Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008"

Transkript

1 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune

2 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning Formål Avgrensning 7 2. Metode Kilder Statistikk Samtaler Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo Omfanget av barn og unge som gjerningsperson Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Ran, vold og narkotika gjerningspersoner under 18 år Ran Fysisk vold Narkotika Ran, vold og narkotika gjerningssted 8 5. Barn og ungdom som ofre for kriminalitet i Oslo 5.1. Omfanget av barn og ungdom som ofre for kriminalitet Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år Kriminalitet som rammer barn og unge Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år Ran og vold med unge ofre gjerningssted Rusmidler blant ungdom bruk og holdninger Bruk av alkohol blant ungdom i alderen år Bruk av illegale stoffer blant ungdom i alderen år Holdninger til legalisering av cannabis blant ungdom i alderen år Utvalgte utfordringer Vold Voldtekt Teknologi og kriminalitet Rus Rusmidler blant ungdom i sentrum sett fra Uteseksjonen Sniffing Rusmidler blant minoritetsungdom Beslag av narkotika Tagging Kriminalitet begått av tilreisende ungdom fra Øst-Europa Unge gjengangere og kriminelle ungdomsmiljøer Ungdommer registrert for gjentatt kriminalitet i Konflikter mellom ungdomsmiljøer Avslutning 67 Vedlegg 68 Child and youth crime in Oslo 2008 summary 70 Litteratur 73

3 Sammendrag 4 Gjerningsperson 2007 sto unge under 24 år for 28,0 % av I de anmeldte forholdene i Oslo politidistrikt, mens den tilsvarende andelen i 2006 var på 27,7 %. Barn og ungdom under 18 år sto for 8,4 %, mens andelen i 2006 lå på 6,7 % ble 1797 personer under 18 år registrert I for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2006 var Av de registrerte personene i 2007 var 67,7 % gutter og 32,3 % jenter. Guttene er i klar majoritet blant anmeldte personer, men jenteandelen er økende. De registrerte personene under 18 år ble anmeldt for totalt 3233 straffbare forhold i Det tilsvarende antallet i 2006 var Det var en økning i antall straffbare forhold registrert både i aldersgruppen under 15 år og år sammenliknet med de to foregående årene. Dette gjelder både for jenter og gutter. Flertallet av ungdommene under 18 år som ble registrert for straffbare forhold i 2007 ble kun anmeldt for ett forhold (71,5 %). Kun et fåtall ungdommer registreres for mange straffbare forhold ble 3718 personer i alderen år I registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2006 var Antallet var lavere enn i 2005 da det var 3856 gjerningspersoner. Av de registrerte personene i 2007 utgjorde guttene 82,8 % og jentene 17,2 %. Til tross for at antall registrerte personer i denne aldersgruppen har steget litt fra 2006 til 2007, så har antall registrerte straffbare forhold gått noe ned. Mens det ble registrert 7812 forhold i 2006, ble det registrert 7695 forhold i Naskeri er det vanligste lovbruddet begått av unge jenter. I 2007 utgjorde naskeri 62,2 % av lovbruddene blant jenter under 15 år og 32,0 % blant jenter i alderen år. Andelen naskeri har vært synkende de senere årene, både blant jenter under 15 år og blant jenter i alderen år. Vold og trusler er det nest vanligste lovbruddet begått av jenter under 15 år, med en andel på 15,9 %. Blant jenter i alderen år er det nest vanligste lovbruddet narkotika med en andel på 15,1 %, fulgt av vold og trusler med en andel på 14,6 %. Blant gutter under 15 år er det vanligste lovbruddet naskeri med en andel på 20,8 %, tett fulgt av vold/trusler og skadeverk med henholdsvis 18,7 % og 16,3 %. Blant gutter i alderen år er det vanligste lovbruddet vold og trusler med en andel på 18,0 %, fulgt av narkotika med en andel på 14,9 %. For guttene er det en høyere andel ran enn blant jentene. Ran utgjorde en andel på 8,6 % av forholdene begått av gutter under 15 år i 2007, og en andel på 7,0 % blant gutter i alderen år. aldersgruppen 18 til 23 år er det narkotika I som utgjør den høyeste andelen av lovbruddene, både for guttene og jentene. I 2007 utgjorde narkotika 21,5 % av lovbruddene 21,6 % for guttene og 20,5 % for jentene. Dernest var trafikkforseelser (14,8 %) og vold/ trusler (12,6 %) det vanligste for guttene, mens naskeri (14,8 %) og trafikkforseelser (9,4 %) var det vanligste for jentene. Det ble i 2007 registrert 188 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Antallet var høyere enn i de tre foregående årene. Det var likevel lavere enn i årene Toppen var i 1999 da det ble registrert hele 308 ransforhold med en mistenkt/siktet under 18 år. Enkelte ungdommer ble registrert for flere ran i løpet av året. Totalt var det 104 ulike gjerningspersoner under 18 år i Det ble i 2007 registrert totalt 409 forhold for fysisk vold (liv, legeme, helbred) hvor gjerningspersonen var under 18 år. Dette er det høyeste antallet forhold som er registrert i løpet av den siste tiårsperioden. Enkelte ungdommer ble anmeldt for fysisk vold flere ganger i løpet av året. Totalt ble 309 ulike personer under 18 år anmeldt i Det ble i løpet av 2007 registrert 372 narkotikaforhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette er et noe lavere antall enn det som ble registrert i henholdsvis 2005 og 2006, men høyere enn for andre år i den siste tiårsperioden. Enkelte ungdommer ble anmeldt for narkotika flere ganger i løpet av året. Totalt ble 241 ulike personer under 18 år anmeldt i Fornærmede 2007 ble ungdom under 24 år registrert som I fornærmet i 18,7 % av de registrerte forholdene i Oslo politidistrikt. Dette er svært stabilt sammenliknet med i 2006 da andelen var på 18,5 %. Barn og ungdom under 18 år ble registrert som fornærmet i 4,4 % av de registrerte forholdene. Dette er også svært stabilt sammenliknet med i 2006 da andelen lå på 4,3 % ble til sammen 1905 personer under I 18 år registrert som fornærmet i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Av disse var 51,2 % gutter og 48,8 % jenter. Det ble registrert 755 fornærmede under 15 år og 1150 fornærmede i alderen år. Antall fornærmede har økt noe i begge aldersgruppene sammenliknet med året før. Jenteandelen er økende blant de fornærmede i begge gruppene ble til sammen 5913 personer i alderen I år registrert som fornærmet i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Av disse var 46,1 % gutter og 53,9 % jenter. Jenteandelen har her økt svakt sammenliknet med året før. Det vanligste lovbruddet som gutter under 15 år ble utsatt for i 2007 var simple og grove tyverier (42,0 %), fulgt av vold og trusler (27,0 %). Blant jentene var det vanligste simple og grove tyverier (36,4 %) fulgt av seksuallovbrudd (24,3 %) og vold og trusler (22,6 %). Blant unge jenter er andelen av kriminalitetsofrene som utsettes for seksuallovbrudd høy sammenliknet med eldre aldersgrupper. Blant ofre i aldersgruppen år var simple og grove tyverier det klart vanligste lovbruddet som man ble utsatt for, med en andel på 70,3 % for jentene og 52,4 % for guttene (totalt 61,6 %). Deretter fulgte vold og trusler med en andel på 13,4 % for jentene og 24,9 % for guttene (totalt 19,0 %). Det var også i denne aldersgruppen en del jenter som ble utsatt for seksuallovbrudd (5,6 %). Det vanligste lovbruddet som ofre i alderen fra 18 til 23 år var utsatt for i 2007 var simple og grove tyverier (67,3 %). Dette gjaldt både for guttene (60,5 %) og for jentene (73,1 %). Det nest vanligste lovbruddet ofre i denne alderen var utsatt for var vold og trusler (12,5 %). Dette gjaldt både for guttene (16,1 %) og for jentene (9,5 %). 5

4 6 Andre trender Andelen ungdom som oppgir at de har brukt alkohol har vært stabil i lang tid. alkoholkonsumet har derimot steget. Ungdom i alderen år drakk i gjennomsnitt 3,03 liter ren alkohol i Ti år senere har gjennomsnittet økt til 4,83 liter. På ti år har det gjennomsnittlige konsumet steget med 1,8 liter ren alkohol. Økningen gjelder begge kjønn, men andelsmessig er økningen størst for jentene. Drikkemønstrene til kjønnene har nærmet seg hverandre. Hasj er fortsatt det vanligste illegale rusmidlet blant ungdom i alderen år. I Oslo oppga 19,3 % av ungdommene i 2007 at de hadde prøvd hasj. På landsbasis lå andelen på 11,0 %. Andelen som oppgir at de har prøvd hasj har tidligere ligget høyere i Oslo. samme aldersgruppe oppga 3,2 % av ungdommene at de har brukt kokain, mens I 3,0 % oppga at de har brukt amfetamin. For begge stoffer har prosentandelen ligget høyere tidligere. En gjennomgang av voldsanmeldelser i Oslo fra 2. halvår 2006 viser at ungdom står for en relativt høy andel både av de fornærmede og av gjerningspersonene. Unge under 24 år utgjorde til sammen 35,0 % av de registrerte ofrene og 40,6 % av gjerningspersonene. I aldersgruppen år skjer en høy andel av volden i forbindelse med uteliv i sentrum og en høy andel av ofrene og gjerningspersonene er ruspåvirket da volden finner sted. En gjennomgang av anmeldelser for voldtekt og voldtektsforsøk i Oslo i 2007 viser at en høy andel av ofrene er under 24 år (53,1 %). Det ble registrert til sammen 104 fornærmede for voldtekt (inkludert forsøk) under 24 år i 2007, hvorav 19 var i alderen år og 9 var under 15 år. Av gjerningspersonene var 23,8 % under 24 år. Dette dreide seg om 36 personer, hvorav 3 var under 18 år. Andelen som er ruspåvirket da overgrepet finner sted er høy både blant ofre og gjerningspersoner, spesielt i aldersgruppen år. Enkelte statsborgere fra land i Øst-Europa blir registrert for kriminalitet i Oslo. I 2007 ble 33 ulike statsborgere fra Øst-Europa under 18 år anmeldt i Oslo, mens dette gjaldt 239 ulike personer i alderen år. De registrerte under 18 år hadde bakgrunn fra i alt åtte ulike land, mens de i alderen år hadde bakgrunn fra 16 ulike land. Flest var det fra Polen, Romania, Russland og Litauen. De vanligste lovbruddene var naskeri, tyveri og heleri, i tillegg til anmeldelser for trusler og vold. En del ble også registrert for brudd på utlendingsloven og for trafikkforseelser. Noen få ungdommer står for en relativt stor andel av den totale registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. De tjue ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold i 2007 sto for 12,3 % av den registrerte kriminaliteten begått av ungdom under 18 år. De femti ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold i 2007 sto for til sammen 20,8 % av den registrerte kriminaliteten begått av ungdom under 18 år. Et flertall av disse ungdommene var gutter (86,0 %). De fleste hadde norsk statsborgerskap (76,0 %), men en majoritet hadde en annen landbakgrunn enn norsk (66,0 %). Det er bekymringsfylt at enkelte ungdommer utvikler kriminalitetskarrierer tidlig i livet. Blant de unge gjengangerne dominerer gutter som er født og oppvokst i Norge, men hvor foreldrene har innvandret fra et land utenfor Europa. Enkelte tilhører kriminelle grupperinger som begår alvorlig kriminalitet. Det er grunn til bekymring for at enkelte av disse ungdommene vil fortsette sin kriminelle karriere og at enkelte miljøer kan utvikle seg i retning av kriminelle gjenger, eller at ungdom kan rekrutteres til allerede etablerte gjenger. 1. Innledning 1.1. Formål Målet med denne trendrapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Dette er det tredje året på rad at politiet og kommunen sammen publiserer en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten. 1 Arbeidet med rapporten har vært organisert som et prosjekt med en tverretatlig arbeidgruppe underlagt Den sentrale styringsgruppen for SaLTo. Prosjektledelsen har vært lagt til Oslo politidistrikt. Prosjektets mandat er som følger: Å kartlegge barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, herunder rusproblematikk. Å bidra til kunnskap i forhold til valg av innsatsområder og målsetninger i det forebyggende arbeidet, samt i forhold til ressursstyring. Å bedre samarbeidet og informasjonsflyten mellom politiet og kommunale etater som arbeider med forebygging blant barn og unge. Å bidra til at relevant kunnskap som er spredt på ulike sektorer samles for å få et bredere bilde av situasjonen og aktuelle trender. Rapporten tar for seg både den kriminaliteten som begås av barn og ungdom, og den kriminaliteten som barn og ungdom utsettes for. Det rettes i år et spesielt fokus på unge som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Innenfor rammen av SaLTo-samarbeidet er gjengangerproblematikk blant ungdom spesielt vektlagt i Avgrensning Rapporten omhandler barn og ungdom opp til og med fylte 23 år. Denne avgrensningen er gjort fordi tiltak iverksatt før fylte 18 år i følge Lov om barneverntjenester kan opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 23 år. Det er likevel lagt spesiell vekt på gruppen under 18 år (mindreårige). Statistikken som presenteres i rapporten er tredelt i forhold til alder under 15 år, år og år. Personer under 15 år er ikke strafferettslig ansvarlige, men begår likevel kriminelle handlinger og har også behov for oppfølging. 1 Rapportene som ble utgitt i henholdsvis 2006 og 2007 er tilgjengelige på nettsidene til Oslo politidistrikt og Oslo kommune. SaLTosamarbeidet har også egne nettsider hvor rapportene er tilgjengelige: 7

5 2. Metode 2.1. Kilder Rapporten baserer seg på kvantitative og kvalitative data. Videre baserer den seg på både foreliggende sekundærlitteratur og primærdata laget spesielt for denne rapporten. De kvantitative data består av statistikk fra politiets straffesaksregister (STRASAK), russtatistikk fra SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), samt befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oslo kommune. De kvalitative data består av samtaler med polititjenestemenn og kommunalt ansatte som arbeider fore byggende overfor barn og ungdom. I tillegg refereres en del foreliggende forskning Statistikk Statistikken som viser kriminalitetsutviklingen er basert på statistikker fra politiet og egenprodusert statistikk laget på grunnlag av manuelle søk i straffesaksregisteret (STRASAK). Disse søkene er gjort ved hjelp av analyseprogrammet PAL for STRASAK. Basen det søkes i er dynamisk og oppdateres en gang i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer kan føre til noe variasjon i tallene (f.eks. grunnet oversendelse av saker mellom politidistrikter eller omkoding av saker). I tilfeller hvor det foreligger slike variasjoner i tallene som presenteres i denne rapporten er dette påpekt spesielt. Avvikene er som oftest små. Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og ungdom er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og domfelte som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2007 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt.2 Såkalte undersøkelsessaker er trukket ut av materialet.3 Saker som er foreldet og saker hvor det er et stort avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning er også luket ut. 2 Dette betyr at straffbare forhold begått i Oslo av barn og ung dom som er bosatt utenfor byen er in kludert i tallmaterialet, mens forhold begått utenbys av barn og ungdom bosatt i Oslo ikke er inkludert. 3 En undersøkelsessak kan dreie seg om et straffbart forhold. I disse tilfellene vil saken på et senere tids punkt bli kodet om til den aktuelle lovbruddskategorien. 4 For mer om kriminalstatistikk og om straffesaksregisteret (STRASAK), se Sætre, Marianne (2007). Analyser av krimi nalitet: En innføring i data og metoder i samfunnsvitenska pelige og strate giske kriminalana lyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Uttrekkene av kriminalitet som barn og ungdom er offer for er gjort ved å søke ut fornærmede som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2007 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. Undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. Statistikken viser den registrerte kriminaliteten. Innenfor flere typer av kriminalitet vil det være mørketall fordi de straffbare forholdene ikke oppdages eller fordi de av ulike andre årsaker ikke blir anmeldt til politiet. Når det i statistikken henvises til forhold eller anmeldte forhold siktes det til noe annet enn anmeldelser. Flere personer kan bli mistenkt eller siktet i en og samme sak. Her behandles disse som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. I og med at det må være en knytning mellom sak og person for å kunne avgjøre hvorvidt forholdene er begått av barn og ungdom, omhandles her kun de tilfellene hvor gjerningspersonen var kjent på det tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret ble gjort. Betegnelsen gjerningsperson brukes i rapporten om personer som har status som mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Det er viktig å presisere at dette ikke innebærer at personene er formelt tiltalt eller dømt. Statistikken gir et bilde av gjerningspersonene slik de framtrer på tids punktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret er gjort.4

6 2.3. Samtaler En del data i rapporten er basert på kvalitativ informasjon fra samtaler med personer som arbeider forebyggende opp mot eller som på annen måte besitter kunnskap om barne- og ungdomskriminalitet eller rusproblematikk. Samtalene har vært av uformell karakter. 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Folketallet i Oslo var pr. 1. januar 2008 på innbyggere. Befolkningen økte med personer i løpet av 2007, noe som tilsvarer en vekst på 2,2 %. 5 Dette er den høyeste befolkningsveksten for ett enkeltstående år i Oslo siden Veksten året før var på 1,9 %. Det var vekst i alle aldersgruppene i 2007 med unntak av i gruppen år og over 80 år. Veksten var klart størst i aldersgruppen år, med 5,3 %. 6 På samme måte som i fjor hadde alle bydelene vekst i folketallet i løpet av året. Veksten var størst i indre by øst (4,1 %). Ser man på de enkelte bydeler var veksten størst i Gamle Oslo (4,7 %), grünerløkka (4,3 %), St. Hanshaugen (3,7 %) og Sagene (3,1 %). Lavest var veksten i bydelene Grorud (0,4 %), Alna (0,7 %), Østensjø (0,8 %) og Nordstrand (0,9 %). 7 5 Oslo-speilet nr , Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten. April 2008, s ibid. 7 ibid, s ibid, s ibid. 10 ibid. Bydelene med de høyeste andelene barn og unge under 20 år er Søndre Nordstrand (33,1 %), Stovner (27,8 %) og Vestre Aker (26,2 %). Lavest andel har bydelene St. Hanshaugen (12,0 %), Frogner (12,5 %) og Sagene (13,9 %). For Oslo som helhet er det 21,8 % av befolkningen som er under 20 år. 8 Søndre Nordstrand er også den bydelen som har den største befolkningen av barn og unge under 20 år i absolutte tall. Pr. 1. januar 2008 var det bosatt personer under 20 år i bydelen. 9 Tabell 1. Folkemengden i bydelene pr. 1. januar 2008 etter aldersgruppe. 10 Bydel/områder I alt Oslo i alt Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum Marka Uoppgitt bydel

7 4. Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo I denne delen presenteres statistikk over unge gjerningspersoner registrert i Oslo politidistrikt i Gjerningsperson brukes her om personer som er mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Dette innebærer ikke at personene er formelt tiltalt eller dømt (jfr. punkt 2.2.) Omfanget av barn og unge som gjerningsperson I 2007 sto ungdom under 24 år for 28,0 % av de registrerte straffbare forholdene i Oslo politidistrikt, mens den tilsvarende andelen i 2006 var på 27,7 %. Barn og ungdom under 18 år sto for 8,4 % av de anmeldte forholdene. Dette var en liten økning sammenliknet med i 2006 da denne aldersgruppen sto for 6,7 % av de anmeldte forholdene. 11 Antall forhold i ungdomsgruppene avviker i figuren noe fra det som gjelder videre i rapporten fra punkt og utover. Dette skyldes at uttrekket som dekker alle aldersgruppene er gjort på et noe senere tidspunkt enn resten (jfr. punkt 2.2.). Avviket er minimalt. Alderskategoriene er delt inn i grupper på tre år. Unntakene er følgende kategorier: under 15 år, år, år, år, 90 år eller eldre. Det er flest anmeldte forhold med kjent gjerningsperson i aldersgruppen år, fulgt av aldersgruppene år og år. Spredningen i alderen til de registrerte gjerningspersonene i Oslo politidistrikt i 2007 var stor. Den eldste personen var 95 år, mens den yngste var 6 år. Figur 1. Registrerte forhold med kjent gjerningsperson i Oslo politidistrikt i 2007 etter mistenkte/ siktedes alder. Gruppert. (N=39469 forhold) år eller eldre år år år år år år år år år år år år år år år år år år Under 15 år

8 12 Med forhold siktes det her til noe annet enn antallet anmeldelser. I en anmeldelse kan flere personer bli anmeldt. Her behandles disse som flere, uavhengige forhold, selv om det bare foreligger denne ene anmeldelsen Gjerningspersoner under 18 år Antall gjerningspersoner under 18 år var noe høyere i 2007 sammenliknet med de foregående årene. Dette gjaldt både i aldersgruppen under 15 år (under kriminell lavalder) og for aldersgruppen år. I 2007 ble totalt 1797 personer under 18 år registrert for straffbare forhold, mens antallet i 2006 var Av de 1797 personene som ble registrert i 2007 var 67,7 % gutter (1216 personer) og 32,3 % jenter (581 personer). Selv om guttene er i klar majoritet blant barn og ungdom under 18 år som registreres for kriminalitet er jenteandelen økende. Tabell 2. Antall personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt for årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall prosent Hele år Jenter ,2 38,1 32,7 30,6 33,6 Gutter ,8 61,5 67,3 69,4 66,4 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall prosent Hele år Jenter ,0 26,0 26,1 28,0 31,8 Gutter ,0 74,0 73,9 72,0 68,2 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall prosent Hele år Jenter ,5 29,6 28,1 28,8 32,3 Gutter ,5 70,4 71,9 71,2 67,7 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 3. Antall forhold begått i Oslo politidistrikt der personer under 18 år ble mistenkt/siktet i årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall prosent Hele år Jenter ,7 36,6 28,7 30,3 29,3 Gutter ,3 63,4 71,3 69,7 70,7 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall prosent Hele år Jenter ,9 18,7 18,9 21,2 24,4 Gutter ,1 81,3 81,1 78,8 75,6 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall prosent Hele år Jenter ,5 22,7 21,2 23,4 25,7 Gutter ,5 77,3 78,8 76,6 74,3 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Flertallet av gjerningspersonene under 18 år i 2007 ble kun registrert for ett enkelt forhold. Dette var tilfelle for 71,5 % av gjerningspersonene, henholdsvis 67,6 % av guttene og 79,7 % av jentene. Sammenliknet med året før ble noen færre unge registrert to ganger. Det var derimot en økning i antallet som ble registrert med 3-6 forhold. Få ungdommer blir registrert med flere forhold enn dette. I 2007 var det 37 ungdommer som ble registrert med 7-10 forhold, 14 med forhold og 5 med over 20 forhold. Det ble totalt registrert 3233 straffbare forhold begått av personer i denne aldersgruppen, hvorav 2403 forhold med en gutt som gjerningsperson (74,3 %) og 830 forhold med en jente (25,7 %). Det er en økning i antall straffbare forhold registrert både i aldersgruppen under 15 år og år sammenliknet med de to foregående årene. Dette gjelder både blant jenter og gutter

9 Tabell 4. Antall forhold begått av den enkelte ungdom under 18 år i Oslo politidistrikt i 2005, 2006 og Absolutte tall og prosent. Under 18 år jenter Gutter Totalt Hele år Over N= Under 18 år jenter % Gutter % Totalt % Hele år ,1 76,0 79,7 69,2 67,6 67,6 73,4 70,0 71,5 2 9,6 14,0 9,8 13,1 15,7 14,0 12,1 15,2 12, ,1 9,1 9,3 13,5 12,4 14,4 11,4 11,5 12, ,0 0,6 1,0 2,5 2,8 2,5 1,8 2,1 2, ,0 0,2 0,2 1,6 1,2 1,1 1,2 0,9 0,8 Over 20 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Antall ungdommer i alderen år registrert for straffbare forhold er noe høyere i 2007 enn det var i Til sammen ble 3718 personer i denne aldersgruppen registrert i 2007, mens dette gjaldt 3645 personer i Antallet er lavere enn i 2005 da det var 3856 gjerningspersoner. Den prosentvise fordelingen av gutter og jenter i denne aldersgruppen har vært svært stabil de siste årene. I 2007 utgjorde guttene 82,8 % og jentene 17,2 %. Tabell 5. Antall personer mellom 18 og 23 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2005, 2006 og 2007, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Alder F.o.m. 18 år t.o.m 23 år F.o.m. 18 år t.o.m 23 år År Jenter ,3 17,3 17,2 Gutter ,7 82,7 82,8 Totalt ,0 100,0 100,0 Tabell 6. Antall forhold begått i Oslo politidistrikt der personer mellom 18 og 23 år ble mistenkt/ siktet i 2005, 2006 og 2007, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Antall forhold F.o.m. 18 år t.o.m 23 år F.o.m. 18 år t.o.m 23 år År Jenter ,1 13,3 14,2 Gutter ,9 86,7 85,8 Totalt ,0 100,0 100,0 Blant ungdommene i denne aldersgruppen ble 62,4 % registrert for kun ett forhold i Dette var tilfelle for 72,5 % av jentene og 60,3 % av guttene. En del ungdommer i denne alderen ble registrert med mange forhold i løpet av året. Til sammen ble 574 registrert med 3-7 forhold, 99 med 7-10 forhold, 48 med forhold og 12 med over 20 forhold. Mønsteret er ganske stabilt sammenliknet med foregående år. Tabell 7. Antall forhold begått av den enkelte ungdom f.o.m. 18 år t.o.m. 23 år i Oslo politidistrikt i 2005, 2006 og Absolutte tall og prosent. Antall forhold per person Antall jenter Antall gutter Totalt år Over N= antall personer Antall forhold per person Antall jenter % Antall gutter % Totalt % år ,4 74,7 72,5 57,2 59,2 60,3 60,2 61,9 62,4 2 13,3 13,1 14,9 19,2 18,0 18,5 18,2 17,1 17, ,7 10,3 10,5 18,3 17,1 16,5 16,9 15,9 15, ,8 0,9 0,9 3,3 3,4 3,0 3,0 3,0 2, ,6 0,8 1,3 1,6 2,1 1,3 1,4 1,8 1,3 Over 20 0,1 0,2 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= antall personer Til tross for at antall registrerte personer i denne aldersgruppen har steget litt fra 2006 til 2007, så har antall registrerte forhold gått noe ned. Mens det ble registrert 7812 forhold i 2006, ble det registrert 7695 forhold i Gutter sto for 85,8 % av de registrerte forholdene i 2007, mens jentene sto for 14,2 %. Kjønnsandelen har vært relativt stabil i de senere årene i denne aldersgruppen, med en svak økning i andelen jenter. 17

10 4.2. Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Naskeri er det vanligste lovbruddet begått av unge jenter. I 2007 utgjorde naskeri 62,2 % av lovbruddene blant jenter under 15 år og 32,0 % blant jenter i alderen år. Andelen naskeri har likevel vært synkende de senere årene, både blant jenter under 15 år og blant jenter i alderen år. Vold og trusler er det nest vanligste lovbruddet begått av jenter under 15 år, med en andel på 15,9 %. Blant jenter i alderen år er det nest vanligste lovbruddet narkotika med en andel på 15,1 %, fulgt av vold og trusler med en andel på 14,6 %. Blant gutter under 15 år er det vanligste lovbruddet naskeri med en andel på 20,8 %, tett fulgt av vold/trusler og skadeverk med henholdsvis 18,7 % og 16,3 %. Blant gutter i alderen år er det vanligste lovbruddet vold og trusler med en andel på 18,0 %, fulgt av narkotika med en andel på 14,9 %. For guttene er det en høyere andel ran enn blant jentene. Ran utgjorde en andel på 8,6 % av forholdene begått av gutter under 15 år i 2007, og en andel på 7,0 % blant gutter i alderen år. For både gutter og jenter i alderen år er det en økende andel i kategorien annet. Dette dreier seg blant annet om ordensforstyrrelser. Tabell 8. Kriminalitetsprofil for lovbrytere under 15 år i 2005, 2006 og 2007, fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil jenter Gutter Total Tabell 9. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2005, 2006 og 2007 fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil jenter Gutter Total Ungdom år Narkotika 18,8 19,4 15,1 21,9 17,1 14,9 21,3 17,6 14,9 Bedrageri 0,5 2,3 1,7 2,3 1,8 0,8 1,9 1,9 1,0 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 1,6 0,7 0,2 1,3 0,5 0,1 Vold og trusler 13,4 11,8 14,6 17,8 20,1 18,0 17,0 18,3 17,2 Motorvogntyveri 1,0 0,2 0,2 1,2 1,6 3,0 1,2 1,3 2,3 Simple/grove tyverier 4,9 7,4 6,7 8,3 9,3 8,0 7,6 8,9 7,7 Ran 1,5 1,7 0,9 6,5 6,6 7,0 5,6 5,5 5,5 Skadeverk 1,0 5,5 1,5 8,9 9,6 6,7 7,4 8,7 5,4 Naskeri 42,2 34,7 32,0 7,0 7,9 7,9 13,7 13,6 13,8 Heleri 1,5 1,9 2,2 2,3 2,4 4,4 2,2 2,3 3,9 Trafikkforseelser 2,8 2,1 1,9 8,0 7,7 9,0 7,0 6,5 7,3 Kniv og våpen 0,8 0,4 0,7 2,3 2,0 3,6 2,0 1,7 2,9 Utlendingsloven 0,8 1,1 0,0 1,6 1,8 0,8 1,4 1,6 0,6 Annet 10,8 11,6 22,6 10,3 11,5 15,7 10,4 11,5 17,3 Totalt (N=) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (389) (475) (584) (1666) (1767) (1808) (2055) (2242) (2392) Ungdom under 15 år Narkotika 5,7 6,1 1,2 4,8 2,4 2,0 5,1 3,6 1,8 Bedrageri 0,6 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,3 0,3 0,0 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 2,1 1,2 1,0 1,5 0,9 0,7 Vold og trusler 9,7 12,2 15,9 22,5 20,4 18,7 18,9 17,9 17,8 Motorvogntyveri 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 4,4 0,5 0,9 3,1 Simple/grove tyverier 3,4 3,8 4,5 12,0 6,9 11,6 9,5 6,0 9,5 Ran 0,0 0,0 2,0 1,8 4,7 8,6 1,3 3,3 6,7 Skadeverk 0,6 7,5 4,9 9,7 20,8 16,3 7,0 16,8 13,0 Naskeri 76,6 66,2 62,2 34,0 29,6 20,8 46,2 40,7 32,9 Heleri 0,0 0,0 0,8 1,6 1,0 3,7 1,1 0,7 2,9 Trafikkforseelser 1,1 1,9 2,4 3,4 4,7 5,7 2,8 3,8 4,8 Kniv og våpen 0,0 0,0 0,4 2,3 1,8 4,0 1,6 1,3 3,0 Utlendingsloven 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 Annet,3 2,3 5,7 4,6 4,5 2,9 3,9 3,8 3,7 Totalt (N=) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (175) (213) (246) (435) (490) (595) (610) (703) (841) 18 19

11 Gjerningspersoner fra 18 til 23 år I aldersgruppen 18 til 23 år er det narkotika som utgjør den høyeste andelen av lovbruddene, både for guttene og jentene. I 2007 utgjorde narkotika 21,5 % av lovbruddene 21,6 % for guttene og 20,5 % for jentene. Dernest var trafikkforseelser (14,8 %) og vold/trusler (12,6 %) det vanligste for guttene, mens naskeri (14,8 %) og trafikkforseelser (9,4 %) var det vanligste for jentene. Kriminalitetsprofilen har vært relativt stabil i denne aldersgruppen de tre siste årene. Det er en relativt høy andel av lovbruddene i denne aldersgruppen som faller inn under samlekategorien annet. En del av disse er anmeldelser for ordensforstyrrelser. Tabell 10. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2005, 2006 og 2007, fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil jenter Gutter Total 4.3. Ran, vold og narkotika gjerningspersoner under 18 år Ran Det ble i 2007 registrert 188 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Antallet var høyere enn i de tre foregående årene. Det var likevel lavere enn i årene Toppen var i 1999 da det ble registrert hele 308 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Enkelte ungdommer ble registrert for flere ran i løpet av året. Totalt var det 104 ulike gjerningspersoner under 18 år i Figur 2. Forhold for ran begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall forhold og antall personer. Ungdom år Narkotika 18,3 18,3 20,5 22,5 22,7 21,6 21,9 22,1 21,5 Bedrageri,7 7,2 5,1 2,4 3,0 3,0 2,6 3,6 3,3 Seksuallovbrudd 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5 0,8 0,6 0,5 0,8 Vold og trusler 11,9 8,4 8,9 12,0 12,4 12,6 12,0 11,9 12,1 Motorvogntyveri 1,2 1,2 0,6 1,4 1,7 0,9 1,4 1,7 0,8 Simple/grove tyverier 8,4 11,5 8,8 8,3 7,0 8,1 8,3 7,6 8,2 Ran 0,5 0,2 0,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2,3 2,1 Skadeverk 1,5 1,6 1,7 4,1 4,3 3,7 3,7 4,0 3,4 Naskeri 18,7 15,6 14,8 4,0 4,9 4,0 5,9 6,3 5,5 Heleri,3 3,9 4,5 3,2 3,8 3,6 3,2 3,8 3,7 Trafikkforseelser 8,9 8,9 9,4 15,1 14,7 14,8 14,3 13,9 14,0 Kniv og våpen 1,4 0,5 1,7 1,7 1,4 3,0 1,7 1,3 2,8 Utlendingsloven 4,4 3,7 3,7 3,2 2,5 2,8 3,4 2,7 3,0 Annet 17,6 18,8 19,5 18,8 18,4 18,6 18,7 18,4 18,8 Totalt (N=) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (1084) (1039) (1090) (7169) (6773) (6605) (8253) (7812) (7695) Antall forhold Antall personer De fleste ransforhold med gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. Dette gjaldt i 94,7 % av forholdene i 2007 (178 forhold). Det ble registrert 10 ransforhold med en jente under 18 år som gjerningsperson (5,3 % av forholdene). Ser vi på unike personer utgjorde guttene 91,3 % (95 personer) og jentene 8,7 % (9 personer). De yngste som ble registrert for ran i 2007 var 13 år på gjerningstidspunktet

12 13 Dersom minst en av foreldrene er født i Norge er personen definert som norsk. Dersom begge foreldrene er født utenfor Norge er personen definert med en annen landbakgrunn. Midt-Østen inkluderer Tyrkia, statene på den arabiske halvøy, samt Irak og Iran. Europa inkluderer også Russland. 14 De resterende forholdene av totalen på 188 er kodet som utpressing (4) eller ran/utpressing diverse (7). Figur 3. Antall ransforhold begått av gjerningspersoner under 18 år og antall unike gjerningspersoner under 18 år registrert for ran i Oslo politidistrikt i 2007, fordelt på alder. Absolutte tall år 14 år 15 år 16 år 17 år De fleste ransforholdene er begått av ungdommer med norsk statsborgerskap (88,8 %). Det er i alt registrert ungdommer med statsborgerskap fra ti ulike land blant gjerningspersonene. Majoriteten har likevel en annen landbakgrunn (foreldres opphavstilknytning) enn norsk (67,0 %) Antall forhold Antall personer Fysisk vold Det ble i 2007 registrert totalt 409 forhold for fysisk vold hvor gjerningspersonen var under 18 år. 15 Dette er det høyeste antallet forhold som er registrert i løpet av den siste tiårsperioden. I 2006 ble det registrert 398 forhold, mens det i 2005 og 2004 ble registrert henholdsvis 306 og 246 forhold. Enkelte ungdommer ble anmeldt for fysisk vold flere ganger i løpet av året. Totalt ble 309 ulike personer under 18 år anmeldt i Figur 4. Forhold for fysisk vold begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall forhold og antall personer I denne delen er fysisk vold avgrenset til hovedstatistikkgruppen liv, legeme, helbred. Her inngår straffelovens 228 om legemsfornærmelser, 229 om legemsbeskadigelser, 231 om grove legemsbeskadigelser, 233 om drap og forsøk på drap (jfr. 49), 237 om uaktsom legemsbeskadigelse, 239 om uaktsomt drap, samt 242 om å hensette i hjelpeløs tilstand. Tabell 11. Landbakgrunn på personer under 18 år mistenkt/siktet for ran i Oslo politidistrikt i årene Antall personer og antall forhold. Absolutte tall og prosent. 13 Antall personer Antall forhold Antall personer (%) Antall forhold (%) Norge ,7 33,0 44,2 38,3 Europa ,6 6,8 7,5 5,3 Afrika ,8 26,2 15,6 22,9 Midt-Østen ,6 14,6 8,2 15,4 Asia ,2 19,4 24,5 18,1 Amerika ,0 0,0 0,0 0,0 N= ,0 100,0 100,0 100, Antall forhold Antall personer Landbakgrunn er ikke ment som en forklaringsfaktor på hvorfor ungdommer begår ran. Det er med som en del av et større bakgrunnsbilde for å forstå ungdommenes situasjon. Ran er en lovbruddskategori som peker seg ut med en høy andel unge gjerningspersoner med ikke-norsk landbakgrunn. Det er ofte flere gjerningspersoner involvert i de samme anmeldelsene. Det dreier seg i sum om et lavere antall ran enn det tallene over gir inntrykk av. De 188 registrerte forholdene og de 104 ulike registrerte gjerningspersonene knytter seg til 85 ulike anmeldelser. Dette er et noe høyere antall anmeldelser enn i 2005 og 2006, da det ble registrert henholdsvis 69 og 70 anmeldelser. Det er 53 anmeldelser hvor det er registrert mer enn en gjerningsperson. I en av anmeldelsene er det registrert hele 11 gjerningspersoner. Det er som i tidligere år en del gjengangere blant de unge som er anmeldt for ran. En ungdom er anmeldt for ni ran, mens to ungdommer er anmeldt for åtte ran. I alt ble 21 ungdommer under 18 år registrert for tre eller flere ran i løpet av Det ble i 2007 registrert 290 forhold for legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd) med en gjerningsperson under 18 år. Dette utgjør 70,9 % av alle forhold for fysisk vold i denne aldersgruppen. Det ble også registrert 20 forhold for legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2.ledd), noe som utgjør en andel på 4,9 % av totalen. Det ble registrert 99 forhold for legemsbeskadigelse (strl. 229), hvorav 8 involverte bruk av kniv. Dette er en alvorligere lovbruddskategori, med en høyere strafferamme enn legemsfornærmelse. Legemsbeskadigelsene utgjorde en andel på 24,0 % av det totale antall forhold for fysisk vold med en gjerningsperson i denne aldersgruppen. Andelen har her steget noe siden i 2006, da andelen lå på 21,6 %. De fleste anmeldte voldsforhold med en gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/ siktet. Dette gjaldt i 76,5 % av forholdene i 2007 (313 forhold). I 23,5 % av forholdene var det en jente som var mistenkt/siktet (96 forhold). Ser vi på unike personer utgjorde guttene 76,0 % (235 personer) og jentene 24,0 % (74 personer). Jenteandelen har økt sammenliknet med i 2006 både når det gjelder andel av registrerte forhold og registrerte personer. Andelen i 2006 lå her på henholdsvis 13,8 % av forholdene og 15,6 % av personene. 22 De fleste ran med en gjerningsperson under 18 år dreier seg om simpelt ran (strl. 267). Det ble registrert 162 forhold for dette i Av disse var 152 ran fra person og ti ran fra forretning. Det ble registrert 15 forhold for grovt ran (strl. 268), hvorav åtte var fra person og syv fra forretning. 14 Blant jentene er det nesten utelukkende registrert legemsfornærmelser etter strl. 228, 1. ledd (91 forhold). Det er i tillegg registrert to legemsfornærmelser med skadefølge etter strl. 228, 2. ledd og 3 legemsbeskadigelser etter strl

13 Bildet er noe annerledes blant guttene. Her er det registrert hele 96 forhold for legemsbeskadigelse etter strl. 229, hvorav 8 med kniv. Enkelte av legemsbeskadigelsene er svært alvorlige. Det er registrert 18 forhold for legemsfornærmelse med skadefølge etter strl. 228, 2. ledd. De resterende 199 forholdene er legemsfornærmelser etter strl. 228, 1. ledd. Den yngste som ble anmeldt for fysisk vold i 2007 var 11 år på gjerningstidspunktet. To personer med denne alderen ble registrert for legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd). Den yngste som ble anmeldt for legemsbeskadigelse i 2007 var 12 år på gjerningstidspunktet. Figur 5. Antall forhold for fysisk vold begått av gjerningspersoner under 18 år og antall unike gjerningspersoner under 18 år registrert for fysisk vold i Oslo politidistrikt i 2007, fordelt på alder. Absolutte tall år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Antall forhold Antall personer De fleste av voldsforholdene er begått av ungdommer med norsk statsborgerskap (85,1 %). Det er i alt registrert ungdommer med statsborgerskap fra 26 ulike land blant gjerningspersonene. I en del anmeldelser er det registrert flere gjerningspersoner. Det reelle antallet anmeldelser for fysisk vold er derfor lavere enn antall registrerte forhold og antall registrerte personer. De 409 registrerte forholdene og de 309 ulike registrerte gjerningspersonene fordeler seg på i alt 257 ulike anmeldelser. I fire av anmeldelsene er det registrert hele seks gjerningspersoner under 18 år, mens det i ytterligere syv anmeldelser er registrert fem personer i denne aldersgruppen. Det ble registrert flere gjerningspersoner under 18 år i totalt 77 av anmeldelsene for fysisk vold fra Flere av gjerningspersonene er gjengangere og er involvert i flere av disse anmeldelsene. Det var 8 ungdommer som ble registrert med fire forhold i løpet av 2007, mens 14 ble registrert for tre forhold og ytterligere 49 for to forhold. Til sammen var det 71 personer under 18 år som ble anmeldt for flere enn ett forhold for fysisk vold i løpet av

14 Narkotika Det ble i løpet av 2007 registrert 372 forhold for narkotika med en gjerningsperson under 18 år. Dette er et noe lavere antall enn det som ble registrert i henholdsvis 2005 og 2006, men høyere enn for andre år i den siste tiårsperioden. Antall anmeldte forhold for narkotika er en dårlig indikator på omfanget av narkotikabruk blant ungdom eller i befolkningen generelt. Når det gjelder narkotika er det i all hovedsak politiet selv som står for anmeldelsene. Statistikken påvirkes dermed i stor grad av politiets innsats. Figur 7. Antall narkotikaforhold begått av gjerningspersoner under 18 år og antall unike gjerningspersoner under 18 år registrert for narkotika i Oslo politidistrikt i 2007, fordelt på alder. Absolutte tall Enkelte ungdommer ble anmeldt for narkotika flere ganger i løpet av året. Totalt ble 241 ulike personer under 18 år anmeldt i Figur 6. Forhold for narkotika begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall forhold og antall personer år 14 år 15 år 16 år 17 år Antall forhold Antall personer Antall forhold Antall personer Av det totale antall forhold for narkotika med en mistenkt/siktet under 18 år sto gutter for 75,5 % og jenter for 24,5 %. Dette er svært stabilt sammenliknet med fordelingen i 2006 da fordelingen var 74,9 % for guttene og 25,1 % for jentene. Jenteandelen ligger høyere enn f.eks. i 2005 da den var nede i 17,7 %. Den yngste som ble registrert med narkotikalovbrudd i 2007 var 13 år på gjerningstidspunktet. Det gjaldt både for legemiddelloven og for strl. 162, 1. ledd. De fleste av narkotikaforholdene er begått av ungdommer med norsk statsborgerskap (86,3 %). Det er i alt registrert ungdommer med statsborgerskap fra 16 ulike land blant gjerningspersonene. Det er sjeldent det er registrert flere gjerningspersoner i en og samme anmeldelse for narkotikalovbrudd. I kun fem anmeldelser er det flere gjerningspersoner under 18 år. De 372 registrerte forholdene og de 241 registrerte gjerningspersonene fordeler seg på i alt 364 ulike anmeldelser. På samme måte som når det gjelder ran og fysisk vold er det en gjengangerproblematikk blant gjerningspersonene under 18 år som er anmeldt for narkotikalovbrudd. I alt ble 79 ulike personer anmeldt for mer enn ett narkotikaforhold i løpet av Fire personer ble anmeldt seks ganger i løpet av året, to personer fem ganger og syv personer fire ganger. Videre ble 16 personer anmeldt tre ganger og 50 personer anmeldt 2 ganger. Av det totale antall registrerte forhold for narkotika med en mistenkt/siktet gjerningsperson under 18 år gjaldt 269 brudd på legemiddelloven. Dette utgjør en andel på 72,3 % av alle registrerte narkotikaforhold i denne aldersgruppen. Det ble registrert 101 forhold for strl. 162, 1. ledd, noe som utgjorde 27,2 % av totalen. Det ble registrert to forhold av grovere karakter under strl. 162, 2. ledd. Det ene gjaldt oppbevaring av rohypnol, mens det andre gjaldt innførsel av flere typer narkotiske stoff. I sistnevnte tilfelle var det flere involverte personer og saken ble henlagt som intet straffbart forhold for den mistenkte personen under 18 år

15 16 Geokodings prosenten er oppgitt for hvert av kartene. 17 Dette gjelder for ran og fysisk vold. For narkotika er situasjonen annerledes siden det her i all overveiende grad er politiet som anmelder. Gjerningspersonen vil her være kjent på det tidspunktet anmeldelsen skrives Ran, vold og narkotika gjerningssted I denne delen presenteres kart hvor forholdene for ran, fysisk vold og narkotika vises på grunnlag av registrert gjerningsadresse. Det er ikke alle saker som er ført med en egen gjerningsadresse og disse vil således ikke framgå av kartene.16 Kartene er differensiert på alder slik at de viser forhold med gjerningspersoner under 18 år og gjerningspersoner i alderen år. Unntaket er ran hvor hele aldersgruppen under 24 år blir sett under ett, siden det totale antall forhold her er lavere enn for de to andre lovbruddstypene. Det er igjen viktig å minne om at det kun er tilfeller med kjent gjerningsmann som blir omhandlet her. I tillegg kommer tilfeller hvor gjerningspersonen er ukjent.17 Bildet er derfor ikke nødvendigvis representativt for hvor kriminaliteten totalt sett skjer. En stor andel av ransforholdene i 2007 med kjent gjerningsperson skjedde i sentrum av byen, indre by øst, og i ytre by øst. I 2007 ble 19,6 % av forholdene registrert i Sentrum. Bydelene med flest forhold var Frogner, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Alna og Gamle Oslo. Det er lave tall og det skjer lett forskyvninger i fordelingen på bydel fra år til år. Når det gjelder fysisk vold er det et markant skille på hvor forholdene blir begått avhengig av ungdommenes alder. De fleste forholdene med gjerningsperson under 18 år skjer i bydelene, mens de fleste med gjerningsperson i alderen år skjer i sentrum og sentrums nære bydeler. I aldersgruppen år hadde 27,4 % av forholdene i 2007 gjerningssted i sentrum, mens ytterligere 41,5 % hadde gjerningssted i sentrumsnære bydeler (Gamle Oslo, Grüner løkka, St. Hanshaugen og Frogner). Områder med mange utesteder og sentrale trafikknutepunkter peker seg ut som spesielt belastet. Bydelene med flest forhold med en gjerningsperson under 18 år var Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Østensjø. Indre by øst og ytre by sørøst er områder med en høy andel av barn og ungdom. De fleste ungdommer som registreres for narkotikalovbrudd blir tatt i sentrum eller i sentrums nære bydeler som Gamle Oslo og Grünerløkka. Dette gjelder både for ungdom over og under 18 år. Dette henger sammen med tilstedeværelsen av åpne rusmiljøer og salgsmarkeder i sentrums områdene, samt at det avdekkes en del tilfeller av narkotika i forbindelse med uteliv i sentrum. Blant ungdom under 18 år hadde 32,2 % av narkotikaforholdene gjerningsadresse i Sentrum, mens 19,3 % hadde adresse i Gamle Oslo og 13,5 % i Grünerløkka. I aldersgruppen år hadde 27,1 % gjerningsadresse i Sentrum, mens 16,5 % hadde adresse i Gamle Oslo og 17,4 % i Grünerløkka

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 DRAP I NORGE 2009 2018 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2018 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2009 2018

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge OSLO POLITIDISTRIKT Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge Monica Larsen, Manglerud, Enhet Øst politistasjon, Oslo politidistrikt BUPA Fagdag 14.06.19 21.06.2019 Side 1 OSLO POLITIDISTRIKT Enhet

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

Voldtekt i Oslo 2007

Voldtekt i Oslo 2007 ISBN 978-82-996840-4-0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING...4 INNLEDNING...6 MATERIALET OG METODEN... 6 TOLKNINGSBEGRENSNINGER VED ANMELDELSESTALL... 7 OMFANGET AV VOLDTEKTER I 2007...9 POLITISTASJONSKRETS...

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Innhold Innledning 5 Kort oppsummert 6 Metode 9 Overordnet bilde 11 Utvalgte kriminalitetsområder i 2018 15 Narkotika 15 Vold 19 Annen 22 Sedelighet 23 Når

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika Rapport basert på data fra Innhold Sammendrag Kapittel. Innledning og metode Rapportens formål og avgrensninger Datagrunnlag Analysen Begrensninger i datamaterialet og rapporten 9 9 9 Kapittel. Den registrerte

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO Store forskjeller mellom bydelene Forbehold om trykkfeil og endringer UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019: Oslo er basert på bydelenes egen statistikk for 2018. Bydelene

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL En kartlegging av barneog ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 Sør-Vest politidistrikt, 4. april 2017 HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL Rapport 2/2018 Stab for Virksomhetsstyring

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Ung i Oslo Ola Melbye Pettersen, Actis-konferanse, Oslo kongressenter

Ung i Oslo Ola Melbye Pettersen, Actis-konferanse, Oslo kongressenter Ung i Oslo 2018 Ola Melbye Pettersen, 12.12.2018 Actis-konferanse, Oslo kongressenter Ola Melbye Pettersen Ansatt ved Kompetansesenter Rus Oslo (KoRus) Jobbet for NOVA/ OsloMet med gjennomføring av Ung

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

Bakgrunn for rapporten. Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse

Bakgrunn for rapporten. Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016 Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse Politiførstebetjent og psykolog John-Filip Strandmoen v/voldtektsseksjonen Bakgrunn for rapporten

Detaljer

Innvandrere blir oftere

Innvandrere blir oftere blir oftere pågrepet Ulla Haslund Hva er en pågripelse? Den som kan mistenkes for å ha gjort noe som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder, kan pågripes. Samtidig skal det være fare for rømming, forspillelse

Detaljer

April 2008 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Forklaring av OBOS' pris og omsetningsstatistikk

April 2008 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Forklaring av OBOS' pris og omsetningsstatistikk April April 2008 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2007 ble det omsatt 6 712 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. PRISUTVIKLING I mars

Detaljer

OBOS prisstatistikk november 2010

OBOS prisstatistikk november 2010 OBOS prisstatistikk november 2010 November 2010 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2009 ble det omsatt 5 866 boliger i OBOS-tilknyttede

Detaljer

April 2011 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Hittil i år har prisene steget med 8 prosent. Forklaring av OBOS' pris- og omsetningsstatistikk

April 2011 PRISUTVIKLING ANTALL OMSATTE BOLIGER. Hittil i år har prisene steget med 8 prosent. Forklaring av OBOS' pris- og omsetningsstatistikk April 2011 April 2011 I OBOS-tilknyttede borettslag finnes det nær 60 000 boliger. Alle er beliggende i Oslo og omegn. I år 2010 ble det omsatt 6 561 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. PRISUTVIKLING

Detaljer