sammen for et trygt Grenland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sammen for et trygt Grenland"

Transkript

1 d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for e t t ry gt Gr en lan d Skien kommune 1

2 sammen 2 Sammen

3 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland 2009 Trender og utviklingstrekk Denne rapporten er utarbeidet av: Initiativtaker Geir Kjartan Lid, driftsenhet, Telemark politidistrikt Prosjektleder/redaktør Anne Strand driftsenhet, Telemark politidistrikt Arbeidsgruppe: Medredaktør Pål Meland, seniorrådgiver, Strategisk stab, Oslo politidistrikt Steinar Ellefsen, Telemark Politidistrikt John Eivind Ullenes, driftsenhet, Telemark politidistrikt Kjell Lillestøl, oppvekskoordinator, Porsgrunn kommune Odd Tore Hegna, statistikksjef, Porsgrunn kommune Frøydis Straume, SLT-koordinator, Skien kommune Siri Karine Svenkerud, leder kompetansesenter rus region sør, Borgestadklinikken Titti Huseby, spesialkonsulent, kompetansesenter rus region sør, Borgestadklinikken Hege Larsen, barnevernet teamleder/ungdom, Skien kommune Grafisk design: Erik Tanche Nilssen AS v/alexander Særvold Trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Foto: istockphoto.com, YAYmicro.com (alle bilder er illustrasjonsfoto) En trendrapport Sammen grenland 3

4 sammen INNHOLD Sammendrag 5 Innledning 9 Metode 11 Barne- og ungdomsbefolkningen i 13 Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i 17 Den registrerte kriminaliteten i fordelt på alder 17 Gjerningspersoner under 18 år 19 Gjerningspersoner fra 18 til 23 år 21 Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil 23 Gjerningspersoner under 18 år 23 Gjerningspersoner fra 18 til 23 år 24 Kriminalitetsprofil i region vs. Telemark forøvrig 25 Nærmere om utvalgte typer av kriminalitet 26 Ran 26 Fysisk vold 39 Narkotika 32 Bilbrukstyveri 35 Ran, fysisk vold, narkotika og bilbrukstyveri gjerningssted 37 Barn og ungdom som ofre for kriminalitet i 41 Omfanget av barn og ungdom som ofre for kriminalitet 41 Kriminalitetsofre under 18 år 42 Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år 45 Kriminalitet som rammer barn og unge 46 Kriminalitetsofre under 18 år 46 Kriminalitetsofre fra 18 til 23 år 47 Rusmidler blant ungdom 49 Hovedtrender 49 Utfordringer 53 Gjengangere 55 Gjengangere under 18 år 55 Gjengangere år 58 Mobbing og trusler via digitale media 61 Barne- og ungdomskriminaliteten i og Oslo en sammenlikning 63 Hovedutfordringer i barne- og ungdomskriminaliteten 67 Vedlegg 68 4 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

5 Sammendrag Rapporten inneholder tall for anmeldte forhold for årene , samt for 1. halvår I sammendraget er det lagt vekt på tallene for 2008, som er siste hele årgang. Omfanget av lovbrudd Barn og unge står for en svært høy andel av den registrerte kriminaliteten i. I 2008 sto personer under 24 år for 37,6 % av alle registrerte straffbare forhold i. Barn og ungdom under 18 år sto for 14,7 %. I 2008 ble totalt 421 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold i. Det tilsvarende tallet i 2007 var 432 personer. Av personene i 2008 var 75,5 % gutter (318 personer) og 24,5 % jenter (103 personer). De 421 gjerningspersonene under 18 år i 2008 ble registrert for til sammen 1143 straffbare forhold. Antall straffbare forhold med en gjerningsperson under 18 år var noe høyere i 2008 enn i 2007, men stabilt sammenliknet med I aldersgruppen år ble til sammen 844 personer anmeldt i 2008, mot 718 personer i Av personene som ble registrert i 2008 var 84,7 % gutter (715 personer) og 15,3 % jenter (129 personer). De 844 gjerningspersonene i alderen år ble i 2008 registrert for i alt 1775 straffbare forhold. Dette var lavere enn i 2007 da det ble registrert 1965 forhold med en gjerningsperson i denne aldersgruppen. Over halvparten av de straffbare forholdene i regionen med en gjerningsperson under 18 år hadde gjerningssted i Skien kommune både i 2008 og i 1. halvår Skien hadde også flest forhold i aldersgruppen år. Fordelingen mellom kommunene reflekterer i stor grad befolkningssammensetningen. Kriminalitetsprofil Det vanligste lovbruddet blant gutter under 18 år i 2008 var trafikkforseelser (17,8 %), fulgt av narkotikalovbrudd (16,3 %). Det vanligste lovbruddet blant jenter under18 år i 2008 var naskeri (18,4 %), fulgt av vold og trusler (17,3 %). Det vanligste enkeltstående lovbruddet med gjerningsperson under 18 år i 2008 var bilbrukstyveri (tyveri av bil). Bak disse forholdene sto enkelte svært aktive gjengangere. Det nest vanligste lovbruddet i denne aldersgruppen var bruk av narkotika etter legemiddelloven. I aldersgruppen 18 til 23 år var trafikkforseelser det vanligste lovbruddet i 2008 blant guttene (30,1 %). Det nest vanligste lovbruddet blant guttene i 2008 var narkotikalovbrudd (19,6 %). Blant jentene i denne aldersgruppen var det vanligste lovbruddet i 2008 narkotikalovbrudd (26,3 %), fulgt av trafikkforseelser (20,8 %). Det vanligste enkeltstående lovbruddet i aldersgruppen år var narkotika etter strl. 162, 1. ledd. Det nest vanligste lovbruddet var kjøring uten gyldig førerkort. Både i aldersgruppen under 18 år og år preges kriminalitetsprofilen i av et større innslag av vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet sammenliknet med Telemark for øvrig. En trendrapport Sammen grenland 5

6 sammen Ofre for kriminalitet I 2008 ble ungdom under 24 år registrert som offer i 21,2 % av de registrerte straffbare forholdene i. Barn og ungdom under 18 år ble registrert som offer i 8,5 % av forholdene. I 2008 ble til sammen 389 personer under 18 år registrert som ofre i anmeldelser i. Tilsvarende ble det registrert 433 ofre i denne aldersgruppen i Av ofrene under 18 år i 2008 var 50,6 % jenter og 49,4 % gutter. I aldersgruppen år ble det i 2008 registrert 560 personer som ofre i anmeldelser i. Dette var en nedgang sammenliknet med de foregående årene. Av ofrene i 2008 i denne aldersgruppen var 59,1 % gutter og 40,9 % jenter. Det vanligste lovbruddet unge var utsatt for i 2008 var simple/grove tyverier. Dette utgjorde en andel på 43,4 % av forholdene med et offer i aldersgruppen under 18 år og 42,4 % i aldersgruppen år. Det nest vanligste lovbruddet unge var utsatt for i 2008 var vold og trusler. Dette utgjorde en andel på 25,1 % av forholdene med et offer i aldersgruppen under 18 år og 20,8 % i aldersgruppen år. Rusmidler blant ungdom Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker størst belastninger både i et individuelt perspektiv, i et familieperspektiv og i et samfunnsperspektiv. Alkoholforbruket blant ungdom har totalt sett økt siden 1990-tallet. En positiv trend er imidlertid at alkoholforbruket blant ungdom har sunket de siste fire årene. Alkoholforbruket blant jenter/unge kvinner øker relativt sett mer enn blant gutter/unge menn, selv om gutter/menn fortsatt drikker mer enn jenter/kvinner. Hard episodisk drikking øker. Bruk av illegale rusmidler blant ungdom er gått ned. Innvandrerungdom bruker mindre rusmidler. Bruk av rusmidler er relatert til en rekke andre problemområder. 6 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

7 Gjengangere Noen få ungdommer står for en svært høy andel av den totale kriminaliteten begått av barn og unge. De tjue mest registrerte ungdommene under 18 år i 2008 sto for 36,6 % av de straffbare forholdene i denne aldersgruppen (419 forhold). De tjue mest registrerte i alderen år sto bak 17,2 % av det totale antall registrerte straffbare forhold begått i denne aldersgruppen i 2008 (306 forhold). sammenliknet med Oslo Andelen av den totale kriminaliteten med registrerte gjerningspersoner under 24 år og under 18 år er høyere i enn i Oslo. Kriminalitetsprofilen er noe ulik i de to distriktene. Det er et høyere innslag av trafikkforseelser i, mens andelen vold og trusler er høyere i Oslo. Narkotikalovbrudd er et relativt forekommende lovbrudd blant barn og unge både i og i Oslo. Oslo har en høy andel ran og tagging med unge gjerningspersoner. har mindre av disse typene av kriminalitet. Gjengangerproblematikk er en utfordring både i og i Oslo. Dette kommer klarest til uttrykk i hvor noen få personer står for en meget høy andel av den totale kriminaliteten begått av barn og ungdom. I Oslo er det flest gutter med minoritetsbakgrunn blant gjengangerne, mens det i i hovedsak er etnisk norske gutter. Oslo har enkelte gjengangere som tilhører urogrupper som begår kriminalitet og som er i faresonen for å rekrutteres til kriminelle gjenger. har ikke tilsvarende gjenger og urogrupper som opererer stabilt over tid. En trendrapport Sammen grenland 7

8 sammen 8 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

9 Innledning Målet med denne trendrapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i. Rapporten er bestilt av politirådet i Skien og Porsgrunn. Dette er et tverretatlig samarbeid mellom politiet, kommunen og Borgestadklinikken. Det er første gang en slik rapport blir publisert i. Arbeidet med rapporten har vært organisert med en tverretatlig arbeidsgruppe. Politiet har koordinert og ledet arbeidet ved politiførstebetjent Anne Strand. Målet med rapporten er: Å kartlegge omfanget av barne- og ungdomskriminaliteten i, herunder rusproblematikk Å bidra til utvikling av felles handlingsplan for kommune og politi Å bidra til utvikling av målrettede tiltak Å bidra til bedre felles resultatoppnåelse Å bidra til bedre samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak Rapporten tar for seg både den kriminaliteten som begås av barn og ungdom, og den kriminaliteten som barn og ungdom utsettes for. Vi kommer i denne rapporten til å ha et spesielt fokus på unge som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Vi kommer også til å ha fokus på spesielle områder innenfor kriminalitetsbilde så som rus, ran, fysisk vold og narkotika. Det vil også foretas en sammenlikning med kriminalitetsbildet blant barn og unge i Oslo. Avgrensning Rapporten omhandler barn og ungdom opp til og med fylte 23 år. Denne avgrensningen er gjort fordi tiltak iverksatt før fylte 18 år i følge Lov om barneverntjenester kan opprettholdes eller erstattes av andre tiltak til og med fylte 23 år. Det er allikevel lagt spesiell vekt på gruppen under 18 år (mindreårige). En trendrapport Sammen grenland 9

10 sammen 10 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

11 Metode Kriminalitetsstatistikken som presenteres i denne rapporten er egenprodusert statistikk laget på grunnlag av manuelle søk i straffesaksregisteret (STRASAK). Søkene er gjort ved hjelp av analyseverktøyet PAL for STRASAK. Straffesaksregisteret er dynamisk og oppdateres en gang i døgnet. En rekke faktorer bidrar til at søk på ulike tidspunkt kan gi små variasjoner, bl.a. grunnet omkoding av saker og oversendelse av saker mellom politidistrikter. Dataene til denne rapporten er derfor hentet ut på samme tidspunkt. 1 1 Alle data er hentet ut i uke 18 i Enkelte steder kan dataene være supplert med nyere uttrekk. De stedene dette er gjort er det påpekt spesielt. Dataene er på anmeldelsesnivå og viser barn og unge registrert som gjerningspersoner og ofre i anmeldte forhold i det enkelte år med gjerningssted i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I rapporten omtales dette som region. Når det sies at dataene er på anmeldelsesnivå betyr det at gjerningspersonene ikke trenger å være formelt siktet eller tiltalt. Det holder at de har vært registrert som mistenkt. Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og unge er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og domfelte som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold med region som gjerningsdistrikt. 2 Uttrekkene dekker tidsperioden , samt 1. halvår Såkalte undersøkelsessaker er trukket ut av materialet. 3 Det samme gjelder saker som er foreldet og saker hvor det er et stort avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning. Uttrekkene for kriminalitetsofre er gjort etter de samme kriteriene. Her er det søkt ut ofre som var under 24 år på gjerningstidspunktet i anmeldte forhold i regionen innenfor den samme tidsperioden. 2 Dette betyr at straffbare forhold begått i region av barn og unge som er bosatt utenfor regionen er inkludert i tallmaterialet, mens forhold begått utenfor regionen av barn og unge bosatt i ikke er inkludert. 3 En undersøkelsessak kan dreie seg om et straffbart forhold. I disse tilfellene vil saken på et senere tidspunkt bli kodet om til den aktuelle lovbruddskategorien. I statistikken vises det flere steder til straffbare forhold og med dette menes noe annet enn anmeldelser. Når flere personer er registrert som gjerningsperson i en og samme anmeldelse regnes dette som ulike forhold. Forhold viser til knytningen mellom person og anmeldelse. Betegnelsen gjerningsperson brukes i rapporten om personer som har status som mistenkt, siktet eller domfelt for straffbare forhold. Statistikken gir et bilde av gjerningspersonene slik de framtrer på tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret ble gjort. Det er kun den registrerte kriminaliteten som omhandles i denne rapporten. Dette avspeiler ikke mørketallene, dvs. den kriminaliteten som skjer i det skjulte og som politiet ikke får kjennskap til. Det kan være flere årsaker til at kriminalitet ikke blir anmeldt til politiet, for eksempel: Manglende tillit til politiet og frykt for ikke å bli tatt på alvor eller manglende tro på at politiet kan oppklare forholdet. Frykt for reaksjoner fra gjerningspersonen eller fra omgivelsene. Skyld- og skamfølelse (særlig relevant når det gjelder vold og seksuallovbrudd). Nær relasjon til gjerningspersonen. Størrelsen på tapet/alvorlighetsgraden til skaden. I tillegg er det viktig å presisere at det blant de straffbare forholdene med en ukjent gjerningsperson vil skjule seg en viss andel barn og unge som gjerningspersoner. Statistikken i denne rapporten omhandler kun de tilfellene hvor man har en navngitt gjerningsperson (mistenkt, siktet eller domfelt). I tillegg til statistikk er rapporten også basert på kvalitative data fra samtaler med personer som arbeider forebyggende med kriminalitet og rusproblematikk blant barn og unge i. Samtalene har vært av uformell karakter. En trendrapport Sammen grenland 11

12 sammen 12 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

13 Barne- og ungdomsbefolkningen i Ved inngangen til 2009 var det totalt innbyggere i de fire kommunene som omhandles i denne rapporten. Det var totalt barn og unge under 18 år i regionen. Dette utgjør 22,3 % av den totale befolkningen. Tabell 1. Befolkning pr. 1. januar Gruppert. Absolutte tall. Sum 0 år 1-4 år 5 år 6-12 år år år år år år år år 90- Telemark Porsgrunn Skien Siljan Bamble Totalt i Andelen under 18 år var noenlunde lik for de fire kommunene: Bamble 23,2 %, Porsgrunn 21,8 %, Siljan 24,4 % og Skien 22,2 %. Til sammenlikning var andelen i Telemark fylke 21,8 % og for Norge som helhet 23,0 %. I følge befolkningsframskrivningene til Statistisk sentralbyrå (SSB) forventes det noe vekst i alle de fire kommunene. Veksten kan betegnes som moderat. Bamble forventes å ha den svakeste relative veksten, mens Porsgrunn forventes å ha den sterkeste veksten. 4 4 Jfr. kommunefaktasidene til SSB på nett ( 5 SSB notat 2003/55. no/emner/00/02/notat_200355/ notat_ pdf. Levekårsproblemer blant ungdom Data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Skien og Porsgrunn kommer dårligst ut i en sammenlikning av de 23 største kommunene i landet når det gjelder levekårsproblemer blant ungdom. Skien kommer dårligst ut, fulgt av Porsgrunn. 5 Indikatorer hvor Skien og Porsgrunn kommer svært dårlig ut: Andel 21-åringer som hadde fullført 3-årig videregående utdanning pr : Her kommer Porsgrunn dårligst ut med 63,8 %, mens Skien hadde et noe bedre resultat med 66,4 %. Til sammenlikning hadde Oslo 64 %, mens landsgjennomsnittet lå på ca. 75 %. Registrerte arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak år: Her kom Haugesund dårligst ut, fulgt av Porsgrunn og Skien. Antall uførepensjonister pr innbyggere år: Her var Porsgrunn den tredje dårligste (7,1) rett bak Tønsberg og Gjøvik. Skien kom ut som den åttende dårligste kommunen (6,0). En trendrapport Sammen grenland 13

14 sammen 6 Gustavsen, Karin og Sannes, Joar (2009). Kartlegging av levekår i Skien. TF-rapport nr. 56. Bø i Telemark: Telemarksforskning. Andre indikatorer: Andel personer år som mottok sosialhjelp 2001: Her var Skien den 6 dårligste og Porsgrunn den 12 dårligste av de 23 kommunene. Anmeldt voldskriminalitet pr innbyggere: Her kom Haugesund og Oslo dårligst ut. Skien og Porsgrunn lå i midtsjiktet. Narkotikaforbrytelser og overtredelse av alkoholloven pr innbyggere år ( ): Her lå Porsgrunn og Skien i det øvre sjiktet (40/37 landsgjennomsnitt 25). Ungdom år innen barnevernet pr innbyggere: Her kom Porsgrunn ut med det tredje høyeste tallet (64) etter Moss og Fredrikstad. Skien lå lenger ned på listen (50). Indeks for levekårsproblemer blant ungdom ( opphopning av problemer ): Moss nr. 1 (verdi 19,6), Porsgrunn nr. 2 (19,2), Sarpsborg nr. 3 (18), Skien nr. 4 (16). Til sammenlikning lå Oslo på 11,8. Indeks for levekårsproblemer hele befolkningen: Her kom Skien dårligst ut (8,0), Porsgrunn var nr. 2 (7,7) på en skala fra 0 til 10 poeng. I rapporten Kartlegging av levekår i Skien skrevet av Karin Gustavsen og Joar Sannes presenteres både kvantitative og kvalitative data om levekår i Skien. 6 De kvalitative dataene er blant annet basert på intervjuer med representanter fra statlige og kommunale etater og frivillige organisasjoner. Gruppene som er intervjuet uttrykker bekymring for utviklingen når det gjelder kriminalitet og psykiske problemer blant ungdom i Skien. Erfaringene tyder i tillegg på at det er en økning av ungdommer i gatebildet knyttet til rusmidler og kriminalitet. Flere beskriver kriminalitetsbildet blant ungdom som hardere og råere enn tidligere. 14 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

15 En trendrapport Sammen grenland 15

16 sammen 16 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

17 Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i I denne delen presenteres statistikk over unge gjerningspersoner registrert for straffbare forhold med gjerningssted i skommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien i Telemark politidistrikt i perioden til Gjerningsperson brukes her om personer som er mistenkt, siktet eller domfelt for straffbare forhold. 7 Alderskategoriene er delt inn i grupper på tre år. Unntakene er følgende kategorier: under 15 år, år, år, år, 90 år eller eldre. Den registrerte kriminaliteten i fordelt på alder I 2008 sto personer under 24 år for 37,6 % av registrerte straffbare forhold i. Barn og ungdom under 18 år sto for 14,7 % av de anmeldte forholdene. Dette er høye andeler, noe som vil bli nærmere kommentert i en senere del hvor barne- og ungdomskriminaliteten i sammenliknes med Oslo. Det er flest anmeldte forhold i med en gjerningsperson i aldersgruppen år, fulgt av aldersgruppene år og år. Figur 1. Registrerte straffbare forhold i 2008 etter gjerningspersonens alder. Gruppert. (N=7829 forhold) år eller eldre år år år år år år år år år år år år år år år år år år Under 15 år En trendrapport Sammen grenland 17

18 sammen Den neste figuren viser den tilsvarende fordelingen i 1. halvår Aldersfordelingen er relativt sammenfallende med den i I første halvår 2009 sto personer under 24 år for 36,2 % av registrerte straffbare forhold i. Barn og ungdom under 18 år sto for 12,8 %. Dette var noe lavere enn i Figur 2. Registrerte straffbare forhold i 1. halvår 2009 etter gjerningspersonens alder. Gruppert. (N=3446 forhold). 90 år eller eldre år år år år år år år år år år år år år år år år år år Under 15 år Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

19 Gjerningspersoner under 18 år I 2008 ble totalt 421 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold i de fire skommunene. 75,5 % (318 personer) var gutter og 24,5 % (103 personer) var jenter. Antall personer under 18 år som har blitt anmeldt i regionen har vært relativt stabilt gjennom de senere år. Det samme gjelder kjønnsfordelingen. Tabell 2. Antall personer under 18 år registrert for straffbare forhold i årene og 1. halvår 2009, fordelt på kjønn. Absolutte tall. 8 To jenter ble registrert med hele 30 straffbare forhold hver i 2008 og ytterligere en jente med 20 forhold. Den jenta som ble registrert med flest forhold i 2007 hadde 16 forhold. Se også senere del om gjengangere under 18 år. Totalt under 18 år Absolutte tall År halvår 2009 Jenter Gutter Totalt I første halvår 2009 ble totalt 192 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold i regionen, hvorav 151 gutter (78,6 %) og 41 jenter (21,4 %). En prognose for 2009 basert på disse halvårstallene indikerer dermed en liten nedgang i antall registrerte personer i denne aldersgruppen. De 421 gjerningspersonene under 18 år i 2008 ble registrert for til sammen 1143 straffbare forhold. Antall straffbare forhold med en gjerningsperson under 18 år var noe høyere i 2008 enn i 2007, men stabilt sammenliknet med I årene 2004 og 2005 lå antall straffbare forhold på et lavere nivå. Gutter sto for 77,7 % av de registrerte straffbare forholdene med en gjerningsperson i denne aldersgruppen i 2008 (888 forhold), mens jenter sto for 22,3 % (255 forhold). Selv om gutter sto bak en svært høy andel av forholdene var andelen med jenter som gjerningsperson noe høyere i 2008 enn i de foregående årene. Økningen i antall forhold begått av jenter fra 2007 til 2008 kommer til tross for at det ikke var noen økning i antall registrerte jenter (unike personer). Dette skyldes at noen få jenter ble registrert som gjengangere høyt antall lovbrudd i Tabell 3. Antall straffbare forhold der personer under 18 år ble mistenkt/siktet i årene og 1. halvår 2009, fordelt på kjønn. Absolutte tall. Totalt under 18 år Absolutte tall År halvår 2009 Jenter Gutter Totalt I første halvår 2009 ble det registrert 435 straffbare forhold begått av personer under 18 år, hvorav gutter var registrert med 357 forhold (82,1 %) og jenter med 78 forhold (17,9 %). En prognose for 2009 basert på halvårstallene indikerer dermed en nedgang også i antall straffbare forhold begått av personer i denne aldersgruppen. En trendrapport Sammen grenland 19

20 sammen 9 Bak de 703 straffbare forholdene begått av en gjerningsperson under 18 år i Skien i 2008 sto det 214 unike gjerningspersoner. Enkelte ble registrert med mange straffbare forhold i løpet av året. I neste figur er de straffbare forholdene registrert i 2008 og 1. halvår 2009 fordelt på gjerningskommune: Figur 3. Straffbare forhold hvor personer under 18 år ble mistenkt/siktet i 2008 og 1. halvår 2009, fordelt på gjerningsstedets kommune. Prosent forhold Bamble 8,3% 1. halvår forhold Bamble Bamble 8,3% 7,8% Bamble 7,8% Porsgrunn 28,9% Siljan 1,3% Porsgrunn 28,9% Skien 61,5% Siljan 1,3% Porsgrunn 37,7% Skien 61,5% Siljan 0,5% Porsgrunn Skien 37,7% 54,0% Siljan 0,5% Skien 54,0% Over halvparten av de straffbare forholdene i regionen hadde gjerningssted i Skien kommune både i 2008 og i 1. halvår Andelen lå høyere i 2008 da Skien hadde et relativt høyt antall registrerte forhold. Dette skyldes i hovedsak aktive gjengangere som ble registrert med mange straffbare forhold Fordelingen i figuren illustrerer i stor grad befolkningsfordelingen mellom de fire kommunene. 703 I tillegg er det 700 ofte en konsentrasjon av lovbrudd begått av barn og unge i tilknytning til byer og tettsteder hvor mange oppholder seg, f.eks. pga. forretninger, underholdningstilbud 594 og uteliv. 600 Den neste figuren viser utviklingen i de fire kommunene i løpet av den siste 491 femårsperioden. Rangeringen 500 er lik mellom de fire kommunene i alle fem årene i perioden. Skien 406 har flest forhold gjennom hele 375 perioden, 400 deretter følger Porsgrunn. 345Ser man på fordelingen mellom disse to bykommunene 330 økte antall forhold i Skien betraktelig 290 fra 2007 til 2008, fra 491 forhold til 703 forhold. Antall forhold i Porsgrunn gikk 300 samtidig noe ned, fra 406 forhold til 330 forhold. Det ble registrert færre forhold i Bamble og utviklingen 200 var her stabil gjennom perioden. Siljan hadde svært få registrerte straffbare forhold i perioden Figur 4. Antall straffbare 1 6 forhold der personer under 3 18 år ble mistenkt/siktet i årene , 0 fordelt på gjerningsstedets 2004 kommune Absolutte tall Skien Siljan Porsgrunn Bamble Skien Siljan Porsgrunn Bamble 20 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

21 Den sterke økningen i Skien fra 2007 til 2008 skyldes gjengangerkriminalitet. De 703 straffbare forholdene med en gjerningsperson under 18 år i 2008 ble begått av til sammen 214 ulike gjerningspersoner. Tilsvarende ble de 491 forholdene i 2007 begått av 222 ulike gjerningspersoner. Det vil si at det fra 2007 til 2008 var vekst i antall straffbare forhold til tross for at det ikke var vekst i antall gjerningspersoner. Gjengangere sto for en stor andel av økningen. Gjerningspersoner fra 18 til 23 år Antall ungdommer i alderen år registrert for straffbare forhold økte noe i Til sammen ble 844 personer anmeldt i denne aldersgruppen i 2008, mot 718 personer i Av personene som ble registrert i 2008 var 84,7 % gutter (715 personer) og 15,3 % jenter (129 personer). Kjønnsfordelingen har vært noenlunde stabil i denne aldersgruppen gjennom de senere årene. Tabell 4. Antall personer i alderen år registrert for straffbare forhold i årene og 1. halvår 2009, fordelt på kjønn. Absolutte tall. Totalt år Absolutte tall År halvår 2009 Jenter Gutter Totalt I første halvår 2009 ble 410 personer i alderen år anmeldt for straffbare forhold i regionen, hvorav 361 var gutter (88,0 %) og 49 var jenter (12,0 %). En prognose basert på disse halvårstallene indikerer en svak nedgang i antall anmeldte personer i denne aldersgruppen i regionen i Antall straffbare forhold registrert med en gjerningsperson i alderen år gikk noe ned fra 2007 til I 2008 ble det registrert totalt 1775 straffbare forhold med en gjerningsperson i denne alderen, mens det tilsvarende antallet i 2007 var 1965 forhold. Gutter sto for 86,7 % av de registrerte forholdene i denne aldersgruppen i 2008, mens jenter sto for 13,3 %. Denne kjønnsfordelingen har vært svært jevn i de senere år. Tabell 5. Antall straffbare forhold der personer i alderen år ble mistenkt/siktet i årene og 1. halvår 2009, fordelt på kjønn. Absolutte tall. Totalt år Absolutte tall År halvår 2009 Jenter Gutter Totalt I første halvår 2009 ble det registrert 795 straffbare forhold med en gjerningsperson under 18 år i regionen, hvorav 729 forhold med en gutt som gjerningsperson (91,7 %) og 66 med en jente (8,3 %). En prognose basert på disse halvårstallene indikerer en nedgang i antall registrerte forhold med en gjerningsperson i denne aldersgruppen i regionen. En trendrapport Sammen grenland 21

22 sammen I neste figur er forholdene med en registrert gjerningsperson i aldersgruppen år i 2008 fordelt på gjerningskommune: Figur 5. Straffbare forhold der personer i alderen år ble mistenkt/siktet i 2008 og 1. halvår 2009, fordelt på gjerningsstedets kommune. Prosent forhold Bamble 17% Bamble 17% 1. halvår forhold Bamble 19,1% Bamble 19,1% Skien 47,5% Skien 47,5% Skien 44,3% Skien 44,3% Porsgrunn 35,3% Siljan 0,2% Porsgrunn 35,3% Porsgrunn Siljan 36,5% Siljan 0,2% 0,1% Porsgrunn 36,5% Siljan 0,1% Fordelingen på gjerningskommune er noe annerledes enn i aldersgruppen under 18 år. Skien har 700 desidert flest forhold i aldersgruppen år, men likevel en lavere andel enn i aldersgruppen under år. 600 Porsgrunn har en noenlunde lik andel av forholdene i de to aldersgruppene. Bamble har en noe høyere andel av forholdene i aldersgruppen år enn i aldersgruppen 491 under 18 år Den neste figuren 375 viser utviklingen i antall forhold i denne aldersgruppen i løpet av de siste fem årene Skien har flest forhold gjennom perioden også i denne aldersgruppen, men avstanden til Porsgrunn er mindre 300her enn i aldersgruppen under 18 år. Antall forhold ligger svært stabilt i Porsgrunn og Bamble gjennom hele perioden. I Skien var det en økning fra 2006 til 2007, men en nedgang igjen i Siljan har svært få forhold med en gjerningsperson også 119 i denne aldersgruppen Figur 6. Antall straffbare 1 forhold der 6 personer i alderen år ble 14 mistenkt/siktet i årene , fordelt 0 på gjerningsstedets kommune. Absolutte tall Skien Siljan Porsgrunn Bamble Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

23 Unge gjerningspersoners kriminalitetsprofil I denne delen ser vi nærmere på hva slags type kriminalitet som henholdsvis gutter og jenter i de aktuelle aldersgruppene ble anmeldt for i løpet av de tre siste årene. Tabellene viser hvilken andel de enkelte lovbruddskategorier utgjorde av det totale antall anmeldelser for de enkelte år. Det totale antall straffbare forhold er oppgitt nederst i tabellen (N=antall). 10 Se nærmere beskrivelse av bilbrukstyverier senere i rapporten. Gjerningspersoner under 18 år Det vanligste lovbruddet blant gutter under 18 år i 2008 var trafikkforseelser (17,8 %), fulgt av narkotikalovbrudd (16,3 %). Det vanligste lovbruddet blant jenter under 18 år i 2008 var naskeri (18,4 %), fulgt av vold og trusler (17,3 %). Ser man begge kjønnene under ett var narkotika det vanligste lovbruddet (15,6 %), tett fulgt av trafikkforseelser (15,2 %). Tabell 6. Kriminalitetsprofil for lovbrytere under 18 år i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall. Jenter Gutter Totalt Narkotika Vold og trusler Seksuallovbrudd Simple/grove tyverier Motorvogntyveri Naskeri Ran Heleri Bedrageri Skadeverk Kniv og våpen Ordensforstyrrelser Trafikkforseelser Annet Totalt Dersom man går inn i de enkelte samlekategoriene i tabellen over var det vanligste enkeltstående lovbruddet i 2008 bilbrukstyveri (tyveri av bil). Det ble registrert 85 forhold for dette med en gjerningsperson i denne aldersgruppen. Av disse hadde 80 forhold en gutt og 5 en jente som gjerningsperson. Det var enkelte aktive gjengangere som pekte seg ut og som forklarer det høye antallet slike tyverier. 10 Det nest vanligste enkeltstående lovbruddet var bruk av narkotika etter legemiddelloven. Her ble det registrert 84 forhold, hvorav 66 hadde en gutt og 18 en jente som gjerningsperson. Det tredje vanligste lovbruddet var naskeri fra butikk hvor det ble registrert 81 forhold. Her var det i motsetning til de to foregående kategoriene et flertall jenter som gjerningspersoner. Det ble registrert 46 forhold med en jente og 35 med en gutt som gjerningsperson. Den vanligste trafikkforseelsen var kjøring uten gyldig førerkort. Det ble registrert 80 forhold for dette (hvorav 74 med en gutt og 6 med en jente som gjerningsperson). Det var 14 forhold for kjøring i beruset tilstand (hvorav 10 med en gutt og 4 med en jente som gjerningsperson). En trendrapport Sammen grenland 23

24 sammen 11 Dette dekker de mildeste formene for fysisk vold (uten synlig skade). Det vanligste lovbruddet innenfor vold og trusler var legemsfornærmelse etter strl. 228, 1. ledd. 11 Det ble registrert 77 forhold for dette (hvorav 50 med en gutt og 27 med en jente som gjerningsperson). Gjerningspersoner fra 18 til 23 år I aldersgruppen 18 til 23 år var trafikkforseelser det vanligste lovbruddet i 2008 blant guttene (30,1 %). Det nest vanligste lovbruddet blant guttene i 2008 var narkotikalovbrudd (19,6 %). Blant jentene i denne aldersgruppen var det vanligste lovbruddet i 2008 narkotikalovbrudd (26,3 %), fulgt av trafikkforseelser (20,8 %). Ser man begge kjønn under ett var det trafikkforseelser som var det vanligste (28,8 %), fulgt av narkotikalovbrudd (20,5 %). Tabell 7. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2006, 2007 og 2008, fordelt på kjønn. Absolutte tall. Jenter Gutter Totalt Narkotika Vold og trusler Seksuallovbrudd Simple/grove tyverier Motorvogntyveri Naskeri Ran Heleri Bedrageri Skadeverk Kniv og våpen Ordensforstyrrelser Trafikkforseelser Annet Totalt Det vanligste enkeltstående lovbruddet i denne aldersgruppen var narkotika etter strl. 162, 1. ledd. Det ble registrert 157 forhold for dette, hvorav 130 hadde en gutt og 27 en jente som gjerningsperson. Det nest vanligste lovbruddet var kjøring uten gyldig førerkort hvor det ble registrert 116 forhold, hvorav 111 med gutt og kun 5 med en jente som gjerningsperson. Det var totalt 64 forhold for kjøring i beruset tilstand (hvorav 55 med en gutt og 9 med en jente som gjerningsperson). Bruk av narkotika etter legemiddelloven var det tredje vanligste lovbruddet med 111 registrerte forhold (90 med en gutt og 21 med en jente som gjerningsperson). Det fjerde vanligste var legemsfornærmelse etter strl. 228, 1. ledd med 97 forhold (hvorav 83 med en gutt og 14 med en jente som gjerningsperson). 24 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

25 Kriminalitetsprofil i region vs. Telemark forøvrig I de neste figurene sammenliknes kriminalitetsprofilen i region med det øvrige Telemark (dvs. politidistriktet uten ). 12 Her er kriminaliteten fordelt på de kriminalitetstypene man opererer med i den offisielle kriminalitetsstatistikken. Både i aldersgruppen under 18 år og år preges kriminalitetsprofilen i region av et større innslag av vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet sammenliknet med Telemark forøvrig. Andelen trafikkforseelser er høyere i Telemark forøvrig enn i region for barn og unge under 18 år, mens andelene er mer like i aldersgruppen år. Andelen som faller innenfor restkategorien annen kriminalitet er høyere i begge aldersgrupper i det øvrige Telemark sammenliknet med i region. Dette dreier seg i stor grad om ordensforstyrrelser Telemark for øvrig inkluderer kommunene Bø, Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kragerø, Kviteseid, Nissedal, Nome, Notodden, Sauherad, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. 13 I særlig grad forstyrrelse, alminnelig fred/orden ( 350, 1. ledd) og forstyrrelse, alminnelig fred/orden, med rus ( 350, 2. ledd). Figur 7. Kriminalitetsprofil for lovbrytere under 18 år i 2008 i region vs. Telemark politidistrikt forøvrig. Prosent. GRENLAND 1143 forhold Vinning Vinning 37,6% 37,6% Økonomi Økonomi 0,3% 0,3% Miljø Miljø 0,1% Vold Vold Annen Annen 0,1% 12,7% 12,7% 11,2% 11,2% Trafikk Trafikk 15,2% 15,2% Narkotika Narkotika 15,5% 15,5% Seksuallovbrudd Skadeverk Seksuallovbrudd Skadeverk 6,7% 6,7% 0,5% 0,5% Telemark Forøvrig 442 forhold Økonomi Økonomi 0% 0% Vold Vold 12,0% 12,0% Annen Annen 19,0% 19,0% Miljø Miljø 0,2% 0,2% Narkotika Vinning Narkotika Vinning 7,5% 23,5% 7,5% 23,5% Seksuallovbrudlovbrudd Seksual- Skadeverk Skadeverk 1,1% 1,1% 11,5% 11,5% Trafikk Trafikk 25,1% 25,1% Figur 8. Kriminalitetsprofil for lovbrytere fra år i 2008 i region vs. Telemark politidistrikt forøvrig. Prosent. GRENLAND 1775 forhold Vinning Vinning 20,6% 20,6% Økonomi Økonomi 0,6% 0,6% Vold Vold Annen Annen 11,1% 11,1% 13,6% 13,6% Miljø Miljø 0,3% 0,3% Narkotika 20,5% 20,5% Skadeverk 3,8% 3,8% Seksuallovbrudlovbrudd Seksual- Trafikk Trafikk 28,8% 28,8% 0,6% 0,6% Telemark Forøvrig 1315 forhold Økonomi Økonomi 0,8% 0,8% Vold Vold 11,5% Annen 11,5% Annen 19,0% 19,0% Miljø Miljø 0,1% 0,1% Vinning Vinning 16,7% 16,7% Narkotika 17,7% 17,7% Trafikk Trafikk Skadeverk 26,7% 26,7% 7,0% 7,0% Seksuallovbrudlovbrudd Seksual- 0,6% 0,6% En trendrapport Sammen grenland 25

26 sammen Nærmere om utvalgte typer av kriminalitet Ran Gjerningspersoner under 18 år Det ble i 2008 registrert 20 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år i regionen. Antall forhold har i løpet av den siste tiårsperioden variert mellom null og tjue. Alle ransforhold de siste ti årene med en så ung gjerningsperson skjedde i bykommunene Porsgrunn og Skien. Antall unge personer som begår ran har vært identisk med antall forhold for alle år i den siste tiårsperioden, med unntak for de tre siste årene hvor enkelte unge ble registrert for gjentatte tilfeller av ran. Bak de 20 ransforholdene i 2008 sto 16 ulike gjerningspersoner. Figur 9. Ran med gjerningsperson under 18 år i og 1. halvår Antall straffbare forhold og antall personer halvår 2009 Antall forhold Antal personer Det ble registrert 16 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år i 1. halvår Bak disse forholdene sto det 12 ulike gjerningspersoner. Legger man halvårstallene til grunn ser det ut til å bli en økning i antall forhold i De fleste ransforhold med gjerningsperson under 18 år har en gutt som mistenkt/siktet. Av de 20 forholdene i 2008 var gutter registrert som mistenkt/siktet for 13 forhold, mens jenter var registrert for 7 forhold. Den yngste som ble registrert for ran i 2008 var 14 år på gjerningstidspunktet. De aller fleste ransforholdene med gjerningspersoner i denne aldersgruppen ble begått av norske statsborgere (18 forhold). I to av forholdene hadde gjerningspersonen statsborgerskap fra et annet land - i begge tilfeller fra et land utenfor Europa. 12 av forholdene ble begått av personer med bakgrunn fra Norge, mens 8 ble begått av personer med minoritetsbakgrunn. Det er få anmeldelser hvor det er registrert flere unge gjerningspersoner som begår ran sammen. I 2008 var det kun en anmeldelse hvor det ble registrert flere gjerningspersoner under 18 år. I denne anmeldelsen var det tre gutter som begikk ran sammen. 26 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

27 Det er kun et fåtall gjengangere blant de unge under 18 år som ble anmeldt for ran. I 2008 var det to personer som ble registrert for tre ransforhold hver, en gutt og en jente. De fleste av ransforholdene i 2008 dreide seg om personran. Det ble registrert 14 slike forhold (strl. 267). I tillegg ble det registrert fire forhold for ran fra forretning/kiosk og ett forhold for grovt ran fra forretning/kiosk (strl. 268). Det ble også registrert et postran (strl. 268, 2. ledd). Et ran kodes som grovt dersom det er brukt grov vold, om det er truet med skytevåpen eller annet særlig farlig redskap, om ranet er nøye planlagt, foretatt mot en forsvarsløs person eller gjelder en betydelig verdi (jfr. straffelovens 268). Gjerningspersoner år I 2008 ble det registrert 14 ransforhold med en mistenkt/siktet i alderen år i regionen. Bak disse forholdene sto det 11 forskjellige personer. Antall ransforhold og antall gjerningspersoner i første halvår 2009 ligger allerede høyere. I første halvår ble det registrert 16 ransforhold med 13 forskjellige gjerningspersoner. Figur 10. Ran med gjerningsperson i alderen år i og 1. halvår Antall straffbare forhold og antall personer halvår 2009 Antall forhold Antall personer Alle ransforhold med en gjerningsperson i denne aldersgruppen i 2008 hadde en gutt som gjerningsperson og alle var norske statsborgere. Alle hadde også bakgrunn fra Norge. Ser vi nærmere på type ran som ble begått ble det registrert 6 ran av person (strl. 267) og 1 grovt ran av person (strl. 268). Det ble registrert 5 ran av forretning/kiosk (strl. 267) og 2 grove ran av forretning/kiosk (strl. 268). De fleste ran i begås av ungdom. Av alle ransforhold registrert i 1. halvår 2009 hadde 43,2 % en gjerningsperson under 18 år, og hele 86,4 % en gjerningsperson under 24 år. En trendrapport Sammen grenland 27

28 sammen Kommentar i forhold til ran vinteren 2008/2009 I perioden fra til ble det utført en rekke ran i sområdet. De mest alvorlige ranene rettet seg mot forretninger som bingo, kiosk, butikk og bensinstasjon, men flere rammet også enkeltpersoner. Gjerningsmennene var i all hovedsak gutter i alderen år. Ved et av ranene var 2 av gjerningsmennene noe eldre. Disse kjennetegnes av et etablert rusmisbruk, en problematisk familiesituasjon, problemer i forhold til skole og flere av personene har et langt kriminelt rulleblad. Omtrent halvparten av disse var etnisk norske og den andre halvdelen av utenlandsk opprinnelse. Når det gjelder motiv for å begå ranene synes det som om de er begått for å finansiere eget misbruk av narkotika eller for å skaffe seg penger til andre formål. Enkelte har hatt akutt behov for penger og har derfor begått ran fremfor å begå grove tyverier for så å selge tyvegodset. Det er politiets erfaring at flere av de som ble utsatt for disse ranene har slitt med å bearbeide hendelsen. Det kan nevnes at i et tilfelle ble et offer oppsøkt av gjerningspersonene og utsatt for voldshandlinger. Sitat fra avhør i ranssak begått av ungdom under 18 år i Sitatet er tatt med for å illustrere hvilken vanskelig livssituasjon enkelte mindreårige ungdommer har. Siktede forklarte at han i dag våknet på en ungdomsinstitusjon og at han deretter var på skolen. Etter tilbakekomst ungdomsinstitusjonen var det en krangel og han ble satt på et skjermingsrom en times tid. Etter det slapp han ut defra og han ble kjørt til Lietorget og satt av der. Derfra gikk han hjem hvoretter han noe senere gikk tilbake til Lie-torget. På Nille kjøpte han kniv og sjokolade. Etter dette gikk siktede ut igjen ut og ble oppsøkt av en fra ungdomsinstitusjonen i bil som ville snakke med han. Mannen ville at siktede skulle bli med i bilen hans for å kjøre tilbake til ungdomsinstitusjonen. Det ville ikke siktede. Etter dette gikk han til butikken og tok frem kniven. De to som var på jobb løp ut fra butikken og selv gikk han rundt i nabolaget hvoretter han ble pågrepet av politiet. Han forstod at han hadde truet de ansatte. Han ville ha penger, men trengte dem ikke. 28 Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

29 Fysisk vold Gjerningspersoner under 18 år Det ble i 2008 registrert totalt 98 forhold for fysisk vold hvor gjerningspersonen var under 18 år. Dette er noe lavere enn i 2007 da det ble registrert 108 forhold. Enkelte ungdommer ble anmeldt for fysisk vold flere ganger i løpet av året. Totalt ble 64 ulike personer under 18 år anmeldt i Det tilsvarende tallet i 2007 var 85 personer. Figur 11. Fysisk vold med gjerningsperson under 18 år i og 1. halvår Antall straffbare forhold og antall personer Pr. 1. halvår 2009 var det registrert 30 forhold for legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd), ett forhold for legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd) og 8 forhold for legemsbeskadigelse (strl. 229) med en gjerningsperson under 18 år. En av legemsbeskadigelsene ble utført med kniv. Basert på disse halvårstallene ligger det ikke an til noen økning i antall anmeldelser for grov vold sammenliknet med i halvår 2009 Antall forhold Antall personer Det ble i 1. halvår 2009 registrert 39 forhold for fysisk vold med en gjerningsperson under 18 år. Bak disse forholdene sto det 32 unike personer. Legger man halvårstallene til grunn ser det ut til å bli en nedgang i antall forhold i Det ble i 2008 registrert 78 forhold for legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd) og ett forhold for legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd) med gjerningsperson under 18 år. Det ble videre registrert 19 forhold av grovere karakter kodet som legemsbeskadigelse (strl. 229). Fire av legemsbeskadigelsene var med kniv. 14 Gutter sto for 69,4 % av de registrerte forholdene og jenter for 30,6 %. Ser vi på unike personer, var fordelingen 75,0 % gutter (48 personer) og 25,0 % jenter (16 personer). Den yngste som ble anmeldt for fysisk vold i 2008 var 13 år på gjerningstidspunktet. Det var tre forhold som ble begått av en så ung gjerningsperson. To av disse forholdene gjaldt legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd) og et av forholdene gjaldt legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd). De fleste av voldsforholdene er begått av ungdommer med norsk statsborgerskap (89,8 %). Det er i tillegg registrert ungdommer med statsborgerskap fra 3 øvrige land blant gjerningspersonene og i tillegg fire forhold begått av personer med status som statsløse (begått av to forskjellige personer). Fordelt på bakgrunn ble 69 av forholdene begått av personer med norsk bakgrunn, mens 29 ble begått av personer med minoritetsbakgrunn. En trendrapport Sammen grenland 29

30 sammen 15 Tallene er tatt ut fra straffesaksregisteret på et senere tidspunkt enn for det øvrige datamaterialet i denne rapporten. Tallene inkluderer lovbrudd registrert fram til og med utgangen av september Det kan være flere årsaker til at kurven for fysisk vold blant ungdom viser en synkende tendens fra En medvirkende faktor kan ha vært Gutteprosjektet som Skien kommune startet i SLT-regi våren Dette tok for seg sterkt kriminelt belastet ungdom med minoritetsbakgrunn og hadde utspring i at en liten gruppe spredte frykt og begikk tyverier, trusler og til dels grov vold. Disse ble svært tett fulgt opp av en heltidsansatt prosjektleder hva angår både skole, hjem og fritidsaktiviteter. Inntil prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet er det helt klart at den kriminelle aktiviteten disse bedrev ble sterkt begrenset, noe som har gitt svært positive ringvirkninger i ungdomsmiljøet. Et annet prosjekt som kan nevnes er Ungdom på rømmen. Videre er den tverretatlige innsatsen blitt mer kunnskapsbasert og dermed mer målrettet. Oppsøkende team i Skien, natteravner og politiet har sammen hatt sterkt fokus på tilstedeværelse på aktuelle arenaer. I Porsgrunn har man fått lenge etterlengtede miljøarbeidere på plass på ungdomsskolene. Det virker til å ha bidratt til færre voldsbekymringer. Det er interessant å se nærmere på hvorvidt barn og unge som registreres for fysisk vold er kjent fra tidligere lovbrudd og hvorvidt de har begått tidligere lovbrudd. For å svare på dette har vi sett nærmere på barn og unge som ble registrert som gjerningspersoner for fysisk vold i 1. halvår Av de 32 personene som ble registrert for vold i denne perioden var det kun 6 personer som var registrert med dette ene lovbruddet, mens hele 26 var registrert med to eller flere lovbrudd. Det var 11 av ungdommene som var registrert med ti eller flere lovbrudd. Fem av disse var registrert for 50 eller flere lovbrudd. Det var 13 av ungdommene som tidligere var registrert for voldslovbrudd, mens de resterende 19 kun var registrert med dette ene tilfellet av vold. Ti av ungdommene hadde tre eller flere voldslovbrudd bak seg. En av ungdommene var registrert med hele 14 tilfeller av vold. Det kan også nevnes at åtte av disse ungdommene var anmeldt for narkotikalovbrudd. De fleste av disse ungdommene er kjent av barnevernet. Gjerningspersoner år I 2008 ble det registrert 158 forhold for fysisk vold med en mistenkt/siktet i alderen år. Bak disse forholdene sto det 118 forskjellige gjerningspersoner. I 1. halvår 2009 ble det registrert 48 forhold begått av 39 forskjellige gjerningspersoner. Legger man halvårstallene til grunn ser det ut til å bli en nedgang i antall tall forhold i Figur 12. Fysisk vold med gjerningsperson i alderen år i og 1. halvår Antall straffbare forhold og antall personer halvår 2009 Antall forhold Antall personer Barne- og ungdomskriminaliteten i grenland

31 Av de 158 forholdene som ble registrert i 2008 var en gutt registrert som gjerningsperson i 87,3 % (138 forhold) og en jente i 12,7 % (20 forhold). Ser vi på unike gjerningspersoner var kjønnsfordelingen 84,7 % gutter (100 personer) og 15,3 % jenter (18 personer). De fleste av forholdene ble begått av en norsk statsborger (89,9 %). Det var i tillegg registrert gjerningspersoner med statsborgerskap fra seks andre land. 110 av forholdene ble begått av personer med norsk bakgrunn, mens 48 ble begått av personer med minoritetsbakgrunn. Av de 158 forholdene totalt i denne aldersgruppen i 2008 gjaldt 97 legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd) og 12 legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd). Det ble i tillegg registrert 46 forhold av grovere karakter kodet som legemsbeskadigelse (strl. 229), hvorav 4 var med kniv. Det var også tre forhold for å hensette noen i hjelpeløs tilstand (strl. 242). 16 Ser man på barn og unges andel av det totale antall registrerte forhold for fysisk vold 1.halvår 2009 hadde 16,8 % av voldsforholdene i en gjerningsperson under 18 år, mens totalt 37,5 % hadde en gjerningsperson under 24 år. På samme måte som for aldersgruppen under 18 år har vi tatt for oss ungdommene i alderen år som ble registrert for fysisk vold i 1. halvår 2009, for å se hvorvidt de tidligere er registrert for lovbrudd generelt og voldslovbrudd mer spesifikt. 17 Av de 39 personene som ble registrert i perioden var hele 38 registrert for tidligere lovbrudd. Dette utgjør en andel på hele 97,4 % - en svært høy andel. Mange av ungdommene er også registrert med mange lovbrudd. Det var 29 av ungdommene som hadde ti eller flere forhold og syv av disse var registrert med 50 eller flere forhold. Mange har også en historikk med tidligere voldslovbrudd. Det var 28 av ungdommene som var registrert med flere enn ett voldslovbrudd (71,8 %), mens 11 kun var registrert med dette ene tilfellet av vold (28,2 %). Det kan nevnes at tre av ungdommene var registrert med fem eller flere tilfeller av grovere vold kodet som legemsbeskadigelse (strl 229). 16 Pr. 1.halvår 2009 var det registrert 24 forhold for legemsfornærmelse (strl. 228, 1. ledd), to forhold for legemsfornærmelse med skadefølge (strl. 228, 2. ledd) og 22 forhold for legemsbeskadigelse (strl. 229) med en gjerningsperson i denne aldersgruppen. Det ble ikke registrert bruk av kniv i noen av disse legemsbeskadigelsene. Basert på disse halvårstallene ligger det ikke an til noen økning i antall forhold for grov vold i Tallene er tatt ut fra straffesaksregisteret på et senere tidspunkt enn for det øvrige datamaterialet i denne rapporten. Tallene inkluderer lovbrudd registrert fram til og med utgangen av september En trendrapport Sammen grenland 31

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 DRAP I NORGE 2009 2018 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2018 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2009 2018

Detaljer

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge OSLO POLITIDISTRIKT Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge Monica Larsen, Manglerud, Enhet Øst politistasjon, Oslo politidistrikt BUPA Fagdag 14.06.19 21.06.2019 Side 1 OSLO POLITIDISTRIKT Enhet

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Levekår blant barn og unge i Telemark. Geir Møller og Karin Gustavsen

Levekår blant barn og unge i Telemark. Geir Møller og Karin Gustavsen Levekår blant barn og unge i Telemark Geir Møller og Karin Gustavsen TF-notat nr. 22/2009 TF-notat Tittel: Levekår blant barn og unge i Telemark TF-notat nr: 22 Forfatter(e): Geir Møller og Karin Gustavsen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet Kriminalitet Ung, utsatt og tatt Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 980-tallet.

Detaljer

Innvandrere blir oftere

Innvandrere blir oftere blir oftere pågrepet Ulla Haslund Hva er en pågripelse? Den som kan mistenkes for å ha gjort noe som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder, kan pågripes. Samtidig skal det være fare for rømming, forspillelse

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Hvordan forstå statistikk?

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Førere med høy risikovillighet. En analyse av anmeldte fartsovertredere og rusførere

Førere med høy risikovillighet. En analyse av anmeldte fartsovertredere og rusførere Førere med høy risikovillighet En analyse av anmeldte fartsovertredere og rusførere Utrykningspolitiets temahefte nr 3/2012 Forord Utrykningspolitiet (UP) tilstreber å jobbe kunnskapsstyrt. Vi beskriver

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Omdisponert dyrka mark Telemark

Omdisponert dyrka mark Telemark Vedlegg 2: Arealtall for Telemark KOSTRA-TALL Tallmaterialet i tabell 1-4 nedenfor viser at jordvernet i Telemark har endret seg over en ti-års periode. KOSTRA-tallene for 2016 er de laveste målt i perioden

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt Utgitt januar 2019 Ungdomskriminalitet Nordland politidistrikt Innhold Innledning og metode... 4 Straffesaksregisteret (STRASAK)... 4 Statistisk sentralbyrå (SSB)... 4 Ungdata... 5 Kort om funn i analysen...

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Hvordan kan Ungdata brukes?

Hvordan kan Ungdata brukes? 2017 Hvordan kan Ungdata brukes? Planlegging Anvendelsesområder Utviklings- og evalueringsarbeid Planlegging (formalkrav) (1) Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Ikke mer utsatt men flere tatt

Ikke mer utsatt men flere tatt Kriminalitet Ikke mer utsatt men flere tatt Folk flest er ikke blitt mer utsatt for lovbrudd i løpet av de siste årene. Både politianmeldelsene og levekårsundersøkelsene tilsier snarere at det er blitt

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL En kartlegging av barneog ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 Sør-Vest politidistrikt, 4. april 2017 HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL Rapport 2/2018 Stab for Virksomhetsstyring

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer