ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISBN 978-82-8228-010-5"

Transkript

1

2 ISBN

3 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER HVOR SKJER VOLDEN? NÅR SKJER VOLDEN? VÅPEN FORANLEDNING OG MOTIV VOLDENS AKTØRER FORNÆRMEDE GJERNINGSPERSON VOLDENS RELASJONER BLIND VOLD OG HATKRIMINALITET BLIND VOLD HATKRIMINALITET RUS, PSYKISK UBALANSE, MEDISINSK HJELP RUS PSYKISK UBALANSE MEDISINSK HJELP AVSLUTNING

4 Oppsummering Omfang Det ble registrert 2479 anmeldelser for fysisk vold etter straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred ved Oslo politidistrikt i I tillegg ble det registrert 290 anmeldelser etter den nye lovbestemmelsen om mishandling i familieforhold med legemskrenkelse (gjeldende fra 2006). Antall anmeldelser for fysisk vold har ligget noe høyere i siste halvdel av 2000-tallet, sammenliknet med tidligere år. Det høyeste antallet i den siste tiårsperioden ble registrert i Denne voldsundersøkelsen går i dybden på anmeldelser registrert i 2. halvår I denne perioden ble det registrert 1391 ofre og 1297 gjerningspersoner med en kjent identitet. Gjerningssted Det vanligste gjerningsstedet i undersøkelsen var bopel. Dette var tilfelle i 34,4 % av anmeldelsene som ble registrert i 2. halvår Etter bopel var utearenaer som offentlig sted og restaurant/utested de hyppigst angitte gjerningssted. Andelen som skjedde på offentlig sted var 26,7 %, mens den på restaurant/utested var 13,1 %. Voldens arena varierer avhengig av hvorvidt den skjer i sentrum eller utenfor sentrum. Utenfor sentrum skjedde hele 47,2 % av anmeldelsene på eller i tilknytning til bopel. Sentrumsvolden skjedde i stor grad på offentlig sted eller i tilknytning til uteliv. Hele 44,1 % av anmeldelsene i sentrum hadde offentlig sted som gjerningssted, mens ytterligere 27,7 % skjedde på eller i tilknytning til restaurant/utested. Fornærmede Det ble registrert 1391 ofre i anmeldelsene for fysisk vold i Oslo i 2. halvår Av disse var 61,5 % menn og 38,5 % kvinner. Gjennomsnittsalderen for ofrene var 31,3 år, henholdsvis 30,6 år for menn og 32,4 år for kvinner. Til sammen hadde 74,2 % av ofrene norsk statsborgerskap, mens andelen som hadde norsk landbakgrunn var 51,9 %. I forhold til sammensetningen i befolkningen var personer med ikkenorsk landbakgrunn overrepresentert blant ofrene. 4

5 Gjerningsperson Det ble registrert 1297 gjerningspersoner med en kjent identitet i anmeldelsene for fysisk vold i Oslo i 2. halvår Kjønnsprofilen var svært skjev, med henholdsvis 88,7 % menn og 11,3 % kvinner. Gjennomsnittsalder på gjerningspersonene var 30,5 år, henholdsvis 30,6 år for menn og 29,4 år for kvinner. Det var 69,3 % av gjerningspersonene som hadde norsk statsborgerskap, mens det var 42,3 % som hadde norsk landbakgrunn. Dette innebærer en klar overrepresentasjon i forhold til sammensetningen av befolkningen. Relasjon Offer og gjerningsperson var ukjente for hverandre i 28,6 % av de anmeldte voldstilfellene. Det var også en del som skjedde i kunde- og klientrelasjoner (henholdsvis 16,0 % og 2,5 %). De var venner eller bekjente i 26,7 % av tilfellene, mens de var gift/samboer/kjærester i 14,1 %. Det var også en del tilfeller som skjedde mellom ekspartnere (6,2 %) eller i andre familierelasjoner (5,9 %). Voldens relasjoner er forskjellig for henholdsvis menn og kvinner. En høyere andel av volden som rammer kvinner skjer i nåværende eller tidligere partnerrelasjoner. Andelen ukjent var høyere for menn enn hos kvinner. Blind vold og hatkriminalitet I løpet av 2. halvår 2009 ble 75 personer registrert som ofre for det som framstår som blind vold. Dette utgjorde 5,4 % av det totale antall voldsofre registrert i perioden. Det ble i perioden registrert et motiv som tilsa at voldshandlingen kan karakteriseres som hatkriminalitet i 21 anmeldelser. Dette utgjorde 1,5 % av det totale antall registrerte ofre i perioden. Det vanligste motivet knyttet til hat og fordommer var etnisk tilhørighet som ble registrert i 15 anmeldelser. Ruspåvirkning I andre halvår 2009 ble 36,3 % av ofrene registrert som ruspåvirket, henholdsvis 32,3 % på alkohol og 4,0 % på narkotika. Andelen har økt sammenliknet med voldsundersøkelsen fra andre halvår Økningen gjelder både kvinner og menn, men er sterkest hos kvinner. 5

6 Tilsvarende var 45,1 % av gjerningspersonene registrert som ruspåvirket, henholdsvis 33,0 % på alkohol og 12,1 % på narkotika. Dette var også en økning sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. Ser vi kun på volden i sentrum var andelen av både ofre og gjerningspersoner som var ruspåvirket høyere. Blant ofrene var andelen på 55,5 %, mens den for gjerningspersonene var på 64,1 %. Psykisk ubalanse I 2. halvår 2009 ble 4,2 % av gjerningspersonene oppgitt å være i psykisk ubalanse (55 personer). Andelen var ganske stabil sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. Søkt medisinsk hjelp I voldsanmeldelsene fra 2. halvår 2009 oppsøkte totalt 50,1 % av ofrene lege eller tannlege for hjelp og behandling for skader på grunn av den påførte volden. Dette var stabilt sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. 6

7 Innledning Denne rapporten omhandler fysisk vold som ble anmeldt i Oslo politidistrikt i 2. halvår Oslo politidistrikt har gjennomført analyser av voldskriminaliteten med jevne mellomrom siden I begynnelsen ble undersøkelsene gjennomført årlig. Senere har de blitt gjennomført med noen års mellomrom, pga. stor stabilitet i kriminalitetsbildet og fordi undersøkelsene er tidkrevende. Målet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om den anmeldte volden. Blant spørsmålene som stilles er: Hvor, når og hvordan skjer voldsutøvelsen? Hvem er ofrene og gjerningspersonene? Hva er relasjonen mellom dem? Hvilke situasjoner og konflikter utløser voldshandlingene? Kunnskap om disse spørsmålene kan bidra til å gjøre politiet og det øvrige samfunn i bedre stand til å forebygge vold. Rapporten omhandler den volden som blir anmeldt til politiet. En del vold skjer også i det skjulte og blir aldri anmeldt til politiet. Det er grunn til å anta et visst omfang av mørketall når det gjelder denne typen av kriminalitet. Det foreligger enkelte studier av voldens omfang uavhengig av hvorvidt den blir anmeldt til politiet eller ikke. Politiets tall vil bli sett opp mot disse studiene for å forsøke å gi et mer helhetlig bilde av voldens omfang og karakter. Metode Analysen i denne rapporten er avgrenset til anmeldelser for fysisk vold kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred, eller under de nye bestemmelsene i straffeloven om mishandling i familieforhold (innført 2006). Liv, legeme, helbred dekker følgende lovbruddskategorier/statistikkgrupper: 228 legemsfornærmelse, 229 legemsbeskadigelse, 231 grove legemsbeskadigelse, 233 drap og forsøk på drap (jfr. 49), 237 uaktsom legemsbeskadigelse, 239 uaktsomt drap, samt 242 å hensette i hjelpeløs tilstand. Under de nye bestemmelsene om mishandling i familieforhold er det to lovbruddskategorier/statistikkgrupper som gjelder fysisk vold: 219 mishandling i familieforhold med legemskrenkelse og 219 mishandling i familieforhold med grov legemskrenkelse. Det har vært en gradvis overgang til å registrere visse kategorier av vold i familieforhold på disse bestemmelsene. Disse ville tidligere ha blitt registrert under de ulike lovbruddskategoriene under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred. 7

8 I kriminalstatistikken dekker kriminalitetstypen vold også hovedstatistikkgruppen personlig frihet, som inkluderer ulike typer av trusler. Dette er ikke tatt med i undersøkelsen, slik at denne dermed er avgrenset til fysisk vold. Datagrunnlaget i rapporten er anmeldelser registrert i 2. halvår 2009 for fysisk vold kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred, eller under de nye bestemmelsene i straffeloven om mishandling i familieforhold. Uttrekket er avgrenset til anmeldelser som har Oslo politidistrikt som gjerningssted. Alle anmeldelsene med tilhørende avhør og rapporter har blitt lest for å få et innblikk i sakenes egenart. Det er underveis i rapporten enkelte små avvik i antall anmeldelser som omhandles i de ulike tabellene. Dette skyldes at det mangler opplysninger på enkelte variabler. I analysen foretas sammenlikninger med data fra tidligere voldsundersøkelser gjennomført ved Oslo politidistrikt. Disse dekker henholdsvis 1998, 1999, 2. halvår 2000, 1. halvår 2002 og Sammenlikningsgrunnlaget som benyttes er anmeldelsestallene som forelå ved utgangen av de gjeldende periodene. Anmeldelsene er systematisert ut fra kriterier som kjennetegner: Den kriminelle situasjonen: Lovbruddskategori, gjerningssted, gjerningstidspunkt, arena for volden, bruk av våpen. Aktørene i situasjonen: Fornærmedes og gjerningspersonens kjønn, alder og landbakgrunn, relasjonen mellom partene, yrkessammenheng, ruspåvirkning, psykisk ubalanse og kontakt med helsevesenet. Betegnelsen gjerningsperson i denne rapporten innebærer ikke at personen er formelt siktet, tiltalt eller dømt. Undersøkelsen tar primært sikte på å gi et bilde av aktørene slik de framtrer i politidistriktets anmeldelser og avhør. Data fra Levekårsundersøkelsene i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) trekkes inn for å belyse mørketallssituasjonen. Her er et representativt utvalg av den voksne befolkningen spurt om deres faktiske voldsutsatthet. SSB har foretatt slike studier jevnlig siden

9 Omfanget av vold Rapporten omhandler anmeldelser fra 2. halvår 2009 og var ferdig skrevet i desember Siden publisering ble besluttet lagt til februar 2011 har vi valgt å oppdatere enkelte tabeller med tall for Statistikken kommenteres likevel i det følgende med utgangspunkt i 2009 siden dette er årgangen som undersøkelsen representerer. 1 Det ble registrert 2479 anmeldelser for fysisk vold etter straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred ved Oslo politidistrikt i Tabellen nedenfor viser anmeldelsene for liv, legeme, helbred i perioden fordelt på lovbruddskategori (andel): Tabell 1. Antall anmeldelser for fysisk vold (liv, legeme, helbred) ved Oslo politidistrikt i perioden , fordelt etter type lovbrudd. Prosent. 2 Jus 63 per 1. januar påfølgende år Legemsfornærmelse 228, 1.ledd 58,7 62,5 64,6 64,3 64,6 63,2 63,2 61,4 62,2 61,8 64,2 Legemsfornærmelse m/skadefølge 228, 2.ledd 8,5 6,9 7,1 8,9 9,3 9,3 9,0 8,4 7,0 7,0 5,1 Legemskrenkelse utført av politi 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,1 0,0 0,4 0,5 Legemsbeskadigelse ,5 22,5 21,6 21,0 20,8 21,4 21,5 25,1 24,0 24,5 24,3 Legemsbeskadigelse m/kniv 229 5,3 5,0 3,9 3,2 2,1 2,8 3,1 2,9 4,2 3,4 3,7 Legemsbeskadigelse m/skytevåpen 229 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 Grov legemsbeskadigelse 231 0,4 0,4 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Legemsbeskadigelse m/døden tilfølge 229 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 Forsøk drap 233, jfr. 49 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 Drap 233 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 Uaktsom legemsbeskadigelse 237 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8 0,4 Uaktsomt drap 239 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 Hensette i hjelpeløs tilstand 242 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Liv, legeme, helbred, diverse 0,7 0,7 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,0 0,3 0,3 0,3 Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Fordelingen på lovbruddskategori innenfor liv, legeme, helbred er svært stabil over tid. Legemsfornærmelser (strl. 228, 1. ledd) utgjorde 61,8 % av anmeldelsene for liv, legeme, helbred registrert i 2009, mens legemsfornærmelser med skadefølge (strl. 228, 2. ledd) utgjorde 7,0 %. Legemsbeskadigelser (strl. 229) utgjorde totalt 28,1 % i 2009 (tallet inkluderer tilfellene med bruk av kniv, våpen og med døden til følge). Går man tilbake ti år i tid var andelen relativt lik. Det er således stabilitet som peker seg ut når man ser på fordelingen på lovbruddskategori. 1 For kommentarer knyttet til tallene for 2010 vises det til årsrapporten til Oslo politidistrikt som foreligger på politidistriktets nettsider. 2 Tallene er ikke korrigert for etterslep i registreringer og viser det antall anmeldelser som var registrert ved utgangen av det enkelte år. 9

10 I tillegg kommer anmeldelser som er kodet som mishandling i familieforhold. Disse kodene ble, som nevnt i metodedelen, innført fra og med Utviklingen i antall anmeldelser på disse kodene er vist i neste tabell: Tabell 2. Antall anmeldelser for fysisk vold (mishandling i familieforhold) ved Oslo politidistrikt i perioden , fordelt etter type lovbrudd. Prosent. 3 Jus 63 per 1. januar påfølgende år Mishandling i familieforhold med legemskrenkelse Mishandling i familieforhold med grov legemskrenkelse Anmeldelser som kodes under mishandling i familieforhold ville tidligere (dvs. før 2006) ha blitt kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred. Økningen i anmeldelser som er kodet på disse statistikkgruppene, som vist i tabell 2, skyldes en gradvis overgang til å kode disse forholdene under de nye lovbestemmelsene. Antallet anmeldelser for fysisk vold har ligget noe høyere i siste halvdel av 2000-tallet, sammenliknet med tidligere år. Det høyeste antallet i løpet av denne tiårsperioden ble registrert i Figur 1. Registrerte anmeldelser for fysisk vold ved Oslo politidistrikt i perioden Antall anmeldelser Familieforhold (legemskrenkelse) Vold (Liv,legeme,helbred) Den neste figuren viser utviklingen når det gjelder legemsbeskadigelser som er utført med henholdsvis kniv og skytevåpen. Tallene for legemsbeskadigelse med kniv varierer noe fra år til år. Det ble registrert 85 anmeldelser for dette i 2009, mot 115 året før. Når det gjelder legemsbeskadigelser med skytevåpen har dette ligget lavt i antall i hele perioden. Det høyeste antallet som ble registrert i den siste tiårsperioden var 9 anmeldelser (2008). 3 Tallene er ikke korrigert for etterslep i registreringer og viser det antall anmeldelser som var registrert ved utgangen av det enkelte år. 10

11 Figur 2. Registrerte anmeldelser for legemsbeskadigelser med kniv og skytevåpen ved Oslo politidistrikt i perioden Legemsbeskadigelse m. kniv Legemsbeskadigelse skytevåpen Lineær (Legemsbeskadigelse m. kniv) Neste figur viser utviklingen når det gjelder drap og drapsforsøk. Endringer fra et år til et annet kan gi utslag rent prosentvis, men i absolutte tall er tallene ganske stabile. Antall drap har i de siste ti årene variert mellom 5 (2000) og 12 (2002). Antall drapsforsøk har i denne perioden variert mellom 16 (2007) og 27 (2005). Figur 3. Registrerte anmeldelser for drap og drapsforsøk ved Oslo politidistrikt i perioden Antall anmeldelser Forsøk drap Drap Det er interessant å se politiets tall opp mot tall fra Levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Den forrige levekårsundersøkelsen er fra Da oppga 5,5 % av befolkningen over 16 år at de hadde blitt utsatt for vold eller trusler i løpet av det siste året. 11

12 Andelen som sier seg utsatt for vold og trusler har vært noenlunde stabil i levekårsundersøkelser gjennomført i perioden Andelen har i hele perioden ligget rundt fem prosent av den voksne befolkningen. Tabell 3. Selvrapportert utsatthet for vold og trusler i den voksne befolkningen i Norge. Levekårsundersøkelser Prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Levekårsundersøkelse (SSB) Ofre for vold og trusler. % av befolkningen 16 år og eldre 5,4 5,5 5,0 5,1 5,5 Sett i forhold til befolkningsstørrelsen er det Oslo og Finnmark som har den høyeste voldsraten. Figur 4. Anmeldt voldskriminalitet, etter gjerningsfylke Per innbyggere. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er mange som arbeider, studerer og oppholder seg i Oslo, men som bor utenfor kommunens grenser. Dette er nok med på å påvirke raten for Oslos vedkommende. Oslo har et stort tilbud innenfor uteliv og underholdning og innbyggere fra den omkringliggende regionen benytter seg også av dette. Andelen av selvrapporterte tilfeller av vold som enten har blitt anmeldt eller som politiet har blitt kjent med på en annen måte har økt noe gjennom de siste levekårsundersøkelsene. I Levekårsundersøkelsen fra 2007 var 18 prosent av de selvrapporterte tilfellene av fysisk vold anmeldt. Dette indikerer at mørketallene er store. 12

13 Figur 5. Tilfeller av vold og trusler (selvrapportering) etter type og politiets kjennskap. Levekårsundersøkelser Prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). 13

14 Voldens handlinger Hvor skjer volden? Etter endringen av stasjonsgrensene i 2002 er det Grønland stasjonskrets som har flest registrerte voldsanmeldelser. I 2009 ble det registrert 1077 anmeldelser for fysisk vold i Grønland stasjonskrets. Dette utgjorde 38,9 % av det totale antall voldsanmeldelser i Oslo. Deretter fulgte Sentrum stasjonskrets med 626 anmeldelser, noe som utgjorde 22,6 % av totalen. Antallet registrert i stasjonskretsene Stovner, Majorstua og Manglerud var noe lavere. Noen få saker var registrert på Havna (relatert til båttrafikk), mens enkeltstående saker ikke er registrert med en gjerningsadresse og plassert i kategorien Oslo diverse. Tabell 4. Antall anmeldelser for fysisk vold (liv, legeme, helbred og mishandling i familieforhold) ved Oslo politidistrikt i perioden , fordelt på stasjonskrets. Absolutte tall. 4 Stasjonskrets Sentrum Grønland Majorstua Manglerud Stovner Havna Oslo diverse Volden skjer i ulike sosiale situasjoner og på mange ulike arenaer. Det vanligste gjerningsstedet i de registrerte voldsanmeldelsene er bopel. Dette har vært tilfelle i alle voldsundersøkelsene som er gjort ved Oslo politidistrikt. Slik er det også i anmeldelsene fra 2. halvår Andelen var faktisk noe høyere enn for de foregående undersøkelsene. Det var 34,4 % av voldsanmeldelsene fra 2. halvår 2009 som hadde bopel som gjerningssted. Bopel er arena for en stor del av volden som utøves i nære relasjoner som familie, parforhold og mellom venner. Det er også en del krangler mellom naboer som resulterer i anmeldelser for vold. Etter bopel er det utearenaer som offentlig sted og restaurant/utested som er de hyppigst angitte gjerningsstedene for vold. Samlet sett hadde 26,7 % av anmeldelsene offentlig sted som gjerningssted. 5 Hvis vi splitter opp denne andelen i to deler var det omtrent like mye av volden på offentlig sted som skjedde i henholdsvis sentrum og utenfor sentrum. Andelen av det totale antall 4 Nye sonegrenser ble innført i Dette medførte en forskyvning av saker mellom Sentrum og Grønland krets, med betydelig økning i Grønland krets. 5 Offentlig sted inkluderer alle forhold som skjer på gate, park, plass, torg, fortau osv. 14

15 anmeldelser for vold i perioden som skjedde på offentlig sted i sentrum var 12,8 %, mens andelen på offentlig sted utenfor sentrum var 13,9 %. Andelen som skjedde på offentlig sted utenfor sentrum gikk noe ned sammenliknet med forrige undersøkelse, mens andelen på offentlig sted i sentrum var stabil. Figur 6. Avgrensningen av sentrum I denne og tidligere undersøkelser har vi funnet det hensiktsmessig å definere sentrum avvikende i forhold til både politistasjonskretser og kommunens bydelsinndeling. Avgrensningen er vist i kartet i figur 6. Andelen som skjedde på restaurant/utested var på 13,1 % i anmeldelsene fra 2. halvår Dette var en liten nedgang sammenliknet med i forrige undersøkelse da andelen lå på 15,5 %. Tabell 5. Fysisk vold anmeldt i Oslo politidistrikt, fordelt på gjerningssted. Voldsundersøkelser Prosent halvår halvår halvår halvår 2009 Bopel 28,5 29,3 30,2 27,3 29,2 27,0 34,4 Restaurant/utested 17,4 16,5 14,8 15,4 14,5 15,5 13,1 Offentlig sted utenfor sentrum 15,1 15,5 15,8 17,4 19,4 15,3 13,9 Offentlig sted i sentrum 13,2 12,5 13,2 12,6 11,1 13,0 12,8 Trafikk 5,2 5,1 5,5 4,3 3,3 2,6 3,1 Offentlig kommunikasjon 4,6 5,8 5,9 6,0 4,4 6,9 4,2 Skole 2,2 2,2 1,9 2,8 2,4 2,9 2,7 Taxi/taxikø 4,1 2,7 2,6 3,2 3,3 2,9 3,2 Båt 1,4 1,5 1,5 1,0 1,7 1,5 1,4 Butikk/senter 4,7 4,6 4,3 5,6 6,1 5,3 5,6 Omsorgssektor 1,0 1,3 1,1 0,8 0,7 1,7 1,0 Arbeidssted 1,4 1,9 1,6 1,2 1,3 1,8 1,2 Annet 1,2 1,1 1,8 2,3 2,7 3,6 3,6 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Denne kategorien inkluderer forhold som skjer på eller i tilknytning til restaurant, herunder uteservering og røykesone. 15

16 Noe av økningen som skjer på bopel kan forklares med at statistikkgrupper som dekker mishandling i familieforhold er inkludert i årets undersøkelse, mens disse ikke var inkludert i undersøkelsen fra I forhold til sammenlikning med tidligere voldsundersøkelser vil dette derimot ikke være av betydning siden disse statistikkgruppene ble innført i Anmeldelser som kodes som mishandling i familieforhold ble før disse lovbruddskategoriene ble opprettet kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred (jfr. metodedelen). Voldens arena varierer mye avhengig av om den skjer i sentrum eller utenfor sentrum. Sentrumsvolden skjedde i stor grad på offentlig sted eller i tilknytning til uteliv. Hele 44,1 % av anmeldelsene her ble registrert med offentlig sted som gjerningssted, mens restaurant/utested utgjorde 27,7 %. Utenfor sentrum skjedde hele 47,2 % av anmeldelsene på eller i tilknytning til bopel. Videre hadde 19,6 % av anmeldelsene offentlig sted som gjerningssted, mens restaurant/utested utgjorde 7,1 %. Tabell 6. Fysisk vold anmeldt i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted i henholdsvis sentrum og utenfor sentrum, 2. halvår Absolutte tall og prosent. 2. halvår 2009 Totalt Sentrum Utenfor sentrum Totalt Sentrum Utenfor sentrum Bopel ,4 3,0 47,2 Restaurant/utested ,1 27,7 7,1 Offentlig sted utenfor sentrum ,9 0,0 19,6 Offentlig sted i sentrum ,8 44,1 0,0 Trafikk ,1 2,7 3,2 Offentlig kommunikasjon ,2 8,4 2,4 Skole ,7 0,0 3,7 Taxi/taxikø ,2 3,7 3,0 Båt ,4 0,0 1,9 Butikk/senter ,6 7,2 5,0 Omsorgssektor ,0 0,5 1,2 Arbeidssted ,2 0,5 1,4 Diverse ,6 2,2 4,2 Totalt ,0 100,0 100,0 Volden fordeler seg ulikt på gjerningssted avhengig av fornærmedes kjønn. Bopel ble registrert som gjerningssted i hele 61,2 % av den anmeldte volden mot kvinner i 2. halvår For menn var andelen som skjedde på eller i tilknytning til bopel nede i 17,5 %. Dette reflekterer at kvinner i større grad enn menn rammes av hjemmevold. 16

17 Andelen av de kvinnelige ofrene som er utsatt for vold på bopel har økt sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. Noe av dette kan forklares med at de nye lovbruddskategoriene for mishandling i familieforhold er inkludert i årets undersøkelse. Den anmeldte volden med en mann som offer skjer i større grad på utearenaer som offentlig sted og restaurant/utested. Slår man sammen disse kategoriene skjedde 50,3 % av den registrerte volden med en mann som offer på en av disse arenaene. Den tilsvarende andelen for kvinner var 23,0 %. Figur 7. Anmeldt fysisk vold mot kvinner og menn i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted. 2. halvår Prosent. Menn Kvinner Taxi/taxikø 4,0 % Omsorgssektor 0,6 % Butikk/senter 7,5 % Båt 1,4 % Arbeidssted 1,4 % Diverse 4,9 % Bopel 17,5 % Skole 2,1 % Offentlig kommunkasjon 2,4 % Traf ikk 1,5 % Taxi/taxikø 2,1 % Båt 1,3 % Butikk/senter 2,6 % Omsorgssektor 1,7 % Arbeidssted 0,7 % Diverse 1,5 % Skole 3,0 % Offentlig kommunikasjon 5,3 % Traf ikk 4,1 % Offentlig sted i sentrum 17,1 % Offentlig sted utenfor sentrum 17,3 % Restaurant 15,9 % Offentlig sted i sentrum 6,0 % Offentlig sted utenfor sentrum 8,4 % Restaurant 8,6 % Bopel 61,2 % I neste tabell vises utviklingen på gjerningssted for anmeldt fysisk vold mot kvinner. Det er et ganske stabilt mønster over tid. Bopel har vært det dominerende gjerningsstedet for vold mot kvinner i alle voldsundersøkelser. Tabell 7. Anmeldt fysisk vold mot kvinner i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted. Voldsundersøkelser Prosent. Kvinner halvår halvår halvår halvår 2009 Bopel 56,5 54,8 58,4 45,1 56,7 50,9 61,2 Restaurant/utested 7,5 7,8 7,7 10,6 8,9 9,6 8,6 Offentlig sted 12,1 12,3 11,8 15,7 14,4 13,1 8,4 utenfor sentrum Offentlig sted 6,5 8,7 6,6 9,3 4,8 6,2 6,0 i Sentrum Trafikk 1,7 2,4 2,8 2,3 1,4 1,3 1,5 Offentlig 3,2 4,7 3,3 6,4 3,4 4,7 2,4 kommunikasjon Skole 2,2 1,3 0,9 2,3 1,2 2,0 2,1 Taxi/taxikø 2,2 0,8 1,3 1,1 1,5 0,7 2,1 Båt 0,7 1,2 0,2 0,0 0,9 1,3 1,3 Butikk/senter 3,5 2,4 2,4 4,0 2,6 4,0 2,6 Omsorgssektor 2,2 1,9 1,5 0,6 0,9 3,1 1,7 Arbeidssted 1,1 0,6 2,0 1,1 1,3 0,7 0,7 Diverse 0,7 1,0 1,1 1,5 1,8 2,4 1,5 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=

18 Når det gjelder menn er det en lavere andel av volden med gjerningssted bopel. Det er også for menn et stabilt mønster når det gjelder utvikling i gjerningssted. Tabell 8. Anmeldt fysisk vold mot menn i Oslo politidistrikt, fordelt på gjerningssted. Voldsundersøkelser Prosent. Menn halvår halvår halvår halvår 2009 Bopel 13,8 14,6 15,5 16,3 12,9 14,8 17,5 Restaurant/utested 21,3 21,5 18,7 18,3 17,8 18,7 15,9 Offentlig sted 15,7 17,3 17,5 18,5 22,4 15,9 17,3 utenfor sentrum Offentlig sted 15,8 14,7 16,8 14,6 14,7 16,5 17,1 i sentrum Trafikk 6,6 6,6 6,8 5,6 4,5 3,3 4,1 Offentlig kommunikasjon 5,0 6,5 7,3 5,8 5,0 8,1 5,3 Skole 2,1 2,7 2,2 3,1 3,1 3,2 3,0 Taxi/taxikø 4,8 3,8 3,3 4,5 4,4 4,1 4,0 Båt 1,7 1,6 2,2 1,6 2,1 1,6 1,4 Butikk/senter 5,0 5,9 5,4 6,6 8,1 6,1 7,5 Omsorgssektor 0,4 0,9 0,7 0,9 0,5 0,5 0,6 Arbeidssted 1,5 2,7 1,4 1,3 1,3 2,4 1,4 Diverse 2,1 1,2 2,1 2,8 3,2 4,7 4,9 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Profilen på gjerningssted varierer en god del mellom stasjonskretsene. I Sentrum politistasjonskrets skjedde hele 39,2 % av volden på offentlig sted og 29,8 % på eller i tilknytning til restaurant/utested. I Grønland politistasjonskrets skjedde 31,5 % på offentlig sted. Bopel var det vanligste gjerningsstedet for de tre øvrige stasjonskretsene. Andelene var: Stovner (60,4 %), Manglerud (58,8 %) og Majorstua (41,0 %). Profilen til Manglerud og Stovner preges av at de i stor grad består av boligområder, mens Grønland, Majorstua og Sentrum kombinerer boligområder med utelivsområder. 18

19 Figur 8. Anmeldt fysisk vold i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted, etter politistasjonskrets. 2. halvår Prosent. Sentrum politistasjon, 2. halvår 2009, N=312 Tax i/t axik ø 5,1 % Skole 1,0 % Offentlig kommunikasjon 1,9 % Butikk/senter 4,8 % Omsorgssektor 1,0 % Diverse 1,6 % Arbeidssted 0,3 % Bopel 12,2 % Manglerud politistasjon, 2. halvår 2009, N=170 Traf ikk 3,2 % Offentlig sted i sentrum 32,1 % Of fentlig sted utenf or sentrum 7,1 % Restaurant/utested 29,8 % Skole 8,2 % Of fentlig kommunikasjon 1,2 % Butikk/senter 2,9 % Taxi/taxikø 0,6 % Omso rg ssektor 1,2 % Arbeidssted 0,6 % Diverse 3,5 % Grønland politistasjon, 2. halvår 2009, N=521 Traf ik k 6,5 % Bopel 58,8 % Butikk/senter 7,9 % Tax i/t axik ø 2,7 % Skole 1,5 % Omsorgssektor 0,6 % Arbeidssted 1,2 % Diverse 4,0 % Bopel 27,8 % Off entlig sted utenfor sentrum 15,3 % Restaurant/utested 1,2 % Stovner politistasjon, 2. halvår 2009, N=225 Offentlig kommunikasjon 8,1 % Trafikk 1,5 % Off entlig sted i sentrum 15,0 % Off entlig sted utenfor sentrum 16,5 % Restaurant/utested 13,2 % Butikk/senter Taxi/taxikø 1,8 % 2,2 % Skole 3,1 % Of fentlig kommunikasjon 2,7 % Omso rg ssektor 1,8 % Arbeidssted 2,7 % Diverse 6,2 % Tax i/t axik ø 6,3 % Skole 3,5 % Majorstua politistasjon, 2. halvår 2009, N=144 Omso rg ssektor 1,4 % Butikk/senter 9,0 % Arbeidssted 1,4 % Diverse 2,8 % Bopel 41,0 % Traf ik k 3,6 % Offentlig sted utenfor sentrum 14,2 % Restaurant/utested 1,3 % Bopel 60,4 % Offentlig kommunkasjon 1,4 % Traf ikk 4,2 % Offentlig sted utenfor sentrum 18,8 % Restaurant/utested 10,4 % Den største geografiske konsentrasjonen av gjerningssted finner vi i områdene rundt Oslo S og nedre del av Karl Johans gate. Området kjennetegnes av stor publikumsgjennomstrømning, flere sentrale trafikknutepunkt og stor tetthet av utesteder og andre underholdningstilbud. Mye av volden er utelivsrelatert eller knyttet til åpne rusmiljøer. 19

20 Når skjer volden? Den registrerte volden skjer gjennom hele døgnet på alle ukedager. Frekvensen er likevel klart høyere i helgene, sent om kvelden og på nattestid. Hele 43,6 % av volden i 2. halvår 2009 skjedde på lørdag og søndag (553 anmeldelser). Tilsvarende andel i voldsundersøkelsen fra 2. halvår 2006 var 46,6 % (584 anmeldelser), mens den lå på 38,0 % i undersøkelsen fra Volden som utøves natt til lørdag og søndag i tidsrommet utgjorde til sammen 26,8 % (340 anmeldelser) av det totale antall voldsanmeldelser. Den tilsvarende andelen i voldsundersøkelsen fra 2. halvår 2006 var 28,5 % (357 anmeldelser). I tabellen nedenfor er anmeldelsene fordelt på intervaller på tre timer. Tabell 9. Anmeldelser for fysisk vold i Oslo politidistrikt i 2. halvår 2009, fordelt på tidspunkt/ukedag. 7 Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sum Prosent , , , , , , , ,5 Sum ,0 Prosent 11,4 9,7 9,5 11,2 14,6 21,7 21,9 100,0 Dersom man kun ser på voldsanmeldelsene som har gjerningssted i sentrum av byen lå andelen som skjedde lørdag og søndag på hele 55,5 % (219 anmeldelser). Dette var lavere enn i voldsundersøkelsen fra 2. halvår 2006, da andelen lå på 61,2 % (251 anmeldelser). Volden som ble utøvd natt til lørdag og natt til søndag i tidsrommet utgjorde til sammen 45,2 % (178 anmeldelser). Dette var også lavere enn i forrige voldsundersøkelsen da andelen lå på 52,4 % (215 anmeldelser). 7 Det er i alt 121 fornærmede som ikke har oppgitt tidspunkt for lovbruddet. Disse er ikke tatt med i tabellen. De aller fleste av disse tilfellene er vold i familierelasjoner. I enkelte anmeldelser er forklaringen på manglende tidsangivelse at volden skjer over tid. I andre tilfeller kan det skyldes at hendelsen har skjedd noe tilbake i tid og at det derfor kan være vanskelig å tidfeste hendelsen. 20

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer

Voldtekt i Oslo 2007

Voldtekt i Oslo 2007 ISBN 978-82-996840-4-0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING...4 INNLEDNING...6 MATERIALET OG METODEN... 6 TOLKNINGSBEGRENSNINGER VED ANMELDELSESTALL... 7 OMFANGET AV VOLDTEKTER I 2007...9 POLITISTASJONSKRETS...

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

1. Innledning...3. 2. Metode...4. 3. Hva er hatkriminalitet?...6. 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8

1. Innledning...3. 2. Metode...4. 3. Hva er hatkriminalitet?...6. 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Metode...4 3. Hva er hatkriminalitet?...6 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8 4.1. Registreringsfunksjonen i BL/STRASAK...8 4.2 Avklaring av motivene...9

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Anmeldte Hatkrimsaker i Oslo i 2014, en gjennomgang. 1 Innledning. 2 Metode

Anmeldte Hatkrimsaker i Oslo i 2014, en gjennomgang. 1 Innledning. 2 Metode 1 1 Innledning... 3 2 Metode... 3 3 Statistikk... 6 3.1 Antall forhold og kategorier... 6 3.2 Type lovbrudd... 8 3.3 Åsted... 9 3.4 Gjerningsperson og fornærmede... 10 3.4.1 Relasjon... 10 3.4.2 Kjønn/Institusjon...

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2016 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Mange men færre ofre. Reid Jone Stene

Mange men færre ofre. Reid Jone Stene Mange men færre ofre Hver syvende person blir årlig utsatt for lovbrudd. Ungdom er mest utsatt, og risikoen blir mindre med økende alder for de fleste typer lovbrudd. Det utøves flere voldshandlinger enn

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Voldtekt i Oslo 2004 Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt

Voldtekt i Oslo 2004 Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt Voldtekt i Oslo, 2004 2 Voldtekt i Oslo 2004 Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal Seksjonen mot organisert kriminalitet Oslo politidistrikt

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Innvandrere blir oftere

Innvandrere blir oftere blir oftere pågrepet Ulla Haslund Hva er en pågripelse? Den som kan mistenkes for å ha gjort noe som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder, kan pågripes. Samtidig skal det være fare for rømming, forspillelse

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet Kriminalitet Ung, utsatt og tatt Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 980-tallet.

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Temarapport tagging og graffiti. Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

Temarapport tagging og graffiti. Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Temarapport tagging og graffiti Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT.. Tagging/graffiti utøves både på offentlig og privat eiendom, og er i mange tilfeller rent skadeverk. Mange tilfeller

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær 9. I tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført i 1980, 1990 og 2000 ble det registrert hvem man var sammen med når ulike aktiviteter ble utført i løpet av døgnet. Bare i 1990 og 2000 er denne registreringen

Detaljer

Mindre vinning og mer rus

Mindre vinning og mer rus Mindre vinning og mer rus Rettssystemet behandler flere av de fleste typer lovbrudd, sammenliknet med begynnelsen av 98-tallet. Men vi må mer enn 2 år tilbake for å finne et mindre omfang av tyverisaker

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt

Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt Den strategiske planen beskriver prioriteringene og satsningsområdene til politidistriktet innenfor forebygging av voldtekt. Planen baserer

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner?

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner? Notat om tallgrunnlaget for filmen Rettssalen, februar 2016 Ole Bredesen Nordfjell seniorrådgiver I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin

Detaljer

Kriminalitet Ung, utsatt og tatt men eldre enn før

Kriminalitet Ung, utsatt og tatt men eldre enn før Ung, utsatt og tatt men eldre enn før Ut fra aktiviteten i rettssystemet og rapporteringer til levekårsundersøkelsene er ungdom og unge voksne i langt større grad enn andre involvert i situasjoner hvor

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT. Trygghetsprogrammet. v/politiførstebetjent Jane Bechmann Dahl

OSLO POLICE DISTRICT. Trygghetsprogrammet. v/politiførstebetjent Jane Bechmann Dahl Trygghetsprogrammet v/politiførstebetjent Jane Bechmann Dahl NRK, 26.11.13 http://www.nrk.no/norge/fikk-ny-type-oppfolging-etter-ran- 1.11379861 http://www.nrk.no/video/hjelper_unge_ofre_for_kriminalitet/7263f356

Detaljer

En datter fra Kina. Trude Jakobsen

En datter fra Kina. Trude Jakobsen En datter fra Kina Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 1 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 5 familier

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

SKJENKEKONTROLL STOPP I TIDE. Erfaringer og kunnskapsoverføring fra politiets arbeid.

SKJENKEKONTROLL STOPP I TIDE. Erfaringer og kunnskapsoverføring fra politiets arbeid. SKJENKEKONTROLL STOPP I TIDE Erfaringer og kunnskapsoverføring fra politiets arbeid. Skjenkesteder og vold hva gjør vi? Tendensen er den samme i de 4 største byene i Norge. Fylla og berusete personer preger

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Til alle døgnets tider Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man gjør i løpet

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Storgt. 11 0155 Oslo, Norge Tlf: 47-90579118 Fax: 47-23010301 tsm@krisesenter.com http://www.krisesenter.com Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Høring vedrørende

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Ikke mer utsatt men flere tatt

Ikke mer utsatt men flere tatt Kriminalitet Ikke mer utsatt men flere tatt Folk flest er ikke blitt mer utsatt for lovbrudd i løpet av de siste årene. Både politianmeldelsene og levekårsundersøkelsene tilsier snarere at det er blitt

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer