Barne- og ungdomskriminalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomskriminalitet"

Transkript

1 Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009.

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Formål Avgrensning 3 2. Metode Kilder Statistikk 3 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Asker og Bærum 5 4. Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom Omfanget av barn og ungdom som gjerningsperson Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Narkotika, simpelt/grovt tyveri og trafikk Narkotika Simpelt/grovt tyveri Trafikk Registrerte fornærmede Omfanget av barn og ungdom som ofre for kriminalitet Kriminalitetsofre under 18 år Unge gjengangere Ungdommer registrert for gjentatt kriminalitet i Beskrivelser av ungdomssituasjonen Ungdomspatruljen Gjettum politipost Ungdomspatruljen Bekkestua Utekontakten i Bærum Ungdomsteamet ved Asker politistasjon Utekontakten i Asker Avslutning 28 2

3 1. Innledning 1.1. Formål Målet med denne rapporten er å bedre kunnskapen om kriminalitet som er begått av barn og unge i Asker og Bærum politidistrikt. Ved å utarbeide en rapport om barne- og ungdomskriminalitet håper Asker og Bærum politidistrikt at kunnskapen på dette temaet skal bli bedre og resultere i at samarbeidet og informasjonsflyten med kommunale instanser som arbeider forebyggende med barn og unge skal bedres ytterligere. Rapporten tar for seg den kriminaliteten som begås av barn og ungdom, samt den kriminaliteten som barn og ungdom utsettes for Avgrensning Rapporten omhandler barn og ungdom opp til 24 år. Statistikken i rapporten er tredelt; unge under 15 år, ungdom år, samt ungdom år. Hovedgrunnen til denne delingen er at de ulike alderstrinnene har ulike behov i forhold til oppfølging, samtidig som unge under 15 år er under den kriminelle lavalder. Arbeidet med barn og unge vil i stor grad variere med individets alder og behov. Hovedtyngden i rapporten retter seg imidlertid til barn og ungdom opp til 18 år, men den gir også en oversikt over forhold begått av personer i alderskategorien år. 2. Metode 2.1. Kilder Rapporten tar utgangspunkt i kvantitative data samt foreliggende litteratur innenfor området. De kvantitative dataene består av statistikk fra politiets straffesaksregister (STRASAK), NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), samt befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I tillegg er det innhentet kvalitativ data fra ungdomspatruljen Gjettum politipost, ungdomspatruljen Bekkestua, ungdomsteamet ved Asker politistasjon samt utekontaktene i henholdsvis Asker og Bærum. 3

4 2.2. Statistikk Statistikken som viser kriminalitetsutviklingen er basert på statistikker fra politiet og manuelle søk i STRASAK. Disse søkene er gjort gjennom analyseprogrammet PAL for STRASAK. Dette er en dynamisk base som oppdateres en gang i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer kan dermed føre til noe variasjon i tallene (for eksempel grunnet oversendelse av saker mellom politidistrikter eller omkoding av saker). Avvikene er som regel svært marginale. Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og unge er gjort ved å søke ut mistenkt, siktede og domfelte som var under 18 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2008 med Asker og Bærum politidistrikt som gjerningsdistrikt 1. Man har sett bort i fra saker som er foreldet og saker hvor det er store avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning. Uttrekkene av kriminalitet som barn og unge er offer for er gjort ved å søke ut fornærmede som var under 18 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2008 med Asker og Bærum politidistrikt som gjerningsdistrikt. Statistikken viser den registrerte kriminaliteten. Det vil eksistere mørketall fordi de straffbare forholdene ikke oppdages eller fordi de av andre årsaker ikke blir anmeldt til politiet. I tillegg er det viktig å poengtere at denne rapporten bygger på anmeldte lovbrudd hvor man har en kjent mistenkt, siktet eller domfelt. Når det i statistikken henvises til forhold eller anmeldte forhold siktes det til noe annet enn anmeldelser. Flere personer kan bli mistenkt eller siktet i en og samme sak. Her behandles disse som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. I og med at det må være en knytning mellom sak og person for å kunne avgjøre om forholdene er begått av barn og unge under 18 år, omhandles her kun de tilfellene hvor gjerningspersonen var kjent på det tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregistrert ble gjort. Betegnelsen gjerningsperson brukes i rapporten om personer som har status som mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Dette innebærer ikke at personene er formelt tiltalt eller 1 Dette betyr at de straffbare forholdene som er begått i Asker og Bærum av barn og ungdom som er bosatt utenfor disse kommunene er inkludert i tallmaterialet, mens forhold begått utenbys av barn og ungdom bosatt i Asker og Bærum ikke er inkludert. 4

5 dømt. Statistikken gir et bilde av gjerningspersonene slik de fremtrer på tidspunktet da uttrekket fra straffesaksregisteret er gjort. 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Asker og Bærum Folketallet i Asker og Bærum var per 1. januar 2009 på innbyggere. Fra 2008 til 2009 hadde man en befolkningsvekst på personer, noe som tilsvarer en vekst på 1,5 %. Tabellen nedenfor viser folkemengden i Asker og Bærum. Ettersom SSB benytter seg av en annen aldersinndeling enn det denne rapporten bygger på er ikke tallene for barn og unge i alderskategoriene under 15 år og mellom år tydelige i denne tabellen. Tabellen gir oss likevel en indikasjon på befolkningssammensetningen i politidistriktet. Tabell 1. Folkemengden i Asker og Bærum per 1. januar 2009 etter aldersgruppe (SSB) 0-9 år år år år år år år år Over 80 år Totalt Asker Bærum Totalt Figur 1. 5

6 4. Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom I denne delen av rapporten presenteres statistikk over unge gjerningspersoner registrert i Asker og Bærum politidistrikt i Gjerningsperson brukes her om personer som er mistenkt eller siktet for straffbare forhold Omfanget av barn og ungdom som gjerningsperson I 2008 stod ungdom under 24 år for 21 % av de registrerte straffbare forholdene i Asker og Bærum politidistrikt. Barn og unge under 18 år stod for 6,5 % av de anmeldte forholdene. I 2007 stod unge under 18 år for 9,5 % av forholdene, noe som tilsvarte 784 anmeldelser. Det tilsvarende antall anmeldelser for denne aldersgruppen i 2008 var 458 anmeldelser. Det er flest anmeldte forhold med kjent gjerningsperson i aldergruppen år, fulgt av aldersgruppen år. Spredningen i alderen blant de registrerte gjerningspersonene i Asker og Bærum politidistrikt i 2008 var stor. Den eldste personen var 98 år, mens den yngste var 9 år. Figur 2. Registrerte forhold med kjent gjerningsperson i Asker og Bærum politidistrikt i 2008 etter mistenkte/siktedes alder. Gruppert. (N= 7.065forhold). Over 80 år år år år år år år år år år år år år år år år år år under 15 år

7 Gjerningspersoner under 18 år I 2008 ble totalt 277 personer under 18 år registrert for straffbare forhold. 73 % (203 personer) av disse var gutter, mens 27 % var jenter (74 personer). Sammenlignet med fjorårets rapport ser man nå at jentene står for en noe høyere prosentandel av de totale anmeldelsene. Men som man ser av tabellen nedenfor var tallmaterialet større i 2007 enn man har hatt i 2008, og tallgrunnlaget for 2008 er dertil lavere enn man hadde i I 2007 ble 422 ungdommer under 18 år registrert for straffbare forhold, mens man altså i 2008 hadde 277 ungdommer under 18 år registrert for straffbare forhold. Fra 2007 til 2008 har man hatt en markant nedgang i antall anmeldelser og dermed også en markant nedgang i antall personer registrert for straffbare forhold. Tabell 2. Antall personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Asker og Bærum politidistrikt for årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Jenter % % % % % % % % Gutter % % % % % % % % Totalt % % % % % % % % år Jenter % % % % % % % % Gutter % % % % % % % % Totalt % % % % % % % % Totalt under 18 år Jenter % % % % % % % % Gutter % % % % % % % % Totalt % % % % % % % % Det ble totalt registrert 458 straffbare forhold begått av personer under 18 år, hvorav 342 forhold ble begått av en gutt som gjerningsperson (75 %), og 116 forhold med en jente som gjerningsperson (25 %). Totalt ble altså 277 ungdommer under 18 år anmeldt for ulike forhold i 2008 av disse var 203 gutter, mens 74 var jenter. Det har vært en markant nedgang i antall anmeldelser som gjelder ungdom under 18 år. Fra 795 anmeldelser i 2007 til 458 anmeldelser i Dette tilsvarer en nedgang i antall anmeldelser blant ungdom under 18 år på 42 %. 7

8 Tabell 3. Antall forhold begått i Asker og Bærum politidistrikt der personer under 18 år ble mistenkt/siktet i årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Jenter % % % % % % % % Gutter % % % % % % % % Totalt % % % % % % % % år Jenter % % % % % % % % Gutter % % % % % % % % Totalt % % % % % % % % Totalt under 18 år Jenter % % % % % % % % Gutter % % % % % % % % Totalt % % % % % % % % En stor andel av gjerningspersonene under 18 år ble kun registrert for ett enkelt forhold. 67 % av ungdommene ble kun anmeldt for ett forhold. Det er kun et fåtall ungdommer som i 2008 ble registrert som gjengangere. I 2008 var det 2 ungdommer som ble registrert med 7-10 forhold, og kun en ungdom som ble anmeldt for flere enn 11 forhold. Til sammenligning stod gjengangerne i 2007 for 18 % av alle forholdene som ble begått av unge under 18 år. I 2007 var det 9 ungdommer som var registrert med 7-10 forhold, mens 3 ungdommer var registrert med over 11 forhold. Man har dermed hatt en markant nedgang i antall gjengangere blant ungdom. Ettersom gjengangerne i 2007 stod for en stor andel av anmeldelsene kan man anta at en nedgang i antall gjengangere har en sammenheng med en nedgang i antall anmeldelser. Et viktig spørsmål blir dermed hva som skyldes denne nedgangen. Kan det være at det er et konkret arbeid fra politiet og andre samarbeidspartnere opp mot disse ungdommene som har resultert i en endring i atferd? Har de aktuelle ungdommene flyttet ut av vårt politidistrikt? Er de aktuelle gjengangerne over alderskategorien år og dermed heller å finne i alderskategorien over 18 år? Man har hatt en generell nedgang i antall anmeldelser blant alle alderskategorier og man kan stille spørsmål om politiets arbeidskapasitet, ressursmangel og fokus på arbeidsbetingelser kan være en medvirkende årsak til en nedgang i antall anmeldelser. Ut ifra denne rapporten kan man ikke gi et klart svar på hva denne nedgangen i antall gjengangere skyldes. Det man imidlertid kan påpeke er at 60 % av gjengangerne fra 2007 er født i 1990, og dermed ikke er med i det ovennevnte tallmaterialet. For å analysere politiet og andre samarbeidspartneres arbeid kunne det vært interessant å se ytterligere på de gjengangerne politidistriktet jobbet med i 2007 og om disse fortsatt er gjengangere eller om 8

9 direkte arbeid fra politiet og andre samarbeidspartnere kan ha medvirket til endret atferdsmønster. Tabell 4. Antall forhold begått av den enkelte ungdom under 18 år i Asker og Bærum politidistrikt i perioden Absolutte tall og prosent. Under 18 år Jenter Gutter Totalt Hele år over Under 18 år Jenter % Gutter % Totalt % Hele år ,7 81, , , ,5 65,6 69,8 63, ,2 9, ,6 15,6 18,2 14, , ,5 8, ,5 16, ,3 15,3 15,2 12,8 14, , ,9 1,5 2,9 1 2,1 1,2 2,4 0, ,3 0,9 1,6 0,5 1,1 0,7 1,2 0,3 over , , % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Tabell 5. Antall personer mellom 18 og 23 år registrert for straffbare forhold i Asker og Bærum politidistrikt i perioden , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent Jenter % % % % Gutter % % % % Totalt % % % % Tabell 6. Antall forhold begått i Asker og Bærum politidistrikt der personer mellom 18 og 23 år ble mistenkt/siktet i , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent Jenter % % % 90 9 % Gutter % % % % Totalt % % % % I likhet med alderskategorien under 18 år ser man også en nedgang i antall anmeldelser i alderskategorien år. I 2007 hadde man for denne alderskategorien anmeldelser mens man i 2008 hadde anmeldelser. Dette tilsvarer en nedgang på 49 %. 9

10 Ser man på antall forhold begått av den enkelte gjerningsperson ser man at det også innenfor alderskategorien år er en stor andel av gjerningspersonene som kun ble registrert for ett enkelt forhold. 60 % av ungdommene ble kun anmeldt for ett forhold. Tabell 7. Antall forhold begått av den enkelte ungdom fra 18 t.o.m. 23 år i Asker og Bærum politidistrikt i perioden Absolutte tall og prosent. Antall forhold per person Jenter Gutter Totalt Hele år over Antall forhold per person Jenter % Gutter % Totalt % Hele år , ,4 61,7 57,3 58,1 59,8 63,9 60,7 60,4 2 9,9 10,4 7, ,7 16,1 16, ,4 15,2 15,4 16, ,9 12,8 12,1 8,3 17,8 16,4 20,3 18,8 18,9 15, , ,8 0,8 0,7 1,7 2,3 3,5 3,2 2,8 2,4 3,1 2,8 2, ,4-0,7-2,5 2,2 2 2,5 2,3 1,9 1,8 2,2 over ,3 0,1 0,4 0,8 0,2 0,1 0,3 0,7 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10

11 4.2. Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Tabell 8. Kriminalitetsprofil for lovbrytere under 15 år i perioden , fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom under 15 år Narkotika 2,3 1,8 2 2,9-7,9 1,8 1,4 0,7 5,5 1,9 1,9 Bedrageri - 1,8-2, ,8 4,2-0,7 1,2 3,7 Seksuallovbrudd - 8, ,1 2,7 5,5 1,4 4,1 1,9 3,7 Vold og trusler - 1,8 25,5 2,9 15,3 13,5 19,8 22,2 10,6 8,9 21,6 15,9 Motorvogntyveri ,4 1,8-1,4 2,1 1,2 - Simple/grove tyverier 22,7 5,3 2 8,6 27,6 11,2 13,5 9,7 26,1 8,9 9,9 9,4 Ran ,9-7,9 3,6 4,2-4,8 2,5 3,7 Skadeverk ,7-24,5 9 17,1 18,1 16,9 8, ,1 Naskeri 75 63, ,2 14,6 11,7 16,7 28,9 33,6 23,5 37,4 Heleri ,1 0,9-0,7 0,7 0,6 - Trafikkforseelser - 1, ,2 5,6 10,8 5,5 5,6 4,1 7,4 3,7 Kniv og våpen ,1 14,6 4,5 4,2 2,8 8,9 3,1 2,8 Annet - 8,7 7,8-7,1 10,1 9,9 8,3 4,9 9,6 9,2 5,6 Totalt N= Dersom man ser på den registrerte kriminaliteten blant unge under 15 år ser man at det for jentene sitt vedkommende i all hovedsak var naskeri (80 %) som skiller seg særskilt ut. 28 av de 35 forholdene som ble anmeldt blant jenter under 15 år gjaldt naskeri. Blant guttene er det i denne aldersgruppen vold og trusler (22,2 %) og skadeverk (18,1 %) som er de mest brukte statistikkgruppene. Som man ser av tabellen er det for jentene sitt vedkommende en stor nedgang i antall anmeldelser tilknyttet vold og trusler sammenlignet med tallmaterialet fra Uten at man har gjort en analyse av anmeldelsene tilknyttet vold og trusler begått av jenter under 15 år i 2007 kan det se ut som at antall anmeldelser i denne statistikkgruppen nå er tilbake på normalnivået og at de høye anmeldelsestallene man hadde i 2007 var kunstig høyt. Som man ser av tabellen ovenfor hadde man i 2008 det laveste antall anmeldelser og prosentvis er det kun små endringer i kriminalitetsprofilen noe som kan være et resultat av tilfeldigheter. 11

12 Tabell 9. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i , fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom år Narkotika 9,9 3,9 10,7 7,4 19,7 11,3 21, ,4 10,5 19,3 22,5 Bedrageri - 2, ,6 3,3 2,8 0,7 0,5 3,2 2,4 0,6 Seksuallovbrudd ,2 0,9 0,6 0,7 0,2 0,8 0,5 0,6 Vold og trusler 2,5 15,8 3,6 11,1 12,7 12,0 7,9 10,4 11,4 12,5 7,1 10,5 Motorvogntyveri - 1,3 2,7 1,2 1,7 3,7 0,9 2,2 1,5 3,5 1,3 2 Simple/grove tyverier 8,6 14,5 9,8 11,1 9,1 11,8 19,2 7,8 9,0 12,1 17,5 8,5 Ran - 1,3-3,7 1,5 1,2 0,8 2,6 1,3 1,2 0,6 2,8 Skadeverk 2,5 5,3 4,5 2,6 15,8 21,1 5,8 9,6 14,0 19,3 5,5 8 Naskeri 50,6 36,8 37,5 28,4 4,2 4,6 3,6 5,6 10,5 8,4 9,6 10,8 Heleri 4,9-1,8 6,2 2,5 2,2 1,1 4,1 2,8 1,9 1,6 4,6 Trafikkforseelser 11,1 1,3 10,7 11,1 19,1 13,9 19, ,0 12,5 16,4 15,7 Kniv og våpen ,5 2,4 2,3 3 2,2 2,3 1,9 2,3 Annet 9,9 15,8 18,8 17,3 10,2 11,3 16,1 9,3 10,2 11,8 16,3 11,1 Totalt N= Dersom man ser på den registrerte kriminaliteten blant ungdom mellom 15 og 17 år ser man at det for jentene sitt vedkommende i all hovedsak var naskeri (28,4 %) som skiller seg ut. Blant guttene er det i denne aldersgruppen narkotika (27 %) og trafikkforseelser (17 %) som er de mest brukte statistikkgruppene. 12

13 4.3. Narkotika, simple/grove tyverier og trafikk Narkotika Det ble i 2008 registrert 81 narkotikaforhold med gjerningsperson under 18 år. Disse 81 forholdene ble begått av 40 personer, hvor 34 av disse er gutter, mens 6 er jenter. Antall anmeldelser i 2008 er i stor kontrast til tallmaterialet fra 2007 hvor man hadde 125 registrerte narkotikalovbrudd som involverte 69 ungdommer. Et så fåtall unge under 18 år anmeldt for narkotika som man ser i 2008 har man ikke hatt i Asker og Bærum politidistrikt siden Figur 3. Forhold for narkotika begått i Asker og Bærum politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall forhold og antall personer Antall forhold Antall personer De fleste narkotikaanmeldelser med gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. Dette gjaldt i 91 % av forholdene i 2008 (74 forhold). De to yngste som ble registrert med narkotikalovbrudd i 2008 er født i Figur 4. Antall narkotikaforhold begått av gjerningspersoner under 18 år og antall unike gjerningspersoner under 18 år registrert for narkotika i Asker og Bærum politidistrikt i 2008, fordelt på alder. Absolutte tall år 15 år 16 år 17 år Antall forhold Antall personer 98 % av de ungdommene som er anmeldt for narkotikaforbrytelser har norsk statsborgerskap. En gjenomgang av de ungdommene som er anmeldt for narkotikaforbrytelser viser at det også i 2008 er en gjengangerproblematikk blant de ungdommene som er anmeldt for narkotikalovbrudd. Av de 40 ungdommene under 18 år som ble anmeldt for 13

14 narkotikalovbrudd i 2008 hadde 26 av disse (62 %) tidligere blitt anmeldt innenfor andre kriminalitetstyper. 16 av ungdommene (38 %) ble anmeldt for narkotika som sitt første registrerte lovbrudd. Flertallet av de 16 ungdommene som i 2008 ble anmeldt for narkotika for første gang, samt at dette var deres første registrerte lovbrudd ble kun tatt ved en anledning. Av de 40 ungdommene som ble registrert for narkotikalovbrudd i 2008 har 20 ungdommer flere andre forhold, noe som indikerer en gjengangerproblematikk. 10 av ungdommene er anmeldt for flere nye forhold per mai Av det totale antall registrerte forhold for narkotika med gjerningsperson under 18 år gjaldt 50 brudd på legemiddelloven. Dette utgjør en andel på 62 % av alle registrerte narkotikaforhold i denne aldersgruppen. Det ble registrert 29 forhold for strl ledd, noe som utgjorde 36 % av det totale antall narkotikaanmeldelser Simpelt/grovt tyveri Det ble i 2008 registrert 168 anmeldelser tilknyttet vinningskriminalitet med gjerningspersoner under 18 år. Av disse 168 forholdene gjaldt 39 anmeldelser simpelt eller grovt tyveri. Som man ser av tabellen nedenfor er det ikke tidligere i perioden verken vært anmeldt færre ungdommer eller færre anmeldelser enn man så i I 2008 har man altså både færre anmeldelser samt færre ungdom involvert enn man har hatt de tidligere årene. Figur 5. Forhold for simpelt/grovt tyveri begått i Asker og Bærum politidistrikt med kjent mistenkt/siktet under 18 år Antall forhold og antall personer Antall forhold Antall personer De fleste anmeldelser tilknyttet vinningskriminalitet med gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. 69 % av forholdene tilknyttet simple/grove tyverier hadde en gutt som mistenkt/siktet, dette tilsvarer 27 forhold. 12 av de 39 forholdene involverer en jente, noe 14

15 som tilsvarer 31 %. De fire yngste som ble registrert med simple/grove tyverier i 2008 var 13 år ved gjerningstidspunktet. Figur 6. Antall forhold for simpelt/grovt tyveri begått av gjerningspersoner under 18 år og antall unike gjerningspersoner under 18 år registrert for simpelt/grovt tyveri i Asker og Bærum politidistrikt i 2008, fordelt på alder. Absolutte tall år 14 år 15 år 16 år 17 år Antall forhold Antall personer 15

16 Trafikk Det ble i 2008 registrert 55 anmeldelser tilknyttet trafikk med gjerningspersoner under 18 år. Disse 55 forholdene ble begått av 40 ungdommer. Som man ser av tabellen nedenfor er dette det laveste antallet ungdommer som er anmeldt for trafikk i perioden Figur 7. Forhold for trafikk begått i Asker og Bærum politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall forhold og antall personer Antall forhold Antall personer De fleste anmeldelser tilknyttet trafikk med gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. Dette gjaldt i 84 % av forholdene i 2008 (46 forhold). Den yngste som ble registrert med trafikkanmeldelse i 2008 var 11 år ved gjerningstidspunktet. Figur 8. Antall trafikkforhold begått av gjerningspersoner under 18 år og antall unike gjerningspersoner under 18 år registrert for trafikk i Asker og Bærum politidistrikt i 2008, fordelt på alder. Absolutte tall år 14 år 15 år 16 år 17 år Antall forhold Antall personer 16

17 5. Registrerte fornærmede Omfanget av barn og ungdom som ofre for kriminalitet Figur 9. Registrerte fornærmede i Asker og Bærum politidistrikt i 2008 etter fornærmedes alder. Gruppert. (N= fornærmede). 2 Over 90 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Under 15 år Alderskategoriene er delt inn i grupper på tre år. Unntakene er følgende kategorier; under 15 år, år, år og over 90 år. 17

18 Figur 10. Registrerte forhold i Asker og Bærum politidistrikt i 2008 etter alder gjerningsperson vs. fornærmede. Gruppert. (N= mht gjerningsperson og mht. fornærmede) Kriminalitetsofre under 18 år I løpet av 2008 ble til sammen 427 personer under 18 år registrert som fornærmet i anmeldelser ved Asker og Bærum politidistrikt. Av disse var 56 % gutter og 44 % jenter. Det ble registrert 147 fornærmede under 15 år og 280 fornærmede i alderen år. Antall fornærmede har hatt en nedgang i begge aldersgruppene sammenlignet med året før. Andelen fornærmede under 15 år har med færre fornærmede hatt en nedgang tilsvarende 79 anmeldelser noe som er en nedgang på 35 % sammenlignet med forrige år. Tabell 10. Antall personer under 18 år fornærmet for straffbare forhold i Asker og Bærum politidistrikt i 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Alder Under 15 år år Totalt Under 15 år år Totalt Hele år Jenter % 45 % 45 % 44 % 47 % 44 % Gutter % 55 % 55 % 56 % 53 % 56 % Totalt % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I alt ble det registrert 442 forhold med en fornærmet under 18 år i I 56 % av forholdene var den fornærmede en gutt, mens det i 44 % var en jente. Det ble registrert 153 forhold med en fornærmet under 15 år og 289 forhold med en fornærmet i alderen år. 18

19 Tabell 11. Antall forhold begått i Asker og Bærum politidistrikt der personer under 18 år var fornærmet i 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Alder Under 15 år år Totalt Under 15 år år Totalt Hele år Jenter % 45 % 44 % 44 % 47 % 44 % Gutter % 55 % 56 % 56 % 53 % 56 % Totalt % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % De fleste av kriminalitetsofrene under 18 år ble kun registrert som fornærmet i ett straffbart forhold i løpet av året. Dersom man ser på hvilke kriminalitetstyper unge under 18 år har vært fornærmet i vil man se at det er størst sannsynlighet for å bli utsatt for vinningskriminalitet. 61 % av de fornærmede oppgir at de har vært utsatt for vinningskriminalitet. Deretter er det voldskriminalitet som utgjør 16 % av de fornærmede under 18 år, noe som tilsvarer 74 anmeldelser. Innenfor voldskriminalitet er offeret i 69 % av tilfellene gutter, mens 31 % av ofrene er jenter. Den tredje største kriminalitetstypen med fornærmede under 18 år er sedelighet. Av de 38 anmeldelsene innenfor sedelighet i 2008 var 76 % av ofrene jenter, mens 24 % var gutter. Dersom man ser på de ulike kriminalitetstypene fordelt på aldersgruppene vil man få denne sammenhengen; Tabell 12. Kriminalitetstype Under 15 år år Totalt unge u/18 år Under 15 år år 2008 Antall anmeldelser Antall anmeldelser Antall anmeldelser % andel av anmeldelsene % andel av anmeldelsene Vinning % 77 % Vold % 61 % Sedelighet % 21 % Trafikk % 52 % Annen % 18 % Skadeverk % Totalt % 65 % Som man ser står fornærmede i alderen år for 65 % av ofrene tilknyttet anmeldelser blant unge under 18 år. Som tallene viser er det først og fremst anmeldelser innenfor vinningskriminalitet som utgjør forskjellen mellom aldersgruppene. Ungdom i alderen år anmelder vinningskriminalitet i større grad enn unge under 15 år. For ungdom i alderen år står vinningskriminalitet for 75 % av det totale antall anmeldelser, mens man for unge under 15 år ser at vinningskriminalitet utgjør 43 %. Videre ser man at det innenfor sedelighet er flere anmeldelser blant de yngste. 79 % av de anmeldte sedelighetssakene som involverer 19

20 unge under 18 år har en fornærmet som er under 15 år ved gjerningstidspunktet. Innenfor vold utgjør unge under 15 år 39 % av anmeldelsene. Dette fører oss videre inn i kriminalitetstypene vold og sedelighet for å se hvilke statistikkgrupper som berører kriminalitetsofrene under 18 år; Tabell 13. Vold Statistikkgrupper Antall anmeldelser hvor fornærmede er under 15 år ved gjerning Mishandling i familieforhold, legemskrenkel 5 - Trusler, diverse 6 10 Trusler, kniv - 1 Trusler, skytevåpen 1 2 Legemsfornærmelse Legemsbeskadigelse 1 7 Legemsbeskadigelse, kniv 1 Uaktsom, grov legemsbeskadigelse 1 - Drap - 1 Forsøk drap - 1 Legemsfornærmelse m/skadefølge - 1 Totalt antall forhold Antall anmeldelser hvor fornærmede er år ved gjerning Tabell 14. Sedelighet Statistikkgrupper Antall anmeldelser hvor fornærmede er under 15 år ved gjerning Voldtekt 4 4 Seksuell omgang med barn u/ 10 år 6 - Seksuell omgang med barn u/ 14 år 4 - Seksuell omgang med barn u/ 16 år 2 1 Forsøk på voldtekt - 1 Seksuell krenkende adferd, blotting 3 - Seksuell handling med mer med barn u/ 16 år 7 - Seksuell handling uten samtykke - 2 Seksuallovbrudd, diverse 2 - Sedelighet diverse 2 - Totalt antall forhold 30 8 Antall anmeldelser hvor fornærmede er år ved gjerning 20

21 6. Unge gjengangere I denne delen ser man nærmere på de ungdommene som er registrert for gjentatt kriminalitet i løpet av Det er viktig å poengtere at dataene over unge gjengangere er basert på et annet uttrekk fra straffesaksregisteret enn det som er blitt presentert tidligere i rapporten. Ungdommer som fylte 18 år i løpet av 2008 er trukket ut av materialet Ungdommer registrert for gjentatt kriminalitet i 2008 Som nevnt tidligere i rapporten ser man ikke den samme gjengangerproblematikken i tallmaterialet fra 2008 som man så i I 2007 stod de 7 mest registrerte ungdommene for 10 % av den registrerte kriminaliteten i denne aldersgruppen, noe som tilsvarer 77 forhold. Dersom man ser på de 7 mest aktive ungdommene fra 2008 ser man at disse til sammen er mistenkt for 45 kriminelle handlinger. Dette utgjør 10 % av den registrerte kriminaliteten blant unge under 18 år i Tallene bekrefter at noen få personer står for en stor andel av den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. I tabellen nedenfor vises en oversikt over de ungdommene som ble registrert med flest forhold i Tabellen gir en oversikt over hvor mange straffbare forhold den enkelte er registrert med. Disse tallene er per Videre er det viktig å være klar over at tabellen nedenfor er basert på registrerte straffbare forhold begått i Asker og Bærum politidistrikt, samt at alle ungdommene er bostedsregistrert i politidistriktet. 21

22 Tabell 15. Oversikt over ungdommene under 18 år med flest registrerte straffbare forhold i Kjønn/Alder Voldsforhold 2008 Narkotikaforhold 2008 Vinningskriminalitet 2008 Andre kriminalitetstyper Antall forhold 2008 i A & B pd. Gutt f Gutt f Gutt f Gutt f Gutt f Gutt f Jente f Gutt f Jente f Gutt f Jente f Gutt f Gutt f Gutt f Gutt f Gutt f Gutt f Gutt f Antall forhold totalt 22

23 7. Beskrivelser av ungdomsmiljøene I denne delen av rapporten vil man fremlegge politiets og utekontaktenes egne beskrivelser av ungdomsmiljøene i politidistriktet. Man innhentet kvalitative beskrivelser fra de ulike instansene. I denne rapporten har man lagt frem de delene av det innhentede materialet som direkte omhandlet beskrivelser av ungdomsmiljøene. Beskrivelsene blir i stor grad lagt frem slik de ulike instansene påpekte, med unntak av de drøftelsene som ikke er en direkte beskrivelse av ungdomsmiljøene Ungdomspatruljen Gjettum politipost Vår arbeidsform gjør at vi er på mange arenaer. Dette gjør at vi mener å få god oversikt over hva ungdom foretar seg. Ungdomspatruljen benytter arbeidsverktøyet Restorative Justice i mange av sakene vi er i befatning med. Metoden benyttes uavhengig om det er inngitt anmeldelse eller ikke. Vi registrerer stadig flere saker hvor fornærmede og gjerningsperson er under 15 år. Disse sakene blir henlagt, men fulgt opp med meglinger. Sakene dreier seg ofte om trusler og vold, samt tyverier. Det er tips fra elever og lærere om at det foregår kjøp og salg, samt bruk av narkotika på flere av de videregående skolene i Vestre Bærum. Vi ser behov for narkotikamarkeringer på alle de videregående skolene. Vi ser flere og flere hendelser hvor jenter fra ungdomsskolene er involvert i mobbing, utestenging av enkelte, vold og tyverier. Det er i ferd med å ta seg opp med uroligheter i Sandvika da flere og flere unge samles der. Vi ser nå at det er i ferd med å komme yngre som samles rundt Storsenteret. I forbindelse med at flere fra Øst-Europa som ankommer vårt distrikt har det oppstått en del hendelser på Voksenopplæringen. Det er snakk om konflikter på tvers av kulturer og tilpasning i det norske samfunnet. Ungdommen i Vestre Bærum har for få tilbud når det gjelder det utenom sportslige. 23

24 Dersom man hadde fanget opp de som loker eller drifter rundt omkring i Vestre Bærum og gitt dem et alternativ/tilbud, ville dette medført ytterligere gode resultater på kriminalstatistikken for de under 18 år Ungdomspatruljen Bekkestua De siste fem årene har det vært en stor endring i ungdomsmiljøet. Situasjonen våren 2004 bar preg av stor aktivitet blant de unge i helgene. Utfordringen var at antallet saker skulle ned. At det ville synke så vidt mye som det har gjort var derimot ikke forutsigbart. De tre siste årene har vi merket en markant nedgang i forskjellig ordensproblematikk og ansamling med ungdommer på kveld og helg. Dette avspeiles også i antallet straffesaker vedrørende ungdom under 18 år. Med bakgrunn i at antallet ungdomssaker har hatt en markant nedgang, får patruljen i dag mer tid til tidlig avdekking av barn med antisosial adferd. Vi har merket en lavere terskel for at våre omgivelser tar kontakt og dette gjør at drøftinger rundt enkelte ungdommer skjer før de kommer i kontakt med politiet av kriminell adferd. Når det gjelder anmeldelser blir alle oppfordret til å gjennomføre dette når hendelser har funnet sted. Imidlertid skjer det også en del meklinger i saker hvor dette er hensiktsmessig. Ofte er saken anmeldt, men i de sakene hvor det i utgangspunktet er en konflikt, skjer mekling så snart som mulig. Det savnes en koordinerende funksjon både opp i mot eget og andre politidistrikt, samt kommunene. I det Bærum kommune ikke har SLT koordinator ville det vært enda viktigere med en fast kontakt mellom kommune og politi Utekontakten i Bærum Utekontaktens arbeid i Bærum er forankret i Lov om Sosiale tjenester 3-1. Gjennom vår oppsøkende virksomhet, og vårt tette samarbeid med ulike aktører opparbeider vi oss unik kunnskap om de ulike miljøer, grupper og enkeltungdommer som befinner seg i vår målgruppe (ca år). Vi observerer at en god del ungdommer (ca 50-60) bruker stasjonsområdet i Sandvika som oppholdssted etter skoletid, utover det å ta bussen eller toget. Vi kjenner svært mange av ungdommene og har enkeltoppfølging med flere av dem. Overvekten av disse er 24

25 minoritetsspråklige gutter i ungdomsskole- eller videregående skole alder. Andre tilholdssteder for ungdom i Sandvika er storsenteret og Kino1. Det har det siste året vært en endring i alderssammensetning på ungdommene som henger på stasjonen. Denne gruppen var tidligere i alderen år, men er nå ca på år. Utekontakten kjenner også ungdom i områdene Rykkinn og Bærums Verk relativt godt. De tiltrekker seg mye oppmerksomhet i forbindelse med påfallende oppførsel, vold og trusler. Psykiske lidelser blant unge mennesker er et av områdene som vi ser på som en utfordring. Vi opplever at noen aldri blir utredet eller fanget opp før i ungdomsskolen eller i videregående skole, selv om det har vært bekymring rundt et barn fra skole og andre under hele oppveksten. Vi har begynnende fokus på unge som opplever ensomhet i hverdagen. Det er usikkert hvor stort omfanget av ensomhet blant unge faktisk er, men vi ønsker at det blir satt mer fokus på dette i vår kommune og i samfunnet generelt. På tross av psykiske problemer, atferdsproblematikk, ensomhet og rus, opplever vi allikevel også at mange av våre ungdommer er flinke til å ta seg av, og stille opp for hverandre Ungdomsteamet ved Asker politistasjon Politiet i Asker mener at straffbare forhold blant unge under 18 år spesielt skjer i Heggedal, Borgen, Asker sentrum og nærområdene til Asker sentrum. Gjerningsmennene er ofte gjengangere. De er godt kjent av politiet gjennom flere måneder og år. Politiet ser også at flere av de unge som nå er involvert i kriminalitet har eldre søsken som også har drevet/driver med kriminalitet. Det er bekymringsfullt at dette skjer med flere familier og at det ikke ser ut som om det blir gjort nok for disse. Den siste tiden har politiet dessverre opplevd en økning i tilfanget av nye ungdommer som gjør lovbrudd i alle kategorier og som er i miljøer som politiet ser på med bekymring. De sakene politiet ser mest av i Asker er narkotikarelatert kriminalitet, skadeverk, vinning, trusler, vold, trafikkovertredelser og skremmende/plagsom adferd på internett. Politiet i Asker, og Ungdomsteamet spesielt, opplever at det eksisterer et veldig stort sprik mellom det vi får gjort i forhold til barn og unge og det vi ønsker å kunne gjøre. Det mangler 25

26 dessverre ressurser til å tilfredsstille den store etterspørselen etter politiets bistand fra sivile personer og institusjoner. Dette dreier seg spesielt om operativt arbeid opp mot de under 18 år og den oppsøkende tjenesten generelt. Dette arbeidet blir det liten eller ingen tid til grunnet stort tilfang av saker som gjør at man blir bundet opp inne på kontoret. Ungdomsteamet i Asker har et stort behov for økt bemanning slik at det blir mulig å bemanne en patrulje til daglig å kunne utfylle disse oppgavene og på den måten gjøre det forebyggende arbeidet vi er satt til å forvalte. Som nevnt opplever politiet i Asker en negativ utvikling med tanke på at nye ungdommer involveres i kriminalitet. Dette gjelder også ungdommer under 15 år. Antallet bekymringsmeldinger politiet sender til barnevernet rundt enkeltungdom, har også eksplodert den senere tid. Politiet ser likevel at de innmeldte ungdommene fortsetter sin negative utvikling i Asker Utekontakten i Asker Utekontakten har kommet i en god posisjon i forhold til ungdommene i Asker. Gjennom observasjoner og erfaringer, samt en rekke samtaler har vi dannet oss et inntrykk av sosiale forhold blant ungdommene. Vi har kommet i en spesielt god posisjon i forhold til ungdommer fra Nedre Borgen-området, som har en tett geografisk nærhet til sentrumsonen, og som utgjør det tettest befolkede området i Asker. Vi oppfatter den generelle ungdomssituasjonen i Asker som meget bra, der de unge kan bevege seg fritt uten problemer. Vi har likevel en del bemerkninger rundt ungdomssituasjonen i Borgen/Sentrumsområdet. Vi registrerer en relativt høy frekvens av trusler, utpressing og vold i dette området. Vi ser tendenser til en noe hierarkisk og organisert subkultur blant ungdommene. Denne situasjonen med trusler og utpressing er etter vår mening en dominerende trend i dette miljøet, og utgjør den mest bekymringsfulle situasjonen i områdene sentrum og Borgen. Situasjonen skaper frykt blant andre ungdommer, og vi vil påstå at situasjonen bidrar til at det overnevnte miljøet kan dominere sentrumsbildet. Etter vår oppfatning er situasjonen bedre nå enn i Gjengansamlinger var mindre synlige i sentrumsbildet i 2008 sammenlignet med situasjonen et år tidligere. Vi mener det er blitt vanskeligere å definere tydelige ungdomsgrupperinger enn tidligere, en bemerkning som gjelder begge kjønn, men spesielt blant jenter. 26

27 Utekontakten observerer lite rusproblematikk blant ungdom i Asker. Dette vil ikke si at det er et fravær av rus blant ungdommene, men bekymringen ligger mer på enkeltindivider enn på grupper og miljøer. På dette punktet er det særlig en liten håndfull ungdom i Heggedal som har skilt seg ut. Vi merker også en jevn pågang fra skoler og foreldre der bekymringene handler om hasjrøyking. Likevel mener vi at sterkere rusmidler tilsynelatende er lite utbredt i ungdomsmiljøene hvor vi har innsikt. Vårt inntrykk er at rus ikke var et dominerende problemområde i For øvrig har vi plukket opp signaler både fra skoler, foreldre og ungdom at nettet er en sosial arena for økende grad av mobbing og trusler. Vi anerkjenner nettet som en meningsfull sosial arena som må tas på alvor og som av all sannsynlighet blir enda mer signifikant i fremtiden. 27

28 8. Avslutning Selv om man i 2008 har sett en markant nedgang i antall anmeldelser tilknyttet barn og ungdom står de likevel for en relativt høy andel av den registrerte kriminaliteten med kjent gjerningsperson. I 2008 stod ungdom under 18 år for 6,5 % av de registrerte straffbare forholdene i Asker og Bærum politidistrikt med kjent gjerningsperson. Dersom man ser på unge under 24 år stod disse totalt sett for 21 % av de registrerte straffbare forholdene. De fleste ungdommene som blir registrert for straffbare forhold begår kun ett eller et fåtall lovbrudd. Antall gjengangere er markant færre i 2008 enn man så i Denne rapporten kan ikke gi noen konkrete svar på årsakssammenhengen, men for videre arbeid kan det være av interesse å lage en oversikt over det arbeidet som er blitt gjort blant gjengangerne for å kartlegge hva årsaken til det lave antall gjengangere er. I 2008 ble ungdom under 18 år registrert som fornærmet i 8,3 % av de registrerte forholdene i Asker og Bærum politidistrikt som hadde et individ som fornærmet. Ut ifra politiets og utekontaktenes beskrivelser er det flere fokusområder som kan være av interessant karakter. Blant annet vil det være viktig å vurdere behovet for en narkotikamarkering på alle de videregående skolene. Samt å kartlegge stasjonsområdet i Sandvika slik at man arbeider forebyggende opp mot de ungdommene som bruker stasjonsområdet som tilholdssted, samtidig som man dermed også vil jobbe forebyggende opp i mot eventuelle uroligheter. For at man skal kunne oppdage barn og unge i risikosonen på et tidlig tidspunkt vil det være viktig å opprettholde viktige samarbeidsforhold slik at terskelen for å ta kontakt på tvers av fagmiljøer forblir lav. I tillegg anbefales det at man ser videre på problematikken tilknyttet familier som har flere søsken som enten bedriver eller har bedrevet kriminell aktivitet. Dette for å danne seg et klart bilde av problematikken og kartlegge hvordan man best mulig bør tilnærme seg problematikken, samt for å kartlegge omfanget av problemet. Til sist anbefales det at man ser på ungdomssituasjonen i Borgen/sentrumsområdet og vurderer hvorvidt det eksisterer et ungdomsproblem som bør prioriteres spesielt. 28

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT Politiets ungdomspatrulje

OSLO POLICE DISTRICT Politiets ungdomspatrulje Politiets ungdomspatrulje Pob Trine Svartås, fagleder ungdomspatruljen i Asker Politiets ungdomspatrulje Enhet Vest Oslo pd Enhet Vest (Majorstua, Bærum, Asker) Ungdomspatruljen Asker: - 2 politi (fagleder

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Presentasjon for kommunestyret i Bærum kommune

Presentasjon for kommunestyret i Bærum kommune OSLO POLITIDISTRIKT Presentasjon for kommunestyret i Bærum kommune 5. september 2018 Visepolitimester i Oslo pd, Bjørn Vandvik Politiinspektør Stein Olav Bredli (leder av enhet vest) Oslo politidistrikt,

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge OSLO POLITIDISTRIKT Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge Monica Larsen, Manglerud, Enhet Øst politistasjon, Oslo politidistrikt BUPA Fagdag 14.06.19 21.06.2019 Side 1 OSLO POLITIDISTRIKT Enhet

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt Utgitt januar 2019 Ungdomskriminalitet Nordland politidistrikt Innhold Innledning og metode... 4 Straffesaksregisteret (STRASAK)... 4 Statistisk sentralbyrå (SSB)... 4 Ungdata... 5 Kort om funn i analysen...

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Innhold Innledning 5 Kort oppsummert 6 Metode 9 Overordnet bilde 11 Utvalgte kriminalitetsområder i 2018 15 Narkotika 15 Vold 19 Annen 22 Sedelighet 23 Når

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Bakgrunn for rapporten. Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse

Bakgrunn for rapporten. Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016 Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse Politiførstebetjent og psykolog John-Filip Strandmoen v/voldtektsseksjonen Bakgrunn for rapporten

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet Kriminalitet Ung, utsatt og tatt Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 980-tallet.

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Kompetanseteam mot tvangsekteskap

Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteam mot tvangsekteskap - Årsrapport 2007 - Innledning Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert i november 2004 i Utlendingsdirektoratet (UDI). Teamet består i dag som et samarbeid mellom

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL En kartlegging av barneog ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 Sør-Vest politidistrikt, 4. april 2017 HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL Rapport 2/2018 Stab for Virksomhetsstyring

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika Rapport basert på data fra Innhold Sammendrag Kapittel. Innledning og metode Rapportens formål og avgrensninger Datagrunnlag Analysen Begrensninger i datamaterialet og rapporten 9 9 9 Kapittel. Den registrerte

Detaljer