Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier."

Transkript

1 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale medier. Hensikten med undersøkelsen har vært å hente innspill fra ungdom via de kanalene ungdom bruker mest for å få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe folk som har narkotikaproblemer på en bedre måte enn i dag. Vi ønsket å vite mer om hva ungdommer generelt mener om dagens narkotikapolitikk, hva de mener om det støtteapparatet som finnes, om informasjon om hjelp til rusavhengige er tilgjengelige nok, og hva ungdommer mener vi kan gjøre for å bedre dagens narkotikapolitikk. Undersøkelsen har hovedsakelig blitt spredd via facebook, og gjennom mail til mange organisasjoner som har blitt bedt om å spre undersøkelsen via sitt kontaktnettverk igjen på facebook og andre sosiale medier. Undersøkelsen ble publisert i slutten av oktober og lå ute i ca en måned. I løpet av denne fikk vi inn i underkant av 500 svar. Svarene indikerer en god spredning i alder, kjønn og geografisk tilhørighet. Over 30% av besvarelsene kommer fra gruppen 22 år og eldre, så rapporten under vil derfor vise både resultatene fra alle respondentene under ett, og resultater som er konsentrert rundt yngre aldersgrupper. Av signifikante fund innledningsvis er det greit å nevne at en unormalt stor andel av de som svarer forteller at de har brukt narkotika, i hovedsak Cannabis. Det kan være flere årsaker til dette. 1) Undersøkelsen har blitt spredd via mange organisasjoners facebooksider, deriblant organisasjoner som arbeider for legalisering av narkotika. Det kan derfor være at en høyere andel av disse har svart på undersøkelsen 2) Det kan være lettere å svare ærlig på en anonym questback-undersøkelse på internett, enn en spørreundersøkelse via skolen, pr telefon, osv Statens institutt for rusforskning (SIRUS) har grundig forskning på bruk av narkotika som viser at svarene på denne undersøkelsen ikke er representativt. SIRUS undersøkelser viser at ungdom i alderen år som oppgir at de noen gang har brukt forskjellige stoffer er langt lavere enn denne undersøkelsen gir uttrykk for. SIRUS rapport forteller at Cannabis, med klar

2 2 margin, er det mest brukte stoffet i Norge. 10,5 % sier de har prøvd cannabis. Sniffing av ulike stoffer som eksempelvis avgasser har vært prøvd av 5,1%. I vår undersøkelse svarer 26,5% i gruppen 18 år og yngre at de har prøvd Cannabis. Kilde: Bruk av narkotiske stoffer - Norge År Stoff Cannabis 18,8 16,9 14, , , ,5 "Sniffet" 6,7 5,4 5,4 4,9 6,4 5,5 1,7 5,5 5,1 Amfetamin o.l. stoffer 3,9 4,6 3,4 4,6 3,5 4,1 3,1 3,2 2,2 Kokain eller "crack" 2,5 1,6 1,5 3,2 1,8 2,4 2,2 2,4 1,9 LSD 1,8 1,1 0,8 0,8 0,6 1,1 0,7 0,6 0,3 Ecstasy 3 3 2,7 3,2 1,9 2 1,7 1,8 1,4 GHB - 1,1 0,6 0,8 0,6 1 0,8 0,6 0,7 Heroin o.l. stoffer 0,6 0,8 0,4 0,9 0,8 0,9 0,6 0,6 0,4 Tatt stoff med sprøyte 1,6 1 0,7 0,8 0,6 1 0,4 0,6 0,2 Antall respondenter I SIRUS tall for Oslo er tallene noe høyere, men de er fortsatt langt lavere enn vår undersøkelse viser. Bruk av narkotiske stoffer - Oslo År Rusmiddel Cannabis 28,6 27,9 27, ,9 21,3 17,4 19,3 17,2 "Sniffet" 5,1 5,6 3,5 5,4 4,5 6,5 3,3 5,9 5,7 Amfetamin o.l. stoffer 7,1 6,7 5 6,2 3,9 3,7 2,2 3 2,8 Kokain eller "crack" 4,1 4,7 4,5 6 4,1 3,4 3 3,2 4,1 LSD 2,5 1,6 1,4 1,2 0,6 0,8 0,3 0,8 0,4 Ecstasy 5,7 4,6 3,7 4,1 2,3 2,2 1,8 2 1,5 GHB - 1,3 0,5 0,9 0,1 0,9 0,6 0,7 0,5 Heroin o.l. stoffer 0,9 1,1 1 1,1 0,3 1 0,6 0,8 0,7 Tatt stoff med sprøyte 1,6 1,7 0,6 1 0,5 1,2 0,3 0,4 0,3 Antall respondenter Vår undersøkelsen er ikke noe forsøk på et vitenskapelig prosjekt. Vi har ingen kontroll på hvem som svarer på en åpen undersøkelse på nettet, og siden den er anonym kan vi selvsagt heller ikke garantere for et representativt utvalg. Hensikten er å utnytte det potensialet som ligger i sosiale medier til å få mer informasjon om viktige samfunnsspørsmål. Det høye prosenttallet av ungdommer som svarer at de har brukt narkotika, og de skriftlige svarene som har blitt levert inn, tyder på at undersøkelsen kan ha blitt utsatt for en kampanje av organisasjoner som er tilhengere av narkotika. Vår undersøkelse er ikke ment å være en bruksundersøkelse, men vi har valgt å stille noen spørsmål om dette innledningsvis for å ha bakgrunnsinformasjon til å kunne foreta noen konklusjoner og se noen sammenhenger. Undersøkelsen gir altså et noe skjevt bilde av ungdommers forhold til narkotika, men vi mener det er godt grunnlag for å hente nyttig informasjon fra undersøkelsen på tross av dette.

3 3 Bakgrunnsinformasjon: Kjønnsfordelingen på undersøkelsen er så å si likt fordelt i alle aldersgrupper, med en liten overkant av menn på ca 3-5%. Aldersmessig er det klart flest i gruppen 22 år og eldre som har svart på undersøkelsen. Hvis denne gruppen lukes ut er besvarelsene mer jevnt fordelt. Det er relativt få besvarelser fra aldersgruppen 15 år og yngre, mens det klare flertallet av besvarelser når de eldste er luket ut er blant ungdom mellom 17 og 19 år. Det er god geografisk spredning på undersøkelsen, med besvarelser fra alle fylker i landet. Oslo er øverst med 14,9% av besvarelsene, dernest Rogaland med 12,8%, Møre og Romsdal med 9,7%, og Sør-Trøndelag med 8,7%. Det er altså ingen bestemt del av landet som er veldig dominerende i undersøkelsen. Det samme gjelder kommunestørrelse, der det er stor spredning fra store til små kommuner.

4 4 Innholdsfortegnelse Bedre hjelp for unge narkomane Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier Bakgrunnsinformasjon: ) Tilbud av narkotika:... 5 a) Har noen i din omgangskrets blitt tilbud hasj og/eller marihuana?... 5 b) Har noen i din omgangskrets blitt tilbudt partydop (Ecstasy, Amfetamin, Kokain, LSD, GHB, etc)?.. 5 c) Har noen i din omgangskrets blitt tilbudt tyngre narkotiske stoffer (heroin)? ) Hvis ja på spørsmål 5, 6 eller 7, Hvor skjedde tilbudet? ) Kjennskap til narkotikabruk... 8 a) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd hasj og/eller marihuana?... 9 b) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd partydop?... 9 c) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd tyngre narkotiske stoffer? ) Hvis ja på spørsmål 9, 10 eller 11: Hvor skjedde bruken? ) Eget narkotikabruk a) Har du selv prøvd hasj og/eller marihuana? b) Har du selv prøvd partydop? c) Har du selv prøvd tyngre narkotiske stoffer? ) Hvis ja på spørsmål 13, 14 eller 15: Hvor skjedde tilbudet? ) Hvem kan man søke hjelp hos? a) Vet du hvem du kan søke hjelp hos i en situasjon der du selv eller dine venner blir tilbudt narkotika? b) Kjenner du til noen plasser du kan søke hjelp hos om du selv, eller noen du kjenner, har eller er i ferd med å få narkotikaproblemer? c) Hvem ville du søkt hjelp oss om noen i din vennegjeng begynte å bruke narkotika? ) Hvor lett eller vanskelig synes du det er å få informasjon om hvordan unge kan få hjelp i tilfeller der du selv eller noen du kjenner er i ferd med å utvikle narkotikaproblemer? ) Har du noen andre kommentarer om informasjon og støtteapparat? ) Hvor viktig synes du følgende faktorer er for at du eller dine venner ikke skal begynne med narkotika? 1 er uviktig, 5 er svært viktig a) Hvor viktig synes du følgende faktorer er for at du eller dine venner ikke skal begynne med narkotika? 1 er uviktig, 5 er svært viktig ) Har du generelle innspill til hvordan narkotikamisbruk blant ungdom kan gå ned? Konklusjon:... 20

5 5 1) Tilbud av narkotika: Når det gjelder tilbud er nivået høyt jevnt over. De aller fleste har noen i sin omgangskrets som har blitt tilbudt hasj eller marihuana. Nivået er noe høyere blant de eldre enn de yngre, men selv blant aldersgruppen svarer 66,7% at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt hasj eller marihuana. Når vi tar med 17 og 18 åringer er prosentandelen 79,5% og alt i alt svarer 87,8% at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt hasj eller marihuana. a) Har noen i din omgangskrets blitt tilbud hasj og/eller marihuana? Alle besvarelser: 1 = Ja: 87,8% 2 = Nei; 6,6% 3 = Vet ikke; 5,6% 1 = Ja: 79,5% 2 = Nei: 11,3% 3 = Vet ikke: 9,3% 1 = Ja: 66,7% 2 = Nei: 15,4% 3 = Vet ikke: 17,9% b) Har noen i din omgangskrets blitt tilbudt partydop (Ecstasy, Amfetamin, Kokain, LSD, GHB, etc)? Alle besvarelser: 1 = Ja: 57,6% 2 = Nei: 17,7% 3 = Vet ikke: 24,6%

6 6 1 = Ja: 41,1% 2 = Nei: 23,8% 3 = Vet ikke: 35,1% 1 = Ja: 35,9% 2 = Nei: 30,8% 3 = Vet ikke: 33,3% c) Har noen i din omgangskrets blitt tilbudt tyngre narkotiske stoffer (heroin)? Alle besvarelser: 1 = Ja: 21,6% 2 = Nei: 43,2% 3 = Vet ikke: 35,3% 1 = Ja: 13,2% 2 = Nei: 51% 3 = Vet ikke: 35, 8% 1 = Ja: 12,8% 2 = Nei: 51,3% 3 = Vet ikke: 36, 9%

7 7 2) Hvis ja på spørsmål 5, 6 eller 7, Hvor skjedde tilbudet? Hensikten med denne undersøkelsen har ikke vært å kartlegge bruk av narkotika. Det finnes det veldig god forskning på allerede. Vi har likevel stilt en del spørsmål om omgang med og bruk av narkotika innledningsvis, slik at det blir lettere å se sammenhenger med senere spørsmål. Vi har ønsket å vite mer om hvor ungdommer flest kommer i kontakt med narkotiske stoffer, og har hatt en mistanke om at en ganske stor andel ungdommer kommer i kontakt med narkotika gjennom skolen. Derfor har vi fulgt opp alle spørsmål som er knyttet til bruk eller tilbud av narkotika, med spørsmål om hvor tilbudet eller bruken fant sted. (Denne tabellen gjelder alle besvarelser) Alternativer Prosent Verdi 1 På eller i nærheten av skolen, men utenfor 20,7 % 88 skoletid 2 På eller i nærheten av skolen, i skoletiden 18,5 % 79 3 Hjemme 22,3 % 95 4 På fest 70,4 % På byen 54,9 % Vet ikke 12,2 % 52 7 Annet, spesifiser her: 16,0 % 68 Total 426 Det store flertallet svarer at tilbud av narkotika skjedde på fest eller på byen. Likevel er det en stor prosentandel som svarer at folk i deres omgangskrets har blitt tilbudt narkotiske stoffer på eller i nærheten av skolen både i og utenfor skoletid. Nesten 1 av 5 som har svart på undersøkelsen sier at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen i skoletiden. På dette spørsmålet ser vi at prosentandelen som har blitt tilbudt narkotika på skolen øker ettersom utvalget begrenser seg til yngre aldersgrupper:

8 8 Når vi spør gruppen 18 år og yngre fordeler svarene seg slik: 22,4% av ungdommer under svarer at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen, i skoletiden, mens 24,8% svarer at de har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen utenfor skoletiden. Prosentandelen er også noe høyere når vi begrenser utvalget til ungdommer som er 23,3% i denne gruppen svarer at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen, i skoletiden, mens hele 30% svarer at de har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen utenfor skoletiden. 3) Kjennskap til narkotikabruk Forholdet mellom aldersgruppene er omtrent det samme når vi spør om de kjenner noen i sin aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd ulike narkotiske stoffer. Nesten samtlige kjenner noen i sin aldersgruppe som har prøvd hasj eller marihuana. Her er det nesten ingen forskjell på yngre og eldre aldersgrupper. 96% av alle som har svart på undersøkelsen sier at de kjenner noen i sin aldersgruppe som har prøvd hasj eller marihuana, prosentandelen er 92,1% hvis vi spør de under 18, mens den er 89,7% for de under 16. Når

9 9 stoffene blir tyngre går prosentandelen kraftig ned i alle grupper, samtidig som forholdet mellom aldersgruppene er omtrent det samme. a) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd hasj og/eller marihuana? Alle besvarelser: 1 = Ja: 96% 2 = Nei: 2,3% 3 = Vet ikke: 1,7% 1 = Ja: 92,1% 2 = Nei: 3,9% 3 = Vet ikke: 3,9% 1 = Ja: 89,7% 2 = Nei: 5,1% 3 = Vet ikke: 5,1% b) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd partydop? Alle besvarelser: 1 = Ja: 61,2% 2 = Nei: 18,7% 3 = Vet ikke: 20,1% 1 = Ja: 42,4% 2 = Nei: 21,9% 3 = Vet ikke: 35,8%

10 10 1 = Ja: 35,9% 2 = Nei: 17,9% 3 = Vet ikke: 46,2% c) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd tyngre narkotiske stoffer? Alle besvarelser: 1 = Ja: 35,3% 2 = Nei: 43,2% 3 = Vet ikke: 21,6% 1 = Ja: 20,5% 2 = Nei: 49,7% 3 = Vet ikke:29,8 % 1 = Ja: 10,5% 2 = Nei: 50% 3 = Vet ikke: 39,5% 4) Hvis ja på spørsmål 9, 10 eller 11: Hvor skjedde bruken? Forholdet mellom tilbud og bruk er omtrent det samme. De fleste kjenner noen i sin aldersgruppe eller omgangskrets som har blitt tilbudt eller brukt narkotika. Når vi spør hvor bruken forekom ser vi omtrent samme fordeling som på tilbud. Det er ingen markant nedgang i prosentandelen hos dem som svarer at de kjenner noen som har brukt narkotika på skolen i forhold til de som har blitt tilbudt.

11 11 Alternativer Prosent Verdi 1 På eller i nærheten av skolen, men utenfor 18,1 % 79 skoletid 2 På eller i nærheten av skolen, i skoletiden 15,6 % 68 3 Hjemme 56,2 % På fest 76,4 % På byen 47,9 % Vet ikke 15,4 % 67 7 Annet, spesifiser her: 8,7 % 38 Total 436 Når vi spør gruppen 18 år og yngre fordeler svarene seg slik: Her svarer 15,8% at noen i deres aldersgruppe har brukt narkotika på eller i nærheten av skolen, i skoletiden, mens 19,5% svarer at de kjenner noen i deres aldersgruppe som har brukt narkotika på eller i nærheten av

12 12 skolen utenfor skoletiden. I likhet med spørsmålene om tilbud går prosentandelen noe opp hva gjelder kjennskap til bruk i skoletiden eller på skolen, ettersom utvalget begrenses til å gjelde lavere aldersgrupper. Ungdom I denne aldersgruppen ser vi at prosentandelen synker. Der ungdom i aldersgruppen 16 år og yngre opplevde at de kjente flere i sin omgangskrets som har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen, er det færre som kjenner noen som har brukt narkotika på skolen. 11,4% svarer at noen i deres aldersgruppe har brukt narkotika på eller i nærheten av skolen, i skoletiden, mens like mange svarer at de kjenner noen i deres aldersgruppe som har brukt narkotika på eller i nærheten av skolen utenfor skoletiden. 4) Eget narkotikabruk En uvanlig stor andel av respondenter som har svart på undersøkelsen svarer at de har prøvd narkotika. Andelen synker drastisk ettersom alderen synker, men tallet er likevel svært høyt og ligger langt over andre undersøkelser. a) Har du selv prøvd hasj og/eller marihuana? Alle besvarelser: 1 = Ja: 47,8% 2 = Nei: 52,2%

13 13 1 = Ja: 26,5% 2 = Nei: 73,5% 1 = Ja: 17,9% 2 = Nei: 82,1% b) Har du selv prøvd partydop? Alle besvarelser: 1 = Ja: 17,5% 2 = Nei: 82,5% 1 = Ja: 7,3% 2 = Nei: 92,7% 1 = Ja: 7,7% 2 = Nei: 92,3%

14 14 c) Har du selv prøvd tyngre narkotiske stoffer? Alle besvarelser: 1 = Ja: 5,2% 2 = Nei: 94,8% 1 = Ja: 2% 2 = Nei: 98% 1 = Ja: 0% 2 = Nei: 100% 6) Hvis ja på spørsmål 13, 14 eller 15: Hvor skjedde tilbudet? Vi har også spurt de som svarer at de selv har prøvd narkotika om hvor de ble tilbudt stoffene. Svarene er omtrent de samme. De fleste får stoffene tilbudt på fest, på byen, og av de som svarer annet gjelder det stort sett ferieopphold. Det er likevel over 10% av dem som sier at de har prøvd narkotika selv som sier at de fikk tilbudt stoffene på skolen både i og utenfor skoletiden.

15 15 Alternativer Prosent Verdi 1 På eller i nærheten av skolen, men utenfor 14,8 % 36 skoletid 2 På eller i nærheten av skolen, i skoletiden 12,7 % 31 3 Hjemme 58,6 % På fest 68,9 % På byen 39,3 % 96 6 Vet ikke 4,9 % 12 7 Annet, spesifiser her: 21,7 % 53 Total 244 Graden av tilbud på eller i nærheten av skolen som også fører til egen bruk øker kraftig når utvalget konsentreres til de under 18, mens det går ned når vi spør de under 16.

16 16 7) Hvem kan man søke hjelp hos? Undersøkelsen viser at en stor andel vet lite om hvem man kan henvende seg til hvis man opplever at det skjer narkotikaomsetning i nærmiljøet, eller hvis man har venner som er i ferd med å utvikle narkotikaproblemer. a) Vet du hvem du kan søke hjelp hos i en situasjon der du selv eller dine venner blir tilbudt narkotika? Over 60% svarer at de ikke vet hvem de kan søke hjelp hos dersom de selv eller venner blir tilbudt narkotika. Tallet er tilnærmet det samme for alle aldersgrupper. Det kan være mange årsaker til dette. For mange oppleves ikke dette som et problem da tilbudet skjer ute i bybildet der man bare kan takke nei og gå forbi uten nærmere ubehag. Det er imidlertid mer problematisk hvis dette også gjelder den omsetningen som skjer på skolen, hjemme, eller andre områder som skal være trygge arenaer for ungdom. b) Kjenner du til noen plasser du kan søke hjelp hos om du selv, eller noen du kjenner, har eller er i ferd med å få narkotikaproblemer? Like mange svarer at de ikke vet hvem de skal ta kontakt med dersom de selv eller venner utvikler narkotikaproblemer. I alle aldersgrupper svarer over halvparten at de ikke vet hvem de skal ta kontakt med.

17 17 c) Hvem ville du søkt hjelp oss om noen i din vennegjeng begynte å bruke narkotika? De aller fleste søker hjelp hos andre venner eller familie dersom noen de kjenner er i ferd med å få narkotikaproblemer. Svarene for alle sammenfaller omtrent med gruppen 18 år og yngre, mens det er noe annerledes for de under 16, selv om trenden er den samme. Alle besvarelser:

18 18 8) Hvor lett eller vanskelig synes du det er å få informasjon om hvordan unge kan få hjelp i tilfeller der du selv eller noen du kjenner er i ferd med å utvikle narkotikaproblemer? På en skala fra 1 5, der 1 = veldig lett, 2 = nokså lett, 3 = middels, 4 = nokså vanskelig og 5 = veldig vanskelig, svarer over 60% i alle aldersgrupper at det enten er middels eller nokså vanskelig å få informasjon om hvordan unge kan få hjelp hvis de selv eller noen de kjenner er i ferd med å utvikle narkotikaproblemer. Fordelingen mellom middels og nokså vanskelig er noe ulik, og det er aldri mer enn 7,1% som svarer at det er veldig vanskelig. 9) Har du noen andre kommentarer om informasjon og støtteapparat? De skriftlige svarene viser et ganske entydig ønske om mer nøytral informasjon, og en oppfatning om at støtteapparatet er altfor dårlig. De viser også et klart ønske om at fokus må flyttes bort fra å se på narkomane som kriminelle, og heller se på narkomani som en sykdom som må behandles. En overveldende majoritet blant de skriftlige besvarelsene sier det er for lite og for dårlig offentlig informasjon om narkotika. Den offentlige informasjonen oppleves ofte som moraliserende, og ungdom tyr da heller til andre kilder på nettet enn offentlige informasjonskilder. Nesten samtlige svar om støtteapparat gir utrykk for at støtteapparatet og ettervernet er altfor dårlig. Dagens narkotikapolitikk oppleves som stigmatiserende, og lite åpen. Det er så å si ingen av de skriftlige besvarelsene som gir uttrykk for et ønske om en strengere politikk ovenfor de narkomane.

19 19 10) Hvor viktig synes du følgende faktorer er for at du eller dine venner ikke skal begynne med narkotika? 1 er uviktig, 5 er svært viktig. Det er liten forskjell på hva ulike aldersgrupper mener er viktig for at en selv og venner ikke skal begynne med narkotika. Et godt nettverk av familie og venner er soleklart høyest innenfor alle aldersgrupper. a) Hvor viktig synes du følgende faktorer er for at du eller dine venner ikke skal begynne med narkotika? 1 er uviktig, 5 er svært viktig. Alternativer N 1 Et godt nettverk av familie og venner Synlig politi på skolen og arenaer hvor ungdom er Bedre forebygging av narkotika Bedre informasjon om hva man kan gjøre dersom man blir tilbud narkotika ) Har du generelle innspill til hvordan narkotikamisbruk blant ungdom kan gå ned? Avslutningsvis har vi bedt respondentene om å komme med generelle innspill på hvordan narkotikamisbruken kan gå ned. Svarene bekrefter at en meget stor andel av de som har svart på undersøkelsen er tilhengere av å legalisere narkotika. Det er en klar overvekt av skriftlige svar som tar til orde for legalisering og regulering av alle narkotiske stoffer generelt, legalisering av lettere stoffer, eller dekriminalisering etter modell fra Portugal er riktig vei å gå. Dette representerer definitivt en uforholdsmessig andel av norsk ungdom om vi sammenligner med andre undersøkelser. Undersøkelsen gir altså et skjevt bilde av ungdoms gjennomsnittlige omgang med og bruk av narkotika. Undersøkelsen hadde aldri til hensikt å dokumentere bruk. Uavhengig av spørsmålet knyttet til forbud,

20 20 dekriminalisering eller legalisering er det flere konklusjoner vi kan trekke ut av undersøkelsen, som er gjennomgående for alle grupper som har svart. På alle de skriftlige svarene i undersøkelsen gis det uttrykk for en frustrasjon over informasjon om narkotika som oppfattes som subjektiv og propagandapreget. Vi vet at mange holdningskampanjer ikke har fungert, og det kan være grunn til å tro at den for enkelt ungdommer har hatt motsatt effekt, og ført til trass snarere enn forebygging. En stor majoritet av respondentene i undersøkelsen, i alle aldersgrupper, men særlig blant de litt eldre ungdommene, etterlyser mer ærlig og informativ informasjon om narkotika uten pekefingerretorikk. Undersøkelsen tyder også på at mange ungdom i dag opplever at narkomane blir stigmatisert og stemplet som kriminelle når det de egentlig trenger er hjelp. Alle svar knyttet til støtteapparat gir uttrykk for at det er for dårlig i dag. Det er også en stor andel, både av dem som svarer at de selv har prøvd narkotika og de som kjenner noen som har prøvd narkotika, som sier at de ble tilbudt varene på skolen. Det høye utslaget kan skyldes en uforholdsmessig stor andel av ungdom som er for legalisering blant undersøkelsens respondenter, men det kan også være et hint om at mørketallene knyttet til omsettingen av narkotika på skolen er større enn det vi er klar over. Konklusjon: 1) Veldig mange ungdommer opplever dagens holdningskampanjer og offentlig informasjon om narkotika som moraliserende. Samtidig er det for lite lett tilgjengelig informasjon om hvor ungdom kan henvende seg for å få hjelp med narkotikamisbruk. Holdningskampanjer bør derfor erstattes med fokus på mer nøytral informasjon, og lettere tilgjengelig informasjon om støtteapparat. 2) Undersøkelsen kan tyde på at omsettingen av narkotika på eller i nærheten har større mørketall enn vi er klar over.

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Det gode liv med LAR?

Det gode liv med LAR? ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering av Vegard Johansen ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Thomas Haaland Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 NOTAT 2006:107 Tittel: Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Forfatter: Thomas Haaland NIBR-notat: 2006:107 ISSN: 0809-6929

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Kommunikatøren 2011. Mars 2011

Kommunikatøren 2011. Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Hammer & Hanborg 2 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 5 4 MÅLGRUPPE... 5 5 OPPLEGG & GJENNOMFØRING... 5 6 SVARFREKVENS...

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997 97/48 I Notater 1 1997 Elisabeth Gulløy Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innholdsfortegnelse NØKKELTALL FOR UNDERSØKELSEN

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer