Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010"

Transkript

1 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE

2 INNHold 4 Sammendrag RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL Innledning 1.1. Formål 1.2. Avgrensning trusler 8. TAGGING Metode 2.1. Kilder 2.2. Statistikk 2.3. Samtaler UNGE GJENGANGERE 9.1. Unge gjengangere i Unge gjengangere i lovbrudd i Gjengangere og nettverk Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO OG GRENLAND EN SAMMENLIKNING Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo 4.1. Omfanget av barn og unge som gjerningsperson Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 23 år 4.2. Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner fra 18 til 23 år 4.3 Ran, vold og narkotika Ran Fysisk vold Narkotika Ran, vold og narkotika gjerningssted RUSMIDLER BLANT UNGDOM Rus og kriminalitet blant ungdom og yngre voksne i sentrum sett fra Uteseksjonen Ungdoms bruk av alkohol GHB; øker bruken? Amfetamin og metamfetamin 12. REAKSJONER MOT UNGE LOVBRYTERE 13. AVSLUTNING Child and youth crime in Oslo 2008 summary Barn og unge som ofre for kriminalitet i Oslo 5.1. Omfanget av barn og unge som ofre for kriminalitet Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år 5.2. Kriminalitet som rammer barn og unge Kriminalitetsofre under 18 år Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år 5.3. Ran og vold med unge ofre gjerningsted 2 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 3

3 SAMMENDRAG Barn- og ungdomskriminalitetens omfang I 2009 sto barn og unge under 18 år for 7,4 % av de registrerte straffbare forholdene i Oslo. Andelen var 27,3 % dersom vi tar med alle opp til og med 23 år. I 2009 ble 1582 personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2008 var Av de registrerte personene i 2009 var 73,3 % gutter og 26,7 % jenter. De registrerte personene under 18 år ble anmeldt for totalt 2980 straffbare forhold i Det tilsvarende antallet i 2008 var Flertallet av ungdommene under 18 år som ble registrert for straffbare forhold i 2009 ble kun anmeldt for ett forhold (66,9 %). Kun et fåtall ungdommer registreres for mange straffbare forhold. I 2009 ble 3869 personer i alderen år registrert for straffbare forhold i Oslo, mens antallet i 2008 var Av de registrerte personene i 2009 utgjorde guttene 82,7 % og jentene 17,3 %. De registrerte personene i alderen år ble anmeldt for totalt 8004 straffbare forhold i Det tilsvarende antallet i 2008 var Kriminalitetsprofil Blant gutter under 15 år var naskeri det vanligste lovbruddet i 2009 med en andel på 26,5 %, fulgt av vold og trusler med en andel på 24,3 %. Blant gutter i alderen år var det vanligste lovbruddet narkotika med en andel på 18,7 %, fulgt av vold og trusler med en andel på 12,0 %. Naskeri er det vanligste lovbruddet begått av unge jenter. I 2009 utgjorde naskeri 72,8 % av lovbruddene blant jenter under 15 år og 41,4 % blant jenter i alderen år. I aldersgruppen år var narkotika det vanligste lovbruddet blant guttene med en andel på 18,8 %. For jenter i denne aldersgruppen var naskeri det vanligste lovbruddet med en andel på 18,6 %. Barn og unge som offer for lovbrudd I 2009 ble unge under 24 år registrert som offer i 18,8 % av de registrerte forholdene i Oslo politidistrikt. Barn og unge under 18 år ble registrert som offer i 3,8 % av de registrerte forholdene. I 2009 ble til sammen 1604 personer under 18 år registrert som offer i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Av disse var 51,3 % gutter og 48,7 % jenter. I aldersgruppen år var det 6355 personer som ble registrert som offer i Av disse var 44,8 % gutter og 55,2 % jenter. Unge gjengangere Noen få ungdommer står for en stor andel av den totale registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. De tjue ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold i 2009 sto for 10,5 % av den registrerte kriminaliteten begått av ungdom under 18 år. De fleste unge gjengangere er gutter. Likeledes er de fleste norske statsborgere. De er født og oppvokst i Norge, men majoriteten har likevel ikke-norsk landbakgrunn (dvs. at deres foreldre har innvandret til landet). Mange av gjengangerne oppholder seg mye i Oslo sentrum og begår mye av kriminaliteten her. Flere gjengangere er knyttet sammen i nettverk. 4 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 5

4 1. Innledning 1.1. Formål Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SLT i Oslo). Dette er et tverretatlig samarbeid om forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. 1 Dette er det femte året på rad at det publiseres en slik rapport innenfor rammen av SaLTo. 2 Arbeidet med rapporten har vært organisert med en tverretatlig arbeidsgruppe. Ledelse og redaksjon har vært lagt til Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Målet med rapporten er: Rapporten tar for seg både den kriminaliteten som begås av barn og ungdom, og den kriminaliteten som barn og ungdom utsettes for Avgrensning Rapporten legger hovedvekt på barn og unge under 18 år (mindreårige). Personer under 15 år er ikke strafferettslig ansvarlige, men begår likevel kriminelle handlinger og har behov for oppfølging. For å si litt om utviklingen videre etter fylte 18 år er det tatt med data for personer i aldersgruppen år. Å kartlegge barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, herunder rusproblematikk. Å bidra til kunnskap i forhold til valg av innsatsområder og målsetninger i det forebyggende arbeidet, samt i forhold til ressursstyring. Å bedre samarbeidet og informasjonsflyten mellom politiet og kommunale etater som arbeider med forebygging blant barn og unge. Å bidra til at relevant kunnskap som er spredt på ulike sektorer samles for å få et bredere bilde av situasjonen og aktuelle trender. 1 For mer informasjon om dette samarbeidet, se SaLTo årsmelding 2009 (Oslo politidistrikt og Oslo kommune 2010). Årsmeldingen er tilgjengelig blant annet på 2 Tidligere årsrapporter er tilgjengelige på nettsidene til Oslo politidistrikt og Oslo kommune, samt på 6 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 7

5 2. Metode 2.1. Kilder 2.3. Samtaler Rapporten baserer seg på kvantitative og kvalitative data. Videre baserer den seg på både foreliggende sekundærlitteratur og primærdata laget spesielt for denne rapporten. De kvantitative data består av statistikk fra politiets straffesaksregister (STRASAK), russtatistikk fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oslo kommune. De kvalitative data består av samtaler med ansatte i politi og kommune som arbeider forebyggende overfor barn og ungdom. I tillegg refereres en del foreliggende forskning Statistikk Statistikken som viser kriminalitetsutviklingen er basert på foreliggende statistikker fra politiet og egenprodusert statistikk laget på grunnlag av manuelle søk i straffesaksregisteret (STRASAK). Disse søkene er gjort ved hjelp av analyseprogrammet PAL for STRASAK. Basen det søkes i er dynamisk og oppdateres en gang i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer kan føre til noe variasjon i tallene (f.eks. grunnet oversendelse av saker mellom politidistrikter eller omkoding av saker). I tilfeller hvor det foreligger slike variasjoner i tallene som presenteres i denne rapporten er dette påpekt spesielt. Avvikene er som oftest små. Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og ungdom er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og domfelte som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2009 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. 3 Såkalte undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. 4 Saker som er foreldet og saker hvor det er et stort avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning er også trukket ut. Uttrekkene av kriminalitet som barn og ungdom er offer for er gjort ved å søke ut fornærmede som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold registrert i 2008 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. Undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. Statistikken viser den registrerte kriminaliteten. Innenfor flere typer av kriminalitet vil det være mørketall, enten fordi de straffbare forholdene ikke oppdages eller fordi de av ulike andre årsaker ikke blir anmeldt til politiet. Når det i statistikken henvises til anmeldte straffbare forhold siktes det til noe annet enn anmeldelser. Flere personer kan bli mistenkt eller siktet i en og samme anmeldelse. Her behandles disse som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. I og med at det må være en knytning mellom anmeldelse og person for å kunne avgjøre hvorvidt forholdene er begått av barn og ungdom, omhandles her kun de tilfellene hvor gjerningspersonen var kjent på det tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret ble gjort. Betegnelsen gjerningsperson brukes i rapporten om personer som har status som mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Det er viktig å presisere at dette ikke innebærer at personene er formelt tiltalt eller dømt. Statistikken gir et bilde av gjerningspersonene slik de framtrer på tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret er gjort. 5 En del data i rapporten er basert på kvalitativ informasjon fra samtaler med personer som arbeider forebyggende opp mot eller som på annen måte besitter kunnskap om barne- og ungdomskriminalitet eller rusproblematikk. Samtalene har vært av uformell karakter. 3 Dette betyr at straffbare forhold begått i Oslo av barn og unge som er bosatt utenfor byen er inkludert i tallmaterialet, mens forhold begått utenbys av barn og unge bosatt i Oslo ikke er inkludert. Av de straffbare forholdene som ble begått i Oslo av barn og unge under 18 år i 2009 var 76,6 % registrert på personer med bostedskommune Oslo. Andelen økte til 85,8 % dersom man ser Oslo og Akershus under ett. 4 En undersøkelsessak kan dreie seg om et straffbart forhold. I disse tilfellene vil saken på et senere tidspunkt bli kodet om til den aktuelle lovbruddskategorien. 5 For mer om kriminalstatistikk og om straffesaksregisteret (STRASAK), se Sætre, Marianne (2007). Analyser av kriminalitet: En innføring i data og metoder i samfunnsvitenskapelige og strategiske kriminalanalyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 8 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 9

6 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Folketallet i Oslo var pr. 1. januar 2010 på innbyggere. 6 Innbyggertallet økte med personer i løpet av Prosentvis var befolkningsveksten i 2009 på 2,0 %. Veksten var noe lavere enn i de to foregående årene, men høyere enn for øvrige år i den siste tiårsperioden. Veksten i Oslo var høyere enn for landsgjennomsnittet, som lå på 1,2 %. 7 Andel av befolkningen i Oslo med innvandrerbakgrunn var på 24,3 %, mens den for landet som helhet lå på 9,6 %. 8 Alle bydelene i Oslo hadde vekst i befolkningen i Den største veksten hadde bydel Grünerløkka, både i prosent og i absolutte tall. Prosentvis var økningen på 3,8 %. Indre by hadde en samlet vekst på 2,7 %, mens ytre by hadde en samlet vekst på 1,5 %. 9 Ser man på den siste tiårsperioden under ett var veksten i befolkningen sterkest blant barn og unge. Dette gjaldt særlig i gruppen år. 10 Bydelene med de høyeste andelene barn og unge er Søndre Nordstrand, Stovner og Vestre Aker. Lavest andel har bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Sagene. Søndre Nordstrand er også den bydelen som har det høyeste antallet i absolutte tall. 6 Statistisk sentralbyrå, kommunefakta for Oslo ( cgi?nr=03). 7 Statistisk sentralbyrå ( folkendrhist/arkiv/folkendrkom/tab2009/tab html). 8 Statistisk sentralbyrå, kommunefakta for Oslo ( cgi.?nr=03). 9 Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten ( article html). Indre by består av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner og Sentrum. Ytre by består av bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Marka. 10 Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten ( 10 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 11

7 4. Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo I denne delen presenteres statistikk over unge gjerningspersoner registrert i Oslo politidistrikt i Gjerningsperson brukes her om personer som er mistenkt eller siktet for straffbare forhold. Dette innebærer ikke at personene er formelt tiltalt eller dømt (jfr. punkt 2.2.) Omfanget av barn og unge som gjerningsperson I 2009 sto ungdom under 24 år for 27,3 % av registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt. Den tilsvarende andelen i 2008 var på 26,9 % og i 2007 på 28,0 %. Ser vi kun på barn og ungdom under 18 år lå andelen i 2009 på 7,4 %. Tilsvarende var denne andelen i 2008 på 7,3 % og i 2007 på 8,4 %. Det er flest anmeldte forhold med en registrert gjerningsperson i aldersgruppen år, fulgt av aldersgruppene år og år. Spredningen i alderen til de registrerte gjerningspersonene i Oslo politidistrikt i 2009 var stor. Den eldste anmeldte personen var 99 år, mens den yngste var 6 år. Det er en svært skjev kjønnsfordeling. I 2009 hadde 84,5 % av forholdene en mann som gjerningsperson og 15,5 % en kvinne. Kjønnsfordelingen har samme skjevhet også i de yngre aldersgruppene. Figur 1. Registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2009 etter mistenkte/siktedes alder. Gruppert. (N=40397 forhold). 11 (Antall straffbare forhold) Gjerningspersoner under 18 år I 2009 ble totalt 1582 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold. Dette var svært stabilt sammenliknet med i 2008 da antallet lå på 1573 personer. Av de anmeldte personene under 18 år i 2009 var 73,3 % gutter (1159 personer) og 26,7 % jenter (423 personer). Gutteandelen ligger noe høyere enn i øvrige år i den siste femårsperioden. De 1582 anmeldte personene under 18 år i 2009 ble registrert for til sammen 2980 straffbare forhold. Dette var noe høyere enn i 2008 da personer under 18 år ble registrert for 2708 straffbare forhold. Ser vi på kjønnsfordelingen var gutter anmeldt for 79,0 % av forholdene med en anmeldt personer under 18 år (2353 forhold) og jenter for 21,0 % (627 forhold). Gutteandelen lå også her høyere enn i de foregående årene. Tabell 1. Antall personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent Hele år Jenter ,7 30,6 33,6 30,2 31,9 Gutter ,3 69,4 66,4 69,8 68,1 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent Hele år Jenter ,1 28,0 31,8 30,8 24,2 Gutter ,9 72,0 68,2 69,2 75,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100, Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent Hele år Jenter ,1 28,8 32,3 30,6 26,7 Gutter ,9 71,2 67,7 69,4 73,3 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 UNDER (Alder) / ELDRE 11 Alderskategoriene er delt inn i grupper på tre år. Unntakene er følgende kategorier: under 15 år, år, år, år, 90 år eller eldre. 12 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 13

8 Tabell 2. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer under 18 år ble mistenkt/siktet i årene , fordelt på kjønn og aldersgruppe. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent Hele år Jenter ,7 30,3 29,3 26,2 30,1 Gutter ,3 69,7 70,7 73,8 69,9 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent Hele år Jenter ,9 21,2 24,4 23,3 17,9 Gutter ,1 78,8 75,6 76,7 82,1 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent Hele år Jenter ,2 23,4 25,7 24,2 21,0 Gutter ,8 76,6 74,3 75,8 79,0 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Flertallet av de registrerte gjerningspersonene under 18 år i 2009 ble kun registrert for ett enkelt straffbart forhold i løpet av året. Dette var tilfelle for 66,9 % av gjerningspersonene, henholdsvis 63,5 % av guttene og 76,1 % av jentene. Sammenliknet med året før var det noen flere barn og unge under 18 år som ble registrert for to eller flere straffbare forhold. Det er få som blir registrert med svært mange straffbare forhold. Tabell 3. Antall straffbare forhold begått av den enkelte ungdom under 18 år i Oslo politidistrikt i årene Absolutte tall og prosent. Under 18 år Antall jenter Antall gutter Totalt Hele år Over N=antall pers Under 18 år Jenter % Gutter % Totalt % Hele år ,0 79,7 81,3 76,1 67,6 67,6 65,7 63,5 70,0 71,5 70,4 66,9 2 14,0 9,8 10,8 13,5 15,7 14,0 17,5 17,3 15,2 12,6 15,4 16, ,1 9,3 6,9 9,2 12,4 14,4 13,3 14,8 11,5 12,7 11,3 13, ,6 1,0 0,6 0,9 2,8 2,5 2,3 3,0 2,1 2,1 1,8 2, ,2 0,2 0,4 0,2 1,2 1,1 1,2 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 Over 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=antall pers Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Antall ungdommer i alderen år som ble anmeldt for straffbare forhold var noe høyere i 2009 enn det var i Til sammen ble 3869 personer i denne aldersgruppen registrert for straffbare forhold i 2009, mens dette gjaldt 3516 personer i Kjønnsfordelingen i denne aldersgruppen i 2009 var 82,7 % gutter og 17,3 % jenter. Andelen gutter lå noe høyere enn året før. Kjønnsfordelingen i 2009 var for øvrig identisk med fordelingen i årene 2006 og Tabell 4. Antall personer mellom 18 og 23 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i årene , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent Hele år Jenter ,3 17,2 19,3 17,3 Gutter ,7 82,8 80,7 82,7 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Det totale antall straffbare forhold registrert med en gjerningsperson i denne aldersgruppen økte også sammenliknet med året før. I 2009 ble det registrert totalt 8004 straffbare forhold med en gjerningsperson i denne alderen, mens det tilsvarende antallet i 2008 var 7350 forhold. Gutter sto for 86,1 % av de registrerte straffbare forholdene i denne aldersgruppen i 2009, mens jenter sto for 13,9 %. 14 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 15

9 Tabell 5. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer mellom 18 og 23 år ble mistenkt/siktet i årene , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent år Absolutte tall Prosent Hele år Jenter ,3 14,2 15,8 13,9 Gutter ,7 85,8 84,2 86,1 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Blant de registrerte ungdommene i denne aldersgruppen ble 62,7 % kun anmeldt for ett straffbart forhold i 2009, noe som var identisk med andelen i Dette var tilfelle for 73,1 % av jentene og 60,6 % av guttene. En del ungdommer i denne alderen ble registrert med mange forhold i løpet av året. Til sammen ble 596 personer registrert med 3-6 forhold, 91 personer med 7-10 forhold, 49 personer med forhold og 17 personer med over 20 forhold. Mønsteret er noenlunde stabilt sammenliknet med foregående år. Tabell 6. Antall straffbare forhold begått av den enkelte ungdom f.o.m. 18 år t.o.m. 23 år i Oslo politidistrikt i årene Absolutte tall og prosent. Antall forhold Antall jenter Antall gutter Totalt År Over N=antall personer Antall forhold Jenter % Gutter % Totalt % 4.2. Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil Gjerningspersoner under 18 år Naskeri var i 2009 det vanligste lovbruddet for unge jenter. Dette utgjorde 72,8 % av lovbruddene for jenter under 15 år og 41,4 % for jenter i alderen år. Vold og trusler var det nest vanligste lovbruddet for jenter under 15 år (11,4 %). For jenter i alderen år var det nest vanligste lovbruddet narkotika (16,8 %), fulgt av vold og trusler (13,0 %). For gutter under 15 år var det vanligste lovbruddet naskeri (26,5 %), fulgt av vold og trusler (24,2 %). For gutter i alderen år var det vanligste lovbruddet narkotika (18,7 %), fulgt av vold og trusler (12,0 %). Tabell 7. Kriminalitetsprofil for lovbrytere under 15 år i årene , fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt Ungdom under 15 år Narkotika 1,2 2,0 1,3 2,0 1,9 2,8 1,8 1,9 2,4 Bedrageri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,9 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,4 1,0 2,8 0,8 0,7 2,1 0,7 Vold og trusler 15,9 13,7 11,4 18,7 27,0 24,2 17,8 23,5 20,3 Motorvogntyveri 0,0 0,0 0,0 4,4 2,3 2,5 3,1 1,7 1,7 Simple/grove tyverier 4,5 3,4 6,1 11,6 9,2 10,0 9,5 7,7 8,9 Ran 2,0 1,0 0,9 8,6 3,5 5,3 6,7 2,8 4,0 Skadeverk 4,9 4,4 2,2 16,3 16,5 12,5 13,0 13,4 9,4 Naskeri 62,2 70,1 72,8 20,8 23,7 26,5 32,9 35,8 40,4 Heleri 0,8 1,0 0,0 3,7 0,7 0,8 2,9 0,8 0,5 Trafikkforseelser 2,4 0,5 1,3 5,7 3,1 2,3 4,8 2,4 2,0 Kniv og våpen 0,4 0,0 0,0 4,0 3,0 3,8 3,0 2,2 2,6 Utlendingsloven 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 0,2 0,2 0,6 0,1 Annet 5,7 3,9 3,5 2,9 5,6 7,2 3,7 5,1 6,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=antall personer (246) (204) (228) (595) (575) (529) (841) (779) (757) År ,5 73,2 73,1 60,3 60,2 60,6 62,4 62,7 62,7 2 14,9 14,3 15,3 18,5 19,0 18,3 17,9 18,1 17, ,5 9,7 9,1 16,5 15,9 16,7 15,4 14,7 15, ,9 1,3 1,8 3,0 2,7 2,5 2,7 2,5 2, ,3 1,2 0,7 1,3 1,7 1,4 1,3 1,6 1,3 Over 20 0,0 0,3 0,0 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 100,0 100, ,0 100, ,0 100,0 100 N=antall personer / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 17

10 Tabell 8. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i årene , fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt Ungdom år Narkotika 15,1 18,2 16,8 14,9 16,2 18,7 14,9 16,6 18,4 Bedrageri 1,7 1,1 3,3 0,8 0,9 0,3 1,0 1,0 0,9 Seksuallovbrudd 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 0,9 0,1 1,0 0,7 Vold og trusler 14,6 16,7 13,0 18,0 19,9 12,0 17,2 19,1 12,1 Motorvogntyveri 0,2 0,0 0,0 3,0 1,8 1,6 2,3 1,3 1,3 Simple/grove tyverier 6,7 6,2 3,8 8,0 7,8 10,8 7,7 7,5 9,5 Ran 0,9 1,3 1,5 7,0 4,7 8,7 5,5 3,9 7,4 Skadeverk 1,5 2,7 3,3 6,7 7,4 8,6 5,4 6,3 7,6 Naskeri 32,0 36,9 41,4 7,9 10,9 9,0 13,8 17,0 14,8 Heleri 2,2 1,1 2,0 4,4 3,7 3,1 3,9 3,1 2,9 Trafikkforseelser 1,9 2,2 2,3 9,0 10,3 6,5 7,3 8,4 5,8 Kniv og våpen 0,7 0,4 1,5 3,6 3,1 4,2 2,9 2,5 3,7 Utlendingsloven 0,0 0,9 0,8 0,8 1,8 3,1 0,6 1,6 2,7 Annet 22,6 12,2 10,5 15,7 10,3 12,6 17,3 10,7 12,2 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=antall personer (584) (450) (399) (1808) (1479) (1824) (2392) (1929) (2223) 4.3. Ran, vold og narkotika Ran Det ble i 2009 registrert 194 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette var en solid økning sammenliknet med året før. Det var likevel stabilt sammenliknet med øvrige år i den siste tiårsperioden. I denne perioden skilte 2008 seg ut med et lavere antall forhold med registrerte gjerningspersoner under 18 år. Toppen var i 1999 da det ble registrert hele 308 forhold. Økningen i antall ran som involverte gjerningspersoner under 18 år må sees i sammenheng med at det totalt sett var en økning i antall anmeldelser for ran i 2009 (14,0 %). Enkelte ungdommer ble registrert for flere ran i løpet av året. Totalt var det 101 ulike gjerningspersoner under 18 år i Dette var også høyere enn året før, men stabilt sammenliknet med i Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Figur 2. Ran begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år i årene Antall straffbare forhold og antall personer. I aldersgruppen 18 til 23 år utgjorde naskeri den høyeste andelen for jentene (18,6 %), fulgt av narkotika (16,5 %). For guttene utgjorde narkotika den høyeste andelen (18,8 %), fulgt av trafikkforseelser (13,5 %). Vold og trusler utgjorde en andel på 12,8 % for guttene og 10,1 % for jentene. Sammenliknet med kriminalitetsprofilen for de under 18 år er det en høyere andel av de straffbare forholdene i aldersgruppen år som faller inn under samlekategorien annet. En del av disse anmeldelsene dreier seg om ulike former for ordensforstyrrelser Antall forhold Antall personer 200 Tabell 9. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i årene , fordelt på kjønn. Prosent. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt 150 Ungdom år Narkotika 20,5 15,7 16,5 21,6 20,3 18,8 21,5 19,6 18,5 Bedrageri 5,1 6,6 6,1 3,0 2,0 2,2 3,3 2,7 2,7 Seksuallovbrudd 0,3 0,1 0,4 0,8 0,6 1,0 0,8 0,5 0,9 Vold og trusler 8,9 9,6 10,1 12,6 13,8 12,8 12,1 13,2 12,4 Motorvogntyveri 0,6 1,0 0,6 0,9 0,7 1,2 0,8 0,7 1,1 Simple/grove tyverier 8,8 10,9 9,1 8,1 6,7 9,3 8,2 7,3 9,3 Ran 0,6 0,5 1,3 2,4 3,3 3,2 2,1 2,8 2,9 Skadeverk 1,7 1,4 2,3 3,7 4,2 5,0 3,4 3,8 4,6 Naskeri 14,8 15,2 18,6 4,0 5,7 6,1 5,5 7,2 7,8 Heleri 4,5 4,7 4,1 3,6 3,3 3,3 3,7 3,6 3,4 Trafikkforseelser 9,4 8,0 6,4 14,8 15,7 13,5 14,0 14,5 12,6 Kniv og våpen 1,7 1,4 1,5 3,0 3,1 3,3 2,8 2,8 3,1 Utlendingsloven 3,7 7,6 5,6 2,8 3,8 4,4 3,0 4,4 4,6 Annet 19,5 17,1 17,4 18,6 16,7 15,9 18,8 16,7 16,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=antall personer (1090) (1161) (1109) (6606) (6189) (6895) (7696) (7350) (8004) / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 19

11 De fleste ransforhold med en gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. Dette gjaldt i 95,9 % av forholdene i 2009 (186 forhold). Det ble registrert 8 ransforhold med en jente under 18 år som gjerningsperson (4,1 % av forholdene). Ser vi på unike personer utgjorde guttene 94,1 % (95 personer) og jentene 5,9 % (6 personer). Den yngste som ble registrert for ran i 2009 var 12 år på gjerningstidspunktet. Dette var også tilfelle i De fleste ransforhold i 2009 med en gjerningsperson under 18 år ble begått av personer med norsk statsborgerskap (71,6 %). Denne andelen var lavere enn året før da den lå på 83,5 %. Det var i alt registrert ungdommer med statsborgerskap fra 16 andre land blant gjerningspersonene (mot 8 andre land i 2008). I mange av anmeldelsene er det flere gjerningspersoner. Det dreier seg derfor om et lavere antall ran enn tallet over antall forhold kan gi inntrykk av. De 194 forholdene som ble registrert i 2009 med en gjerningsperson under 18 år knyttet seg til 101 ulike anmeldelser. I 2009 var det 51 anmeldelser for ran hvor det var flere gjerningspersoner under 18 år involvert. Dette var en ganske sterk oppgang sammenliknet med året før da det var 29 anmeldelser med flere gjerningspersoner i denne aldersgruppen, mens det var mer stabilt sammenliknet med i 2007 da antallet lå på 53 anmeldelser. I to av anmeldelsene fra 2009 ble det registrert hele sju gjerningspersoner under 18 år. Det var flere gjengangere blant de unge under 18 år som ble anmeldt for ran i En ungdom ble anmeldt for 14 ran. Det var i alt 17 personer under 18 år som ble anmeldt for tre eller flere ran i løpet av året. For mer om gjengangere, se egen del senere. De fleste ran med en gjerningsperson under 18 år dreide seg om personran (186 forhold). Av disse var 161 forhold kodet som simpelt ran (strl. 267) og 25 forhold som grovt ran (strl. 268). Det ble registrert to ransforhold fra forretning med en gjerningsperson under 18 år, hvorav ett simpelt ran ( 267) og ett grovt ran (strl. 268). For øvrig var det kodet ett drosjeran og fem forhold for utpressing (strl. 266) Fysisk vold Det ble i 2009 registrert totalt 292 voldsforhold (liv, legeme, helbred) hvor gjerningspersonen var under 18 år. Dette var en ganske stor nedgang sammenliknet med året før, da det ble registrert 388 forhold. I 2007 ble det registrert hele 408 forhold, noe som var det høyeste antall forhold som ble registrert i løpet av den siste tiårsperioden. Enkelte ungdommer ble anmeldt for fysisk vold flere ganger i løpet av året. Totalt ble 243 ulike personer under 18 år anmeldt for dette i Det ble i 2009 registrert 229 forhold for legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd) med en gjerningsperson under 18 år. Dette var 68 færre enn i Det ble videre registrert 15 forhold for legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd), noe som var tre færre enn i Det ble registrert 47 forhold av grovere karakter kodet som legemsbeskadigelse (strl. 229), hvorav 7 var med kniv. Dette var en nedgang sammenliknet med året før da det ble registrert 72 forhold kodet som legemsbeskadigelse, hvorav 13 var med kniv og en med skytevåpen. Det ble i tillegg registrert et forhold i 2009 kodet som forsøk på drap (strl. 233, jfr. par 49). De fleste anmeldte voldsforhold med en gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. Dette gjaldt i 79,1 % av forholdene i 2009 (231 forhold). I 20,9 % av forholdene var det en jente som var mistenkt/ siktet (61 forhold). Ser vi på unike personer utgjorde guttene 79,8 % (194 personer) og jentene 20,2 % (49 personer). Kjønnsfordelingen var stabil sammenliknet med året før både mht. straffbare forhold og personer. Figur 3. Fysisk vold begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år i årene Antall straffbare forhold og antall personer Antall forhold Antall personer / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 21

12 Voldsforholdene med jenter under 18 år som registrerte gjerningspersoner i 2009 dreide seg nesten utelukkende om legemsfornærmelser etter strl. 228, 1. ledd (51 forhold). Videre ble det registrert 6 forhold kodet som legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd) og tre forhold kodet som legemsbeskadigelse (strl. 229), hvorav ingen var med kniv. Det var et forhold kodet som forsøk på drap (strl. 233, jfr. par 49). Denne anmeldelsen hadde to jenter som gjerningspersoner, hvorav en var under 18 år. Bildet er noe annerledes blant guttene og involverer langt flere anmeldelser av grovere karakter. Blant guttene under 18 år ble det registrert 44 forhold kodet som legemsbeskadigelse (strl. 229), hvorav 7 var med kniv. Det ble registrert 9 forhold kodet som legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd). De resterende 178 forholdene med en gutt under 18 år som registrert gjerningsperson var legemsfornærmelser (strl. 228, 1. ledd). Det ble registrert flere gjerningspersoner under 18 år i 59 av anmeldelsene for fysisk vold fra I to av anmeldelsene ble det registrert hele 8 gjerningspersoner under 18 år. Begge disse involverte kun gutter. I den ene anmeldelsen var det en krangel som oppsto under lek, mens det i den andre anmeldelsen var en gruppe som mer eller mindre umotivert utøvde vold mot en for dem ukjent gutt. Enkelte av gjerningspersonene var gjengangere og var involvert i flere av anmeldelsene. Det var 34 personer under 18 år som ble anmeldt to ganger for fysisk vold i 2009, mens 3 personer ble anmeldt tre ganger og 3 personer anmeldt fire ganger. Totalt var det 40 personer som ble anmeldt flere ganger for fysisk vold. Dette var en nedgang sammenliknet med de foregående år Narkotika Figur 4. Narkotikalovbrudd begått i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år i årene Antall straffbare forhold og antall personer Antall forhold Antall personer Den yngste som ble anmeldt for fysisk vold i 2009 var 8 år på gjerningstidspunktet. Dette gjaldt en legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd). Den yngste som ble anmeldt for legemsbeskadigelse i 2009 var 13 år på gjerningstidspunktet. De fleste av voldsforholdene ble begått av ungdommer med norsk statsborgerskap (87,0 %). Det ble i tillegg registrert ungdommer med statsborgerskap fra 16 andre land blant gjerningspersonene under 18 år. I en del anmeldelser var det flere gjerningspersoner som begikk volden sammen. Det reelle antallet anmeldelser for fysisk vold som involverte gjerningspersoner under 18 år var derfor lavere enn antall registrerte forhold og antall registrerte personer. De 292 registrerte forholdene og de 243 ulike registrerte gjerningspersonene fordelte seg på i alt 193 ulike anmeldelser. Det ble i løpet av 2009 registrert 426 narkotikaforhold med en gjerningsperson under 18 år. Dette var en økning sammenliknet med året før. Antall anmeldte forhold for narkotika er en dårlig indikator på omfanget av narkotikabruk blant ungdom eller i befolkningen generelt, da det i all hovedsak er politiet selv som står for anmeldelsene. Statistikken påvirkes dermed i stor grad av politiets innsats. Det var en økt innsats mot narkotika fra politiets side i 2009, spesielt i siste halvår. Totalt økte antall anmeldelser for narkotika i Oslo med 12,2 % i Det er grunn til å anta at tallene vil øke videre i 2010 grunnet fortsatt fokus fra politiets side. Enkelte ungdommer ble anmeldt for narkotika flere ganger i løpet av året. Totalt ble 254 ulike personer under 18 år anmeldt i Av det totale antall registrerte forhold for narkotika med en mistenkt/siktet under 18 år i 2009 sto gutter for 83,6 % (356 forhold) og jenter for 16,4 % (70 forhold). Ser vi på unike personer utgjorde guttene 78,3 % av de registrerte gjerningspersonene (199 personer), mens jentene utgjorde 21,7 % (55 personer). Den yngste som ble registrert med narkotikalovbrudd i 2009 var 13 år på gjerningstidspunktet. De fleste av narkotikaforholdene med en gjerningsperson under 18 år i 2009 ble begått av personer med norsk statsborgerskap (64,1 %). Denne andelen har sunket sammenliknet med tilsvarende andel i 2008 (83,6 %). Det ble med andre ord anmeldt flere utenlandske statsborgere under 18 år for narkotikalovbrudd i Det ble i alt anmeldt personer under 18 år for narkotikalovbrudd med statsborgerskap fra 26 ulike land i 2009 (mot 21 ulike land i 2008) Det er sjeldent det er registrert flere gjerningspersoner i en og samme anmeldelse for narkotikalovbrudd. Dette var tilfelle i 15 av anmeldelsene i De 426 registrerte forholdene og de 254 registrerte gjerningsper sonene fordelte seg på i alt 402 ulike anmeldelser. Det var en rekke gjengangere blant de som ble anmeldt for narkotikalovbrudd. I alt ble 92 ulike ungdommer anmeldt for mer enn ett narkotikaforhold i løpet av Dette var flere enn i foregående år. To ungdommer ble anmeldt åtte ganger hver for narkotikalovbrudd i Av det totale antall registrerte forhold for narkotika med en gjerningsperson under 18 år gjaldt 247 brudd på legemiddelloven. Dette utgjorde en andel på 58,0 % av alle registrerte narkotikaforhold i denne aldersgruppen. Det ble registrert 178 forhold for strl. 162, 1. ledd, noe som utgjorde en andel på 41,8 % av alle narkotikaforhold i denne aldersgruppen. Det ble ikke registrert forhold av grovere karakter kodet etter strl. 162, 2. ledd. 22 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 23

13 FYSISK VOLD MED GJERNINGSPERSON UNDER 18 ÅR I 2009 Aker 13 Vestre Ran, vold og narkotika gjerningssted De fleste ransforhold i 2009 med en gjerningsperson under 24 år skjedde i sentrum eller i sentrumsnære bydeler. Det samme var tilfelle for voldsforhold med en gjerningsperson i alderen år. Voldsforhold med gjerningspersoner under 18 år hadde større spredning utover i bydelene. I denne delen presenteres kart hvor forholdene for ran og fysisk vold vises på grunnlag av registrert gjerningsadresse. Det er ikke alle saker som er ført med en eksakt gjerningsadresse og disse vil således ikke framgå av kartene.12 For ran viser kartet alle forhold med en gjerningsperson opp til 23 år, mens det for vold er differensiert på gjerningspersoner under 18 år og gjerningspersoner i alderen år. Årsaken til at det er sammenslått på ran er at det her dreier seg om et lavere antall registrerte forhold. Stovner 6 Grorud 17 Alna 27 Nordre Aker 5 Bjerke 9 Sagene15 St. Hanshaugen13 Grünerløkka 7 Frogner 10 Oslo Gamle 39 Sentrum 27 Østensjø 20 Nordstrand 19 Ullern 1 I sentrumsområdene er det sentrale trafikknutepunkter og områder med mange forretninger og utesteder som peker seg ut som særlig aktuelle. Det er i tillegg en del ran og vold som skjer i tilknytning til åpne narkotikamarkeder. Grorud 2 10 Bjerke 9 Sagene 43 St. Hanshaugen Alna 9 55 Grünerløkka Frogner 47 Gamle Oslo 78 Sentrum 62 Ullern 4 Nordre Aker 13 Nordstrand15 Antall forhold Over 60 Ransforhold Kilder: PAL for STRASAK, PBE Oslo kommune Geokodingsprosent: 92,0 Antall forhold geokodet: 393 Laget av Christina Hofseth, Sentrum politistasjon 24 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 FYSISK VOLD MED GJERNINGSPERSON ÅR I 2009 Søndre Nordstrand 7 Kilder: PAL for STRASAK, PBE Oslo kommune Geokodingsprosent: 87,7 Antall forhold geokodet: 256 Laget av Christina Hofseth, Sentrum politistasjon Stovner 1 Østensjø Geokodingsprosenten er oppgitt for hvert av kartene. Denne viser hvor stor andel av forholdene med kjent gjerningsperson som er inkludert i kartet Voldsforhold Vestre Aker 24 Antall forhold Nordstrand 28 Søndre RAN MED GJERNINGSPERSON UNDER 24 ÅR I 2009 Grorud 5 Stovner 8 Nordre Aker 15 Vestre Aker 4 28 Bjerke 16 39Sagene St. Hanshaugen Alna 24 Ullern 9 Grünerløkka 36 Frogner 59 Gamle 39 Oslo Sentrum 177 Østensjø 14 Nordstrand 12 Nordstrand 10 Søndre Antall forhold Over 70 Voldsforhold Kilder: PAL for STRASAK, PBE Oslo kommune Geokodingsprosent: 75,6 Antall forhold geokodet: 528 Laget av Christina Hofseth, Sentrum politistasjon Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 25

14 5. Barn og ungdom som ofre for kriminalitet i Oslo 5.1. Omfanget av barn og ungdom som ofre for kriminalitet I 2009 ble ungdom under 24 år registrert som ofre i 18,8 % av de registrerte straffbare forholdene i Oslo politidistrikt. Andelen var svært stabil sammenliknet med foregående år. Ser vi kun på barn og ungdom under 18 år lå andelen på 3,8 % i Dette var noe lavere enn i 2008 da andelen lå på 4,1 % og i 2007 da den lå på 4,4 %. Det ble i 2009 registrert flest straffbare forhold med et offer i aldersgruppene år, år og år. Det var et stort alderspenn på de registrerte ofrene i Den eldste var 97 år da det straffbare forholdet fant sted, mens den yngste ennå ikke hadde fylt ett år. Figur 5. Registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2009 etter fornærmedes alder. Gruppert. (N=46986 forhold. 13 (Antall straffbare forhold) UNDER /ELDRE (Alder) 13 Alderskategoriene er delt inn i grupper på tre år. Unntakene er følgende kategorier; under 15 år og 90 år eller eldre. 26 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 27

15 Kriminalitetsofre under 18 år I 2009 ble til sammen 1604 personer under 18 år registrert som ofre for straffbare forhold i Oslo politidistrikt. Dette var en nedgang sammenliknet med foregående år. I 2008 ble det registrert 1783 ofre under 18 år, mens det tilsvarende antallet i 2007 var 1905 ofre. Av de registrerte ofrene under 18 år i 2009 var 51,3 % gutter og 48,7 % jenter. Kjønnsfordelingen var relativt stabil sammenliknet med foregående år. Det var i 2009 en nedgang i antall ofre både i aldersgruppen under 15 år og år sammenliknet med året før. Nedgangen var størst i aldersgruppen år. Ser vi på kjønnsfordelingen innenfor de ulike aldersgruppene var det derimot en svak økning i antall jenter under 15 år. I aldersgruppen år var det nedgang både blant gutter og jenter, men størst blant guttene. Det ble registrert 1698 straffbare forhold med et offer under 18 år i Dette var lavere enn i foregående år. Kjønnsfordelingen i 2009 var 51,2 gutter og 48,8 % jenter. Tabell 11. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer under 18 år var ofre i årene , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,2 44,6 41,6 46,7 Gutter ,8 55,4 58,4 53,3 Totalt ,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,4 51,1 48,8 50,5 Gutter ,6 48,9 51,2 49,5 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 10. Antall personer under 18 år registrert som ofre for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i årene , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Under 15 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,7 45,0 42,3 46,8 Gutter ,3 55,0 57,7 53,2 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,2 48,6 45,8 48,8 Gutter ,8 51,4 54,2 51,2 Totalt ,0 100,0 100,0 100, år Absolutte tall Prosent År Jenter ,9 51,2 49,9 50,2 Gutter ,1 48,8 50,1 49,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Totalt under 18 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,7 48,8 46,7 48,7 Gutter ,3 51,2 53,3 51,3 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 De fleste av kriminalitetsofrene under 18 år i 2009 ble kun registrert som offer for ett straffbart forhold. Til sammen ble 90 personer under 18 år registrert som offer flere ganger. Av disse ble 80 registrert som offer i 2 anmeldelser, mens sju ungdommer ble registrert i tre anmeldelser og tre ungdommer i fire anmeldelser. Kjønnsfordelingen blant de som ble registrert som offer flere ganger i denne aldersgruppen var 47 gutter og 43 jenter. De som er utsatt for gjentatt kriminalitet er som oftest utsatt for vinningskriminalitet (tyverier/ran) eller vold/trusler, eller en kombinasjon av disse. Det er noen som er offer for gjentatte tilfeller av familievold, og også noen som er registrert som offer for gjentatte tilfeller av seksuallovbrudd Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år I 2009 ble til sammen 6355 personer i alderen år registrert som offer i anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette var en økning sammenliknet med foregående år. I 2008 ble det registrert 6105 personer som offer i denne aldersgruppen, mens det i 2007 ble registrert 5913 personer. Av personene som ble registrert som offer i denne aldersgruppen i 2009 var 44,8 % gutter og 55,2 % jenter. Andelen jenter har økt blant ofrene i denne aldersgruppen de siste årene. 28 / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 29

16 Tabell 12. Antall personer mellom 18 og 23 år som var offer for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i årene , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Fra 18 til 23 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,2 53,9 55,0 55,2 Gutter ,8 46,1 45,0 44,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 I alt ble det registrert 7025 straffbare forhold med et offer i alderen år i Til sammenlikning ble det registrert 6696 forhold i I 44,6 % av forholdene med et offer i denne aldersgruppen var offeret en gutt, mens det i 55,4 % var en jente. Kjønnsfordelingen er noenlunde stabil sammenliknet med året før. De fleste av kriminalitetsofrene i alderen år i 2009 ble kun registrert som fornærmet for ett straffbart forhold i løpet av året. Det var likevel en andel på 8,6 % av ofrene som ble registrert som offer flere ganger i løpet av året. Dette var stabilt sammenliknet med i 2008, da andelen lå på 8,7 %. Til sammen ble 460 personer registrert som offer i to forhold (463 i 2008), mens 61 personer ble registrert i tre forhold (59 i 2008). Det var 28 personer som ble registrert som offer i fire eller flere forhold (11 i 2008). Det høyeste registrerte antallet var ni forhold. Kjønnsfordelingen blant de som ble registrert som offer flere ganger i denne aldersgruppen var 249 gutter (45,4 %) og 300 jenter (54,6 %). Blant de som ble registrert flere ganger dreide det seg ofte om vinningskriminalitet (tyverier/ran) eller vold/ trusler, eller en kombinasjon av disse. Enkelte er utsatt for gjentatte tilfeller av trusler og vold fra et familiemedlem, partner/ekspartner eller venn/bekjent Kriminalitet som rammer barn og unge Kriminalitetsofre under 18 år Det vanligste lovbruddet som gutter under 15 år ble utsatt for i 2009 var simple og grove tyverier (42,1 %), fulgt av vold og trusler (31,4 %). Andelen vold og trusler som guttene ble utsatt for var noe lavere sammenliknet med året før, mens andelen simple og grove tyverier økte noe. Blant jentene under 15 år var det vanligste lovbruddet de var utsatt for simple og grove tyverier (35,6 %), fulgt av vold og trusler (25,4 %) og seksuallovbrudd (20,8 %). Andelen vold og trusler økte sammenliknet med året før, mens andelen simple og grove tyverier gikk ned. Det var også en liten nedgang i andelen seksuallovbrudd. Blant unge jenter er andelen av kriminalitetsofrene som utsettes for seksuallovbrudd høy sammenliknet med eldre aldersgrupper. Blant guttene under 15 år som var registrert som ofre for kriminalitet var det enkelte som var utsatt for ran (10,7 %), mens dette var sjeldent blant jentene i denne aldersgruppen som ble registrert som ofre (0,3 %). I aldersgruppen år var simple og grove tyverier det klart vanligste lovbruddet som man ble utsatt for, med en andel på 67,6 % blant de registrerte jentene og 49,4 % blant de registrerte guttene (totalt 58,6 %). Deretter fulgte vold og trusler med en andel på 15,1 % for jentene og 23,4 % for guttene (totalt 18,4 %). Bildet var ganske stabilt sammenliknet med de to foregående årene. Det var også i denne aldersgruppen en del av de registrerte ofrene blant jentene som ble utsatt for seksuallovbrudd (6,1 %). Det var en relativt høy andel av de registrerte ofrene blant guttene i denne aldersgruppen som ble utsatt for ran (18,8 %). Det var en lavere andel av de registrerte ofrene blant jentene i denne aldersgruppen som ble utsatt for ran (1,9 %). Andelen ofre for ran i denne aldersgruppen økte sammenliknet med året før, spesielt blant guttene. Tabell 13. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt der personer mellom 18 og 23 år var registrert som offer i årene , fordelt på kjønn. Absolutte tall og prosent. Fra 18 til 23 år Absolutte tall Prosent År Jenter ,9 54,0 54,9 55,4 Gutter ,1 46,0 45,1 44,6 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 14. Kriminalitetsprofil for lovbrudd registrert med et offer under 15 år i Oslo politidistrikt i årene , fordelt på kjønn. Kriminalitetsprofil Jenter Gutter Totalt Ungdom under 15 år Bedrageri 0,0 0,6 0,3 0,0 0,2 1,0 0,0 0,4 0,7 Seksuallovbrudd 24,3 22,2 20,8 8,4 5,5 3,2 15,5 12,4 11,4 Vold og trusler 22,6 19,7 25,4 27,0 35,7 31,4 25,1 29,1 28,6 Motorvogntyveri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 Simple/grove tyverier 36,4 46,2 35,6 42,0 39,9 42,1 39,5 42,5 39,1 Ran 1,7 0,6 0,3 10,2 9,2 10,7 6,4 5,6 5,9 Skadeverk 0,0 0,6 0,0 0,7 0,2 0,0 0,4 0,4 0,0 Heleri 0,0 0,6 0,3 0,2 0,0 0,5 0,1 0,3 0,4 Trafikkforseelser 5,4 0,9 4,3 4,1 2,6 3,7 4,7 1,9 4,0 Annet 9,6 8,6 13,1 7,3 6,6 6,7 8,3 7,4 9,7 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=forhold / Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 / 31

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 DRAP I NORGE 2009 2018 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2018 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2009 2018

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika Rapport basert på data fra Innhold Sammendrag Kapittel. Innledning og metode Rapportens formål og avgrensninger Datagrunnlag Analysen Begrensninger i datamaterialet og rapporten 9 9 9 Kapittel. Den registrerte

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge OSLO POLITIDISTRIKT Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge Monica Larsen, Manglerud, Enhet Øst politistasjon, Oslo politidistrikt BUPA Fagdag 14.06.19 21.06.2019 Side 1 OSLO POLITIDISTRIKT Enhet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Temarapport tagging og graffiti. Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

Temarapport tagging og graffiti. Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Temarapport tagging og graffiti Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT.. Tagging/graffiti utøves både på offentlig og privat eiendom, og er i mange tilfeller rent skadeverk. Mange tilfeller

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Innhold Innledning 5 Kort oppsummert 6 Metode 9 Overordnet bilde 11 Utvalgte kriminalitetsområder i 2018 15 Narkotika 15 Vold 19 Annen 22 Sedelighet 23 Når

Detaljer

Innvandrere blir oftere

Innvandrere blir oftere blir oftere pågrepet Ulla Haslund Hva er en pågripelse? Den som kan mistenkes for å ha gjort noe som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder, kan pågripes. Samtidig skal det være fare for rømming, forspillelse

Detaljer

Voldtekt i Oslo 2007

Voldtekt i Oslo 2007 ISBN 978-82-996840-4-0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING...4 INNLEDNING...6 MATERIALET OG METODEN... 6 TOLKNINGSBEGRENSNINGER VED ANMELDELSESTALL... 7 OMFANGET AV VOLDTEKTER I 2007...9 POLITISTASJONSKRETS...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt Utgitt januar 2019 Ungdomskriminalitet Nordland politidistrikt Innhold Innledning og metode... 4 Straffesaksregisteret (STRASAK)... 4 Statistisk sentralbyrå (SSB)... 4 Ungdata... 5 Kort om funn i analysen...

Detaljer

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 OSLO Store forskjeller mellom bydelene Forbehold om trykkfeil og endringer UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019: Oslo er basert på bydelenes egen statistikk for 2018. Bydelene

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Norge på nittitallet

Barne- og ungdomskriminalitet i Norge på nittitallet Barne- og ungdomskriminalitet i Norge på nittitallet A V S T U R L A F A L C K O S L O, 2 0 0 2 Det kriminalitetsforebyggende råd, 2002 Barne- og ungdomskriminalitet i Norge på nittitallet av Sturla Falck

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer