ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISBN 978-82-8228-010-5"

Transkript

1

2 ISBN

3 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER HVOR SKJER VOLDEN? NÅR SKJER VOLDEN? VÅPEN FORANLEDNING OG MOTIV VOLDENS AKTØRER FORNÆRMEDE GJERNINGSPERSON VOLDENS RELASJONER BLIND VOLD OG HATKRIMINALITET BLIND VOLD HATKRIMINALITET RUS, PSYKISK UBALANSE, MEDISINSK HJELP RUS PSYKISK UBALANSE MEDISINSK HJELP AVSLUTNING

4 Oppsummering Omfang Det ble registrert 2479 anmeldelser for fysisk vold etter straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred ved Oslo politidistrikt i I tillegg ble det registrert 290 anmeldelser etter den nye lovbestemmelsen om mishandling i familieforhold med legemskrenkelse (gjeldende fra 2006). Antall anmeldelser for fysisk vold har ligget noe høyere i siste halvdel av 2000-tallet, sammenliknet med tidligere år. Det høyeste antallet i den siste tiårsperioden ble registrert i Denne voldsundersøkelsen går i dybden på anmeldelser registrert i 2. halvår I denne perioden ble det registrert 1391 ofre og 1297 gjerningspersoner med en kjent identitet. Gjerningssted Det vanligste gjerningsstedet i undersøkelsen var bopel. Dette var tilfelle i 34,4 % av anmeldelsene som ble registrert i 2. halvår Etter bopel var utearenaer som offentlig sted og restaurant/utested de hyppigst angitte gjerningssted. Andelen som skjedde på offentlig sted var 26,7 %, mens den på restaurant/utested var 13,1 %. Voldens arena varierer avhengig av hvorvidt den skjer i sentrum eller utenfor sentrum. Utenfor sentrum skjedde hele 47,2 % av anmeldelsene på eller i tilknytning til bopel. Sentrumsvolden skjedde i stor grad på offentlig sted eller i tilknytning til uteliv. Hele 44,1 % av anmeldelsene i sentrum hadde offentlig sted som gjerningssted, mens ytterligere 27,7 % skjedde på eller i tilknytning til restaurant/utested. Fornærmede Det ble registrert 1391 ofre i anmeldelsene for fysisk vold i Oslo i 2. halvår Av disse var 61,5 % menn og 38,5 % kvinner. Gjennomsnittsalderen for ofrene var 31,3 år, henholdsvis 30,6 år for menn og 32,4 år for kvinner. Til sammen hadde 74,2 % av ofrene norsk statsborgerskap, mens andelen som hadde norsk landbakgrunn var 51,9 %. I forhold til sammensetningen i befolkningen var personer med ikkenorsk landbakgrunn overrepresentert blant ofrene. 4

5 Gjerningsperson Det ble registrert 1297 gjerningspersoner med en kjent identitet i anmeldelsene for fysisk vold i Oslo i 2. halvår Kjønnsprofilen var svært skjev, med henholdsvis 88,7 % menn og 11,3 % kvinner. Gjennomsnittsalder på gjerningspersonene var 30,5 år, henholdsvis 30,6 år for menn og 29,4 år for kvinner. Det var 69,3 % av gjerningspersonene som hadde norsk statsborgerskap, mens det var 42,3 % som hadde norsk landbakgrunn. Dette innebærer en klar overrepresentasjon i forhold til sammensetningen av befolkningen. Relasjon Offer og gjerningsperson var ukjente for hverandre i 28,6 % av de anmeldte voldstilfellene. Det var også en del som skjedde i kunde- og klientrelasjoner (henholdsvis 16,0 % og 2,5 %). De var venner eller bekjente i 26,7 % av tilfellene, mens de var gift/samboer/kjærester i 14,1 %. Det var også en del tilfeller som skjedde mellom ekspartnere (6,2 %) eller i andre familierelasjoner (5,9 %). Voldens relasjoner er forskjellig for henholdsvis menn og kvinner. En høyere andel av volden som rammer kvinner skjer i nåværende eller tidligere partnerrelasjoner. Andelen ukjent var høyere for menn enn hos kvinner. Blind vold og hatkriminalitet I løpet av 2. halvår 2009 ble 75 personer registrert som ofre for det som framstår som blind vold. Dette utgjorde 5,4 % av det totale antall voldsofre registrert i perioden. Det ble i perioden registrert et motiv som tilsa at voldshandlingen kan karakteriseres som hatkriminalitet i 21 anmeldelser. Dette utgjorde 1,5 % av det totale antall registrerte ofre i perioden. Det vanligste motivet knyttet til hat og fordommer var etnisk tilhørighet som ble registrert i 15 anmeldelser. Ruspåvirkning I andre halvår 2009 ble 36,3 % av ofrene registrert som ruspåvirket, henholdsvis 32,3 % på alkohol og 4,0 % på narkotika. Andelen har økt sammenliknet med voldsundersøkelsen fra andre halvår Økningen gjelder både kvinner og menn, men er sterkest hos kvinner. 5

6 Tilsvarende var 45,1 % av gjerningspersonene registrert som ruspåvirket, henholdsvis 33,0 % på alkohol og 12,1 % på narkotika. Dette var også en økning sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. Ser vi kun på volden i sentrum var andelen av både ofre og gjerningspersoner som var ruspåvirket høyere. Blant ofrene var andelen på 55,5 %, mens den for gjerningspersonene var på 64,1 %. Psykisk ubalanse I 2. halvår 2009 ble 4,2 % av gjerningspersonene oppgitt å være i psykisk ubalanse (55 personer). Andelen var ganske stabil sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. Søkt medisinsk hjelp I voldsanmeldelsene fra 2. halvår 2009 oppsøkte totalt 50,1 % av ofrene lege eller tannlege for hjelp og behandling for skader på grunn av den påførte volden. Dette var stabilt sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. 6

7 Innledning Denne rapporten omhandler fysisk vold som ble anmeldt i Oslo politidistrikt i 2. halvår Oslo politidistrikt har gjennomført analyser av voldskriminaliteten med jevne mellomrom siden I begynnelsen ble undersøkelsene gjennomført årlig. Senere har de blitt gjennomført med noen års mellomrom, pga. stor stabilitet i kriminalitetsbildet og fordi undersøkelsene er tidkrevende. Målet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om den anmeldte volden. Blant spørsmålene som stilles er: Hvor, når og hvordan skjer voldsutøvelsen? Hvem er ofrene og gjerningspersonene? Hva er relasjonen mellom dem? Hvilke situasjoner og konflikter utløser voldshandlingene? Kunnskap om disse spørsmålene kan bidra til å gjøre politiet og det øvrige samfunn i bedre stand til å forebygge vold. Rapporten omhandler den volden som blir anmeldt til politiet. En del vold skjer også i det skjulte og blir aldri anmeldt til politiet. Det er grunn til å anta et visst omfang av mørketall når det gjelder denne typen av kriminalitet. Det foreligger enkelte studier av voldens omfang uavhengig av hvorvidt den blir anmeldt til politiet eller ikke. Politiets tall vil bli sett opp mot disse studiene for å forsøke å gi et mer helhetlig bilde av voldens omfang og karakter. Metode Analysen i denne rapporten er avgrenset til anmeldelser for fysisk vold kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred, eller under de nye bestemmelsene i straffeloven om mishandling i familieforhold (innført 2006). Liv, legeme, helbred dekker følgende lovbruddskategorier/statistikkgrupper: 228 legemsfornærmelse, 229 legemsbeskadigelse, 231 grove legemsbeskadigelse, 233 drap og forsøk på drap (jfr. 49), 237 uaktsom legemsbeskadigelse, 239 uaktsomt drap, samt 242 å hensette i hjelpeløs tilstand. Under de nye bestemmelsene om mishandling i familieforhold er det to lovbruddskategorier/statistikkgrupper som gjelder fysisk vold: 219 mishandling i familieforhold med legemskrenkelse og 219 mishandling i familieforhold med grov legemskrenkelse. Det har vært en gradvis overgang til å registrere visse kategorier av vold i familieforhold på disse bestemmelsene. Disse ville tidligere ha blitt registrert under de ulike lovbruddskategoriene under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred. 7

8 I kriminalstatistikken dekker kriminalitetstypen vold også hovedstatistikkgruppen personlig frihet, som inkluderer ulike typer av trusler. Dette er ikke tatt med i undersøkelsen, slik at denne dermed er avgrenset til fysisk vold. Datagrunnlaget i rapporten er anmeldelser registrert i 2. halvår 2009 for fysisk vold kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred, eller under de nye bestemmelsene i straffeloven om mishandling i familieforhold. Uttrekket er avgrenset til anmeldelser som har Oslo politidistrikt som gjerningssted. Alle anmeldelsene med tilhørende avhør og rapporter har blitt lest for å få et innblikk i sakenes egenart. Det er underveis i rapporten enkelte små avvik i antall anmeldelser som omhandles i de ulike tabellene. Dette skyldes at det mangler opplysninger på enkelte variabler. I analysen foretas sammenlikninger med data fra tidligere voldsundersøkelser gjennomført ved Oslo politidistrikt. Disse dekker henholdsvis 1998, 1999, 2. halvår 2000, 1. halvår 2002 og Sammenlikningsgrunnlaget som benyttes er anmeldelsestallene som forelå ved utgangen av de gjeldende periodene. Anmeldelsene er systematisert ut fra kriterier som kjennetegner: Den kriminelle situasjonen: Lovbruddskategori, gjerningssted, gjerningstidspunkt, arena for volden, bruk av våpen. Aktørene i situasjonen: Fornærmedes og gjerningspersonens kjønn, alder og landbakgrunn, relasjonen mellom partene, yrkessammenheng, ruspåvirkning, psykisk ubalanse og kontakt med helsevesenet. Betegnelsen gjerningsperson i denne rapporten innebærer ikke at personen er formelt siktet, tiltalt eller dømt. Undersøkelsen tar primært sikte på å gi et bilde av aktørene slik de framtrer i politidistriktets anmeldelser og avhør. Data fra Levekårsundersøkelsene i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) trekkes inn for å belyse mørketallssituasjonen. Her er et representativt utvalg av den voksne befolkningen spurt om deres faktiske voldsutsatthet. SSB har foretatt slike studier jevnlig siden

9 Omfanget av vold Rapporten omhandler anmeldelser fra 2. halvår 2009 og var ferdig skrevet i desember Siden publisering ble besluttet lagt til februar 2011 har vi valgt å oppdatere enkelte tabeller med tall for Statistikken kommenteres likevel i det følgende med utgangspunkt i 2009 siden dette er årgangen som undersøkelsen representerer. 1 Det ble registrert 2479 anmeldelser for fysisk vold etter straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred ved Oslo politidistrikt i Tabellen nedenfor viser anmeldelsene for liv, legeme, helbred i perioden fordelt på lovbruddskategori (andel): Tabell 1. Antall anmeldelser for fysisk vold (liv, legeme, helbred) ved Oslo politidistrikt i perioden , fordelt etter type lovbrudd. Prosent. 2 Jus 63 per 1. januar påfølgende år Legemsfornærmelse 228, 1.ledd 58,7 62,5 64,6 64,3 64,6 63,2 63,2 61,4 62,2 61,8 64,2 Legemsfornærmelse m/skadefølge 228, 2.ledd 8,5 6,9 7,1 8,9 9,3 9,3 9,0 8,4 7,0 7,0 5,1 Legemskrenkelse utført av politi 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,1 0,0 0,4 0,5 Legemsbeskadigelse ,5 22,5 21,6 21,0 20,8 21,4 21,5 25,1 24,0 24,5 24,3 Legemsbeskadigelse m/kniv 229 5,3 5,0 3,9 3,2 2,1 2,8 3,1 2,9 4,2 3,4 3,7 Legemsbeskadigelse m/skytevåpen 229 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 Grov legemsbeskadigelse 231 0,4 0,4 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Legemsbeskadigelse m/døden tilfølge 229 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 Forsøk drap 233, jfr. 49 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 Drap 233 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 Uaktsom legemsbeskadigelse 237 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8 0,4 Uaktsomt drap 239 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 Hensette i hjelpeløs tilstand 242 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Liv, legeme, helbred, diverse 0,7 0,7 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,0 0,3 0,3 0,3 Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Fordelingen på lovbruddskategori innenfor liv, legeme, helbred er svært stabil over tid. Legemsfornærmelser (strl. 228, 1. ledd) utgjorde 61,8 % av anmeldelsene for liv, legeme, helbred registrert i 2009, mens legemsfornærmelser med skadefølge (strl. 228, 2. ledd) utgjorde 7,0 %. Legemsbeskadigelser (strl. 229) utgjorde totalt 28,1 % i 2009 (tallet inkluderer tilfellene med bruk av kniv, våpen og med døden til følge). Går man tilbake ti år i tid var andelen relativt lik. Det er således stabilitet som peker seg ut når man ser på fordelingen på lovbruddskategori. 1 For kommentarer knyttet til tallene for 2010 vises det til årsrapporten til Oslo politidistrikt som foreligger på politidistriktets nettsider. 2 Tallene er ikke korrigert for etterslep i registreringer og viser det antall anmeldelser som var registrert ved utgangen av det enkelte år. 9

10 I tillegg kommer anmeldelser som er kodet som mishandling i familieforhold. Disse kodene ble, som nevnt i metodedelen, innført fra og med Utviklingen i antall anmeldelser på disse kodene er vist i neste tabell: Tabell 2. Antall anmeldelser for fysisk vold (mishandling i familieforhold) ved Oslo politidistrikt i perioden , fordelt etter type lovbrudd. Prosent. 3 Jus 63 per 1. januar påfølgende år Mishandling i familieforhold med legemskrenkelse Mishandling i familieforhold med grov legemskrenkelse Anmeldelser som kodes under mishandling i familieforhold ville tidligere (dvs. før 2006) ha blitt kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred. Økningen i anmeldelser som er kodet på disse statistikkgruppene, som vist i tabell 2, skyldes en gradvis overgang til å kode disse forholdene under de nye lovbestemmelsene. Antallet anmeldelser for fysisk vold har ligget noe høyere i siste halvdel av 2000-tallet, sammenliknet med tidligere år. Det høyeste antallet i løpet av denne tiårsperioden ble registrert i Figur 1. Registrerte anmeldelser for fysisk vold ved Oslo politidistrikt i perioden Antall anmeldelser Familieforhold (legemskrenkelse) Vold (Liv,legeme,helbred) Den neste figuren viser utviklingen når det gjelder legemsbeskadigelser som er utført med henholdsvis kniv og skytevåpen. Tallene for legemsbeskadigelse med kniv varierer noe fra år til år. Det ble registrert 85 anmeldelser for dette i 2009, mot 115 året før. Når det gjelder legemsbeskadigelser med skytevåpen har dette ligget lavt i antall i hele perioden. Det høyeste antallet som ble registrert i den siste tiårsperioden var 9 anmeldelser (2008). 3 Tallene er ikke korrigert for etterslep i registreringer og viser det antall anmeldelser som var registrert ved utgangen av det enkelte år. 10

11 Figur 2. Registrerte anmeldelser for legemsbeskadigelser med kniv og skytevåpen ved Oslo politidistrikt i perioden Legemsbeskadigelse m. kniv Legemsbeskadigelse skytevåpen Lineær (Legemsbeskadigelse m. kniv) Neste figur viser utviklingen når det gjelder drap og drapsforsøk. Endringer fra et år til et annet kan gi utslag rent prosentvis, men i absolutte tall er tallene ganske stabile. Antall drap har i de siste ti årene variert mellom 5 (2000) og 12 (2002). Antall drapsforsøk har i denne perioden variert mellom 16 (2007) og 27 (2005). Figur 3. Registrerte anmeldelser for drap og drapsforsøk ved Oslo politidistrikt i perioden Antall anmeldelser Forsøk drap Drap Det er interessant å se politiets tall opp mot tall fra Levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Den forrige levekårsundersøkelsen er fra Da oppga 5,5 % av befolkningen over 16 år at de hadde blitt utsatt for vold eller trusler i løpet av det siste året. 11

12 Andelen som sier seg utsatt for vold og trusler har vært noenlunde stabil i levekårsundersøkelser gjennomført i perioden Andelen har i hele perioden ligget rundt fem prosent av den voksne befolkningen. Tabell 3. Selvrapportert utsatthet for vold og trusler i den voksne befolkningen i Norge. Levekårsundersøkelser Prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Levekårsundersøkelse (SSB) Ofre for vold og trusler. % av befolkningen 16 år og eldre 5,4 5,5 5,0 5,1 5,5 Sett i forhold til befolkningsstørrelsen er det Oslo og Finnmark som har den høyeste voldsraten. Figur 4. Anmeldt voldskriminalitet, etter gjerningsfylke Per innbyggere. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er mange som arbeider, studerer og oppholder seg i Oslo, men som bor utenfor kommunens grenser. Dette er nok med på å påvirke raten for Oslos vedkommende. Oslo har et stort tilbud innenfor uteliv og underholdning og innbyggere fra den omkringliggende regionen benytter seg også av dette. Andelen av selvrapporterte tilfeller av vold som enten har blitt anmeldt eller som politiet har blitt kjent med på en annen måte har økt noe gjennom de siste levekårsundersøkelsene. I Levekårsundersøkelsen fra 2007 var 18 prosent av de selvrapporterte tilfellene av fysisk vold anmeldt. Dette indikerer at mørketallene er store. 12

13 Figur 5. Tilfeller av vold og trusler (selvrapportering) etter type og politiets kjennskap. Levekårsundersøkelser Prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). 13

14 Voldens handlinger Hvor skjer volden? Etter endringen av stasjonsgrensene i 2002 er det Grønland stasjonskrets som har flest registrerte voldsanmeldelser. I 2009 ble det registrert 1077 anmeldelser for fysisk vold i Grønland stasjonskrets. Dette utgjorde 38,9 % av det totale antall voldsanmeldelser i Oslo. Deretter fulgte Sentrum stasjonskrets med 626 anmeldelser, noe som utgjorde 22,6 % av totalen. Antallet registrert i stasjonskretsene Stovner, Majorstua og Manglerud var noe lavere. Noen få saker var registrert på Havna (relatert til båttrafikk), mens enkeltstående saker ikke er registrert med en gjerningsadresse og plassert i kategorien Oslo diverse. Tabell 4. Antall anmeldelser for fysisk vold (liv, legeme, helbred og mishandling i familieforhold) ved Oslo politidistrikt i perioden , fordelt på stasjonskrets. Absolutte tall. 4 Stasjonskrets Sentrum Grønland Majorstua Manglerud Stovner Havna Oslo diverse Volden skjer i ulike sosiale situasjoner og på mange ulike arenaer. Det vanligste gjerningsstedet i de registrerte voldsanmeldelsene er bopel. Dette har vært tilfelle i alle voldsundersøkelsene som er gjort ved Oslo politidistrikt. Slik er det også i anmeldelsene fra 2. halvår Andelen var faktisk noe høyere enn for de foregående undersøkelsene. Det var 34,4 % av voldsanmeldelsene fra 2. halvår 2009 som hadde bopel som gjerningssted. Bopel er arena for en stor del av volden som utøves i nære relasjoner som familie, parforhold og mellom venner. Det er også en del krangler mellom naboer som resulterer i anmeldelser for vold. Etter bopel er det utearenaer som offentlig sted og restaurant/utested som er de hyppigst angitte gjerningsstedene for vold. Samlet sett hadde 26,7 % av anmeldelsene offentlig sted som gjerningssted. 5 Hvis vi splitter opp denne andelen i to deler var det omtrent like mye av volden på offentlig sted som skjedde i henholdsvis sentrum og utenfor sentrum. Andelen av det totale antall 4 Nye sonegrenser ble innført i Dette medførte en forskyvning av saker mellom Sentrum og Grønland krets, med betydelig økning i Grønland krets. 5 Offentlig sted inkluderer alle forhold som skjer på gate, park, plass, torg, fortau osv. 14

15 anmeldelser for vold i perioden som skjedde på offentlig sted i sentrum var 12,8 %, mens andelen på offentlig sted utenfor sentrum var 13,9 %. Andelen som skjedde på offentlig sted utenfor sentrum gikk noe ned sammenliknet med forrige undersøkelse, mens andelen på offentlig sted i sentrum var stabil. Figur 6. Avgrensningen av sentrum I denne og tidligere undersøkelser har vi funnet det hensiktsmessig å definere sentrum avvikende i forhold til både politistasjonskretser og kommunens bydelsinndeling. Avgrensningen er vist i kartet i figur 6. Andelen som skjedde på restaurant/utested var på 13,1 % i anmeldelsene fra 2. halvår Dette var en liten nedgang sammenliknet med i forrige undersøkelse da andelen lå på 15,5 %. Tabell 5. Fysisk vold anmeldt i Oslo politidistrikt, fordelt på gjerningssted. Voldsundersøkelser Prosent halvår halvår halvår halvår 2009 Bopel 28,5 29,3 30,2 27,3 29,2 27,0 34,4 Restaurant/utested 17,4 16,5 14,8 15,4 14,5 15,5 13,1 Offentlig sted utenfor sentrum 15,1 15,5 15,8 17,4 19,4 15,3 13,9 Offentlig sted i sentrum 13,2 12,5 13,2 12,6 11,1 13,0 12,8 Trafikk 5,2 5,1 5,5 4,3 3,3 2,6 3,1 Offentlig kommunikasjon 4,6 5,8 5,9 6,0 4,4 6,9 4,2 Skole 2,2 2,2 1,9 2,8 2,4 2,9 2,7 Taxi/taxikø 4,1 2,7 2,6 3,2 3,3 2,9 3,2 Båt 1,4 1,5 1,5 1,0 1,7 1,5 1,4 Butikk/senter 4,7 4,6 4,3 5,6 6,1 5,3 5,6 Omsorgssektor 1,0 1,3 1,1 0,8 0,7 1,7 1,0 Arbeidssted 1,4 1,9 1,6 1,2 1,3 1,8 1,2 Annet 1,2 1,1 1,8 2,3 2,7 3,6 3,6 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Denne kategorien inkluderer forhold som skjer på eller i tilknytning til restaurant, herunder uteservering og røykesone. 15

16 Noe av økningen som skjer på bopel kan forklares med at statistikkgrupper som dekker mishandling i familieforhold er inkludert i årets undersøkelse, mens disse ikke var inkludert i undersøkelsen fra I forhold til sammenlikning med tidligere voldsundersøkelser vil dette derimot ikke være av betydning siden disse statistikkgruppene ble innført i Anmeldelser som kodes som mishandling i familieforhold ble før disse lovbruddskategoriene ble opprettet kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred (jfr. metodedelen). Voldens arena varierer mye avhengig av om den skjer i sentrum eller utenfor sentrum. Sentrumsvolden skjedde i stor grad på offentlig sted eller i tilknytning til uteliv. Hele 44,1 % av anmeldelsene her ble registrert med offentlig sted som gjerningssted, mens restaurant/utested utgjorde 27,7 %. Utenfor sentrum skjedde hele 47,2 % av anmeldelsene på eller i tilknytning til bopel. Videre hadde 19,6 % av anmeldelsene offentlig sted som gjerningssted, mens restaurant/utested utgjorde 7,1 %. Tabell 6. Fysisk vold anmeldt i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted i henholdsvis sentrum og utenfor sentrum, 2. halvår Absolutte tall og prosent. 2. halvår 2009 Totalt Sentrum Utenfor sentrum Totalt Sentrum Utenfor sentrum Bopel ,4 3,0 47,2 Restaurant/utested ,1 27,7 7,1 Offentlig sted utenfor sentrum ,9 0,0 19,6 Offentlig sted i sentrum ,8 44,1 0,0 Trafikk ,1 2,7 3,2 Offentlig kommunikasjon ,2 8,4 2,4 Skole ,7 0,0 3,7 Taxi/taxikø ,2 3,7 3,0 Båt ,4 0,0 1,9 Butikk/senter ,6 7,2 5,0 Omsorgssektor ,0 0,5 1,2 Arbeidssted ,2 0,5 1,4 Diverse ,6 2,2 4,2 Totalt ,0 100,0 100,0 Volden fordeler seg ulikt på gjerningssted avhengig av fornærmedes kjønn. Bopel ble registrert som gjerningssted i hele 61,2 % av den anmeldte volden mot kvinner i 2. halvår For menn var andelen som skjedde på eller i tilknytning til bopel nede i 17,5 %. Dette reflekterer at kvinner i større grad enn menn rammes av hjemmevold. 16

17 Andelen av de kvinnelige ofrene som er utsatt for vold på bopel har økt sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. Noe av dette kan forklares med at de nye lovbruddskategoriene for mishandling i familieforhold er inkludert i årets undersøkelse. Den anmeldte volden med en mann som offer skjer i større grad på utearenaer som offentlig sted og restaurant/utested. Slår man sammen disse kategoriene skjedde 50,3 % av den registrerte volden med en mann som offer på en av disse arenaene. Den tilsvarende andelen for kvinner var 23,0 %. Figur 7. Anmeldt fysisk vold mot kvinner og menn i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted. 2. halvår Prosent. Menn Kvinner Taxi/taxikø 4,0 % Omsorgssektor 0,6 % Butikk/senter 7,5 % Båt 1,4 % Arbeidssted 1,4 % Diverse 4,9 % Bopel 17,5 % Skole 2,1 % Offentlig kommunkasjon 2,4 % Traf ikk 1,5 % Taxi/taxikø 2,1 % Båt 1,3 % Butikk/senter 2,6 % Omsorgssektor 1,7 % Arbeidssted 0,7 % Diverse 1,5 % Skole 3,0 % Offentlig kommunikasjon 5,3 % Traf ikk 4,1 % Offentlig sted i sentrum 17,1 % Offentlig sted utenfor sentrum 17,3 % Restaurant 15,9 % Offentlig sted i sentrum 6,0 % Offentlig sted utenfor sentrum 8,4 % Restaurant 8,6 % Bopel 61,2 % I neste tabell vises utviklingen på gjerningssted for anmeldt fysisk vold mot kvinner. Det er et ganske stabilt mønster over tid. Bopel har vært det dominerende gjerningsstedet for vold mot kvinner i alle voldsundersøkelser. Tabell 7. Anmeldt fysisk vold mot kvinner i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted. Voldsundersøkelser Prosent. Kvinner halvår halvår halvår halvår 2009 Bopel 56,5 54,8 58,4 45,1 56,7 50,9 61,2 Restaurant/utested 7,5 7,8 7,7 10,6 8,9 9,6 8,6 Offentlig sted 12,1 12,3 11,8 15,7 14,4 13,1 8,4 utenfor sentrum Offentlig sted 6,5 8,7 6,6 9,3 4,8 6,2 6,0 i Sentrum Trafikk 1,7 2,4 2,8 2,3 1,4 1,3 1,5 Offentlig 3,2 4,7 3,3 6,4 3,4 4,7 2,4 kommunikasjon Skole 2,2 1,3 0,9 2,3 1,2 2,0 2,1 Taxi/taxikø 2,2 0,8 1,3 1,1 1,5 0,7 2,1 Båt 0,7 1,2 0,2 0,0 0,9 1,3 1,3 Butikk/senter 3,5 2,4 2,4 4,0 2,6 4,0 2,6 Omsorgssektor 2,2 1,9 1,5 0,6 0,9 3,1 1,7 Arbeidssted 1,1 0,6 2,0 1,1 1,3 0,7 0,7 Diverse 0,7 1,0 1,1 1,5 1,8 2,4 1,5 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=

18 Når det gjelder menn er det en lavere andel av volden med gjerningssted bopel. Det er også for menn et stabilt mønster når det gjelder utvikling i gjerningssted. Tabell 8. Anmeldt fysisk vold mot menn i Oslo politidistrikt, fordelt på gjerningssted. Voldsundersøkelser Prosent. Menn halvår halvår halvår halvår 2009 Bopel 13,8 14,6 15,5 16,3 12,9 14,8 17,5 Restaurant/utested 21,3 21,5 18,7 18,3 17,8 18,7 15,9 Offentlig sted 15,7 17,3 17,5 18,5 22,4 15,9 17,3 utenfor sentrum Offentlig sted 15,8 14,7 16,8 14,6 14,7 16,5 17,1 i sentrum Trafikk 6,6 6,6 6,8 5,6 4,5 3,3 4,1 Offentlig kommunikasjon 5,0 6,5 7,3 5,8 5,0 8,1 5,3 Skole 2,1 2,7 2,2 3,1 3,1 3,2 3,0 Taxi/taxikø 4,8 3,8 3,3 4,5 4,4 4,1 4,0 Båt 1,7 1,6 2,2 1,6 2,1 1,6 1,4 Butikk/senter 5,0 5,9 5,4 6,6 8,1 6,1 7,5 Omsorgssektor 0,4 0,9 0,7 0,9 0,5 0,5 0,6 Arbeidssted 1,5 2,7 1,4 1,3 1,3 2,4 1,4 Diverse 2,1 1,2 2,1 2,8 3,2 4,7 4,9 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Profilen på gjerningssted varierer en god del mellom stasjonskretsene. I Sentrum politistasjonskrets skjedde hele 39,2 % av volden på offentlig sted og 29,8 % på eller i tilknytning til restaurant/utested. I Grønland politistasjonskrets skjedde 31,5 % på offentlig sted. Bopel var det vanligste gjerningsstedet for de tre øvrige stasjonskretsene. Andelene var: Stovner (60,4 %), Manglerud (58,8 %) og Majorstua (41,0 %). Profilen til Manglerud og Stovner preges av at de i stor grad består av boligområder, mens Grønland, Majorstua og Sentrum kombinerer boligområder med utelivsområder. 18

19 Figur 8. Anmeldt fysisk vold i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted, etter politistasjonskrets. 2. halvår Prosent. Sentrum politistasjon, 2. halvår 2009, N=312 Tax i/t axik ø 5,1 % Skole 1,0 % Offentlig kommunikasjon 1,9 % Butikk/senter 4,8 % Omsorgssektor 1,0 % Diverse 1,6 % Arbeidssted 0,3 % Bopel 12,2 % Manglerud politistasjon, 2. halvår 2009, N=170 Traf ikk 3,2 % Offentlig sted i sentrum 32,1 % Of fentlig sted utenf or sentrum 7,1 % Restaurant/utested 29,8 % Skole 8,2 % Of fentlig kommunikasjon 1,2 % Butikk/senter 2,9 % Taxi/taxikø 0,6 % Omso rg ssektor 1,2 % Arbeidssted 0,6 % Diverse 3,5 % Grønland politistasjon, 2. halvår 2009, N=521 Traf ik k 6,5 % Bopel 58,8 % Butikk/senter 7,9 % Tax i/t axik ø 2,7 % Skole 1,5 % Omsorgssektor 0,6 % Arbeidssted 1,2 % Diverse 4,0 % Bopel 27,8 % Off entlig sted utenfor sentrum 15,3 % Restaurant/utested 1,2 % Stovner politistasjon, 2. halvår 2009, N=225 Offentlig kommunikasjon 8,1 % Trafikk 1,5 % Off entlig sted i sentrum 15,0 % Off entlig sted utenfor sentrum 16,5 % Restaurant/utested 13,2 % Butikk/senter Taxi/taxikø 1,8 % 2,2 % Skole 3,1 % Of fentlig kommunikasjon 2,7 % Omso rg ssektor 1,8 % Arbeidssted 2,7 % Diverse 6,2 % Tax i/t axik ø 6,3 % Skole 3,5 % Majorstua politistasjon, 2. halvår 2009, N=144 Omso rg ssektor 1,4 % Butikk/senter 9,0 % Arbeidssted 1,4 % Diverse 2,8 % Bopel 41,0 % Traf ik k 3,6 % Offentlig sted utenfor sentrum 14,2 % Restaurant/utested 1,3 % Bopel 60,4 % Offentlig kommunkasjon 1,4 % Traf ikk 4,2 % Offentlig sted utenfor sentrum 18,8 % Restaurant/utested 10,4 % Den største geografiske konsentrasjonen av gjerningssted finner vi i områdene rundt Oslo S og nedre del av Karl Johans gate. Området kjennetegnes av stor publikumsgjennomstrømning, flere sentrale trafikknutepunkt og stor tetthet av utesteder og andre underholdningstilbud. Mye av volden er utelivsrelatert eller knyttet til åpne rusmiljøer. 19

20 Når skjer volden? Den registrerte volden skjer gjennom hele døgnet på alle ukedager. Frekvensen er likevel klart høyere i helgene, sent om kvelden og på nattestid. Hele 43,6 % av volden i 2. halvår 2009 skjedde på lørdag og søndag (553 anmeldelser). Tilsvarende andel i voldsundersøkelsen fra 2. halvår 2006 var 46,6 % (584 anmeldelser), mens den lå på 38,0 % i undersøkelsen fra Volden som utøves natt til lørdag og søndag i tidsrommet utgjorde til sammen 26,8 % (340 anmeldelser) av det totale antall voldsanmeldelser. Den tilsvarende andelen i voldsundersøkelsen fra 2. halvår 2006 var 28,5 % (357 anmeldelser). I tabellen nedenfor er anmeldelsene fordelt på intervaller på tre timer. Tabell 9. Anmeldelser for fysisk vold i Oslo politidistrikt i 2. halvår 2009, fordelt på tidspunkt/ukedag. 7 Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sum Prosent , , , , , , , ,5 Sum ,0 Prosent 11,4 9,7 9,5 11,2 14,6 21,7 21,9 100,0 Dersom man kun ser på voldsanmeldelsene som har gjerningssted i sentrum av byen lå andelen som skjedde lørdag og søndag på hele 55,5 % (219 anmeldelser). Dette var lavere enn i voldsundersøkelsen fra 2. halvår 2006, da andelen lå på 61,2 % (251 anmeldelser). Volden som ble utøvd natt til lørdag og natt til søndag i tidsrommet utgjorde til sammen 45,2 % (178 anmeldelser). Dette var også lavere enn i forrige voldsundersøkelsen da andelen lå på 52,4 % (215 anmeldelser). 7 Det er i alt 121 fornærmede som ikke har oppgitt tidspunkt for lovbruddet. Disse er ikke tatt med i tabellen. De aller fleste av disse tilfellene er vold i familierelasjoner. I enkelte anmeldelser er forklaringen på manglende tidsangivelse at volden skjer over tid. I andre tilfeller kan det skyldes at hendelsen har skjedd noe tilbake i tid og at det derfor kan være vanskelig å tidfeste hendelsen. 20

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

Voldtekt i Oslo 2007

Voldtekt i Oslo 2007 ISBN 978-82-996840-4-0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING...4 INNLEDNING...6 MATERIALET OG METODEN... 6 TOLKNINGSBEGRENSNINGER VED ANMELDELSESTALL... 7 OMFANGET AV VOLDTEKTER I 2007...9 POLITISTASJONSKRETS...

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

1. Innledning...3. 2. Metode...4. 3. Hva er hatkriminalitet?...6. 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8

1. Innledning...3. 2. Metode...4. 3. Hva er hatkriminalitet?...6. 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Metode...4 3. Hva er hatkriminalitet?...6 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8 4.1. Registreringsfunksjonen i BL/STRASAK...8 4.2 Avklaring av motivene...9

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Anmeldte Hatkrimsaker i Oslo i 2014, en gjennomgang. 1 Innledning. 2 Metode

Anmeldte Hatkrimsaker i Oslo i 2014, en gjennomgang. 1 Innledning. 2 Metode 1 1 Innledning... 3 2 Metode... 3 3 Statistikk... 6 3.1 Antall forhold og kategorier... 6 3.2 Type lovbrudd... 8 3.3 Åsted... 9 3.4 Gjerningsperson og fornærmede... 10 3.4.1 Relasjon... 10 3.4.2 Kjønn/Institusjon...

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Voldtekt i Oslo 2004 Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt

Voldtekt i Oslo 2004 Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt Voldtekt i Oslo, 2004 2 Voldtekt i Oslo 2004 Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal Seksjonen mot organisert kriminalitet Oslo politidistrikt

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt

Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt Den strategiske planen beskriver prioriteringene og satsningsområdene til politidistriktet innenfor forebygging av voldtekt. Planen baserer

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

En datter fra Kina. Trude Jakobsen

En datter fra Kina. Trude Jakobsen En datter fra Kina Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 1 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 5 familier

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

SKJENKEKONTROLL STOPP I TIDE. Erfaringer og kunnskapsoverføring fra politiets arbeid.

SKJENKEKONTROLL STOPP I TIDE. Erfaringer og kunnskapsoverføring fra politiets arbeid. SKJENKEKONTROLL STOPP I TIDE Erfaringer og kunnskapsoverføring fra politiets arbeid. Skjenkesteder og vold hva gjør vi? Tendensen er den samme i de 4 største byene i Norge. Fylla og berusete personer preger

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

VOLDSANALYSE. Sunnmøre 2015. Det er en grunnleggende. menneskerett å leve et liv. uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig

VOLDSANALYSE. Sunnmøre 2015. Det er en grunnleggende. menneskerett å leve et liv. uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig VOLDSANALYSE Sunnmøre 2015 Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Trygt

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Storgt. 11 0155 Oslo, Norge Tlf: 47-90579118 Fax: 47-23010301 tsm@krisesenter.com http://www.krisesenter.com Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Høring vedrørende

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

Rapport om trygt uteliv. - fakta og tiltak REISE NORGE. Prosjektsamarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke og Oslo Servitørforening

Rapport om trygt uteliv. - fakta og tiltak REISE NORGE. Prosjektsamarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke og Oslo Servitørforening REISE NORGE Rapport om trygt uteliv - fakta og tiltak Prosjektsamarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke og Oslo Servitørforening Dato: 6. februar 2012 Prosjektleder: Øyvind Opdal Olufsen 1 Innledning

Detaljer

Førere med høy risikovillighet. En analyse av anmeldte fartsovertredere og rusførere

Førere med høy risikovillighet. En analyse av anmeldte fartsovertredere og rusførere Førere med høy risikovillighet En analyse av anmeldte fartsovertredere og rusførere Utrykningspolitiets temahefte nr 3/2012 Forord Utrykningspolitiet (UP) tilstreber å jobbe kunnskapsstyrt. Vi beskriver

Detaljer

Månedsrapport januar 2014

Månedsrapport januar 2014 Månedsrapport januar 2014 Side 1 av 8 Innhold Bakgrunn Om NorSIS Slettmeg.no august 2013 Trender og aktuelle problemstillinger Kontakt Side 2 av 8 Bakgrunn Dette er en kort oppsummering av hva vi har sett

Detaljer

VOLD I OSLO 2012 OSLO SKADELEGEVAKT

VOLD I OSLO 2012 OSLO SKADELEGEVAKT VOLD I OSLO 2012 OSLO SKADELEGEVAKT Knut Melhuus Henrik Siverts Martine Enger 30. oktober 2013 Side 1 av 26 SAMMENDRAG 3334 personer ble i 2012 behandlet ved Oslo skadelegevakt etter en voldsepisode. Økningen

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

NOTAT. Komfyrbranner. Analyse av DSBs brannstatistikk for perioden 1998-2007. Revisjon 01.

NOTAT. Komfyrbranner. Analyse av DSBs brannstatistikk for perioden 1998-2007. Revisjon 01. NOTAT GJELDER SINTEF NBL as Postadresse: 75 Trondheim Besøksadresse: Tillerbruvegen 22 Telefon: 7 59 1 78 Telefaks: 7 59 1 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret: NO 982 9

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Forholdet *l poli*et: Taushet eller bistand. Re2slige, faglige og e8ske dilemmaer. Advoka'irma To-e DA

Forholdet *l poli*et: Taushet eller bistand. Re2slige, faglige og e8ske dilemmaer. Advoka'irma To-e DA Forholdet *l poli*et: Taushet eller bistand Re2slige, faglige og e8ske dilemmaer Taushetpliktens forankring Den faglige forankring Alt som kommer,l min viten under utøvingen av mi5 yrke eller i daglig

Detaljer

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Seksualisert vold Voldtekt 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Opplevelse av skam og skyld kan hindre

Detaljer

For hele landet er antall bostedsløse 1,19 per 1000 innbyggere, mot 1,14 i 2003 og 1,5 per 1000 innbyggere i 1996.

For hele landet er antall bostedsløse 1,19 per 1000 innbyggere, mot 1,14 i 2003 og 1,5 per 1000 innbyggere i 1996. Sammendrag I 2005 ønsket Husbanken å foreta en ny kartlegging av bostedsløse etter modell av 1996- og 2003- kartleggingen. Et hovedmål var å avklare om det har skjedd endringer siden 2003, og i så fall

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

Figuren nedenfor viser at det er få leger som har veldig lange lister eller korte lister. Antall fastleger fordelt på listelengde

Figuren nedenfor viser at det er få leger som har veldig lange lister eller korte lister. Antall fastleger fordelt på listelengde Utkast til vedlegg nettartikkel Planlagt publisering: mai 2012 Oppdatert: 25.5.2012 Statistikk om fastlegene og deres lister I denne oversikten presenterer vi tallmateriale om fastlegene, og vi belyser

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Kompetanseteam mot tvangsekteskap

Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteam mot tvangsekteskap - Årsrapport 2007 - Innledning Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert i november 2004 i Utlendingsdirektoratet (UDI). Teamet består i dag som et samarbeid mellom

Detaljer

Omfanget av bilkjøringen på linje med tidligere funn. Mindre motorsykkelkjøring enn tidligere antatt

Omfanget av bilkjøringen på linje med tidligere funn. Mindre motorsykkelkjøring enn tidligere antatt TØI-rapport 142/29 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 29, 81 sider Sammendrag: Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk I Statens vegvesens etatsprogram om høyrisikogrupper er følgende fem grupper

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret 2015 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke- bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for helseregistre Dødsårsaksregisteret

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Til alle døgnets tider Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man gjør i løpet

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man

Detaljer

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med?

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? VOLD MOT BARN -Akuttmedisin- 2006 Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? Politioverbetjent Finn Abrahamsen, Voldsavsnittet OSLO POLITIDISTRIKT VOLD MOT BARN Hva er Vold? Det finnes ingen absolutt

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Varehandel, hotell og restaurant mest utsatt

Varehandel, hotell og restaurant mest utsatt Virksomheter og økonomisk kriminalitet Varehandel, hotell og restaurant mest utsatt Om lag hver femte virksomhet med fem eller flere ansatte ble i 2003 utsatt for en eller flere tilfeller av økonomisk

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift Pilotprosjekt med videoovervåkning Eidsvoll stasjon Evaluering etter 2 års drift Et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB, Gjensidige NOR Forsikring, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Jernbanens Bank-

Detaljer