INNHOLD. Sammendrag 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Sammendrag 4"

Transkript

1 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning Formål Avgrensning 7 2. Metode Kilder Statistikk Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo Omfanget av barn og unge som gjerningsperson Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Ran, vold og narkotika gjerningspersoner under 18 år Ran Fysisk vold Narkotika Ran, vold og narkotika gjerningssted Tagging Kriminalitet som rammer barn og unge Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år Ran og vold med unge ofre gjerningssted Rusmidler blant ungdom Alkohol og illegale rusmidler - bruk og holdninger Bruk av alkohol blant ungdom i alderen år Bruk av illegale stoffer blant ungdom i alderen år Holdninger til legalisering av cannabis blant ungdom i alderen år Kombinasjonsbruk av alkohol og cannabis Trender innenfor rus Rus og kriminalitet blant ungdom i sentrum sett fra Uteseksjonen Anabole steroider Ungdom med innvandrerbakgrunn og rus Internettbutikker Mobbing, trusler og vold i en digital verden Mobbing og trusler via digitale medier Trusler og vold mot skoler Unge gjengangere Unge gjengangere i Unge gjengangere i 2007 lovbrudd i Barne- og ungdomskriminaliteten i de nordiske hovedstedene Barn og unge som ofre for kriminalitet i Oslo Omfanget av barn og unge som ofre for kriminalitet Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år Avslutning 65 Vedlegg 66 Child and youth crime in Oslo 2008 summary 68 3 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2009

2 Sammendrag I 2008 sto unge under 24 år for 26,9 % av de anmeldte forholdene i Oslo politidistrikt, mens den tilsvarende andelen i 2007 var på 28,0 %. Barn og unge under 18 år sto for 7,3 %, mens andelen i 2007 lå på 8,4 %. I 2008 ble 1573 personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2007 var Av de registrerte personene i 2008 var 69,4 % gutter og 30,6 % jenter. De registrerte personene under 18 år ble anmeldt for totalt 2708 straffbare forhold i Det tilsvarende antallet i 2007 var Det var en nedgang i antall registrerte forhold både blant jenter og gutter og i aldersgruppen under 15 år og år sammenliknet med i Flertallet av ungdommene under 18 år som ble registrert for straffbare forhold i 2008 ble kun anmeldt for ett forhold (70,4 %). Kun et fåtall ungdommer registreres for mange straffbare forhold. I 2008 ble 3516 personer i alderen år registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2007 var Av de registrerte personene i 2008 utgjorde guttene 80,7 % og jentene 19,3 %. De registrerte personene i alderen år ble anmeldt for totalt 7350 straffbare forhold i Det tilsvarende antallet i 2007 var Naskeri er det vanligste lovbruddet begått av unge jenter. I 2008 utgjorde naskeri 70,1 % av lovbruddene blant jenter under 15 år og 36,9 % blant jenter i alderen år. Vold og trusler er det nest vanligste lovbruddet begått av jenter under 15 år, med en andel på 13,7 %. Blant jenter i alderen år er det nest vanligste lovbruddet narkotika med en andel på 18,2 %, fulgt av vold og trusler med en andel på 16,7 %. Blant gutter under 15 år er det vanligste lovbruddet vold og trusler med en andel på 27,0 %, fulgt av naskeri og skadeverk med henholdsvis 23,7 % og 16,5 %. Blant gutter i alderen år er det vanligste lovbruddet vold og trusler med en andel på 19,9 %, fulgt av narkotika med en andel på 16,2 %. I aldersgruppen 18 til 23 år er det narkotika som utgjør den høyeste andelen av lovbruddene, både for guttene og jentene. I 2008 utgjorde narkotika 20,3 % av forholdene for guttene og 15,7 % for jentene. Dernest var trafikkforseelser (15,7 %) og vold/trusler (13,8 %) det vanligste for guttene, mens naskeri (15,2 %) og simple/grove tyverier (10,9 %) var det vanligste for jentene. Det ble i 2008 registrert 97 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Antallet var lavere enn det som har vært vanlig gjennom den siste tiårsperioden. Toppen var i 1999 da det ble registrert hele 308 ransforhold med en mistenkt/siktet under 18 år. Enkelte ungdommer ble registrert for flere ran i løpet av året. Totalt var det 64 ulike gjerningspersoner under 18 år i Dette er det laveste antall gjerningspersoner siden Det ble i 2008 registrert totalt 388 forhold for fysisk vold (liv, legeme, helbred) hvor gjerningspersonen var under 18 år. Antall voldsforhold med gjerningsperson under 18 år ligger på et stabilt høyt nivå. Enkelte ungdommer ble anmeldt for fysisk vold flere ganger i løpet av året. Totalt ble 302 ulike personer under 18 år anmeldt i Det ble i løpet av 2008 registrert 336 narkotikaforhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette er et noe lavere antall enn det som ble registrert i perioden , men høyere enn for årene før Enkelte ungdommer ble anmeldt for narkotika flere ganger i løpet av året. Totalt ble 216 ulike personer under 18 år anmeldt i I 2008 ble unge under 24 år registrert som fornærmet i 18,8 % av de registrerte forholdene i Oslo politidistrikt. Dette er svært stabilt sammenliknet med i 2007 da andelen var på 18,7 %. Barn og unge under 18 år ble registrert som fornærmet i 4,1 % av de registrerte forholdene. Dette er ganske stabilt sammenliknet med i 2007 da andelen lå på 4,4 %. I 2008 ble til sammen 1783 personer under 18 år registrert som fornærmet i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Av disse var 53,3 % gutter og 46,7 % jenter. Det ble registrert 743 fornærmede under 15 år og 1040 fornærmede i alderen år. I 2008 ble til sammen 6105 personer i alderen år registrert som fornærmet i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Av disse var 45,1 % gutter og 54,9 % jenter. Det vanligste lovbruddet som gutter under 15 år ble utsatt for i 2008 var simple og grove tyverier (39,9 %), fulgt av vold og trusler (35,7 %). Blant jentene var det vanligste simple og grove tyverier (46,2 %) fulgt av seksuallovbrudd (22,2 %) og vold og trusler (19,7 %). Blant unge jenter er andelen av kriminalitetsofrene som utsettes for seksuallovbrudd høy sammenliknet med eldre aldersgrupper. Blant ofre i aldersgruppen år var simple og grove tyverier det klart vanligste lovbruddet som man ble utsatt for, med en andel på 68,5 % for jentene og 53,5 % for guttene. Deretter fulgte vold og trusler med en andel på 14,8 % for jentene og 23,4 % for guttene. Det var også i denne aldersgruppen en del av de registrerte ofrene blant jenter som ble utsatt for seksuallovbrudd (7,5 %). Det vanligste lovbruddet som ofre i alderen fra 18 til 23 år var utsatt for i 2008 var simple og grove tyverier (66,3 %). Dette gjaldt både for guttene (57,4 %) og for jentene (73,6 %). Det nest vanligste lovbruddet ofre i denne alderen var utsatt for var vold og trusler (12,8 %). Dette gjaldt både for guttene (16,0 %) og for jentene (10,2 %). Andelen ungdom som oppgir at de har brukt alkohol har vært stabil i lang tid. Alkoholkonsumet blant unge har derimot steget. Drikkemønsteret til gutter og jenter har blitt mer like. Hasj er det vanligste illegale rusmidlet blant ungdom i alderen år. I Oslo oppga 17,2 % av ungdommene i 2008 at de hadde prøvd hasj. På landsbasis lå andelen på 10,5 %. Andelen som oppgir at de har prøvd hasj har tidligere ligget høyere i Oslo. I samme aldersgruppe oppga 4,1 % av ungdommene at de har brukt kokain, mens 2,8 % oppga at de har brukt amfetamin. For begge stoffer har prosentandelen ligget høyere tidligere. Noen få ungdommer står for en relativt stor andel av den totale registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. De tjue ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold i 2008 sto for 12,4 % av den registrerte kriminaliteten begått av ungdom under 18 år. De femti ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold i 2008 sto for til sammen 21,0 % av den registrerte kriminaliteten begått av ungdom under 18 år. De fleste unge gjengangere er gutter. Likeledes er de fleste norske statsborgere. De er født og oppvokst i Norge, men majoriteten har likevel ikke-norsk landbakgrunn (dvs. at deres foreldre har innvandret til landet). Mange av gjengangerne oppholder seg mye i Oslo sentrum og begår mye av kriminaliteten her. Flere av gjengangerne kjenner hverandre og begår kriminalitet sammen. 4 5

3 1. Innledning 1.1. Formål Målet med denne trendrapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Dette er et tverretatlig samarbeid om kriminalitetsforebygging blant barn og unge i Oslo. 1 Dette er det fjerde året på rad at politiet og kommunen sammen publiserer en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten. 2 Arbeidet med rapporten har vært organisert med en tverretatlig arbeidsgruppe. Ledelse og redaksjon har vært lagt til Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Målet med rapporten er: Å kartlegge barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, herunder rusproblematikk. Å bidra til kunnskap i forhold til valg av innsatsområder og målsetninger i det forebyggende arbeidet, samt i forhold til ressursstyring. Å bedre samarbeidet og informasjonsflyten mellom politiet og kommunale etater som arbeider med forebygging blant barn og unge. Å bidra til at relevant kunnskap som er spredt på ulike sektorer samles for å få et bredere bilde av situasjonen og aktuelle trender. 1 For mer informasjon om dette samarbeidet, se SaLTo årsmelding 2008 (Oslo politidistrikt og Oslo kommune 2009). Årsmeldingen er tilgjengelig blant annet på oslo.no. 2 Rapportene som ble utgitt i henholdsvis 2006, 2007 og 2008 er tilgjengelige på nettsidene til Oslo politidistrikt og Oslo kommune og på SaLTo-samarbeidets nettside oslo.no. 3 Blant annet gjennom etableringen av det byomfattende tiltaket Unge gjengangere, et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune. For mer informasjon, se SaLTo årsmelding 2008 (www.salto.oslo.no). Rapporten tar for seg både den kriminaliteten som begås av barn og ungdom, og den kriminaliteten som barn og ungdom utsettes for. Det rettes i år, som i fjor, et spesielt fokus på unge som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Arbeidet med gjengangerproblematikk er spesielt vektlagt innenfor rammen av SaLTo-samarbeidet i Dette var også et satsningsområde i Avgrensning Rapporten omhandler barn og ungdom opp til og med fylte 23 år. Denne avgrensningen er gjort fordi tiltak iverksatt før fylte 18 år i følge Lov om barneverntjenester kan opprettholdes eller erstattes av andre tiltak til og med fylte 23 år. Det er likevel lagt spesiell vekt på gruppen under 18 år (mindreårige). Statistikken som presenteres i rapporten er tredelt i forhold til alder under 15 år, år og år. Personer under 15 år er ikke strafferettslig ansvarlige, men begår likevel kriminelle handlinger og har behov for oppfølging. 6 7

4 4 Dette betyr at straffbare forhold begått i Oslo av barn og unge som er bosatt utenfor byen er inkludert i tallmaterialet, mens forhold begått utenbys av barn og unge bosatt i Oslo ikke er inkludert. Av de straffbare forholdene som ble begått i Oslo av barn og unge under 18 år i 2008 var 83 % registrert på personer med bostedskommune Oslo. Andelen økte til 90 % dersom man ser Oslo og Akershus under ett. 5 En undersøkelsessak kan dreie seg om et straffbart forhold. I disse tilfellene vil saken på et senere tidspunkt bli kodet om til den aktuelle lovbruddskategorien. 6 For mer om kriminalstatistikk og om straffesaksregisteret (STRASAK), se Sætre, Marianne (2007). Analyser av kriminalitet: En innføring i data og metoder i samfunnsvitenskapelige og strategiske kriminalanalyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2. Metode 2.1. Kilder Rapporten baserer seg på kvantitative og kvalitative data. Videre baserer den seg på både foreliggende sekundærlitteratur og primærdata laget spesielt for denne rapporten. De kvantitative data består av statistikk fra politiets straffesaksregister (STRASAK), russtatistikk fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oslo kommune. De kvalitative data består av samtaler med polititjenestemenn og kommunalt ansatte som arbeider forebyggende overfor barn og ungdom. I tillegg refereres en del foreliggende forskning Statistikk Statistikken som viser kriminalitetsutviklingen er basert på statistikker fra politiet og egenprodusert statistikk laget på grunnlag av manuelle søk i straffesaksregisteret (STRASAK). Disse søkene er gjort ved hjelp av analyseprogrammet PAL for STRASAK. Basen det søkes i er dynamisk og oppdateres en gang i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer kan føre til noe variasjon i tallene (f.eks. grunnet oversendelse av saker mellom politidistrikter eller omkoding av saker). I tilfeller hvor det foreligger slike variasjoner i tallene som presenteres i denne rapporten er dette påpekt spesielt. Avvikene er som oftest små. Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og ungdom er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og domfelte som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2008 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. 4 Såkalte undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. 5 Saker som er foreldet og saker hvor det er et stort avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning er også trukket ut. Uttrekkene av kriminalitet som barn og ungdom er offer for er gjort ved å søke ut fornærmede som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2008 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. Undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. Statistikken viser den registrerte kriminaliteten. Innenfor flere typer av kriminalitet vil det være mørketall fordi de straffbare forholdene ikke oppdages eller fordi de av ulike andre årsaker ikke blir anmeldt til politiet. Når det i statistikken henvises til forhold eller anmeldte forhold siktes det til noe annet enn anmeldelser. Flere personer kan bli mistenkt eller siktet i en og samme sak. Her behandles disse som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. I og med at det må være en knytning mellom sak og person for å kunne avgjøre hvorvidt forholdene er begått av barn og ungdom, omhandles her kun de tilfellene hvor gjerningspersonen var kjent på det tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret ble gjort. Betegnelsen gjerningsperson brukes i rapporten om personer som har status som mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Det er viktig å presisere at dette ikke innebærer at personene er formelt tiltalt eller dømt. Statistikken gir et bilde av gjerningspersonene slik de framtrer på tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret er gjort Samtaler En del data i rapporten er basert på kvalitativ informasjon fra samtaler med personer som arbeider forebyggende opp mot eller som på annen måte besitter kunnskap om barne- og ungdomskriminalitet eller rusproblematikk. Samtalene har vært av uformell karakter. 8 9

5 7 Plandatabasen, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune (http://www. utviklings-ogkompetanseetaten. oslo.kommune.no/ oslostatistikken/). 8 ibid. 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Folketallet i Oslo var pr. 1. januar 2008 på innbyggere. 7 Innbyggertallet økte med personer i løpet av Dette tilsvarer en vekst på 2,7 %. Dette er en noe sterkere vekst enn i 2007, da innbyggertallet økte 2,2 % ( personer). Bydelene med de høyeste andelene barn og unge under 20 år er Søndre Nordstrand (32,5 %), Stovner (27,8 %) og Vestre Aker (26,0 %). Lavest andel har bydelene St. Hanshaugen (12,4 %), Frogner (12,4 %) og Sagene (14,2 %). For Oslo som helhet er det 22,0 % av befolkningen som er under 20 år. Bydelene med det høyeste antallet barn og unge under 20 år i absolutte tall er Søndre Nordstrand (11 462), Nordstrand (11 411) og Alna (11 396). De laveste tallene har St. Hanshaugen (3 919), Sagene (4 784) og Frogner (6 100). Tabell 1. Folkemengden i bydelene pr. 1. januar 2009, etter aldersgruppe år år år år år år år år 80+ år I alt 1. Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum Marka UFB/uten kode I alt

6 9 Alderskategoriene er delt inn i grupper på tre år. Unntakene er følgende kategorier: under 15 år, år, år, år, 90 år eller eldre. 4. Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo I denne delen presenteres statistikk over unge gjerningspersoner registrert i Oslo politidistrikt i Gjerningsperson brukes her om personer som er mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Dette innebærer ikke at personene er formelt tiltalt eller dømt (jfr. punkt 2.2.) Omfanget av barn og unge som gjerningsperson I 2008 sto unge under 24 år for 26,9 % av registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt. Den tilsvarende andelen i 2007 var på 28,0 % og i 2006 på 27,7 %. Barn og unge under 18 år sto for 7,3 % av de anmeldte forholdene. Den tilsvarende andelen i 2007 var på 8,4 % og i 2006 på 6,7 %. Det er flest anmeldte forhold med kjent gjerningsperson i aldersgruppen år, fulgt av aldersgruppene år og år. Spredningen i alderen til de registrerte gjerningspersonene i Oslo politidistrikt i 2008 var stor. Den eldste personen var 96 år, mens den yngste var 4 år. Figur 1. Registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2008 etter mistenkte/siktedes alder. Gruppert. (N=37322 forhold) år eller eldre år år år år år år år år år år år år år år år år år år Under 15 år Gjerningspersoner under 18 år Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år gikk noe ned i 2008 sammenliknet med de to foregående årene. I 2008 ble totalt 1573 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mens det tilsvarende tallet for 2007 var Av de 1573 personene var 69,4 % gutter (1092 personer) og 30,6 % jenter (481 personer). Dette er noenlunde stabilt med tidligere år. Tabell 2. Antall personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt for årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,1 32,7 30,6 33,6 30,2 Gutter ,5 67,3 69,4 66,4 69,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,0 26,1 28,0 31,8 30,8 Gutter ,0 73,9 72,0 68,2 69,2 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,6 28,1 28,8 32,3 30,6 Gutter ,4 71,9 71,2 67,7 69,4 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 De 1573 unike gjerningspersonene under 18 år i 2008 ble registrert for til sammen 2708 straffbare forhold. Dette er en relativt stor nedgang sammenliknet med i 2007 da det ble registrert 3233 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Totalt dreide det seg i 2008 om 2054 forhold for guttene (75,8 %) og 654 forhold for jentene (24,2 %). Det var en nedgang i antall straffbare forhold registrert i både aldersgruppen under 15 år og år sammenliknet med i Dette gjaldt både blant jenter og gutter

7 Tabell 3. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer under 18 år ble mistenkt/siktet i årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Tabell 4. Antall straffbare forhold begått av den enkelte ungdom under 18 år i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,6 28,7 30,3 29,3 26,2 Gutter ,4 71,3 69,7 70,7 73,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,7 18,9 21,2 24,4 23,3 Gutter ,3 81,1 78,8 75,6 76,7 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,7 21,2 23,4 25,7 24,2 Gutter ,3 78,8 76,6 74,3 75,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Flertallet av de registrerte gjerningspersonene under 18 år i 2008 ble kun registrert for ett enkelt straffbart forhold i løpet av året. Dette var tilfelle for 70,4 % av gjerningspersonene, henholdsvis 65,7 % av guttene og 81,3 % av jentene. Dette var relativt stabilt sammenliknet med i Sammenliknet med året før var det noen flere personer under 18 år som ble registrert to ganger i løpet av året, mens noen færre ble registrert tre ganger. Kun få ungdommer ble registrert med flere forhold enn dette. I 2008 var det 28 ungdommer som ble registrert med 7-10 forhold (mot 37 året før), 15 med forhold (mot 14 året før) og kun en person med over 20 forhold (mot fem personer året før). Det var således en liten nedgang i antall ungdommer under 18 år som ble registrert med mange straffbare forhold. Antall forhold Antall jenter Antall gutter Totalt År Over N= antall personer Antall forhold Antall jenter % Antall gutter % Totalt % År ,0 79,7 81,3 67,6 67,6 65,7 70,0 71,5 70,4 2 14,0 9,8 10,8 15,7 14,0 17,5 15,2 12,6 15, ,1 9,3 6,9 12,4 14,4 13,3 11,5 12,7 11, ,6 1,0 0,6 2,8 2,5 2,3 2,1 2,1 1, ,2 0,2 0,4 1,2 1,1 1,2 0,9 0,8 1,0 Over 20 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= antall personer Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Antall unge i alderen år registrert for straffbare forhold var noe lavere i 2008 enn det var i Til sammen ble 3516 personer i denne aldersgruppen registrert for straffbare forhold i 2008, mens dette gjaldt 3718 personer i Av personene som ble registrert i denne aldersgruppen i 2008 var 80,7 % gutter og 19,3 % jenter. Jenteandelen var noe høyere enn i de foregående årene. Det er også registrert flere jenter i denne aldersgruppen i absolutte tall. Tabell 5. Antall personer mellom 18 og 23 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent År Jenter ,3 17,2 19,3 Gutter ,7 82,8 80,7 Totalt ,0 100,0 100,

8 Det totale antall straffbare forhold registrert med en gjerningsperson i denne aldersgruppen gikk også noe ned siden året før. I 2008 ble det registrert totalt 7350 straffbare forhold med en gjerningsperson i denne alderen, mens det tilsvarende antallet i 2007 var 7695 forhold. Gutter sto for 84,2 % av de registrerte forholdene i denne aldersgruppen i 2008, mens jenter sto for 15,8 %. Jenteandelen var også her noe høyere enn i foregående år. Tabell 6. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer mellom 18 og 23 år ble mistenkt/siktet i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent År Jenter ,3 14,2 15,8 Gutter ,7 85,8 84,2 Totalt ,0 100,0 100, Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Naskeri var i 2008 det vanligste lovbruddet blant unge jenter. Dette utgjorde 70,1 % av lovbruddene blant jenter under 15 år og 36,9 % blant jenter i alderen år. Vold og trusler var det nest vanligste lovbruddet blant jenter under 15 år (13,7 %). Blant jenter i alderen år var det nest vanligste lovbruddet narkotika (18,2 %), fulgt av vold og trusler (16,7 %). Blant gutter under 15 år var det vanligste lovbruddet vold og trusler (27,0 %), fulgt av naskeri (23,7 %) og skadeverk (16,5 %). Blant gutter i alderen år var det vanligste lovbruddet vold og trusler (19,9 %), fulgt av narkotika (16,2 %). Tabell 8. Kriminalitetsprofil for lovbrytere under 15 år i 2006, 2007 og 2008, etter kjønn. Prosent. Blant de registrerte personene i denne aldersgruppen ble 62,7 % kun anmeldt for ett straffbart forhold i Dette var tilfelle for 73,2 % av jentene og 60,2 % av guttene. Dette er svært likt situasjonen i En del personer i denne alderen ble registrert med mange forhold i løpet av året. Til sammen ble 518 personer registrert med 3-7 forhold, 87 personer med 7-10 forhold, 56 personer med forhold og 15 personer med over 20 forhold. Mønsteret er noenlunde stabilt sammenliknet med foregående år. Tabell 7. Antall straffbare forhold begått av den enkelte ungdom f.o.m. 18 år t.o.m. 23 år i Oslo politidistrikt i 2006, 2007 og Absolutte tall og prosent. Antall forhold Antall jenter Antall gutter Totalt År Over N= antall personer Antall forhold Antall jenter % Antall gutter % Totalt % Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom under 15 år Narkotika 6,1 1,2 2,0 2,4 2,0 1,9 3,6 1,8 1,9 Bedrageri 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 2,8 0,9 0,7 2,1 Vold og trusler 12,2 15,9 13,7 20,4 18,7 27,0 17,9 17,8 23,5 Motorvogntyveri 0,0 0,0 0,0 1,2 4,4 2,3 0,9 3,1 1,7 Simple/grove tyverier 3,8 4,5 3,4 6,9 11,6 9,2 6,0 9,5 7,7 Ran 0,0 2,0 1,0 4,7 8,6 3,5 3,3 6,7 2,8 Skadeverk 7,5 4,9 4,4 20,8 16,3 16,5 16,8 13,0 13,4 Naskeri 66,2 62,2 70,1 29,6 20,8 23,7 40,7 32,9 35,8 Heleri 0,0 0,8 1,0 1,0 3,7 0,7 0,7 2,9 0,8 Trafikkforseelser 1,9 2,4 0,5 4,7 5,7 3,1 3,8 4,8 2,4 Kniv og våpen 0,0 0,4 0,0 1,8 4,0 3,0 1,3 3,0 2,2 Utlendingsloven 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,9 0,1 0,2 0,6 Annet 2,3 5,7 3,9 4,5 2,9 5,6 3,8 3,7 5,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (N=) (213) (246) (204) (490) (595) (575) (703) (841) (779) År ,7 72,5 73,2 59,2 60,3 60,2 61,9 62,4 62,7 2 13,1 14,9 14,3 18,0 18,5 19,0 17,1 17,9 18, ,3 10,5 9,7 17,1 16,5 15,9 15,9 15,4 14, ,9 0,9 1,3 3,4 3,0 2,7 3,0 2,7 2, ,8 1,3 1,2 2,1 1,3 1,7 1,8 1,3 1,6 Over 20 0,2 0,0 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= antall personer

9 Tabell 9. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2006, 2007 og 2008, etter kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom år Narkotika 19,4 15,1 18,2 17,1 14,9 16,2 17,6 14,9 16,6 Bedrageri 2,3 1,7 1,1 1,8 0,8 0,9 1,9 1,0 1,0 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 1,4 0,5 0,1 1,0 Vold og trusler 11,8 14,6 16,7 20,1 18,0 19,9 18,3 17,2 19,1 Motorvogntyveri 0,2 0,2 0,0 1,6 3,0 1,8 1,3 2,3 1,3 Simple/grove tyverier 7,4 6,7 6,2 9,3 8,0 7,8 8,9 7,7 7,5 Ran 1,7 0,9 1,3 6,6 7,0 4,7 5,5 5,5 3,9 Skadeverk 5,5 1,5 2,7 9,6 6,7 7,4 8,7 5,4 6,3 Naskeri 34,7 32,0 36,9 7,9 7,9 10,9 13,6 13,8 17,0 Heleri 1,9 2,2 1,1 2,4 4,4 3,7 2,3 3,9 3,1 Trafikkforseelser 2,1 1,9 2,2 7,7 9,0 10,3 6,5 7,3 8,4 Kniv og våpen 0,4 0,7 0,4 2,0 3,6 3,1 1,7 2,9 2,5 Utlendingsloven 1,1 0,0 0,9 1,8 0,8 1,8 1,6 0,6 1,6 Annet 11,6 22,6 12,2 11,5 15,7 10,3 11,5 17,3 10,7 Totalt (N=) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (475) (584) (450) (1767) (1808) (1479) (2242) (2392) (1929) Gjerningspersoner fra 18 til 23 år I aldersgruppen 18 til 23 år var det narkotika som utgjorde den høyeste andelen av lovbruddene i 2008, både for gutter og jenter (henholdsvis 20,3 % og 15,7 %). Dernest var trafikkforseelser (15,7 %) og vold/trusler (13,8 %) det vanligste for guttene, mens naskeri (15,2 %) og simple/grove tyverier (10,9 %) var det vanligste for jentene. Kriminalitetsprofilen har vært relativt stabil i denne aldersgruppen de tre siste årene. Det er en relativt høy andel av lovbruddene i denne aldersgruppen som faller inn under samlekategorien annet. En del av disse anmeldelsene dreier seg om ordensforstyrrelser. Tabell 10. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Total Ungdom år Narkotika 18,3 20,5 15,7 22,7 21,6 20,3 22,1 21,5 19,6 Bedrageri 7,2 5,1 6,6 3,0 3,0 2,0 3,6 3,3 2,7 Seksuallovbrudd 0,4 0,3 0,1 0,5 0,8 0,6 0,5 0,8 0,5 Vold og trusler 8,4 8,9 9,6 12,4 12,6 13,8 11,9 12,1 13,2 Motorvogntyveri 1,2 0,6 1,0 1,7 0,9 0,7 1,7 0,8 0,7 Simple/grove tyverier 11,5 8,8 10,9 7,0 8,1 6,7 7,6 8,2 7,3 Ran 0,2 0,6 0,5 2,6 2,4 3,3 2,3 2,1 2,8 Skadeverk 1,6 1,7 1,4 4,3 3,7 4,2 4,0 3,4 3,8 Naskeri 15,6 14,8 15,2 4,9 4,0 5,7 6,3 5,5 7,2 Heleri 3,9 4,5 4,7 3,8 3,6 3,3 3,8 3,7 3,6 Trafikkforseelser 8,9 9,4 8,0 14,7 14,8 15,7 13,9 14,0 14,5 Kniv og våpen 0,5 1,7 1,4 1,4 3,0 3,1 1,3 2,8 2,8 Utlendingsloven 3,7 3,7 7,6 2,5 2,8 3,8 2,7 3,0 4,4 Annet 18,8 19,5 17,1 18,4 18,6 16,7 18,4 18,8 16,7 Totalt (N=) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (1039) (1090) (1161) (6773) (6606) (6189) (7812) (7696) (7350) 18 19

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Flyktninger bosatt 1997-2007 2009/1. Notater

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Flyktninger bosatt 1997-2007 2009/1. Notater 2009/1 Notater Even Høydahl Notater Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Flyktninger bosatt 1997-2007 Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk Innhold Innhold... 1 Figurer...

Detaljer

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov Rapport Politiet mot 2020 Bemannings- og kompetansebehov i politiet FORORD Publikums krav om et mer tilgjengelig og effektivt politi faller sammen med politiets egen beskrivelse av behovet for å styrke

Detaljer

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve 2004/31 Notater 2004 Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve Barn og unge med innvandrerbakgrunn Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk Innhold 1. Innledning... 1 2. Demografi: Barn

Detaljer

POLITIETS OMVERDENSANALYSE

POLITIETS OMVERDENSANALYSE POLITIETS OMVERDENSANALYSE forord / 3 FORORD Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. Ifølge politiets strategi for 2010 2015 skal Politi-

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad HELSEPROFIL FOR OSLO BARN OG UNGE Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon:

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Thomas Haaland Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 NOTAT 2006:107 Tittel: Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Forfatter: Thomas Haaland NIBR-notat: 2006:107 ISSN: 0809-6929

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

ISBN 978-82-8228-012-9

ISBN 978-82-8228-012-9 1 ISBN 978-82-8228-012-9 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet ved Oslo politidistrikts strategiske stab og omhandler alle voldtekter registrert ved politidistriktet 2010. Den er utformet for å danne

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer