Året 2011: Sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2011: Sammendrag"

Transkript

1

2 Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde 58, % av anmeldelsene i Oslo i 211, mens den i landet uten Oslo utgjorde 41,2 %. Det ble registrert anmeldelser for vinningskriminalitet, noe som var en økning på 4,7 % sammenliknet med 21. Det var også en økning innen lovbruddskategoriene vold (3, %), økonomi (19,5 %) og sedelighet (15,1 %). Det ble i 211 registrert færre anmeldelser for narkotikalovbrudd (-17,5 %) og skadeverk (-17,9 %) enn i 21. Det var også en nedgang innen lovbruddskategorien trafikk (-11,4 %). Økende antall grove tyverier og synkende antall simple tyverier I 211 var det en nedgang i antall anmeldelser for simpelt tyveri (-7, %), mens det var en økning i antall anmeldelser for grovt tyveri (21,7 %). Innenfor grovt tyveri var det en økning i grovt tyveri fra person på offentlig sted på hele 45, %. Det var nedgang på -49,5 % innenfor grovt tyveri fra villa, og også en nedgang i grovt tyveri fra leilighet (-7,2 %). Uendret antall ran Antall anmeldelser for ran/utpressing var i 211 tilnærmet det samme som i 21 (-,3 %). Det var i 211 en liten økning i antall anmeldelser for såkalte simple ran av person (2,9 %), mens det var en nedgang i grove ran av person (-5,3 %) og alle andre kategorier av ran. Det ble registrert ikke registrert ran av bank, post eller verditransport i 211. Trenden med svært få ran av denne typen har vart i flere år. Nedgang i antall narkotikaanmeldelser Det var i 211 en nedgang i antall anmeldelser for narkotikalovbrudd (-17,5 %). Den største volumnedgangen var innenfor brudd på strl. 162, 1. ledd (-17,2 %) og bruk og besittelse etter legemiddelloven (-19,8 %). Svak økning i vold Innenfor kriminalitetstypen vold, som dekker både fysisk vold og trusler, var det totalt sett en økning på 3, %. Anmeldelser for trusler/krenkelser av personlig frihet gikk ned med -5,7 %, og antallet i 211 ble med dette det laveste gjennom de siste ti årene. Innenfor forbrytelser mot liv, legeme, helbred (fysisk vold) var det en økning på 9, %. Økningen her utgjøres av økning i antall legemsfornærmelser, mens antall legemsbeskadigelser var stabilt. Økning i seksualforbrytelser I kriminalitetstypen sedelighet var det i 211 en økning på 15,1 % fra 21. Det var samlet sett en økning på 3,6 % for voldtekt og forsøk på voldtekt. Det ble anmeldt 213 voldtekter og 43 voldtektsforsøk i

3 Barn og unge stabilitet i kriminaliteten til tross for befolkningsvekst Antall straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år gikk litt ned i 211 sammenlignet med 21. Til tross for vekst i ungdomsbefolkningen i byen gjennom de senere år, holder den registrerte ungdomskriminaliteten seg på et relativt stabilt nivå. Straffesakskjeden: oppklaringsprosent og økt saksbehandlingstid Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt var på 136 dager i 211, mens den var på 117 dager i 21. Oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 211 på 24,1 %, mot 23,7 % ved utgangen av 21. 3

4 1. Utviklingen i antall registrerte anmeldelser Nedenfor følger en gjennomgang av registrerte anmeldelser i Oslo politidistrikt i I 211 ble det registrert 8837 anmeldelser i Oslo. Dette var stabilt (-,4 %) sammenliknet med året før Antall registrerte anmeldelser i 211 Antall anmeldelser Antall anmeldelser Differanse Antall % Forbrytelser ,1 Forseelser ,8 Sum ,4 *Statistikken inkluderer ikke undersøkelsessaker. Det var i 211 en liten økning i antall registrerte forbrytelser (1,1 %) og en nedgang i antall registrerte forseelser (-4,8 %), sammenliknet med i 21. Totalt var utviklingen for forbrytelser og forseelser sett under ett stabil på -,4 %. Det gjøres oppmerksom på at endringer i den registrerte kriminaliteten også påvirkes av andre faktorer enn reelle endringer i kriminalitetsbildet. Blant disse faktorene er: Omlegging av datasystem for straffesaker og/eller registreringspraksis. Anmeldelseshyppigheten hos publikum, som blant annet påvirkes av trusselnivået i kriminelle miljøer, politiets tilgjengelighet (åpningstider, patruljering osv.), tillit til politiet, forsikringsselskapenes egenandeler m.m. Kontrollaktivitet, aksjoner og prosjekter hos politiet og andre instanser, som kan være påvirket av økonomiske rammer, politiske føringer og prioriteringer. Omlegginger av politiets datasystemer i 1995, 2 og 22 gjør det vanskelig å sammenlikne utviklingen i antall anmeldelser over tid. 2 Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser i årene (ikkejusterte tall, jfr. fotnote 1): 1 Basistallene i tabeller og grafiske framstillinger kan variere noe: I diagrammene som viser utvikling over mange år, brukes statistikk for det gjeldende året, uten de justeringer som er foretatt senere. Anmeldelsene til overtakelse er inkludert for alle årganger til og med 21. Sammenlikninger med foregående år inneholder kun anmeldelser med gjerningssted i Oslo politidistrikt. Det gjøres oppmerksom på at det på grunn av datatekniske omlegginger heftes noe usikkerhet til anmeldelsestallene for 22 og I 1995 kom regelen om at alle tiltaleposter skulle få eget saksnummer, i 2 ble saker til overtakelse trukket ut av statistikken og fra høsten 22 sluttet praksisen med å opprette nytt saksnummer ved overføring av saker mellom politidistrikt, hvilket reduserte antall dobbeltregistreringer og gjorde at saken kun telles i ett gjerningsdistrikt. 4

5 12 Antall registrerte anmeldelser per år Antall Med unntak av årgangene 22 og 23, har antall anmeldelser i politidistriktet vært forholdsvis stabilt. (Som nevnt i fotnote 1, hefter det noe usikkerhet ved tallene for 22 og 23.) Året 21 var den første hele årgangen hvor det har vært mulighet for å innlevere anmeldelser på internett. Ordningen er avgrenset til visse former for vinningslovbrudd og skadeverk. Politidistriktet mottok nettanmeldelser i 211. Disse anmeldelsene utgjør 13,2 % av alle registrerte anmeldelser i politidistriktet. (I 21 utgjorde nettanmeldelsene 9,3 % av alle anmeldelser.) 5

6 1.2. Antall anmeldelser i 211 etter kriminalitetstype Anmeldelser Differanse Prosent Anmeldte lovbrudd per 1 innbygger Økonomi ,5 3,3 Vinning ,7 84,7 Vold , 8, Sedelighet ,1 1,1 Narkotika ,5 11,4 Skadeverk ,9 8,8 Miljø ,4,1 Arbeidsmiljø ,1,1 Trafikk ,4 9,6 Annen ,3 18,8 Totalt ,4 146, Forbrytelser og forseelser er summert før differansen er beregnet. Differansen viser endringen fra 21 i hele tall og prosent. Undersøkelsessaker (1664) er ikke med. Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Det ble registrert anmeldelser for vinning, noe som var en økning på 4,7 % sammenliknet med i 21. Det ble i 211 også registrert flere anmeldelser for sedelighet (15,1 %), vold (3, %) og økonomi (19,5 %). Det var derimot en nedgang i anmeldelser for narkotika (-17,5 %) og skadeverk (-17,9 %). 6

7 1.3. Kriminalitetsprofil i Oslo og landet for øvrig 211 Oslo politidistrikts kriminalitetsprofil avviker på flere måter fra kriminalitetsprofilen i landet for øvrig. Én av forskjellene ligger i andel vinningskriminalitet. Denne utgjorde 58, % av anmeldelsene i Oslo i 211, mens den i landet uten Oslo utgjorde 41,2 %. Kriminalitetsprofil for Oslo politidistrikt anmeldelser Miljø, % Trafikk 6,6 % Annen 12,9 % Økonomi 2,3 % Arbeidsmiljø,1 % Skadeverk 6,1 % Narkotika 7,8 % Sedelighet,7 % Vold 5,5 % Vinning 58, % Fordeling kriminalitetstyper for landet uten Oslo anmeldelser Annen 12,2 % Økonomi 2,1 % Trafikk 17,4 % Arbeidsmiljø,3 % Vinning 41,2 % Miljø,9 % Skadeverk 4,8 % Narkotika 12,2 % Sedelighet 1,3 % Vold 7,5 % 7

8 2. Straffesakskjeden 2.1. Oppklaringsprosent ved Oslo politidistrikt i forbrytelser Økonomi 52,4 % (763) Vinning 8,5 % (3997) Vold 48,9 % (2243) Sedelighet 53, % (296) Narkotika 83,3 % (457) Skadeverk 1,4 % (646) Miljø 33,3 % (1) Annen 57,4 % (948) Totalt 2, % (13464) Parentesen inneholder antall oppklarte saker. 53,2 % (7) 9,8 % (4141) 47,7 % (286) 52,5 % (246) 85,2 % (6157) 1, % (474) 5, % (1) 53,1 % (962) 23,7 % (14767) 72,7 % (1167) 1,2 % (486) 48,6 % (235) 54,1 % (35) 85,8 % (568) 11,7 % (477) 5, % (1) 56,6 % (137) 24,1 % (16111) Oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 211 på 24,1 % (16111 oppklarte saker), mot 23,7 % ved utgangen av 21 (14767 oppklarte saker). Oppklaringsprosenten for forseelser i 211 var på 65,2 % (12495 oppklarte saker), mot 64,6 % (1315 oppklarte saker) i 21. Oppklaringsprosenten er lavere i Oslo enn i øvrige politidistrikter i landet. Dette skyldes blant annet sammensetningen av kriminaliteten. Oslo har en langt høyere andel anmeldelser for vinningskriminalitet, som kjennetegnes av lavere oppklaringsprosent enn andre typer kriminalitet. Oslo har en meget høy andel saker uten spor eller opplysninger om gjerningspersonen og som dermed er svært vanskelig for politiet å oppklare. Dette gjelder i særlig grad grove tyverier fra person på offentlig sted (lommetyverier). For å illustrere dette kan det nevnes at 73,3 % alle slike lovbrudd i Norge fant sted i Oslo. Denne andelen økte også fra 21 til

9 2.2. Saksbehandlingstid ved Oslo politidistrikt i oppklarte forbrytelser Året Økonomi Vinning Vold Sedelighet Narkotika Skadeverk Miljø Annen Totalt Saksbehandling er målt i gjennomsnittlig antall dager. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt i 211 var på 136 dager, mot 117 dager i 21. Saksbehandlingstiden for oppklarte forseelser var på 77 dager, mot 69 dager i Restanser Restanseporteføljen av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 12 måneder var pr. 1. januar 211 på 167 saker. Dette er en forbedring fra samme tidspunkt i 21 da antallet lå på 141 saker. 9

10 3. Utvalgte trekk ved kriminalitetsutviklingen 3.1. Narkotika Utvalgte statistikkgrupper FORBRYTELSER Differanse ant. Differanse % ALLMENNFARLIGE FORBR. Narkotika 162, 1. ledd ,2 Narkotika 162, 2. ledd , Narkotika 162, 3. ledd ,6 Dopingmidler 162, 1. ledd ,7 LEGEMIDDELLOVEN Narkotika, bruk - besittelse ,8 HELERI/BISTAND Grovt narkotikaheleri ,8 Det totale antall anmeldelser for ulike typer narkotikalovbrudd i 211 var Det var en nedgang på 17,5 % sammenlignet med 21. Antall anmeldelser for narkotikalovbrudd reflekterer i all hovedsak politiets innsats på feltet og sier således lite om samfunnsmessige trender når det gjelder bruk av narkotika. I 211 valgte Oslo politidistrikt i større grad enn i 21 andre tiltak enn anmeldelser i arbeidet mot narkotikaproblematikken. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for narkotikakriminalitet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Narkotika(Jus 66)

11 3.2. Personlig frihet/trusler UTVALGTE STATISTIKKGRUPPER FORBRYTELSER Differanse Differanse % Frihetsberøvelse ,8 Trusler div , Trusler, kniv , Trusler, skytevåpen ,2 Menneskehandel prostitusjon ,3 Menneskehandel prostitusjon, 1 1 grov PERSONLIG FRIHET ,7 Antall anmeldte trusler/krenkelser av personlig frihet i 211 var det laveste som er registrert gjennom det siste tiåret. Med unntak av en liten økning i årene 27 og 28 har det vært jevn nedgang i antall trusler i det siste tiåret. Det ble registrert 15 anmeldelser for menneskehandel i 211, mot 11 anmeldelser i Trusler mot personlig frihet Antall anmeldelser Figuren over viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for trusler/krenkelser av den personlige frihet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1). 11

12 3.3. Fysisk vold UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER LIV, LEGEME, HELBRED Differanse Differanse % Legemsfornærmelse , Legemsfornærmelse , m/skadefølge Legemsbeskadigelse ,7 Legemsbeskadigelse kniv ,3 Legemsbeskadigelse skytevåpen ,3 Legemsbeskadigelse med døden , tilfølge Grov legemsbeskadigelse , Drap ,4 Uaktsomt drap , Forsøk drap ,2 Totalt liv, legeme, helbred , FAMILIEFORHOLD Mishandling familieforhold med ,3 legemskrenkelse Mishandling familieforhold med , grov legemskrenkelse Totalt legemskrenkelser familieforhold ,4 Det var i 211 en økning i antall anmeldelser for fysisk vold. Innenfor hovedstatistikkgruppen liv, legeme, helbred var økningen på 9, %. Dette tilsvarte 222 flere registrerte anmeldelser. I 26 ble det opprettet nye statistikkgrupper knyttet til mishandling i familieforhold. To av disse statistikkgruppene dekker lovbrudd som er overlappende med straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred. Det har vært en økning i antall anmeldelser for legemskrenkelser i familieforhold siden 26, noe som skyldes en gradvis overgang til å registrere vold i nære relasjoner på disse nye statistikkgruppene. Fra 21 til 211 var det en økning på 9,4 % i totalt antall anmeldelser for legemskrenkelser i familieforhold. Dersom man slår sammen anmeldelser registrert i de to statistikkgruppene for legemskrenkelser i familieforhold med anmeldelser registrert som liv, legeme, helbred kategorisert som familievold 3, ble det totalt registrert 749 anmeldelser for vold i nære relasjoner i 211 (mot 652 i 21 og 619 i 29). Politiet har en målsetting om å avdekke vold i nære relasjoner. 3 Saker kodet som liv, legeme, helbred hvor det er krysset av for Familievold ved registrering i BL. 12

13 Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for liv, legeme, helbred (fysisk vold) og legemskrenkelser i familieforhold for årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Antall anmeldelser Familieforhold (legemskrenkelse) Vold (Liv,legeme,helbred) Antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med kniv var i 211 praktisk talt uendret fra 21. Det ble registrert 2 anmeldelser for legemsbeskadigelse med skytevåpen. Figuren nedenfor viser antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med henholdsvis kniv og våpen i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1). Trendlinjen for utviklingen i antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med kniv viser en svakt stigende tendens i denne perioden. 13

14 Legemsbeskadigelser med farlig redskap Legemsbeskadigelse m. kniv Legemsbeskadigelse skytevåpen Lineær (Legemsbeskadigelse m. kniv) Det ble i 211 registrert 19 drap (mot 7 i 21) og 14 forsøk på drap (mot 18 i 21). Antall anmeldelser for drap i 211 er sterkt påvirket av de 8 drapene i forbindelse med bomben i Regjeringskvartalet 22.juli. Trekkes disse ut, vil antallet i 211 være 11. Figuren nedenfor viser antall anmeldelser for drap og forsøk på drap i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1). Drap og forsøk drap 4 35 Antall anmeldelser Forsøk drap Drap

15 3.4. Ran UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Ran * ,9 Ran, grovt ,3 Bank/post/verditransport , Drosjeran , Ran fra forretning/kiosk ,6 Grovt ran fra forretning/kiosk ,7 RAN/UTPRESSING ,3 *Inneholder også ran fra beruset person (statistikkgruppe 254). Antall registrerte anmeldelser for ran var i 211 tilnærmet uendret fra 21. Det var samtidig en nedgang på 15 anmeldelser for ran eller grovt ran fra forretning/kiosk. Det var også en nedgang i antall anmeldelser for grovt ran (9 anmeldelser). Det ble ikke registrert noen bankran, postran eller ran av verditransport i 211. Trenden med svært få ran av denne typen har vart i flere år. Figuren nedenfor viser antall anmeldelser for ran i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Utvikling i antall registrerte anmeldelser for ran/utpressing per år 12 1 Antall anmeldelser Ran

16 3.5. Seksualforbrytelser UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Voldtekt 192, 1. og 2. ledd ,4 Voldtekt 192, 3. ledd 5 5, Forsøk voldtekt ,3 Grovt uaktsom voldtekt, Seksuell omg.barn u/1 år ,4 Seksuell omg.barn u/14 år ,5 Seksuell omg.barn u/16 år , Incest , Hallikvirksomhet 11 11, Pornografi , Pornografi via data , Seksuelt krenkende adferd m.m ,1 Kjøp av seksuelle tjenester ,7 Seksualforbrytelser ,3 Det ble registrert 28 anmeldelser for voldtekt etter strl. 192, 1. og 2. ledd i 211, mot 162 i 21. Videre ble det registrert 5 anmeldelser etter strl. 192, 3.ledd (som dekker spesielt grove og særlig krenkende voldtekter), det samme antallet som i 21. Antall registrerte anmeldelser for forsøk på voldtekt i 211 var 43, mot 29 i 21. Dette tilsier samlet sett en økning på 3,6% for voldtekt og forsøk på voldtekt. Oslo politidistrikt publiserte våren 211 en egen rapport om voldtekt. 4 Denne analysen bidro til at temaet voldtekt fikk svært mye oppmerksomhet i media i de etterfølgende månedene. Medias fokus på voldtekt har antakelig bidratt til den økningen i anmeldte voldtekter som vi hadde i andre halvår av 211. Figuren nedenfor viser utviklingen i registrerte anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): 4 Sætre, Marianne og Grytdal, Veslemøy og (211). Voldtekt i den globale byen Endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo. Rapporten er tilgjengelig på politiets nettside (under Oslo politidistrikt). 5 Tallene for voldtekt inkluderer både voldtekter etter strl. 192, 1. og 2. ledd og etter strl. 192, 3. ledd (spesielt grove og særlig krenkende voldtekter), samt kategorien grovt uaktsom voldtekt. 16

17 25 Voldtekt og forsøk voldtekt Antall anmeldelser Voldtekt Forsøk voldtekt

18 3.6. Tyveri UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % SIMPLE TYVERIER Tyveri fra villa ,7 Tyveri fra leilighet ,7 Tyveri fra automat ,2 Tyveri fra motorkjøretøy , Tyveri fra minibank ,5 Tyveri fra restaurant/kafe ,6 Tyveri fra park/gate ,2 Tyveri fra trikk/buss/tog ,1 Tyveri av sykkel ,1 Tyveri fra butikk ,6 Tyveri fra kunde ,4 Tyveri av kjennemerke ,3 Tyveri diverse ,8 Totalt simple tyverier , GROVE TYVERIER Grovt tyveri fra villa ,5 Grovt tyveri fra leilighet ,2 Grovt tyveri kjeller/loft/oppgang ,5 Grovt tyveri fra garasje ,3 Grovt tyveri fra kontor ,2 Grovt tyveri fra bil ,8 Veskenapping (par.258) ,6 Grovt tyveri fra person på off.sted , Grovt tyveri automat ,9 Grovt tyveri verksted/bedrift ,1 Totalt grove tyverier ,7 NASKERIER - forseelser Totalt naskerier ,9 I 211 var det en nedgang i antall anmeldelser for simpelt tyveri (-7, %), og en økning i antall anmeldelser for grovt tyveri (21,7 %). Innenfor simpelt tyveri var det særlig nedgang i tyveri fra minibank (523 anmeldelser). Anmeldelsene i denne kategorien dreier seg i hovedsak om uttak med stjålne bank- og kredittkort. Når det gjelder grove tyverier var økningen spesielt stor for grovt tyveri fra person (lommetyveri) på offentlig sted, med hele 4641 saker (45, %). Tabellen viser ellers en nedgang i grove tyverier fra bolig, med en nedgang på hele 49,5 % i grovt tyveri fra villa. 18

19 Grovt tyveri fra person på offentlig sted er den største enkeltstående lovbruddskategorien i Oslo politidistrikt. Denne utgjorde 16,9 % av alle anmeldelser i politidistriktet i 211. Dette er en urban type kriminalitet, og hele 73,3 % av anmeldelsene for dette lovbruddet i Norge i 211 hadde Oslo som gjerningssted. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Grovt tyveri fra person på offentlig sted Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for simple og grove tyverier i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): 19

20 45 Utvikling simple og grove tyverier 4 35 Registrerte anmeldelser Grove tyverier totalt Simple tyverier totalt Den neste figuren viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for grovt tyveri fra bolig (inkludert både villa og leilighet) i årene Selv i årene 28 og 29 ligger antallet i denne perioden lavere enn på 199-tallet. Grovt tyveri fra villa og leilighet 12 1 Antall anmeldelser Gr. tyveri fra villa Gr. tyveri fra leilighet

21 Samlet sett framstår utviklingen innenfor simple tyverier og naskerier fra forretninger som stabil fra 21 til 211. Antall simple tyverier fra butikk gikk ned med 17,6 %, mens antall naskerier forholdt seg praktisk talt uendret. Begår en person en rekke naskerier kan dette subsumeres og kodes som simpelt tyveri. Naskeri er en forseelse, mens tyveri er en forbrytelse. Utvikling anmeldelser - tyveri og naskeri fra forretninger Tyveri fra butikk Naskeri Bedrageri UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Bedrageri , Grovt bedrageri ,6 Bedrageri trygdeytelse ,2 Bedrageri sosialytelse ,4 Forsikringsbedrageri ,3 BEDRAGERI/UTROSKAP ,6 Det var i 211 en økning i antall registrerte anmeldelser for bedrageri/utroskap på 11,6 % (338 flere anmeldelser). Det var særlig en økning i anmeldelser for grovt bedrageri, med en økning på 348,6 % (61 anmeldelser). 21

22 3.8. Motorvogntyveri UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Brukstyveri bil ,9 Brukstyveri motorsykkel ,1 Brukstyveri moped/scooter ,9 Brukstyveri båt ,1 MOTORVOGNTYVERI ,9 Antall registrerte motorvogntyverier gikk ned med 8,9 % fra 21 til 211. Det var derimot en økning innenfor brukstyveri av moped/scooter (15,9 %) og båt (23,1 %) Økonomi UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % GJELDSFORHOLD ,3 UTVALGTE FORBRYTELSER og FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % MERVERDIAVGIFT ,5 REGNSKAPSLOVEN ,8 Anmeldelsene innen økonomiske lovbrudd avhenger av kontrollvirksomhet og anmeldelser fra andre etater. Antallet vil derfor variere alt etter hvilke aksjoner disse har gjennomført i rapporteringsperioden. Tabellen viser en stor nedgang i antall anmeldelser for brudd på regnskapsloven fra 21 til 211. Figuren nedenfor viser utviklingen for økonomisk kriminalitet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): 22

23 25 Økonomi 2 Antall anmeldelser hg Økonomi Skadeverk UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Skadeverk bil /motorsykkel ,2 Skadeverk ved tagging/grafitti ,9 SKADEVERK FORBRYTELSE ,1 FORSEELSER Differanse Differanse % SKADEVERK FORSEELSE ,2 Det ble registrert totalt 5342 anmeldelser for skadeverk i 211. Toppåret var 1998 da det ble registrert til sammen 1371 anmeldelser. Den største enkeltstående kategorien av skadeverk i Oslo er skadeverk ved tagging/graffiti. Her var det en nedgang på -23,9 % % i 211, noe som tilsvarer 621 færre anmeldelser enn i 21. (Mange av anmeldelsene for skadeverk forseelse dreier seg for øvrig også om tagging/graffiti.) Antall anmeldelser for tagging/graffiti påvirkes i stor grad av registreringsrutinene til kollektivtransportselskapene, som er de enkeltstående aktørene som anmelder flest tilfeller av tagging i Oslo politidistrikt. Etter en økning i antall anmeldelser for skadeverk i hvert av årene i perioden 25-29, sank antallet både i 21 og 211 (forbrytelser og forseelser sett under ett). Det kan også nevnes at det i toppåret 1998 ble registrert 1371 anmeldelser. Figurene nedenfor viser utviklingen i antall anmeldelser for skadeverk totalt (forbrytelser og forseelser sett under ett) og for skadeverk ved tagging/graffiti i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): 23

24 Skadeverk forbrytelser og forseelser totalt Skadeverk Skadeverk ved tagging/grafitti - forbrytelse Skadeverk ved tagging/grafitti

25 3.11. Trafikk UTVALGTE FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Påvirket/beruset ,3 Påvirket/beruset m/ matr. skader ,8 Påvirket/beruset m/personskade ,1 Personskadeulykke ,8 Kjøring uten gyldig førerkort ,5 TRAFIKK ,2 Det var en nedgang på -11,2 % i antallet anmeldte trafikklovbrudd i løpet av 211 sammenliknet med 21. Det ble registrert 679 personskadeulykker, noe som var en nedgang på 88 anmeldelser sammenliknet med året før (-11,5 %) Ordensforstyrrelser UTVALGTE FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Forstyrrelse av alm. fred/orden ,3 Forstyrrelse av alm. fred/orden ,1 ruspåvirket Knivforbudet (strl. 352a) ,5 Politiloven ,9 Antall anmeldelser for ordensforstyrrelser reflekterer i stor grad politiets strategier og innsats. Økningen i antall anmeldelser for brudd på politiloven gjenspeiler til dels politiets valg av strategier i forbindelse med åpne rusmiljøer Våpen UTVALGTE FORBRYTELSER OG FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Våpenloven ,2 Antallet anmeldte brudd på våpenloven sank i 211 med -23,2 % sammenlignet med Politilovens bestemmelser ved brudd på pålegg om bortvisning. 25

26 3.14. Diskriminering Det registreres få anmeldelser for diskriminering. Den neste figuren viser utviklingen innenfor de fire relevante statistikkgruppene for årene : 3 25 Antall anmeldelser Rasediskriminering Diskriminering 349a Diskriminering legning, leveform,orientering 135a Rasediskriminering 135a Statistikkgruppen for rasediskriminering etter strl. 349a var ny fra og med 24. I denne kategorien ble det registrert 1 anmeldelse i 211. Det ble registrert 4 anmeldelser for rasediskriminering etter strl. 135a i 211. De fem anmeldelsene for diskriminering i 211 inngår i en større kategori hvor politidistriktet har mulighet til å definere også andre type lovbrudd som hatmotiverte ( Hatkriminalitet ). En gjennomgang av disse viser at i 211 ble 53 fornærmede utsatt for hatmotiverte lovbrudd. Av disse knytter 35 anmeldelser seg til lovbruddskategorien vold Barn og unge rekruttering til kriminalitet Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år gikk ned i 211 sammenliknet med de foregående årene, selv om nedgangen ikke var så stor som fra 29 til 21. I 211 ble totalt 1274 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold 7, mens det tilsvarende antallet i 21 var 1325 personer. Dette er en nedgang på -3,8 %. Av personene under 18 år som ble anmeldt i 21 var 76,3 % gutter og 23,7 % jenter. 7 Forhold viser til knytningen mellom anmeldelse og mistenkt/siktet. Dersom flere personer er anmeldt i en og samme anmeldelse regnes dette som ett forhold for hver av de anmeldte personene. 26

27 Gjerningspersoner under 18 år Antall personer Antall forhold Figuren over viser utviklingen i registrert antall anmeldte forhold og antall gjerningspersoner i årene Det framkommer at det har vært en nedgang i begge disse tallene i de to siste årene, og at nivået har vært relativt stabilt i det aktuelle tidsrommet. Antall unge personer siktet/mistenkt i 29, 21 og 211 fordelt på kjønn og aldersgrupper. Alder Under 15 år F.o.m. 15 år t.o.m 17 år Totalt Hele år Jenter Gutter Totalt Flere av de anmeldte personene under 18 år ble registrert som mistenkt/siktet gjentatte ganger i løpet av året. I 211 ble det totalt registrert 2312 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Dette var en nedgang på -6,2 % sammenliknet med 21 da det ble registrert 2465 forhold. Det er først og fremst blant jentene vi ser nedgang i antall forhold. Blant guttene var det en nedgang kun i forhold begått av de under 15 år. Av forholdene i 211 ble gutter registrert med 1919 forhold (83, %) og jenter med 393 forhold (17, %). I den store kategorien av forhold registrert blant gutter fra 15 år til og med 17 år var antallet i 211 svært likt antallet i

28 Antall forhold der unge personer ble siktet/mistenkt i 29, 21 og 211 fordelt på kjønn og aldersgrupper. Alder Under 15 år F.o.m. 15 år t.o.m 17 år Totalt Hele år Jenter Gutter Totalt Blant unge jenter er naskeri det vanligste lovbruddet. I 21 utgjorde dette 66,7 % av alle anmeldte forhold blant jenter under 15 år og 37, % blant jenter i alderen år. Det nest vanligste lovbruddet blant jenter under 15 år var vold og trusler (1,2 %), mens denne kategorien var jevnstor med narkotika blant jenter i alderen år (henholdsvis 12,6 og 13, %). Det vanligste lovbruddet blant gutter under 15 år var vold og trusler (28,7 %), fulgt av naskeri (26,7 %). Blant gutter i alderen år var det vanligste lovbruddet narkotika (19,1 %), fulgt av vold og trusler (14,4 %). Se for øvrig følgende tabell. Kriminalitetsprofil for unge lovbrytere 211, fordelt på kjønn og aldersgrupper. Prosent. 211 Under 15 år Fra 15 til 17 år Lovbrudd Jenter Gutter Totalt Jenter Gutter Totalt Narkotika,7 3,7 2,8 13, 19,1 18,3 Bedrageri,,6,4 1,2 1,3 1,3 Seksuallovbrudd,,6,4, 1,4 1,2 Vold og trusler 1,2 28,7 23,2 12,6 14,4 14,2 Motorvogntyveri,,6,4, 1,,8 Simple/grove tyverier 5,4 8,5 7,6 7,7 13,1 12,4 Ran, 1,1,8 1,6 5,4 4,9 Skadeverk 2,7 9,9 7,8,4 3,1 2,7 Naskeri 66,7 26,7 38,5 37, 1, 13,7 Heleri, 1,1,8 1,6 3,6 3,3 Trafikk,7 2,8 2,2,4 6,6 5,8 Kniv og våpen,7 2,6 2,,4 3,2 2,8 Utlendingsloven,7,3,4 1,2 3,1 2,8 Annet 12,2 12,8 12,6 22,8 14,9 15,9 Totalt 1, 1, 1, 1, 1, 1, N=

29 29

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011 1 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten skrives årlig som en del av den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer