INNHOLD. Sammendrag 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Sammendrag 4"

Transkript

1 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning Formål Avgrensning 7 2. Metode Kilder Statistikk Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo Omfanget av barn og unge som gjerningsperson Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Ran, vold og narkotika gjerningspersoner under 18 år Ran Fysisk vold Narkotika Ran, vold og narkotika gjerningssted Tagging Kriminalitet som rammer barn og unge Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år Ran og vold med unge ofre gjerningssted Rusmidler blant ungdom Alkohol og illegale rusmidler - bruk og holdninger Bruk av alkohol blant ungdom i alderen år Bruk av illegale stoffer blant ungdom i alderen år Holdninger til legalisering av cannabis blant ungdom i alderen år Kombinasjonsbruk av alkohol og cannabis Trender innenfor rus Rus og kriminalitet blant ungdom i sentrum sett fra Uteseksjonen Anabole steroider Ungdom med innvandrerbakgrunn og rus Internettbutikker Mobbing, trusler og vold i en digital verden Mobbing og trusler via digitale medier Trusler og vold mot skoler Unge gjengangere Unge gjengangere i Unge gjengangere i 2007 lovbrudd i Barne- og ungdomskriminaliteten i de nordiske hovedstedene Barn og unge som ofre for kriminalitet i Oslo Omfanget av barn og unge som ofre for kriminalitet Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år Avslutning 65 Vedlegg 66 Child and youth crime in Oslo 2008 summary 68 3 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2009

2 Sammendrag I 2008 sto unge under 24 år for 26,9 % av de anmeldte forholdene i Oslo politidistrikt, mens den tilsvarende andelen i 2007 var på 28,0 %. Barn og unge under 18 år sto for 7,3 %, mens andelen i 2007 lå på 8,4 %. I 2008 ble 1573 personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2007 var Av de registrerte personene i 2008 var 69,4 % gutter og 30,6 % jenter. De registrerte personene under 18 år ble anmeldt for totalt 2708 straffbare forhold i Det tilsvarende antallet i 2007 var Det var en nedgang i antall registrerte forhold både blant jenter og gutter og i aldersgruppen under 15 år og år sammenliknet med i Flertallet av ungdommene under 18 år som ble registrert for straffbare forhold i 2008 ble kun anmeldt for ett forhold (70,4 %). Kun et fåtall ungdommer registreres for mange straffbare forhold. I 2008 ble 3516 personer i alderen år registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2007 var Av de registrerte personene i 2008 utgjorde guttene 80,7 % og jentene 19,3 %. De registrerte personene i alderen år ble anmeldt for totalt 7350 straffbare forhold i Det tilsvarende antallet i 2007 var Naskeri er det vanligste lovbruddet begått av unge jenter. I 2008 utgjorde naskeri 70,1 % av lovbruddene blant jenter under 15 år og 36,9 % blant jenter i alderen år. Vold og trusler er det nest vanligste lovbruddet begått av jenter under 15 år, med en andel på 13,7 %. Blant jenter i alderen år er det nest vanligste lovbruddet narkotika med en andel på 18,2 %, fulgt av vold og trusler med en andel på 16,7 %. Blant gutter under 15 år er det vanligste lovbruddet vold og trusler med en andel på 27,0 %, fulgt av naskeri og skadeverk med henholdsvis 23,7 % og 16,5 %. Blant gutter i alderen år er det vanligste lovbruddet vold og trusler med en andel på 19,9 %, fulgt av narkotika med en andel på 16,2 %. I aldersgruppen 18 til 23 år er det narkotika som utgjør den høyeste andelen av lovbruddene, både for guttene og jentene. I 2008 utgjorde narkotika 20,3 % av forholdene for guttene og 15,7 % for jentene. Dernest var trafikkforseelser (15,7 %) og vold/trusler (13,8 %) det vanligste for guttene, mens naskeri (15,2 %) og simple/grove tyverier (10,9 %) var det vanligste for jentene. Det ble i 2008 registrert 97 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Antallet var lavere enn det som har vært vanlig gjennom den siste tiårsperioden. Toppen var i 1999 da det ble registrert hele 308 ransforhold med en mistenkt/siktet under 18 år. Enkelte ungdommer ble registrert for flere ran i løpet av året. Totalt var det 64 ulike gjerningspersoner under 18 år i Dette er det laveste antall gjerningspersoner siden Det ble i 2008 registrert totalt 388 forhold for fysisk vold (liv, legeme, helbred) hvor gjerningspersonen var under 18 år. Antall voldsforhold med gjerningsperson under 18 år ligger på et stabilt høyt nivå. Enkelte ungdommer ble anmeldt for fysisk vold flere ganger i løpet av året. Totalt ble 302 ulike personer under 18 år anmeldt i Det ble i løpet av 2008 registrert 336 narkotikaforhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette er et noe lavere antall enn det som ble registrert i perioden , men høyere enn for årene før Enkelte ungdommer ble anmeldt for narkotika flere ganger i løpet av året. Totalt ble 216 ulike personer under 18 år anmeldt i I 2008 ble unge under 24 år registrert som fornærmet i 18,8 % av de registrerte forholdene i Oslo politidistrikt. Dette er svært stabilt sammenliknet med i 2007 da andelen var på 18,7 %. Barn og unge under 18 år ble registrert som fornærmet i 4,1 % av de registrerte forholdene. Dette er ganske stabilt sammenliknet med i 2007 da andelen lå på 4,4 %. I 2008 ble til sammen 1783 personer under 18 år registrert som fornærmet i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Av disse var 53,3 % gutter og 46,7 % jenter. Det ble registrert 743 fornærmede under 15 år og 1040 fornærmede i alderen år. I 2008 ble til sammen 6105 personer i alderen år registrert som fornærmet i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Av disse var 45,1 % gutter og 54,9 % jenter. Det vanligste lovbruddet som gutter under 15 år ble utsatt for i 2008 var simple og grove tyverier (39,9 %), fulgt av vold og trusler (35,7 %). Blant jentene var det vanligste simple og grove tyverier (46,2 %) fulgt av seksuallovbrudd (22,2 %) og vold og trusler (19,7 %). Blant unge jenter er andelen av kriminalitetsofrene som utsettes for seksuallovbrudd høy sammenliknet med eldre aldersgrupper. Blant ofre i aldersgruppen år var simple og grove tyverier det klart vanligste lovbruddet som man ble utsatt for, med en andel på 68,5 % for jentene og 53,5 % for guttene. Deretter fulgte vold og trusler med en andel på 14,8 % for jentene og 23,4 % for guttene. Det var også i denne aldersgruppen en del av de registrerte ofrene blant jenter som ble utsatt for seksuallovbrudd (7,5 %). Det vanligste lovbruddet som ofre i alderen fra 18 til 23 år var utsatt for i 2008 var simple og grove tyverier (66,3 %). Dette gjaldt både for guttene (57,4 %) og for jentene (73,6 %). Det nest vanligste lovbruddet ofre i denne alderen var utsatt for var vold og trusler (12,8 %). Dette gjaldt både for guttene (16,0 %) og for jentene (10,2 %). Andelen ungdom som oppgir at de har brukt alkohol har vært stabil i lang tid. Alkoholkonsumet blant unge har derimot steget. Drikkemønsteret til gutter og jenter har blitt mer like. Hasj er det vanligste illegale rusmidlet blant ungdom i alderen år. I Oslo oppga 17,2 % av ungdommene i 2008 at de hadde prøvd hasj. På landsbasis lå andelen på 10,5 %. Andelen som oppgir at de har prøvd hasj har tidligere ligget høyere i Oslo. I samme aldersgruppe oppga 4,1 % av ungdommene at de har brukt kokain, mens 2,8 % oppga at de har brukt amfetamin. For begge stoffer har prosentandelen ligget høyere tidligere. Noen få ungdommer står for en relativt stor andel av den totale registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. De tjue ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold i 2008 sto for 12,4 % av den registrerte kriminaliteten begått av ungdom under 18 år. De femti ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold i 2008 sto for til sammen 21,0 % av den registrerte kriminaliteten begått av ungdom under 18 år. De fleste unge gjengangere er gutter. Likeledes er de fleste norske statsborgere. De er født og oppvokst i Norge, men majoriteten har likevel ikke-norsk landbakgrunn (dvs. at deres foreldre har innvandret til landet). Mange av gjengangerne oppholder seg mye i Oslo sentrum og begår mye av kriminaliteten her. Flere av gjengangerne kjenner hverandre og begår kriminalitet sammen. 4 5

3 1. Innledning 1.1. Formål Målet med denne trendrapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Dette er et tverretatlig samarbeid om kriminalitetsforebygging blant barn og unge i Oslo. 1 Dette er det fjerde året på rad at politiet og kommunen sammen publiserer en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten. 2 Arbeidet med rapporten har vært organisert med en tverretatlig arbeidsgruppe. Ledelse og redaksjon har vært lagt til Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Målet med rapporten er: Å kartlegge barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, herunder rusproblematikk. Å bidra til kunnskap i forhold til valg av innsatsområder og målsetninger i det forebyggende arbeidet, samt i forhold til ressursstyring. Å bedre samarbeidet og informasjonsflyten mellom politiet og kommunale etater som arbeider med forebygging blant barn og unge. Å bidra til at relevant kunnskap som er spredt på ulike sektorer samles for å få et bredere bilde av situasjonen og aktuelle trender. 1 For mer informasjon om dette samarbeidet, se SaLTo årsmelding 2008 (Oslo politidistrikt og Oslo kommune 2009). Årsmeldingen er tilgjengelig blant annet på oslo.no. 2 Rapportene som ble utgitt i henholdsvis 2006, 2007 og 2008 er tilgjengelige på nettsidene til Oslo politidistrikt og Oslo kommune og på SaLTo-samarbeidets nettside oslo.no. 3 Blant annet gjennom etableringen av det byomfattende tiltaket Unge gjengangere, et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune. For mer informasjon, se SaLTo årsmelding 2008 ( Rapporten tar for seg både den kriminaliteten som begås av barn og ungdom, og den kriminaliteten som barn og ungdom utsettes for. Det rettes i år, som i fjor, et spesielt fokus på unge som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Arbeidet med gjengangerproblematikk er spesielt vektlagt innenfor rammen av SaLTo-samarbeidet i Dette var også et satsningsområde i Avgrensning Rapporten omhandler barn og ungdom opp til og med fylte 23 år. Denne avgrensningen er gjort fordi tiltak iverksatt før fylte 18 år i følge Lov om barneverntjenester kan opprettholdes eller erstattes av andre tiltak til og med fylte 23 år. Det er likevel lagt spesiell vekt på gruppen under 18 år (mindreårige). Statistikken som presenteres i rapporten er tredelt i forhold til alder under 15 år, år og år. Personer under 15 år er ikke strafferettslig ansvarlige, men begår likevel kriminelle handlinger og har behov for oppfølging. 6 7

4 4 Dette betyr at straffbare forhold begått i Oslo av barn og unge som er bosatt utenfor byen er inkludert i tallmaterialet, mens forhold begått utenbys av barn og unge bosatt i Oslo ikke er inkludert. Av de straffbare forholdene som ble begått i Oslo av barn og unge under 18 år i 2008 var 83 % registrert på personer med bostedskommune Oslo. Andelen økte til 90 % dersom man ser Oslo og Akershus under ett. 5 En undersøkelsessak kan dreie seg om et straffbart forhold. I disse tilfellene vil saken på et senere tidspunkt bli kodet om til den aktuelle lovbruddskategorien. 6 For mer om kriminalstatistikk og om straffesaksregisteret (STRASAK), se Sætre, Marianne (2007). Analyser av kriminalitet: En innføring i data og metoder i samfunnsvitenskapelige og strategiske kriminalanalyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2. Metode 2.1. Kilder Rapporten baserer seg på kvantitative og kvalitative data. Videre baserer den seg på både foreliggende sekundærlitteratur og primærdata laget spesielt for denne rapporten. De kvantitative data består av statistikk fra politiets straffesaksregister (STRASAK), russtatistikk fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oslo kommune. De kvalitative data består av samtaler med polititjenestemenn og kommunalt ansatte som arbeider forebyggende overfor barn og ungdom. I tillegg refereres en del foreliggende forskning Statistikk Statistikken som viser kriminalitetsutviklingen er basert på statistikker fra politiet og egenprodusert statistikk laget på grunnlag av manuelle søk i straffesaksregisteret (STRASAK). Disse søkene er gjort ved hjelp av analyseprogrammet PAL for STRASAK. Basen det søkes i er dynamisk og oppdateres en gang i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer kan føre til noe variasjon i tallene (f.eks. grunnet oversendelse av saker mellom politidistrikter eller omkoding av saker). I tilfeller hvor det foreligger slike variasjoner i tallene som presenteres i denne rapporten er dette påpekt spesielt. Avvikene er som oftest små. Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og ungdom er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og domfelte som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2008 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. 4 Såkalte undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. 5 Saker som er foreldet og saker hvor det er et stort avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning er også trukket ut. Uttrekkene av kriminalitet som barn og ungdom er offer for er gjort ved å søke ut fornærmede som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2008 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. Undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. Statistikken viser den registrerte kriminaliteten. Innenfor flere typer av kriminalitet vil det være mørketall fordi de straffbare forholdene ikke oppdages eller fordi de av ulike andre årsaker ikke blir anmeldt til politiet. Når det i statistikken henvises til forhold eller anmeldte forhold siktes det til noe annet enn anmeldelser. Flere personer kan bli mistenkt eller siktet i en og samme sak. Her behandles disse som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. I og med at det må være en knytning mellom sak og person for å kunne avgjøre hvorvidt forholdene er begått av barn og ungdom, omhandles her kun de tilfellene hvor gjerningspersonen var kjent på det tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret ble gjort. Betegnelsen gjerningsperson brukes i rapporten om personer som har status som mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Det er viktig å presisere at dette ikke innebærer at personene er formelt tiltalt eller dømt. Statistikken gir et bilde av gjerningspersonene slik de framtrer på tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret er gjort Samtaler En del data i rapporten er basert på kvalitativ informasjon fra samtaler med personer som arbeider forebyggende opp mot eller som på annen måte besitter kunnskap om barne- og ungdomskriminalitet eller rusproblematikk. Samtalene har vært av uformell karakter. 8 9

5 7 Plandatabasen, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune ( utviklings-ogkompetanseetaten. oslo.kommune.no/ oslostatistikken/). 8 ibid. 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Folketallet i Oslo var pr. 1. januar 2008 på innbyggere. 7 Innbyggertallet økte med personer i løpet av Dette tilsvarer en vekst på 2,7 %. Dette er en noe sterkere vekst enn i 2007, da innbyggertallet økte 2,2 % ( personer). Bydelene med de høyeste andelene barn og unge under 20 år er Søndre Nordstrand (32,5 %), Stovner (27,8 %) og Vestre Aker (26,0 %). Lavest andel har bydelene St. Hanshaugen (12,4 %), Frogner (12,4 %) og Sagene (14,2 %). For Oslo som helhet er det 22,0 % av befolkningen som er under 20 år. Bydelene med det høyeste antallet barn og unge under 20 år i absolutte tall er Søndre Nordstrand (11 462), Nordstrand (11 411) og Alna (11 396). De laveste tallene har St. Hanshaugen (3 919), Sagene (4 784) og Frogner (6 100). Tabell 1. Folkemengden i bydelene pr. 1. januar 2009, etter aldersgruppe år år år år år år år år 80+ år I alt 1. Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum Marka UFB/uten kode I alt

6 9 Alderskategoriene er delt inn i grupper på tre år. Unntakene er følgende kategorier: under 15 år, år, år, år, 90 år eller eldre. 4. Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo I denne delen presenteres statistikk over unge gjerningspersoner registrert i Oslo politidistrikt i Gjerningsperson brukes her om personer som er mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Dette innebærer ikke at personene er formelt tiltalt eller dømt (jfr. punkt 2.2.) Omfanget av barn og unge som gjerningsperson I 2008 sto unge under 24 år for 26,9 % av registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt. Den tilsvarende andelen i 2007 var på 28,0 % og i 2006 på 27,7 %. Barn og unge under 18 år sto for 7,3 % av de anmeldte forholdene. Den tilsvarende andelen i 2007 var på 8,4 % og i 2006 på 6,7 %. Det er flest anmeldte forhold med kjent gjerningsperson i aldersgruppen år, fulgt av aldersgruppene år og år. Spredningen i alderen til de registrerte gjerningspersonene i Oslo politidistrikt i 2008 var stor. Den eldste personen var 96 år, mens den yngste var 4 år. Figur 1. Registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2008 etter mistenkte/siktedes alder. Gruppert. (N=37322 forhold) år eller eldre år år år år år år år år år år år år år år år år år år Under 15 år Gjerningspersoner under 18 år Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år gikk noe ned i 2008 sammenliknet med de to foregående årene. I 2008 ble totalt 1573 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mens det tilsvarende tallet for 2007 var Av de 1573 personene var 69,4 % gutter (1092 personer) og 30,6 % jenter (481 personer). Dette er noenlunde stabilt med tidligere år. Tabell 2. Antall personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt for årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,1 32,7 30,6 33,6 30,2 Gutter ,5 67,3 69,4 66,4 69,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,0 26,1 28,0 31,8 30,8 Gutter ,0 73,9 72,0 68,2 69,2 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,6 28,1 28,8 32,3 30,6 Gutter ,4 71,9 71,2 67,7 69,4 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 De 1573 unike gjerningspersonene under 18 år i 2008 ble registrert for til sammen 2708 straffbare forhold. Dette er en relativt stor nedgang sammenliknet med i 2007 da det ble registrert 3233 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Totalt dreide det seg i 2008 om 2054 forhold for guttene (75,8 %) og 654 forhold for jentene (24,2 %). Det var en nedgang i antall straffbare forhold registrert i både aldersgruppen under 15 år og år sammenliknet med i Dette gjaldt både blant jenter og gutter

7 Tabell 3. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer under 18 år ble mistenkt/siktet i årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Tabell 4. Antall straffbare forhold begått av den enkelte ungdom under 18 år i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,6 28,7 30,3 29,3 26,2 Gutter ,4 71,3 69,7 70,7 73,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,7 18,9 21,2 24,4 23,3 Gutter ,3 81,1 78,8 75,6 76,7 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,7 21,2 23,4 25,7 24,2 Gutter ,3 78,8 76,6 74,3 75,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Flertallet av de registrerte gjerningspersonene under 18 år i 2008 ble kun registrert for ett enkelt straffbart forhold i løpet av året. Dette var tilfelle for 70,4 % av gjerningspersonene, henholdsvis 65,7 % av guttene og 81,3 % av jentene. Dette var relativt stabilt sammenliknet med i Sammenliknet med året før var det noen flere personer under 18 år som ble registrert to ganger i løpet av året, mens noen færre ble registrert tre ganger. Kun få ungdommer ble registrert med flere forhold enn dette. I 2008 var det 28 ungdommer som ble registrert med 7-10 forhold (mot 37 året før), 15 med forhold (mot 14 året før) og kun en person med over 20 forhold (mot fem personer året før). Det var således en liten nedgang i antall ungdommer under 18 år som ble registrert med mange straffbare forhold. Antall forhold Antall jenter Antall gutter Totalt År Over N= antall personer Antall forhold Antall jenter % Antall gutter % Totalt % År ,0 79,7 81,3 67,6 67,6 65,7 70,0 71,5 70,4 2 14,0 9,8 10,8 15,7 14,0 17,5 15,2 12,6 15, ,1 9,3 6,9 12,4 14,4 13,3 11,5 12,7 11, ,6 1,0 0,6 2,8 2,5 2,3 2,1 2,1 1, ,2 0,2 0,4 1,2 1,1 1,2 0,9 0,8 1,0 Over 20 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= antall personer Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Antall unge i alderen år registrert for straffbare forhold var noe lavere i 2008 enn det var i Til sammen ble 3516 personer i denne aldersgruppen registrert for straffbare forhold i 2008, mens dette gjaldt 3718 personer i Av personene som ble registrert i denne aldersgruppen i 2008 var 80,7 % gutter og 19,3 % jenter. Jenteandelen var noe høyere enn i de foregående årene. Det er også registrert flere jenter i denne aldersgruppen i absolutte tall. Tabell 5. Antall personer mellom 18 og 23 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent År Jenter ,3 17,2 19,3 Gutter ,7 82,8 80,7 Totalt ,0 100,0 100,

8 Det totale antall straffbare forhold registrert med en gjerningsperson i denne aldersgruppen gikk også noe ned siden året før. I 2008 ble det registrert totalt 7350 straffbare forhold med en gjerningsperson i denne alderen, mens det tilsvarende antallet i 2007 var 7695 forhold. Gutter sto for 84,2 % av de registrerte forholdene i denne aldersgruppen i 2008, mens jenter sto for 15,8 %. Jenteandelen var også her noe høyere enn i foregående år. Tabell 6. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer mellom 18 og 23 år ble mistenkt/siktet i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent År Jenter ,3 14,2 15,8 Gutter ,7 85,8 84,2 Totalt ,0 100,0 100, Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Naskeri var i 2008 det vanligste lovbruddet blant unge jenter. Dette utgjorde 70,1 % av lovbruddene blant jenter under 15 år og 36,9 % blant jenter i alderen år. Vold og trusler var det nest vanligste lovbruddet blant jenter under 15 år (13,7 %). Blant jenter i alderen år var det nest vanligste lovbruddet narkotika (18,2 %), fulgt av vold og trusler (16,7 %). Blant gutter under 15 år var det vanligste lovbruddet vold og trusler (27,0 %), fulgt av naskeri (23,7 %) og skadeverk (16,5 %). Blant gutter i alderen år var det vanligste lovbruddet vold og trusler (19,9 %), fulgt av narkotika (16,2 %). Tabell 8. Kriminalitetsprofil for lovbrytere under 15 år i 2006, 2007 og 2008, etter kjønn. Prosent. Blant de registrerte personene i denne aldersgruppen ble 62,7 % kun anmeldt for ett straffbart forhold i Dette var tilfelle for 73,2 % av jentene og 60,2 % av guttene. Dette er svært likt situasjonen i En del personer i denne alderen ble registrert med mange forhold i løpet av året. Til sammen ble 518 personer registrert med 3-7 forhold, 87 personer med 7-10 forhold, 56 personer med forhold og 15 personer med over 20 forhold. Mønsteret er noenlunde stabilt sammenliknet med foregående år. Tabell 7. Antall straffbare forhold begått av den enkelte ungdom f.o.m. 18 år t.o.m. 23 år i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og Absolutte tall og prosent. Antall forhold Antall jenter Antall gutter Totalt År Over N= antall personer Antall forhold Antall jenter % Antall gutter % Totalt % Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom under 15 år Narkotika 6,1 1,2 2,0 2,4 2,0 1,9 3,6 1,8 1,9 Bedrageri 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 2,8 0,9 0,7 2,1 Vold og trusler 12,2 15,9 13,7 20,4 18,7 27,0 17,9 17,8 23,5 Motorvogntyveri 0,0 0,0 0,0 1,2 4,4 2,3 0,9 3,1 1,7 Simple/grove tyverier 3,8 4,5 3,4 6,9 11,6 9,2 6,0 9,5 7,7 Ran 0,0 2,0 1,0 4,7 8,6 3,5 3,3 6,7 2,8 Skadeverk 7,5 4,9 4,4 20,8 16,3 16,5 16,8 13,0 13,4 Naskeri 66,2 62,2 70,1 29,6 20,8 23,7 40,7 32,9 35,8 Heleri 0,0 0,8 1,0 1,0 3,7 0,7 0,7 2,9 0,8 Trafikkforseelser 1,9 2,4 0,5 4,7 5,7 3,1 3,8 4,8 2,4 Kniv og våpen 0,0 0,4 0,0 1,8 4,0 3,0 1,3 3,0 2,2 Utlendingsloven 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,9 0,1 0,2 0,6 Annet 2,3 5,7 3,9 4,5 2,9 5,6 3,8 3,7 5,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N=) (213) (246) (204) (490) (595) (575) (703) (841) (779) År ,7 72,5 73,2 59,2 60,3 60,2 61,9 62,4 62,7 2 13,1 14,9 14,3 18,0 18,5 19,0 17,1 17,9 18, ,3 10,5 9,7 17,1 16,5 15,9 15,9 15,4 14, ,9 0,9 1,3 3,4 3,0 2,7 3,0 2,7 2, ,8 1,3 1,2 2,1 1,3 1,7 1,8 1,3 1,6 Over 20 0,2 0,0 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= antall personer

9 Tabell 9. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2006, 2007 og 2008, etter kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom år Narkotika 19,4 15,1 18,2 17,1 14,9 16,2 17,6 14,9 16,6 Bedrageri 2,3 1,7 1,1 1,8 0,8 0,9 1,9 1,0 1,0 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 1,4 0,5 0,1 1,0 Vold og trusler 11,8 14,6 16,7 20,1 18,0 19,9 18,3 17,2 19,1 Motorvogntyveri 0,2 0,2 0,0 1,6 3,0 1,8 1,3 2,3 1,3 Simple/grove tyverier 7,4 6,7 6,2 9,3 8,0 7,8 8,9 7,7 7,5 Ran 1,7 0,9 1,3 6,6 7,0 4,7 5,5 5,5 3,9 Skadeverk 5,5 1,5 2,7 9,6 6,7 7,4 8,7 5,4 6,3 Naskeri 34,7 32,0 36,9 7,9 7,9 10,9 13,6 13,8 17,0 Heleri 1,9 2,2 1,1 2,4 4,4 3,7 2,3 3,9 3,1 Trafikkforseelser 2,1 1,9 2,2 7,7 9,0 10,3 6,5 7,3 8,4 Kniv og våpen 0,4 0,7 0,4 2,0 3,6 3,1 1,7 2,9 2,5 Utlendingsloven 1,1 0,0 0,9 1,8 0,8 1,8 1,6 0,6 1,6 Annet 11,6 22,6 12,2 11,5 15,7 10,3 11,5 17,3 10,7 Totalt (N=) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (475) (584) (450) (1767) (1808) (1479) (2242) (2392) (1929) Gjerningspersoner fra 18 til 23 år I aldersgruppen 18 til 23 år var det narkotika som utgjorde den høyeste andelen av lovbruddene i 2008, både for gutter og jenter (henholdsvis 20,3 % og 15,7 %). Dernest var trafikkforseelser (15,7 %) og vold/trusler (13,8 %) det vanligste for guttene, mens naskeri (15,2 %) og simple/grove tyverier (10,9 %) var det vanligste for jentene. Kriminalitetsprofilen har vært relativt stabil i denne aldersgruppen de tre siste årene. Det er en relativt høy andel av lovbruddene i denne aldersgruppen som faller inn under samlekategorien annet. En del av disse anmeldelsene dreier seg om ordensforstyrrelser. Tabell 10. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom år Narkotika 18,3 20,5 15,7 22,7 21,6 20,3 22,1 21,5 19,6 Bedrageri 7,2 5,1 6,6 3,0 3,0 2,0 3,6 3,3 2,7 Seksuallovbrudd 0,4 0,3 0,1 0,5 0,8 0,6 0,5 0,8 0,5 Vold og trusler 8,4 8,9 9,6 12,4 12,6 13,8 11,9 12,1 13,2 Motorvogntyveri 1,2 0,6 1,0 1,7 0,9 0,7 1,7 0,8 0,7 Simple/grove tyverier 11,5 8,8 10,9 7,0 8,1 6,7 7,6 8,2 7,3 Ran 0,2 0,6 0,5 2,6 2,4 3,3 2,3 2,1 2,8 Skadeverk 1,6 1,7 1,4 4,3 3,7 4,2 4,0 3,4 3,8 Naskeri 15,6 14,8 15,2 4,9 4,0 5,7 6,3 5,5 7,2 Heleri 3,9 4,5 4,7 3,8 3,6 3,3 3,8 3,7 3,6 Trafikkforseelser 8,9 9,4 8,0 14,7 14,8 15,7 13,9 14,0 14,5 Kniv og våpen 0,5 1,7 1,4 1,4 3,0 3,1 1,3 2,8 2,8 Utlendingsloven 3,7 3,7 7,6 2,5 2,8 3,8 2,7 3,0 4,4 Annet 18,8 19,5 17,1 18,4 18,6 16,7 18,4 18,8 16,7 Totalt (N=) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (1039) (1090) (1161) (6773) (6606) (6189) (7812) (7696) (7350) 18 19

10 10 Kriminaliteten i Oslo. Sammendrag av statistikk Oslo: Oslo politidistrikt. Rapporten er tilgjengelig på 11 Her legges definisjonen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) til grunn. Dersom minst en av foreldrene er født i Norge er personen definert med norsk landbakgrunn. Dersom begge foreldrene er født utenfor Norge er personen definert med en annen landbakgrunn Ran, vold og narkotika gjerningspersoner under 18 år Ran Det ble i 2008 registrert 97 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette antallet var lavere enn det som har vært vanlig i løpet av den siste tiårsperioden. I 2007 ble det registrert 188 forhold, mens det i 2006 ble registrert 147 forhold. Toppen var i 1999 da det ble registrert hele 308 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Til tross for at det var en økning i antall anmeldelser for ran (17,1 %) totalt sett i Oslo i 2008 var det en nedgang i antall straffbare forhold med unge gjerningspersoner. 10 Oppklaringsprosenten har i samme periode vært ganske stabil, slik at det ikke er grunn til å tro at dette har slått negativt ut når det gjelder antall kjente gjerningspersoner. Enkelte ungdommer ble registrert for flere ran i løpet av året. Totalt var det 64 ulike gjerningspersoner under 18 år i Dette er det laveste registrerte antallet siden Figur 2. Ran begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall straffbare forhold og antall personer De fleste ransforhold med gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. Dette gjaldt i 91,8 % av forholdene i 2008 (89 forhold). Det ble registrert 8 ransforhold med en jente under 18 år som gjerningsperson (8,2 % av forholdene). Ser vi på unike personer utgjorde guttene 89,1 % (57) og jentene 10,9 % (7). Den yngste som ble registrert for ran i 2008 var 12 år på gjerningstidspunktet. Tilsvarende var den yngste 13 år i Ser man bort fra dette unntaket ble det i 2008 registrert færre ungdommer for ran i alle årsklassene under 18 år sammenliknet med året før. De fleste ransforhold i 2008 med gjerningsperson under 18 år ble begått av ungdommer med norsk statsborgerskap (83,5 %). Denne andelen er noe lavere enn i 2007 (88,8 %). Det var i alt registrert ungdommer med statsborgerskap fra åtte andre land blant gjerningspersonene. Mange av ungdommene som er registrert for ran har likevel en annen landbakgrunn enn norsk (dvs. at foreldrene har innvandret til landet). 11 Det er ofte flere gjerningspersoner involvert i de samme anmeldelsene. Det dreier seg i sum om et lavere antall ran enn det tallene over gir inntrykk av. De 97 registrerte forholdene og de 64 ulike registrerte gjerningspersonene knytter seg til 56 ulike anmeldelser. Tilsvarende knyttet forholdene i 2007 seg til 85 ulike anmeldelser, mens antallet var 70 i I 2008 var det 29 anmeldelser for ran hvor flere enn en gjerningsperson under 18 år var involvert. I en anmeldelse ble det registrert fem gjerningspersoner under 18 år. Antallet anmeldelser med flere involverte gjerningspersoner under 18 år var lavere enn i Da ble det registrert 53 anmeldelser med flere gjerningspersoner under 18 år. I en av anmeldelsene fra 2007 var det registrert hele 11 gjerningspersoner under 18 år. Det er enkelte gjengangere blant de unge under 18 år som ble anmeldt for ran. En ungdom ble anmeldt for ran seks ganger i løpet av Det var i alt ni ungdommer som ble anmeldt for tre eller flere ran i løpet av året. Dette antallet er mer enn halvert siden 2007 da det var 21 ungdommer under 18 år som ble registrert for tre eller flere ran. De fleste ran med en gjerningsperson under 18 år dreide seg om personran. Det ble registrert 79 forhold for ran (strl. 267) og 12 forhold for grovt ran (strl. 268). I tillegg ble det registrert to forhold for grovt ran fra forretning (strl. 268) og fire forhold for utpressing (strl. 266) Antall forhold Antall personer

11 12 I denne delen er fysisk vold avgrenset til hovedstatistikkgruppen liv, legeme, helbred. Her inngår straffelovens 228 om legemsfornærmelser, 229 om legemsbeskadigelser, 231 om grove legemsbeskadigelser, 233 om drap og forsøk på drap (jfr. 49), 237 om uaktsom legemsbeskadigelse, 239 om uaktsomt drap, samt 242 om å hensette i hjelpeløs tilstand Fysisk vold Det ble i 2008 registrert totalt 388 forhold for fysisk vold hvor gjerningspersonen var under 18 år. 12 Dette er noe lavere enn i 2007 da det ble registrert 408 forhold, som forøvrig var det høyeste antall forhold som er registrert i løpet av den siste tiårsperioden. Enkelte ungdommer ble anmeldt for fysisk vold flere ganger i løpet av året. Totalt ble 302 ulike personer under 18 år anmeldt i Figur 3. Fysisk vold begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall straffbare forhold og antall personer De fleste anmeldte voldsforhold med en gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. Dette gjaldt i 79,6 % av forholdene i 2008 (309 forhold). I 20,4 % av forholdene var det en jente som var mistenkt/siktet (79 forhold). Ser vi på unike personer utgjorde guttene 79,8 % (241 personer) og jentene 20,2 % (61 personer). Jenteandelen har de siste to årene ligget høyere enn i foregående år. Andelen i 2006 lå f.eks. på henholdsvis 13,8 % av forholdene og 15,6 % av personene. Blant jentene ble det i 2008 nesten utelukkende registrert legemsfornærmelser etter strl. 228, 1. ledd (74 forhold). Det ble i tillegg registrert to forhold for legemsfornærmelser med skadefølge (strl. 228, 2. ledd) og tre forhold for legemsbeskadigelse (strl. 229), hvorav et av disse var med kniv. Bildet er noe annerledes blant guttene. Her ble det registrert 69 forhold for legemsbeskadigelse (strl. 229), hvorav 12 forhold med kniv og ett forhold med skytevåpen. I tillegg også ett forhold for grov legemsbeskadigelse (strl. 231). Det ble registrert 16 forhold for legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd). De resterende 223 forholdene med involverte gutter var legemsfornærmelser (strl. 228, 1. ledd). Den yngste som ble anmeldt for fysisk vold i 2007 var 8 år på gjerningstidspunktet. Dette gjaldt for en legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd). Den yngste som ble anmeldt for legemsbeskadigelse i 2008 var 9 år på gjerningstidspunktet. De fleste av voldsforholdene er begått av ungdommer med norsk statsborgerskap (91,2 %). Det er i tillegg registrert ungdommer med statsborgerskap fra 17 øvrige land blant gjerningspersonene. I enkelte anmeldelser er det flere gjerningspersoner som begår volden sammen. Det reelle antallet anmeldelser for fysisk vold som involverer unge under 18 år er derfor lavere enn antall registrerte forhold og antall registrerte personer. De 388 registrerte forholdene og de 302 ulike registrerte gjerningspersonene fordeler seg på i alt 258 ulike anmeldelser Antall forhold Antall personer Det ble registrert flere gjerningspersoner under 18 år i 61 av anmeldelsene for fysisk vold fra Det tilsvarende tallet i 2007 var 77 anmeldelser. I enkelte anmeldelser fra 2008 er det registrert mange gjerningspersoner under 18 år. I syv anmeldelser er det registrert fem eller flere personer. I en anmeldelse er det registrert hele 13 gjerningspersoner. Anmeldelsene med mange ungdommer som gjerningspersoner involverer kjente unge gjengangere som er registrert for til dels mye kriminalitet. Enkelte av voldsepisodene har karakter av å være oppgjør mellom ulike ungdomsmiljøer. Det ble i 2008 registrert 297 forhold for legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd) med en gjerningsperson under 18 år. Dette var syv flere enn i Det ble videre registrert 18 forhold for legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd), noe som var to færre enn i Enkelte av gjerningspersonene er gjengangere og er involvert i flere av anmeldelsene. En person ble anmeldt for fysisk vold hele 7 ganger i løpet av året. Det var videre fem ungdommer som ble anmeldt fire ganger i løpet av året, mens 15 ungdommer ble anmeldt tre ganger og 35 ungdommer ble anmeldt to ganger. Til sammen var det 56 ungdommer under 18 år som ble anmeldt for flere enn et forhold for fysisk vold i Det tilsvarende tallet i 2007 var 71 ungdommer. Det ble registrert 72 forhold av grovere karakter kodet som legemsbeskadigelse (strl. 229), hvorav 13 var med kniv og en med skytevåpen. Det ble registrert færre legemsbeskadigelser med gjerningsperson under 18 i 2008 enn året før (- 19 forhold). Blant disse legemsbeskadigelsene var det noen flere som ble utført med kniv sammenliknet med året før (+ 6 forhold). Det ble i tillegg i 2008 registrert ett forhold for grov legemsbeskadigelse (strl. 231), mens det ikke ble registrert noen slike forhold med en så ung gjerningsperson i

12 Narkotika Det ble i løpet av 2008 registrert 336 forhold for narkotika med en gjerningsperson under 18 år. Dette er et noe lavere antall enn det som ble registrert i perioden , men høyere enn årene før Antall anmeldte forhold for narkotika er en dårlig indikator på omfanget av narkotikabruk blant ungdom eller i befolkningen generelt, da det i all hovedsak er politiet selv som står for anmeldelsene. Statistikken påvirkes dermed i stor grad av politiets innsats. Enkelte ungdommer ble anmeldt for narkotika flere ganger i løpet av året. Totalt ble 216 ulike personer under 18 år anmeldt i Figur 4. Narkotikalovbrudd begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år Antall straffbare forhold og antall personer. På samme måte som når det gjelder ran og fysisk vold er det en gjengangerproblematikk blant gjerningspersonene under 18 år som er anmeldt for narkotikalovbrudd. I alt ble 67 ulike ungdommer anmeldt for mer enn ett narkotikaforhold i løpet av Tilsvarende tall i 2007 var 79 ungdommer. En ungdom ble anmeldt hele 12 ganger for narkotika i løpet av året. Det var 24 ungdommer som ble anmeldt fra 3-10 ganger og 42 som ble anmeldt to ganger. Av det totale antall registrerte forhold for narkotika med en gjerningsperson under 18 år gjaldt 229 brudd på legemiddelloven. Dette utgjør en andel på 68,2 % av alle registrerte narkotikaforhold i denne aldersgruppen. Det ble registrert 95 forhold for strl. 162, 1. ledd. Det ble registrert 10 forhold av grovere karakter under strl. 162, 2. ledd. Det var flere ungdommer involvert i de samme anmeldelsene. Det dreide seg om i alt 6 ulike anmeldelser for strl. 162, 2. ledd med en ungdom under 18 år involvert som gjerningsperson. Disse sakene angikk oppbevaring av større kvanta narkotiske stoffer. 13 Geokodingsprosenten er oppgitt for hvert av kartene. Denne viser hvor stor andel av forholdene med kjent gjerningsperson som er inkludert i kartet. 14 Fra 18 til 38 forhold. 15 Bjerke: Fra 24 til 8 forhold. Søndre Nordstrand: Fra 47 til 28 forhold. Gamle Oslo: Fra 45 til 29 forhold Antall forhold Antall personer Av det totale antall forhold for narkotika med en mistenkt/siktet under 18 år sto gutter for 74,4 % (250 forhold) og jenter for 25,6 % (86 forhold). Kjønnsfordelingen på narkotikaforhold blant ungdom er svært stabil over tid. Ser vi på unike personer i 2008 utgjorde guttene 69,4 % av de registrerte gjerningspersonene (150 personer), mens jentene utgjorde 30,6 % (66 personer). Den yngste som ble registrert med narkotikalovbrudd i 2008 var 12 år på gjerningstidspunktet. Dette var en gutt som ble anmeldt for både bruk og besittelse av hasj etter legemiddelloven. De fleste av narkotikaforholdene er begått av ungdommer med norsk statsborgerskap (83,6 %). Det er i alt registrert ungdommer med statsborgerskap fra 21 ulike land blant gjerningspersonene Det er sjeldent det er registrert flere gjerningspersoner i en og samme anmeldelse for narkotikalovbrudd. I kun fem anmeldelser er det flere gjerningspersoner under 18 år. I tre av disse dreier det seg om anmeldelser etter strl. 162, 2. ledd. De 336 registrerte forholdene og de 216 registrerte gjerningspersonene fordeler seg på i alt 329 ulike anmeldelser Ran, vold og narkotika gjerningssted I denne delen presenteres kart hvor forholdene for fysisk vold og narkotika vises på grunnlag av registrert gjerningsadresse. Det er ikke alle saker som er ført med en eksakt gjerningsadresse og disse vil således ikke framgå av kartene. 13 Kartene er differensiert på alder slik at de viser forhold med gjerningspersoner under 18 år og gjerningspersoner i alderen år. Det er igjen viktig å minne om at det kun er straffbare forhold med kjent gjerningsperson som blir omhandlet her. Vi ser av kartene at Sentrum og de sentrumsnære bydelene hadde flest forhold av fysisk vold med gjerningsperson i alderen år, mens forhold med gjerningsperson under 18 år hadde større spredning utover i bydelene. Bare 12,0 % av voldsforholdene med gjerningsperson under 18 år fant sted i Sentrum. Disse forholdene skjedde i større grad i områder hvor mange barn og unge bor. Bydelene Alna og Østensjø utpeker seg med flest slike forhold. Sammenliknet med 2007 var det i 2008 en stor økning i Alna. 14 Bydelene med størst nedgang i slike forhold i denne perioden var Bjerke, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. 15 Av forholdene med gjerningsperson mellom 18 og 23 år skjedde 34,2 % i Sentrum. Dette er en høyere andel enn i 2007 (27,4 %). Områder med mange utesteder og sentrale trafikknutepunkter peker seg ut som spesielt belastet. Videre hadde de sentrumsnære bydelene stort sett flere forhold enn ytre bydeler. Sammenliknet med 2007, kan det bemerkes at det i bydel St. Hanshaugen var en stor nedgang fra 87 til 45 forhold. I bydel Sagene var det derimot en økning fra 16 til 44 forhold. Kartene over narkotikalovbrudd viser at en stor del av forholdene, både for ungdom over og under 18 år, ble registrert i Sentrum, Gamle Oslo og Grünerløkka. Dette henger sammen med tilstedeværelsen av åpne rusmiljøer og salgsmarkeder i sentrumsområdene, samt at det avdekkes en del tilfeller av narkotika i forbindelse med uteliv i sentrum. Blant ungdom under 18 år hadde 69,9 % av narkotikaforholdene gjerningsadresse i Sentrum, Gamle Oslo eller Grünerløkka. I aldersgruppen år hadde 60,9 % gjerningsadresse i disse tre bydelene. Det er ingen større endringer i geografisk utbredelse sammenliknet med forholdene i

13 26 27

14 16 Dette var stabilt med i 2007 da 4.4. Tagging gutter var registrert som gjerningsperson i 96,2 % Majoriteten av de som blir anmeldt for tagging er unge gutter. I 2008 ble det registrert 207 taggeforhold med en kjent gjerningsperson, mens det tilsvarende tallet i 2007 var 234. Kjønnsfordelingen av forholdene.af er meget skjev. I hele 96,1 % av forholdene i 2008 var det en gutt som var registrert som gjerningsperson. 16 Av disse forholdene hadde 27,5 % en registrert gjerningsperson under 18 år, mens hele 73,4 % hadde en gjerningsperson under 24 år. Norske statsborgere dominerer blant de registrerte gjerningspersonene for skadeverk ved tagging/ grafitti. Hele 87,0 % av forholdene med en kjent gjerningsperson i 2008 hadde en norsk statsborger som gjerningsperson. Tilsvarende andel i 2007 var 86,3 %. I tillegg var det i 2008 registrert gjerningspersoner med statsborgerskap fra ytterligere ti land, hvorav kun to fra et ikke-vestlig land. Blant de registrerte gjerningspersonene for tagging/grafitti er det enkelte gjengangere, som er registrert med flere forhold. Enkelte av disse er kun registrert for tagging, mens andre er registrert også for andre typer av kriminalitet. Noen få er registrert med mye kriminalitet. Blant gjengangerne for tagging er de fleste i alderen år. Statistikk over gjerningspersoner for skadeverk ved tagging har sine begrensninger. Svært mange anmeldte forhold kan ikke knyttes til en kjent gjerningsperson. Videre er det grunn til å anta at mørketallene er store, dvs. at mange som utsettes for tagging av ulike årsaker ikke anmelder dette til politiet. Kollektivtrafikkselskapene står for en svært høy andel av anmeldelsene for tagging/grafitti i Oslo. Gitt statistikken over kjente gjerningspersoner og stabiliteten over tid i aldersfordelingen blant disse, er det grunn til å anta at det er mange unge gjerningspersoner som står bak de forholdene som det ikke knyttes en kjent gjerningsperson til

15 5. Barn og unge som ofre for kriminalitet i Oslo 5.1. Omfanget av barn og unge som ofre for kriminalitet I 2008 ble barn og unge under 24 år registrert som fornærmet i 18,8 % av de registrerte forholdene i Oslo politidistrikt. Dette er svært stabilt sammenliknet med i 2007 da andelen var på 18,7 % og i 2006 da den var på 18,5 %. Barn og unge under 18 år ble registrert som fornærmet i 4,1 % av de anmeldte forholdene. Dette er ganske stabilt sammenliknet med i 2007 da andelen lå på 4,4 % og i 2006 da andelen lå på 4,3 %. 17 Alderskategoriene er delt inn i grupper på tre år. Unntakene er følgende kategorier: under 15 år, år, år, år, 90 år eller eldre. Dette forklarer at antall forhold registrert med en fornærmet i aldersgruppen år er høyere enn i de foregående aldersgruppene. Det er flest forhold registrert med en fornærmet i aldersgruppene år, år og år. Det var et stort alderspenn på de registrerte fornærmede i Den eldste var 101 år da det straffbare forholdet fant sted, mens den yngste ennå ikke hadde fylt ett år. Figur 5. Registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2008 etter fornærmedes alder. Gruppert. (N=45589 forhold) år eller eldre år år år år år år år år år år år år år år år år år år Under 15 år

16 Kriminalitetsofre under 18 år I løpet av 2008 ble til sammen 1783 personer under 18 år registrert som fornærmet i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette var en nedgang sammenliknet med i 2007 da det ble registrert 1905 personer som fornærmet. Av de fornærmede personene under 18 år i 2008 var 53,3 % gutter og 46,7 % jenter. Kjønnsfordelingen er relativt stabil sammenliknet med de foregående årene. Det ble registrert 743 fornærmede under 15 år og 1040 fornærmede i alderen år. Antall fornærmede er redusert i begge aldersgruppene sammenliknet med året før, men nedgangen har hovedsakelig skjedd i aldersgruppen år. Tabell 11. Antall personer under 18 år fornærmet for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,7 45,0 42,3 Gutter ,3 55,0 57,7 Totalt ,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,9 51,2 49,9 Gutter ,1 48,8 50,1 Totalt ,0 100,0 100,0 Tabell 12. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer under 18 år var fornærmet i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,2 44,6 41,6 Gutter ,8 55,4 58,4 Totalt ,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,4 51,1 48,8 Gutter ,6 48,9 51,2 Totalt ,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,2 48,6 45,8 Gutter ,8 51,4 54,2 Totalt ,0 100,0 100,0 De fleste av kriminalitetsofrene under 18 år i 2008 ble kun registrert som fornærmet for ett straffbart forhold. Til sammen ble 93 ungdommer registrert som fornærmet flere ganger. Av disse ble 87 registrert som fornærmet i 2 anmeldelser, mens fem ungdommer ble registrert i tre anmeldelser og en ungdom i fire anmeldelser. De som er utsatt for gjentatt kriminalitet er som oftest utsatt for vinningskriminalitet (tyverier/ran) eller vold/trusler, eller en kombinasjon av disse. Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,7 48,8 46,7 Gutter ,3 51,2 53,3 Totalt ,0 100,0 100,0 I alt ble det registrert 1876 straffbare forhold med en fornærmet under 18 år i Dette er en nedgang sammenliknet med i 2007 da det ble registrert 2020 forhold. I 54,2 % av forholdene var den fornærmede en gutt, mens det i 45,8 % var en jente. Det ble registrert 781 forhold med en fornærmet under 15 år og 1095 med en fornærmet i alderen år. Det er først og fremst innenfor aldersgruppen år at det er en nedgang i antall forhold sammenliknet med året før Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år I løpet av 2008 ble til sammen 6105 personer i alderen år registrert som fornærmet i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette var en økning sammenliknet med de to foregående årene. I 2007 ble det registrert 5913 personer som fornærmet i denne aldersgruppen, mens det i 2006 ble registrert 5680 personer. Av personene som ble registrert som fornærmet i denne aldersgruppen i 2008 var 45 % gutter og 55 % jenter. Andelen jenter har økt blant de fornærmede i denne aldersgruppen de siste to årene. Tabell 13. Antall personer mellom 18 og 23 år fornærmet for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Fra 18 til 23 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,2 53,9 55,0 Gutter ,8 46,1 45,0 Totalt ,0 100,0 100,0 32 I alt ble det registrert 6696 forhold med en fornærmet i alderen år i Til sammenlikning ble det registrert 6539 forhold i I 45,1 % av forholdene var den fornærmede en gutt, mens det i 54,9 % var en jente. Kjønnsfordelingen er noenlunde stabil sammenliknet med året før. 33

17 Tabell 14. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer mellom 18 og 23 år var fornærmet i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Fra 18 til 23 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,9 54,0 54,9 Gutter ,1 46,0 45,1 Totalt ,0 100,0 100,0 De fleste av kriminalitetsofrene i alderen år i 2008 ble kun registrert som fornærmet for ett straffbart forhold i løpet av året. Det var likevel en andel på 8,7 % av ofrene som ble registrert som fornærmet flere ganger i løpet av året. Dette er stabilt sammenliknet med i 2007, da andelen lå på 8,9 %. Til sammen ble 463 personer registrert som fornærmet i to forhold (451 i 2007), mens 59 personer ble registrert i tre forhold (60 i 2007). Det var 11 personer som ble registrert som offer i fire eller flere forhold (16 i 2007). Det høyeste registrerte antallet var åtte forhold. I dette tilfelle var vedkommende utsatt for flere tilfeller av bedragerier. Blant de som er registrert flere ganger dreier det seg ofte om vinningskriminalitet (tyverier/ran) eller vold/trusler, eller en kombinasjon av disse. Enkelte er utsatt for gjentatte tilfeller av trusler og vold fra et familiemedlem, partner/ekspartner eller venn/bekjent. Tabell 15. Kriminalitetsprofil for lovbrudd registrert med en fornærmet under 15 år i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt Ungdom under 15 år Bedrageri 0,9 0,0 0,6 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0 0,4 Seksuallovbrudd 22,5 24,3 22,2 4,0 8,4 5,5 12,0 15,5 12,4 Vold og trusler 22,5 22,6 19,7 34,0 27,0 35,7 29,1 25,1 29,1 Motorvogntyveri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Simple/grove tyverier 37,8 36,4 46,2 40,5 42,0 39,9 39,3 39,5 42,5 Ran 0,9 1,7 0,6 5,2 10,2 9,2 3,4 6,4 5,6 Skadeverk 0,0 0,0 0,6 0,7 0,7 0,2 0,4 0,4 0,4 Heleri 0,3 0,0 0,6 1,7 0,2 0,0 1,1 0,1 0,3 Trafikkforseelser 5,0 5,4 0,9 4,8 4,1 2,6 4,9 4,7 1,9 Annet 10,0 9,6 8,6 8,8 7,3 6,6 8,0 8,3 7,4 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= forhold Kriminalitet som rammer barn og unge Kriminalitetsofre under 18 år Det vanligste lovbruddet som gutter under 15 år ble utsatt for i 2008 var simple og grove tyverier (39,9 %), fulgt av vold og trusler (35,7 %). Andelen vold og trusler som guttene er utsatt for har økt sammenliknet med i Blant jentene var det vanligste simple og grove tyverier (46,2 %), fulgt av seksuallovbrudd (22,2 %) og vold og trusler (19,7 %). Andelen simple og grove tyverier som jentene er utsatt for har økt sammenliknet med i 2007, mens andelen som er utsatt for seksuallovbrudd og vold/ trusler er noenlunde stabil. Blant unge jenter er andelen av kriminalitetsofrene som utsettes for seksuallovbrudd høy sammenliknet med eldre aldersgrupper. En del unge gutter var ofre for ran (9,2 %), mens det blant de fornærmede jentene var en lavere andel som utsettes for ran (0,6 %). For aldersgruppen år var simple og grove tyverier det klart vanligste lovbruddet som man ble utsatt for, med en andel på 68,5 % for jentene og 53,5 % for guttene (totalt 60,8 %). Deretter fulgte vold og trusler med en andel på 14,8 % for jentene og 23,4 % for guttene (totalt 19,2 %). Bildet er ganske stabilt sammenliknet med i Det var også i denne aldersgruppen en del av de registrerte ofrene blant jenter som ble utsatt for seksuallovbrudd (7,5 %). Det er en del blant de fornærmede guttene i denne aldersgruppen som ble utsatt for ran (13,9 %). En lavere andel av de fornærmede jentene i denne aldersgruppen ble utsatt for ran (1,3 %). Tabell 16. Kriminalitetsprofil for lovbrudd registrert med en fornærmet fra år i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt Ungdom år Bedrageri 0,4 0,2 0,6 2,3 1,5 1,1 1,4 0,8 0,8 Seksuallovbrudd 7,9 5,6 7,5 0,8 0,3 0,4 4,1 3,0 3,8 Vold og trusler 12,9 13,4 14,8 25,1 24,9 23,4 19,4 19,0 19,2 Motorvogntyveri 0,6 0,3 0,2 1,3 2,0 2,3 1,0 1,1 1,3 Simple/grove tyverier 67,3 70,3 68,5 56,6 52,4 53,5 61,5 61,6 60,8 Ran 3,0 2,2 1,3 8,5 13,2 13,9 6,0 7,6 7,8 Skadeverk 0,2 0,2 0,0 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 Heleri 0,4 0,8 0,2 0,8 0,2 0,9 0,6 0,5 0,5 Trafikkforseelser 1,1 1,4 0,6 0,7 0,3 0,9 0,9 0,9 0,7 Annet 6,2 5,6 6,4 3,4 4,8 3,4 4,7 5,2 4,8 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= forhold De vanligste lovbruddene innenfor kategorien simple og grove tyverier var grovt tyveri fra person på offentlig sted (lommetyverier). Innenfor denne lovbruddskategorien ble det registrert 245 forhold med et offer under 18 år i Deretter fulgte tyveri av sykkel (149 forhold), tyveri fra skole (130 forhold) og tyveri fra garderobe (119 forhold)

18 De fleste ranene som ungdom under 18 år var offer i 2007 var simple ran etter strl. 267 (111 forhold). Det ble registrert 13 grove ransforhold etter strl. 268 med en fornærmet i denne aldersgruppen. Antallet ransforhold med et offer i denne aldersgruppen er ganske stabilt med bildet i Det er flest gutter som blir ofre for ran. Dette var tilfelle i 93,0 % av ransforholdene i Andelen er høyere enn i 2007 da den lå på 86,1 %. Innenfor kategorien vold og trusler var det vanligste lovbruddet som barn og ungdom under 18 var offer for i 2007 legemsfornærmelse etter strl. 228, 1. ledd (220 forhold), fulgt av trusler etter strl. 227 (100 forhold). Av truslene var 13 med kniv og 10 med skytevåpen. Det ble registrert noen flere trusler med skytevåpen i denne aldersgruppen sammenliknet med i Det ble registrert 47 legemsbeskadigelser (strl. 229), hvorav 8 var med kniv. Det ble registrert 16 legemsfornærmelser med skadefølge (strl. 228, 2. ledd). Det ble registrert tre forhold for grov legemsbeskadigelse (strl. 231). Det ble registrert to drap av personer under 18 år. Dette dreide seg om en familietragedie hvor en far drepte sin ektefelle og to små barn. De involverte var irakiske statsborgere. Innenfor seksuallovbrudd er det vanligste enkeltstående lovbruddet med et offer under 18 år seksuelt krenkende/uanstendig adferd og blotting. Det ble registrert 41 forhold av denne typen i Det var noen færre sammenliknet med i 2007 da det ble registrert 55 forhold. Ser vi på de mer alvorlige lovbruddene ble det registrert 25 ofre for voldtekt og 2 ofre for voldtektsforsøk. Tilsvarende ble det registrert 28 ofre for voldtekt (inkludert forsøk) i Antall registrerte unge ofre er med andre ord svært stabilt. Ser vi på kjønnsfordelingen blant registrerte ofre under 18 år for voldtekt (inkludert forsøk) var det 26 jenter og en gutt. Av voldtektsofrene fra 2008 var det 20 som var offer for voldtekt etter strl og 2. ledd og fem som var offer etter strl ledd. Sistnevnte kategori dekker voldtekter som er spesielt grove og krenkende. Voldtekter som begås av flere i fellesskap plasseres også i denne kategorien. De fem ofrene for denne type voldtekt er alle jenter som blir voldtatt av to eller flere gutter. Gjerningspersonene er i alle tilfellene relativt unge og i flere tilfeller selv mindreårige. I tre av tilfellene er rus involvert og to skjer i forbindelse med nachspiel. Det ble registrert 14 forhold for seksuell omgang med barn under 14 år og 8 forhold for omgang med barn under 10 år (begge etter strl. 195). Det ble registrert 7 forhold for seksuell omgang med barn under 16 år (strl. 196). Det kan også nevnes at det ble registrert to forhold for kjøp av seksuelle tjenester fra person under 18 år (strl. 203) Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år Det vanligste lovbruddet som kriminalitetsofre i alderen fra 18 til 23 år var utsatt for i 2008 var simple og grove tyverier (66,3 %). Dette gjaldt både for guttene (57,4 %) og for jentene (73,6 %). Dette er stabilt med fordelingen året før. Det nest vanligste lovbruddet ofrene i denne alderen var utsatt for var vold og trusler (12,8 %). Dette gjaldt både for guttene (16,0 %) og for jentene (10,2 %). Tabell 17. Kriminalitetsprofil for lovbrudd registrert med en fornærmet fra år i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt Ungdom år Bedrageri 3,3 3,8 3,9 4,2 4,7 5,3 3,8 4,2 4,5 Seksuallovbrudd 2,5 3,0 2,6 0,2 0,2 0,2 1,4 1,7 1,5 Vold og trusler 9,8 9,5 10,2 15,2 16,1 16,0 12,4 12,5 12,8 Motorvogntyveri 1,7 1,4 1,3 5,2 4,2 4,2 3,4 2,7 2,6 Simple/grove tyverier 73,1 73,1 73,6 61,5 60,5 57,4 67,4 67,3 66,3 Ran 1,3 1,0 1,0 5,0 5,2 6,6 3,1 2,9 3,5 Skadeverk 1,0 0,9 0,8 2,1 1,3 1,9 1,5 1,1 1,3 Heleri 0,5 0,6 0,4 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 Trafikkforseelser 1,4 0,9 0,8 1,7 1,5 2,0 1,6 1,2 1,3 Annet 5,2 6,0 5,5 4,1 5,3 5,4 4,7 5,7 5,5 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= forhold Det klart vanligste lovbruddet som unge i alderen år var offer for i 2008 var grovt tyveri fra person på offentlig sted, såkalte lommetyverier. I 2008 ble det registrert 1732 forhold for dette med en fornærmet i denne aldersgruppen. Dette utgjorde 25,9 % av alle forholdene som personer i denne alderen var offer for i løpet av året. Andelen er ganske stabil sammenliknet med i 2007 da den lå på 26,8 % (1753 forhold). Av andre vinningslovbrudd som personer i denne aldersgruppen ofte var utsatt for i 2008 kan nevnes tyveri av sykkel (271 forhold), tyveri fra restaurant/kafé (271 forhold) og grovt tyveri fra bil/motorkjøretøy (247 forhold). Innenfor vold og trusler var det vanligste legemsfornærmelse etter strl. 228, 1. ledd (311 forhold), fulgt av legemsbeskadigelser etter strl. 229 (220 forhold) og trusler etter strl. 227 (205 forhold). Av legemsbeskadigelsene var 33 med kniv og 2 med skytevåpen. Av truslene var 44 med kniv og 13 med skytevåpen. Innenfor begge kategorier ble det registrert noen flere forhold som involverte bruk av kniv sammenliknet med i Enkelte av legemsbeskadigelsene var svært grove. I ett tilfelle fikk offeret svært alvorlige lammelser. Det ble registrert 8 forhold for forsøk på drap (strl. 233, jfr. par 49). Det ble i tillegg registrert ett forhold for uaktsomt drap (strl. 239). I dette tilfelle dreide det seg om uaktsomt å ha hjulpet noen i å sette en overdose med sprøyte. Det ble registrert 66 forhold for voldtekt (inkludert forsøk) med et offer i denne aldersgruppen i Det ble registrert 50 forhold for voldtekt etter strl. 192, 1. og 2. ledd og 3 forhold etter strl. 192, 3. ledd (spesielt grove og krenkende voldtekter). De tre voldtektene i sistnevnte kategori skjedde alle i tilknytning til nachspiel og rus. I et av disse tilfellene dreide det seg om en gruppevoldtekt. I tillegg til voldtektene ble det i 2008 registrert 13 forhold for forsøk på voldtekt (strl. 192, jfr. par 49)

19 18 Antallet i 2007: 73. Andel i 2007: 25,9 %. 19 Fra 27 av totalt 282 forhold i Fra 16 til 23 forhold, og fra 6,2 til 9,5 %. 21 Økning henholdsvis fra 5 til 15 forhold og fra 14 til 25 forhold. 22 Nedgang henholdsvis fra 21 til 12 forhold og fra 30 til 23 forhold Ran og vold med unge ofre gjerningssted De fleste ran i 2008 med et offer under 24 år skjedde i Sentrum eller i de sentrumsnære bydelene. Ett av tre slike ran fant sted i Sentrum. Sammenliknet med 2007 var det også en markant økning både i antall ran og i andel ran som skjedde der. 18 Det var også en økning i antall og andel i Gamle Oslo. 19 Økningen fra 2007 i forhold med fornærmet for ran under 24 år har i all hovedsak kommet i disse to områdene. Mange av ranene i disse områdene skjedde rundt Oslo S og på Vaterland, Grønland og Nedre Grünerløkka. Kartene som viser gjerningssted med unge utsatt for fysisk vold gjenspeiler det samme bildet som for gjerningspersoner for vold: For fornærmede i alderen år skjedde de fleste forhold i Sentrum eller i sentrumsnære bydeler, mens forhold med fornærmede under 18 år var mer spredt utover i bydelene. Det var i Sentrum likevel en økning av antall forhold med fornærmede under 18 år sammenliknet med 2007, og en økning i andel forhold som fant sted der. 20 Det var for øvrig en økning i antall forhold i bydelene Vestre Aker og Alna. 21 Nedgangen var størst i bydelene Nordstrand og Gamle Oslo. 22 Bydelene Østensjø, Alna og Søndre Nordstrand hadde flest slike forhold i 2008, i tillegg til Sentrum. Når det gjelder ofre for vold i alderen år, var det bydelene St.Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo som sammen med Sentrum utpekte seg med mange forhold i Bydel Grünerløkka hadde også en økning fra 37 forhold i 2007 til 55 i Bydelene Nordstrand og Ullern hadde færrest forhold

20 6. Rusmidler blant ungdom 6.1. Alkohol og illegale rusmidler - bruk og holdninger I denne delen presenteres data om bruk og holdninger til rusmidler blant ungdom i alderen år. Data er hentet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Kildene er databasen RusStat rusmiddelstatistikk på nett ( og publikasjonen Rusmidler i Norge Bryhni, Anders (red.) (2008). Rusmidler i Norge Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). 24 Respondentene er her spurt om hvor gamle de var første gang de drakk så mye som en flaske øl, en desiliter vin eller en kvart desiliter brennevin Bruk av alkohol blant ungdom i alderen år Andelen ungdom i alderen år som oppgir å ha drukket alkohol er stabil over tid i følge undersøkelsene fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). I den siste undersøkelsen oppga 79 % av ungdom i Oslo at de hadde drukket alkohol. Andelen var noe høyere hos jenter (80 %) enn hos gutter (76 %). Tallene varierer ikke mye fra landet som helhet. Tabell 18. Andel av ungdom i Oslo i alderen år som har drukket alkohol, fordelt på kjønn og alder Prosent. Kilde: SIRUS. År Kjønn/alder Gutter Jenter Alle Gjennomsnittsalderen for første gangs bruk av alkohol er i følge disse undersøkelsene stabil over tid. Ungdom i alderen år i Oslo var i gjennomsnitt 14 år første gang de drakk øl, mens de var 15 år første gang de drakk vin eller brennevin. Dette er ganske likt som i landet for øvrig. Tabell 19. Gjennomsnittsalder for første gangs bruk av alkohol blant ungdom i Oslo, fordelt på drikkesort Kilde: SIRUS. 24 År Drikkesort Øl 14,4 14,4 14,3 14,2 14,4 14,3 14,5 14,5 14,5 14,6 14,8 Vin 14,9 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9 15,5 15,1 15,1 15,2 15,5 Brennevin 15,1 15,0 15,0 15,0 15,1 14,9 15,2 15,1 15,2 15,3 15,

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 DRAP I NORGE 2009 2018 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2018 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2009 2018

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge OSLO POLITIDISTRIKT Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge Monica Larsen, Manglerud, Enhet Øst politistasjon, Oslo politidistrikt BUPA Fagdag 14.06.19 21.06.2019 Side 1 OSLO POLITIDISTRIKT Enhet

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Voldtekt i Oslo 2007

Voldtekt i Oslo 2007 ISBN 978-82-996840-4-0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING...4 INNLEDNING...6 MATERIALET OG METODEN... 6 TOLKNINGSBEGRENSNINGER VED ANMELDELSESTALL... 7 OMFANGET AV VOLDTEKTER I 2007...9 POLITISTASJONSKRETS...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika Rapport basert på data fra Innhold Sammendrag Kapittel. Innledning og metode Rapportens formål og avgrensninger Datagrunnlag Analysen Begrensninger i datamaterialet og rapporten 9 9 9 Kapittel. Den registrerte

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Innhold Innledning 5 Kort oppsummert 6 Metode 9 Overordnet bilde 11 Utvalgte kriminalitetsområder i 2018 15 Narkotika 15 Vold 19 Annen 22 Sedelighet 23 Når

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

Ung i Oslo Ola Melbye Pettersen, Actis-konferanse, Oslo kongressenter

Ung i Oslo Ola Melbye Pettersen, Actis-konferanse, Oslo kongressenter Ung i Oslo 2018 Ola Melbye Pettersen, 12.12.2018 Actis-konferanse, Oslo kongressenter Ola Melbye Pettersen Ansatt ved Kompetansesenter Rus Oslo (KoRus) Jobbet for NOVA/ OsloMet med gjennomføring av Ung

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL En kartlegging av barneog ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 Sør-Vest politidistrikt, 4. april 2017 HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL Rapport 2/2018 Stab for Virksomhetsstyring

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer