Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent."

Transkript

1

2 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier... 7 Grove tyverier... 7 Brukstyveri av motorkjøretøy... 7 Ran og utpressing... 7 Bedrageri av trygde- og sosialytelser Økonomiforbrytelser... 8 Samlet om økonomisk kriminalitet Narkotikaforbrytelser Legemiddelloven Samlet om narkotikaforbrytelser Voldsforbrytelser Vold i nære relasjoner Samlet om vold Drap Seksualforbrytelser Samlet om seksualforbrytelser Skadeverk Miljøforbrytelser Annen kriminalitet POLITIETS STRAFFESAKSBEHANDLING Påtaleavgjorte saker Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid Saker med særlig saksbehandlingsfrist Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid for politidistriktene Saker under arbeid og restanser Restanser Inndragning

3 1. Innledning Kommenterte STRASAK-tall 2011 presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling fra 2011 sammenlignet med 2010, og den siste femårsperioden ( ). Lovbrudd er betegnelsen for både forseelser og forbrytelser. I denne rapporten er det først og fremst forbrytelsene som omtales, disse regnes for å være handlinger av grovere karakter. I rapportens første del kommenteres kriminalitetsutviklingen. I andre del av rapporten kommenteres resultater og utvikling i politiets straffesaksbehandling. Kriminalitetsutviklingen beskrives på grunnlag av anmeldte straffbare forhold registrert av politiet i straffesaksregisteret (STRASAK). Statistikken er en driftsstatistikk for politiet. Statistisk sentralbyrå (SSB) produserer offisiell kriminalstatistikk som også baseres på politiets registerinformasjon. Det kan likevel forekomme noen forskjeller mellom disse statistikkene. Fra og med årsrapporten for 2008 ble kriminalitetsutviklingen kommentert med bakgrunn i ujusterte tall. Statistikken er basert på anmeldte lovbrudd innenfor det enkelte år. Lovbruddet kan endre karakter etter hvert som flere opplysninger fremkommer. Anmeldelsesstatistikken omhandler kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. En del kriminalitet forblir skjult. Dette omtales gjerne som mørketall. SSBs levekårsundersøkelser og andre undersøkelser, herunder politiets publikumsundersøkelser, indikerer at andelen av straffbare forhold som anmeldes, og dermed blir kjent for politiet, varierer for ulike kriminalitetstyper. Det er viktig å vurdere mørketall i forhold til hvert enkelt kriminalitetsområde. For eksempel antas vinningsforbrytelser å ha lave mørketall innenfor kategoriene tyveri fra villa og leilighet. Disse tyveriene må politianmeldes for at eier skal motta forsikringsoppgjøret. På andre kriminalitetsområder kan mørketallene være høye fordi publikums tilbøyelighet til å anmelde det enkelte lovbrudd er lav. Andre forhold som påviker anmeldelsesstatistikken er oppdagelsesrisiko og politiets samt andre myndigheters innsats, kontroll og prioriteringer. Terrorhandlingene genererte en rekke straffbare forhold; et betydelig antall drapssaker, forsøk på drap, skadeverk m.v. Foreløpig er det bare drapene som er statistikkført. Den videre statistikkføringen blir gjort i sammenheng med etterforskningen. Antallet anmeldelser i 2011 vil altså stige etter hvert som tiltalen tar endelige form. 2. Kriminalitetsutviklingen 2.1 Overordnet oppsummering Det ble anmeldt forbrytelser og forseelser i Antall anmeldte forbrytelser viser en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med 2010, noe som utgjør anmeldelser. Tallene viser dermed nedgang for andre år på råd etter toppåret Antallet forseelser er redusert med 5,5 prosent fra i 2010 til 2011, og med 7,4 prosent fra 2007 til Forbrytelser Nedgangen for anmeldte forbrytelser fra 2010 til 2011 kan særlig knyttes til kategorien vinning som representerer den største gruppen av anmeldelser, i Antallet saker ble redusert med 2,8 prosent fra 2010 til Det er reduksjon innenfor de fleste kategorier vinningsforbrytelser. 3

4 I 2011 ble det anmeldt narkotikaforbrytelser, en reduksjon på 5,3 prosent sammenlignet med Reduksjonen kom imidlertid etter en sterk økning i I femårsperioden har antallet saker økt med 5,4 prosent. Antall anmeldelser for narkotikaforbrytelser, antall beslag og mengde må sees i relasjon til hverandre. Beslagene kan være et resultat av grundig politi- og tollarbeid, men også tilfeldigheter. Store enkeltbeslag vil naturligvis også ha innvirkning på statistikken. I kategorien voldsforbrytelser er det registrert anmeldelser i 2011, noe som er stabilt sammenlignet med Femårsperioden viser en liten økning på 4,2 prosent. Det er fortsatt grunn til å tro at økningen har sammenheng med større oppmerksomhet på denne type saker, både i politiet og i samfunnet for øvrig. Det er en økning i kategorien seksualforbrytelser på 7,4 prosent fra 2010 til I femårsperioden har tallene økt med 22,1 prosent. Det er registrert en økning i antall anmeldelser både for voldtekt 192, 1. og 2. ledd, og i kategoriene som gjelder seksuell omgang med barn under 10, 14 og 16 år. Antallet økonomiske forbrytelser har vist en økning fra 2010 til 2011 på 4,8 prosent, til anmeldelser. Femårsperioden viser en økning på 17,1 prosent. Økningen gjelder særlig grovt bedrageri. Det kan være vanskelig å si noe om det reelle omfanget av økonomisk kriminalitet grunnet store mørketall og fordi omfanget av saker er avhengig andre kontrollinstanser. Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. De fleste miljølovbrudd er forseelser. I 2011 talte miljøforbrytelsene 70 anmeldelser, 10 flere enn i I femårsperioden er det en nedgang på 12 anmeldelser, men her er det snakk om små tall som har variert fra det ene året til det andre. 4

5 Anmeldte forbrytelser, i prosent etter kriminalitetstype, 2011 (N = ) Narkotika 16,2 % Skadeverk 6,3 % Miljø 0,0 % Annen 4,4 % Økonomi 2,7 % Seksual 1,7 % Vold 10,1 % Vinning 58,7 % Samlekategorien annen kriminalitet økte med 12,5 prosent fra 2010 til skiller seg her ut fra de øvrige årene, der det var små variasjoner fra år til år. Figuren over viser at vinningskriminalitet utgjør den største delen av det samlede antall anmeldte forbrytelser, med 58,7 prosent. Narkotikaforbrytelsene utgjør den nest største andelen, med 16,2 prosent. Voldsforbrytelsene er den tredje største gruppen av forbrytelser. De utgjør 10,1 prosent av alle forbrytelser, mens skadeverk følger deretter, med 6,3 prosent. Samlekategorien annen kriminalitet utgjør 4,4 prosent. De øvrige kriminalitetstypene utgjør kun en liten andel av det totale antall anmeldte forbrytelser i Andelene er stabile fra år til år. Politiets straffesaksbehandling Gjennomsnittlig oppklaringsprosent for 2011 er 38,0 prosent. Et slikt resultat representer det høyeste nivå på oppklaringsprosenten i femårsperioden og 0,6 prosentpoeng økning fra Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for forbrytelser er 123 dager. Den økte med én dag i løpet av 2011 og har ligget stabilt på dette nivået, med unntak av i 2007 da saksbehandlingstiden lå nede på 115 dager. Forseelser Nær halvparten av forseelsene er trafikksaker (56 954). Omfanget av anmeldte trafikkforseelser er påvirket av politiets innsats på området. Blant trafikkforseelsene utgjør kjøring uten gyldig førerkort (13 640), promillekjøring (8 021) og fartsovertredelser (7 046) store grupper. Andre store kategorier av forseelser er naskeri som utgjør saker og forseelser mot den alminnelige orden og fred, anmeldelser. 5

6 2.2 Vinningsforbrytelser Vinningsforbrytelser er den desidert største kategorien av forbrytelser. Den utgjorde 58,7 prosent av alle anmeldte forbrytelser i Det ble anmeldt vinningsforbrytelser i 2011, noe som er en reduksjon på 2,8 prosent fra I begynnelsen av femårsperioden, fra 2007 til 2009, var det ingen klar tendens i statistikken. Antallet saker ble redusert fra 2007 til 2008, men økte deretter relativt sterkt fra 2008 til Siden 2009 har imidlertid antall saker vist nedgang. Antallet saker er redusert med nær fra 2009 til 2011, og ligger nå på det laveste nivået i femårsperioden. Tyveri er den største hovedgruppen i kategorien vinning. 6

7 Simple tyverier Simple tyverier er den største tyverigruppen. Det ble anmeldt simple tyverier i Sammenlignet med 2010 er det en nedgang på 2,1 prosent. Det var en sterk nedgang i kategorien simpelt tyveri fra villa siste år, på 11,1 prosent. I femårsperioden var nedgangen på 28,5 prosent. Simpelt tyveri fra leilighet gikk ned med 6,8 prosent siste år og med 14 prosent i femårsperioden. Det var også en nedgang i antallet simple tyveri fra hytte siste år og i femårsperioden. Simpelt tyveri fra bolig viser altså generelt nedadgående tendens i femårsperioden. Simpelt tyveri fra motorkjøretøy viste også sterk nedgang fra 2010 til 2011, på 11,4 prosent. I femårsperioden var nedgangen på 23,9 prosent. Simpelt tyveri av sykkel utgjør den største enkeltgruppen av simple tyverier, med anmeldelser i Antall saker ligger på nær det samme som i 2010, men åtte prosent høyere enn ved begynnelsen av femårsperioden. Grove tyverier Antall grove tyverier viser en mindre økning fra 2010 til 2011, på 1,7 prosent. Det har totalt sett vært en nedgang på i antallet saker fra 2007, men tallene har gått opp og ned fra det ene året til det andre. Det er noen undergrupper som skiller seg sterkt ut. Dette gjelder særlig grovt tyveri fra person på offentlig sted, i kraft av det store omfang saker og en sterk økning siste år. Antallet saker lå i 2011 på , mens de tidligere i femårsperioden lå på rundt Økningen fra 2010 til 2011 alene var på 33,5 prosent. Grovt tyveri fra person på offentlig sted er et typisk storbyfenomen, og tyveriene skjer gjerne i sentrumsområder der mange mennesker er samlet. Oslo har hovedtyngden av disse sakene (73 prosent). Økningen i Oslo er på 44,7 prosent fra 2010 til Både i 2010 og i 2011 skjedde omtrent 30 prosent av anmeldte grove tyverier fra person på offentlig sted i Oslo politidistrikt på natt i helg, i områder dominert av skjenkesteder og møteplasser. Det foreligger indikasjoner på at det er et visst omfang av organiserte lommetyverier. De andre underkategoriene innenfor grovt tyveri viser en nedgang siste år. Særlig gjelder det grove tyveri fra villa som er redusert med 29,5 prosent siste år. Det har vært en sterk nedgang i denne type saker etter 2009 da antall saker lå på det høyeste i perioden. Den samme tendens, om ikke så sterk, viser grovt tyveri fra leilighet. Disse er redusert siden Fra 2010 til 2011 alene var nedgangen på 16 prosent. Politiet har hatt en målrettet innsats for å redusere tyveri fra bolig, særlig har innsatsen vært rettet mot mobil vinningskriminalitet. Dette har bidratt til reduksjon innenfor grove tyverier. Mobil vinningskriminalitet er spesielt utfordrende for politiet ved at den foregår over store geografiske områder og i varierende grad er organisert. Både i politiet og i media har det i det siste året det vært et stort fokus på den mobile vinningskriminaliteten. Gjennom ulike prosjekter over hele landet har politiet jobbet målrettet mot denne kriminaliteten, på tvers av distrikter og over landegrenser. Nedgangen i antallet grove tyveri fra bil/motorkjøretøy fortsatte fra 2010 til Siste år var nedgangen på 14,4 prosent. I perioden sett under ett var nedgangen på 46,3 prosent. Brukstyveri av motorkjøretøy Samlet ble det i 2011 anmeldt brukstyveri av motorkjøretøy. Sammenlignet med samme periode i fjor er reduksjonen på 11,9 prosent. Det er nedgangen i brukstyveri fra bil som står for det meste av nedgangen i kategorien. Men tyveri av båt, motorsykkel og moped har også hatt en positiv utvikling (nedgang) i femårsperioden. Ran og utpressing Det var anmeldte tilfeller av ran og utpressing i 2011, noe som er en liten nedgang på to prosent sammenlignet med I femårsperioden var det en økning i antallet anmeldelser på 13,1 prosent. Antallet ran økte med 1,9 prosent fra 2010 til Fra 2007 til 2011 er det en økning på 10,2 prosent. Antallet grove ran har blitt redusert med 13,8 prosent siste år. Det er 7

8 likevel en økning på 16,6 prosent fra 2007 til Utpressing har økt med 14 anmeldelser fra 2010, til 97 anmeldelser i Når 2011 sammenlignes med 2007 er det en økning på 43 anmeldelser. Det har vært en økning i bank-, post- og verditransportran siste år, fra 10 i 2010 til 15 anmeldelser i Etter en lengre periode med noen helt få saker hvert år har altså situasjonen endret seg. Bedrageri av trygde- og sosialytelser I 2011 utgjorde bedrageri av trygde- og sosialytelser anmeldelser. Sammenlignet med 2010 er det en økning på 34 prosent. I femårsperioden er det imidlertid en reduksjon på 23,2 prosent. Bedrageri av trygdeytelser utgjør av anmeldelsene i I femårsperioden har antallet anmeldelser variert, men totalt er nedgangen på 19,6 prosent. NAV kontroll opplyser at økningen av anmeldelser på bedrageri skyldes restanser i feilutbetalinger, og er et etterslep av anmeldelser fra Samlet om vinning Vinning har en tilbakegang på 2,8 prosent i 2011 sammenlignet med i Det er en reduksjon i de fleste kategorier innenfor vinningsforbrytelser. Det er trolig lave mørketall innenfor tyveri fra villa og leiligheter, da disse tyveriene må politianmeldes for at eier skal motta forsikringsoppgjøret. Dette er i motsetning til andre kriminalitetsområder hvor mørketallene kan være høye fordi publikums tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd i mindre grad er til stede. Tyveriene er i større grad rettet mot person, jamfør økningen i grove tyverier fra person på offentlig sted. 2.3 Økonomiforbrytelser Økonomisk kriminalitet utgjorde 2,7 prosent av alle anmeldte forbrytelser i Økonomiforbrytelser totalt viser en økning på 4,8 prosent fra 2010 til I femårsperioden er det en økning på 17,1 prosent. Økonomisk kriminalitet kan være en trussel mot enkeltpersoner og strukturer i næringslivet, og det kan være vanskelig å si noe om det reelle omfanget av økonomisk kriminalitet grunnet store mørketall. Økningen skyldes i hovedsak at antall anmeldelser for grove bedragerier nesten har doblet seg fra 2010 til Økningen skyldes ca 650 anmeldelser flere anmeldelser i Oslo politidistrikt fra 2010 til I femårsperioden har antall anmeldelser svingt mye, med topper i 2009 og

9 Skimming, der kortinformasjon kopieres med tanke på misbruk, er et problem. Statistikken gir imidlertid ikke grunnlag for å beskrive utviklingen her da denne typen anmeldelser vil kunne figurere under ulike straffebestemmelser, ikke bare grovt bedrageri. Forsikringsbedragerier utgjorde 224 anmeldelser i 2011, sammenlignet med 2010 er det en økning på 16,7 prosent. I femårsperioden har det vært en stor økning på 36,6 prosent. Tallene gjenspeiler i noen grad omfanget av forsikringsbedrageri, men kan også være et resultat av ekstra fokus på for eksempel en bransje som kan gi store utslag i statistikken ( Svikstatistikk 2010 fra Finansnæringens fellesorganisasjon). Pengefalsk er redusert med 27 anmeldelser fra 2010 til 259 anmeldelser i I femårsperioden er det en nedgang på 14,2 prosent. Grovt underslag har også gått tilbake, med 21,4 prosent fra i 2010 til Forbrytelser i gjeldsforhold, som blant annet gjelder uriktig bokførsel og lovbrudd i forbindelse med konkurs, talte 872 anmeldelser i 2011, og økte med 3,4 prosent fra Antall konkurser svinger med konjunkturene. Det er registret 46 anmeldelser for korrupsjon i 2011 sammenlignet med ti anmeldelser i Det er videre registrert 48 anmeldelser av grov korrupsjon i 2011, mot ti i fjor. Oslo politidistrikt har i løpet av 2011 jobbet systematisk med konkurssakene gjennom ordningen med bokoordinator. Nytt rundskriv fra Riksadvokaten kan også ha hatt betydning. Korrupsjon ble av ØKOKRIM fremhevet som en av de største truslene innenfor økonomisk kriminalitet i forrige trusselvurdering. Denne prioriteringen kan også ha bidratt til et økt fokus. For kategorien brudd på regnskapsloven er det en reduksjon på 11,0 prosent fra 2010 til I femårsperioden er det en kraftig reduksjon på 54,6 prosent. For brudd på bokføringsloven er det en oppgang på 11,7 prosent fra 2010 til Det er videre en nedgang i brudd på merverdiavgiftsloven. Hvitvasking er for første gang skilt ut som egen kriminalitetsform i statistikken (tidligere inkludert i kategorien heleri). Antall anmeldelser for heleri og hvitvasking presenteres ikke i denne rapporten på grunn av endringer i kodegrunnlaget som kan gi et uriktig bilde. Det vises i stedet til rapporten Trendrapport hvitvasking 2011 (Økokrim). Samlet om økonomisk kriminalitet Ser en alle anmeldte økonomiske forbrytelser under ett, har det den siste femårsperioden vært en økning på 17,1 prosent. For analyser og trender om økonomisk kriminalitet henvises det til Økokrims rapporter. 9

10 2.4 Narkotikaforbrytelser Straffeloven 162 og legemiddelloven 31 annet ledd regulerer narkotikaforbrytelsene. Straffeloven regulerer de mer alvorlige overtredelsene, mens legemiddelloven har straffebestemmelser for det som regnes som mindre alvorlige forhold. Omfanget av registrerte narkotikaforbrytelser gjenspeiler først og fremst politiets egen innsats. Narkotikaforbrytelser er den nest største kategorien blant forbrytelsene, og utgjør en andel på 16,2 prosent. I 2011 ble det registrert anmeldelser. Det er en nedgang på 5,3 prosent sammenlignet med Den kraftige økningen fra 2009 til 2010 har flatet ut. Utviklingen fra 2007 til 2011 viser et varierende bilde, men totalt en økning på 5,4 prosent. Straffeloven 162 Når det gjelder straffeloven 162 er det en nedgang på 8,5 prosent fra 2010 til Totalt for femårsperioden er det en oppgang på 5,3 prosent. Førsteleddsakene (str.l 162, 1. ledd) utgjør den største andelen av narkotikaforbrytelsene. Fra 2010 til 2011 har det vært en nedgang på 8,1 prosent. I femårsperioden skiller 2010 seg spesielt ut med mange anmeldelser, men på tross av nedgang fra 2010 til 2011, er det en økning på 6,9 prosent fra 2007 til Antallet anmeldte andreleddsaker (str.l 162, 2. ledd) gikk ned 16 prosent fra 2010 til Det har vært en nedgang på 12,5 prosent i femårsperioden. De alvorligste sakene, straffelovens 162, 3. ledd, utgjør små tall og endringer fra år til år gir derfor store prosentvise utslag. Det er registrert 72 anmeldelser i De siste fem årene har det vært en reduksjon på 50 anmeldelser. Straffelovens 162, 4. ledd omfatter overtredelser begått ved uaktsomhet, som ikke er å regne som de alvorligste forholdene i seg selv. Det er registrert 17 anmeldelser av fjerdeleddssaker i 2011, tre færre enn i Det har vært en halvering av antall anmeldelser i femårsperioden. Legemiddelloven 31 Når det gjelder anmeldelser etter legemiddelloven er det stabile tall fra 2010 til I femårsperioden har antall anmeldelser variert noe, men totalt har det vært en økning fra 2007 på 5,5 prosent. Økningene kan sees i sammenheng med at flere politidistrikt er tydelige i sin innsats mot åpenlys bruk og omsetning av narkotika. Anmeldelser for narkotikabruk har gått ned med 4,3 prosent fra 2010 til Anmeldelser som gjelder narkotikabesittelse er går litt ned fra 2010 til Kategorien narkotika, diverse har økt med 14,8 prosent i samme periode. For femårsperioden er det en økning i antallet anmeldelser for kategoriene narkotikabesittelse og narkotika, diverse. 10

11 Samlet om narkotikaforbrytelser Ser vi narkotikaanmeldelsene samlet den siste femårsperioden, viser det et noe ustabilt bilde var et år med spesielt mange anmeldelser. Fra 2010 til 2011 er det en nedgang i antall anmeldelser. Antall anmeldelser for narkotikaforbrytelser, antall beslag og mengde må sees i relasjon til hverandre. Beslagene kan være et resultat av grundig politi - og tollarbeid, men også tilfeldigheter. Store enkeltbeslag vil naturligvis også ha innvirkning på statistikken for beslaglagt mengde. Kripos statistikk 1 viser at antall beslag i 2011 er høyere enn noen gang tidligere. Høye beslagstall og et høyt nivå på antall anmeldelser gjenspeiler politiets innsats på feltet. Tabellen under viser utviklingen for antall beslag i femårsperioden. 1 Narkotikastatistikken fra Kripos offentliggjøres i sin helhet senere i januar

12 2.5 Voldsforbrytelser Det totale antallet anmeldte voldsforbrytelser har vært svært stabilt de siste fem årene. I 2011 ble det anmeldt voldsforbrytelser. Antall anmeldelser for forbrytelse mot liv, legeme og helbred har gått ned siden 2007, men de tre siste årene har antallet anmeldelser vært relativt stabilt. Det er fortsatt slik at over halvparten av alle voldsforbrytelser finnes i kategoriene forbrytelse mot liv, legeme og helbred. Det har vært økning på 3,8 prosent når det gjelder antall anmeldte legemsfornærmelser fra 2010 til I femårsperioden 2007 til 2011 er det en nedgang på 5,5 prosent. For legemsbeskadigelse har det vært en jevn nedgang på totalt 15,9 prosent i løpet av de siste fem årene. Tallene for legemsbeskadigelse med kniv har økt med 5,8 prosent fra 2007 til Det er få anmeldelser for legemsbeskadigelse med skytevåpen. Antall anmeldelser i 2011 (9) er likevel lavt sammenlignet med tidligere år. 12

13 Forbrytelser mot den personlige frihet utgjør 26,9 prosent av alle voldsforbrytelsene, anmeldelser i Antall anmeldelser har vært stabilt de senere årene, og vi ser en svak nedgang det siste året på 3,3 prosent. I kategorien trusler med kniv gikk antallet anmeldelser ned 4,4 prosent fra 2010 til Det er 131 anmeldelser for frihetsberøvelser i 2011, en nedgang på 28,8 prosent fra For femårsperioden har antall anmeldelser variert noe. I 2011 var det 32 anmeldelser for menneskehandel til prostitusjon og andre seksuelle formål. Det er en økning på to anmeldelser sammenlignet med Når det gjelder menneskehandel til utnyttelse i tvangsarbeid eller tvangstjenester var det 12 anmeldelser i 2011, mens det var ti slike anmeldelser i Sett under ett har det vært en kraftig økning i antall anmeldelser for menneskehandel fra 2007 til Noe av økningen i anmeldelser for menneskehandel til tvangsarbeid kan skyldes de siste års økte fokus på denne utnyttingsformen. Relevante aktører, herunder politiet, er seg mer bevisste at menneskehandel ikke bare handler om kvinner som utnyttes til prostitusjon. Det er imidlertid grunn til å tro at det er store mørketall innen menneskehandel til tvangsarbeid. Vold i nære relasjoner Straffelovens 219, antallet aktive mobile voldsalarmer og antallet brudd på besøksforbud, er tre ulike indikatorer som kan antyde noe om omfang og utvikling innenfor området vold i nære relasjoner. I 2011 ble det registrert anmeldelser totalt i kategorien mishandling i familieforhold. Dette er en svak økning sammenliknet med I femårsperioden fra 2007 til 2011 ser vi imidlertid en kraftig økning på 107,3 prosent. Den definitivt største andelen anmeldelser gjelder mishandling med legemskrenkelse, som hadde anmeldelser i Det er en tydelig økning gjennom hele femårsperioden. Det ble registrert 47 anmeldelser i 2011 som gjaldt grov mishandling med legemskrenkelse. Dette er åtte anmeldelser flere enn i I femårsperioden har anmeldelsestallene i denne kategorien variert noe. Tallene viser at anmeldelseshyppigheten når det gjelder brudd på str.l. 219 (mishandling i familieforhold) og brudd på besøksforbud stadig øker. Økningen i antall anmeldelser må kunne sies å være positivt, da dette mest sannsynlig betyr at de tiltak som er iverksatt for å avdekke denne volden og gjøre den til et offentlig anliggende, virker. Politiets ordning med egne familievoldskoordinatorer og en utvidet bistandsadvokatordningen, er eksempler på tiltak som er iverksatt. Brudd på besøksforbud Anmeldelser for brudd på besøksforbud (forseelse) er ofte knyttet til vold og trusler i nære relasjoner. I 2011 var det brudd på oppholds-/besøksforbud, en nedgang på 6,5 prosent fra For hele femårsperioden har det vært en økning på 64,3 prosent. Mobile voldsalarmer En annen indikator når det gjelder utviklingen på feltet vold i nære relasjoner, er antall personer som får tildelt mobil voldsalarm. Det er imidlertid verd å merke seg at ikke alle disse sakene omhandler vold i nære relasjoner. Om lag prosent av sakene er av annen karakter. Vi har de senere årene sett en stadig økning i antallet mobile voldsalarmer. I 2007 ble det utdelt mobil voldsalarm ganger. Per 1. januar 2012 var tallet 1 787, en økning på 16,3 prosent fra året før, og en økning på 30,4 prosent fra Det var en nedgang i antallet alarmer fra 2009 til Dette skyldtes først og fremst at alle politidistrikter i denne perioden arbeidet med opprydding og utskifting av gamle enheter. Som vi ser av tabellen under, har antallet enheter steget med 250 det siste året. En volds- eller trusselutsatt får tildelt en voldsalarm for tre måneder ad gangen. Tildelingen blir forlenget (tre måneder ad gangen) hvis politiet vurderer at det er behov for det. Det betyr at antallet personer 13

14 som har/har hatt voldsalarm kan være lavere enn tallet som viser hvor mange ganger en alarm er blitt tildelt. Anmeldelse for straffelovens 219 viser en oppgang, mens brudd på oppholds-/besøksforbud viser en nedgang i 2011 sammenlignet med året før. Sammenligner en med tallene fem år tilbake, er det imidlertid en økning i begge disse kategoriene, på henholdsvis 174,7 og 64,3 prosent. Dette viser at flere saker kommer til politiets kjennskap og at politiet i økende grad benytter seg av de virkemidler som er til rådighet for å beskytte ofrene. Samlet om vold Antallet registrerte anmeldelser for vold i 2011 er stabilt sammenlignet med samme periode i fjor. Femårsperioden viser en liten økning på 4,2 prosent. Anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner har økt kraftig de siste fem årene. Om dette skyldes en reel økning, eller om utviklingen skyldes økt oppmerksomhet omkring fenomenet og politiets fokus, er vanskelig å si. Økningen handler også om en omsubsumering av lovbrudd. 2.6 Drap Kripos statistikk inneholder opplysninger om antall drapssaker og antall drapsofre, og gjelder kun forsettelig og overlagt drap. Da det kan være flere drapsofre i en drapssak er det ikke alltid samsvar mellom antall saker og ofre. Per 1. januar 2012 har Kripos registrert 34 saker og like mange ofre i sin oversikt. Det er åtte saker og fem ofre flere enn i I femårsperioden har antall drapssaker og antall ofre variert noe. I denne oversikten har ikke Kripos registrert saken/alle ofrene fra Alle ofrene som er drept av bomben i regjeringskvartalet og på Utøya har fått egne saksnummer på statistikkgruppen for Drap, mens siktelsesposter for forsøk på drap først vil bli registrert i Antall anmeldelser for forsøk på drap vil dermed stige etter hvert som registreringen fra Nordre Buskerud og Oslo pd ferdigstilles, og etter hvert som tiltalen mot den terrorsiktede tar sin endelige form. Som kjent er det i forbindelse med 22. juli 2010 registrert 69 drap på Utøya og 8 i regjeringskvartalet, totalt 77 drepte. Det totale antallet drap i Norge vil derfor være mye høyere enn tabellen over viser når disse kommer med i den endelige oversikten. 14

15 2.7 Seksualforbrytelser Det var anmeldelser for seksualforbrytelser i 2011, det har vært en økning på 7,4 prosent fra I femårsperioden er økningen stor med 22,1 prosent. En større bevisstgjøring vedrørende seksualforbrytelser, politiets økte fokus, bruk av barnehus, alarmtelefoner og medienes oppmerksomhet kan øke anmeldelsestilbøyeligheten. Bruk av sosiale/elektroniske medier hvor muligheten for misbruk er til stede, kan også forklare noe av økningen. Det var anmeldelser av voldtekter etter straffeloven 192, første og annet ledd i Økningen er tydelig fra 2010 med 16,6 prosent. I femårsperioden varierer antall anmeldelser noe, økningen fra 2007 på 14,2 prosent. Grunnen til at flere eventuelt velger å anmelde voldtekt kan ha sammenheng med stort fokus på fenomenet, og at politiet har utviklet et godt samarbeid med overgrepsmottakene og gode prosedyrer for mottak av voldtektsofrene. Det er ellers grunn til å tro at det fortsatt er store mørketall. Voldtekter 192, tredje ledd omfatter saker der handlingen er begått av flere i fellesskap, på en særlig smertefull eller krenkende måte, den skyldige er tidligere straffet etter denne bestemmelsen eller etter 195 eller den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Siden antallet anmeldelser er få, vil selv små endringer gi store prosentvise utslag. I 2011 var det 37 anmeldelser for 192, tredje ledd. Dette er en nedgang på seks anmeldelser fra året før. Det er et forholdsvis stabilt antall anmeldelser i femårsperioden. Det ble anmeldt 13 saker for grov uaktsom voldtekt i 2011, og dette er 15

16 fire anmeldelser færre enn i I kategorien forsøk på voldtekt er det registrert 140 anmeldelser i 2011, en økning med 36 anmeldelser i forhold til Dette kan ha sammenheng med den konkrete oppfordringen fra Oslo politidistrikt om viktigheten i å anmelde både voldtekt og forsøk på voldtekt. Voldtekt har vært mye i medias søkelys og dette kan også ha bidratt til at flere anmelder voldtekt og at mørketallene på den måten er noe mindre. Kategorien seksuell omgang med mindreårige er delt i tre alderskategorier, som angir ulik alvorlighetsgrad på lovbruddene. Dette gjenspeiles direkte i lovverket. For seksuell omgang med barn under 16 år er strafferammen 5 år. Strafferammen økes til 10 år for seksuell omgang med barn under 14 år, og opp til 21 års fengsel blant annet dersom barnet er under 10 år og det har skjedd gjentatte overgrep. I undergruppen seksuell omgang med barn under 10 år var det 182 anmeldelser i Det har vært en økning sammenlignet med de fire tidligere årene, da antall anmeldelser har vært stabilt omkring Det er registrert 359 anmeldelser for seksuell omgang med barn under 14 år i 2011, en økning på 22 anmeldelser fra 337 i I femårsperioden har det vært en økning på 64 anmeldelser. Antallet anmeldelser registrert som seksuell omgang med barn under 16 år har hatt en økning det siste året på 16 anmeldelser. I 2011 var det 323 slike anmeldelser. I femårsperioden er det en økning på 38 anmeldelser. For kategorien seksuell handling med barn under 16 år er det registrert 443 anmeldelser i 2011, noe som er en nedgang på 20 anmeldelser fra året før. For femårsperioden er det en økning på hele 31,5 prosent. Denne kategorien omfatter blant annet den som forleder barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd. En rekke av de tilfellene hvor barn forledes til å kle av seg foran webkamera og lignende, vil bli registrert under denne bestemmelse. Det er grunn til å tro at en økning i antall anmeldelser for seksuell handling med barn under 16 år i femårsperioden henger sammen med en kraftig økning i bruk av sosiale/elektroniske medier. Blant annet politiets, medienes og skolenes økte oppmerksomhet og bevisstgjøring om seksualforbrytelser overfor barn på internett kan ha vært med på å påvirke at flere forhold blir anmeldt. En større bevisstgjøring i samfunnet gjennom informasjonskampanjer, alarmtelefoner og medienes fokus vil også bidra til økt anmeldelsestilbøyelighet. Internasjonalt politisamarbeid kan føre til flere pågripelser. Gjerningsmenn blir lettere overvåket på nettet, og pågripelser i flere land fører til flere anmeldelser og antall oppklarte saker. Kategorien pornografi via data har økt fra 61 til 88 anmeldelser det siste året. I løpet av femårsperioden har antallet anmeldelser vært forholdsvis stabilt. Andre kategorier som innebærer bruk av elektroniske medier viser i større grad en jevn økning i anmeldelser. Det er 204 anmeldelser for krenkende uanstendig atferd via data i 2011, dette er en økning på åtte anmeldelser fra For femårsperioden er økningen på hele 87 anmeldelser. Grooming-paragrafen (strl. 201a), ble innført våren Paragrafen viser seg i første rekke å være egnet for å muliggjøre inngripen tidlig i prosessen der overgriper bearbeider barnet til å medvirke til det som til slutt kan ende som et seksuelt overgrep. I 2011 er det registrert 21 anmeldelser for grooming. Vi har ikke sammenlignbare tall fra tidligere år for denne forbrytelsen. Det var 89 anmeldelser for incest i 2011, en økning fra 70 i I femårsperioden har tallene vært relativt stabile. Fra 2007 til 2011 har antall anmeldelser variert mellom 66 og 89. Kategorien kjøp av seksuelle tjenester av barn under 18 år viser en nedgang fra 23 i 2010 anmeldelser til ti i I 2007 var det registrert seks anmeldelser. Loven om Kjøp av seksuelle tjenester var ny Det ble registrert 334 anmeldelser i I 2011 var det registrert 211 anmeldelser, noe som er en nedgang på 18,5 prosent fra Antall anmeldelser for pornografi har økt med 27 prosent det siste året. I 2007 var det 134 anmeldelser, økning er kraftig til 221 anmeldelser i

17 Samlet om seksualforbrytelser Antallet anmeldelser for seksualforbrytelser har økt de senere årene. Ser en alle anmeldte seksualforbrytelser under ett, har det i den siste femårsperioden vært en økning på 22,1 prosent. Det er vanskelig å si noe om det reelle omfanget grunnet store mørketall. Politiets utvikling av mottaksprosedyrer for voldtektsofre kan ha betydning for hvor mange ofre som anmelder. Seksuell omgang med barn bidrar også til en kraftig økning i femårsperioden sett under ett. Det er vanskelig å si noe om den reelle økningen. Det kan for eksempel være økt bevisstgjøring om seksualforbrytelse, medias oppmerksomhet, og informasjon på skolen som har bidratt til økt anmeldelsestilbøyelighet. 2.8 Skadeverk Det ble anmeldt skadeverk i 2011, og skadeverkene utgjorde dermed 6,3 prosent av alle anmeldte forbrytelser. Sammenlignet med 2010, er det en reduksjon på 7,7 prosent. I hele femårsperioden har antallet anmeldelser gått ned 20 prosent. Skadeverk på bil og motorsykkel har gått ned med 9,7 prosent i femårsperioden. Fra 2010 til 2011 var reduksjonen på 6,9 prosent. Skadeverk ved ruteknusing har hatt en nedgang, med 32,2 prosent i femårsperioden. Anmeldte tilfeller av tagging/graffiti har også blitt færre i femårsperioden, en reduksjon på 31,6 prosent. Antall anmeldelser i denne kategorien påvirkes av anmeldelsestilbøyeligheten til enkelte store aktører (blant annet kollektivtransporttilbydere). Statistikken fra 2011 viser at antall anmeldelser for skadeverk er det laveste i femårsperioden. Levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB, 2008) viser imidlertid at kun halvparten av alle skadeverk (53 prosent) blir anmeldt, og andelen ser ut til å være nedadgående. 2.9 Miljøforbrytelser Miljøkriminalitet rammes av ulike spesiallover og de fleste lovbruddene av denne typen er kategorisert som forseelser. Forbrytelsene utgjør små tall og er vanskelig å kommentere ut fra statistikken. Antall anmeldelser er i stor grad avhengig av andre kontrollorganer sin rapportering til politiet. Statens naturoppsyn (SNO) melder om at de anmelder færre saker, da de må prioritere skjøtsel og vern i nasjonalparker. Det er anmeldt 70 saker i Det er relativt sett en stor reduksjon i antall miljøforbrytelser i femårsperioden. For analyser og trender innen miljøkriminalitet henvises det til Økokrims rapporter Annen kriminalitet Annen kriminalitet er en sekkekategori for lovbrudd som ikke naturlig inngår i noen av de andre hovedkategoriene. Samlet utgjorde kategorien 4,4 prosent av det totale antall anmeldte forbrytelser i Fra 2010 til 2011 har antall anmeldelser økt med 12,5 prosent, til anmeldelser. I femårsperioden var det en nedgang i antall anmeldelser fra 2007 til 2008, mens det var en økning fra 2008 til

18 Av store undergruppene i denne kategorien er dokumentfalsk hvor antallet anmeldelser har økt med 3,2 prosent fra Økningen i femårsperioden er på 22,9 prosent. I undergruppen inngår blant annet benyttelse av falsk dokument, forfalskning av resept, benyttelse av falsk dokument som middel til forbrytelse og forfalskning av dokument. Kategorien utlendingsloven økte kraftig fra 471 anmeldelser i 2010 til i Fokus på å avdekke kriminelle utlendinger, opprette bort- og utvisningssaker og rask utvisning, og samarbeidsprosjekter mellom lokalt politi, UDI og PU viser resultater. Det har vært en særlig satsning på slike saker i Rogaland -, Hordaland -, Sør-Trøndelag -, Østfold - og Oslo politidistrikt. Mye tyder på at dette arbeidet har hatt synergieffekter også utover disse distriktene. Kategorien manglende selvangivelse har økt fra 331 anmeldelser i 2010 til 595 i Det var en nedgang fra 2007 til 2009, mens antall anmeldelser har økt fra 2009 til I følge skatteetaten er det flere årsaker til at antall anmeldelser varierer så mye fra år til år. Leveringsfritak ( stille aksept ) ble innført fra arbeidsåret 2008, og har medført få anmeldelser for manglende oppgave i Videre kreves det flere års manglende selvangivelse før anmeldelse skjer. Statistikk fra Skatteetaten viste at personlig næringsdrivende skatteytere ble skjønnslignet og ilagt tilleggsskatt som følge av ikke innlevert selvangivelse for Manglende anmeldelse av slike forhold antas i det vesentlige å kunne forklares med at skattemyndighetene anvender tilleggsskatt, da det erfaringsmessig kan være vanskelig å få politiet til å prioritere denne type saker. En ytterligere forklaring synes å være at skattekontorene i stor grad foretar utvelgelsen av hvilke saker som skal anmeldes. Det er da grunn til å tro at de store skattekriminalitetsakene prioriteres foran andre brudd på skatte- og avgiftslovgivningen. En vedvarende skjevhet i ressursfordelingen mellom skatteetaten og politiet fører dessuten til at skatteetaten lar være å anmelde forhold de vet politiet ikke har ressurser til å prioritere. Av andre større grupper i kategorien kan nevnes falsk anklage og falsk forklaring. Tross årlige variasjoner, er utviklingen forholdsvis stabil. Det ble anmeldt 616 tilfeller av falsk anklage og 631 tilfeller av falsk forklaring i For begge disse gruppene er det en liten økning fra 2010 på henholdsvis 2,8 og 1,3 prosent. Ærekrenkelsene står for 673 anmeldelser i 2011, en nedgang på 4,7 prosent siden

19 3. Politiets straffesaksbehandling I denne delen av rapporten kommenteres resultater av politiets straffesaksbehandling. Utgangspunktet er de deler av politiets driftsstatistikk som viser utviklingen i antall påtaleavgjorte saker, oppklaringsprosent, saksbehandlingstid, saker under arbeid og inndragning. Det statistiske uttrekket som anvendes i det følgende baserer seg på politiets påtalemessige beslutninger når sakene avgjøres. Dette finner sted enten ved at de henlegges, f.eks. med ukjent gjerningsperson, eller ved positive påtalebeslutninger som tiltale og forelegg m.m. 3.1 Påtaleavgjorte saker Det ble påtaleavgjort forbrytelser i Det er altså for andre år på rad en reduksjon i antallet påtaleavgjorte saker. Fra 2010 til 2011 ble antallet saker redusert med Antallet oppklarte saker ligger, med saker, på nær det samme nivået som i 2010 og høyere enn de nærmest foregående år, noe som indikerer en økning i oppklaringsprosenten. Oppklaringsprosent Oppklaringsprosenten er et uttrykk for forholdet mellom saker avgjort med en kode som teller som oppklart og summen av alle avgjorte saker (både oppklarte og ikke oppklarte). Gjennomsnittlig oppklaringsprosent for forbrytelser var i ,0 prosent, noe som er det høyeste resultat i femårsperioden. Fra 2010 til 2011 økte oppklaringsprosenten med 0,6 prosentpoeng. Det var likevel en noe ulik utviklingen i undergruppene. Kategoriene økonomi, vinning, seksuallovbrudd, skadeverk og annen hadde økt oppklaringsprosent fra 2010 til Oppklaringsprosenten for økonomi økte særlig sterkt, fra 66,2 til 71,6. Andelen oppklarte seksualforbrytelser økte med 1,2 prosent poeng, til 61,3. Begge kategorier, både økonomi og seksualforbrytelser, har sin høyeste oppklaringsprosent i Oppklaringsprosenten for vinning økte med 0,3 prosentpoeng i Fordi vinningssakene utgjør en så stor andel av de påtaleavgjorte saker, bidrar dette til en positiv utvikling totalt sett. Kategoriene vold, narkotika og miljø derimot, hadde redusert oppklaringsprosent i 2011 sammenlignet med Oppklaringsprosenten for vold har gått ned år for år i hele 19

20 femårsperioden, fra 59,8 i 2007 til 57,6 i Narkotikasakene viser også en jevn nedadgående tendens, om ikke så sterk. Oppklaringsprosenten er redusert fra 89,5 i 2007 til 88,2 i Saksbehandlingstid Politiets saksbehandlingstid beregnes fra anmeldelse registreres i STRASAK til det foreligger påtaleavgjørelse i saken. I det følgende omtales saksbehandlingstiden for oppklarte saker, dvs. saker som har fått en positiv påtaleavgjørelse, eller som er avgjort med en henleggelseskode som teller som oppklart. Saksbehandlingstiden er en indikator for tempoet i politidistriktenes straffesaksbehandling. Regjeringen har i budsjettproposisjonene de siste årene satt som målsetting at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser uten særskilte frister ikke skal overstige 120 dager. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for forbrytelser økte med én dag i Tallet har i femårsperioden, med unntak av i 2007, ligget stabilt på dette nivået. Målsettingen om 120 dager er ikke nådd siden Økonomi, vold og seksualforbrytelser har likevel redusert saksbehandlingstid i 2011 sammenlignet med Narkotikasakene har økt saksbehandlingstid siste år med fire dager. Saker med særlig saksbehandlingsfrist Regjeringen har fastsatt en særskilt frist for saksbehandlingstid for visse voldssaker og i saker der mistenkte er under 18 år. For nærmere definerte statistikkoder innenfor voldsområdet er det fastsatt at en saksbehandlingstid på 90 dager ikke skal overstiges, med mindre hensynet til etterforskningen, eller andre omstendigheter, gir grunn til det. Beregningsgrunnlaget 2 for statistikkene JUS 605 og JUS 613 ble endret fra Statistikkene regnes nå mer presist ved at alle straffbare forhold som er med i rapportene, også der saken ikke er delt opp, tas med. Denne måten å beregne saksbehandlingstid på, identifiserer altså forholdene i et sakskompleks bedre, men er en noe strengere beregningsmåte. Tallene for gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte voldssaker med særskilt påtalefrist er ikke direkte sammenlignbare før og etter Voldssaker med frist Saksbehandlingstiden for de prioriterte voldssakene har gått gradvis ned fra 2008, med 14 dager både når det gjelder oppklarte saker og saker i alt. Dette er en positiv nedgang, selv om målsettingen om 90 dager ikke er nådd. Når sakene fra Spesialenheten for politisaker trekkes ut av statistikken, var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 101 dager for oppklarte saker i 2011 (Jf Riksadvokatens bemerkninger til straffesaksbehandlingen i politiet i 2011, datert ). 2 Regneprogrammet beregner nå behandlingstid for hvert straffbart forhold i et sakskompleks til tross for at ikke alle straffbare forhold er gitt eget journalnummer. Derved identifiseres flere straffbare forhold som tidligere ikke ble regnet med. Flere forhold medfører flere saker og behandlingsdager. Behandlingstiden regnes fra saken registreres til den anmeldtes påtalekode settes. 20

21 Mistenkte under 18 år Frist for saksbehandling i saker som gjelder personer under 18 år, er fastsatt i straffeprosesslovens 249, annet ledd. Som hovedregel skal positiv påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken. Tabellen ovenfor viser at saksbehandlingstiden har holdt seg svært stabil i femårsperioden, og fra 2008 da tallene er sammenlignbare. Saksbehandlingstiden for oppklarte saker ligger likevel klart under fristen på 42 dager i hele perioden, og viser at politiet tydelig etterlever signaler om prioritering av saker mot unge lovbrytere. Samtidig er det en så sterk nedgang i antallet saker, slik at det av den grunn måtte forventes. Den jevne og sterke nedgangen i hele perioden er særlig interessant. Det er politiets oppfatning at det er en nedgang i ungdomskriminaliteten, noe også andre kilder tyder på. Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid for politidistriktene Politidistriktenes oppklaringsprosent varierer relativt mye, noe som henger sammen med ulikheter i forhold til demografi, levekår og andre sentrale bakgrunnsdata. Politidistriktenes oppklaringsprosent og saksbehandlingstid er derfor uttrykk for langt mer enn det enkelte politidistrikts innsats og resultater. Oslo hadde den laveste oppklaringsprosenten av politidistriktene, med et gjennomsnitt på 24,1 prosent i 2011, en forbedring på 0,4 prosentpoeng i forhold til Mer enn en fjerdedel av alle påtaleavgjorte forbrytelser gjaldt Oslo politidistrikt i Distriktet skiller seg som hovedstad ut i flere henseende. Oslo har en annen sammensetning av kriminaliteten enn landet for øvrig, for eksempel utgjør vinningsforbrytelser en langt høyere andel av kriminaliteten enn i de øvrige politidistrikter. Denne sakstypen har lav oppklaringsprosent. Med et stort volum trekkes resultatet ned. Dersom Oslo tas ut av beregningsgrunnlaget er gjennomsnittlig oppklaringsprosent, 45,4 på landsbasis. Politidistriktenes saksbehandlingstid lå på mellom 83 og 169 dager. 17 (av 27) politidistrikter hadde saksbehandlingstid under gjennomsnittet på 123 dager, av disse lå fire distrikter under 100 dager. 21

22 3.2 Saker under arbeid og restanser Det er viktig at det er balanse mellom innkomne og utgående saker for at politiet ikke skal bli liggende etter i straffesaksbehandlingen. Statistikken over saker under arbeid viser beholdningen av saker totalt i politidistriktene (både forseelser og forbrytelser). Denne beholdning benevnes også som det totale volum av saker politiet har under arbeid. Frem til påtaleavgjørelse har politiet i utgangspunktet selv herredømme over saksbehandlingen (etterforskningen og påtalearbeidet). Perioden frem til saken er påtaleavgjort er derfor mest påvirket av politiets egen saksbehandlingskapasitet. Etter at påtaleavgjørelse foreligger, vil de fleste saker normalt befinne seg hos politiets retts- og påtaleenhet i påvente av vedtakelse av forelegg eller fordi det ennå ikke foreligger rettskraftig dom. Relativt få, men de alvorligste sakene, samt forbrytelsessaker fra politijurister uten delegert påtalekompetanse, er også sendt statsadvokatene til avgjørelse. Politiet har fortsatt ansvar for sakene, men er mer avhengig av andre for å oppnå rettskraft. Et eksempel er at berammelse av tid for hovedforhandling også er avhengig av domstolenes, og som regel forsvarernes, kapasitet. Etter at dom er falt, vil spørsmålet om når saken blir rettskraftig avhenge av domfeltes og påtalemyndighetens ønske om bruk av rettsmidler, for eksempel anke. I hele tidsrommet som er nevnt her, vil saken telle som en sak under arbeid, som er påtaleavgjort, men ikke rettskraftig. 22

23 Tabellen under viser beholdningen av ikke rettskraftige saker i det enkelte år fordelt på saker som ikke er påtaleavgjorte saker, og saker som er påtaleavgjort, men ikke rettskraftige. Politiet hadde saker under arbeid ved siste års slutt. Dette betyr at volumet av saker under arbeid er redusert med nær i forhold til Tallene i 2011 ligger også lavere enn ved begynnelsen av perioden (2007). Nedgangen samlet fra i fjor til i år gjelder ikke påtaleavgjorte saker. Antallet saker er redusert med saker, 8,7 prosent. De påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige sakene har tvert i mot økt fra i fjor til i år. Dette er saker ferdig påtaleavgjort av påtaleenhetene, men som ennå ikke er kommet så langt i saksbehandlingen at rettskraft er inntrådt. Restanser Den del av politiets saksbeholdning som er blitt eldre enn tre måneder karakteriseres som restanser. Tabellen under viser utviklingen i restansebeholdningen. Antall saker totalt er redusert med fra 2010 til Nedgangen gjelder i all hovedsak de ikke påtaleavgjorte sakene. Den største gruppen restansesaker er de påtaleavgjorte, ikke rettskraftige. Disse er også noe redusert i forhold til 2010 (425 saker), men ubetydelig i forhold til de ikke påtaleavgjorte. Den store mengden av restansesaker er påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige. 3.3 Inndragning De senere årene har det fra myndighetens siden vært fokus på å øke bruk av muligheten for inndragning av lovovertrederens utbytte fra straffbare handlinger. Det er utfordrende for politiet og påtalemyndighet å nå frem med inndragningskrav, men resultatene målt i antall krav og inndratte beløp er økende. En indikator på innsats på inndragningsfeltet er statistikk over registrerte inndragninger i STRASAK. Statistikken, som i sin nåværende form ble satt i drift ved utgangen av 2006, teller antall inndragninger av utbytte etter straffeloven 34, antall inndragninger av gjenstander etter straffeloven 35 og utvidet inndragning etter straffeloven 34a. I tillegg angis summen av registrerte inndratte beløp. 23

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 Sist regulert 21.05.15 23.03.12 14.06.12 26.06.13 15.07.15 PRIORITERINGSDIREKTIV 1. Innledning Prioriteringene for

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2018 01.06.18 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN...

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE OG ANDRE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 22.09.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.05.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene av Johs. Andences UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 DEL I INNLEDNING 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del 19 Kapittel

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Kapittel 4 Forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Oversikt I. Strl. kap II. Beslektede bestemmelser... 30

Kapittel 4 Forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Oversikt I. Strl. kap II. Beslektede bestemmelser... 30 Innhold Innhold 7 Forord... 5 Del I Innledning... 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del... 19 Kapittel 2 Inndelingen av straffebudene i straffeloven... 21 I. Forbrytelser og forseelser...

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet Kriminalitet Ung, utsatt og tatt Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 980-tallet.

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer