ISBN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISBN 978-82-8228-010-5"

Transkript

1

2 ISBN

3 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER HVOR SKJER VOLDEN? NÅR SKJER VOLDEN? VÅPEN FORANLEDNING OG MOTIV VOLDENS AKTØRER FORNÆRMEDE GJERNINGSPERSON VOLDENS RELASJONER BLIND VOLD OG HATKRIMINALITET BLIND VOLD HATKRIMINALITET RUS, PSYKISK UBALANSE, MEDISINSK HJELP RUS PSYKISK UBALANSE MEDISINSK HJELP AVSLUTNING

4 Oppsummering Omfang Det ble registrert 2479 anmeldelser for fysisk vold etter straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred ved Oslo politidistrikt i I tillegg ble det registrert 290 anmeldelser etter den nye lovbestemmelsen om mishandling i familieforhold med legemskrenkelse (gjeldende fra 2006). Antall anmeldelser for fysisk vold har ligget noe høyere i siste halvdel av 2000-tallet, sammenliknet med tidligere år. Det høyeste antallet i den siste tiårsperioden ble registrert i Denne voldsundersøkelsen går i dybden på anmeldelser registrert i 2. halvår I denne perioden ble det registrert 1391 ofre og 1297 gjerningspersoner med en kjent identitet. Gjerningssted Det vanligste gjerningsstedet i undersøkelsen var bopel. Dette var tilfelle i 34,4 % av anmeldelsene som ble registrert i 2. halvår Etter bopel var utearenaer som offentlig sted og restaurant/utested de hyppigst angitte gjerningssted. Andelen som skjedde på offentlig sted var 26,7 %, mens den på restaurant/utested var 13,1 %. Voldens arena varierer avhengig av hvorvidt den skjer i sentrum eller utenfor sentrum. Utenfor sentrum skjedde hele 47,2 % av anmeldelsene på eller i tilknytning til bopel. Sentrumsvolden skjedde i stor grad på offentlig sted eller i tilknytning til uteliv. Hele 44,1 % av anmeldelsene i sentrum hadde offentlig sted som gjerningssted, mens ytterligere 27,7 % skjedde på eller i tilknytning til restaurant/utested. Fornærmede Det ble registrert 1391 ofre i anmeldelsene for fysisk vold i Oslo i 2. halvår Av disse var 61,5 % menn og 38,5 % kvinner. Gjennomsnittsalderen for ofrene var 31,3 år, henholdsvis 30,6 år for menn og 32,4 år for kvinner. Til sammen hadde 74,2 % av ofrene norsk statsborgerskap, mens andelen som hadde norsk landbakgrunn var 51,9 %. I forhold til sammensetningen i befolkningen var personer med ikkenorsk landbakgrunn overrepresentert blant ofrene. 4

5 Gjerningsperson Det ble registrert 1297 gjerningspersoner med en kjent identitet i anmeldelsene for fysisk vold i Oslo i 2. halvår Kjønnsprofilen var svært skjev, med henholdsvis 88,7 % menn og 11,3 % kvinner. Gjennomsnittsalder på gjerningspersonene var 30,5 år, henholdsvis 30,6 år for menn og 29,4 år for kvinner. Det var 69,3 % av gjerningspersonene som hadde norsk statsborgerskap, mens det var 42,3 % som hadde norsk landbakgrunn. Dette innebærer en klar overrepresentasjon i forhold til sammensetningen av befolkningen. Relasjon Offer og gjerningsperson var ukjente for hverandre i 28,6 % av de anmeldte voldstilfellene. Det var også en del som skjedde i kunde- og klientrelasjoner (henholdsvis 16,0 % og 2,5 %). De var venner eller bekjente i 26,7 % av tilfellene, mens de var gift/samboer/kjærester i 14,1 %. Det var også en del tilfeller som skjedde mellom ekspartnere (6,2 %) eller i andre familierelasjoner (5,9 %). Voldens relasjoner er forskjellig for henholdsvis menn og kvinner. En høyere andel av volden som rammer kvinner skjer i nåværende eller tidligere partnerrelasjoner. Andelen ukjent var høyere for menn enn hos kvinner. Blind vold og hatkriminalitet I løpet av 2. halvår 2009 ble 75 personer registrert som ofre for det som framstår som blind vold. Dette utgjorde 5,4 % av det totale antall voldsofre registrert i perioden. Det ble i perioden registrert et motiv som tilsa at voldshandlingen kan karakteriseres som hatkriminalitet i 21 anmeldelser. Dette utgjorde 1,5 % av det totale antall registrerte ofre i perioden. Det vanligste motivet knyttet til hat og fordommer var etnisk tilhørighet som ble registrert i 15 anmeldelser. Ruspåvirkning I andre halvår 2009 ble 36,3 % av ofrene registrert som ruspåvirket, henholdsvis 32,3 % på alkohol og 4,0 % på narkotika. Andelen har økt sammenliknet med voldsundersøkelsen fra andre halvår Økningen gjelder både kvinner og menn, men er sterkest hos kvinner. 5

6 Tilsvarende var 45,1 % av gjerningspersonene registrert som ruspåvirket, henholdsvis 33,0 % på alkohol og 12,1 % på narkotika. Dette var også en økning sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. Ser vi kun på volden i sentrum var andelen av både ofre og gjerningspersoner som var ruspåvirket høyere. Blant ofrene var andelen på 55,5 %, mens den for gjerningspersonene var på 64,1 %. Psykisk ubalanse I 2. halvår 2009 ble 4,2 % av gjerningspersonene oppgitt å være i psykisk ubalanse (55 personer). Andelen var ganske stabil sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. Søkt medisinsk hjelp I voldsanmeldelsene fra 2. halvår 2009 oppsøkte totalt 50,1 % av ofrene lege eller tannlege for hjelp og behandling for skader på grunn av den påførte volden. Dette var stabilt sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. 6

7 Innledning Denne rapporten omhandler fysisk vold som ble anmeldt i Oslo politidistrikt i 2. halvår Oslo politidistrikt har gjennomført analyser av voldskriminaliteten med jevne mellomrom siden I begynnelsen ble undersøkelsene gjennomført årlig. Senere har de blitt gjennomført med noen års mellomrom, pga. stor stabilitet i kriminalitetsbildet og fordi undersøkelsene er tidkrevende. Målet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om den anmeldte volden. Blant spørsmålene som stilles er: Hvor, når og hvordan skjer voldsutøvelsen? Hvem er ofrene og gjerningspersonene? Hva er relasjonen mellom dem? Hvilke situasjoner og konflikter utløser voldshandlingene? Kunnskap om disse spørsmålene kan bidra til å gjøre politiet og det øvrige samfunn i bedre stand til å forebygge vold. Rapporten omhandler den volden som blir anmeldt til politiet. En del vold skjer også i det skjulte og blir aldri anmeldt til politiet. Det er grunn til å anta et visst omfang av mørketall når det gjelder denne typen av kriminalitet. Det foreligger enkelte studier av voldens omfang uavhengig av hvorvidt den blir anmeldt til politiet eller ikke. Politiets tall vil bli sett opp mot disse studiene for å forsøke å gi et mer helhetlig bilde av voldens omfang og karakter. Metode Analysen i denne rapporten er avgrenset til anmeldelser for fysisk vold kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred, eller under de nye bestemmelsene i straffeloven om mishandling i familieforhold (innført 2006). Liv, legeme, helbred dekker følgende lovbruddskategorier/statistikkgrupper: 228 legemsfornærmelse, 229 legemsbeskadigelse, 231 grove legemsbeskadigelse, 233 drap og forsøk på drap (jfr. 49), 237 uaktsom legemsbeskadigelse, 239 uaktsomt drap, samt 242 å hensette i hjelpeløs tilstand. Under de nye bestemmelsene om mishandling i familieforhold er det to lovbruddskategorier/statistikkgrupper som gjelder fysisk vold: 219 mishandling i familieforhold med legemskrenkelse og 219 mishandling i familieforhold med grov legemskrenkelse. Det har vært en gradvis overgang til å registrere visse kategorier av vold i familieforhold på disse bestemmelsene. Disse ville tidligere ha blitt registrert under de ulike lovbruddskategoriene under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred. 7

8 I kriminalstatistikken dekker kriminalitetstypen vold også hovedstatistikkgruppen personlig frihet, som inkluderer ulike typer av trusler. Dette er ikke tatt med i undersøkelsen, slik at denne dermed er avgrenset til fysisk vold. Datagrunnlaget i rapporten er anmeldelser registrert i 2. halvår 2009 for fysisk vold kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred, eller under de nye bestemmelsene i straffeloven om mishandling i familieforhold. Uttrekket er avgrenset til anmeldelser som har Oslo politidistrikt som gjerningssted. Alle anmeldelsene med tilhørende avhør og rapporter har blitt lest for å få et innblikk i sakenes egenart. Det er underveis i rapporten enkelte små avvik i antall anmeldelser som omhandles i de ulike tabellene. Dette skyldes at det mangler opplysninger på enkelte variabler. I analysen foretas sammenlikninger med data fra tidligere voldsundersøkelser gjennomført ved Oslo politidistrikt. Disse dekker henholdsvis 1998, 1999, 2. halvår 2000, 1. halvår 2002 og Sammenlikningsgrunnlaget som benyttes er anmeldelsestallene som forelå ved utgangen av de gjeldende periodene. Anmeldelsene er systematisert ut fra kriterier som kjennetegner: Den kriminelle situasjonen: Lovbruddskategori, gjerningssted, gjerningstidspunkt, arena for volden, bruk av våpen. Aktørene i situasjonen: Fornærmedes og gjerningspersonens kjønn, alder og landbakgrunn, relasjonen mellom partene, yrkessammenheng, ruspåvirkning, psykisk ubalanse og kontakt med helsevesenet. Betegnelsen gjerningsperson i denne rapporten innebærer ikke at personen er formelt siktet, tiltalt eller dømt. Undersøkelsen tar primært sikte på å gi et bilde av aktørene slik de framtrer i politidistriktets anmeldelser og avhør. Data fra Levekårsundersøkelsene i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) trekkes inn for å belyse mørketallssituasjonen. Her er et representativt utvalg av den voksne befolkningen spurt om deres faktiske voldsutsatthet. SSB har foretatt slike studier jevnlig siden

9 Omfanget av vold Rapporten omhandler anmeldelser fra 2. halvår 2009 og var ferdig skrevet i desember Siden publisering ble besluttet lagt til februar 2011 har vi valgt å oppdatere enkelte tabeller med tall for Statistikken kommenteres likevel i det følgende med utgangspunkt i 2009 siden dette er årgangen som undersøkelsen representerer. 1 Det ble registrert 2479 anmeldelser for fysisk vold etter straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred ved Oslo politidistrikt i Tabellen nedenfor viser anmeldelsene for liv, legeme, helbred i perioden fordelt på lovbruddskategori (andel): Tabell 1. Antall anmeldelser for fysisk vold (liv, legeme, helbred) ved Oslo politidistrikt i perioden , fordelt etter type lovbrudd. Prosent. 2 Jus 63 per 1. januar påfølgende år Legemsfornærmelse 228, 1.ledd 58,7 62,5 64,6 64,3 64,6 63,2 63,2 61,4 62,2 61,8 64,2 Legemsfornærmelse m/skadefølge 228, 2.ledd 8,5 6,9 7,1 8,9 9,3 9,3 9,0 8,4 7,0 7,0 5,1 Legemskrenkelse utført av politi 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,1 0,0 0,4 0,5 Legemsbeskadigelse ,5 22,5 21,6 21,0 20,8 21,4 21,5 25,1 24,0 24,5 24,3 Legemsbeskadigelse m/kniv 229 5,3 5,0 3,9 3,2 2,1 2,8 3,1 2,9 4,2 3,4 3,7 Legemsbeskadigelse m/skytevåpen 229 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 Grov legemsbeskadigelse 231 0,4 0,4 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Legemsbeskadigelse m/døden tilfølge 229 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 Forsøk drap 233, jfr. 49 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 Drap 233 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 Uaktsom legemsbeskadigelse 237 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8 0,4 Uaktsomt drap 239 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 Hensette i hjelpeløs tilstand 242 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Liv, legeme, helbred, diverse 0,7 0,7 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,0 0,3 0,3 0,3 Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Fordelingen på lovbruddskategori innenfor liv, legeme, helbred er svært stabil over tid. Legemsfornærmelser (strl. 228, 1. ledd) utgjorde 61,8 % av anmeldelsene for liv, legeme, helbred registrert i 2009, mens legemsfornærmelser med skadefølge (strl. 228, 2. ledd) utgjorde 7,0 %. Legemsbeskadigelser (strl. 229) utgjorde totalt 28,1 % i 2009 (tallet inkluderer tilfellene med bruk av kniv, våpen og med døden til følge). Går man tilbake ti år i tid var andelen relativt lik. Det er således stabilitet som peker seg ut når man ser på fordelingen på lovbruddskategori. 1 For kommentarer knyttet til tallene for 2010 vises det til årsrapporten til Oslo politidistrikt som foreligger på politidistriktets nettsider. 2 Tallene er ikke korrigert for etterslep i registreringer og viser det antall anmeldelser som var registrert ved utgangen av det enkelte år. 9

10 I tillegg kommer anmeldelser som er kodet som mishandling i familieforhold. Disse kodene ble, som nevnt i metodedelen, innført fra og med Utviklingen i antall anmeldelser på disse kodene er vist i neste tabell: Tabell 2. Antall anmeldelser for fysisk vold (mishandling i familieforhold) ved Oslo politidistrikt i perioden , fordelt etter type lovbrudd. Prosent. 3 Jus 63 per 1. januar påfølgende år Mishandling i familieforhold med legemskrenkelse Mishandling i familieforhold med grov legemskrenkelse Anmeldelser som kodes under mishandling i familieforhold ville tidligere (dvs. før 2006) ha blitt kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred. Økningen i anmeldelser som er kodet på disse statistikkgruppene, som vist i tabell 2, skyldes en gradvis overgang til å kode disse forholdene under de nye lovbestemmelsene. Antallet anmeldelser for fysisk vold har ligget noe høyere i siste halvdel av 2000-tallet, sammenliknet med tidligere år. Det høyeste antallet i løpet av denne tiårsperioden ble registrert i Figur 1. Registrerte anmeldelser for fysisk vold ved Oslo politidistrikt i perioden Antall anmeldelser Familieforhold (legemskrenkelse) Vold (Liv,legeme,helbred) Den neste figuren viser utviklingen når det gjelder legemsbeskadigelser som er utført med henholdsvis kniv og skytevåpen. Tallene for legemsbeskadigelse med kniv varierer noe fra år til år. Det ble registrert 85 anmeldelser for dette i 2009, mot 115 året før. Når det gjelder legemsbeskadigelser med skytevåpen har dette ligget lavt i antall i hele perioden. Det høyeste antallet som ble registrert i den siste tiårsperioden var 9 anmeldelser (2008). 3 Tallene er ikke korrigert for etterslep i registreringer og viser det antall anmeldelser som var registrert ved utgangen av det enkelte år. 10

11 Figur 2. Registrerte anmeldelser for legemsbeskadigelser med kniv og skytevåpen ved Oslo politidistrikt i perioden Legemsbeskadigelse m. kniv Legemsbeskadigelse skytevåpen Lineær (Legemsbeskadigelse m. kniv) Neste figur viser utviklingen når det gjelder drap og drapsforsøk. Endringer fra et år til et annet kan gi utslag rent prosentvis, men i absolutte tall er tallene ganske stabile. Antall drap har i de siste ti årene variert mellom 5 (2000) og 12 (2002). Antall drapsforsøk har i denne perioden variert mellom 16 (2007) og 27 (2005). Figur 3. Registrerte anmeldelser for drap og drapsforsøk ved Oslo politidistrikt i perioden Antall anmeldelser Forsøk drap Drap Det er interessant å se politiets tall opp mot tall fra Levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Den forrige levekårsundersøkelsen er fra Da oppga 5,5 % av befolkningen over 16 år at de hadde blitt utsatt for vold eller trusler i løpet av det siste året. 11

12 Andelen som sier seg utsatt for vold og trusler har vært noenlunde stabil i levekårsundersøkelser gjennomført i perioden Andelen har i hele perioden ligget rundt fem prosent av den voksne befolkningen. Tabell 3. Selvrapportert utsatthet for vold og trusler i den voksne befolkningen i Norge. Levekårsundersøkelser Prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Levekårsundersøkelse (SSB) Ofre for vold og trusler. % av befolkningen 16 år og eldre 5,4 5,5 5,0 5,1 5,5 Sett i forhold til befolkningsstørrelsen er det Oslo og Finnmark som har den høyeste voldsraten. Figur 4. Anmeldt voldskriminalitet, etter gjerningsfylke Per innbyggere. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er mange som arbeider, studerer og oppholder seg i Oslo, men som bor utenfor kommunens grenser. Dette er nok med på å påvirke raten for Oslos vedkommende. Oslo har et stort tilbud innenfor uteliv og underholdning og innbyggere fra den omkringliggende regionen benytter seg også av dette. Andelen av selvrapporterte tilfeller av vold som enten har blitt anmeldt eller som politiet har blitt kjent med på en annen måte har økt noe gjennom de siste levekårsundersøkelsene. I Levekårsundersøkelsen fra 2007 var 18 prosent av de selvrapporterte tilfellene av fysisk vold anmeldt. Dette indikerer at mørketallene er store. 12

13 Figur 5. Tilfeller av vold og trusler (selvrapportering) etter type og politiets kjennskap. Levekårsundersøkelser Prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). 13

14 Voldens handlinger Hvor skjer volden? Etter endringen av stasjonsgrensene i 2002 er det Grønland stasjonskrets som har flest registrerte voldsanmeldelser. I 2009 ble det registrert 1077 anmeldelser for fysisk vold i Grønland stasjonskrets. Dette utgjorde 38,9 % av det totale antall voldsanmeldelser i Oslo. Deretter fulgte Sentrum stasjonskrets med 626 anmeldelser, noe som utgjorde 22,6 % av totalen. Antallet registrert i stasjonskretsene Stovner, Majorstua og Manglerud var noe lavere. Noen få saker var registrert på Havna (relatert til båttrafikk), mens enkeltstående saker ikke er registrert med en gjerningsadresse og plassert i kategorien Oslo diverse. Tabell 4. Antall anmeldelser for fysisk vold (liv, legeme, helbred og mishandling i familieforhold) ved Oslo politidistrikt i perioden , fordelt på stasjonskrets. Absolutte tall. 4 Stasjonskrets Sentrum Grønland Majorstua Manglerud Stovner Havna Oslo diverse Volden skjer i ulike sosiale situasjoner og på mange ulike arenaer. Det vanligste gjerningsstedet i de registrerte voldsanmeldelsene er bopel. Dette har vært tilfelle i alle voldsundersøkelsene som er gjort ved Oslo politidistrikt. Slik er det også i anmeldelsene fra 2. halvår Andelen var faktisk noe høyere enn for de foregående undersøkelsene. Det var 34,4 % av voldsanmeldelsene fra 2. halvår 2009 som hadde bopel som gjerningssted. Bopel er arena for en stor del av volden som utøves i nære relasjoner som familie, parforhold og mellom venner. Det er også en del krangler mellom naboer som resulterer i anmeldelser for vold. Etter bopel er det utearenaer som offentlig sted og restaurant/utested som er de hyppigst angitte gjerningsstedene for vold. Samlet sett hadde 26,7 % av anmeldelsene offentlig sted som gjerningssted. 5 Hvis vi splitter opp denne andelen i to deler var det omtrent like mye av volden på offentlig sted som skjedde i henholdsvis sentrum og utenfor sentrum. Andelen av det totale antall 4 Nye sonegrenser ble innført i Dette medførte en forskyvning av saker mellom Sentrum og Grønland krets, med betydelig økning i Grønland krets. 5 Offentlig sted inkluderer alle forhold som skjer på gate, park, plass, torg, fortau osv. 14

15 anmeldelser for vold i perioden som skjedde på offentlig sted i sentrum var 12,8 %, mens andelen på offentlig sted utenfor sentrum var 13,9 %. Andelen som skjedde på offentlig sted utenfor sentrum gikk noe ned sammenliknet med forrige undersøkelse, mens andelen på offentlig sted i sentrum var stabil. Figur 6. Avgrensningen av sentrum I denne og tidligere undersøkelser har vi funnet det hensiktsmessig å definere sentrum avvikende i forhold til både politistasjonskretser og kommunens bydelsinndeling. Avgrensningen er vist i kartet i figur 6. Andelen som skjedde på restaurant/utested var på 13,1 % i anmeldelsene fra 2. halvår Dette var en liten nedgang sammenliknet med i forrige undersøkelse da andelen lå på 15,5 %. Tabell 5. Fysisk vold anmeldt i Oslo politidistrikt, fordelt på gjerningssted. Voldsundersøkelser Prosent halvår halvår halvår halvår 2009 Bopel 28,5 29,3 30,2 27,3 29,2 27,0 34,4 Restaurant/utested 17,4 16,5 14,8 15,4 14,5 15,5 13,1 Offentlig sted utenfor sentrum 15,1 15,5 15,8 17,4 19,4 15,3 13,9 Offentlig sted i sentrum 13,2 12,5 13,2 12,6 11,1 13,0 12,8 Trafikk 5,2 5,1 5,5 4,3 3,3 2,6 3,1 Offentlig kommunikasjon 4,6 5,8 5,9 6,0 4,4 6,9 4,2 Skole 2,2 2,2 1,9 2,8 2,4 2,9 2,7 Taxi/taxikø 4,1 2,7 2,6 3,2 3,3 2,9 3,2 Båt 1,4 1,5 1,5 1,0 1,7 1,5 1,4 Butikk/senter 4,7 4,6 4,3 5,6 6,1 5,3 5,6 Omsorgssektor 1,0 1,3 1,1 0,8 0,7 1,7 1,0 Arbeidssted 1,4 1,9 1,6 1,2 1,3 1,8 1,2 Annet 1,2 1,1 1,8 2,3 2,7 3,6 3,6 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Denne kategorien inkluderer forhold som skjer på eller i tilknytning til restaurant, herunder uteservering og røykesone. 15

16 Noe av økningen som skjer på bopel kan forklares med at statistikkgrupper som dekker mishandling i familieforhold er inkludert i årets undersøkelse, mens disse ikke var inkludert i undersøkelsen fra I forhold til sammenlikning med tidligere voldsundersøkelser vil dette derimot ikke være av betydning siden disse statistikkgruppene ble innført i Anmeldelser som kodes som mishandling i familieforhold ble før disse lovbruddskategoriene ble opprettet kodet under straffelovens kapittel om liv, legeme, helbred (jfr. metodedelen). Voldens arena varierer mye avhengig av om den skjer i sentrum eller utenfor sentrum. Sentrumsvolden skjedde i stor grad på offentlig sted eller i tilknytning til uteliv. Hele 44,1 % av anmeldelsene her ble registrert med offentlig sted som gjerningssted, mens restaurant/utested utgjorde 27,7 %. Utenfor sentrum skjedde hele 47,2 % av anmeldelsene på eller i tilknytning til bopel. Videre hadde 19,6 % av anmeldelsene offentlig sted som gjerningssted, mens restaurant/utested utgjorde 7,1 %. Tabell 6. Fysisk vold anmeldt i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted i henholdsvis sentrum og utenfor sentrum, 2. halvår Absolutte tall og prosent. 2. halvår 2009 Totalt Sentrum Utenfor sentrum Totalt Sentrum Utenfor sentrum Bopel ,4 3,0 47,2 Restaurant/utested ,1 27,7 7,1 Offentlig sted utenfor sentrum ,9 0,0 19,6 Offentlig sted i sentrum ,8 44,1 0,0 Trafikk ,1 2,7 3,2 Offentlig kommunikasjon ,2 8,4 2,4 Skole ,7 0,0 3,7 Taxi/taxikø ,2 3,7 3,0 Båt ,4 0,0 1,9 Butikk/senter ,6 7,2 5,0 Omsorgssektor ,0 0,5 1,2 Arbeidssted ,2 0,5 1,4 Diverse ,6 2,2 4,2 Totalt ,0 100,0 100,0 Volden fordeler seg ulikt på gjerningssted avhengig av fornærmedes kjønn. Bopel ble registrert som gjerningssted i hele 61,2 % av den anmeldte volden mot kvinner i 2. halvår For menn var andelen som skjedde på eller i tilknytning til bopel nede i 17,5 %. Dette reflekterer at kvinner i større grad enn menn rammes av hjemmevold. 16

17 Andelen av de kvinnelige ofrene som er utsatt for vold på bopel har økt sammenliknet med forrige voldsundersøkelse. Noe av dette kan forklares med at de nye lovbruddskategoriene for mishandling i familieforhold er inkludert i årets undersøkelse. Den anmeldte volden med en mann som offer skjer i større grad på utearenaer som offentlig sted og restaurant/utested. Slår man sammen disse kategoriene skjedde 50,3 % av den registrerte volden med en mann som offer på en av disse arenaene. Den tilsvarende andelen for kvinner var 23,0 %. Figur 7. Anmeldt fysisk vold mot kvinner og menn i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted. 2. halvår Prosent. Menn Kvinner Taxi/taxikø 4,0 % Omsorgssektor 0,6 % Butikk/senter 7,5 % Båt 1,4 % Arbeidssted 1,4 % Diverse 4,9 % Bopel 17,5 % Skole 2,1 % Offentlig kommunkasjon 2,4 % Traf ikk 1,5 % Taxi/taxikø 2,1 % Båt 1,3 % Butikk/senter 2,6 % Omsorgssektor 1,7 % Arbeidssted 0,7 % Diverse 1,5 % Skole 3,0 % Offentlig kommunikasjon 5,3 % Traf ikk 4,1 % Offentlig sted i sentrum 17,1 % Offentlig sted utenfor sentrum 17,3 % Restaurant 15,9 % Offentlig sted i sentrum 6,0 % Offentlig sted utenfor sentrum 8,4 % Restaurant 8,6 % Bopel 61,2 % I neste tabell vises utviklingen på gjerningssted for anmeldt fysisk vold mot kvinner. Det er et ganske stabilt mønster over tid. Bopel har vært det dominerende gjerningsstedet for vold mot kvinner i alle voldsundersøkelser. Tabell 7. Anmeldt fysisk vold mot kvinner i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted. Voldsundersøkelser Prosent. Kvinner halvår halvår halvår halvår 2009 Bopel 56,5 54,8 58,4 45,1 56,7 50,9 61,2 Restaurant/utested 7,5 7,8 7,7 10,6 8,9 9,6 8,6 Offentlig sted 12,1 12,3 11,8 15,7 14,4 13,1 8,4 utenfor sentrum Offentlig sted 6,5 8,7 6,6 9,3 4,8 6,2 6,0 i Sentrum Trafikk 1,7 2,4 2,8 2,3 1,4 1,3 1,5 Offentlig 3,2 4,7 3,3 6,4 3,4 4,7 2,4 kommunikasjon Skole 2,2 1,3 0,9 2,3 1,2 2,0 2,1 Taxi/taxikø 2,2 0,8 1,3 1,1 1,5 0,7 2,1 Båt 0,7 1,2 0,2 0,0 0,9 1,3 1,3 Butikk/senter 3,5 2,4 2,4 4,0 2,6 4,0 2,6 Omsorgssektor 2,2 1,9 1,5 0,6 0,9 3,1 1,7 Arbeidssted 1,1 0,6 2,0 1,1 1,3 0,7 0,7 Diverse 0,7 1,0 1,1 1,5 1,8 2,4 1,5 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N=

18 Når det gjelder menn er det en lavere andel av volden med gjerningssted bopel. Det er også for menn et stabilt mønster når det gjelder utvikling i gjerningssted. Tabell 8. Anmeldt fysisk vold mot menn i Oslo politidistrikt, fordelt på gjerningssted. Voldsundersøkelser Prosent. Menn halvår halvår halvår halvår 2009 Bopel 13,8 14,6 15,5 16,3 12,9 14,8 17,5 Restaurant/utested 21,3 21,5 18,7 18,3 17,8 18,7 15,9 Offentlig sted 15,7 17,3 17,5 18,5 22,4 15,9 17,3 utenfor sentrum Offentlig sted 15,8 14,7 16,8 14,6 14,7 16,5 17,1 i sentrum Trafikk 6,6 6,6 6,8 5,6 4,5 3,3 4,1 Offentlig kommunikasjon 5,0 6,5 7,3 5,8 5,0 8,1 5,3 Skole 2,1 2,7 2,2 3,1 3,1 3,2 3,0 Taxi/taxikø 4,8 3,8 3,3 4,5 4,4 4,1 4,0 Båt 1,7 1,6 2,2 1,6 2,1 1,6 1,4 Butikk/senter 5,0 5,9 5,4 6,6 8,1 6,1 7,5 Omsorgssektor 0,4 0,9 0,7 0,9 0,5 0,5 0,6 Arbeidssted 1,5 2,7 1,4 1,3 1,3 2,4 1,4 Diverse 2,1 1,2 2,1 2,8 3,2 4,7 4,9 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 N= Profilen på gjerningssted varierer en god del mellom stasjonskretsene. I Sentrum politistasjonskrets skjedde hele 39,2 % av volden på offentlig sted og 29,8 % på eller i tilknytning til restaurant/utested. I Grønland politistasjonskrets skjedde 31,5 % på offentlig sted. Bopel var det vanligste gjerningsstedet for de tre øvrige stasjonskretsene. Andelene var: Stovner (60,4 %), Manglerud (58,8 %) og Majorstua (41,0 %). Profilen til Manglerud og Stovner preges av at de i stor grad består av boligområder, mens Grønland, Majorstua og Sentrum kombinerer boligområder med utelivsområder. 18

19 Figur 8. Anmeldt fysisk vold i Oslo politidistrikt fordelt på gjerningssted, etter politistasjonskrets. 2. halvår Prosent. Sentrum politistasjon, 2. halvår 2009, N=312 Tax i/t axik ø 5,1 % Skole 1,0 % Offentlig kommunikasjon 1,9 % Butikk/senter 4,8 % Omsorgssektor 1,0 % Diverse 1,6 % Arbeidssted 0,3 % Bopel 12,2 % Manglerud politistasjon, 2. halvår 2009, N=170 Traf ikk 3,2 % Offentlig sted i sentrum 32,1 % Of fentlig sted utenf or sentrum 7,1 % Restaurant/utested 29,8 % Skole 8,2 % Of fentlig kommunikasjon 1,2 % Butikk/senter 2,9 % Taxi/taxikø 0,6 % Omso rg ssektor 1,2 % Arbeidssted 0,6 % Diverse 3,5 % Grønland politistasjon, 2. halvår 2009, N=521 Traf ik k 6,5 % Bopel 58,8 % Butikk/senter 7,9 % Tax i/t axik ø 2,7 % Skole 1,5 % Omsorgssektor 0,6 % Arbeidssted 1,2 % Diverse 4,0 % Bopel 27,8 % Off entlig sted utenfor sentrum 15,3 % Restaurant/utested 1,2 % Stovner politistasjon, 2. halvår 2009, N=225 Offentlig kommunikasjon 8,1 % Trafikk 1,5 % Off entlig sted i sentrum 15,0 % Off entlig sted utenfor sentrum 16,5 % Restaurant/utested 13,2 % Butikk/senter Taxi/taxikø 1,8 % 2,2 % Skole 3,1 % Of fentlig kommunikasjon 2,7 % Omso rg ssektor 1,8 % Arbeidssted 2,7 % Diverse 6,2 % Tax i/t axik ø 6,3 % Skole 3,5 % Majorstua politistasjon, 2. halvår 2009, N=144 Omso rg ssektor 1,4 % Butikk/senter 9,0 % Arbeidssted 1,4 % Diverse 2,8 % Bopel 41,0 % Traf ik k 3,6 % Offentlig sted utenfor sentrum 14,2 % Restaurant/utested 1,3 % Bopel 60,4 % Offentlig kommunkasjon 1,4 % Traf ikk 4,2 % Offentlig sted utenfor sentrum 18,8 % Restaurant/utested 10,4 % Den største geografiske konsentrasjonen av gjerningssted finner vi i områdene rundt Oslo S og nedre del av Karl Johans gate. Området kjennetegnes av stor publikumsgjennomstrømning, flere sentrale trafikknutepunkt og stor tetthet av utesteder og andre underholdningstilbud. Mye av volden er utelivsrelatert eller knyttet til åpne rusmiljøer. 19

20 Når skjer volden? Den registrerte volden skjer gjennom hele døgnet på alle ukedager. Frekvensen er likevel klart høyere i helgene, sent om kvelden og på nattestid. Hele 43,6 % av volden i 2. halvår 2009 skjedde på lørdag og søndag (553 anmeldelser). Tilsvarende andel i voldsundersøkelsen fra 2. halvår 2006 var 46,6 % (584 anmeldelser), mens den lå på 38,0 % i undersøkelsen fra Volden som utøves natt til lørdag og søndag i tidsrommet utgjorde til sammen 26,8 % (340 anmeldelser) av det totale antall voldsanmeldelser. Den tilsvarende andelen i voldsundersøkelsen fra 2. halvår 2006 var 28,5 % (357 anmeldelser). I tabellen nedenfor er anmeldelsene fordelt på intervaller på tre timer. Tabell 9. Anmeldelser for fysisk vold i Oslo politidistrikt i 2. halvår 2009, fordelt på tidspunkt/ukedag. 7 Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sum Prosent , , , , , , , ,5 Sum ,0 Prosent 11,4 9,7 9,5 11,2 14,6 21,7 21,9 100,0 Dersom man kun ser på voldsanmeldelsene som har gjerningssted i sentrum av byen lå andelen som skjedde lørdag og søndag på hele 55,5 % (219 anmeldelser). Dette var lavere enn i voldsundersøkelsen fra 2. halvår 2006, da andelen lå på 61,2 % (251 anmeldelser). Volden som ble utøvd natt til lørdag og natt til søndag i tidsrommet utgjorde til sammen 45,2 % (178 anmeldelser). Dette var også lavere enn i forrige voldsundersøkelsen da andelen lå på 52,4 % (215 anmeldelser). 7 Det er i alt 121 fornærmede som ikke har oppgitt tidspunkt for lovbruddet. Disse er ikke tatt med i tabellen. De aller fleste av disse tilfellene er vold i familierelasjoner. I enkelte anmeldelser er forklaringen på manglende tidsangivelse at volden skjer over tid. I andre tilfeller kan det skyldes at hendelsen har skjedd noe tilbake i tid og at det derfor kan være vanskelig å tidfeste hendelsen. 20

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

ISBN 978-82-8228-012-9

ISBN 978-82-8228-012-9 1 ISBN 978-82-8228-012-9 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet ved Oslo politidistrikts strategiske stab og omhandler alle voldtekter registrert ved politidistriktet 2010. Den er utformet for å danne

Detaljer

Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad. Vold og trusler i finansnæringen

Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad. Vold og trusler i finansnæringen Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad Vold og trusler i finansnæringen Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad Vold og trusler i finansnæringen Fafo-rapport 2012:54 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-948-8 (papirutgave)

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen. Levekår blant innsatte

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen. Levekår blant innsatte Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen Levekår blant innsatte Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen Levekår blant innsatte Fafo-rapport 429 Fafo 2004 ISBN 82-7422-422-1 ISSN 0801-6143 Omslag:

Detaljer

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov Rapport Politiet mot 2020 Bemannings- og kompetansebehov i politiet FORORD Publikums krav om et mer tilgjengelig og effektivt politi faller sammen med politiets egen beskrivelse av behovet for å styrke

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole

Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole SVEIN MOSSIGE & KARI STEFANSEN (RED.) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005 ISBN 978-82-78-94277-2 ISSN 0808-5013 En longitudinell studie Sten-Erik Clausen Lars B. Kristofersen 3/2008 Rapport nr 3/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Thomas Haaland Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 NOTAT 2006:107 Tittel: Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Forfatter: Thomas Haaland NIBR-notat: 2006:107 ISSN: 0809-6929

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Et marginalt problem?

Et marginalt problem? Et marginalt problem? Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet. Oxford Research i samarbeid med stipendiat Sigmund Book Mohn. Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses

Kriminalitet og rettsvesen 2009. Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene. 110 Statistiske analyser Statistical Analyses 110 Statistiske analyser Statistical Analyses Kriminalitet og rettsvesen 2009 Lotte Rustad Thorsen, Stian Lid og Reid J. Stene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer