Året 2007: Sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2007: Sammendrag"

Transkript

1

2 Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere anmeldelser. Det var en økning i antall registrerte anmeldelser for vinningskriminalitet (+3,3 %). Økningen er her noe større enn den var i 26 (+,7 %). Det var videre en økning innenfor kriminalitetstypene sedelighet (+21,8 %), trafikk (+3,8 %) og skadeverk (+3, %). Det var en svak økning i antall voldsanmeldelser (+1,6 %). Det var derimot en nedgang i antall registrerte anmeldelser innenfor kriminalitetstypene narkotika (-5,4 %) og økonomi (-11,5 %). Vinningskriminaliteten utgjorde 59, % av anmeldelsene i Oslo politidistrikt i 27. For landet uten Oslo ligger vinningsandelen på 41,7 %. Oslo har imidlertid en kriminalitetsprofil med en noe lavere andel vold (5,5 %) enn landet for øvrig (6,7 %). Andelen skadeverk er derimot noe høyere i Oslo (6,4 %) enn i landet for øvrig (5,7 %). Økning i grove tyverier og nedgang i simple tyverier Antall registrerte grove tyverier gikk i 27 opp med +19,3 %, mens antall registrerte simple tyverier gikk ned med -5,6 %. Det var særlig økning innenfor volumkategoriene grovt tyveri fra person på offentlig sted, såkalte lommetyverier (+33,1 %), og grovt tyveri fra bil/motorkjøretøy (+18,2 %). Antall grovt tyveri fra villa er derimot halvert siden 26 (-51,1 %), mens det er en økning i grovt tyveri fra leilighet (+12,8 %). Økning i antall personran Antall registrerte anmeldelser for ran gikk opp med +7,1 % i 27. Oppgangen skjer først og fremst innenfor personran etter strl. 257 (+8,8 %). Det ble registrert to bankran og et postran i løpet av 27, mens det ikke ble registrert noen ran av verditransporter. Det har vært svært lave tall innenfor disse kategoriene i de senere år i Oslo politidistrikt. Svak nedgang i antall narkotikaanmeldelser, men flere grove saker Det var en nedgang i antall registrerte narkotikalovbrudd i 27 sammenliknet med foregående år (-5,4 %). Det var en nedgang på -7,8 % i antall anmeldelser for bruk og besittelse etter legemiddelloven. Det var også nedgang i registrerte anmeldelser etter strl. 162, 1. ledd (-6, %). Det ble derimot registrert flere anmeldelser etter strl. 162, 2. ledd (+21,3 %). I tillegg ble det registrert 4 saker av en slik alvorlighetsgrad at de rammes av strl. 162, 3. ledd, mens det tilsvarende antallet i 26 var 37. Antall anmeldelser for narkotika reflekterer i stor grad politiets innsats på feltet og sier således lite om samfunnsmessige trender når det gjelder bruk av narkotika. Antallet voldsanmeldelser er stabilt, men økning i antall legemsbeskadigelser Det var en nedgang i antall registrerte anmeldelser for liv, legeme, helbred (fysisk vold) i 27, sammenliknet med 26 (-2, %). Det ble likevel registrert en økning i antall legemsbeskadigelser på +19,2 %. Det ble registrert 8 drap i 27 (mot 9 i 26) og 16 forsøk på drap (mot 24 i 26). Det er registrert noen flere anmeldelser knyttet til familievold i 27 (555 mot 526 i 26). 2

3 Flere registrerte voldtekter Det ble registrert 148 anmeldelser for voldtekt etter strl. 192, 1. og 2. ledd i 27, mot 124 i 26. Videre ble det registrert 13 anmeldelser etter strl. 192, 3.ledd (som dekker spesielt grove og krenkende tilfeller), mot 2 året før. Antall registrerte anmeldelser for forsøk på voldtekt viser en nedgang fra 4 i 26 til 35 i 27. Voldtektsutviklingen vil bli nærmere belyst i en egen rapport som vil bli offentliggjort i løpet av 1. kvartal 28. Straffesakskjeden: Lengre saksbehandlingstid, relativt stabil oppklaringsprosent Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt var på 115 dager i 27, mens den lå på 92 dager i 26. Oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 27 på 2,8 %, mot 21,9 % ved utgangen av 26. Oppklaringsprosenten påvirkes i negativ retning av den høye andelen vinningskriminalitet i politidistriktet. Oslo preges som storby av en annen type vinningskriminalitet enn landet for øvrig, med en meget høy andel tyverier fra person (lommetyverier) uten spor eller andre opplysninger om gjerningspersonen. Denne sakstypen økte betydelig gjennom 27. Restanseporteføljen av saker eldre enn 12 måneder har økt noe gjennom året og lå ved årets slutt på 1 saker, mens den lå på 868 saker ved utgangen av 26. 3

4 1. Utviklingen i antall registrerte anmeldelser Nedenfor følger en analyse av kriminalitetsutviklingen i 27 for Oslo politidistrikt, slik den kommer til uttrykk i antall registrerte anmeldelser. 1 Pr. 1.januar 28 er det registrert anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er en økning på 1,9 % sammenliknet med samme periode i 26. Dette tilsvarer 1526 flere anmeldelser. Det må her nevnes at antallet anmeldelser for 26 var det laveste på elleve år Antall registrerte anmeldelser i 27 sammenliknet med 27 (JUS66)* (JUS66) Antall anmeldelser Antall anmeldelser Differanse Antall % Forbrytelser ,4 Forseelser , Sum ,9 *Forbrytelsene inneholder ikke 2356 undersøkelsessaker i 27 og 2677 undersøkelsessaker i 26. Antallet registrerte forbrytelser i 27 økte svakt (+2,4 %), mens antallet forseelser er stabilt sammenliknet med 26. Samlet sett viser antall registrerte anmeldelser en svak økning i 27 sammenliknet med året før (+1,9 %). Det er viktig å påpeke at endringer i den registrerte kriminaliteten også påvirkes av andre faktorer enn reelle endringer i kriminalitetsbildet. Blant disse faktorene er: Omlegging av datasystem for straffesaker og/eller registreringspraksis Anmeldelseshyppigheten hos publikum, som blant annet påvirkes av trusselnivået i kriminelle miljøer, politiets tilgjengelighet (åpningstider, patruljering osv.), tillit til politiet, forsikringsselskapenes egenandeler m.m. Kontrollaktivitet, aksjoner og prosjekter hos politiet og andre instanser, som kan være påvirket av økonomiske rammer, politiske føringer og prioriteringer. Omlegginger av politiets datasystemer i 2 og 22 gjør det vanskelig å sammenlikne utviklingen i antall anmeldelser over tid. 2 1 Basistallene i tabeller og grafiske framstillinger kan variere noe: I diagrammene som viser utvikling over mange år, brukes statistikk for det gjeldende året, uten de justeringer som er foretatt senere. Anmeldelsene til overtakelse er inkludert for alle årganger til og med Sammenlikninger med foregående år inneholder kun anmeldelser med gjerningssted i Oslo politidistrikt. Det gjøres oppmerksom på at det på grunn av datatekniske omlegginger heftes noe usikkerhet til anmeldelsestallene for 22 og I 1995 kom regelen om at alle tiltaleposter skulle få eget saksnummer, i 2 ble saker til overtakelse trukket ut av statistikken og fra høsten 22 avsluttes praksisen med å opprette nytt saksnummer ved overføring av saker mellom politidistrikt, hvilket reduserer antall dobbeltregistreringer og gjør at saken kun telles i ett gjerningsdistrikt 4

5 Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser i årene (ikkejusterte tall, jfr. fotnote 1): Antall registrerte anmeldelser Antall anmeldelser i 27 etter kriminalitetstype, sammenliknet med 26* Jus 66 Anmeldte lovbrudd Anmeldelser Differanse * Prosent per 1 innbygger Økonomi ,5 2,6 Vinning ,3 89,4 Vold ,6 8,3 Sedelighet ,8,9 Narkotika ,4 11,3 Skadeverk , 9,7 Miljø ,8,1 Arbeidsmiljø ,9,1 Trafikk ,8 13,8 Annen ,1 15,4 Totalt ,9 151,6 *Forbrytelser og forseelser er summert før differansen er beregnet. Differansen viser endringen fra 26 i hele tall og prosent. Undersøkelsessaker (2356) er trukket ut fra statistikken.. Tegnforklaring: Økning/nedgang - 2% 3% - 1% 11 % 5

6 Det ble i 27 registrert anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er en økning på 1,9 % sammenliknet med i 26. Dette tilsvarer 1526 flere anmeldelser. Vinningskriminaliteten utgjorde 59, % av anmeldelsene i Oslo politidistrikt i 27. Det ble registrert 4964 anmeldelser for vinning, noe som er en økning på 3,3 % sammenliknet med i 26. Dette tilsvarer 1558 flere anmeldelser. Det er videre en økning innenfor kriminalitetstypene sedelighet på 21,8 %, trafikk på 3,8 % og skadeverk 3, %. Det er en svak økning i antall voldsanmeldelser (1,6 %). Det er nedgang i antall registrerte anmeldelser innenfor kriminalitetstypene narkotika på -5,4 % og for økonomi på -11,5 %. Det er også nedgang i antall anmeldelser for miljøkriminalitet (-61,8 %) og arbeidsmiljøkriminalitet (-27,9 %), men innenfor disse kriminalitetstypene er volumet i antall registrerte anmeldelser langt lavere enn for de andre kriminalitetstypene Kriminalitetsprofil i Oslo og landet for øvrig 27 Vinningskriminaliteten utgjorde 59, % av anmeldelsene i Oslo politidistrikt i 27. For landet uten Oslo ligger vinningsandelen på 41,7 %. Vinningsandelen er spesielt høy i Sentrum stasjonskrets (69,1 %) og Majorstua stasjonskrets (62,6 %). Oslo har imidlertid en kriminalitetsprofil med en noe lavere andel vold (5,5 %) enn landet for øvrig (6,7 %). Andelen skadeverk er derimot noe høyere i Oslo (6,4 %) enn i landet for øvrig (5,7 %). Andelen narkotika er lavere i Oslo (7,4 %) enn for landet forøvrig (1,9 %). På samme måte er andelen anmeldelser for trafikkforseelser lavere i Oslo (9,1 %) enn ellers (19,4 %). 27 Kriminalitetsprofil for Oslo politidistrikt anmeldelser 27 Kriminalitetsprofil for landet uten Oslo anmeldelser Miljø, % Trafikk 9,1 % Annen 1,1 % Økonomi 1,7 % Annen 11,6 % Økonomi 1,8 % Arbeidsmiljø,1 % Skadeverk 6,4 % Arbeidsmiljø,3 % Trafikk 19,4 % Vinning 41,7 % Narkotika 7,4 % Sedelighet,6 % Vold 5,5 % Vinning 59, % Miljø,8 % Skadeverk 5,7 % Narkotika 1,9 % Sedelighet 1, % Vold 6,7 % 6

7 2. Straffesakskjeden 2.1. Oppklaringsprosent ved Oslo politidistrikt i 27 forbrytelser * Jus 316/ Økonomi 6,9 % (769) Vinning 9,1 % (441) Vold 52,2 % (2122) Sedelighet 38,4 % (126) Narkotika 86,6 % (488) Skadeverk 13,1 % (62) Annen 64,8 % (132) Totalt 21,9 % (13542) 57,1 % (715) 9,2 % (4284) 49, % (2184) 49,9 % (241) 83,7 % (451) 1,6 % (518) 6,7 % (124) 2,8 % (13476) *Parentesen inneholder antall oppklarte saker. Tegnforklaring: Økning/nedgang - 2% 3% - 1% 11 % Den totale oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 27 på 2,8 % (13476 saker), mens den lå på 21,9 % (13542 saker) ved utgangen av 26. En av årsakene til at Oslo politidistrikt har en relativt lav oppklaringsprosent er den høye andelen vinningskriminalitet. Dette er ofte saker uten spor eller opplysninger om gjerningspersonen og er derfor svært vanskelige for politiet å oppklare. Dette gjelder spesielt tyverier fra person (f.eks. lommetyverier), som ofte anmeldes i etterkant av hendelsen. Ved stasjonene var oppklaringsprosenten for forbrytelser på 19,2 % (11968 saker) mot 2,5 % (12326 saker) i 26. For forseelser var oppklaringsprosenten på 76,9 % (13533 saker) mot 79,6 % (1363 saker) i 26. 7

8 2.2. Saksbehandlingstid ved Oslo politidistrikt i 27 oppklarte forbrytelser* Jus 314/Jus Økonomi Vinning Vold Sedelighet Narkotika Skadeverk Miljø 28 Annen Totalt *Saksbehandling er målt i gjennomsnittlig antall dager. Tegnforklaring: < 41 Økning/nedgang dager dager dager Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt gikk i 27 opp til 115 dager, mot 92 dager i 26. For oppklarte forbrytelser på stasjonene var saksbehandlingstiden i 27 på 1 dager, mot 86 dager i 26. For forseelser var saksbehandlingstiden ved Oslo politidistrikt i 27 på 65 dager, mot 58 dager i Restanser Restanseporteføljen av saker eldre enn 12 måneder var ved utgangen av 27 på 1 saker. Dette er en økning sammenliknet med samme tidspunkt i 26, da det var 868 saker eldre enn 12 måneder. Restansene er likevel lavere enn de var i 24 og tidligere år. Beholdning av saker eldre enn 12 måneder Antall saker som ikke er påtaleavgjort Antall påtaleavgjorte, ikke rettskraftige saker Antall ikke rettskraftige saker totalt

9 3. Utvalgte trekk ved kriminalitetsutviklingen (JUS63) 3.1. Narkotika Utvalgte statistikkgrupper Differanse ant. Differanse % ALLMENNFARLIGE FORBR. Narkotika 162, 1. ledd , Narkotika 162, 2. ledd ,3 Narkotika 162, 3. ledd ,1 Dopingmidler 162, 1. ledd ,9 LEGEMIDDELLOVEN Narkotika, bruk - besittelse ,8 HELERI/BISTAND Grovt narkotikaheleri , Det er en nedgang i antall anmeldte narkotikalovbrudd (-5,4 %). Det er en nedgang på -7,8 % i antall anmeldelser etter legemiddelloven. Det er færre registrerte anmeldelser etter strl. 162, 1. ledd (-6, %) og en økning i antall anmeldelser etter strl. 162, 2. ledd (21,3 %). Det ble registrert 4 saker av en slik alvorlighetsgrad at de rammes av strl. 162, 3. ledd, mens det ble registrert 37 slike saker i 26. Antall anmeldelser for narkotika reflekterer i stor grad politiets innsats på feltet og sier således lite om samfunnsmessige trender når det gjelder bruk av narkotika. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for narkotikakriminalitet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Narkotika 9 Jus

10 3.2. Personlig frihet/trusler Frihetsberøvelse ,2 Trusler div ,6 Trusler, kniv ,8 Trusler, skytevåpen ,8 Menneskehandel prostitusjon 7 7, Menneskehandel, grov 2 2, prostitusjon PERSONLIG FRIHET ,8 Mens antall anmeldte trusler/krenkelser av den personlige frihet var økende utover 199-tallet, har antall anmeldelser gått gradvis nedover siden 21. I 27 er det stabilt med 26 (,8 %). Det er registrert færre trusler med skytevåpen. Her er det en nedgang fra 59 anmeldelser i 26 til 42 i 27-28,8 %). Tallet på frihetsberøvelser er noe økende sammenliknet med fjoråret (38 i 27, mot 33 i 26). Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for trusler/krenkelser av den personlige frihet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): 25 Trusler mot personlig frihet Antall anmeldelser

11 3.3. Liv, legeme og helbred (fysisk vold) Legemsfornærmelse ,7 Legemsfornærmelse ,6 m/skadefølge Legemsbeskadigelse ,2 Legemsbeskadigelse kniv ,2 Legemsbeskadigelse skytevåpen , Grov legemsbeskadigelse , Legemsbeskadigelse med døden ,7 til følge Drap ,1 Uaktsomt drap ,7 Forsøk drap ,3 LIV, LEGEME, HELBRED , Antall anmeldelser for liv, legeme, helbred (fysisk vold) er stabilt med -2, % i 27 (55 færre anmeldelser). Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for liv, legeme, helbred (fysisk vold) med en trendlinje for årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Registrerte anmeldelser "Liv, legeme og helbred" Vold (Liv,legeme,helbred)

12 Det ble registrert noen færre anmeldelser for legemsbeskadigelse med kniv (79 mot 87 i 26). Antallet er lavere enn det var i årene Figuren nedenfor viser antall anmeldelser for legemsbeskadigelser med henholdsvis kniv og skytevåpen i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Legemsbeskadigelser med farlig redskap Legemsbeskadigelse m. kniv Legemsbeskadigelse skytevåpen Lineær (Legemsbeskadigelse m. kniv) Det ble registrert 8 drap i 27 (mot 9 i 26) og 16 forsøk på drap (mot 24 i 26). I 26 ble det opprettet nye statistikkgrupper knyttet til mishandling i familieforhold. To av disse statistikkgruppene dekker lovbrudd som er overlappende med liv, legeme, helbred. Økningen over tid som vises av tabellen nedenfor skyldes en gradvis overgang til å registrere vold i nære relasjoner på disse nye statistikkgruppene. Dette får også betydning for sammenlikningen av voldsstatistikk over tid. Bildet som framkommer i figuren som viser utviklingen over tid, som vist tidligere i denne delen, gir således et noe fortegnet bilde. Mishandling familieforhold med ,4 legemskrenkelse Mishandling familieforhold med , grov legemskrenkelse Familieforhold ,8 Dersom man slår sammen anmeldelser registrert i de ovenfornevnte statistikkgruppene med anmeldelser registrert som liv, legeme, helbred (merket med familievold) ble det totalt registrert 555 anmeldelser for familievold i 27 (mot 526 i 26). Av anmeldelsene som er definert som familievold var 64,3 % anmeldelser for fysisk vold. 12

13 3.4. Ran Ran * ,8 Ran, grovt ,8 Bankran , Postran 1 1 1, Ran verditransport Drosjeran , Ran fra forretning/kiosk ,8 Grovt ran fra forretning/kiosk ,6 RAN/UTPRESSING ,1 *Inneholder også ran fra beruset person (statistikkgruppe 254) Antall registrerte anmeldelser for ran økte med 7,1 % i 27 (55 flere saker). Det er først og fremst økning når det gjelder grove ran. Det ble registrert to bankran og ett postran i Oslo i 27, mens det ikke ble registrert noen ran av verditransporter. De siste årene har det vært svært få ran av denne typen i Oslo Seksuallovbrudd Voldtekt 192, 1. og 2. ledd ,4 Voldtekt 192, 3. ledd , Forsøk voldtekt ,5 Seksuell omg.barn u/1 år , Seksuell omg.barn u/14 år , Seksuell omg.barn u/16 år , Incest , Hallikvirksomhet ,3 Pornografi;skrifter/film/video m.v , Pornografi via data ,5 Seksuelt krenkende adferd m.m ,4 Seksualforbrytelser ,8 Det ble registrert 148 anmeldelser for voldtekt etter strl. 192, 1. og 2. ledd i 27, mot 124 i 26. Videre ble det registrert 13 anmeldelser etter strl. 192, 3.ledd (som dekker spesielt grove og krenkende tilfeller), mot 2 året før. Antall registrerte anmeldelser for forsøk på voldtekt viser en nedgang fra 4 i 26 til 35 i

14 Figuren nedenfor viser utviklingen i registrerte anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Voldtekt og forsøk voldtekt Antall anmeldelser Voldtekt Forsøk voldtekt Voldtektsutviklingen vil bli nærmere belyst i en egen rapport som vil bli offentliggjort i løpet av 1. kvartal 28. Antall registrerte anmeldelser for hallikvirksomhet har økt fra 7 til 15 tilfeller. 3 Tallene for voldtekt inkluderer både voldtekter etter strl. 192, 1. og 2. ledd og etter strl. 192, 3. ledd (spesielt grove og krenkende voldtekter), samt kategorien grovt uaktsom voldtekt. 14

15 3.6. Tyveri SIMPLE TYVERIER Tyveri fra villa ,1 Tyveri fra leilighet ,9 Tyveri fra automat ,9 Tyveri fra motorkjøretøy ,3 Tyveri fra minibank ,9 Tyveri fra restaurant/kafe ,2 Tyveri fra park/gate ,4 Tyveri fra trikk/buss/tog ,2 Tyveri av sykkel , Tyveri fra butikk ,9 Tyveri fra kunde ,3 Tyveri av kjennemerke ,2 SIMPLE TYVERIER ,6 GROVE TYVERIER Grovt tyveri fra villa ,1 Grovt tyveri fra leilighet ,8 Grovt tyveri kjeller/loft/oppgang ,5 Grovt tyveri fra kontor ,5 Grovt tyveri fra bil ,6 Veskenapping (par.258) , Grovt tyveri fra person på off.sted ,1 Grovt tyveri automat ,4 Grovt tyveri verksted/bedrift ,6 GROVE TYVERIER ,3 Antall registrerte grove tyverier øker med 19,3 % (+349 saker) mens antall registrerte simple tyverier går ned med -5,6 % (-924 saker). Det er en kraftig økning i antall grovt tyveri fra person på offentlig sted (33,1 %) og for grovt tyveri fra bil (18,6 %). Førstnevnte kategori er den enkeltstående statistikkgruppen med flest registrerte anmeldelser i Oslo politidistrikt (1623 anmeldelser i 27, mot 7982 i 26). Det er en stor nedgang i antall grovt tyveri fra villa (-51,1 %), men samtidig en økning i antall grovt tyveri fra leilighet (+12,8 %). Samlet sett går grovt tyveri fra villa og leilighet ned med -16, %. 15

16 Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for simple og grove tyverier i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Utvikling simple og grove tyverier 6 5 Registrerte anmeldelser Grove tyverier totalt Simple tyverier totalt Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for grovt tyveri fra bolig (inkludert både villa, leilighet og kjeller/loft/oppgang) i årene Til tross for ulik utvikling innenfor disse tre lovbruddskategoriene i 27, har tendensen gått i retning av et lavere antall anmeldelser over tid. Jus Grove tyverier fra bolig Gr. tyveri fra villa 2 Gr. tyveri fra leilighet Gr. tyveri fra kjeller/ loft/oppg. Antall anmeldelser

17 3.7. Bedrageri Bedrageri ,3 Grovt bedrageri ,3 Forandring/manipulering data ,2 Bedrageri trygdeytelse , Bedrageri sosialytelse ,5 Forsikringsbedrageri ,8 BEDRAGERI/UTROSKAP ,9 Det var i 27 en liten nedgang i antall registrerte anmeldelser for bedrageri/utroskap på -2,9 % (-16 anmeldelser). Det er registrert flere simple bedragerier (+1,3 %) Motorvogntyveri Brukstyveri bil ,8 Brukstyveri motorsykkel ,9 Brukstyveri moped/scooter ,1 Brukstyveri båt ,7 MOTORVOGNTYVERI ,6 Antall registrerte motorvogntyverier går ned med -18,6 %. Det er nedgang i brukstyveri bil på - 27,8 %, mens det er en økning av brukstyveri moped/scooter på 29,1 % og for brukstyveri båt er det en økning på 51,7 noe som tilsvarer antall anmeldelser i Økonomi GJELDSFORHOLD ,2 og FORSEELSER MERVERDIAVGIFT ,3 REGNSKAPSLOVEN ,1 Anmeldelsene innen økonomiske lovbrudd avhenger av kontrollvirksomhet og anmeldelser fra andre etater. Antallet vil derfor variere alt etter hvilke aksjoner disse har gjennomført i 17

18 rapporteringsperioden. Antall registrerte anmeldelser for økonomisk kriminalitet var økende gjennom 199-tallet og nådde en topp i 21. Deretter har antall anmeldelser vært synkende. Figuren nedenfor viser utviklingen for økonomisk kriminalitet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Økonomi 25 2 Antall anmeldelser hg Skadeverk Skadeverk bil /motorsykkel ,1 Skadeverk ved tagging/grafitti ,2 SKADEVERK FORBRYTELSE , FORSEELSER SKADEVERK FORSEELSE ,3 Antallet anmeldte tilfeller av skadeverk går opp for tredje året på rad og har en økning på 3, % i 27 (forbrytelser og forseelser sett under ett). Det ble i 27 registrert totalt 5316 anmeldelser for ulike typer skadeverk. Antall anmeldelser er likevel langt lavere enn toppåret 1998, da det ble registrert til sammen 1371 anmeldelser. Den største enkeltstående kategorien av skadeverk i Oslo er skadeverk ved tagging/grafitti. Her er økningen på 9,2 % i 27, noe som tilsvarer en økning på 214 anmeldelser sammenliknet med 26. Antall anmeldelser for tagging/grafitti påvirkes i stor grad av registreringsrutinene til Oslo sporveier, som er den enkeltstående aktør som anmelder flest tilfeller av tagging i Oslo politidistrikt. 18

19 Figurene nedenfor viser utviklingen i antall anmeldelser for skadeverk totalt (forbrytelser og forseelser sett under ett) og for skadeverk ved tagging/grafitti i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Skadeverk forbrytelser og forseelser totalt Skadeverk Skadeverk ved tagging/grafitti - forbrytelse

20 3.11. Trafikk FORSEELSER Påvirket/beruset ,1 Påvirket/beruset m/personskade ,6 Påvirket/beruset m/ matr. skader ,6 Personskadeulykke ,5 Kjøring uten gyldig førerkort ,2 TRAFIKK ,1 Det har vært en økning på 4,1 % i antallet anmeldte trafikklovbrudd i løpet av 27 sammenliknet med 26. Tallet på personskadeulykker er relativt stabilt (+1,5 %). Det er en nedgang i antall anmeldelser for kjøring i påvirket/beruset tilstand (-9,1 %) og for kjøring uten gyldig førerkort (-8,2 %) Ordensforstyrrelser* FORSEELSER Forstyrrelse av alm. fred/orden ,8 Forstyrrelse av alm. fred/orden ,5 ruspåvirket Politiloven ,7 Knivforbudet (strl. 352a) ,7 * Løsgjengerloven ble opphevet fra og med 1. januar 27. Antallet anmeldte brudd på strl. 352a for bæring av kniv eller liknende på offentlig sted gikk i 27 ned med 12,7 % Våpen OG FORSEELSER Våpenloven , Antallet anmeldte brudd på våpenloven økte i 27 ned med 5, %. 2

21 3.14. Diskriminering Antall anmeldelser Rasediskriminering Diskriminering 349a Diskriminering legning, leveform,orientering 135a 66 Rasediskriminering 135a Det er små variasjoner de senere årene i antall registrerte anmeldelser for diskriminering. Det er få anmeldelser i alle de aktuelle statistikkgruppene. Figuren ovenfor viser utviklingen innenfor de fire relevante gruppene. Statistikkgruppen for rasediskriminering etter strl. 349a var ny fra og med 24. I denne kategorien ble det registrert 5 anmeldelser i 27. Det ble registrert 6 anmeldelser for rasediskriminering etter strl. 135a i

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011 1 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten skrives årlig som en del av den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene av Johs. Andences UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 DEL I INNLEDNING 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del 19 Kapittel

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE OG ANDRE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 22.09.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Kommenterte STRASAK-tall 20.01.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 2.2. Politiets

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.05.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer