Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall"

Transkript

1 Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall

2 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag HOVEDRESULTATER Kriminalitetsutviklingen Politiets straffesaksbehandling... 7 Påtaleavgjorte saker... 7 Saker som ikke er avgjort KRIMINALITETSUTVIKLINGEN UTVALGTE OMRÅDER... 9 Endret kodepraksis Vinningslovbrudd... 9 Grovt tyveri fra bolig Tyveri/grovt tyveri fra person på offentlig sted Ran Narkotikalovbrudd Narkotikaovertredelser Doping Voldslovbrudd Drap Mishandling i nære relasjoner Krenkelse og skade mot kropp og liv Trusler Menneskehandel Seksuallovbrudd Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år Seksuell omgang med barn år og seksuell handling med barn under 16 år Voldtekt Kjøp av seksuelle tjenester Andre lovbrudd Menneskesmugling POLITIETS STRAFFESAKSBEHANDLING Påtaleavgjorte saker Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid Saker med krav til særskilt saksbehandlingstid Voldssaker med særskilt saksbehandlingsfrist Saker med mistenkte under 18 år Voldtektssaker Tilrettelagte avhør Saker under arbeid og restanser Saker under arbeid Restanser ikke påtaleavgjorte saker Restanser påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige saker INNDRAGNING VEDLEGG

3 1. Innledning I denne rapporten presenteres en oversikt over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling i første tertial 2017, og utviklingen de fem siste årene. Det kan være mange årsaker til observerte endringer i antall anmeldelser. Det kan være endringer i antall lovbrudd, for eksempel som følge av forebyggende tiltak, endrede forsikringsvilkår, økte bøtesatser/straffer, økt oppdagelsesrisiko eller som følge av økte levekår. Samtidig kan det være endringer knyttet til anmeldelsestilbøylighet. Det er store forskjeller på anmeldelsesgraden for ulike kriminalitetstyper, og det kan være ulike årsaker til at fornærmede velger å ikke anmelde et straffbart forhold. I følge Politiets innbyggerundersøkelse 2016 er de viktigste årsakene at fornærmede forventer at saken vil bli henlagt, at saken er mindre alvorlig eller at en selv/andre ordner opp. I rapporten vises utviklingen i antall anmeldelser fordelt på 10 ulike kriminalitetstyper. I tillegg er det sett på utvalgte prioriterte områder gitt i styringsdokumenter og områder Politidirektoratet mener det er viktig å følge særskilt med på. Datagrunnlag Det statistiske grunnlaget i denne rapporten er politiets straffesaksregister (STRASAK). STRASAK benyttes både til den offisielle kriminalstatistikken, som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer, og politiets driftsstatistikk. Selv om både SSB og Politidirektoratet henter sitt tallgrunnlag fra STRASAK, forekommer det forskjeller blant annet på grunn av ulik bearbeiding av data, ulik tidspunkt for datauthenting og ulik gruppering av dataene. Dataene i STRASAK er basert på de kodene som politiet manuelt legger inn når en sak blir registrert. God kvalitet på driftsstatistikken er derfor avhengig av at politiet er nøye med å kode hver enkelt sak riktig. Økt fokus og kunnskap kan i enkelte tilfeller føre til endret kodepraksis og riktigere koding av sakene. Endring i kodepraksis kan derfor gjøre det utfordrende å følge utviklingstrekk på detaljert nivå. Den nye straffeloven som trådte i kraft 1. oktober 2015 førte til flere endringer i driftsstatistikken og politiet valgte samtidig å gjøre enkelte endringer. Det påpekes spesielt at enkelte lovbrudd ble tilordnet en annen kriminalitetstype. Blant annet ble bedrageri tilordnet økonomilovbrudd (fra vinningslovbrudd) og enkelte lovbrudd knyttet til trusler ble tilordnet voldslovbrudd (fra kriminalitetstypen andre lovbrudd). Ny straffelov medfører i all hovedsak ingen nykriminalisering eller avkriminalisering. Det er likevel ikke mulig å sammenligne alle bestemmelsene i gammel og ny lov én til én. For å kunne sammenligne statistikk på et lavere nivå enn kriminalitetstype er det derfor laget undergrupper for å kunne se utviklingen over tid på et område. Hvilke lovbrudd som er definert inn i de ulike undergruppene fremkommer i vedlegg til denne rapporten. 3

4 2. Hovedresultater 2.1. Kriminalitetsutviklingen I første tertial 2017 ble det anmeldt lovbrudd. Dette er en nedgang på 6,4 prosent i forhold til samme periode i 2016, og en nedgang på 17,9 prosent i forhold til Hvert år i den siste femårsperioden har det vært en nedgang i antall anmeldte lovbrudd. Figur 2.1 Antall anmeldelser, 1. tertial Kilde: JUS068 Reduksjonen i totalt antall anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd, som vist i figur 2.2 og tabell 2.1. Vinningslovbrudd er redusert med 41,5 prosent i forhold til første tertial Hvis det korrigeres for at alminnelige bedragerier er flyttet fra kategorien vinning, er reduksjonen innen vinningskriminalitet 31,0 prosent sammenliknet med Det antas å være flere årsaker til denne nedgangen, herunder svingninger i markedet for elektroniske artikler, politiets satsing på å redusere vinningslovbrudd og tyveri fra personer på offentlig sted, og endringer i politiets sakskoding/statistikkuttrekk som følge av ny straffelov. Nedgangen i vinningslovbrudd er nærmere omtalt i kapittel

5 Figur 2.2 Utviklingen i anmeldte lovbrudd etter kriminalitetstype, 1. tertial Kilde: JUS068 * Nedgangen i vinningslovbrudd og økningen i økonomilovbrudd skyldes i stor grad at alminnelige bedragerier, som tidligere ble kategorisert som vinningslovbrudd, nå er kategorisert som økonomilovbrudd. Tabell 2.1 Antall anmeldte lovbrudd etter kriminalitetstype 1. tertial tertial 2017 Prosent endring Prosent endring Andel av anmeldelsene Vinning ,7 % -41,5 % 29,8 % Trafikk ,0 % -5,7 % 17,7 % Narkotika ,6 % -27,0 % 12,5 % Annen ,8 % -21,7 % 12,2 % Vold ,9 % 17,2 % 10,6 % Økonomi ,2 % 223,2 % 8,5 % Skadeverk ,8 % -2,7 % 5,2 % Seksuallovbrudd ,8 % 73,0 % 2,7 % Miljø ,9 % 9,2 % 0,6 % Arbeidsmiljø 257 4,0 % 21,8 % 0,3 % Totalsum ,4 % -17,9 % 100,0 % Kilde: JUS068 I forbindelse med ikrafttreden av ny straffelov ble enkelte lovbruddskategorier tilordnet nye kriminalitetstyper, noe som fikk konsekvenser for politiets driftsstatistikk. Spesielt vises det til antall anmeldelser for økonomilovbrudd, som siden første tertial 2013 har hatt en økning på 223,2 prosent i forhold til Hovedårsaken til den betydelige økningen er at alminnelige bedragerier nå kategoriseres som økonomilovbrudd, som er nærmere omtalt nedenfor. 5

6 Av de anmeldelsene for økonomilovbrudd som ble registrert i første tertial 2017 er bedragerisaker som tidligere ville vært tilordnet vinningslovbrudd. Den faktiske økningen siden første tertial 2013, hvis disse statistikkgruppene fjernes fra datamaterialet, vil være 17,5 prosent, mens det har vært en nedgang på 0,3 prosent fra første tertial 2016 til For øvrig bemerkes det at såkalte identitetskrenkelser etter straffeloven 202 etter innføringen av den nye straffeloven er tilordnet kategorien økonomilovbrudd. De straffbare forhold som omfattes av denne bestemmelsen var tidligere delt på to andre straffebud og var tilordnet kriminalitetstypen annen kriminalitet. Den reelle veksten i antallet anmeldelser innen kategorien økonomi antas derfor å være betydelig mindre enn 17,5 prosent, uten at det mulig å gi en presis angivelse av hvor stor veksten er. Seksuallovbrudd, og spesielt seksuelle overgrep mot barn, har blitt viet mye oppmerksomhet de siste årene. Dette er med på å forklare at antall anmeldelser knyttet til seksuallovbrudd økte med 16,8 prosent i første tertial 2017 i forhold til samme periode i En nærmere gjennomgang av denne kriminalitetstypen er gitt i kapittel 3.4. De ulike kriminalitetstypenes andel av det totale antall anmeldelser er svært ulikt fordelt. Som det fremgår av figur 2.3 utgjør vinningslovbrudd 30 prosent av anmeldelsene i første tertial Videre utgjør trafikklovbrudd 18 prosent, mens narkotikalovbrudd og kriminalitetstypen annen 1 har 12 prosent av anmeldelsene. Figur 2.3 Anmeldte lovbrudd i prosent etter kriminalitetstype 1. tertial 2017 Kilde: JUS068 Hvor mange anmeldelser hver enkelt kriminalitetstype har er ikke ensbetydende med hvor stort fokus politiet hadde på området. Noen særlige fokusområder er nærmere omtalt i kapittel 3 innenfor vinningslovbrudd, narkotikalovbrudd, voldslovbrudd og seksuallovbrudd. 1 I kriminalitetstypen annen inngår blant annet særlovgivning, hensynsløs atferd, unnlatt å etterkomme pålegg (politiloven 5), ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus, brudd på kontaktforbud og ulovlig bevæpning på offentlig sted. 6

7 Statistikken som er presentert i denne rapporten er basert på anmeldte forhold. Det er kjent at det er mange lovbrudd som aldri blir anmeldt. Blant annet viser Politiets innbyggerundersøkelse 2016 at det er stor variasjon i hvilke lovbrudd publikum velger å anmelde. Mens 80 prosent av de som har blitt utsatt for biltyveri valgte å anmelde forholdet, var det kun 15 prosent av de som hadde blitt utsatt for datakriminalitet som gjorde det samme. Tilsvarende anmeldte kun 21 prosent av de som hadde vært utsatt for hatkriminalitet og 31 prosent av de som hadde vært utsatt for bedrageri, svindel eller annen økonomisk kriminalitet Politiets straffesaksbehandling Påtaleavgjorte saker Antall anmeldelser i et år sier noe om hvor mange nye saker politiet har fått å jobbe med i løpet av året, mens antall påtaleavgjorte saker sier noe om hva politiet har ferdigstilt. I første tertial 2017 har påtalemyndigheten avgjort straffesaker. Det er en nedgang på 8,2 prosent i forhold til samme periode i 2016 og en nedgang på 17,2 prosent sammenlignet med Som nevnt under kapittel 2.1 var det en nedgang i antall anmeldelser på 6,4 prosent fra første tertial 2016 til 2017 og en nedgang på 17,9 prosent fra 2013 til Av de sakene påtalemyndigheten avgjorde i første tertial 2017 anses som oppklart, noe som gir en oppklaringsprosent på 56 prosent. Oppklaringsprosenten er et uttrykk for forholdet mellom saker avgjort med en kode som teller som oppklart og summen av alle avgjorte saker (både oppklarte og ikke-oppklarte). En oversikt over de påtaleavgjorte sakene i første tertial 2017, fordelt på kriminalitetstype, er gitt i tabell 2.2. Her vises også oppklaringsprosent og gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte saker. Som vist er det store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene. Tabell 2.2 Påtaleavgjorte saker fordelt på kriminalitetstype 1. tertial 2017 Antall påtaleavgjorte saker Andel saker Antall saker oppklart Oppklaringsprosent Gj.sn. saksbeh.tid oppklarte lovbrudd Vinning % % 93 Trafikk % % 66 Narkotika % % 95 Annen % % 89 Vold % % 115 Økonomi % % 177 Skadeverk % % 98 Seksuallovbrudd % % 171 Miljø % % 136 Arbeidsmiljø % % 360 Alle kriminalitetstyper % % 94 Kilde: JUS319 7

8 Vinningslovbrudd og trafikklovbrudd er de klart største kriminalitetstypene når det gjelder antall anmeldelser, men det er flest trafikklovbrudd og narkotikalovbrudd som blir oppklart. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle oppklarte saker, det vil si tiden fra anmeldelsen ble registrert til saken var påtaleavgjort, var i første tertial 2017 på 94 dager. Også her er det store forskjeller, blant annet hadde trafikklovbrudd en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 66 dager og arbeidsmiljølovbrudd 360 dager. Noe av årsaken til forskjellene er knyttet opp mot kompleksitet i sakene, etterforskningsressurser og antall saker innen den enkelte kriminalitetstype. En nærmere gjennomgang, herunder utvikling over tid, er gitt i kapittel 4. Saker som ikke er avgjort Ved utgangen av første tertial 2017 hadde politidistriktene saker som ikke var endelig avgjort. Av disse var påtaleavgjort, men ikke rettskraftig. Totalt antall saker viser en nedgang på 4,6 prosent i forhold til første tertial 2016, og 11,3 prosent i forhold til Politiet hadde dermed ved årsskiftet saker som det ikke var tatt en påtalemessig avgjørelse i. Dette er en nedgang i forhold til antall saker i første tertial 2016 og 2013 på henholdsvis 4,1 og 19,6 prosent. Antall saker eldre enn 3 måneder er gitt i figur 2.4, fordelt på saker mellom 3-12 måneder gamle og saker eldre enn 12 måneder. For begge kategorier er dette det laveste antall saker de siste fem årene. Politiet har hatt et særskilt fokus på saker eldre enn 12 måneder. Her har nedgangen vært på 12,0 prosent i forhold til første tertial Figur 2.4 Saker som ikke er påtaleavgjort eldre enn 3 måneder per 30. april 2017 Kilde: JUS091 Det vises til kapittel 4.6 for nærmere omtale av saker under arbeid og restanser. 8

9 3. Kriminalitetsutviklingen utvalgte områder I dette kapitlet omtales nærmere utvalgte områder innenfor kriminalitetsutviklingen. Utvalget er blant annet basert på prioriterte områder gitt i styringsdokumenter og områder Politidirektoratet mener det er viktig å følge særskilt med på. Hvilke lovbrudd som er definert inn i de ulike gruppene er angitt i vedlegg til denne rapporten. Endret kodepraksis I forbindelse med ikrafttredelsen av ny straffelov 1. oktober 2015 ble det gjort endringer som førte til at flere lovbrudd ble tilordnet en annen kriminalitetstype. Spesielt gjøres det oppmerksom på følgende: Alminnelige bedragerier overført fra kategorien som omfatter vinningskriminalitet til kategorien som omfatter økonomisk kriminalitet. Dette inkluderer også deler av lovbrudd som i gammel straffelov ble omtalt som naskeri, og som nå omtales som mindre bedrageri. Enkelte lovbrudd knyttet til trusler overført fra kriminalitetstypen annen til voldslovbrudd Identitetskrenkelser etter straffelovens 202 er overført fra kriminalitetstypen annen til økonomilovbrudd. Hvilke konsekvenser dette har fått på de enkelte kriminalitetsområdene vil bli omtalt nedenfor Vinningslovbrudd Vinningslovbruddene er som nevnt fortsatt den desidert største kategorien av alle lovbruddene, med 30 prosent. Andelen er imidlertid redusert med 12 prosentpoeng siden Hvis alminnelige bedragerier fortsatt hadde vært klassifisert som vinningslovbrudd ville andelen første tertial vært på 35,2 prosent. Vinningslovbrudd regnes for å være en kriminalitetstype med høy grad av anmeldelsestilbøyelighet. Dette kan delvis sees i sammenheng med forsikrings- og støtteordninger der anmeldelse er en betingelse for utbetaling av erstatning. På den andre siden antas det å være mørketall der den stjålne gjenstanden har lav verdi og/eller der forsikringsandelen er høy. Tabell 3.1 og figur 3.1 gir en oversikt over utviklingen i antall anmeldelser for noen utvalgte grupper vinningslovbrudd. Tabell 3.1 Antall anmeldte vinningslovbrudd, 1. tertial Kilde: JUS Prosent endring Prosent endring Annet ,5 % -57,6 % Grovt tyveri fra bolig ,7 % -33,1 % Ran ,5 % -51,6 % Tyveri fra person på offentlig sted ,3 % - Totalsum ,7 % -41,5 % 9

10 Figur 3.1 Utviklingen i utvalgte vinningslovbrudd, 1. tertial Kilde: JUS065 Det har vært en nedgang i vinningslovbruddene i hele perioden. I første tertial 2013 ble det anmeldt lovbrudd mot anmeldelser i 2017, en nedgang på 41,5 prosent. Fra 2016 til 2017 har nedgangen vært på 13,7 prosent. I første tertial 2016 og 2017 ble det registrert henholdsvis og anmeldelser av bedragerier som før ny straffelov ville vært tilordnet vinningslovbrudd. Om disse fortsatt hadde vært tilordnet vinningslovbrudd ville nedgangen vært på 12,1 prosent fra første tertial 2016 til 2017 og 31,0 prosent fra første tertial 2013 til Nedgangen i vinningslovbrudd er en trend som også ses i andre europeiske land vi vanligvis sammenlikner oss med. Det er usikkert hva som er årsaken til den generelle nedgangen. Noe kan ha sammenheng med svingninger knyttet til markedet for omsetning av nye mobiltelefoner og andre elektroniske apparater 2. Samtidig har politiet hatt en betydelig satsing for å redusere vinningslovbruddene, særlig den organiserte vinningskriminaliteten og tyverier fra person på offentlig sted. Det er stor variasjon i andelen av befolkningen som anmelder ulike typer lovbrudd tilordnet vinningslovbrudd. Biltyveri og innbrudd/tyveri fra bolig er de lovbruddene som i størst grad blir anmeldt, med henholdsvis 80 og 77 prosent i Dernest kommer anmeldelsene av lommetyveri med 56 prosent. Grovt tyveri fra bolig De fire foregående årene har antall anmeldelser for grove tyverier fra bolig i første tertial ligget noenlunde stabilt, mellom og anmeldelser per år. I første tertial 2017 er det opprettet 728 anmeldelser, en nedgang på 33,7 prosent i forhold til samme periode i Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten " 3 Ipsos (2016) "Politiets innbyggerundersøkelse 2016" 10

11 Politidistriktene har rapport om flere årsaker til at antall anmeldelser kan variere: Flere politidistrikt har erfart såkalte "raid". Det vil si at en eller flere gjerningspersoner utfører flere tyverier i løpet av en begrenset tidsperiode. Gjerningspersonene kan ofte enten være norske gjengangere med grove tyverier fra bolig som modus eller tilreisende vinningskriminelle. Generelt erfarer distriktene at gjengangeres tyverier i større grad bærer preg av lite planlegging og tilfeldigheter, mens de tilreisende kan utvise mer profesjonalitet og være svært godt organiserte. Noen politidistrikt erfarer også at lokalkjente legger til rette for tyveriene. Flere politidistrikt har rapportert om likheter i modus, type tyvgods med videre, som kan tyde på mulige forbindelser mellom flere av de rapporterte lovbruddene. Det er imidlertid en utfordring for noen politidistrikt å finne disse likhetene på grunn av manglende komparative analyser, eller at denne type analyse vanskeliggjøres på grunn av for lavt detaljnivå og inkonsekvens i informasjonsinnhentingen for eksempel ved åstedsundersøkelser. Det er sannsynlig at bedre rutiner for åstedsundersøkelser og rapporteringer vil kunne redusere antall lovbrudd innenfor denne kriminalitetstypen. Innføring av nye arbeidsmetoder gjennom "Politiarbeid på stedet" hvor det blant annet er økt fokus på sporsikring vil ventelig også ha en positiv effekt. De siste årene har det vært en økning i antall norske husstander som skaffer seg boligalarm og andre sikringstiltak 4. I 2014 var det antatt at opptil 20 prosent av norske privatboliger hadde alarm som var tilknyttet alarmstasjon 5. En kombinasjon av økningen i anskaffelsene av boligalarmer og andre sikringstiltak og politiets målrettede innsats mot grove tyverier fra bolig, kan forklare nedgangen i antall anmeldelser selv om det forekommer såkalte "raid". Tyveri/grovt tyveri fra person på offentlig sted Ved ikrafttredelse av ny straffelov ble det innført en rekke statistikkgrupper for registrering av både alminnelige tyverier og grove tyverier fra person på offentlig sted. Samtidig ble tyverier definert som grove når tyveriet hadde et profesjonelt preg. Ved inngivelse av anmeldelse vil det kunne være noe tilfeldig om tyveri fra person på offentlig sted registreres som grovt eller ikke. Samtidig antas det at det kan være variasjon i kodepraksis.. Antall anmeldelser for tyverier fra person på offentlig sted registrert i første tertial 2017 er 7 865, en nedgang på 12,3 prosent i forhold til første tertial Dette er anmeldelser levert inn til politiet i Norge, men som gjelder straffbare forhold som kan være begått både i og utenfor Norge. Tyverier fra person på offentlig sted er et typisk storbyfenomen og tyveriene skjer ofte der mange mennesker er samlet. De nasjonale tallene påvirkes sterkt av utviklingen i Oslo politidistrikt. 4 Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten ", samt 5 Ifølge SSB var det privathusholdninger i 2014 ( og ifølge NHO Service ( hadde nesten norske boliger installert boligalarm i

12 Forhold som er med på å forklare nedgangen i antall anmeldelser siden første tertial 2016 er blant annet: Oslo politidistrikt, som har 31 prosent av anmeldelsene, har over tid hatt et målrettet arbeid mot tyverier fra person på offentlig sted og en reduksjon i anmeldelsestallene for grove tyverier fra person på offentlig sted påvirker derfor også de nasjonale tallene. Nye tyverisikringstiltak. Stadig økende bruk av betalingskort og ytterligere redusert bruk av kontanter kan også virke inn på omfanget av lommetyverier. Det er derfor en mulighet for at grovt tyveri fra person på offentlig sted (i likhet med personran) i økende grad vil ramme eldre mennesker og sårbare grupper, som rusmiddelmisbrukere og prostituerte, der bruken av kontanter fremdeles er høy 6. Ran I første tertial har antall anmeldelser for ran gått ned hvert år i den femårsperioden rapporten omhandler. Siden første tertial 2013 har det vært en halvering (51,6 prosent) av antall anmeldte ran, fra 512 til 248. Fra første tertial 2016 til første tertial 2017 har det vært en nedgang på 7,5 prosent. I likhet med lommetyveriene påvirkes de nasjonale tallene sterkt av utviklingen og trendene i Oslo politidistrikt. Forhold som er med på å forklare nedgangen i antall anmeldelser er blant annet: Oslo politidistrikt, som i første tertial 2017 hadde 48 prosent av det totale antallet ransanmeldelser, har en målrettet innsats mot ranskriminaliteten generelt, og særlige mot de aktive unge ranerne. Pengeran utgjør en stadig mindre andel av ranene, da kontanter er mindre vanlig. Mobiltelefoner, andre elektroniske forbruksartikler og statusprodukter er gods som ranes mest. Mobiltelefonselskapene utvikler imidlertid stadig bedre tekniske sikringstiltak i sine produkter, noe som bidrar til at stjålne telefoner vanskelig kan brukes og at prisen på videre omsetning har sunket betydelig. Organiserte ran av finansinstitusjoner har de siste årene fremstått som en marginal utfordring i Norge. Med stadig bedre sikringstiltak og mindre tilgang til kontanter i bankene kreves det mer for å gjennomføre vellykkede ran Narkotikalovbrudd Narkotikalovbruddene utgjorde 12,5 prosent av det totale antall anmeldte lovbrudd i første tertial Antall registrerte narkotikalovbrudd gjenspeiler i stor grad politi og tollvesen sin prioritering og ressurstilgang, men hendelsesstyrte oppdrag knyttet til rusadferd, klagesteder og narkotikaomsetning vil også påvirke tallene. Det totale omfanget av narkotikalovbrudd er vanskelig å beregne fordi avdekkingsgraden anses å være lav og anmeldelsesstatistikken sjelden er et resultat av anmeldelse fra en fornærmet. 6 Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten " 12

13 Tabell 3.2 Narkotikalovbrudd fordelt på undergrupper, 1. tertial Kilde: JUS Prosent endring Prosent endring Narkotikaovertredelse ,4 % -29,5 % Grov narkotikaovertredelse ,4 % -17,1 % Doping ,0 % 92,4 % Annet ,0 % -20,0 % Totalsum ,6 % -27,0 % Fra første tertial 2013 til første tertial 2014 var det en økning i antall narkotikalovbrudd, til tross for at tallene viste en nedgang for hele året sett under ett. Nedgangen fortsatte fra 2015 og fram til og med første tertial I første tertial 2017 ble det anmeldt narkotikalovbrudd. Dette er en nedgang på 10,6 prosent sammenliknet med året før. Narkotikaovertredelser Narkotikaovertredelsene, som i all hovedsak er bruk og besittelse av mindre kvantum narkotika, utgjør den største gruppen innenfor narkotikalovbrudd med 92 prosent av alle anmeldelsene. Det er en nedgang på 11,4 prosent i narkotikaovertredelser fra første tertial 2016 til samme periode i Fra første tertial 2013 og til første tertial 2017 er det en nedgang på 29,5 prosent. Antallet saker vil ofte ha sammenheng med kontrolletatenes prioriteringer og ressurstilgang. Nedgangen i grove narkotikaovertredelser er noe mindre og var på 7,4 prosent når en sammenlikner første tertial 2016 med første tertial Arbeidet med store, komplekse, narkotikanettverk er ressurskrevende, og flere politidistrikt har sett seg nødt til å prioritere denne innsatsen opp i mot andre alvorlige kriminalitetsutfordringer. Andre forhold som kan forklare endringene i antall anmeldelser er blant annet: Narkotikamarkedet har forandret seg mye i løpet av de siste årene. Det beslaglegges stadig nye varianter av psykoaktive stoffer, både stoffer som er regulert gjennom narkotikalisten og stoffer som faller utenfor regelverket. Det en økende trend at folk kjøper og selger narkotika over internett. Kriminelle utnytter mulighetene som ligger i internett og applikasjoner, både for å nå det eksisterende markedet og nye grupper. I tillegg benytter de teknologien knyttet til det mørke nettet for å bevare sin anonymitet og utføre den kriminelle virksomheten uforstyrret 7. Narkotikalovbrudd skjer ofte i sammenheng med andre lovbrudd eller av personer som også begår annen kriminalitet. For de etablerte rusmisbrukerne har det blitt større fokus på helsehjelp framfor straff. Forsøk med narkotikaprogram med domstolskontroll har vært utprøvd flere steder i landet med gode resultater og etableres som et fast tiltak fra Kripos 2015 "Trendrapport Organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge" 13

14 Doping Kjøp, bruk og besittelse av doping ble forbudt fra 1. juli I årene i forkant av lovendringen var kun tilvirkning, innførsel, utførsel, oppbevaring, sending eller overdragelse straffbart. Politiet jobber både med forebygging og avdekking av dopinglovbrudd. Antall anmeldte dopinglovbrudd økte med 20 prosent på årsbasis fra 2015 til I første tertial 2017 er det anmeldt 581 dopinglovbrudd, en økning på 7,0 prosent fra samme periode året før. En nærmere oversikt er gitt i tabell 3.2. Fokuset på avdekking av doping har økt etter at man har iverksatt kompetanseheving om fenomenet i politi og påtalemyndighet. I tillegg har man fått større fokus på å se doping i sammenheng med annen type kriminalitet som vold og overgrepssaker. Flere steder i landet er det etablert forpliktende samarbeid mellom politi, kommune, næring og Antidoping Norge for å forebygge dopingkriminalitet Voldslovbrudd I den nye straffeloven har det skjedd flere endringer i kapitlet om voldslovbrudd. Det som tidligere ble omtalt som legemsfornærmelse er erstattet med kroppskrenkelse, og legemsbeskadigelse er erstattet med kroppsskade. Videre er straffalternativene betydelig forenklet og redusert. Voldslovbruddene inneholder flere lovbruddsgrupper hvor anmeldelsestilbøyeligheten vil være varierende. Eksempelvis er mishandling i nære relasjoner og menneskehandel områder hvor det er grunn til å tro at mørketallene kan være høye. Tabell 3.3 Voldslovbrudd fordelt på undergrupper, 1. tertial Undergrupper Kilde: JUS068 Prosent endring Prosent endring Krenkelse og skade mot kropp og liv ,8 % 4,2 % Menneskehandel ,4 % -43,5 % Grov menneskehandel ,3 % -33,3 % Mishandling i nære relasjoner ,4 % 20,0 % Trusler ,7 % 17,9 % Annet ,7 % 79,1 % Totalsum ,9 % 17,2 % Antall anmeldelser for voldslovbrudd økte med 17,2 prosent fra første tertial 2013 til første tertial 2017, en økning på anmeldelser. Fra første tertial 2016 til første tertial 2017 var økningen 2,9 prosent. Inkluderes statistikkgruppene i kriminalitetstypen annen som nå tilhører vold vil den reelle økningen i antall anmeldelser for voldslovbrudd fra første tertial 2016 til første tertial 2017 være på 2,4 prosent (+248 anmeldelser) og 13,6 prosent ( anmeldelser) fra første tertial 2013 til Nærmere om hver enkelt undergruppe er gitt nedenfor. 14

15 Drap Det er registrert 8 drapssaker (forsettlig og overlagt drap) i Norge første tertial Tallene er hentet fra den nasjonale drapsstatistikken utarbeidet av Kripos. Mishandling i nære relasjoner Mishandling i nære relasjoner omfatter mishandling med og uten kroppskrenkelse. Antallet anmeldelser for mishandling i nære relasjoner var stigende fra første tertial 2013 til første tertial 2016, mens det var en nedgang på 0,4 prosent fra første tertial 2016 til første tertial prosent av anmeldelsene innen lovbruddsgruppen mishandling i nære relasjoner i første tertial 2017 var mishandling med kroppskrenkelse (mishandling med kroppskrenkelse(r) og kroppsskade(r)). Forhold som kan forklare endringene i antall anmeldelser er blant annet: Økningen fra første tertial 2013 til første tertial 2016, som antas å være avdekking av mørketall, skyldes blant annet økt oppmerksomhet mot lovbruddene og er en ønsket utvikling. Eksempelvis kan NKVTS sin nettportal dinutvei.no og Kripos sin informasjonskampanje "Hvor lite skal du finne deg i", ha bidratt til at flere ønsket å anmelde mishandlingen. De to tiltakene, somble lansert henholdsvis 14. februar 2016 og 15. oktober 2015, har som mål å øke kunnskapen om vold i nære relasjoner. Politiets fokus på familievoldsanalyse og bruk av verktøy i dette arbeidet kan bidra til at trussel- og voldsutsatte føler seg tryggere på at de blir ivaretatt, noe som kan stimulere til at flere anmelder. Den nære relasjonen mellom fornærmede og voldsutøver kan gjøre at fornærmede ikke ønsker å anmelde straffbare forhold. Krenkelse og skade mot kropp og liv Lovbruddsgruppen krenkelse og skade mot kropp og liv tilsvarer i stor grad kategorien forbrytelser mot liv, legeme og helbred etter den gamle straffeloven og omfatter en rekke ulike straffbare forhold. Antall anmeldelser har vært på omtrent samme nivå fra første tertial 2013 til første tertial Det var en liten nedgang i perioden fra første tertial 2013 til første tertial 2015 og en liten økning i perioden fra første tertial 2015 til første tertial Økningen fra første tertial 2016 til første tertial 2017 var på 1,8 prosent. Oslo politidistrikt erfarer at majoriteten av anmeldelsene dreier seg om mindre alvorlige kroppskrenkelser og kroppsskader, ofte i tilknytning til fest og uteliv 8. 8 Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten " 15

16 Trusler Lovbruddsgruppen trusler omfatter en rekke ulike straffbare forhold, blant annet trusler med og uten våpen. Med ny straffelov ble også trusler, forulemping og hindring av offentlige tjenestemenn og andre særskilte yrkesgrupper tilordnet voldslovbruddene, mens de før var tilordnet kriminalitetstypen annen. Antall anmeldelser for trusler har vært relativt stabilt hvis anmeldelser knyttet til trusler som tidligere var tilordnet kriminalitetstypen annen blir inkludert. I første tertial 2017 ble det opprettet anmeldelser. Fra første tertial 2013 til første tertial 2017 har det vært en økning i antall anmeldelser på 5,9 prosent, mens det fra første tertial 2016 til 2017 har vært en økning på 4,9 prosent. Trusler med skytevåpen og kniv eller andre liknende redskaper, samt alle grove trusler, utgjorde 16 prosent av alle anmeldte trusler i første tertial Menneskehandel I perioden første tertial 2013 til første tertial 2016 har det vært en nedgang i antall anmeldelser av menneskehandel. Fra første tertial 2016 til første tertial 2017 økte antall anmeldelser fra 9 til 13 anmeldelser (44 prosent). Antall anmeldelser for grov menneskehandel sank fra 3 til 2 i det samme tidsrommet. Majoriteten av anmeldelsene dreier seg om utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål. Politiet har fått mer kunnskap om menneskehandel og større erkjennelse av at menneskehandel foregår i Norge, men anmeldelsestallene er av forskjellige grunner fortsatt lave: Anmeldelsestallene for menneskehandel speiler i stor grad politiets innsats på området. Svært mange som blir offer for menneskehandel tør ikke, kan ikke eller ønsker ikke å anmelde utnyttelsen 9. En grunn til det lave antallet anmeldelser kan også være at saker som etterforskes som menneskehandel ved prostitusjon eller seksuell ytelse bevismessig kan henføres under andre straffebestemmelser (formidling av prostitusjon) på grunn av utfordringen med å avdekke utnyttelsesaspektet Seksuallovbrudd Kapittelet om seksuallovbrudd er modernisert i ny straffelov. En vesentlig endring fra gammel til ny lov er at seksuell omgang 10 med barn under 14 år nå anses som voldtekt. Dette er gjort for å styrke barns beskyttelse mot overgrep og for å signalisere alvoret i seksuelle overgrep mot barn 11. Det er en understrekning av at barn under den seksuelle lavalder ikke kan samtykke i seksuell omgang. Seksuallovbrudd kan både bestå av fysiske overgrep og overgrep som ikke involverer fysisk kontakt. Eksempler på fysiske overgrep er seksuell omgang, handling 12 og atferd 13 9 KOM (2016) "Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2015" 10 Seksuell omgang kan være samleie, masturbering, suging og slikking, og penetrering med fingre eller gjenstander Seksuell handling kan være beføling eller en hånd på kjønnsorganet. 16

17 med/overfor barn. Ikke-fysiske overgrep kan for eksempel være når barn forledes, gjennom kommunikasjon på internett, til å begå seksuelle handlinger med seg selv, at dette dokumenteres på bilde og film, og at materialet deretter deles med andre. Tabell 3.4 Seksuallovbrudd fordelt på undergrupper, 1. tertial Kilde: JUS Prosent endring Prosent endring Kjøp av seksuelle tjenester ,9% -39,3% Seksuell omgang med barn år og seksuell handling med barn under u/16 år ,0 % 206,7 % Seksuell omgang og voldtekt av barn u/14 år ,7 % 71,2 % Voldtekt ,1 % 24,2 % Annet ,4 % 76,8 % Totalsum ,8 % 73,0 % Antall anmeldelser for seksuallovbrudd totalt har økt med 16,8 prosent fra første tertial 2016 til første tertial 2017, fra til anmeldelser. Tre av lovbruddsgruppene under seksuallovbrudd, som vist i tabell 3.4, har økt mens to av lovbruddsgruppene, kjøp av seksuelle tjenester og voldtekt, har hatt en nedgang. Den største økningen ligger i lovbruddsgruppene seksuell omgang med barn år og seksuell handling med barn u/16 år (27,0 prosent) og annet (27,4 prosent). Økningen i den første lovbruddsgruppen kan blant annet knyttes opp til at enkelte politidistrikt har store internettrelaterte saker med mange fornærmede. Under lovbruddsgruppen annet er det pornografi, skrifter/bilder/video mv via datasystemer og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn som står for hoveddelen av økningen. Forhold som er med på å forklare endringene i antall anmeldelser er blant annet: Økt avdekking av mørketall, men også en reel økning. Den reelle økningen tilskrives i hovedsak at gjerningsmenn når mange ofre gjennom internett, noe som gir seg utslag i at det ofte er mange fornærmede i hver sak. Mange gjerningsmenn utnytter den opplevde anonymiteten som internett gir, de kjenner arenaene der de fornærmede ferdes og kommunikasjonsformen, og de flytter grenser som de ikke ville gjort i den analoge verden. De fornærmede ser ikke konsekvensene av deres adferd på internett og lar seg gjennom dette utnytte 14. Fokuset på seksuelle overgrep mot barn har økt de senere år, noe som kan ha bidratt til at flere forhold anmeldes. Politiet har etterforsket flere store saker som har fått fokus i media og fornærmede kan se at det nytter å anmelde. Kampanjen Ikke alle hemmeligheter skal holdes, som Kripos utarbeidet i forbindelse med lanseringen av rapporten Seksuelle overgrep mot barn under 14 år, nådde ut til nærmere gutter og jenter under 17 år gjennom publiseringer på Facebook og Instagram. Flere barn og unge har i etterkant tatt kontakt og fortalt om overgrep de har vært utsatt for. Kampanjen ble kjørt 29. august til 9. september Seksuell atferd kan være blotting. 14 Kripos (2016) "Seksuelle overgrep mot barn under 14 år" 17

18 Flere aktører som skole, helsemyndigheter, barnevern og politi har blitt bedre til å avdekke forhold, et større fokus på og kunnskap om avverger plikten kan også ha betydning. Det er fortsatt høye mørketall innenfor seksuallovbrudd, og antallet anmeldelser antas derfor å kunne vært høyere. Mange av ofrene anmelder ikke fordi de føler skam og skyld eller fordi de ikke vet at de over internett har kommunisert med en annen enn den de trodde. Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år Lovbruddsgruppen seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år omfatter flere straffbare forhold etter gammel og ny lov straffelov, og omfatter etter innføring av ny straffelov også det som omtales som kvalifisert seksuell handling, typisk berøring av kjønnsorgan. Lovbruddet kan begås direkte overfor barnet av en annen person, eller barnet kan overtales til å begå slike handlinger med seg selv. Anmeldelsene for seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år økte med 9,7 prosent fra første tertial 2016 til første tertial Det er de internettrelaterte sakene som er årsaken til økningen, jf. nærmere omtale ovenfor. Seksuell omgang med barn år og seksuell handling med barn under 16 år Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år blir ikke definert som voldtekt 15. I likhet med lovbruddsgruppen seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, omfatter lovbruddsgruppen seksuelle omgang mot barn over 14 år flere straffbare forhold. Anmeldelsene for seksuell omgang med barn år og seksuell handling med barn under 16 år økte med 27 prosent fra første tertial 2016 til første tertial De fleste anmeldelsene er knyttet opp mot seksuell handling med under 16 år og seksuell krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år. Politidistriktene etterforsker forholdene ut fra hvor den antatte gjerningspersonen bor. I mange av sakene er fornærmede bosatt i andre deler av Norge eller i utlandet. Voldtekt Voldtekt utgjorde 18,2 prosent av samtlige seksuallovbrudd i første tertial Antall anmeldelser for voldtekt økte i perioden fra første tertial 2014 til første tertial Det var en liten nedgang (5,1 prosent) fra første tertial 2016 til første tertial Voldtektstallene inkluderer ikke de nye kodene som gjelder voldtekt av barn under 14 år som er omhandlet under avsnittet Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år. Kripos peker på at en mulig forklaring på økningen i antall anmeldte voldtekter fra 2014 til 2016 kan være nettrelaterte voldtekter 16. Nettrelaterte voldtekter kan skje direkte via internett eller etter at kontakt er etablert gjennom internett. Kripos beskriver også en økning i såkalte sårbarhetsvoldtekter. Sårbarhetsvoldtekter kjennetegnes ved at den fornærmede ofte lever et liv uten stort nettverk og kjennskap til egne rettigheter 17. I Kripos (2016) "Voldtektssituasjonen i Norge i 2015" 17 Ibid 18

19 Kripos` rapport om voldtektssituasjonen i 2015 fremkommer det at et overveiende flertall av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest. Det vil være positivt om økningen skyldes at flere voldtektsutsatte velger å anmelde krenkelsen. Kjøp av seksuelle tjenester Antall anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester har variert mellom 65 til 135 anmeldelser i femårsperioden. I første tertial 2013 og 2015 var antallet anmeldelser godt over 100, mens tallene var under 100 i første tertial i 2014, 2016 og Verken kjøper eller tilbyder av seksuelle tjenester har interesse av å anmelde forholdet. Anmeldelsestallene gir derfor ikke et godt bilde av det reelle omfanget, men gjenspeiler i større grad politiets innsats overfor prostitusjonsmarkedene Andre lovbrudd Menneskesmugling er tilordnet kriminalitetstypen annen. I denne kategorien inngår også særlovgivninger og blant annet brudd på taushetsplikt for enkelte yrkesgrupper, diskriminering, hatefulle ytringer, uriktig forklaring, dokumentfalsk, krenkelse av privatlivets fred og ordensforstyrrelser. Vi har valgt å redegjøre nærmere for anmeldelsene om menneskesmugling fordi det kan grense opp mot menneskehandel og fordi det er lovbrudd som har fått økt aktualitet. Antall anmeldelser i kriminalitetstypen annen var i første tertial 2013 til 2015 i overkant av I første tertial 2016 og 2017 har det vært en markant nedgang som blant annet skyldes endringene i ny straffelov, hvor lovbrudd som tidligere var kategorisert under andre lovbrudd nå er tilordnet andre kriminalitetstyper. Menneskesmugling Det har ikke vært mange anmeldelser for menneskesmugling, og antallet har den siste femårsperioden ligget på mellom 6 og 28 anmeldelser i første tertial. Det høyeste antall anmeldelser var i første tertial 2016 (28 anmeldelser) og antas å skyldes asyl- og migrasjonssituasjonen i Europa og Norge. Mørketallsproblematikk gjør det vanskelig å vurdere hvor reelle tallene generelt innenfor denne lovbruddsgruppen er. Det er ingen klar grenseoppgang mellom menneskesmugling og menneskehandel, og mange saker som har startet som mistanke om menneskesmugling kan ende opp som menneskehandelssak. 19

20 4. Politiets straffesaksbehandling Etterforskning av straffesaker er en lovstyrt prosess som utføres av politiet, men ledes av påtalemyndigheten. Enhver kan innlevere anmeldelse til politiet vedørende antatt straffbart forhold. I tillegg oppretter politiet selv anmeldelser i straffbare forhold det kommer over. Hvorvidt saken skal etterforskes avgjøres av påtalemyndigheten i politiet (politijurist) basert på straffeprosess- og straffelovenes vilkår og rundskriv fra riksadvokaten. Typiske eksempler på anmeldelser som vil bli påtaleavgjort med henleggelse uten etterforskning, er anmeldelser som er åpenbart grunnløse eller hvor allmenne hensyn tilsier at saken ikke skal etterforskes. Ferdig etterforskede straffesaker avgjøres ved at påtalemyndigheten fatter et påtalevedtak. Dersom etterforskningen har avklart hvem som har begått et straffbart forhold og påtalemyndigheten ut fra bevisene er overbevist om at gjerningspersonen er skyldig, vil det reageres i saken. I motsatt fall vil saken henlegges. Det finnes en rekke reaksjonsformer. Noen av disse kan påtalemyndigheten selv beslutte, slik som oversendelse til Konfliktråd, påtaleunnlatelse og forelegg. I andre tilfeller fremmer påtalemyndigheten saken for retten, som beslutter reaksjonsform. Alle anmeldelser politiet mottar avgjøres endelig med en avgjørelseskode. Avgjørelseskoden angir kortfattet grunnlaget for avgjørelsen Påtaleavgjorte saker I første tertial 2017 avgjorde påtalemyndigheten anmeldelser. Det er en nedgang på 8,2 prosent i forhold til samme periode i Antall anmeldelser har i samme periode gått ned med 6,4 prosent. Antall påtaleavgjorte anmeldelser har de siste fem årene gått noe ned hvert år, til sammen 17,2 prosent sammenliknet med En nærmere oversikt over utviklingen er gitt i figur 4.1. Av de saker påtalemyndigheten avgjorde i første tertial 2017 anses som oppklart. Dette er en nedgang i antall oppklarte saker på 8,4 prosent siden første tertial 2016, og 12,9 prosent i forhold til Oppklaringsprosenten har i samme periode vært tilnærmet uendret. De saker hvor påtalemyndigheten enten selv beslutter reaksjon eller fremmer saken for retten anses som oppklart. Det samme gjelder saker som henlegges fordi intet straffbart forhold anses begått eller hvor det av andre grunner ikke kan reageres i saken. Eksempler på sistnevnte kategori er de tilfeller hvor gjerningspersonen var under 15 år på gjerningstidspunktet, det er tvil om gjerningspersonens tilregnelighet eller det anmeldte forhold er foreldet. Det bemerkes at politiet og påtalemyndigheten opererer med noen avgjørelseskoder som utvider begrepet oppklart. Det mest praktiske er de tilfeller hvor saken henlegges fordi allmenne hensyn tilsier at saken ikke skal etterforskes og påtales. 20

21 Figur 4.1 Påtaleavgjorte lovbrudd, 1. tertial Kilde: JUS319 Antall påtaleavgjorte saker per kriminalitetstype er knyttet opp mot antall anmeldelser innenfor hver kategori. Som vist i tabell 4.1 er vinningslovbrudd og trafikklovbrudd de kriminalitetstypene med flest påtaleavgjorte lovbrudd. Disse er også de kriminalitetstypene med flest anmeldte lovbrudd. Det påpekes at de påtaleavgjorte sakene ikke nødvendigvis er de samme som anmeldelsene som har kommet i samme periode. Tabell 4.1 Påtaleavgjorte lovbrudd fordelt på kriminalitetstype 1. tertial Andel av påtalavgjorte lovbrudd 2017 Vinning % Trafikk % Narkotika % Annen % Vold % Økonomi % Skadeverk % Seksuallovbrudd % Miljø % Arbeidsmiljø % Alle kriminalitetstyper % Kilde: JUS319 * Det vises til det som tidligere er beskrevet når det gjelder endring av hovedkategorier etc. 21

22 4.2. Oppklaringsprosent Oppklaringsprosenten er et uttrykk for forholdet mellom saker avgjort med en kode som teller som oppklart og summen av alle avgjorte saker (både oppklarte og ikke-oppklarte). Saker som avgjøres av politijurist uten at etterforskning iverksettes trekkes vanligvis ut av tallgrunnlaget som oppklaringsprosenten beregnes på grunnlag av. I første tertial 2017 ble 56,0 prosent av alle påtaleavgjorte lovbrudd oppklart. Dette er tilnærmet uendret i forhold til første tertial 2016 hvor oppklaringsprosenten var på 55,9 prosent, men en økning på 2,9 prosentpoeng i forhold til første tertial Tabell 4.2 viser oppklaringsprosent fordelt på de ulike kriminalitetstypene. Tabell 4.2 Oppklaringsprosent etter kriminalitetstype, 1. tertial Trafikk 85 % 83 % 85 % 85 % 85 % Narkotika 87 % 86 % 84 % 85 % 83 % Annen 78 % 77 % 78 % 76 % 76 % Arbeidsmiljø 64 % 61 % 67 % 66 % 75 % Miljø 56 % 64 % 62 % 68 % 66 % Seksuallovbrudd 62 % 57 % 61 % 63 % 62 % Vold 58 % 56 % 57 % 57 % 56 % Økonomi 69 % 74 % 70 % 33 % 33 % Vinning 24 % 25 % 27 % 28 % 28 % Skadeverk 22 % 20 % 21 % 23 % 23 % Alle kriminalitetstyper 53 % 54 % 56 % 56 % 56 % Kilde: JUS319 Nedenfor kommenteres oppklaringsprosenten i første tertial for de ulike kriminalitetstypene: Økonomilovbrudd: Oppklaringsprosenten er kraftig redusert de to siste årene, i all hovedsak fordi bedrageri etter ny straffelov er tilordnet økonomilovbrudd, men var tilordnet vinningslovbrudd etter gammel straffelov. Bedrageri har betydelig lavere oppklaringsprosent enn de tradisjonelle økonomisakene, og utgjør etter endringen en relativt stor andel av økonomilovbruddene. Vinningslovbrudd: Oppklaringsprosenten er tilnærmet uendret det siste året, og 4,4 prosentpoeng høyere i 2017 enn for fem år siden. En av årsakene til økningen de siste årene antas å være at bedrageri er overført til kriminalitetstypen økonomi etter at ny straffelov trådte i kraft. Siden vinningslovbrudd er en mye større gruppe enn økonomilovbrudd får det ikke like store utslag som for økonomilovbrudd. Voldslovbrudd: Oppklaringsprosenten for voldslovbruddene har ligget stabilt på prosent de siste fem årene. Seksuallovbrudd: Oppklaringsprosenten har ligget på mellom prosent hvert år, med unntak av 2014 hvor oppklaringsprosenten var på 57 prosent.. Narkotikalovbrudd: Narkotikalovbrudd er den kriminalitetstypen med nest høyest oppklaringsprosent. Oppklaringsprosent er noe lavere i 2017 enn de fire foregående årene. Det kan være flere grunner til at oppklaringsprosenten har gått noe ned. I noen saker kan det være vanskelig å knytte beslag av narkotika til en eller flere personer. Narkotikamarkedet har endret seg de siste årene og internett har blitt en 22

23 viktig kanal for kjøp og salg av narkotika. Nye rusmidler som går under betegnelsen nye psykoaktive stoffer (NPS) er vanskeligere å påvise i kroppsvæsker enn tradisjonell narkotika og man har ikke godt nok utviklede metoder og verktøy for å gjøre dette. Dette kan føre til at saker hvor man mistenker bruk av NPS ikke blir oppklart. Politiet mottar også et antall narkotikasaker som tollvesenet har avdekket i postforsendelser. Selv om disse er adressert til en bestemt person, er dette saker som er utfordrende å bevise straffeskyld i og som ofte blir henlagt uten at det gjøres etterforskingsskritt. Trafikklovbrudd: Med en oppklaringsprosent på 85,1 er trafikklovbrudd den kriminalitetstypen med høyest oppklaringsprosent, noe den også var i 2015 og Miljølovbrudd: Oppklaringsprosenten er redusert med 1,9 prosentpoeng det siste året, men ligger høyere enn de andre årene i femårsperioden. Siden det er forholdsvis få anmeldelser vil oppklaringsprosenten variere mer enn for flere av de andre kriminalitetstypene. Arbeidsmiljølovbrudd: I likhet med miljølovbrudd er det forholdsvis få anmeldelser, og oppklaringsprosenten vil derfor kunne variere mer enn enkelte andre kriminalitetstyper. I 2017 var oppklaringsprosenten på 75,2 prosent, noe som er 9,5 prosentpoeng høyere enn i Saksbehandlingstid Politiets saksbehandlingstid beregnes fra anmeldelsen registreres i politiets saksbehandlingssystem (kalt BL) med en samtidig registrering i det sentrale straffesaksregister (STRASAK), til det foreligger påtaleavgjørelse i saken. Saksbehandlingstiden er en indikator for tempoet i politidistriktenes straffesaksbehandling. Her tas det utgangspunkt i saksbehandlingstiden for oppklarte saker, det vil si saker som har fått en positiv påtaleavgjørelse, eller som er avgjort med en henleggelseskode som teller som oppklart. I første tertial 2017 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 94 dager, noe som er tilnærmet uendret i forhold til første tertial Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene som vist i tabell 4.3. Tabell 4.3 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte lovbrudd etter kriminalitetstype, 1. tertial Kilde: JUS Annen Arbeidsmiljø Miljø Narkotika Skadeverk Trafikk Vinning Vold Økonomi Seksuallovbrudd Alle kriminalitetstyper

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE OG ANDRE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 22.09.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Kommenterte STRASAK-tall 20.01.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 2.2. Politiets

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2018 01.06.18 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR 2017 STATISTIKKNOTAT 21.02.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig fokus for Politidirektoratet

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

norm, skyldkrav og straffetrussel

norm, skyldkrav og straffetrussel [start tittel] steinar fredriksen norm, skyldkrav og straffetrussel utvalgte emner fra spesiell strafferett [start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 1. utgave, 1. opplag 2017 ISBN Omslagsdesign:

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT 15.06.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte tidsfristene

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT 19.01.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig fokus for Politidirektoratet

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2017 STATISTIKKNOTAT 24.08.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT 21.04.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte tidsfristene

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JANUAR 2018 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JANUAR 2018 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JANUAR 2018 STATISTIKKNOTAT 07.03.2018 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2016 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2016 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER STATISTIKKNOTAT 19.01.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig viktig fokus for Politidirektoratet

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2018 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2018 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2018 STATISTIKKNOTAT 19.03.2018 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR APRIL 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR APRIL 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR APRIL 2017 STATISTIKKNOTAT 16.05.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2017 STATISTIKKNOTAT 22.03.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig viktig fokus for

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer