Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013"

Transkript

1 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS

2 Innhold 1. Innledning Metode Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold Kriminalitetsprofil i Vestfold og landet for øvrig Vold Vold i nære relasjoner Drap Seksuallovbrudd Vinning Grove tyverier fra villa, leilighet og hytte Grove tyverier fra person på offentlig sted Driftsenhetene Økonomisk kriminalitet Miljø og arbeidsmiljø Miljø Arbeidsmiljø Trafikk Narkotika Barne- og ungdomskriminalitet

3 1. Innledning Tema for denne rapporten er den generelle utviklingen i anmeldt kriminalitet i Vestfold politidistrikt. Det ses på lovbruddkategoriene; vold, seksuallovbrudd, vinning, økonomisk kriminalitet, miljø- arbeidsmiljølovbrudd, trafikklovbrudd og narkotikakriminalitet. I tillegg belyses kriminaliteten blant barn og unge. 2. Metode Det er benyttet kvantitative data hentet fra politiets sentrale registreringssystem (STRASAK) som dekker alle lovbrudd registrert ved politidistriktene. Det er de faste jusrapportene som er benyttet som utgangspunkt i rapporten. Det er gjort manuelle søk i Strasak der det har vært ønskelig å se nærmere på noen lovbruddskategorier. Ved uttrekk fra Strasak kan det foreligge variasjon mellom de faste jusene og uttrekket. Variasjonen kan skyldes feilkoding /omkoding i Strasak. Anmeldte lovbrudd gir ikke et helhetlig bilde av kriminaliteten i Norge. I tillegg er det innenfor mange kategorier store mørketall av saker som ikke blir anmeldt. Kriminalstatistikk har metodiske begrensinger og forklaringskraften må sees i denne sammenheng. Begrensinger kan også være knyttet til anmeldelsestilbøyelighet, politiets registreringspraksis, omfanget av myndighetskontroll og tilstedeværelse og lovendringer. 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold Den målte kriminalitetsraten i et samfunn, og endringer i denne, avhenger av en rekke faktorer, deriblant ulike sosiale, økonomiske og samfunnsgeografiske forhold. Befolkningsutviklingen er den viktigste samfunnsfaktoren å ta hensyn til ved planlegging av langsiktige strategier for forebygging og kriminalitetsbekjempelse. En annen viktig faktor er å se lovbruddsmengden i forhold til befolkningsmengden, og veksten i denne. I 212 ble det anmeldt 78,5 lovbrudd per 1 innbygger i Vestfold. I 211 ble det anmeldt 77,3 lovbrudd per 1 innbygger i Vestfold 1. Fylket kom dermed ut som syvende dårligst i fylkesrangeringen over kriminalitetsraten per 1 innbygger e=anmeldt2&nvl=&planguage=&nytmpvar=true&cmssubjectarea=sosiale-forhold-ogkriminalitet&kortnavnweb=lovbrudda&statvariant=&checked=true 2 Østfold, Telemark, Romerike, Øst Finnmark, Agder, Vest Finnmark hadde en høyere rate av anmeldt lovbrudd samme år. Oslo er ikke medregnet. 2

4 Under foreligger et diagram som viser utviklingen i lovbrudd per 1 innbygger i Vestfold sammenliknet med våre grensedistrikter Østfold, Telemark og Søndre Buskerud, samt landet. Diagram 1. Lovbrudd per 1 innbygger, landet, Vestfold, Østfold, Telemark, Søndre Buskerud, Landet Vestfold Østfold Telemark Søndre Buskerud Kilde: SSB Det er vanskelig å si med sikkerhet hva Vestfolds relativt høye kriminalitetsrate per 1 innbygger sammenliknet med andre fylker skyldes. Det kan imidlertid være slik at befolkningsstrukturen i Vestfold kan være en medvirkende faktor. Per var det registrert innbyggere i Vestfold fylke, og i Vestfold politidistrikt. Vestfold er Norges nest minste fylke målt i areal. Samtidig har fylket den tredje høyeste befolkningstettheten i Norge. Fylket har fire større byer, henholdsvis Sandefjord, Tønsberg, Larvik og Horten, hvor 65 % av fylkets befolkning er bosatt. Tønsberg og Sandefjord har hatt den største befolkningsveksten i perioden 21 til 212, det har vært en vekst i antall innbyggere i samtlige kommuner i distriktet. Vestfold politidistrikt grenser mot Søndre Buskerud politidistrikt i nord, mot Telemark politidistrikt i sør og vest, og Østfold politidistrikt (sjøgrense) og en lang kystlinje (Oslofjorden). Gjennom et forpliktende samarbeid deltar Norge i et internasjonalt samarbeid for å ivareta kontrollen av Schengen-landenes felles ytre grense. Vestfold politidistrikt viktigste hovedferdselsåre er E18 som går gjennom hele fylket fra Drammen i nordøst til Porsgrunn i sørvest. Vestfoldbanen går gjennom hele fylket fra nord til sør. Vestfold politidistrikt har en av Norges sterkest voksende flyplasser, Torp. Flyplassen har mye chartertrafikk, mange direkte ruter til utlandet og det nest største antallet Non-Schengen passasjerer av samtlige flyplasser i Norge. 3

5 3.1 Kriminalitetsprofil i Vestfold og landet for øvrig 212 Under foreligger en oversikt over antall anmeldelser registrert i Vestfold politidistrikt og landet for øvrig i 212, innenfor de ulike hodestatistikkgruppene som benyttes i STRASAK 3. Figur 1. Kriminalitetsprofil for Vestfold politidistrikt i 212, registrerte anmeldelser. Trafikk 19 % Annen 12 % Økonomi 2 % Vinning 39 % Kilde: Jus 66 Arbeidsmiljø % Miljø % Skadeverk 4 % Narkotika Sedelighet 15 % 1 % Vold 8 % Figur 2. Kriminalitetsprofil for landet i 212, registrerte anmeldelser. Annen 12 % Økonomi 2 % Trafikk 15 % Arbeidsmiljø % Miljø % Skadeverk 5 % Narkotika 12 % Sedelighet 1 % Vold 7 % Vinning 46 % Kilde: Jus 68 Vestfold politidistrikts kriminalitetsprofil avviker fra kriminalitetsprofilen for landet. Hovedforskjellen ligger i andel vinningskriminalitet. Denne utgjorde 39 % av anmeldelsene i Vestfold i 212, mens den i landet utgjorde 46 %. Vestfold har også en høyere andel enn landet innenfor kategoriene narkotika og trafikk. For narkotika er andelen 15% for Vestfold mot 12% for landet. For trafikk er andelen for Vestfold og landet henholdsvis 19% og 15%. 3 Undersøkelsessaker er ikke med. 4

6 4. Vold I 212 var det regisistret 5,5 voldsanmeldelser per 1 innbyggere i Norge. I Vestfold politidistrikt var det samme år registrert 6,2 anmeldelser per 1 innbygger, altså et noe høyere snitt enn på landsbasis. Den anmeldte volden sank for første gang på fire år i Vestfold politidistrikt i 212. Nedgangen skyldes først og fremst en nedgang i statistikkgruppene liv, legeme og helbred og familieforhold. Diagrammet under viser de registrerte voldslovbruddene i Vestfold politidistrikt i femårsperioden 27 til og med 212. Diagram 2. Anmeldte voldslovbrudd i Vestfold politidistrikt og landet Voldslovbrudd Vestfold Landet Kilde: Jus 66 Ser vi på antall anmeldelser per 1 innbygger i 212 fordelt på de ulike driftsenhetene skiller bydistriktene Tønsberg, Larvik og Sandefjord seg ut med flere voldshendelser per 1 innbyggere. Sandefjord har den høyst registrerte volden med 7,5 anmeldelser per 1 innbygger. Sandefjord politistasjon har utrykt bekymring for utviklingen i det kriminelle miljøet i byen. Sandefjord politistasjon har vist til flere voldshendelser internt i det kriminelle miljøet i Sandefjord. Sommeren 213 ble det gjennomført en aksjon mot sentrale personer i det kriminelle miljøet i Sandefjord. Tabell 1. Registrerte anmeldelser 212 og vold per 1 innbygger, driftsenhetene. Kommune Innbyggere totalt Vold 212 Vold per Nord ,7 Tønsberg ,6 Larvik ,8 Sandefjord ,5 Tjøme ,7 Stokke ,7 Sum ,11 Kilde: Jus 66a og SSB 5

7 4.1 Vold i nære relasjoner Tabellen under viser registrerte anmeldelser av vold i nære relasjoner i Vestfold politidistrikt. Tabell 2. Antall registrerte anmeldelser av vold i nære relasjoner, Familievold Totalt Kilde: STRASAK, søk mai 213 Fra år til år i perioden 27 til og med 21 forelå det en økning i antall anmeldelser av vold i nære relasjoner i Vestfold politidistrikt. Antall anmeldelser sank imidlertid fra 21 til 212. En sammenlikning av årene 211 og 212 viser en reduksjon på 1 % i antall anmeldelser. 4.2 Drap Tre drap ble registrert i Vestfold i Seksuallovbrudd Antall sedelighetssaker i Vestfold politidistrikt har hatt en svak nedgang fra 211 til 212 på -5,%. I 212 ble det anmeldt totalt 178 seksuallovbrudd i Vestfold politidistrikt. Dette utgjør,8 anmeldte seksuallovbrudd per 1 innbyggere i distriktet. Dette ligger rett under landsgjennomsnittet som i 212 lå på,9 anmeldelser per 1 innbygger. Figuren under viser utviklingen for kategorien seksuallovbrudd i perioden 26 til og med 212. Diagram 3. Anmeldte seksuallovbrudd i Vestfold politidistrikt, 26 til og med 212. Kilde: Jus Seksuallovbrudd Vestfold Diagram 4. Antall registreringer i utvalgte statistikkgrupper i kategorien seksuallovbrudd i Vestfold politidistrikt, Voldtekt Forsøk på voldtekt

8 Det var samlet sett en økning på + 13% for voldtekt og forsøk på voldtekt. Det ble anmeldt 56 voldtekter og 7 voldtektsforsøk i 212. Kjøp og salg av seksuelle tjenester I 212 er det registrert tre straffesaker for kjøp og salg av seksuelle tjenester i Vestfold. Mye tyder på store mørketall på dette område. 6. Vinning Vinningskriminalitet utgjør den største kategorien av anmeldte lovbrudd i Vestfold politidistrikt. Slik kriminalitet rammer folk flest og en reduksjon av slik kriminalitet er viktig for å skape trygghet blant publikum. Bekjempelse krever god utnyttelse av etterretningsinformasjon og koordinering av politiets innsats. Innsatsen skal være kunnskapsstyrt, ikke hendelsesstyrt. Det er særlig viktig med informasjon til publikum om hvordan de kan unngå å bli utsatt for vinningskriminalitet. Diagram 5. Vinningsforbrytelser i Vestfold politidistrikt, Landet Vestfold Kilde: Jus 66 og Jus Det har vært en klar trend i flere år at anmeldt vinningskriminalitet har gått nedover i Vestfold politidistrikt. Utviklingen har vært bedre enn landet som helhet i perioden fra 27 og frem til i dag 4. Nedgangen i perioden 27 til 211 har vært på hele 1983 anmeldelser, eller 27 %. Trenden har nå snudd og det ble anmeldt 5776 vinningslovbrudd i Vestfold politidistrikt 212. Det var en oppgang på 465 tilfeller eller + 8,8% sammenliknet med 211. For landet som helhet var økningen på + 4,5 %. I 212 var det i Vestfold en oppgang i antall anmeldelser for både simple og grove tyverier. Simple tyverier økte med +8,3% og grove tyverier økte med +14,%. Av de simple tyveriene øker tyveri fra leilighet mest og økningen utgjør +33,3 %. Innenfor de grove tyveriene øker tyveri fra villa mest og økningen utgjør +54 %. Den gruppen som øker nest mest er grove tyverier fra person på offentlig sted og økningen utgjør +44, %. Grove tyverier fra leilighet øker med +27%. 4 Reduksjonen på landsbasis er fra 27 til 211 på 6 % nedgangen i anmeldelser er på 972. Reduksjonen fra 21 til 211 er på 3 % nedgangen i anmeldelser er på Kilde Jus 68 7

9 6.1 Grove tyverier fra villa, leilighet og hytte Diagrammet under viser utviklingen for grove tyverier villa, leilighet og hytte i årene 27 til og med 212 i Vestfold politidistrikt. Diagram 6. Grove tyverier villa, leilighet, hytte Grovt tyveri fra villa Grovt tyveri fra leilighet Grovt tyveri fra hytte Kilde: Jus 63 Grafen over viser at antallet grove tyverier fra hytte har hold seg stabil, mens det har vært en økning fra leilighet og villa i 212. Økning i tyveri fra villa har vært betydelig, mens det har vært en noe lavere økning fra leilighet. Det har vært jobbet målrettet med å se på disse sakene. 6.2 Grove tyverier fra person på offentlig sted Diagrammet under viser utviklingen for grovt tyveri fra person på offentlig sted i årene 26 til og med 212 i Vestfold politidistrikt. Diagram 7. Grovt tyveri fra person på offentlig sted i Vestfold politidistrikt, Grove tyverier fra person på offentlig sted Lineær (Grove tyverier fra person på offentlig sted) Kilde: Jus 63 Grove tyverier fra person på offentlig sted har etter en nedadgående trend fra 26 økt betydelig i 212. En analyse av anmeldelsene i 212 viser at de fleste av disse grove tyveriene skjer i månedene mai, juli og august, og da oftest i forbindelse med helgene, og at dette er et problem knyttet til byene, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Av byene skiller Tønsberg seg ut som gjerningssted for de grove tyveriene fra person på offentlig sted. 8

10 6.3 Driftsenhetene. Figuren under viser fordelingen og utviklingen av vinningsforbrytelser i de enkelte driftsenhetene 5. Diagram 8. Vinningsforbrytelser, antall og utvikling driftsenhetene Nord, Larvik, Sandefjord og Tønsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Nord Kilde: Jus 66A Bryter vi tallene ned på de store driftsenhetene Nord, Tønsberg, Sandefjord, Larvik vises det at det totalt sett har vært en nedgang i perioden 27 til 211, for så å stige igjen i 212. Av de store distriktene er det Tønsberg (35 %), Sandefjord (3 %) og Larvik (25 %) som har sterkest prosentvis nedgang fra 27 til 211. Fra 211 til 212 har den største økningen skjedd i Tønsberg med +22 %. Deretter følger Larvik med +8% og Nord med +,5%. Sandefjord skiller seg positivt ut med en fortsatt nedgang i anmeldte vinningsforbrytelser med -9 %. Hvis vi korrigerer for innbyggertall i driftsenhetene finner vi det samme mønstret. Tabellen under viser dette. Diagram 9. Vinningsforbrytelser per 1 innbygger Driftsenhetene Nord, Tønsberg, Sandefjord og Larvik Nord Tønsberg Sandefjord Larvik Kilde Jus 66A og SSB En sammenlikning mellom driftsenhetene i antall vinningslovbrudd sett i forhold til innbyggertallet viser en lik tendens i perioden til og med 211. Sandefjord har flest 5 Driftsenhetene Stokke og Tjøme er ikke tatt med i sammenligningen pga distriktenes størrelse. Det er svært små distrikter og antallet anmeldelser er lavt. 9

11 vinningsforhold per 1 innbygger, deretter følger Tønsberg, Larvik og Nord. I 212 har det imidlertid skjedd et skifte. Både Tønsberg og Larvik har i 212 flere vinningslovbrudd per 1 innbygger enn Sandefjord. Økningen har vært særlig høy i Tønsberg som har 31 anmeldte vinningslovbrudd per 1 innbygger. Larvik har 27, Sandefjord 26 og Nord 19 vinningslovbrudd per 1 innbygger. Samtlige driftsenheter i distriktet ligger under landsgjennomsnittet på 32 anmeldelser per 1 innbygger i 212. Sammenlikningen viser at Tønsberg har hatt en sterk økning. Lavik en svakere økning. Nord har en liten nedgang, mens Sandefjord har en fortsatt tydelig nedgang i antall vinningsforhold per 1 innbyggere. Distriktet Nord har færre vinningsforhold enn de store bydistriktene Tønsberg, Sandefjord og Larvik. En mulig forklaring er at vinning er mer utbredt i tettbygde strøk. Nord består av flere typiske landkommuner, samt de mindre bykommunene Holmestand og Horten. 7. Økonomisk kriminalitet Diagram 1. Antall registrerte anmeldte økonomiforbrytelser i Vestfold politidistrikt og landet i perioden 26 til og med Økonomi Landet Vestfold Kilde: Jus 68 og Jus 66 Det har vært en økning i antall anmeldte økonomiforbrytelser fra 27 til 211. I 29 var det en topp, mens antallet igjen synker i 21 for så å stige igjen i 211 og 212. Antall anmeldelser per 1 innbygger i Vestfold var i 26 1,4 og er i 212 1,3 anmeldelser. Tilsvarende tall for landet som helhet var i 26 1,4 anmeldelse per 1 innbygger, og i 212 1,4 anmeldelser. Vestfold har noe færre anmeldelser enn landet som helhet per 1 innbygger i Miljø og arbeidsmiljø 8.1 Miljø Under foreligger en tabell over antall miljøforbrytelser og forseelser i perioden 27 til og med

12 Tabell 3. Antall registrerte miljøforbrytelser og forseelser i Vestfold politidistrikt, Miljø-forbrytelser Miljø-forseelser Total Kilde: Jus 66 I seksårsperioden forelå det 44 anmeldelser omhandlende miljøforbrytelser og forseelser. Det forelå imidlertid flest anmeldte miljøforseelser (96 %). Det var enkelte variasjoner i antall registreringer fra år til år i perioden. I 212 var det 34 anmeldte miljøforselser en reduksjon på -62,2% fra Arbeidsmiljø I 212 ble det anmeldt 28 arbeidsmiljøforseelser i Vestfold politidistrikt. Dette utgjør,1 anmeldelser per 1 innbygger i distriktet. På landsbasis ble det samme år anmeldt,2 arbeidsmiljøforseelser per 1 innbygger. Snittet i Vestfold politidistrikt var dermed noe lavere enn landsgjennomsnittet. Diagram 11. Arbeidsmiljøforseelser i Vestfold politidistrikt, Kilde: Jus Arbeidsmiljøforseelser Trafikk Antall registrerte straffbare forhold knyttet til trafikk- og vegtrafikklovgivning har en naturlig sammenheng med politiets aktivitet på området. I 212 ble det anmeldt totalt 3199 brudd på vegtrafikkloven i Vestfold politidistrikt. Dette utgjør 14,3 anmeldelser per 1 innbygger i distriktet. På landsbasis ble det samme år anmeldt 11,3 anmeldelser av brudd på vegtrafikkloven per 1 innbygger. Snittet i Vestfold politidistrikt var altså noe høyere enn på landsbasis. 11

13 Diagram 12. Antall registrerte brudd på vegtrafikkloven i Vestfold politidistrikt, Brudd på vegtrafikkloven Kilde: Jus 66 Det var en økning i antall anmeldelser for brudd på vegtrafikkloven i 212 (+7,%) sammenliknet med 211 Det forelå en nedgang i antall brudd på vegtrafikkloven fra år til år i perioden 27 til og med 211. Nedgangen var størst fra 27 til 28 (-19 %) og fra 21 til 211 (-12%). 1. Narkotika Tilførselen av narkotika er stor. Statistikken for narkotikakriminalitet i Vestfold gir i første rekke et bilde av politiets og tollvesenets innsats. I 212 ble det anmeldt totalt 2528 narkotikalovbrudd i Vestfold politidistrikt. Dette utgjør 11,3 anmeldelser per 1 innbyggere i distriktet. På landsbasis ble det samme år registrert 9,1 anmeldelser per 1 innbygger. Gjennomsnittet i Vestfold politidistrikt var altså høyere enn landsgjennomsnittet. Fordelt på kommuner i politidistriktet ble det anmeldt flest narkotikalovbrudd per 1 innbygger i henholdsvis Tønsberg med 11,7 per 1 innbygger, Sandefjord med 11,5 per 1 innbygger og Nord med 11,3 per 1 innbygger. Deretter følger Larvik med 11 anmeldelser per 1 innbygger og Stokke med 5 anmeldelser per 1 innbygger. Figuren under viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for narkotikakriminalitet i årene 27 til og med 212. Diagram 13. Anmeldte narkotikaforbrytelser i Vestfold politidistrikt 27 til og med Landet Vestfold Kilde: Jus 66 og Jus 68 12

14 Det totale antall anmeldelser for ulike typer narkotikalovbrudd i 212 var Det var en nedgang på 8 % sammenliknet med 211. Antall anmeldelser for narkotikalovbrudd reflekterer i all hovedsak politiets innsats på feltet og sier således lite om samfunnsmessige trender når det gjelder bruk av narkotika. 11. Barne- og ungdomskriminalitet Under foreligger en tabell over kriminalitetsutviklingen i Vestfold i seksårsperioden 27 til 212. Totalt ble det begått 6453 forhold begått av gjerningspersoner (mistenkt, siktet, domfelt) under 18 år i denne perioden. Diagram 14. Utviklingen i antall forhold begått av gjerningspersoner under 18 år. Antall forhold og år. 2 Antall forhold av gjerningspersoner under 18 år Kilde: STRASAK Diagrammet viser en jevn nedgang i andelen registrerte forhold begått av gjerningspersoner under 18 år fra 27 til 212. Nedgangen utgjør 59% fra 27 til 212 og viser at antall forhold begått av gjerningspersoner under 18 år er mer enn halvert fra 27 til 212. I 212 ble det registrert 63 forhold med gjerningsperson under 18 år. Fem lovbruddstyper skilte seg ut i perioden med høyest registreringer. Det var flest trafikkforseelser med 13 (16%) forhold. Deretter følger narkotika med 95 (15%) forhold. Så kommer lovbruddkategoriene naskeri 65 (1%) og simple og grove tyverier 69 (11%) og fysisk vold 6 (1%). Vestfold politidistrikt har hatt fokus på kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge og det tverrfaglige samarbeidet har gitt resultater, samtidig ser vi at nedgang i barn og unge kriminalitet er en nasjonal trend. 13

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Færre lovbrudd, flest utsatt på hjemstedet

Færre lovbrudd, flest utsatt på hjemstedet Færre lovbrudd, flest utsatt på hjemstedet Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet, men lovbruddsbildet er endret, og nedgangen gjelder ikke for alle typer lovbrudd. Stort

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet Kriminalitet Ung, utsatt og tatt Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 980-tallet.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Mindre utsatt men hvem utsettes hvor?

Mindre utsatt men hvem utsettes hvor? Mindre utsatt men hvem utsettes hvor? Vi må antakelig mer enn 0 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag, men lovbruddsbildet er endret, og nedgangen gjelder ikke for alle typer

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

Ikke mer utsatt men flere tatt

Ikke mer utsatt men flere tatt Kriminalitet Ikke mer utsatt men flere tatt Folk flest er ikke blitt mer utsatt for lovbrudd i løpet av de siste årene. Både politianmeldelsene og levekårsundersøkelsene tilsier snarere at det er blitt

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

Mindre vinning og mer rus

Mindre vinning og mer rus Mindre vinning og mer rus Rettssystemet behandler flere av de fleste typer lovbrudd, sammenliknet med begynnelsen av 98-tallet. Men vi må mer enn 2 år tilbake for å finne et mindre omfang av tyverisaker

Detaljer