til sist i rapporten presenteres et punkt som også i år er et aktuelt tema: Unge gjengangere, om ungdom som er registrert med fem forhold eller mer i I år kommer også et avsnitt som kort beskriver lovbrudd begått av unge voksne, Lovbrudd år. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er gjort i samarbeid mellom politiet, Kriminalitetsforebyggende team og Kriminalitetsforebyggende koordinator. FAKTA OM UNGDOM I KRISTIANSAND* I Kristiansand bor det barn og unge under 18 år Disse er fordelt på gutter og 9607 jenter Det bor ca barn og unge i Kristiansand som er innvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre 28 prosent bor i Vågsbygd, 45 prosent bor i Sentrum/ Lund. 27 prosent bor i Randesund og Tveit I Kristiansand er det 12 ungdomsskoler med i overkant av 3069 elever og fire videregående skoler med over 3600 elever * Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2 TRENDRAPPORT2015

3 Hovedtrender og hovedutfordringer 2014 Utviklingstrekk fra 2013 til 2014: Det er registrert 46 færre saker i 2014, og 25 færre ungdom har blitt registrert for lovbrudd. Vinningskriminalitet har økt med 17 saker og det er 24 færre narkotikasaker. Det er nedgang på vold og trafikksaker, og litt økning på skadeverk. Det ble begått 4 ran av mindreårige i 2014, mot ingen året før. Det er en økning på registrerte saker i Kvadraturen, 139 saker i 2014, mot 123 året før. I 2014 toppet det seg med saker i helgene og månedene februar og september. Sakene som dominerer i Kvadraturen er narkotikakriminalitet, vinningskriminalitet og vold Antall saker Antall ungdommer Ingen bydeler skiller seg spesielt ut når det gjelder utprøving av ulike rusmidler og kriminalitet blant ungdom. Det er bekymring for noen få ungdommer i hver bydel. For de det gjelder er bekymringen stor. Hasj er tilgjengelig i alle typer ungdomsmiljø, men gjelder hovedsakelig få ungdommer. Det er stor bekymring for enkelte ungdommer som prøver ut andre narkotiske stoffer som, heroin, amfetamin, kokain, syntetisk narkotika og piller. Det er en økning i saker med familievold, hvor barn og unge blir utsatt for vold. Det er stor bekymring for hva familievold kan gi av skader for de involverte, både på kort og lang sikt. Det er en økt risiko for at ofre for vold på et senere tidspunkt kan utøve vold. Enkelte kontaktpersoner er bekymret for ungdom som ikke vet helt klart hvor grensen går for hva som er vold, krenkelser og overgrep. Det er uklart for ungdommene hva som er greit/ ikke greit. Det er en utfordring å gjøre dem mer bevist egne følelser og grenser. I Kristiansand er det flere steder ungdom kan skate i det offentlige rom, i Nybyen og på Idda skatepark. Det er bekymring knyttet til hasjbruk blant ungdom som skater. Ulike samarbeidspartnere har inntrykk av at det er en mer liberal holdning til bruk av cannabis i skatemiljø. Det er en økende bekymring for elever som sliter psykisk. Det er bekymring for at deres dårlige psykiske helse og mistrivsel skal gjøre dem mer sårbare og utsatt med tanke på å ta valg, som kan føre til rus og kriminalitet. Det gjelder begge kjønn og barn helt ned i 11 års alder. Det er en utfordring med ungdoms tidsbruk på internett, spill og sosiale medier. For noen fører det til manglende søvn, mye fravær på skolen, redusert sosial kompetanse og isolasjon. Det er færre gjengangere i 2014 og færre forhold begått av disse, sammenliknet med året før. 15 ungdommer er registrert med totalt 111 forhold. Det er 33 prosent av alle registrerte forhold i løpet av året. Det er fortsatt en utfordring å få ned antall unge gjengangere og forhold begått av disse. Flere har dårlig psykisk helse, rus er en fellesnevner og en opprettholdende faktor for kriminalitet. Av totalt 170 ungdommer som ble registrert for lovbrudd i 2014, var 53 ungdom innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Det er 31 prosent av det totale antall ungdom som er registrert for lovbrudd. I 2013 utgjorde denne gruppen 29 prosent. Det er likevel verd å merke seg at det er nedgang på antall ungdommer og registrerte lovbrudd også i denne ungdomsgruppen. Det er en utfordring knyttet til enkelte minoritetsungdom som sliter med traumer, som er sinte på systemet og frustrert over sin egen livssituasjon. Skolene er oppmerksomme på dem. Det gjelder få, men det legges stor vekt på inkludering og å skape tilhørighet for å forebygge rus, kriminalitet og radikalisering. TRENDRAPPORT2015 3

4 Lovbrudd blant unge Situasjonsbildet Tallene fra politiet viser nedgang i antall registrerte saker 103 på 13 prosent, sammen- liknet med tallene fra Registrerte saker fordeler seg litt ujevnt utover året. I ble det registret mest kriminalitet i februar, april og september og færrest saker i desember, ellers ganske jevnt på de resterende månedene. Det er gledelig at tallene over tid peker i 0 riktig retning. Det kan være ulike og sammensatte årsaker til dette. Ungdom i dag er kanskje mindre ute i det offentlige rom, men bruker mer tid på internett og sosiale medier, samt at årstid med kaldt vær kan påvirke kriminalitetsbildet. Det er likevel grunn til å tro at nedgang i kriminalitet begått av ungdom under 18 år kan ha sammenheng med målrettet kriminalitetsforebyggende samarbeid på individ og systemnivå over tid. De ulike instansene kjenner nå godt til hverandre, de er raske til å handle og til å samarbeide når de er bekymret for ungdom. Lovbruddene i 2014 er begått av 170 ungdommer. Én ungdom teller da én gang uavhengig av antall saker. VINNING Registrert vinningskriminalitet har hatt en økning fra 86 saker i 2013 til 103 saker i Det er en økning på 20 prosent. Av de saker som utpeker seg når det gjelder vinningskriminalitet i 2014, så er det flest naskerisaker, 47 saker. Etter det kommer simple tyveri, 28 saker, motorvogn tyveri, 8 saker, grove tyveri, 7 saker. Det ble begått 4 ran i 2014 med mindreårig som gjerningsperson, året før var det ingen ran. Majoriteten av kontaktpersonene formidler at situasjonen i store trekk er uendret i Enkelte kontaktpersoner fra skoler informerer om økning i naskeri og tyverisaker høsten 2014, sammenliknet med våren Det gjelder tyveri av penger stjålet fra jakker og garderobeskap, mat fra kantine, samt tyveri av bil, mopeder og sykler. Det dreier seg totalt sett om få saker Vinning Narkotika Vold Trafikk Skadeverk Annen Antall saker og type lovbrudd i 2013 og NARKOTIKA Registrerte narkotikasaker har gått ned fra 109 saker i 2013 til 85 saker i Det er en nedgang på 22 prosent. Dette gjelder bruk og besittelse av narkotika, samt kjøp og salg av narkotika. Her vil politiets innsats i stor grad påvirke tallene. Selv om vi ser nedgang over tid og en kraftig nedgang fra 2013, så er politiet kjent med at det fortsatt brukes cannabis, herunder hasj og marihuana, blant ungdom. Enkelte bruker også kokain, amfetamin, syntetisk narkotika og piller. Dette samsvarer med den informasjonen kontaktpersonene gir. Majoriteten av kontaktpersonene beskriver at bekymringen for ungdom og narkotika, spesielt hasj er uendret. Det er en tematikk de har kontinuerlig fokus på, de er kjent med at det finnes i alle typer ungdomsmiljø. Det gjelder i store trekk noen få ungdommer, men det er stor bekymring for dem det gjelder. Andre kontaktpersoner informerer om ungdom som injiserer eller røyker heroin, bruker amfetamin, kokain, syntetisk narkotika og piller. Det gjelder noen få ungdommer og det er sammensatt problematikk knyttet til disse. Det er bekymring for at de kan trekke med seg yngre ungdom inn i dette miljøet. Enkelte kontaktpersoner derimot, har inntrykk av at det er en holdningsendring på gang når det gjelder ungdom og bruk av narkotika. De hører ungdom si «det er dumt å ruse seg» TRENDRAPPORT2015

5 VOLD Det er litt nedgang på antall registrert voldssaker, 35 saker i 2014, mot 38 året før. Det er en nedgang på nesten 8 prosent. Inn under voldssaker er det nedgang på legemsbeskadigelser, saker med vold mot politiet og trusselsaker. Det er derimot en kraftig økning på antall legemsfornærmelser, 18 saker i 2014 mot 10 året før. Det er positivt at det er registrert nedgang i antall voldssaker og få alvorlige voldssaker, men bekymringsfullt at det nesten er fordoblet med antall legemsfornærmelser i Majoriteten av kontaktpersonene melder i hovedsak at situasjonen er uendret i I denne sammenheng betyr det få, eller ingen saker med vold. Flere kontaktpersoner fra skoler beskriver derimot at trusler, mobbing og trakassering via sosiale medier er en betydelig og kontinuerlig utfordring. I den grad det er mulig tar skolene tak i dette, men det fryktes store mørketall på dette området. Barneverntjenesten opplever en økning i antall saker med familievold, hvor barn og unge blir utsatt for vold. Dette går på tvers av alder og rammer hele familien. Det er stor bekymring for hva familievold kan gi av skader for de involverte, både på kort og lang sikt. Det er en økt risiko for at disse barna på et senere tidspunkt i livet kan utøve vold. Tidlig innsats i tverretatlig samarbeid er av stor betydning i familievoldssaker. Andre kontaktpersoner er bekymret for flere ungdommer, som de opplever ikke vet helt klart hvor grensen går for hva som er vold, krenkelser og overgrep. Det er uklart for ungdommene hva som er greit/ ikke greit. Det kan virke som de mangler bevissthet for egne følelser og grenser i ulike situasjoner. TRAFIKKLOVBRUDD Det er nedgang i antall registrerte trafikksaker, 32 saker i 2014, mot 44 året før. Det er en nedgang på 27 prosent Saker med trafikklovbrudd er hovedsakelig kjøring uten gyldig førerkort. Her vil politiets innsats påvirke tallene. Majoriteten av kontaktpersoner melder om uendret situasjon i I denne sammenheng betyr det få, eller ingen saker med skadeverk. ANNEN KRIMINALITET Av annen type kriminalitet ble det registrert 38 saker i 2014, mot 57 året før. Det er en nedgang på 33 prosent. Sakene som dominerer er; bæring av kniv på offentlig sted, forulemping av offentlig tjenestemann/ politiet, uriktig personalia og brudd på besøksforbud. I 2014 var det ingen saker hvor ungdom motarbeidet etterforskning, eller forsøkte å påvirke politiet med trusler. I 2013 var det 9 slike saker. Utfordringer og utviklingstrekk Kontaktpersonene er kjent med at hasj er tilgjengelig i alle ungdomsmiljø og de har kontinuerlig fokus på denne utfordringen. Bekymringen gjelder hovedsakelig få ungdommer. Det er derimot stor bekymring for enkelte ungdommer som prøver ut andre narkotiske stoffer som, heroin, amfetamin, kokain, syntetisk narkotika og piller. Det er sammensatt problematikk knyttet til disse ungdommene. Enkelte kontaktpersoner er bekymret for ungdom som ikke vet helt klart hvor grensen går for hva som er vold, krenkelser og overgrep. Det er uklart for ungdommene hva som er greit/ ikke greit. Det er en utfordring å gjøre dem mer bevist egne følelser og grenser. Mobbing, trusler og trakassering via sosiale medier er en kontinuerlig utfordring meldes det fra flere skoler. Det fryktes store mørketall på dette området. Det er en økning i saker med familievold, hvor barn og unge blir utsatt for vold. Det er stor bekymring for hva familievold kan gi av skader for de involverte, både på kort og lang sikt. Det er en økt risiko for at ofre for vold på et senere tidspunkt kan utøve vold. Majoriteten av kontaktpersonene har ingen opplysninger når det gjelder trafikklovbrudd. Enkelte kontaktpersoner melder om litt økning i saker med trimmede el- mopeder og kjøring uten gyldig førerkort høsten 2014, sammenliknet med våren Det dreier seg totalt sett om få saker. Utviklingstrekk fra 2013 til 2014: Det er registrert 46 færre saker i 2014 og 25 færre ungdom har blitt registrert for lovbrudd. Vinningskriminalitet har økt med 17 saker, og det er 24 færre narkotikasaker. Det er nedgang på vold og trafikksaker, og litt økning på skadeverk. Det ble begått 4 ran av mindreårige i 2014, mot ingen året før. SKADEVERK I 2014 ble det registrert 19 skadeverksaker, mot 15 året før. Det er en økning på 26 prosent. Av skadeverksaker var det taggesaker som dominerte. Av voldssaker er det nedgang på legemsbeskadigelser, saker med vold mot politiet og trusselsaker. Det er derimot en kraftig økning på antall legemsfornærmelser, 18 saker i 2014, mot 10 året før. TRENDRAPPORT2015 5

6 Alder, kjønn og etnisitet Gutt Jente Antall personer registrert for lovbrudd fra 2009 til 2014 fordelt på kjønn Gutt (115) Jente (55) og yngre Alder Alder Antall personer registrert for lovbrudd i 2014 fordelt på alder og kjønn. Situasjonsbildet Tallene fra politiet viser at lovbruddene i 2014 er begått av 170 ungdommer. 123 av disse ungdommene bor i Kristiansand kommune, det er 7 færre enn året før. Det betyr at 47 ungdommer fra andre og omkringliggende kommuner har begått lovbrudd i Kristiansand, året før kom 65 ungdommer fra andre og omkringliggende kommuner. For å få til godt samarbeid rundt disse ungdommene er det nødvendig å involvere ulike instanser fra flere kommuner og politidistrikt. Aldersfordelingen viser at 31 ungdommer var under den kriminelle lavalder, som er 15 år. Disse var mellom 9 og 14 år. I 2013 var 29 ungdommer under den kriminelle lavalder. 6 TRENDRAPPORT2015

7 I 2014 var 139 ungdommer mellom 15 og 17 år og dermed strafferettslig ansvarlig. Gutter mellom 16 og 17 år dominerer når det gjelder registrerte lovbrudd. Det er en økning på andel jenter og litt nedgang på gutter i Kontaktpersonene beskriver ulike former for bekymring knyttet til jenter og gutter i sin bydel. Det dreier seg hovedsakelig om bekymring for tidlig og ukritisk utprøving av rusmidler som alkohol og hasj. Bekymringen er hovedsakelig knyttet til noen få ungdommer. Så og si alle kontaktpersonene gir utrykk for at ungdom som sliter med sin psykiske helse er en stor utfordring også i Dette kommer til utrykk på ulike måter og kontaktpersoner fra flere skoler beskriver elever som sliter med; ensomhet, angst, spiseforstyrrelse, identitetsproblemer, skolevegring, selvskading og selvmordstanker. Flere ungdommer gir utrykk for å oppleve et stort press på å prestere perfekt i alt de gjør, og de føler seg alene med alt det vanskelige. Det formidles også bekymring for ungdoms tidsbruk på internett, spill og sosiale medier. For noen fører det til manglende søvn, mye fravær på skolen, redusert sosial kompetanse og isolasjon. Enkelte kontaktpersoner opplever at problematikken med ungdom og dårlig psykisk helse kryper nedover i alder og rammer barn helt ned i 11 års alder. Det gjelder begge kjønn, men med hovedvekt på jenter. De frykter at noen av disse elevene, som følge av sin dårlige psykiske helse blir mer sårbare for å ta valg, som kan føre dem inn i miljø med rus og kriminalitet. For å kunne gi disse ungdommene nødvendig og tilpasset oppfølging mener de det er avgjørende å komme til med rett hjelp så tidlig som mulig. Det krever et tverretatlig/ tverrfaglig samarbeid både på individ og systemnivå. Av totalt 170 ungdommer som ble registrert for lovbrudd i 2014, var 53 ungdom innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Det er 31 prosent av det totale antall ungdom som er registrert for lovbrudd. I 2013 utgjorde denne gruppen 29 prosent. Det er nedgang på antall ungdom og registrerte lovbrudd også i denne ungdomsgruppen. Kjønnsfordelingen er 12 jenter og 41 gutter. Tilsvarende tall for 2013 var 11 jenter og 46 gutter. Registrerte lovbrudd domineres av gutter i alderen 16 og 17 år. Majoriteten av kontaktpersoner melder om lite bekymring for etnisk minoritetsungdom og kriminalitet. Enkelte kontaktpersoner gir derimot utrykk for bekymring knyttet til etnisk minoritetsungdom som sliter med traumer, er sinte på systemet og er frustrert over sin egen livssituasjon. Skolene er oppmerksomme på dem. Det gjelder få, men det legges stor vekt på inkludering og å skape tilhørighet for å forebygge rus, kriminalitet og radikalisering. Andre kontaktpersoner er bekymret for minoritetsungdom som har kommet til Norge alene og er uten familie. Disse ungdommene er spesielt sårbare. Flere av dem har opplevd mye vold og er traumatiserte. Noen av disse ser voldelige filmer og propaganda fra hjemlandet på internett. Det kan trigge deres traumer og gjøre dem spesielt sårbare med tanke på å ta valg i retning rus, kriminalitet og radikalisering. Dette er en tematikk som følges opp av de aktuelle instanser. Disse ungdommene trenger omfattende oppfølging på skole og ellers i sin hverdag. Utfordringer og utviklingstrekk Det er en økende bekymring for elever som sliter psykisk. Det er bekymring for at deres dårlige psykiske helse skal gjøre dem mer sårbare og utsatt med tanke på å ta valg som kan føre til rus og kriminalitet. Det gjelder begge kjønn og barn helt ned i 11 års alder. Det er en utfordring med ungdoms tidsbruk på internett, spill og sosiale medier. For noen fører det til manglende søvn, mye fravær på skolen, redusert sosial kompetanse og isolasjon. Det er en utfordring knyttet til enkelte minoritetsungdom som sliter med traumer, er sinte på systemet og er frustrert over sin egen livssituasjon. Skolene er oppmerksomme på dem. Det gjelder få, men det legges stor vekt på inkludering og å skape tilhørighet for å forebygge rus, kriminalitet og radikalisering. Tallene fra politiet viser at lovbruddene i 2014 er begått av 170 ungdommer. 123 av disse ungdommene bor i Kristiansand kommune. 47 ungdommer fra andre og omkringliggende kommuner har begått lovbrudd i Kristiansand. Ungdom mellom 16 og 17 år dominerer når det gjelder registrerte lovbrudd i Det er en økning på andel jenter og litt nedgang på gutter i Av totalt 170 ungdommer som ble registrert for lovbrudd i 2014, var 53 ungdom innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Det er 31 prosent av det totale antall ungdom som er registrert for lovbrudd. I 2013 utgjorde denne gruppen 29 prosent. Det er likevel verd å merke seg at det er nedgang på antall ungdommer og registrert lovbrudd også i denne ungdomsgruppen. TRENDRAPPORT2015 7

8 Steder, miljøer og situasjoner Vågsbygd 33 saker Registrerte saker i Kristiansand kommune. Markens gate Vestre Strandgate Randesund 71 saker 38 Tollbodgata 61 Festningsgata Kristiansand * i Kvadraturen: 139 saker * utenfor: 70 saker 7 33 Lundsbrua Registrerte saker i Kvadraturen. Situasjonsbildet Fordelingen av de 313 anmeldte sakene i 2014 er slik: KRISTIANSAND POLITISTASJON 209 SAKER, mot 244 året før. Nedgang på 14 prosent i RANDESUND POLITISTASJON 71 SAKER, mot 61 året før. Økning på 16 prosent i VÅGSBYGD POLITISTASJON 33 SAKER, mot 54 året før. Nedgang på 39 prosent i TRENDRAPPORT2015 Det er få av ungdommene som bor i Kvadraturen, men hovedvekten av kriminaliteten begått av mindreårige foregår der. Det gjelder alle ukedager og hele året. I 2014 toppet det seg med saker i helgene og i månedene februar og september. I Kvadraturen er det en økning på registrerte saker. 139 saker i 2014, mot 123 året før. 44 prosent av alle registrerte saker begått av mindreårige i Kristiansand kommune skjedde i Kvadraturen. Sakene som dominerer i Kvadraturen er narkotikasaker, vinningskriminalitet, flest naskerisaker og voldssaker. Til tross for nedgang i antall registrerte saker totalt sett, er det en tydelig økning på registrerte saker i Kvadraturen. Denne økningen er bekymringsfull.

9 Kvadraturen er ett område med flere risikofaktorer, som lite voksenkontakt og voksenkontroll. Det er en utfordring å få redusert kriminaliteten i dette området. Som det fremgår av kartet og beskrives av kontaktpersonene, er det enkelte steder i Kvadraturen og i utkanten av Kvadraturen som viser seg å være mer risikoutsatte for kriminalitet, hovedsakelig narkotikakriminalitet, vinningskriminalitet og vold. Her nevnes Rutebilstasjonen, området rundt McDonalds, 7-Eleven, Sandens senter, busstopp i Tollbodgata, områder rundt utesteder i Kvadraturen, Nupen anlegget, ulike parkeringsanlegg i Kvadraturen, Nybyen skatepark og privatadresser i Kvadraturen. I tillegg nevnes Idda skatepark, Sørlandssenteret og området rundt Vågsbygdsenter. Bertes, Bystranda og Odderøya nevnes som områder hvor ungdom samles for å feste, det er hovedsakelig alkohol som brukes i slike sammenhenger. Det har vært enkelte episoder med slåssing blant ungdom i Bertes. Kontaktpersonene beskriver ingen bydel som spesielt risikoutsatt når det gjelder ungdom og kriminalitet. Det er bekymring for ungdom i hver bydel. Det gjelder ikke mange, men for de det gjelder er bekymringen stor. Bekymringen er hovedsakelig knyttet til vinningskriminalitet og tidlig utprøving av ulike rusmidler. Det dreier seg hovedsakelig om alkohol og hasj. Enkelte ungdommer prøver også syntetisk narkotika, heroin, amfetamin, kokain og piller. Det er sammensatt problematikk knyttet til disse ungdommene og omfattende tverretatlig samarbeid. I Kristiansand er det flere steder ungdom kan skate i det offentlige rom, i Nybyen skatepark og på Idda skatepark. På disse stedene er det lite voksenkontroll og voksenkontakt og det kan være stor spredning i alder på de som bruker skate parkene. Det er bekymring knyttet til hasjbruk blant ungdom som skater. Ulike samarbeidspartnere har inntrykk av at det er en mer liberal holdning til bruk av cannabis i skatemiljø. Det bekymrer dem og det samarbeides om denne utfordringen. Enkelte kontaktpersoner informerer om hatretorikk mellom muslimer og høyreekstreme via sosiale medier og på internett. Det er ofte tatt utgangspunkt i artikler fra media og hendelser som har skjedd, målet er å spre frykt. Dette er bekymringsfullt med tanke på at ungdom lett kan bli påvirket og gå inn i en radikaliseringsprosess. Utfordringer og utviklingstrekk Ingen bydeler skiller seg spesielt ut når det gjelder rus og kriminalitet blant ungdom. Det er bekymring for noen få ungdommer i hver bydel. For de det gjelder er bekymringen stor. Det er omfattende tverretatlig samarbeid knyttet til disse ungdommene. I Kristiansand er det flere steder ungdom kan skate i det offentlige rom, i Nybyen og på Idda skatepark. På disse stedene er det lite voksenkontroll og voksenkontakt. Det er bekymring knyttet til hasjbruk blant ungdom som skater. Ulike samarbeidspartnere har inntrykk av at det er en mer liberal holdning til bruk av cannabis i skatemiljø. Det er tydelig nedgang i antall registrerte saker totalt sett, men i Kvadraturen er det en tydelig økning på registrerte saker, 139 saker i 2014, mot 123 året før. I 2014 toppet det seg med saker i helgene og i månedene februar og september. Sakene som dominerer i Kvadraturen er narkotikakriminalitet, vinningskriminalitet og vold. Det er en utfordring å få redusert kriminaliteten der. Det er lite synlige tegn på ulike radikaliserte ungdomsmiljø i form av uniformering, men det har blitt hengt opp plakater med rasistisk utrykk i løpet av Hatretorikk mellom muslimer og høyreekstreme via sosiale medier og på internett er en aktuell utfordring. Det er ofte med utgangspunkt i artikler fra media og hendelser som har skjedd. Dette er bekymringsfullt med tanke på at ungdom lett kan bli påvirket og gå inn i en radikaliseringsprosess. Når det gjelder ungdomsmiljø med høyreekstrem uttrykksform, ekstrem islamistisk miljø, og MC-miljø så er det kontinuerlig fokus på denne tematikken gjennom ulike former for tverretatlig samarbeid. Det er lite synlige tegn på radikaliserte ungdomsmiljø i form av uniformering, men det har blitt hengt opp plakater med rasistisk utrykk i løpet av TRENDRAPPORT2015 9

10 Unge gjengangere og lovbrudd år I løpet av 2014 er 15 ungdommer registrert med fem forhold eller mer. Disse blir da betegnet som gjengangere. Antall straffbare forhold er ofte høyere enn antall straffbare saker, da flere personer kan være registrert inn i en sak. (18) (18) (13) (13) (6) (6) (8) (8) (7) (7) (5) (5) Antall forhold Antall ungdommer Antall forhold Antall ungdommer Antall ungdom og antall forhold i Situasjonsbilde En viktig erkjennelse i det kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge, er at det er få ungdommer som står bak mye av den kriminelle aktiviteten. Dette er et gjennomgående tema både i den forskningsbaserte og den erfaringsbaserte kunnskapen fra fagområdet. Tallene fra politiet viser at dette er en virkelighet som gjelder i Kristiansand også i I 2014 er 170 ungdommer registrert med totalt 338 forhold. Av disse var 15 gjengangere. De er registrert med totalt 111 forhold. Det er 33 prosent av alle registrerte forhold i løpet av året. I 2013 var 195 ungdommer registrert med totalt 382 forhold. Av disse var 18 gjengangere. De var registrert med totalt 139 forhold. Det var 37 prosent av alle registrerte forhold i løpet av året. Den mest aktive ungdommen er registrert med 18 forhold. Det er det samme som året før. Vi ser en ned- 10 TRENDRAPPORT2015

11 gang i antall gjengangere og forhold begått av disse, det er en positiv utvikling. Av de 15 gjengangere i 2014 er 13 gutter og 2 jenter. Aldersfordelingen på disse var følgende: 1 var 14 år, 5 var 15 år, 2 var 16 år og 7 var 17 år. 13 av de 15 gjengangerne kommer fra Kristiansand. Enkelte av disse ble også registrert som gjenganger i 2013, men de aller fleste er nye som gjengangere i Så å si alle av gjengangerne har tiltak i regi av barneverntjenesten, eller annen form for oppfølging i tverretatlig samarbeid. Problematikken knyttet til ungdom som begår gjentatt kriminalitet er ofte sammensatt. Flere har dårlig psykisk helse, rus er en fellesnevner og en opprettholdende faktor for kriminalitet. Sammensatt problematikk av en slik karakter kan ofte resultere i plassering på institusjon, eller kreve omfattende tverretatlig/tverrfaglig samarbeid over lengre tid. Kontinuerlig og målrettet kriminalitetsforebyggende samarbeid på individ- og systemnivå er avgjørende for å redusere antall unge gjengangere og forhold begått av disse. For den enkelte ungdom kan et godt og meningsfylt samarbeid føre til et positivt vendepunkt, bort fra rus og kriminalitet og det vil bli færre ofre for kriminalitet. Utfordringer og utviklingstrekk Det er fortsatt en utfordring å få ned antall unge gjengangere og forhold begått av disse. Flere har dårlig psykisk helse, rus er en fellesnevner og en opprettholdende faktor for kriminalitet. Kontinuerlig målrettet kriminalitetsforebyggende samarbeid på system og individnivå er avgjørende i møte med denne utfordringen. Det er færre gjengangere i 2014 og færre forhold begått av disse, sammenliknet med året før.15 ungdommer er registrert med totalt 111 forhold. Det er 33 prosent av alle registrerte forhold i løpet av året. Alle gjengangerne har omfattende tiltak i regi av barneverntjenesten, eller annen form for oppfølging i tverretatlig samarbeid. 13 av de 15 gjengangerne kommer fra Kristiansand kommune. Enkelte av disse ble også registrert som gjenganger i 2013, men de aller fleste er nye som gjengangere. Lovbrudd år Tabellen viser antall registrerte saker og antall gjerningspersoner i alderen år i Kristiansand kommune, Forholdet mellom gjerningspersoner og antall saker holder seg mer stabilt for denne gruppen Det er påvist en kraftig nedgang i antall gjerningspersoner og registrerte saker begått av ungdom under 18 år 400 i Kristiansand. Tabellen viser kun en moderat nedgang i gruppen mellom og 24 år. Skal en få til samme 0 positive trend for de over 18 år vil tverretatlig/ tverrfaglig samarbeid på individ og systemnivå være viktig. Metodene som allerede har vist seg å ha effekt, kan med fordel prøves ut på denne målgruppen. Det vil også være aktuelt å utvikle andre metoder som imøtekommer spesifikke utfordringer for målgruppen, samt å forankre gode strukturer på systemnivå Antall saker 858 Antall gjerningspersoner Ungdomstjenesten i Kristiansand kommune vil gjennom tverretatlig/ tverrfaglig samarbeid ha et særskilt fokus på lovbrudd begått av unge voksne mellom år og nevnte utfordringer, i perioden 2015 til TRENDRAPPORT

12 G E VIR Politiet, Kristiansand driftsenhet BESØKSADRESSE: Tollbodgata 45, 4614 Kristiansand POSTADRESSE: Postboks 514 Lund, 4605 Kristiansand TELEFON: Kriminalitetsforebyggende team, barneverntjenesten i Kristiansand BESØKSADRESSE: Tollbodgata 45, 4614 Kristiansand POSTADRESSE: Postboks 514 Lund, 4605 Kristiansand TELEFON: / / Kriminalitetsforebyggende koordinator, By- og samfunnsenheten BESØKSADRESSE: Tollbodgata 14, 4604 Kristiansand POSTADRESSE: Postboks 417, Lund, 4604 Kristiansand TELEFON:

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Rapporten er skrevet av Roy Juvik HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1 Innhold

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

POLITIETS OMVERDENSANALYSE

POLITIETS OMVERDENSANALYSE POLITIETS OMVERDENSANALYSE forord / 3 FORORD Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. Ifølge politiets strategi for 2010 2015 skal Politi-

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE MOBILE VINNINGSKRIMINELLE I NORGE

SITUASJONSBESKRIVELSE MOBILE VINNINGSKRIMINELLE I NORGE SITUASJONSBESKRIVELSE MOBILE VINNINGSKRIMINELLE I NORGE 1 Situasjonsbeskrivelse mobile vinningskriminelle i Norge Innledning Vi ser fremdeles en økning i 2009 og 2010 i vinningskriminalitet begått av

Detaljer

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent.

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent. 2 Oslo, juni 2011 Klokken er snart ett i en varm sentrumsgate en torsdag formiddag. En bil parkerer rett utenfor et serveringssted hvor det står tre medlemmer fra Hells Angels (HA) står utenfor og røyker.

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

«Eika-guttene»: Marginalisert etnisk minoritetsungdom i et marginalt miljø i oslo. Av Moses B. B. Kuvoame

«Eika-guttene»: Marginalisert etnisk minoritetsungdom i et marginalt miljø i oslo. Av Moses B. B. Kuvoame 1 «Eika-guttene»: Marginalisert etnisk minoritetsungdom i et marginalt miljø i oslo Av Moses B. B. Kuvoame i samarbeid med Herdis Dugstad, «Ali», «John», «Abdi», «Mohamed», «Ahmed» og «Hassan» Rusmiddeletaten

Detaljer