RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr"

Transkript

1 + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET ANDRE TERTIAL Innledning Det vises til tildelingsbrev til Den høyere påtalemyndighet for 2016, hvor det bes om at riksadvokaten i eget brev orienterer om resultatene for politiets straffesaksbehandling mv. Fremstillingen følger samme form som forrige tertialrapport, og avviker således noe fra tidligere orienteringer. Dette har sammenheng med ikrafttredelsen av ny straffelov 1. oktober 2015, og til en viss grad, endrede resultatkrav. Vi velger å gjenta den innledende orientering fra forrige rapport: "Frem til 1. oktober 2015 ble lovbrudd benyttet som fellesbetegnelse for forbrytelser og forseelser, og riksadvokatens redegjørelser konsentrerte seg i all hovedsak om forbrytelsene. Disse har tradisjonelt utgjort ca 2/3 av anmeldte lovbrudd. I den nye straffeloven er skillet mellom forbrytelser og forseelser som kjent opphevet, og orienteringene herfra vil derfor fremover måtte omhandle resultatene for politiets behandling av alle typer anmeldte lovbrudd. Endringene som følge av opphevelsen av skillet mellom forbrytelser og forseelser skaper på flere punkter utfordringer ved sammenligning med tidligere resultater. I tillegg kommer at enkelte lovbrudd er blitt tilordnet en annen kriminalitetstype enn før, f eks er bedragerier som tidligere var henført under vinningslovbrudd, nå å regne som økonomiske lovbrudd. Dette kompliserer nødvendigvis sammenligninger med tidligere år mellom lovbruddskategorier, f eks vinning. Endringer i enkelte straffebestemmelser vil også kunne gi statistiske utslag. Et eksempel er at tyverier begått ved innbrudd etter tidligere straffelov rutinemessig ble ansett som grove Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Postboks 8002 Dep Stortorvet 2 Telefaks: Oslo 0155 Oslo E-post:

2 tyverier. Dette er endret i ny straffelov, hvor det forhold at det har skjedd innbrudd ikke nødvendigvis medfører at tyveriet er å anse som grovt. En kan heller ikke se bort fra muligheten for at overgangen til ny straffelov også kan ha gitt enkelte utslag i registreringen av antall overtredelser totalt, rett og slett pga. endret utforming av straffebud. Dette selv om det i all hovedsak ikke har funnet sted noen nykriminaliseringer eller avkriminaliseringer av forhold som tidligere fant veien inn i anmeldelsesstatistikken. En slik mulig effekt antas imidlertid å måtte være beskjeden." Hva gjelder endringer i resultatkrav, viser en til fremstillingen nedenfor. Ordensmessig minner en også om at politidistriktene med virkning fra 1. januar i år formelt er redusert fra 27 til 12. Redegjørelsen herfra bygger dels direkte på faste statistikker i Strasak, dels på politidistriktenes rapporteringer i PSV (Politiets styringsverktøy), som henter data fra Strasak. Vurderingene må nødvendigvis begrenses til å gjelde resultatene på landsnivå. 2. Anmeldte lovbrudd Ved utløpet av annet tertial 2016 var det anmeldt lovbrudd, jf. tabellen nedenfor: Anmeldte lovbrudd (STRASAK JUS068) 2. tertial tertial 2015 Økonomi Vinning Vold Seksuallovbrudd Narkotika Skadeverk Miljø Arbeidsmiljø Trafikk Annen Totalt På samme tid i 2015 var det anmeldt lovbrudd, hvilket gir færre lovbrudd så langt i 2016, tilsvarende en reduksjon med 3,9 %. Det har for øvrig vært en årlig nedgang i antall anmeldte lovbrudd siden 2012 da antall anmeldte lovbrudd per annet tertial var på hele Med andre ord er antallet anmeldte lovbrudd redusert med de siste fire år, hvilket tilsvarer tilnærmet ca. 14,4 %. Det er tilsynelatende store endringer mellom flere av kriminalitetskategoriene sammenlignet med annet tertial Ikke minst gjelder det økonomi og vinning. Dette illustreres ved at påtaleavgjorte økonomiske lovbrudd per annet tertial 2015 utgjorde anmeldelser, mot nå , og ved at antall vinningslovbrudd kom på , mot nå I hovedsak antas dette å skyldes endret statistikkgrunnlag, jf. foran. Eksempelvis er ca bedragerier (Strasak-kodene 2651, 2652, 2115 og 2655) ved iverksettelsen av ny straffelov overført fra kategorien vinningslovbrudd til økonomiske lovbrudd. Slår en sammen disse to kategoriene, utgjorde økonomi og vinning anmeldelser per annet 1 Undersøkelsessaker ikke medregnet. 2 Kilde Strasak JUS068 skrevet ut av 8

3 tertial 2016 mot på samme tid i fjor, mao. en nedgang i alt med anmeldelser, eller 4,0 %. Dette tilsvarer den generelle nedgangen i anmeldt kriminalitet fra 2015 til i dag. Per utløpet av annet tertial 2016 var det anmeldt grove tyverier fra bolig 3 og simple tyverier fra bolig 4 mot henholdsvis og på samme tid i I utgangspunktet skulle ikke overgangen til ny straffelov medføre større endringer i registreringspraksis for disse lovbruddene, slik at sammenligning med resultater etter gammel straffelov bør være mulig. Det er registrert anmeldelser for mishandling i nære relasjoner hvorav 70 grove overtredelser mot på samme tid i 2015 (hvorav 115 grove). Så vidt en kjenner til, rapporterer Politidirektoratet særskilt for måloppnåelsen ved tilrettelagte avhør. En gir derfor ingen særskilt omtale av dette her. Tilsynelatende er det en ikke ubetydelig økning i registrert voldskriminalitet, med flere anmeldelser enn på samme tid i fjor. Også her vil endring av statistikkgrunnlag spille inn. Overtredelser av straffelovens kap. 25 om voldslovbrudd mv omfatter i hovedsak voldsforbrytelsene etter tidligere straffelov kapittel 22 om forbrytelser mot liv, legeme og helbred samt tidligere 219 om vold i nære relasjoner. Disse overtredelsene utgjorde per annet tertial 2016 mot på samme tid i Økningen i disse tradisjonelle voldslovbrudd utgjorde således 609 anmeldelser, eller ca. 5,4 %. Økningen i antall anmeldte seksuallovbrudd fra i fjor til nå antas upåvirket av statistiske endringer som følge av overgang til ny straffelov. En kan merke seg at antall anmeldte voldtekter etter ny straffelov og gammel straffelov 192 er på mot 870 anmeldelser på samme tid i fjor. Det innebærer 187 flere voldtektsanmeldelser, tilsvarende en økning med hele 17,7 %. Antall anmeldte tilfelle av de alvorligste seksuelle overgrep mot barn under 14 år 7 er på omtrent samme nivå, 386 nå mot 382 på samme tid i fjor. Antall anmeldelser for narkotikalovbrudd har sunket fra i 2015 til nå , dvs. med 3 247, eller ca. 10,8 %. 3. Påtaleavgjorte lovbrudd Tabellen nedenfor viser påtaleavgjorte lovbrudd annet tertial 2016 sammenlignet med samme tidspunkt de to foregående år: Påtaleavgjorte lovbrudd (STRASAK JUS 319) Pr Pr Pr Antall påtaleavgjorte lovbrudd har vært jevnt synkende over flere år. Denne utviklingen har fortsatt i Dette skjer parallelt med en nedgang i antall anmeldelser, jf. foran. 3 Strasak-kodene 2201 og 2202 (gammel straffelov) og 921 ny straffelov. 4 Strasak-kodene 2101 og 2102 gammel straffelov og 905 ny straffelov. 5 Etter ny og gammel straffelov, Strasak JUS anmeldelser etter straffeloven kap. 25, 551 anmeldelser i 2016 etter straffeloven av 1902 kapittel 22 og ovennevnte 614 anmeldelser for mishandling i nære relasjoner etter gammel straffelov Straffeloven og tidligere straffelov av 8

4 4. Oppklaring Tabellen nedenfor viser antall oppklarte lovbrudd annet tertial 2016 sammenlignet med samme tidspunkt de to foregående år: Oppklarte lovbrudd (STRASAK JUS 319) Pr Pr Pr Tabellen viser at antall oppklarte langt på vei følger samme utvikling som anmeldte lovbrudd, jf. foran. Dette er i og for seg ingen nødvendig følge. Det er ikke oppstilt noe krav om en nærmere angitt, generell oppklaringsprosent. En høy oppklaring er imidlertid, naturlig nok, et mål for straffesaksbehandlingen. På denne bakgrunn refererer en at oppklaringsprosenten generelt ved utløpet av annet tertial 2016 lå på 53,5 % 8. Det er 0,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor, men hele 2,1 prosentpoeng høyere enn i For politiets straffesaksbehandling i 2016 er det stilt krav om at politiet inneværende år skal oppklare flere lovbrudd innenfor seksuelle overgrep, grov voldskriminalitet (herunder mishandling i nære relasjoner) og annen grov integritetskrenkende kriminalitet. 9 Sistnevnte gjelder i hovedsak menneskehandel. Ifølge rapportering i PSV var oppklaringen på landsbasis per utløpet av første tertial for de aktuelle lovbrudd innen kategorien seksuelle overgrep 62,3 % og for grov vold 45,2 %. Det er ikke satt krav om et bestemt måltall som landsgjennomsnitt. I stedet er resultatkravene satt for det enkelte politidistrikt i styringsdialogen høsten 2015, med utgangspunkt bl.a. i tidligere resultater. Det er satt krav både om et bestemt antall oppklarte saker og oppklaringsprosent. 10 av de nå 12 nye politidistriktene rapporterer å ha nådd det fastsatte målet for oppklaringsprosent i saker om seksuelle overgrep. I sakene som gjelder grov voldskriminalitet rapporterer kun 4 av 12 distrikter å ha nådd det lokale måltallet. For den såkalte integritetskrenkende kriminaliteten som resultatkravet gjelder for, er antall avgjorte saker per utløpet av annet tertial så vidt lavt at en angivelse av oppklaringsprosent vil kunne være mer misvisende enn opplysende. 5. Saksbehandlingstid En effektiv straffesakskjede forutsetter ikke bare at straffbare handlinger oppklares og følges opp med adekvat reaksjon, men også at saksbehandlingstid etterforsking og påtalebehandling er kort. For 2016 er det stilt krav til saksbehandlingstid på enkelte nærmere angitte områder, jf. nedenfor. Noe generelt krav til gjennomsnittlig saksbehandlingstid på landsbasis for de ca oppklarte sakene i første tertial, er det ikke. 10 Det kan likevel opplyses at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte lovbrudd per første tertial var 92 dager, mot 94 dager på samme tid i 2015, og 98 i Strasak JUS319 9 Politidirektoratets plan- og rammeskriv for politi- og lensmannsetaten for Resultatkravene er fastsatt etter drøftinger med riksadvokaten. En detaljert oppregning av hvilke lovbrudd dette gjelder er tatt inn i Politidirektoratets brev av 22. oktober 2015 til politidistriktene, og gjengis ikke her. 10 Saksbehandlingstid måles primært for oppklarte saker. 11 Strasak JUS av 8

5 For saksbehandlingstiden er det satt følgende sentrale mål for 2016: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for voldtektssaker (straffeloven ) skal ikke overstige 130 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i politiet (nytt resultatkrav fom. 2016). I saker som gjelder grov kroppskrenkelse, kroppsskade og grov kroppsskade (straffeloven ), skal saksbehandlingstiden i oppklarte saker ikke overstige 90 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i politiet, med mindre hensynet til etterforskingen eller andre omstendigheter gir grunn til det. I saker mot personer som var under 18 år på handlingstiden, skal spørsmålet om tiltale avgjøres innen seks uker etter at vedkommende er å anse som mistenkt, med mindre hensynet til etterforskingen eller andre særlige grunner gjør det nødvendig. 5.1 Saksbehandlingstid i voldtektssaker Ved fastsettelsen av et krav til gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 130 dager i voldtektssaker tok en utgangspunkt i at saksbehandlingstiden skulle reduseres med 20 % på landsbasis. Det er ikke utviklet sentral statistikk som viser resultatet etter denne parameter. Ifølge rapportering i PSV var resultatet ved utløpet av annet tertial 2016 et gjennomsnitt på 148 dager, hvilket er markert svakere enn kravet som er stilt. Kun fire av de 12 politidistriktene oppfyller resultatkravet. For øvrig viser Strasak JUS319 at det pr. annet tertial 2016 er avgjort 345 voldtektssaker med en avgjørelseskode som teller som oppklart. 206 av sakene er registrert som overtredelse av tidligere straffelov, og disse har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid i overkant av 200 dager. De 141 sakene som ifølge nevnte statistikk er registrert som overtredelse av gjeldende straffelovs vedtektsbestemmelser, er avgjort i gjennomsnitt på i underkant av 100 dager. 5.2 Voldssaker med 90 dagers påtalefrist Resultatoppnåelsen måles for de oppklarte sakene, og er på 103 dager 12, som er 9 dager svakere enn på samme tid i I utgangspunktet antas denne parameter lite påvirket av overgangen til ny straffelov. 5.3 Saker mot unge lovbrytere med 6 ukers påtalefrist Per første tertial var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for de oppklarte sakene 41 dager og 43 dager dersom en regner totalantallet (oppklarte og ikke-oppklarte). 13 Politiet har tradisjonelt ikke hatt problemer med å overholde denne fristen. En ny parameter som er lagt inn i PSV i 2016 synes å vise at det er ca 73 % av sakene med gjerningsperson under 18 år som er avgjort innen fristen. Andelen synes noe lav. 6. Restanser Med volum sikter riksadvokaten til saker under behandling uansett alder. Med restanser menes saker som er eldre enn 90 dager. 12 Strasak JUS Strasak JUS av 8

6 Følgende resultatkrav er nedfelt i Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til Politidirektoratet: 14 Antall påtaleavgjorte saker eldre enn 12 mnd. skal ikke overstige Antall ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 3 mnd. skal ikke overstige På bakgrunn av drøftinger mellom Politidirektoratet, statsadvokatene og lokalt politidistrikt er det fastsatt lokale mål for restansene. Utviklingen de senere år fremgår av tabellen nedenfor: Ikke påtaleavgjorte saker i volum og restanser (STRASAK JUS 089) Totalt (volum) Hvorav restanser Restansene er omtrent på samme nivå som ved årets begynnelse. Det har vært en økning fra første til annet tertial med ca saker. En viss økning pr. 1. september er ikke uvanlig, hvilket har sammenheng med sommerferieavvikling. Det er imidlertid fortsatt stor avstand til målet om saker i restanse. Neste tabell viser aldersfordelingen blant de ikke påtaleavgjorte sakene: Aldersfordeling ikke påtaleavgjorte saker (STRASAK JUS 089) 0 3 mnd 3 6 mnd 6 12 mnd Over 12 mnd Tabellen viser bl.a. at det så langt i 2016 har skjedd en reduksjon i restansegruppen 6 12 mndr., og at de eldste restansene hvor målet er ikke mer enn saker er tilnærmet på samme nivå som ved årsskiftet. Restansene er ulikt fordelt. Enkelte steder må de betegnes som store. 7. Innsatsen mot organisert kriminalitet I departementets tildelingsbrev gis det uttrykk for at det er ønskelig at riksadvokaten i forbindelse med orienteringen om resultatene for politiets straffesaksbehandling, gir sin vurdering av politiets innsats mot organisert kriminalitet og mulige tiltak om resultatene viser behov for det. I sin rapportering til riksadvokaten har statsadvokatene ikke meldt om vesentlige endringer siden årsskiftet, og en nøyer seg i denne omgang i det vesentlige å vise til årsrapporten for Tildelingsbrevet til Politidirektoratet side 5. 6 av 8

7 Noen opplysninger kan trekkes fra anmeldelsesstatistikken for årets åtte første måneder. Det er registrert i alt 148 anmeldelser for overtredelse av straffeloven 232 annet ledd, som tilsvarer tidligere straffelovs 162 tredje ledd, dvs. de alvorligste narkotikaforbrytelsene. 15 I tillegg er det registrert 10 anmeldelser etter 162 tredje ledd, hvilket bringer samlet antall anmeldelser opp i 158, mot 71 annet tertial Med andre ord mer enn en fordobling av antall registrerte anmeldelser. Dels vil dette være resultater av målrettet satsning for å avdekke grov narkotikakriminalitet i nettverk, dels avspeiler tallene aktivitetsnivået i tollvesenet. Videre er det registrert opprettet 28 anmeldelser for menneskehandel i første tertial , noe som et noe lavere antall enn på samme tid i fjor (35). Det tilføyes at innsats mot arbeidslivskriminalitet ikke lar seg avspeile i tilgjengelig statistikk. Gjennomføring av hovedforhandling i tingretten i den såkalte Lime-saken krever ikke ubetydelig ressursbruk. Rettssaken begynte i januar 2016, og vil etter det opplyste ta hele året. 8. Oppsummering Riksadvokaten har vurdert straffesaksbehandlingen pr annet tertial 2016 med utgangspunkt i landsdekkende tall fra Strasak. Omtalen er i hovedsak begrenset til de målbare resultater. Straffesaksbehandlingen per annet tertial sammenfattes som følger: - Både anmeldte, påtaleavgjorte og oppklarte lovbrudd fortsetter å synke. - Oppklaringsprosenten (alle lovbrudd) er 53,5. Dette er 0,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor, men 2,1 prosentpoeng høyere enn i Oppklaringsprosenten for seksuelle lovbrudd (som det er stilt resultatkrav til) er på landsbasis 62,3, og 45,2 for grov vold. Henholdsvis 10 av de 12 nye distriktene har nådd de lokale målene for oppklaring i saker om seksuelle overgrep, og 4 av 12 i de grove voldssakene. - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte voldtektssaker er 148 dager. Resultatkravet er 130 dager. - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for voldssaker med frist er 103 dager, og er 13 dager over fristen på 90 dager. - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fristsaker med unge lovbrytere er totalt på 43 dager (41 for oppklarte), og utfordrer nå fristen på 42 dager. Andelen slike saker innen frist er ca 73 %. - Restansene for ikke-påtaleavgjorte saker er på samme nivå som ved årsskiftet (195 flere). De utgjør nå saker. Målet for 2016 er at de ikke skal utgjøre over Restansene for ikke-påtaleavgjorte saker eldre enn 12 måneder er tilnærmet på samme nivå som ved årsskiftet (174 flere). De utgjør saker. Målet er at de ikke skal utgjøre over Vurderinger utfordringer Som nevnt står en etter overgangen til ny straffelov overfor enkelte utfordringer ved å skulle sammenligne resultater etter ny og gammel straffelov. Av tilgjengelig statistikk, og bedømt etter de fastsatte parametere, har en ikke fanget opp vesentlige endringer i oppgaveløsningen sammenlignet med tidligere år. 15 Strasak JUS Til sammen etter ny og gammel straffelov (Strasak JUS 065). 7 av 8

8 De vurderinger riksadvokaten ga uttrykk for i sin kommentar til straffesaksbehandlingen i politiet etter første tertial har fortsatt gyldighet, og gjentas her: Politiet ser ut til å ha utfordringer knyttet til krav til saksbehandlingstid. Dette gjelder især de nye fristene for voldtektssaker, som er krevende. Samtidig behandles voldssakene med 90- dagers frist langsommere enn før. Restansesituasjonen krever også fortsatt særskilt oppmerksomhet. Som understreket bygger fremstillingen i hovedsak på landsdekkende tall fra Strasak. Det innebærer at en her ikke har omtalt betydningen av innføringen av knappe frister for gjennomføring av såkalte tilrettelagte avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og andre vitner. Nye krav til gjennomføringstid for slike avhør trådte i kraft 2. oktober 2015, og har representert, og representerer fortsatt, en ikke ubetydelig utfordring for politiet. Parallelt med dette pågår arbeidet med å etablere en ny organisasjonsstruktur i politiet, hvilket ikke reduserer utfordringene forbundet med den daglige kriminalitetsbekjempelse. Tor-Aksel Busch Harald Strand førstestatsadvokat Gjenpart: 1. Politidirektoratet 2. Statsadvokatembetene 3. Politimestrene 8 av 8

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2018 01.06.18 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN...

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST RIKSADVOKATEN Politimestrene Statsadvokatene D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00541-002 HST015 07.04.2017 541.1 IKKE HJEMMEL FOR ILAGT TAP AV FØRERETT I PERIODEN 1. FEBRUAR 2012-31. MARS

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR 2017 STATISTIKKNOTAT 21.02.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig fokus for Politidirektoratet

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT 21.04.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte tidsfristene

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT 15.06.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte tidsfristene

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT 19.01.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig fokus for Politidirektoratet

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE OG ANDRE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 22.09.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2017 STATISTIKKNOTAT 22.03.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig viktig fokus for

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR APRIL 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR APRIL 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR APRIL 2017 STATISTIKKNOTAT 16.05.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JANUAR 2018 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JANUAR 2018 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JANUAR 2018 STATISTIKKNOTAT 07.03.2018 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2018 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2018 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2018 STATISTIKKNOTAT 19.03.2018 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2016 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2016 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER STATISTIKKNOTAT 19.01.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig viktig fokus for Politidirektoratet

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT 30.01.2018 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2017 STATISTIKKNOTAT 24.08.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR SEPTEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR SEPTEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR SEPTEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT 26.10.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.05.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2017 STATISTIKKNOTAT 04.10.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

ØST POLITIDISTRIKT. Resultater Sentrale nøkkeltall for Øst politidistrikt Side 1

ØST POLITIDISTRIKT. Resultater Sentrale nøkkeltall for Øst politidistrikt Side 1 ØST POLITIDISTRIKT Resultater 2018 Sentrale nøkkeltall for Øst politidistrikt 06.02.2019 Side 1 Fakta om Øst politidistrikt Hovedsete: Ski Kommuner: 38 Innbyggere: 728 000 Ansatte: ca. 1 850 Budsjett:

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

Det viktigste målet for politiet og påtalemyndigheten er å redusere kriminaliteten i Norge.

Det viktigste målet for politiet og påtalemyndigheten er å redusere kriminaliteten i Norge. Rundskriv fra Del II - nr. 1/1999 Riksadvokaten Oslo, 14. januar 1999 Ra 99-19 810/6 820/4 Statsadvokatene i Politimesteren i PRIORITERINGER FOR IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING AV ETTERFORSKING OG MÅL FOR

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Den høyere påtalemyndighet

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Den høyere påtalemyndighet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2019 Den høyere påtalemyndighet 03.01.2019 Innhold 1 Innledning... 2 2 Samfunnsoppdrag... 2 3 Overordnede mål og Hovedutfordringer... 2 4 Mål, styringsparametre

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Kommenterte STRASAK-tall 20.01.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 2.2. Politiets

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2012/ GKL/ggr 624.7

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2012/ GKL/ggr 624.7 RIKSADVOKATEN Statsadvokatembetene Sjefen for Kripos Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste Politimestrene D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2012/02261-035 GKL/ggr 624.7 17.10.2013 (oppdatert

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2016 POLITIET OG STATSADVOKATENE

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2016 POLITIET OG STATSADVOKATENE Rundskriv fra Rundskriv nr. 1/2016 Riksadvokaten Oslo, 29. februar 2016 Ra 2001600446 690 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2016 POLITIET OG STATSADVOKATENE I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2008

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-149 820.6 Rundskriv nr. 1/2008 Oslo, 14. mars 2008 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2008 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2004

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2004 Rundskriv fra Rundskriv nr. 1/2004 Riksadvokaten Oslo, 23. februar 2004 Ra 04-46 820.6 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2004 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* G-05/2014 14/101 07.11.2014 fl DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT i* i_ Rundskriv Til alle landets tingretter og Oslo byfogdembete Nr. Vår ref Dato G-05/2014 14/101 07.11.2014 Justis- og beredskapsdepartementets særskilte

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2018 STATISTIKKNOTAT

TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2018 STATISTIKKNOTAT TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2018 STATISTIKKNOTAT 20.08.2018 Om tilrettelagt avhør Tilrettelagt avhør skal gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare fornærmede og vitner avhøres i saker om seksuallovbrudd,

Detaljer

TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2018 STATISTIKKNOTAT

TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2018 STATISTIKKNOTAT TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2018 STATISTIKKNOTAT 11.10.2018 Om tilrettelagt avhør Tilrettelagt avhør skal gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare fornærmede og vitner avhøres i saker om seksuallovbrudd,

Detaljer