Året 2012: Sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2012: Sammendrag"

Transkript

1

2 Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert anmeldelser for vinning, noe som var en økning på 8, % sammenliknet med 211. Økningen fra 21 til 211 var på 4,7 % innenfor denne kriminalitetstypen. Det ble i 212 også registrert flere anmeldelser for narkotika (15,1 %), vold (11,2 %) og miljøkrim (28,9 %). I de øvrige kriminalitetstyper var den en nedgang sammenliknet med 211; økonomi (-16,6 %), sedelighet (-4,8 %), skadeverk (-17,7 %), arbeidsmiljø (-27,7 %), trafikk (-6,1 %) og annen (-2,3 %). Størst i antall var nedgangen i anmeldelser for skadeverk. Økende antall grove og simple tyverier I 212 var det en økning i antall anmeldelser for simpelt tyveri (8,1 %), og for grovt tyveri (1, %). Innenfor grovt tyveri var det en økning i grovt tyveri fra person på offentlig sted på 19,4 %. For grove tyverier fra villa og leilighet var det totalt en økning på 7,5 % sammenliknet med 211. Økningen kom i all hovedsak i form av flere grove tyverier fra villa, mens antallet for leiligheter var stabilt. Nedgang i antall ran Antall anmeldelser for ran/utpressing gikk ned med 9,1 % i 212 sammenliknet med 211. Det var en nedgang i kategorien personran, mens tallet på grove personran var antall tilnærmet det samme som i 211. Det var også en nedgang i antall anmeldte ran fra forretning/kiosk. Det ble registrert ikke registrert ran av bank, post eller verditransport i 212. Trenden med svært få ran av denne typen har vart i flere år. Økning i antall narkotikaanmeldelser Det var i 212 en økning i antall anmeldelser for narkotikalovbrudd (15,1 %). Den største volumøkningen var innenfor brudd på strl. 162, 1. ledd (18,1 %) og bruk og besittelse etter legemiddelloven (1,1 %). Økning i vold Innenfor kriminalitetstypen vold, som dekker både fysisk vold og trusler, var det totalt sett en økning på 11,2 %. Anmeldelser for trusler/krenkelser av personlig frihet gikk opp med 1,6 %. Innenfor forbrytelser mot liv, legeme, helbred (fysisk vold) var det en økning på 4,5 %. Økningen her utgjøres primært av antall legemsfornærmelser. Det var en økning i antall anmeldelser for vold i nære relasjoner, inkludert en økning på 29,8 % i anmeldelser for gjentatte legemskrenkelser i familieforhold (Strl. 219). Stabilt i antall seksualforbrytelser For kriminalitetstypen sedelighet var det i 212 en nedgang på - 4,8 % fra 211. Det var samlet sett en nedgang på -3,8 % for voldtekt og forsøk på voldtekt. Det ble anmeldt 218 voldtekter og 33 voldtektsforsøk i

3 Fortsatt nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten Som i de to foregående årene, hadde vi også i 212 en nedgang i Oslo anmeldt barne- og ungdomskriminalitet, en nedgang på -2,9 %. Nedgangen kom primært blant jentene. Også antallet ulike unge personer under 18 år viser den samme positive utviklingen som vi så i de to foregående årene. Straffesakskjeden: Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt var på 13 dager i 212, mens den var på 136 dager i 211. Oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 212 på 22,9 %, mot 24,1 % ved utgangen av

4 1. Utviklingen i antall registrerte anmeldelser Nedenfor følger en gjennomgang av registrerte anmeldelser i Oslo politidistrikt i I 212 ble det registrert anmeldelser i Oslo. Dette var en økning på 4,2 % sammenliknet med året før Antall registrerte anmeldelser i 212 Antall anmeldelser Antall anmeldelser Differanse Antall % Forbrytelser ,4 Forseelser ,1 Sum ,2 *Statistikken inkluderer ikke undersøkelsessaker. Det var i 212 en økning i antall registrerte forbrytelser (5,4 %) mens det var stabilt i antall registrerte forseelser (,1 %), sammenliknet med i 211. Totalt var utviklingen for forbrytelser og forseelser sett under ett økende (med 4,2 %). Det gjøres oppmerksom på at endringer i den registrerte kriminaliteten også påvirkes av andre faktorer enn reelle endringer i kriminalitetsbildet. Blant disse faktorene er: Omlegging av datasystem for straffesaker og/eller registreringspraksis. Anmeldelseshyppigheten hos publikum, som blant annet påvirkes av politiets tilgjengelighet (åpningstider, patruljering osv.), tillit til politiet, forsikringsselskapenes egenandeler, trusselnivået i kriminelle miljøer m.m. Kontrollaktivitet, aksjoner og prosjekter hos politiet og andre instanser, noe som kan være påvirket av økonomiske rammer, politiske føringer og prioriteringer. Omlegginger av politiets datasystemer i 1995, 2 og 22 gjør det vanskelig å sammenlikne utviklingen i antall anmeldelser over tid. 2 Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser i årene (ikkejusterte tall, jfr. fotnote 1): 1 Basistallene i tabeller og grafiske framstillinger kan variere noe: I diagrammene som viser utvikling over mange år, brukes statistikk for det gjeldende året, uten de justeringer som er foretatt senere. Anmeldelsene til overtakelse er inkludert for alle årganger til og med 21. Sammenlikninger med foregående år inneholder kun anmeldelser med gjerningssted i Oslo politidistrikt. Det gjøres oppmerksom på at det på grunn av datatekniske omlegginger heftes noe usikkerhet til anmeldelsestallene for 22 og I 1995 kom regelen om at alle tiltaleposter skulle få eget saksnummer, i 2 ble saker til overtakelse trukket ut av statistikken og fra høsten 22 sluttet praksisen med å opprette nytt saksnummer ved overføring av saker mellom politidistrikt, hvilket reduserte antall dobbeltregistreringer og gjorde at saken kun telles i ett gjerningsdistrikt. 4

5 Antall registrerte anmeldelser per år Antall Etter lavere tall særlig i årene 25-28, var det totale anmeldelsestallet i 212 tilbake på tilnærmet det samme nivå som i 23. (Som nevnt i fotnote 1, hefter det noe usikkerhet ved tallene for 23.) Året 21 var den første hele årgangen hvor det har vært mulighet for å innlevere anmeldelser på internett. Ordningen er avgrenset til visse former for vinningslovbrudd og skadeverk. Det ble registrert 1569 nettanmeldelser med gjerningssted Oslo politidistrikt i 212. Disse anmeldelsene utgjorde 17,1 % av alle forbrytelser og forseelser i politidistriktet. Tabellen nedenfor viser økningen i antall anmeldelser og den prosentvise andel av anmeldelser politidistriktet har mottatt via nett. Oslo gjerningssted Anmeldelser Nettanmeldelser % nettanmeldelser 1,4 13,2 17,1 5

6 1.2. Antall anmeldelser i 212 etter kriminalitetstype Anmeldelser Differanse Prosent Anmeldte lovbrudd per 1 innbygger Økonomi ,6 2,7 Vinning , 88,7 Vold ,2 8,5 Sedelighet ,8 1, Narkotika ,1 12,8 Skadeverk ,7 7,1 Miljø ,9,1 Arbeidsmiljø ,7,1 Trafikk ,1 8,8 Annen ,3 17,9 Totalt ,2 147,7 Forbrytelser og forseelser er summert før differansen er beregnet. Differansen viser endringen fra 211 i hele tall og prosent. Undersøkelsessaker (1621) er ikke med. Det ble registrert anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert anmeldelser for vinning, noe som var en økning på 8, % sammenliknet med 211. Økningen fra 21 til 211 var på 4,7 % innenfor denne kriminalitetstypen. Det ble i 212 også registrert flere anmeldelser for narkotika (15,1 %), vold (11,2 %) og miljøkriminalitet (28,9 %). I de øvrige kriminalitetstyper var den en nedgang sammenliknet med 211. Størst i antall var nedgangen i anmeldelser for skadeverk. Grovt tyveri fra person på offentlig sted er den største enkeltstående lovbruddskategorien i Oslo politidistrikt. Denne utgjorde 19,3 % av alle anmeldelser i politidistriktet i 212 mot tilsvarende 16,9 % i 211. Dette er en urban type kriminalitet, og i 212 hadde hele 71,8 % av anmeldelsene for dette lovbruddet i Norge hovedstaden som gjerningssted. 6

7 1.3. Kriminalitetsprofil i Oslo og landet for øvrig 212 Oslo politidistrikts kriminalitetsprofil avviker på flere måter fra kriminalitetsprofilen for landet for øvrig. Én av forskjellene ligger i andel vinningskriminalitet. Denne utgjorde 6,1 % av anmeldelsene i Oslo 212. Tilsvarende andel var 58, % i 211. I 211 var andel vinningskriminalitet i landet for øvrig på 41,2 % (Oslo politidistrikt trukket fra). 212 Kriminalitetsprofil for Oslo politidistrikt anmeldelser Miljø,1 % Trafikk 5,9 % Annen 12,1 % Økonomi 1,9 % Arbeidsmiljø,1 % Skadeverk 4,8 % Narkotika 8,6 % Sedelighet,7 % Vold 5,8 % Vinning 6,1 % 7

8 2. Straffesakskjeden 2.1. Oppklaringsprosent for forbrytelser ved Oslo politidistrikt i Økonomi 52,4 % (763) 53,2 % (7) 72,7 % (1167) 76,7 % (172) Vinning 8,5 % (3997) 9,8 % (4141) 1,2 % (486) 8,5 % (4179) Vold 48,9 % (2243) 47,7 % (286) 48,6 % (235) 5,4 % (2456) Sedelighet 53, % (296) 52,5 % (246) 54,1 % (35) 47,8 % (296) Narkotika 83,3 % (457) 85,2 % (6157) 85,8 % (568) 86,2 % (6244) Skadeverk 1,4 % (646) 1, % (474) 11,7 % (477) 11,9 % (425) Miljø 33,3 % (1) 5, % (1) 5, % (1) 8, % (4) Annen 57,4 % (948) 53,1 % (962) 56,6 % (137) 61,1 % (116) Totalt 2, % (13464) 23,7 % (14767) 24,1 % (16111) 22,9 % (15782) Parentesen inneholder antall oppklarte saker. Oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 212 på 22,9 % (15782 oppklarte saker), mot 24,1 % ved utgangen av 211 (16111 oppklarte saker). Oppklaringsprosenten for forseelser i 212 var på 67,5 % (13494 oppklarte saker), mot 65,2 % (12495 oppklarte saker) i 211. Oppklaringsprosenten er lavere i Oslo enn i øvrige politidistrikter i landet. Dette skyldes blant annet sammensetningen av kriminaliteten. Oslo har en langt høyere andel anmeldelser for vinningskriminalitet, som kjennetegnes av lavere oppklaringsprosent enn andre typer kriminalitet. Oslo har en meget høy andel saker uten spor eller opplysninger om gjerningspersonen og som dermed er svært vanskelig for politiet å oppklare. Dette gjelder i særlig grad grove tyverier fra person på offentlig sted (lommetyverier). For å illustrere dette kan vi minne om at 71,8 % alle slike lovbrudd i Norge fant sted i Oslo. 8

9 2.2. Saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt i Året Økonomi Vinning Vold Sedelighet Narkotika Skadeverk Miljø Annen Totalt Saksbehandling er målt i gjennomsnittlig antall dager. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt var i 212 på 13 dager mot på 136 dager 211. Saksbehandlingstiden for oppklarte forseelser var på 67 dager, mot 77 dager i Restanser Restanseporteføljen av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 12 måneder var pr. 1. januar 213 på 1293 saker. Dette er en økning fra 212 hvor antallet var 167 saker. 9

10 3. Utvalgte trekk ved kriminalitetsutviklingen 3.1. Narkotika Utvalgte statistikkgrupper FORBRYTELSER Differanse ant. Differanse % ALLMENNFARLIGE FORBR. Narkotika 162, 1. ledd ,1 Narkotika 162, 2. ledd ,5 Narkotika 162, 3. ledd , Dopingmidler 162, 1. ledd ,8 LEGEMIDDELLOVEN Narkotika, bruk - besittelse ,1 HELERI/BISTAND Grovt narkotikaheleri , Det totale antall anmeldelser for ulike typer narkotikalovbrudd i 212 var Det var en økning på 15,1 % sammenliknet med 211. Antall anmeldelser for narkotikalovbrudd reflekterer i all hovedsak politiets innsats på feltet og sier således lite om samfunnsmessige trender når det gjelder bruk av narkotika. Det har i de senere år vært en bevisst holdning til de åpne rusmiljøene med et særlig blikk på salg og rusede brukere. Økningen i antall anmeldelser kan derfor speile en øket innsats og ikke nødvendigvis mer narkotikasalg og flere brukere. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for narkotikakriminalitet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Narkotika(Jus 66)

11 3.2. Personlig frihet/trusler UTVALGTE STATISTIKKGRUPPER FORBRYTELSER Differanse Differanse % Frihetsberøvelse ,1 Trusler div ,3 Trusler, kniv ,9 Trusler, skytevåpen 53 53, Menneskehandel prostitusjon ,3 Menneskehandel tvangsarbeid , PERSONLIG FRIHET ,6 Etter tre år med nedgang økte i 212 antall anmeldte trusler/krenkelser av personlig frihet med 1,6 % sammenliknet med 211. Med unntak av en liten økning i årene 27 og 28 har det vært jevn nedgang i antall trusler i det siste tiåret. Det ble totalt registrert 3 anmeldelser for menneskehandel i 212, mot 18 anmeldelser i 211. Trusler mot personlig frihet 2 Antall anmeldelser Figuren over viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for trusler/krenkelser av den personlige frihet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1). 11

12 3.3. Fysisk vold UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER LIV, LEGEME, HELBRED Differanse Differanse % Legemsfornærmelse ,3 Legemsfornærmelse ,8 m/skadefølge Legemsbeskadigelse ,9 Legemsbeskadigelse kniv ,2 Legemsbeskadigelse skytevåpen , Legemsbeskadigelse med døden , tilfølge Grov legemsbeskadigelse , Drap ,3 Forsøk drap ,2 Totalt liv, legeme, helbred ,5 FAMILIEFORHOLD Mishandling familieforhold med ,5 legemskrenkelse Mishandling familieforhold med , grov legemskrenkelse Totalt legemskrenkelser familieforhold ,8 Det var i 212 en økning i antall anmeldelser for fysisk vold. Innenfor hovedstatistikkgruppen liv, legeme, helbred var økningen på 4,5 %. Dette tilsvarte 122 flere registrerte anmeldelser. I 26 ble det opprettet nye statistikkgrupper knyttet til mishandling i familieforhold. To av disse statistikkgruppene dekker lovbrudd som er overlappende med straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred. Det har vært en økning i antall anmeldelser for legemskrenkelser i familieforhold siden 26, noe som skyldes en gradvis overgang til å registrere vold i nære relasjoner på disse nye statistikkgruppene. Fra 211 til 212 var det en økning på 29,8 % i totalt antall anmeldelser for legemskrenkelser i familieforhold. Dersom man slår sammen anmeldelser registrert i de to statistikkgruppene for legemskrenkelser i familieforhold med anmeldelser registrert som liv, legeme, helbred kategorisert som familievold 4, ble det totalt registrert 826 anmeldelser for vold i nære relasjoner i 212 (mot 8 i 211, 696 i 21 og 548 i 29). Politiet har en målsetting om å avdekke vold i nære relasjoner. 3 8 drap fra Regjeringskvartelet 22/7 er trukket ut. 4 Saker kodet som liv, legeme, helbred hvor det er krysset av for Familievold ved registrering i BL. Data hentet ut 15. januar

13 Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for liv, legeme, helbred (fysisk vold) og legemskrenkelser i familieforhold for årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Antall anmeldelser Familieforhold (legemskrenkelse) Vold (Liv,legeme,helbred) Antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med kniv var i 212 praktisk talt uendret fra 211. Det ble registrert 5 anmeldelser for legemsbeskadigelse med skytevåpen mot 2 i 211. Figuren nedenfor viser antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med henholdsvis kniv og våpen i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1). Trendlinjen for utviklingen i antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med kniv viser en svakt stigende tendens i denne perioden. 13

14 Legemsbeskadigelser med farlig redskap Legemsbeskadigelse m. kniv Legemsbeskadigelse skytevåpen Lineær (Legemsbeskadigelse m. kniv) Det ble i 212 registrert 8 drap og 22 forsøk på drap. Antall anmeldelser for drap i 211 er sterkt påvirket av de 8 drapene i forbindelse med bomben i Regjeringskvartalet 22.juli. Trekkes disse ut, vil antallet i 211 være 11. Figuren nedenfor viser antall anmeldelser for drap og forsøk på drap i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1). Drap og forsøk drap 4 35 Antall anmeldelser Forsøk drap Drap

15 3.4. Ran UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Ran * ,8 Ran, grovt ,3 Bank/post/verditransport Drosjeran 1 1, Ran fra forretning/kiosk ,6 Grovt ran fra forretning/kiosk ,7 RAN/UTPRESSING ,1 *Inneholder også ran fra beruset person (statistikkgruppe 254). Antall anmeldelser for ran/utpressing gikk ned med 9,1 % i 212 sammenliknet med 211. Det var en nedgang i kategorien personran, mens tallet på grove personran var antall tilnærmet det samme som i 211. Det var også en nedgang i antall anmeldte ran fra forretning/kiosk. Det ble ikke registrert noen bankran, postran eller ran av verditransport i 212. Trenden med svært få ran av denne typen har vart i flere år. Figuren nedenfor viser antall anmeldelser for ran i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Utvikling i antall registrerte anmeldelser for ran/utpressing per år 12 1 Antall anmeldelser Ran

16 3.5. Seksualforbrytelser UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Voldtekt 192, 1. og 2. ledd 29 29, Voldtekt 192, 3. ledd ,6 Forsøk voldtekt ,7 Grovt uaktsom voldtekt Seksuell omg.barn u/1 år , Seksuell omg.barn u/14 år ,5 Seksuell omg.barn u/16 år ,3 Incest , Hallikvirksomhet , Pornografi 14 14, Pornografi via data , Seksuelt krenkende adferd m.m , Kjøp av seksuelle tjenester , Seksualforbrytelser ,6 Det ble registrert 29 anmeldelser for voldtekt etter strl. 192, 1. og 2. ledd i 212, noe som er det samme antall som i 211. Videre ble det registrert 9 anmeldelser etter strl. 192, 3.ledd (som dekker spesielt grove og særlig krenkende voldtekter). Antall registrerte anmeldelser for forsøk på voldtekt i 212 var 33, mot 45 i 211. Dette tilsier samlet sett en liten nedgang på -3,8 % for voldtekt og forsøk på voldtekt. Oslo politidistrikt publiserte våren 211 en egen rapport om voldtekt. 5 Denne analysen bidro til at temaet voldtekt fikk svært mye oppmerksomhet i media i de etterfølgende månedene. I en oppfølgende rapport lagt fram i 212 analyseres mulige sammenhenger mellom medieoppmerksomhet om voldtekt og antall anmeldelser. 6 Figuren nedenfor viser utviklingen i registrerte anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): 5 Sætre, Marianne og Grytdal, Veslemøy og (211). Voldtekt i den globale byen Endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo. Rapporten er tilgjengelig på politiets nettside (under Oslo politidistrikt). 6 Sætre, Marianne og Grytdal, Veslemøy (212). Voldtekt i den globale byen 211: Anmeldelser og medieoppslag. 7 Tallene for voldtekt inkluderer både voldtekter etter strl. 192, 1. og 2. ledd og etter strl. 192, 3. ledd (spesielt grove og særlig krenkende voldtekter), samt kategorien grovt uaktsom voldtekt. 16

17 25 Voldtekt og forsøk voldtekt Antall anmeldelser Voldtekt Forsøk voldtekt

18 3.6. Tyveri UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % SIMPLE TYVERIER Tyveri fra villa ,4 Tyveri fra leilighet ,2 Tyveri fra automat ,4 Tyveri fra motorkjøretøy ,5 Tyveri fra minibank ,8 Tyveri fra restaurant/kafe ,5 Tyveri fra park/gate 35 35, Tyveri fra trikk/buss/tog ,8 Tyveri av sykkel ,3 Tyveri fra butikk ,7 Tyveri fra kunde ,2 Tyveri av kjennemerke ,5 Tyveri diverse ,9 Totalt simple tyverier ,1 GROVE TYVERIER Grovt tyveri fra villa ,6 Grovt tyveri fra leilighet ,4 Grovt tyveri kjeller/loft/oppgang , Grovt tyveri fra garasje ,4 Grovt tyveri fra kontor ,2 Grovt tyveri fra bil ,8 Veskenapping (par.258) ,1 Grovt tyveri fra person på off.sted ,4 Grovt tyveri automat ,7 Grovt tyveri verksted/bedrift ,5 Grovt tyveri fra ,5 gullsmed/urmaker/optiker Totalt grove tyverier , NASKERIER - forseelser Totalt naskerier ,4 I 212 var det en økning i antall anmeldelser både for simpelt tyveri (8,1 %) og for grovt tyveri (1, %) sammenliknet med 211. Innenfor simpelt tyveri var det særlig nedgang i tyveri fra minibank (-311 anmeldelser). Anmeldelsene i denne kategorien dreier seg i hovedsak om uttak med stjålne bank- og kredittkort. Ser man grovt tyveri fra villa og leilighet under ett, hadde vi i 212 en svak på 7,5 % sammenliknet med 211 (59 flere anmeldelser). 18

19 Når det gjelder grove tyverier var økningen spesielt stor i antall for grovt tyveri fra person (lommetyveri) på offentlig sted, med 2891 anmeldelser (19,4 %). Dette kommer i forlengelsen av fjorårets økning på 4641 anmeldelser i denne kategorien. De to siste årene har denne type anmeldelser økt med over 75. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Grovt tyveri fra person på offentlig sted Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for simple og grove tyverier i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Utvikling simple og grove tyverier Registrerte anmeldelser Grove tyverier totalt Simple tyverier totalt

20 Den neste figuren viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for grovt tyveri fra bolig (inkludert både villa og leilighet) i årene Selv i årene 28 og 29 ligger antallet i denne perioden lavere enn på 199-tallet. Utvikling grovt tyveri dra villa og leilighet Grovt tyveri villa/leilighet Samlet sett framstår utviklingen innenfor simple tyverier og naskerier fra forretninger som økende fra 211 til 212. Antall simple tyverier fra butikk var forholdsvis stabilt (2,7 %), mens antall naskerier økte med 18,4 %. Begår en person en rekke naskerier kan dette subsumeres og kodes som simpelt tyveri. Naskeri er en forseelse, mens tyveri er en forbrytelse. Utvikling anmeldelser - tyveri og naskeri fra forretninger Tyveri fra butikk Naskeri

21 3.7. Bedrageri UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Bedrageri ,9 Grovt bedrageri ,6 Bedrageri trygdeytelse ,4 Bedrageri sosialytelse , Forsikringsbedrageri ,6 BEDRAGERI/UTROSKAP ,8 Det var i 212 en økning i antall registrerte anmeldelser for bedrageri/utroskap på 3,8 % (124 flere anmeldelser). Det var særlig en økning i anmeldelser for bedrageri. Grovt bedrageri, som hadde en kraftig økning i 211, viste en nedgang på -41,6 % Motorvogntyveri UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Brukstyveri bil ,3 Brukstyveri motorsykkel ,1 Brukstyveri moped/scooter ,8 Brukstyveri båt ,3 MOTORVOGNTYVERI ,5 Antall registrerte motorvogntyverier fortsetter sin positive utvikling og gikk ned med -23,5 % fra 211 til 212. Det var en nedgang for de ulike typer kjøretøy, men en økning for tyveri av båt (32,3 %) Økonomi UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % GJELDSFORHOLD ,9 UTVALGTE FORBRYTELSER og FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % MERVERDIAVGIFT ,3 REGNSKAPSLOVEN , Anmeldelsene innen økonomiske lovbrudd avhenger av kontrollvirksomhet og anmeldelser fra andre etater. Antallet vil derfor variere alt etter hvilke aksjoner disse har gjennomført i rapporteringsperioden. Tabellen viser en stor nedgang i antall anmeldelser for gjeldsforhold fra 211 til

22 Figuren nedenfor viser utviklingen for økonomisk kriminalitet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Økonomi 25 Antall anmeldelser hg Økonomi Skadeverk UTVALGTE FORBRYTELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Skadeverk bil /motorsykkel ,7 Skadeverk ved tagging/graffiti ,5 SKADEVERK FORBRYTELSE ,3 FORSEELSER Differanse Differanse % SKADEVERK FORSEELSE , Det ble registrert totalt 442 anmeldelser for ulike typer skadeverk i 212. Den største enkeltstående kategorien av skadeverk i Oslo er skadeverk ved tagging/graffiti. Her var det en nedgang på -24,5 % i 212, noe som tilsvarer 483 færre anmeldelser enn i 211. (Mange av anmeldelsene for skadeverk forseelse dreier seg for øvrig også om tagging/graffiti.) Antall anmeldelser for tagging/graffiti påvirkes i stor grad av registreringsrutinene til kollektivtransportselskapene, som er de enkeltstående aktørene som anmelder flest tilfeller av tagging i Oslo politidistrikt. Etter en økning i antall anmeldelser for skadeverk i hvert av årene i perioden 25-29, sank antallet både i 21, 211 og 212 (forbrytelser og forseelser sett under ett). Det kan også nevnes at det i toppåret 1998 ble registrert totalt 1371 anmeldelser. Figurene nedenfor viser utviklingen i antall anmeldelser for skadeverk totalt (forbrytelser og forseelser sett under ett) og for skadeverk ved tagging/graffiti i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): 22

23 Skadeverk forbrytelser og forseelser totalt Skadeverk Skadeverk ved tagging/grafitti - forbrytelse Skadeverk ved tagging/grafitti

24 3.11. Trafikk UTVALGTE FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Påvirket/beruset ,2 Påvirket/beruset m/ matr. skader ,2 Påvirket/beruset m/personskade , Personskadeulykke ,8 Kjøring uten gyldig førerkort ,1 TRAFIKK ,6 Det var en nedgang på -6,6 % i antallet anmeldte trafikklovbrudd i løpet av 212 sammenliknet med 211. Det ble registrert 713 personskadeulykker, noe som var en økning på 54 anmeldelser sammenliknet med året før (8,2 %) Ordensforstyrrelser UTVALGTE FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Forstyrrelse av alm. fred/orden ,8 Forstyrrelse av alm. fred/orden , ruspåvirket Knivforbudet (strl. 352a) ,2 Politiloven ,9 Antall anmeldelser for ordensforstyrrelser reflekterer i stor grad politiets strategier og innsats. Økningen i antall anmeldelser for brudd på politiloven gjenspeiler til dels politiets valg av strategier i forbindelse med åpne rusmiljøer Våpen UTVALGTE FORBRYTELSER OG FORSEELSER STATISTIKKGRUPPER Differanse Differanse % Våpenloven ,3 Etter en nedgang i 211 økte antallet anmeldte brudd på våpenloven i 212 med 15,3 %. 8 Politilovens bestemmelser ved brudd på pålegg om bortvisning. 24

25 3.14. Diskriminering Det registreres få anmeldelser for diskriminering. Den neste figuren viser utviklingen innenfor de fire relevante statistikkgruppene for årene : 3 25 Antall anmeldelser Rasediskriminering Diskriminering 349a Diskriminering legning, leveform,orientering 135a Rasediskriminering 135a Statistikkgruppen for rasediskriminering etter strl. 349a var ny fra og med 24. Det ble registrert 7 anmeldelser for rasediskriminering etter strl. 135a i 212. De sju anmeldelsene for diskriminering i 212 inngår i en større kategori hvor politidistriktet har mulighet til å definere også andre type lovbrudd som hatmotiverte ( Hatkriminalitet ). En foreløpig gjennomgang av disse viser at i 212 ble det registrert 45 anmeldelser hvor fornærmede ble utsatt for hatmotiverte lovbrudd. Over 3 av disse var anmeldelser for lovbruddskategorien vold Barn og unge rekruttering til kriminalitet I 212 ble det registrert 2252 forhold i Oslo hvor gjerningspersonen 9 var under 18 år. Dette er en nedgang fra 2312 i 211. Som det framgår av figuren under, har det i de tre siste årene her vært en positiv utvikling. Nedgangen har vært større for jentene enn for guttene. 9 Gjerningsperson = mistenkt, siktet eller domfelt. 25

26 Antall straffbare forhold i Oslo i 212 med gjerningsperson under 18 år, fordelt på kjønn Jenter Gutter Antall personer med straffbart forhold er mindre enn antall forhold, siden noen ble registrert som mistenkt/siktet flere ganger. I 212 ble totalt 1237 ulike personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mens det tilsvarende antallet i 211 var Dette er en nedgang på -2,9 %. Av personene under 18 år som ble anmeldt i 21 var 8,8 % gutter og 19,2 % jenter. Antall personer under 18 år siktet/mistenkt i 21, 211 og 212 fordelt på kjønn og aldersgrupper. Alder Under 15 år F.o.m. 15 år t.o.m 17 år Totalt Hele år Jenter Gutter Totalt Nedgangen kom utelukkende blant jentene, og både blant de over og under 15 år. Jentenes andel av barn og unge som blir registrert med lovbrudd fortsetter med dette å gå nedover. Utviklingen i den registrerte kriminaliteten blant barn og unge, også i aldersgruppen år, blir utfyllende beskrevet i SaLTo-rapporten som publiseres primo mai hvert år. 1 1 Jf Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011 1 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten skrives årlig som en del av den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer