Året 2014: Sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2014: Sammendrag"

Transkript

1

2 Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller fleste lovbruddskategorier. Vinning Det ble totalt registrert anmeldelser for vinning, en nedgang på -19,1 % sammenliknet med 213. Dette innebærer 9165 færre anmeldelser, noe som betyr at det har vært en nedgang på over 16 anmeldelser siste to år. Vinningskriminalitet utgjorde 51,9 % i 214 mens den utgjorde 55,5 % av anmeldelsene i Oslo i 213. Nedgang i antall ran/utpressing Antall anmeldelser for ran/utpressing viste i 214 en nedgang på -42,3 % sammenlignet med 213, dvs 412 færre anmeldelser. Det var nedgang i både simple og grove personran. Det ble registrert 2 ran av bank, men ingen ran av postkontor eller verditransport i 214. Trenden med svært få ran av denne typen har vart over år. Synkende antall grove og simple tyverier Når det gjelder vinningskriminalitet var det i 214 en nedgang i simple tyverier på -12,6 % og for grove tyverier på -28,5 % fra 213. Antall grove tyverier fra villa og leilighet gikk ned med -26,6 %, dvs 162 færre anmeldelser. Lommetyverier ( Grove tyverier fra person på offentlig sted ) hadde en nedgang på -32,1 %, det vil i antall si 474 færre anmeldelser. Fortsatt nedgang i boliginnbrudd Samlet sett var det i 214 en nedgang på -26,6 % i grovt tyveri fra villa og leilighet, sammenlignet med 213. Nedgangen etter 29 har med dette vært på hele -74, %. I 214 ble det anmeldt 448 grove tyverier fra villa eller leilighet. Det ble også i de fleste øvrige kriminalitetstyper registrert en nedgang sammenliknet med 213. Redusert antall voldsanmeldelser Kriminalitetstypen vold dekker både fysisk vold og trusler, og viste samlet sett en nedgang på -6,3 % fra 213 til 214. Innenfor forbrytelser mot liv, legeme, helbred 1 (fysisk vold) var det en nedgang på -1, %, det vil si en nedgang på 291 anmeldelser. Når det gjelder gjentatt fysisk vold i nære relasjoner 2 var det en økning på 8,6 %. Politiet har en målsetting om å avdekke vold i nære relasjoner. Nedgang i antall seksualforbrytelser Det var i 214 en nedgang på 15 anmeldelser for seksualforbrytelser (-16,6 %), sammenlignet med 213. Det var samlet sett en nedgang på -9,5 % for voldtekt og forsøk på voldtekt. Det ble anmeldt 174 voldtekter og 25 voldtektsforsøk i 214, mot henholdsvis 196 og 24 i 213. Barne- og ungdomskriminaliteten; færre lovbrudd, men flere lovbrytere I Oslo politidistrikt har det i årene vært en gradvis nedgang i årlig antall straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år, og i antall unge under 18 år registrert med lovbrudd. Dette på tross av befolkningsøkning i aldersgruppen. I 214 ble det registrert 268 straffbare 1 Straffelovens kap Straffelovens kap 2, 219; statistikkgruppene 156 og 158 2

3 forhold i denne aldersgruppen, en ytterligere nedgang på 6,4 % fra 213. Det var særlig en nedgang i antall forhold for ran. Antall unge under 18 år registrert med lovbrudd økte imidlertid med 7,6 % (83) til 1182 personer i 214. Økningen kom primært blant jenter i alderen år. Straffesakskjeden; oppklaringsprosent og saksbehandlingstid Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt var på 97 dager i 214, mens den var på 17 dager i 213. Oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 214 på 26,9 %, mot 25,1 % ved utgangen av

4 1. Utviklingen i antall registrerte anmeldelser Nedenfor følger en gjennomgang av registrerte anmeldelser i 214 med gjerningssted i Oslo politidistrikt. Sammenligninger mellom 214 og 213 er for begge årene hentet ut pr (JUS63). I diagrammene som viser utvikling over mange år, brukes statistikk for det gjeldende året, uten de justeringer som er foretatt senere ( ikke-justerte tall )..3 Det ble i 214 registrert anmeldelser i Oslo. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med året før Registrerte anmeldelser i 214 Tabell 1. Antall anmeldelser i Oslo politidistrikt i årene og endring i antall og prosent, fordelt på forbrytelser og forseelser. Antall anmeldelser Antall anmeldelser Differanse Antall % Forbrytelser ,6 Forseelser , Sum ,6 Statistikken inkluderer ikke undersøkelsessaker. Det var i 214 en nedgang i antall registrerte forbrytelser (-15,2 %) og i registrerte forseelser (-6,9 %), sammenliknet med i 213. Som det framkommer av figur 1 under, var det totale antall årlige anmeldelser var lavere i 214 enn i de foregående 9 årene. Det gjøres oppmerksom på at endringer i den registrerte kriminaliteten også påvirkes av andre faktorer enn reelle endringer i kriminalitetsbildet. Blant disse faktorene er: Omlegging av datasystem for straffesaker og/eller registreringspraksis. Anmeldelseshyppigheten hos publikum, som blant annet påvirkes av politiets tilgjengelighet (åpningstider, patruljering osv.), tillit til politiet, forsikringsselskapenes egenandeler, trusselnivået i kriminelle miljøer m.m. Kontrollaktivitet, aksjoner og prosjekter hos politiet og andre instanser, noe som kan være påvirket av økonomiske rammer, politiske føringer og prioriteringer. Året 21 var den første hele årgangen hvor det har vært mulig å innlevere anmeldelser på internett. Ordningen er avgrenset til visse former for vinningslovbrudd og skadeverk. Det ble registrert 1137 nettanmeldelser med gjerningssted Oslo politidistrikt i 214. Disse anmeldelsene utgjorde 15,2 % av alle forbrytelser og forseelser i politidistriktet. Tabell 2. Antall og andel anmeldelser via internett i Oslo politidistrikt Anmeldelser totalt Nettanmeldelser % nettanmeldelser 1,4 13,2 17,1 16,7 15,2 Andelen nettanmeldelser økte i 211 og 212, men har deretter gått svakt ned. 3 Anmeldelsene til overtakelse er inkludert for alle årganger til og med 21. Sammenlikninger med foregående år inneholder kun anmeldelser med gjerningssted i Oslo politidistrikt. Det gjøres oppmerksom på at det på grunn av datatekniske omlegginger heftes noe usikkerhet til anmeldelsestallene for 22 og 23. 4

5 Figur 1. Registrerte anmeldelser (forbrytelser og forseelser) i Oslo politidistrikt (Ikkejusterte tall). Undersøkelsessaker er ikke inkludert Antall registrerte anmeldelser Antall anmeldelser etter kriminalitetstype Tabell 2. Antall anmeldelser i de ulike kategorier lovbrudd i Oslo politidistrikt 214, endring i antall og prosent fra 213 og antall per 1 innbygger. Anmeldelser i 214 Endring fra 213 Prosentvis endring fra 213 Anmeldte lovbrudd per 1 innbygger Økonomi ,3 2,4 Vinning ,1 61,1 Vold ,3 7,7 Sedelighet ,,9 Narkotika ,3 11,7 Skadeverk ,6 8,4 Miljø ,2, Arbeidsmiljø ,,1 Trafikk ,8 8,5 Annen , 17, Totalt ,6 117,7 Tabellen inneholder både forbrytelser og forseelser, men Undersøkelsessaker (1694) er trukket ut. 5

6 Tabell 2 viser at det fra 213 til 214 var en nedgang i antall anmeldelser innen alle lovbruddskategoriene med unntak av anmeldelser i kategorien Arbeidsmiljø. Det var særlig en stor nedgang i anmeldelser for vinningslovbrudd, som også er den største kategorien. Det ble i 214 registrert anmeldelser for Vinning, noe som var en nedgang på -19,1 % sammenliknet med 213. Dette utgjør en reduksjon på 9165 anmeldelser. Lommetyveri (Grovt tyveri fra person på offentlig sted) er den største enkeltstående lovbruddskategorien i Oslo politidistrikt, og en stor del av den samlede nedgangen i antall anmeldelser er knyttet til en nedgang på 477 anmeldelser for denne type lovbrudd. I tabell 3 framstilles utviklingen i antall anmeldelser for hver kriminalitetskategori gjennom de siste 1 årene. Tabell 3. Antall anmeldelser i de ulike lovbruddskategorier i Oslo politidistrikt i årene , absolutte tall Økonomi Vinning Vold Sedelighet Narkotika Skadeverk Miljø Arbeidsmiljø Trafikk Annen Totalt Tabellen inneholder både forbrytelser og forseelser, men Undersøkelsessaker er trukket ut. 6

7 1.3. Kriminalitetsprofil for Oslo i 214 Oslo politidistrikts kriminalitetsprofil avviker på flere måter fra kriminalitetsprofilen for landet for øvrig. Én av forskjellene ligger i andel vinningskriminalitet, som var 51,9 % i Oslo politidistrikt i 214. I Norge for øvrig (Oslo politidistrikt trukket fra) utgjorde vinningskriminaliteten 39,4 % av anmeldelsene. Andel anmeldelser for vinningskriminalitet har gått ned i Oslo politidistrikt både i 213 og 214. I 212 var andelen 6,1 %. Figur 2. Anmeldelser (forbrytelser og forseelser) i Oslo politidistrikt i 214 fordelt etter lovbruddskategorier. N= Miljø, % Trafikk 7,2 % Annen 14,4 % Økonomi 2, % Arbeidsmiljø,1 % Skadeverk 7,1 % Vinning 51,9 % Narkotika 1, % Sedelighet,7 % Vold 6,5 % 7

8 2. Straffesakskjeden 2.1. Oppklaringsprosent for forbrytelser Oppklaringsprosenten er lavere i Oslo enn i øvrige politidistrikter i landet. Dette skyldes blant annet sammensetningen av kriminaliteten. Oslo har en langt høyere andel anmeldelser for vinningskriminalitet, som kjennetegnes av lavere oppklaringsprosent enn andre typer kriminalitet. Oslo har en meget høy andel saker uten spor eller opplysninger om gjerningspersonen og som dermed er svært vanskelig for politiet å oppklare. Dette gjelder i særlig grad grove tyverier fra person på offentlig sted (lommetyverier). For å illustrere dette kan vi minne om at 59,8 % alle slike lovbrudd i Norge fant sted i Oslo. Tabell 4. Oppklaringsprosent for de ulike kategorier forbryteleser i Oslo politidistrikt (Antall oppklarte saker i parentes.) Kriminalitetstype Økonomi 53,2 % (7) 72,7 % (1167) 76,7 % (172) 78, % (1447) 69,4 % (888) Vinning 9,8 % (4141) 1,2 % (486) 8,5 % (4179) 1, % (446) 11,9 % (4235) Vold 47,7 % (286) 48,6 % (235) 5,4 % (2456) 46, % (2355) 45,9 % (2171) Sedelighet 52,5 % (246) 54,1 % (35) 47,8 % (296) 52,6 % (314) 41,3 % (198) Narkotika 85,2 % (6157) 85,8 % (568) 86,2 % (6244) 8,9 % (634) 79,1 % (5678) Skadeverk 1, % (474) 11,7 % (477) 11,9 % (425) 9,7 % (412) 1,6 % (419) Miljø 5, % (1) 5, % (1) 8, % (4) 33,3 % (1) 8, % (4) Annen 53,1 % (962) 56,6 % (137) 61,1 % (116) 62,1 % (1182) 57,3 % (1262) Totalt 23,7 % (14767) 24,1 % (16111) 22,9 % (15782) 25,1 % (16457) 26,9 % (14855) Oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 214 på 26,9 % (14855 oppklarte saker) mot 25,1 % ved utgangen av 213 (16457oppklarte saker). Oppklaringsprosenten for forseelser i 214 var på 63,4 % (11713 saker) mot 67,5 % (12893 oppklarte saker) i

9 2.2. Saksbehandlingstid Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt var i 214 på 97dager mot 17 dager i 213. Tabell 5 viser utviklingen over de siste 5 årene. Tabell 5. Saksbehandlingstid i gjennomsnittlig antall dager for oppklarte forbryteleser i de ulike lovbruddskategorier i Oslo politidistrikt i årene Året Økonomi Vinning Vold Sedelighet Narkotika Skadeverk Miljø Annen Totalt Saksbehandlingstiden for oppklarte forseelser var på 7 dager, mot 64 dager i Restanser Restanseporteføljen av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 12 måneder var pr. 1. januar 215 på 114 saker. Dette er en nedgang fra 214 hvor antallet var 1112 saker, mens det var 1293 saker 1. januar 213. Antall ikke påtaleavgjorte saker over 3 måneder (4663 saker) var det laveste på 5 år. 9

10 3. Utvalgte trekk ved kriminalitetsutviklingen 3.1. Narkotika Tabell 6. Antall anmeldelser for et utvalg narkotikaforbrytelser i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. Utvalgte statistikkgrupper FORBRYTELSER Differanse ant. Differanse % ALLMENNFARLIGE FORBR. Narkotika 162, 1. ledd ,4 % Narkotika 162, 2. ledd ,2 % Narkotika 162, 3. ledd ,8 % Dopingmidler 162, 1. ledd ,7 % LEGEMIDDELLOVEN Narkotika, bruk - besittelse ,8 % Doping, bruk - besittelse 24 a 1 19 HELERI/BISTAND Grovt narkotikaheleri ,3 % Det totale antall anmeldelser for ulike typer narkotikalovbrudd i 214 var Det var en nedgang på -6,3 % sammenliknet med 213. Anmeldelser for bruk/besittelse av dopingmidler etter Legemiddelloven følger av en lovendring sommeren 213. Antall anmeldelser for narkotikalovbrudd reflekterer i all hovedsak politiets innsats på feltet og sier således lite om samfunnsmessige trender når det gjelder bruk av narkotika. Det har i de senere år vært en bevisst holdning til de åpne rusmiljøene med et særlig blikk på salg og rusede brukere. Variasjoner i antall anmeldelser de siste årene kan derfor speile en øket innsats og ikke nødvendigvis mer narkotikasalg og flere brukere. Figur 3. Antall registrerte anmeldelser for narkotikakriminalitet i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) N a rk o tik a (J u s 6 6 )

11 3.2. Personlig frihet (inkl.trusler) Kriminalitetskategorien vold omfatter blant annet personlig frihet (inkl. trusler) og fysisk vold. Samlet sett var det en nedgang på -6,3 % i antall anmeldelser fra 213 til 214 i denne kriminalitetskategorien. For fysisk vold, se punkt 3.3. Fra 213 til 214 var det en liten nedgang på -5,9 % i antall anmeldelser for lovbrudd mot personlig frihet (inkl. trusler). Tabell 7. Antall anmeldelser for et utvalg forbrytelser mot personlig frihet i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Frihetsberøvelse ,2 % Trusler div ,4 % Trusler, kniv ,3 % Trusler, skytevåpen ,1 % Menneskehandel prostitusjon , % Menneskehandel tvangsarbeid ,7 % Personlig frihet totalt ,9 % Tendensen gjennom de siste 1 årene viser en svak nedgang i anmeldelser mot personlig frihet. Figur 3. Antall anmeldelser for forbrytelser mot personlig frihet i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall.) Antall anmeldelser Personlig frihet

12 3.3. Fysisk vold Det var i 214 en nedgang i antall anmeldelser for fysisk vold. Innenfor hovedstatistikkgruppen liv, legeme, helbred var nedgangen på -1, %. Dette tilsvarte 291 færre anmeldelser. Tabell 8. Antall anmeldelser for et utvalg forbrytelser mot Liv, legeme, helbred, totalt for Liv, legeme, helbred og for mishandling i familieforhold med legemskrenkelse i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER LIV, LEGEME, HELBRED Differanse Differanse % Legemsfornærmelse ,6 % Legemsfornærmelse ,9 % m/skadefølge Legemsbeskadigelse ,1 % Legemsbeskadigelse kniv ,2 % Legemsbeskadigelse skytevåpen , % Grov legemsbeskadigelse , % Drap 8 7* -1-12,5 % Forsøk drap ,3 % Totalt liv, legeme, helbred , % FAMILIEFORHOLD Mishandling familieforhold med , % legemskrenkelse Mishandling familieforhold med ,3 % grov legemskrenkelse Totalt familieforhold med ,6 % legemskrenkelser * En av anmeldelsene for drap registrert i 214 gjelder et tilstått drap fra 199-tallet. I 26 ble det opprettet nye statistikkgrupper for gjentatt mishandling i familieforhold. To av disse statistikkgruppene inkluderer lovbrudd som tidligere tilhørte straffelovens kapittel om Liv, legeme, helbred. Det har vært en økning i antall anmeldelser for legemskrenkelser i familieforhold siden 26, noe som skyldes en gradvis overgang til å registrere vold i nære relasjoner på disse nye statistikkgruppene. Fra 213 til 214 var det en økning på 8,6 % i totalt antall anmeldelser for legemskrenkelser i familieforhold. Det kan her nevnes at det har vært en økning i antall anmeldelser for mishandling i familieforhold uten legemskrenkelse på 94, %, dvs fra 5 til 97 anmeldelser. Dersom man slår sammen anmeldelser registrert i de to statistikkgruppene for legemskrenkelser i familieforhold med anmeldelser registrert som Liv, legeme, helbred kategorisert som familievold 4, ble det totalt registrert 741 anmeldelser for fysisk vold i nære relasjoner i 214 (mot 88 i 213, 826 i 212, 8 i 211, 696 i 21 og 548 i 29). Politiet har en målsetting om å avdekke vold i nære relasjoner. 4 Saker kodet som liv, legeme, helbred hvor det er krysset av for Familievold ved registrering i BL. Data hentet ut 7. januar

13 Figur 4. Antall anmeldelser for Liv, legeme, helbred (fysisk vold) og legemskrenkelser i familieforhold i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Antall anmeldelser Familieforhold (legemskrenkelse) Vold (Liv,legeme,helbred) Med unntak av et forhøyet antall i 28, lå antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med kniv på et relativt stabilt antall i årene Både i 213 og 214 så vi en relativt stor nedgang. Det ble i 214 ikke registrert anmeldelser for legemsbeskadigelse med skytevåpen. Figur 5. Antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med henholdsvis kniv og skytevåpen i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Legemsbeskadigelse m. kniv Legemsbeskadigelse skytevåpen Lineær (Legemsbeskadigelse m. kniv)

14 Det ble i 214 registrert 7 drap og 28 forsøk på drap. Én av anmeldelsene for drap gjelder et tilstått drap fra 199-tallet. Figur 6. Antall anmeldelser for drap og forsøk på drap i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Antall anmeldelser Fo rsø k drap D rap Antall anmeldelser for drap i 211 er sterkt påvirket av de 8 drapene i forbindelse med bomben i Regjeringskvartalet 22.juli. Trekkes disse ut, vil antallet i 211 være Ran/utpressing Antall anmeldelser for ran/utpressing gikk i 214 ned med -42,3 % sammenliknet med 213. Det ble registrert 563 anmeldelser for ran/utpressing, noe som er 412 færre enn i 213. Tabell 8. Antall anmeldelser for ulike typer ran/utpressing og totalt for ran/utpressing i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Utpressing ,2 % Ran * ,2 % Ran, grovt ,3 % Bank/post/verditransport 2 2 1, Drosjeran 3 3, % Ran fra forretning/kiosk , % Grovt ran fra forretning/kiosk , % RAN/UTPRESSING ,3 % *Inneholder også ran fra beruset person (statistikkgruppe 254). Det ble registrert 2 bankran, men ingen postran eller ran av verditransport i 214. Trenden med svært få ran av denne typen har vart i flere år. 14

15 Vi må helt tilbake til 1987 for å finne et lavere antall registrerte anmeldelser for ran i Oslo politidistrikt. Utviklingen så langt tilbake framkommer i neste figur. Figur 7. Antall anmeldelser for ran/utpressing i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Antall anmeldelser

16 3.5. Seksualforbrytelser For seksualforbrytelser var det fra 213 til 214 en nedgang på 15 anmeldelser, eller -16,6 %. Tabell 9. Antall anmeldelser for utvalgte typer seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Voldtekt 192, 1. og 2. ledd ,8 % Voldtekt 192, 3. ledd ,3 % Forsøk voldtekt ,2 % Grovt uaktsom voldtekt 1 1 1, % Seksuell omg.barn u/1 år ,4 % Seksuell omg.barn u/14 år , % Seksuell omg.barn u/16 år ,3 % Incest ,5 % Hallikvirksomhet ,4 % Pornografi ,3 % Pornografi via data ,2 % Seksuelt krenkende adferd ,9 % Seksuelt krenkende adferd via data ,3 % Kjøp av seksuelle tjenester ,6 % Seksualforbrytelser totalt ,6 % Det var samlet sett en nedgang på -9,5 % for voldtekt og forsøk på voldtekt, noe som utgjør 21 færre anmeldelser. Det ble registrert 165 anmeldelser for voldtekt etter strl. 192, 1. og 2. ledd i 214, en nedgang på 2 anmeldelser fra 213. Videre ble det registrert 8 anmeldelser etter strl. 192, 3.ledd (som dekker spesielt grove og særlig krenkende voldtekter). Antall registrerte anmeldelser for forsøk på voldtekt i 214 var 25. Neste figur viser utviklingen i antall anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt for de siste 1 årene. Figur 8. Antall anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Antall anmeldelser Voldtekt Forsøk voldtekt

17 3.6. Tyveri I 214 var det en nedgang i antall anmeldelser både for simpelt tyveri (-12,6 %) og for grovt tyveri (-28,5 %) sammenliknet med 213. Figur 9. Antall anmeldelser for henholdsvis simple og grove tyverier i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Registrerte anmeldelser G rove tyverier totalt S im ple tyverier totalt Tabell 1. Antall anmeldelser for utvalgte typer simple og grove tyverier i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % SIMPLE TYVERIER Tyveri fra villa ,2 % Tyveri fra leilighet , % Tyveri fra motorkjøretøy ,7 % Tyveri fra park/gate ,1 % Tyveri fra trikk/buss/tog , % Tyveri av sykkel ,3 % Tyveri fra butikk ,7 % Tyveri fra kunde ,9 % Tyveri av kjennemerke ,2 % Tyveri diverse ,8 % Totalt simple tyverier ,6 % Tabellen fortsetter neste side 17

18 Forts. tabell 1. GROVE TYVERIER Grovt tyveri fra villa ,6 % Grovt tyveri fra leilighet ,5 % Grovt tyveri kjeller/loft/oppgang ,3 % Grovt tyveri fra garasje ,4 % Grovt tyveri fra kontor ,8 % Grovt tyveri fra bil ,7 % Grovt tyveri fra person på off.sted ,1 % Grovt tyveri post-/bomkasse ,4 % Grovt tyveri verksted/bedrift , % Grovt tyveri fra ,6 % gullsmed/urmaker/optiker Totalt grove tyverier ,5 % NASKERIER - forseelser Totalt naskerier ,9 % Når det gjelder simple tyverier, viser tabellen at det i 214 var en nedgang på 3,3 % i antall anmeldelser for tyveri av sykkel. Det var en økning i antall registrerte anmeldelser for tyveri fra butikk med 26,7 %. Denne økningen må sees i sammenheng med en nedgang i antall anmeldelser for naskeri. Denne forskyvningen fra naskeri til tyveri har sammenheng med endringer i retningslinjer for koding. 5 Sammenlignet med 213 økte dermed butikktyveriene med 7,2 %. Samlet utvikling for naskeri og tyveri for de siste 1 årene framstilles i figur 1. Figur 1. Antall anmeldelser for naskeri og tyveri fra butikk i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Tyveri fra butikk Naskeri Jf endringer i politidistriktets straffesaksinstruks gjeldende fra 1.juli

19 Når det gjelder grove tyverier fortsetter nedgangen for grovt tyveri fra villa og leilighet (innbruddstyverier). Ser man grovt tyveri fra villa og leilighet under ett, var det i 214 en nedgang på -26,6 % sammenliknet med 213 (162 færre anmeldelser). Utviklingen gjennom de siste 1 årene framstilles i figur 11. Etter den store økningen i anmeldte boligtyverier i 28 og 29 opprettet Oslo politidistrikt et eget avsnitt med dette som primæroppgave. Siden dette har det vært en svært positiv utvikling for denne type lovbrudd. Det kan også legges til at selv i årene 28 og 29 lå antall anmeldelser lavere enn på 199-tallet. Figur 11. Antall anmeldelser for grovt tyveri fra villa og leilighet i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Grovt tyveri villa/leilighet Etter en markant økning i 211 og 212 var det i 213 en betydelig nedgang i anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted (såkalt lommetyveri). I 214 kom det en ytterligere reduksjon på 474 anmeldelser (-32,1 %). Nedgangen må sees i lys av at politidistriktet også på dette området opprettet en egen innsatsgruppe. Denne har vært i virksomhet fra ultimo

20 Figur 12. Antall anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted (lommetyveri) i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Motorvogntyveri Antall registrerte motorvogntyverier fortsetter sin positive utvikling og gikk ned med -12,2 % fra 213 til 214. Det var samtidig en økning i tyveri av moped/scooter (36,5 %). Tabell 11. Antall anmeldelser for utvalgte typer motorvogntyveri i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Brukstyveri bil ,2 % Brukstyveri motorsykkel ,7 % Brukstyveri moped/scooter ,5 % Brukstyveri båt 26 26, % MOTORVOGNTYVERI ,2 % 2

21 3.8. Bedrageri Det var i 214 en nedgang i antall registrerte anmeldelser for Bedrageri/utroskap på -1,2 % (374 færre anmeldelser). Antall anmeldelser på dette området avhenger i stor grad av innsats og prioriteringer i politiet og kontrollvirksomhet i annen offentlige og privat virksomhet. Tabell 12. Antall anmeldelser for utvalgte typer bedrageri og totalt for Bedrageri/utroskap i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Bedrageri ,9 % Grovt bedrageri* ,4 % Bedrageri trygdeytelse ,8 % Bedrageri sosialytelse ,7 % Forsikringsbedrageri ,8 % BEDRAGERI/UTROSKAP ,2 % * Statistikkgrupper som tilhører kriminalitetstype Økonomi 3.9. Økonomi Samlet sett var det en nedgang på -16,3 % fra 213 til 214 i antall anmeldelser innen kriminalitetstypen Økonomi, en nedgang på 293 anmeldelser til total 157. (Dette på tross av en kraftig økning i anmeldelser for Grovt utroskap (jf tabell 12). Anmeldelsene innen økonomiske lovbrudd avhenger av kontrollvirksomhet og anmeldelser fra andre etater. Antallet vil derfor variere etter hvilke aksjoner disse har gjennomført i rapporteringsperioden. Tabell 13. Antall anmeldelser for utvalgte typer økonomiske lovbrudd i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Gjeldsforhold , % UTVALGTE FORBRYTELSER og FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Merverdiavgift ,3 % Regnskapsloven ,6 Utviklingen i antall anmeldelser innen kriminalitetstypen Økonomi framkommer av neste figur. 21

22 Figur 13. Antall anmeldelser for økonomiske lovbrudd i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Antall anmeldelser Økonomi Ett eller flere store sakskomplekser vil kunne gi betydelige utslag på anmeldelsestallet for det enkelte år. 3.1 Skadeverk Det ble registrert totalt 5614 anmeldelser for kriminalitetstype skadeverk i 214, noe som var en nedgang på -5,6 % sammenliknet med 213. Tabell 13. Antall anmeldelser for utvalgte typer skadeverk og skadeverk totalt i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Skadeverk bil /motorsykkel ,2 % Skadeverk ved tagging/graffiti ,7 % Skadeverk ved brann ,4 % Skadeverk forbrytelse ,6 % FORSEELSER Differanse Differanse % Skadeverk forseelse ,5 % SKADEVERK TOTALT ,6 % Den største enkeltstående kategorien av skadeverk i Oslo er skadeverk ved tagging/graffiti. Her var det en nedgang på -5,7 % i 214, noe som tilsvarer 125 færre anmeldelser enn i 213. (Mange av anmeldelsene for skadeverk forseelse dreier seg for øvrig også om tagging/graffiti 22

23 og nedgangen på -5,5 % fra 213 til 214 kan tilskrives dette.) Antall anmeldelser for tagging/graffiti påvirkes i stor grad av anmeldelsesrutinene til kollektivtransportselskapene, som er de enkeltstående aktørene som anmelder flest tilfeller av tagging i Oslo politidistrikt. Figur 14. Antall anmeldelser for skadeverk (forbrytelser og forseelser) i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Skadeverk Det kan legges til at det i tidligere år (1998) har blitt registrert så mange som 1371 anmeldelser for skadeverk totalt sett (forbrytelser og forseelser) Trafikk Det var en nedgang på -7,8 % i antallet anmeldte brudd på vegtrafikkloven i løpet av 214 sammenlignet med 213. Antall anmeldelser i 214 var 533. Tabell 14. Antall anmeldelser for utvalgte typer trafikkforseelser i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Påvirket/beruset ,4 % Påvirket/beruset m/ matr. skader , % Påvirket/beruset m/personskade , % Personskadeulykke ,9 % Kjøring uten gyldig førerkort ,6 % Totalt Vegtrafikkloven ,8 % Det ble registrert totalt 71 trafikkulykker med personskade, noe som var en økning på 2 anmeldelser sammenliknet med året før (opp 2,9 %). 23

24 3.12. Ordensforstyrrelser Ordensforstyrrelser er hjemlet i mer enn én lov, og er ikke samlet i én gruppe i straffesaksregisteret. De ulike typer av ordensforstyrrelser inngår i kriminalitetstype Annen (jf tabell 2 og 3). I neste tabell vises ordensforstyrrelser som det er knyttet flest anmeldelser til. Tabell 15. Antall anmeldelser for utvalgte ordensforstyrrelser i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent. UTVALGTE FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Forstyrrelse av alm. fred/orden ,4 % Forstyrrelse av alm. fred/orden ,5 % ruspåvirket Knivforbudet (strl. 352a) ,6 % Politiloven ,3 % Antall anmeldelser for ordensforstyrrelser reflekterer i stor grad politiets strategier og prioritering av innsats Våpen Etter en økning i 212 sank antallet anmeldte brudd på våpenloven både i 213 og 214. I 214 var antallet anmeldelser 41, noe som er en nedgang på -9,1 % fra 213, det vil si 41 færre anmeldelser Diskriminering Det registreres få anmeldelser for brudd på Straffelovens 349 og 135a, de såkalte diskrimineringsparagrafene. Det totale antallet for 214 var 17, en nedgang på 4 fra 213. Figur 15. Antall anmeldelser for diskriminering i Oslo politidistrikt i årene , fordelt på de to diskrimineringsparagrafene (ikke-justerte tall) Straffeloven 349a Straffeloven 135a

25 .De totalt 17 anmeldelsene for diskriminering i 214 inngår i en større kategori hvor politidistriktet har mulighet til å definere også andre typer lovbrudd som hatmotiverte ( Hatkriminalitet ). Det har vært et uttalt mål for politidistriktet i 214 å avdekke hatkriminalitet i større grad, og dermed få opp antall anmeldelser. Foreløpige uttrekk viser økning, men tallene må gjennomgås og vil bli presentert i egen rapport våren Barn og unge rekruttering til kriminalitet På tross av befolkningsøkning i aldersgruppen har det gjennom flere år vært en nedgang i den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år. Denne nedgangen fortsatte i 214 i form av 6,4 % nedgang i anmeldte straffbare forhold 6 med mistenkt/siktet i denne aldersgruppen. Dette er det laveste antall registrert over de siste 1 årene. Samtidig var disse forholdene fordelt på flere unge enn i 213, slik at antall mindreårige mistenkt/siktet for lovbrudd steg med 7,6 %. Det ble i 214 registrert totalt 268 straffbare forhold med mistenkt/siktet under 18 år. Nedgangen kom primært blant gutter år, og sekundært blant jenter under 15 år. Blant gutter under 15 år og jenter år var det derimot et litt høyere antall straffbare forhold i 214 enn i 213. Tabell 16. Antall straffbare forhold med mistenkt/siktet under 18 år i 212, 213 og 214 fordelt på kjønn og aldersgrupper. Alder Under 15 år år Totalt under 18 år År Jenter Gutter Begge kjønn Utvikling over de siste 1 årene framkommer i neste figur. 6 Forhold viser til knytningen mellom anmeldelse og mistenkt/siktet. Dersom flere personer er anmeldt i en og samme anmeldelse regnes dette som ett forhold for hver av de anmeldte personene. 25

26 Figur 16. Antall straffbare forhold i Oslo politidistrikt med gjerningsperson under 18 år i årene , fordelt på kjønn Jenter Gutter Totalt Naskeri og tyverier utgjør hvert år en stor andel av de forholdene unge under 18 år anmeldes for (27,5 % i 214). Narkotikaforhold og vold/trusler er også kategorier med relativt stort omfang blant de under 18 år, henholdsvis 19,9 % og 18,1 % av forholdene i 214. Fordelingen av forhold på de ulike typene kriminalitet er i store trekk relativt stabilt fra år til år. I 213 var det imidlertid en økning i registrerte ransforhold blant de unge, et antall som i 214 igjen var på samme nivå som i 212. I 214 ble totalt 1182 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mens det tilsvarende antallet i 212 var 199. Av de mistenkt/siktede under 18 år i 213 var 76,7 % gutter og 23,3 % jenter. Med dette øker jentenes andel. Økningen i antall unge lovbrytere fra 213 til 214 kom primært blant jenter i alderen år. Tabell 17. Antall unge under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 212, 213 og 214, fordelt på kjønn og aldersgrupper. Absolutte tall. Alder Under 15 år år Totalt under 18 år År Jenter Gutter Begge kjønn Detaljer om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo i 214 vil bli publisert i årlig SaLTorapport som skal foreligge primo mai

27 Tabell- og figuroversikt Tabell 1. Antall anmeldelser i Oslo politidistrikt i årene og endring i antall og prosent, fordelt på forbrytelser og forseelser....4 Tabell 2. Antall og andel anmeldelser via internett i Oslo politidistrikt Figur 1. Registrerte anmeldelser (forbrytelser og forseelser) i Oslo politidistrikt (Ikkejusterte tall). Undersøkelsessaker er ikke inkludert...5 Tabell 2. Antall anmeldelser i de ulike kategorier lovbrudd i Oslo politidistrikt 214, endring i antall og prosent fra 213 og antall per 1 innbygger...5 Tabell 3. Antall anmeldelser i de ulike lovbruddskategorier i Oslo politidistrikt i årene , absolutte tall....6 Figur 2. Anmeldelser (forbrytelser og forseelser) i Oslo politidistrikt i 214 fordelt etter lovbruddskategorier. N= Tabell 4. Oppklaringsprosent for de ulike kategorier forbryteleser i Oslo politidistrikt (Antall oppklarte saker i parentes.)...8 Tabell 5. Saksbehandlingstid i gjennomsnittlig antall dager for oppklarte forbryteleser i...9 de ulike lovbruddskategorier i Oslo politidistrikt i årene Tabell 6. Antall anmeldelser for et utvalg narkotikaforbrytelser i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent....1 Figur 3. Antall registrerte anmeldelser for narkotikakriminalitet i Oslo politidistrikt i...1 årene (ikke-justerte tall)....1 Tabell 7. Antall anmeldelser for et utvalg forbrytelser mot personlig frihet i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent Figur 3. Antall anmeldelser for forbrytelser mot personlig frihet i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall.)...11 Tabell 8. Antall anmeldelser for et utvalg forbrytelser mot Liv, legeme, helbred, totalt for Liv, legeme, helbred og for mishandling i familieforhold med legemskrenkelse i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent Figur 4. Antall anmeldelser for Liv, legeme, helbred (fysisk vold) og legemskrenkelser i familieforhold i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Figur 5. Antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med henholdsvis kniv og skytevåpen i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall)...13 Figur 6. Antall anmeldelser for drap og forsøk på drap i Oslo politidistrikt i årene (ikkejusterte tall)...14 Tabell 8. Antall anmeldelser for ulike typer ran/utpressing og totalt for ran/utpressing i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent...14 Figur 7. Antall anmeldelser for ran/utpressing i Oslo politidistrikt i årene

28 (ikke-justerte tall) Tabell 9. Antall anmeldelser for utvalgte typer seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent Figur 8. Antall anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Figur 9. Antall anmeldelser for henholdsvis simple og grove tyverier i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Tabell 1. Antall anmeldelser for utvalgte typer simple og grove tyverier i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent Figur 1. Antall anmeldelser for naskeri og tyveri fra butikk i Oslo politidistrikt i årene (ikkejusterte tall)...18 Figur 11. Antall anmeldelser for grovt tyveri fra villa og leilighet i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Figur 12. Antall anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted (lommetyveri) i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall)...2 Tabell 11. Antall anmeldelser for utvalgte typer motorvogntyveri i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent....2 Tabell 12. Antall anmeldelser for utvalgte typer bedrageri og totalt for Bedrageri/utroskap i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent Tabell 13. Antall anmeldelser for utvalgte typer økonomiske lovbrudd i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent Figur 13. Antall anmeldelser for økonomiske lovbrudd i Oslo politidistrikt i årene (ikkejusterte tall)...22 Tabell 13. Antall anmeldelser for utvalgte typer skadeverk og skadeverk totalt i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent Figur 14. Antall anmeldelser for skadeverk (forbrytelser og forseelser) i Oslo politidistrikt i årene (ikke-justerte tall) Tabell 14. Antall anmeldelser for utvalgte typer trafikkforseelser i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent Tabell 15. Antall anmeldelser for utvalgte ordensforstyrrelser i Oslo politidistrikt og endring i antall og prosent Figur 15. Antall anmeldelser for diskriminering i Oslo politidistrikt i årene , fordelt på de to diskrimineringsparagrafene (ikke-justerte tall)...24 Tabell 16. Antall straffbare forhold med mistenkt/siktet under 18 år i 212, 213 og 214 fordelt på kjønn og aldersgrupper...25 Figur 16. Antall straffbare forhold i Oslo politidistrikt med gjerningsperson under 18 år i årene , fordelt på kjønn...26 Tabell 17. Antall unge under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 212, 213 og 214, fordelt på kjønn og aldersgrupper. Absolutte tall

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011 1 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten skrives årlig som en del av den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene av Johs. Andences UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 DEL I INNLEDNING 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del 19 Kapittel

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer