SaLTo handlingsprogram Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo"

Transkript

1 SaLTo handlingsprogram Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

2 Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering, styring og koordinering Side 6 KAPITTEL 3 Mål og målgruppe Side 8 KAPITTEL 4 Strategier og innsatsområder Side 10 KAPITTEL 5 Tiltak fordelt på de seks innsatsområdene

3 Handlingsprogram SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Gjennom modellen blir ressursene i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet samordnet. SaLTo-modellen er blant annet forankret i bystyremelding 2/2010: Ung i Oslo, Kommuneplan 2008: Oslo mot 2025, bystyremelding nr. 2/2007: Trygg By kriminalitetsforebygging i Oslo, byrådssak 1012/2006: Etablering av SLT-modellen og politiets virksomhetsplaner. Handlingsprogrammet er et viktig grunnlag for utarbeiding av lokale tverretatlige planer. Handlingsprogrammet rulleres årlig. Handlingsprogram ble tatt til etterretning i Politirådet Handlingsprogrammet er et dokument som angir retning på SaLTo-arbeidet, der alle overordnede tiltak er samlet under ett. Det er nedfelt 42 tiltak i Handlingsprogram , hvor av seks er nye. Tiltakene i programmet er knyttet til SaLTos hovedmål, strategier og innsatsområder. De er tverrsektorielle, byomfattende eller regionale og er fordelt under innsatsområdene. Noen av tiltakene kan plasseres under flere innsatsområder, men hovedmålet er styrende for hvor det er plassert. En del tiltak er felles for aktørene i modellen, andre er med i programmet som forslag til gode modeller og tiltak for interesserte aktører. SaLTo-modellens hovedoppgaver er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminaliteten og rusmisbruk blant unge, bidra til at diverse tiltak innenfor ulike sektorer settes inn, initiere nye tiltak, samordne og koordinere virksomheten samt bidra til kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon. Stian Berger Røsland byrådsleder Hans Sverre Sjøvold politimester SaLTo HANDLINGSPROGRAM

4 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Statistikken viser en nedgang i antallet barn og unge, under og over 18 år, som ble anmeldt i perioden Dette til tross for betydelig vekst i barne- og ungdomsbefolkningen og en økning i den registrerte kriminaliteten. Følgende utviklingstendenser er registrert i Oslo 1 Antallet anmeldte lovbrudd i Oslo har økt med ca. 10 % i perioden Antallet unge under 18 år siktet/mistenkt for lovbrudd gikk ned med ca. 25 % i perioden Barn og unge under 18 år utgjorde 5,2 % av de registrerte, straffbare forholdene med kjent gjerningsperson i 2012 I 2012 ble 1237 barn og unge under 18 år anmeldt for 2252 straffbare forhold 113 unge under 18 år ble registrert som gjengangere i 2012, dvs med fire eller flere forhold Ca. 70% av gjengangerne har ikke-norsk landbakgrunn, dvs de selv eller foreldrene har innvandret Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge viser flere positive utviklingstrekk. Likevel ble 4323 unge i alderen år anmeldt for lovbrudd i Lovbrudd og kriminelle karrierer må forebygges og stoppes likeså kriminelle nettverk. Dette er SaLTos hovedutfordring, som må ses i lys av overordnede utfordringer knyttet til: Befolkningsvekst, innflytting og mobilitet Integrering marginalisering Levekår, sosial arv og oppvekst Mangelfull utdanning arbeidsledighet Psykiske lidelser, rus og kriminalitet Motivasjon/frivillighet tvang/straff Overgangsfasene år og år 1: Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo, Oslo politidistrikt/oslo kommune, SaLTo HANDLINGSPROGRAM

5 Antall unge lovbrytere under 18 år i Oslo i perioden , fordelt på kjønn nedgang i kriminaliteten også i 2013: Antall unge under 18 år som ble mistenkt/siktet gikk ned med 11 % fra 2012 til % Nedgang: Antallet unge under 18 år siktet/mistenkt for lovbrudd gikk ned med ca. 33 % i perioden , dvs. siden SaLTo ble etablert SaLTo HANDLINGSPROGRAM

6 SaLTo organisering, styring og koordinering SaLTo-modellen er en desentralisert modell hvor Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedaktører. Det er en SaLTo-koordinator i hver av de 15 bydelene og et SaLTo-team i Utdanningsetaten. Den byomfattende koordineringen er lagt til SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten. Politirådet og lokale/regionale styringsgrupper står for den tverrsektorielle styringen. Politirådet Politirådet i Oslo er styringsgruppe for SaLTo. Politirådet ledes av byrådslederen med politimesteren som nestleder. Politirådet består for øvrig av byråd for helse og sosiale tjenester, byråd for miljø og samferdsel, byråd for kultur og næring, byrådssekretær ved byrådslederens kontor, visepolitimestre og kommunikasjonssjef i politiet og representanter for kommunens administrative toppledelse i byrådsavdelingene. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester er sekretariat for Politirådet. Mer informasjon om Politirådet finnes på Lokale styringsgrupper Det er etablert styringsgrupper i bydelene. Bydelsdirektørene leder styringsgruppene, som blant annet består av de lokale politistasjonssjefene og områdedirektørene i Utdanningsetaten, jf byrådssak 1012/2006. Det er etablert en regional styringsgruppe for Oslo indre øst og Oslo sentrum. SaLTo-sekretariatet SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten står for den byomfattende koordineringen. Det rapporteres til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og Politirådet. SaLTo-koordinatorer SaLTo-koordinatorene i bydelene har ansvar for den lokale koordineringen. Koordinatorene er sekretærer for de lokale styringsgruppene. Det er i 2013 etablert et eget SaLTo-team i Utdanningsetaten. Regionalt samarbeid Politistasjonene er sentrale i det regionale samarbeidet. I 2010 ble det etablert fire oppfølgingsteam for unge gjengangere. Alle de fem politistasjone har nå en leder for oppfølgingsteamet og en fagkonsulent, barnevern, som alle er ansatt i Barneog familieetaten 2. Planer og rapporter sentralt og lokalt Handlingsprogram skal ligge til grunn for lokale og regionale SaLTo-planer. I handlingsprogrammet konkretiseres mål og strategier gjennom prioriterte innsatsområder, byomfattende og regionale tiltak. Det rapporteres til Politirådet og styringsgruppene. 2: Konfliktrådet vil overta ansvaret for oppfølgingsteamene i løpet av SaLTo HANDLINGSPROGRAM

7 -modellen Statlige samarbeidspartnere Kommunale samabeidspartnere Velferdsetaten Utdanningsetaten Barne- og familieetaten m. fl. Politirådet Styringsgruppe for SaLTo-modellen byrådsleder, politimester, byråder, visepolitimestre, kommunaldirektører, med flere. Oslo politidistrikt Politistasjoner: Stovner Sentrum Grønland Majorstua Manglerud Bydeler: Alna Bjerke Ullern Grorud Sagene Frogner Stovner Østensjø Nordstrand Gamle Oslo Vestre aker Nordre Aker Grünerløkka St.Hanshaugen Søndre Nordstrand Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sekretariat for Politirådet SaLTo-sekretariatet i Velferdsetaten Lokale og regionale styringsgrupper SaLTokoordinatorer 15 bydeler og Oslo sentrum og Utdanningsetaten med bydelsdirektører, politistasjonssjefer, områdedirektører fra utdanningsetaten med flere. Ledere for oppfølgingsteam fagkonsulenter barnevern SaLTo = Sammen Lager vi et Trygt Oslo. Samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om det kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge. Kartet gjenspeiler hvordan SaLTo-modellen fungerer, ikke de ordinære styringslinjer i stat og kommune. *Konfliktrådet vil overta ansvaret for oppfølgingsteam fra ved politistasjonene ansatt i Barne- og familieetaten Lokale og regionale arbeidsgrupper og nettverk stat, kommune, privat og frivillig Konfliktrådet i Oslo og Akershus Kriminalomsorgen region øst Helse Sør-Øst NAV KRÅD SaLTo HANDLINGSPROGRAM

8 Mål og målgruppe Det kriminalitetsforebyggende arbeidet spenner over mange sektorer i kommune, stat, frivillig og privat virksomhet. Arbeidet samordnes gjennom Politirådet, styringsgruppene, SaLTo-sekretariatet og SaLTokoordinatorene. Følgende visjon, hovedmål, målgruppe og nøkkeltall er satt opp for SaLTo i : VISJON: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler og et trygt oppvekstmiljø HOVEDMÅL: SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere barne- og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket blant barn og unge Målgruppe: Hovedmålgruppen for SaLTo er barn og unge i alderen år med hovedvekt på barn og unge under 18 år som vokser opp i utsatte miljøer med rus og kriminalitet. Det presiseres at forebyggende arbeid og tidlig inngripen før denne alder er viktig. Nøkkeltall for SaLTo SaLTo-samarbeidet skal bidra til å kartlegge, avdekke, forebygge og redusere barne- og ungdomskriminaliteten. Tallene i tabellen under er knyttet til den registrerte kriminaliteten og enkelte utvalgte bakgrunnsvariabler knyttet til SaLToarbeidet. Tallene på lovbrytere, gjengangere og ofre omfatter også unge som ikke er bosatt i Oslo, men som blir knyttet til lovbrudd som er begått i Oslo. Det vises for øvrig til mer informasjon om barne- og ungdomskriminaliteten under første kapittel i handlingsprogrammet. Nøkkeltall Antall unge under 18 år anmeldt for lovbrudd Antall unge 18 t.o.m. 22 år anmeldt for lovbrudd (1) Andel unge under 18 år av anmeldte forhold totalt (%) 8,4 7,3 7,4 5,5 5,4 5,2 Antall gjengangere under 18 år (2) Antall gjengangere 18 t.o.m. 22 år (3) Antall lovbrudd med unge under 18 år som fornærmet Antall lovbrudd med 18 år tom. 22 år som fornærmet (4) Antall anmeldelser totalt i Oslo Antall unge f.o.m. 12 år t.o.m. 23 år bosatt i Oslo KILDE: OSLO POLITIDISTRIKT (1) TALLENE FOR GJELDER ANTALL UNGE 18 T.O.M. 23 ÅR. (2) GJENGANGERE HER ER UNGDOM REGISTRERT MED FIRE ELLER FLERE STRAFFBARE FORHOLD. (3) GJENGANGERE HER ER UNGDOM MED FIRE ELLER FLERE STRAFFBARE FORHOLD 18 T.O.M. 22 ÅR (4) TALLENE FOR GJELDER ANTALL UNGE 18 T.O.M. 23 ÅR 6 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

9 5,2% Barn og unge under 18 år ble knyttet til 5,2 % av de registrerte, straffbare forholdene med kjent gjerningsperson i 2012 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

10 Strategier og innsatsområder OVERORDNEDE STRATEGIER: Utvikle et helhetlig kriminalitetsforebyggende arbeid Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer Videreutvikle et bredt spekter av tiltak innenfor og mellom ulike sektorer Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon ved oppvekst- og atferdsproblemer Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått lovbrudd Samordne støtte til barn og unge som er utsatt for kriminalitet Samordne forebyggende og behandlende tiltak på områdene kriminalitet, rus og psykisk helse Trekke unge, deres foresatte og frivillige organisasjoner aktivt med i forebyggende arbeid INNSATSOMRÅDER: 1. Sikre trygge og inkluderende skoler motvirke fravær og frafall 2. Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger 3. Forebygging, beredskap og oppfølging av konflikter, vold, seksuelle overgrep og hatkriminalitet 4. Forebygging mot utvalgte målgrupper og arenaer 5. Utvikle gode modeller for samarbeid utsatte unge år 6. Informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 8 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

11 56% i 56 % av lovbruddene blant unge under 18 år i sentrum i 2012 var den mistenkte ikke bosatt i Oslo SaLTo HANDLINGSPROGRAM

12 Tiltak fordelt på de seks innsatsområdene Det er i Handlingsprogram nedfelt 42 tiltak, hvor av seks er nye. Tiltakene er knyttet til SaLTos hovedmål, strategier og innsatsområder. De er tverrsektorielle, byomfattende eller regionale og fordelt under innsatsområdene. Noen av tiltakene kan plasseres under flere innsatsområder. Tiltakets hovedmål er styrende for hvor det er plassert. En del tiltak er «obligatoriske» og/ eller felles for kommunen og politiet. Andre tiltak er tilgjengelige for interesserte bydeler/politistasjoner eventuelt andre instanser. Noen tiltak er også nedfelt i dokumenter fra byrådet eller regjeringen, som for eksempel: Bystyremelding nr. 2/2007: Trygg By kriminalitetsforebygging i Oslo. Justis- og politidepartementet (2010): Felles trygghet og felles ansvar. Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet Hovedtyngden av de kriminalitetsforebyggende tiltakene finnes i de lokale SaLTo-planene, som vedtas av de lokale styringsgruppene. Handlingsprogram inneholder også kriminalitetsforebyggende tiltak som gjennomføres innenfor etatenes eller virksomhetenes ordinære arbeid. De er med i handlingsprogrammet fordi de er tverrsektorielle og viktige for helheten i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er også tatt med relevante kriminalitetsforebyggende tiltak under utvikling. Dette for å understreke utviklingsperspektivet i SaLTo-modellen. Det presiseres at alle tiltak i handlingsprogrammet iverksettes i linje innenfor kommunen, politiet og/eller andre samarbeidsinstanser. INNSATSOMRÅDE 1 Sikre trygge og inkluderende skoler motvirke fravær og frafall TILTAK 1: Trygt og inkluderende læringsmiljø motvirke mobbing, vold og krenkelser På etats- og skolenivå arbeides det med å oppnå et trygt og inkluderende læringsmiljø gjennom en rekke tiltak, kampanjer, prosjekter m.m. Skolemegling, PALS og De Utrolige Årene er eksempler på tiltak. Osloskolenes innsats mot mobbing skjer blant annet ved bruk av Olweus og Connect. Manifest mot mobbing Oslo skal bidra til å styrke innsatsen mot mobbing gjennom økt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving, konkret handling og tverretatlig samarbeid. Det er i tillegg en rekke eksempler å hente fra bydels- og skolenivå og samarbeid med organisasjoner. Ansvar for utføring: Oslo kommune Utdanningsetaten Forebygging av kriminalitet i Osloskolen fullføre og bestå Trygg læring HANDLINGSPLAN Utdanningsetaten i samarbeid med relevante etater, fagmiljøer og organisasjoner. Forankring i dokument: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. 10 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

13 TILTAK 2: Forebygge fravær og frafall Å hindre fravær og frafall og øke andelen som fullfører og består videregående opplæring er en hovedutfordring for Osloskolen. Tidlig innsats, tett oppfølging og samarbeid mellom Utdanningsetaten/skolene/oppfølgingstjenesten, bydelene, NAV, næringslivet og hjemmene skal sikre at færrest mulig faller fra. Det er høsten 2013 etablert en fokusgruppe med tema: Fravær, frafall, ledighet, marginalisering og kriminalitet. Fokusgruppen er forankret i Utdanningsetaten ved SaLTo-teamet. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skolene, bydeler, Oslo politidistrikt og NAV Oslo Forankring i dokumenter: Oslo kommune/nav Oslo (2013): Oslostandard for Samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring og Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. TILTAK 3: Rusforebyggende arbeid i skolen Unge og Rus er et obligatorisk, rusforebyggende program for 8-klassinger som gjennomføres årlig der også lærere og foreldre er målgruppe. Programmet kan også omfatte 9.klasse. «Kjentmann» er et tiltak for ansatte i Osloskolen som møter elever med rusproblemer i videregående skoler. Samarbeidet med Ut av tåka, hasjavvenningsprogram, videreutvikles. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten ved grunnskolene, Kompetansesenter rus Oslo, Velferdsetaten, bydeler og politistasjoner Forankring i dokumenter: Ungdommens bystyremøte, bystyrevedtak /sak 389 og Justisog beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet TILTAK 4: Forebyggende arbeid med psykisk helse i skolen Veilednings-/ og ressursmateriellet Psykisk helse i OSLOskolene gir retning og innhold i det forebyggende arbeidet. Det gir veiledning til praktisk og systematisk planlegging av skolens psykiske helsearbeid og samarbeid. Materiellet inneholder også en verktøykasse til bruk for lærere. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom barnevern- og helsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og skoler i fire bydeler. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skoler, bydeler m.fl Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. INNSATSOMRÅDE 2 Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger TILTAK 5: Tett oppfølging under og etter samfunnsstraffen SaLTo vil bidra til at kommunen, politiet og andre statlige instanser utvikler et tettere samarbeid med Oslo friomsorgskontor/kriminalomsorgen region øst om oppfølging av unge lovbrytere under og etter samfunnsstraffen. Oslo friomsorgskontor har i flere år deltatt i SaLTo-nettverket sentralt. Flere bydeler har signert samarbeidsavtaler med friomsorgen. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt, Oslo friomsorgskontor, NAV Oslo m.fl. TILTAK 6: Tett oppfølging under og etter soning i fengsel Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen har inngått en samarbeidsavtale med Oslo fengsel om samarbeid rundt innsatte under 23 år. SaLTo vil arbeide for at tilsvarende avtaler og samarbeid blir gjort byomfattende. Oslo fengsel etablerte i 2013 prosjektet Ung Ut, som er et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt. Det er tilsatt en tilbakeføringskoordinator i fengselet. Ansvar for utføring: Bydelene, Oslo Fengsel m.fl. Forankring i dokument: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet. TILTAK 7: Oppfølgingsteam for unge gjengangere I 2006 ble det etablert oppfølgingsteam ved Majorstua politistasjon. I 2010 ble tilsvarende team etablert ved de fire gjenstående stasjonene: Grønland, Manglerud, Stovner og Sentrum. Oppfølgingsteamet koordinerer den tverretatlige oppfølgingen av unge gjengangere. Koordinatorene er SaLTo HANDLINGSPROGRAM

14 ansatt i Barne- og familieetaten 3. Det forutsettes et nært samarbeid mellom oppfølgingsteamene/ politistasjonene, konfliktrådet, bydelene, skolene og andre instanser. Ansvar for utføring: Barne- og familieetaten og de fem politistasjonene Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet og Bystyremelding nr. 2/2007: Trygg By kriminalitetsforebygging i Oslo TILTAK 8: Ungdomsstraff Den nye straffen, ungdomsstraff, er vedtatt av Stortinget, jf Prop. 135 L ( ). Den skal erstatte fengselsstraff for unge lovbrytere mellom år. Lovendringene trer i kraft Konfliktrådet skal forvalte straffegjennomføringen gjennom oppfølgingsteam. Dette forutsetter et nært samarbeid mellom konfliktrådet, kommunen, politiet, påtalemyndighet og domstolene. Ansvar for utføring: Konfliktrådet, kommunen, politiet, påtalemyndighet og domstoler. Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013), Prop. 135 L ( ) og NOU 2008:15, Barn og straff. TILTAK 9: Nettverk og gjenger fokusgruppe Det vil bli etablert en fokusgruppe mellom politistasjonene, Seksjon for organisert kriminalitet, strategisk stab i politiet, SaLTo-sekretariatet og utvalgte kommunale instanser for å forebygge etablering av ungdomskriminelle nettverk og gjenger, samt forebygge rekruttering til voksne, kriminelle miljøer. Politiet skal bidra med trusselvurderinger og analyser gjeldende unge kriminelle under 23 år. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt og Oslo kommune TILTAK 10: EXIT ut av nettverk og gjenger SaLTo vil videreutvikle eksisterende tiltak for å tilpasse disse til EXIT-strategier og tiltak for unge lovbrytere som har tilknytning til kriminelle nettverk, gjenger og voldelige ekstreme miljøer. Det vil hentes kunnskap og erfaring fra tidligere EXIT-prosjekter mot unge høyre-ekstreme i Norge og fra Sverige og Danmark hvor det er etablert flere EXIT-programmer. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt, Kriminalomsorgen region øst m.fl. TILTAK 11: Mentorer unge kriminelle Mentorordningen er et av tiltakene som benyttes overfor unge gjengangere gjennom tett oppfølging av de unge. Mentorene følger de unge fra fem til 20 timer i uken. Det vil også bli benyttet mentorer i arbeidet med å forebygge voldelig ekstremisme. Ansvar for utføring: Bydelene Forankring i dokument: Justis- og politidepartementet (2009): Gode krefter Kriminalitetsforebyggende handlingsplan og Bystyremelding nr. 2/2007: Trygg By kriminalitetsforebygging i Oslo TILTAK 12: Unge lovbrytere uten fast bosted i Norge Det er gjennom flere år registrert en del unge lovbrytere I Oslo sentrum som er uten fast bosted i Norge. De fleste er asylsøkere eller utlendinger uten fast bosted og/eller uten lovlig opphold. Fra 2011 er det arbeidet med statistikk, tiltak og rutiner. Arbeidet krever andre tiltak, da målgruppen ikke er bosatt i Oslo. Det kreves et nært samarbeid mellom Oslo kommune, Oslo politidistrikt, Politiets Utlendingsenhet (PU), Utlendingsdirektoratet (UDI) m.fl. Arbeidet mellom aktørene koordineres gjennom SaLTo-sekretariatet, Strategisk stab i Oslo politidistrikt (statistikk) m. fl. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt, UDI, PU m.fl. INNSATSOMRÅDE 3 Forebygging, beredskap og oppfølging av konflikter, vold, seksuelle overgrep og hatkriminalitet TILTAK 13: Forebygge voldelig ekstremisme Felles trygghet felles ansvar. Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme legger opp til at Politirådet og SaLTo har ansvar for å koordinere og iverksette forebygging lokalt. Det ble i 2011 etablert et kontaktforum/fokusgruppe i SaLTo-regi. Høsten 2012 ble det arrangert en større konferanse. Strategier og relevante tiltak er under utvikling. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt Forankring i dokument: Justis- og politidepartementet: Felles trygghet felles ansvar (2010) og Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2013) 3: Konfliktrådet vil overta ansvaret for oppfølgingsteamene i løpet av SaLTo HANDLINGSPROGRAM

15 TILTAK 14: SaLTo-rutiner for raskt å kunne forebygge og håndtere omfattende barne- og ungdomskriminalitet SaLTo-rutiner er et verktøy for raskt å forebygge og håndtere omfattende barne- og ungdomskriminalitet i form av vold, trusler, hærverk, brannstiftelser m.m. Rutinene berører flere instanser i kommunen og politiet og iverksettes ved behov. Ansvar for utføring: Oslo kommune v/salto-sekretariatet og Oslo politidistrikt Forankring i dokument: SaLTo-rutiner, godkjent av Politirådet i Oslo TILTAK 15: Konflikthåndtering gjennom gatemegling og skolemegling Det satses på tiltak som gatemegling, skolemegling m.m. for å styrke ungdoms evne og kompetanse til å håndtere konflikter i ungdomsmiljøene og i skolen på en konstruktiv måte uten bruk av vold. Ansvar for utføring: Bydeler, Utdanningsetaten/ skoler, Oslo politidistrikt; Konfliktrådet m.fl TILTAK 16: Stormøter Stormøter er en metodikk i Restorative Justice som benyttes av ulike instanser for å forebygge, håndtere og megle i konflikter og som gir lovbryter anledning til å ta ansvar for sine handlinger overfor offer. Metodikken brukes aktivt av oppfølgingsteamene og konfliktrådene. Foruten offer og gjerningsmann kan ansvarlige og deltakere i stormøtene være ansatte i konfliktrådet, politiet, kommunen, organisasjoner eller tilhøre deltagernes sosiale nettverk. Ansvar for utføring: Oslo kommune, Oslo politidistrikt, Konfliktrådet m. fl. TILTAK 17: Trygghetsprogram unge ofre for kriminalitet Trygghetsprogrammet ved Manglerud politistasjon har vært i gang siden 2008 i samarbeid med bydelene i stasjonskretsen. Programmet består av samtaler og tilbud om en trygghetsguide, som kan være fra politiet, bydel, skole m.m. Det skal iverksettes en pilot i Oslo hvor alle politistasjonene innfører Trygghetsprogrammet, jf tiltak 12 i Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013) Ansvar for utføring: Politistasjonene og bydelene Forankring i dokumenter: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013) og Bystyremelding nr. 2/2007: Trygg By kriminalitetsforebygging i Oslo og Oslo politidistrikt (2012): Tiltaksplan for forebygging og bekjempelse av voldtekt TILTAK 18: Trygghet Ved alvorlige hendelser i nærmiljøet som drap, voldtekter m.m blir barn og unge berørt på ulike måter. Det lokale SaLTo-nettverket er en viktig aktør for å bidra til at tryggheten i nærmiljøet gjenopprettes. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt INNSATSOMRÅDE 4 Forebygging mot utvalgte målgrupper og arenaer TILTAK 19: Unge og foresatte er viktige kriminalitetsforebyggere Unge og foresatte er viktige kriminalitetsforebyggere. SaLTo samarbeider med ungdomsrådene, elevrådene, organisasjoner, fritidsklubber m.m. for å sikre ungdoms medvirkning og deltakelse i rus- og kriminalitets-forebygging. Foreldre og foresatte involveres i det kriminalitetsforebyggende arbeidet gjennom samarbeid med FAUene, frivillige organisasjoner m.m. og gjennom bruk av tiltak som direkte når foreldre og foresatte. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt Forankring i dokument: Bystyremelding 2/2010: Ung i Oslo TILTAK 20: Forebyggende ungdomstiltak feltog klubbsektoren Forebyggende ungdomstiltak i bydelene og i sentrum er viktig for å fange opp barn og unge i risikosonen. Samarbeidet mellom felt- og fritidsklubbsektoren og andre tjenester og tiltak videreutvikles. Ansvar for utføring: Bydelene og Velferdsetaten ved Uteseksjonen Forankring i dokument: Bystyremelding 2/2010: Ung i Oslo SaLTo HANDLINGSPROGRAM

16 TILTAK 21: Tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem kontroll Bydel Stovner har utviklet en samarbeidsmodell mellom minoritetsrådgiveren i IMDi, SaLTo-koordinatorene og skolenes rådgivertjenester. Bydel Stovner vil bidra til å overføre modellen til andre interesserte bydeler. Ansvar for utføring: Bydelene v/salto-koordinatorene, IMDi v/minoritetsrådgiverne, skolene og politiet TILTAK 22: Sisterhood Sisterhood er en modell der frivillige blir kurset til å enten være individuell coach for jenter eller å være ledere for jentegrupper. I gruppene diskuteres det blant annet seksuell trakassering, seksuelle overgrep og voldtekter. Gruppene drives i regi av bydeler og Røde Kors. I 2012 var det til sammen 18 Sisterhood-grupper i 13 forskjellige bydeler. Bydel Frogner er ansvarlig for oppfølgingen av den byomfattende satsingen. Ansvar for utføring: Bydel Frogner m. fl. TILTAK 23: Vold og seksuelle overgrep lovbrytere og ofre Tiltaket Vold og seksuelle overgrep lovbrytere og ofre er en videreutvikling av prosjektet Jenter, vold og kriminalitet. Bydel Sagene og SaLTo-sekretariatet er ansvarlig for at det etableres en fokusgruppe som kan bidra til å styrke den byomfattende innsatsen. Målgruppe for innsatsen er gutter og jenter år som kan bli eller er blitt lovbrytere eller ofre, samt ansatte i relevante tjenester i kommunen og politiet. Barn og unge som er omfattet av vold i nære relasjoner er også målgruppe for tiltaket. Ansvar for utføring: Oslo kommunem og Oslo politidistrikt m.fl. Forankring i dokumenter: Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet: Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( ), Justis- og beredskapsdepartementet: Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner , Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013), Oslo politidistrikt (2012): Tiltaksplan for forebygging og bekjempelse av voldtekt og Oslo kommune: Byrådssak 3/2012: Tiltak mot overfallsvoldtekter TILTAK 24: Kriminalitet og kriminalitetsforebygging på internett Barn og unge bruker mye tid på digitale medier. Nettet er en arena for kommunikasjon, informasjon, læring og underholdning, men også for kriminalitet og kriminalitetsforebygging. SaLTo vil øke kompetansen om kriminalitet som har sitt utspring på nettet. Det utvikles strategier, tiltak og samarbeidsnettverk for å forebygge. Kriminalitet og kriminalitetsforebygging på internett var tema på SaLTo-konferansen Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt Forankring i dokument: Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013) TILTAK 25: Tagging Tiltaksplan mot tagging ble vedtatt i bystyret Et hovedinnsatsområde i planen er forebygging blant barn og unge. SaLTo vil bidra til iverksetting av relevante tiltak i planen. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt Forankring i dokument: Byrådssak 205/12: Tiltak mot tagging TILTAK 26: Tryggere nærmiljøer Bomiljøer, borettslag, kommunale boliger m.m. skal trekkes med i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. I Oslo indre øst er det blant annet tatt iniativ over for samarbeidpartnere som er relevante for tiltak rettet mot barn og unge i kommunale boliger. Tiltak konkretiseres lokalt i bydeler og bomiljøene. Ansvar for utføring: Bydelene (SaLTo-koordinatorene) m. fl. Forankring i dokument: Tryggere nærmiljøer en håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser (KRÅD, 2012) INNSATSOMRÅDE 5 Utvikle gode modeller for samarbeid utsatte unge år TILTAK 27: Unge gjengangere år Oslo kommune og Oslo politidistrikt vil jobbe mer målrettet og systematisk mot gruppen år. Trendrapportene til SaLTo viser at ungdom i denne aldersgruppen blir registrert for langt flere lovbrudd enn unge under 18 år. Samarbeidet med Friomsorgen, Kriminalomsorgen og NAV Oslo vil videreutvikles. Det ble i 2012 registrert 333 gjengangere med fire eller flere straffbare forhold. Tiltak for målgruppen vurderes. 14 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

17 Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt. TILTAK 28: Unge voksne i et åpent rusmiljø i Oslo sentrum Velferdsetaten ved Uteseksjonen har gitt ut rapporten Unge Voksne en kartlegging av aldersgruppen år i et åpent rusmiljø i Oslo sentrum. Rapporten har en rekke forslag til tiltak. Det er behov for en samordnet, koordinert tverrsektoriell innsats tilpasset den enkelte og målgruppen. Det er sammensatte hjelpehov knyttet til rus, psykisk helse, kriminalitet, bolig, utdanning, arbeid og fritid. Ansvar for utføring: Oslo kommune, NAV Oslo, spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen/friomsorgen, Oslo politidistrikt m.fl Forankring i dokumenter: Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet : Det åpne narkotikamisbruket i Oslo sentrum og Velferdsetaten/Uteseksjonen (2013) : Unge Voksne en kartlegging av aldersgruppen år i et åpent rusmiljø i Oslo sentrum. TILTAK 29: Ut av tåka rusprogram Målgruppen for Ut av tåka er unge under 25 år som er motivert for å slutte med cannabis. Antall henvendelser og antall deltakere er økende. Alle bydelene og politiet har hatt med ansatte på kurs. Flere bydeler har etablerte tilbud, mens andre er i oppstartsfasen. Det ble startet et nettverk for erfarings- og kunnskapsoverføring i Rapporten Ut av tåka ble utgitt høsten Ut av tåka er forankret i Velferdsetaten ved Uteseksjonen. Ansvar for utføring: Velferdsetaten og bydelene TILTAK 30: Ung i jobb NAV-kontorene arbeider med å få flere unge i jobb også deltids- og feriejobber. Unge mellom år som ikke er i utdanning og som har tilhørighet i utsatte miljøer med rus og kriminalitet er en prioritert målgruppe. Tiltaket konkretiseres gjennom lokale tjenester, tiltak, prosjekter og samarbeid, jf for øvrig tiltak 2. Ansvar for utføring: Utdanningsetaten/skolene, bydelene og NAV Forankring i dokument: Oslo kommune/nav Oslo: Oslostandard for Samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring (2013) Justis- og beredskapsdepartementet: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013). TILTAK 31: Doping utenfor organisert idrett Velferdsetaten ved Kompetansesenter rus Oslo har satt doping blant unge utenfor den organiserte idretten på dagsorden. Det er etablert et nyhetsbrev og et nettverk med fem bydeler. I 2013 ble det arrangert en Oslo-konferanse om temaet. Ansvar for utføring: Velferdsetaten ved Kompetansesenter rus Oslo og bydelene/salto-koordinatorene INNSATSOMRÅDE 6 Informasjon, metode- og kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring TILTAK 32: Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo rapport Fra 2006 er det årlig utarbeidet en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Aktuell statistikk belyser ulike tema og artikler i rapporten. Rapporten utarbeides i et nært samarbeid mellom Oslo politidistrikt, strategisk stab, SaLTo-sekretariatet og aktuelle tjenester i Oslo kommune. Tiltaket er forankret i Oslo politidistrikt, Strategisk stab. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt og Oslo kommune TILTAK 33: Unge gjengangere statistikk og analyse Oslo politidistrikt tar regelmessig ut oversikter og statistikk over unge gjengangere, dvs unge som er registrert for fire eller flere straffbare forhold. Disse følges opp av oppfølgingsteam, politistasjoner, bydeler m. fl. Det lages rapporter om antall gjengangere, lovbrudd og kriminalitetsutviklingen til gjengangerne. Det er i 2013 også laget statistikk for unge gjengangere år. Tiltaket er forankret i Oslo politidistrikt ved Strategisk stab og politistasjonene. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt TILTAK 34: Barne- og ungdomskriminalitet i sentrum Det ble i Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo SaLTo HANDLINGSPROGRAM

18 (2012) for første gang utarbeidet statistikk over kriminaliteten i sentrum. Det ble registrert en nedgang i kriminaliteten i perioden Kunnskapen gir grunnlag for å sette inn eller justere relevante tiltak. Tiltaket er forankret i Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Ansvar for utføring: Oslo politidistrikt og Oslo kommune TILTAK 35: SaLTo-nettverk sentralt og lokalt Nettverksarbeid er sentralt i SaLTo-modellen. Det arrangeres månedlige møter i regi av SaLTo-sekretariatet der aktuelle problemstillinger diskuteres. Det er rundt deltakere fra bydelene (SaLTokoordinatorene), Velferdsetaten, Barne- og familieetaten, Utdanningsetaten, Oslo politidistrikt, NAV Oslo, kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten, konfliktrådet og byrådsavdelingen (EST). Lokalt i bydelene og i regionene er det etablert nettverk etter behov. Nettverksarbeidet innen SaLTo-modellen videreføres og videreutvikles. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet og SaLTo-koordinatorene TILTAK 36: Storbynettverk kriminalitetsforebygging Storbynettverket mellom Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim, Kommunenes Sentralforbund (KS) og Det kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD) har eksistert siden Det arrangeres møter hvert halvår. Ref. Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene (NIBR/Politihøgskolen 2008) Ansvar for utføring: SLT/SaLTo i storbyene, KS og KRÅD TILTAK 37: Årsmeldinger Det lages hvert år en sentral årsmelding for SaLTo som gir en bred presentasjon av organisering, innsatsområder, tiltak og resultater, jf årsmeldingene for årene Det lages lokale årsmeldinger for hver bydel. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet og bydelene (SaLTo-koordinatorene) TILTAK 38: SaLTo-konferanser Det arrangeres hvert år i mai en tverrsektoriell fagkonferanse med ca. 200 deltakere, hvor blant annet SaLTo-rapporten om barne- og ungdomskriminalitet presenteres. I 2013 var tema på konferansen Kriminalitet og kriminalitetsforebygging på internett. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet TILTAK 39: Dialogmøter Dialog er en grunnleggende metode og strategi i SaLTo. Dialogmøter kan bidra til informasjon, debatt, kunnskap og samhandling. Flere målgrupper kan engasjeres i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Dialogmøter kan arrangeres sentralt, regionalt eller lokalt. Målgrupper for møtene kan være ansatte som jobber med forebygging, foreldre/foresatte, ungdommer, elever, beboere m.m. En rekke aktuelle saker og problemstillinger kan egne seg som tema på dialogmøtene. Ansvar for utføring: Oslo kommune og Oslo politidistrikt TILTAK 40: Kurs og opplæring SaLTo-koordinatorene, SaLTo-sekretariatet m.fl. er involvert i ulike former for kurs, opplæring m.m. Det er blant annet utviklet et opplæringsprogram for ansatte i fritidsklubbsektoren, som er prøvet ut i perioden Tilbudet vil bli videreført og det vil bli utviklet tilbud til andre målgrupper i kommunen, politiet, frivillige organisasjoner m.m. Ansvar for utføring: Bydelene (SaLTo-koordinatorene) og SaLTo-sekretariatet TILTAK 41: SaLTo på nett Nettsiden og lokale SaLTonettsider oppdateres og videreutvikles løpende. Ansvar for utføring: SaLTo-sekretariatet og SaLTo-koordinatorene TILTAK 42: Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak tilskuddsordning Oslo kommune etablerte i 2012 tilskuddsordningen Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner. Kriterier som vektlegges i tildelingen er samarbeid med hovedaktørene i SaLTo-samarbeidet: Oslo kommune og Oslo politidistrikt, tiltak rettet mot SaLTo sin målgruppe og at tiltak utløser frivillig aktivitet. Det ble fordelt 3,2 mill til seks tiltak i Tilskuddsordningen videreføres under forutsetning av at bystyret avsetter midler på Kap. 362 Kriminalitetsforebygging blant unge. Ansvar for utføring: Oslo kommune. 16 SaLTo HANDLINGSPROGRAM

19 HANDLINGSPROGRAMMET ER UTARBEIDET AV: SaLTo-sekretariatet Bilder: Shutterstock: Hele omslaget, side 5 og 7 Terje Heiestad: side 15 og 16 Røde Kors: side 11 og 13 Stig Hauger, Uteseksjonen: side 8 9 Politiet: side 11 Form, repro og design: Millimeterpress, Sara Nygaard Trykk: Grøset SaLTo HANDLINGSPROGRAM

20 Oslo kommune SaLTo-sekretariatet, Velferdsetaten Postboks 7104 St.Olavs plass, 0130 Oslo Maridalsveien 3 Telefon Internett: Oslo politidistrikt Postboks 8102 Dep Oslo Telefon Internett: Les mer på våre nettsider:

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Handlingsprogram 2015 2018 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 4 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 6 KAPITTEL 2 SaLTo organisering, styring

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO

HANDLINGSPROGRAM KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 KRIMINALITETS- OG RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGE I OSLO 1 INNHOLD DEL 1: SaLTo-modellen 4 1. Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer 4 2. SaLTo organisering,

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 08.05.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SLT Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SLT-modellen; 3 nivå Bydelsvise ressursgrupper på tjenestenivå

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 4.. (.5. 0 " Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2012 Vår ref. (saksnr.): 201105879-13 Vedtaksdato: 19.03.2012 Arkivkode: 914 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

KRÅD konferanse i Stavanger 1.september Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo

KRÅD konferanse i Stavanger 1.september Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo KRÅD konferanse i Stavanger 1.september 2010 Presentasjon av erfaringer fra oppfølgingsteam på Majorstua politistasjon i Oslo Majorstua politistasjon 2010 Majorstua politistasjon Sentrum politistasjon

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Handlingsplan Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen. November fullføre og bestå.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Handlingsplan Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen. November fullføre og bestå. Oslo kommune Utdanningsetaten Handlingsplan 2015 2018 Forebygging av kriminalitet og rus i Osloskolen November 2014 fullføre og bestå trygg læring INNHOLD Forord... 1 Bakgrunn... 2 SaLTo sammen lager vi

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Åmot et sted barn og unge trives!

Åmot et sted barn og unge trives! HANDLINGSPROGRAM FOR SLT ÅMOT KOMMUNE 2014-2017 Åmot et sted barn og unge trives! 1 Forord SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen.

Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen. Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen. Hovedmål SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere barne-

Detaljer

Nye og sammensatte utfordringer

Nye og sammensatte utfordringer Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. Dette skyldes utviklingstendenser og begivenheter

Detaljer

Handlingsplanfor politirådet i Molde

Handlingsplanfor politirådet i Molde k R SEG Handlingsplanfor politirådet i Molde Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015 emolde KOMMUNE BAKGRUNN: Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet

Detaljer

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12 Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen Organisering av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge i Bergen Bergen sentrum politistasjon, Bergen nord politistasjonsdistrikt,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Handlingsplan - Forsidebilde: Lysvandring i ydel Grorud, foto: Tonje rustuen Innhold SaLTo Sammen lager vi et trygt Oslo SaLTo handlingsprogram for Oslo Kommune arne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, utvikling

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

Årsmelding 2014. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Årsmelding 2014. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Årsmelding 2014 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo 3 Innledning 4 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 6 Mål, målgrupper, strategier og innsatsområder i 2014 8 SaLTo-modellen

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND Gruppebasert hasjavvenningskurs Individuelt hasjavvenningsprogram Kortprogram Bevisstgjøringssamtaler Bevisstgjøringskurs i fengsel Undervisning/veiledning Årlig seminar

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt

Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt Oslo politidistrikt - Strategisk plan for å forebygge voldtekt Den strategiske planen beskriver prioriteringene og satsningsområdene til politidistriktet innenfor forebygging av voldtekt. Planen baserer

Detaljer

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012

SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 SaLTo handlingsplan Bydel Østensjø 2009 2012 rapport/status for oppfølging av tiltak per 31.12.2012 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført, = videreført i plan 2013-2016 Tiltak Status Merknad 1.1.1.1

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

SaLTo Handlingsplan 2014-2017

SaLTo Handlingsplan 2014-2017 SaLTo Handlingsplan 2014-2017 SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Gjennom modellen blir ressursene i det

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

INNHOLD Innsatsområder:

INNHOLD Innsatsområder: 1 INNHOLD Innledning.... 5 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo.... 6 Mål, målgrupper, strategier og innsats områder i 2016.... 9 SaLTo-modellen....10 Innsatsområder: 1. Sikre trygge og inkluderende

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig

Detaljer

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr. Saksframlegg FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.: 06/36862 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende fordeling

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Handlingsplan Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Innhold Forord...5 Bakgrunn...6 Veien fremover...7 Handlingsplanen...8 1. Samordning, samarbeid og dialog...8 2.

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

SAMFOR. Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. Foto: Scanpix. samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1

SAMFOR. Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. Foto: Scanpix. samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1 SAMFOR Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Foto: Scanpix 2015 2017 samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR 1 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for «Samarbeidsforum

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune. 2016-2020 Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging,

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Fra utsatt til ansatt APS konferanse Sarpsborg, 23.3.2010 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver Justisdepartementet Organisering av kriminalomsorgen Sentralt nivå i Justisdepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG 2016 2019 Nye og sammensatte utfordringer Ekstremisme kan være relatert til høyreekstremisme, venstreekstremisme, ideologisk

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth LT-konferansen 2017, 5. og 6.september, Scandic hotell Nidelven, Trondheim ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester B rådssak 1038.1/12 HØRINGSUTTALELSE - ALTERNATIVE REAKSJONER FOR MINDRE ALVORLIGE NARKOTIKALOVBRUDD Sammendrag: Regjeringen oppnevnte i desember

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Til Ordfører og Rådmann i kommunen Deres ref. Vår ref Vår dato 2014/7539-19 17. november 2014 Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Konfliktrådet i

Detaljer

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- koordinator Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- Hva og hvem Samordning av Lokale kriminalitets- og rusforebyggende Tiltak Rettet mot barn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Når det koker over for ungdommen. Forebygging av opptøyer

Når det koker over for ungdommen. Forebygging av opptøyer Når det koker over for ungdommen Forebygging av opptøyer Kriminalitetsforebyggende koordinator, Oslo politidistrikt bjorn.erik.ovrum@politiet.no Når det koker over for ungdommen SaLTo-modellen - SaLTo

Detaljer

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Innhold Innledning...3 1. Om veilederen...4 2. Informasjons- og taushetsplikt, samtykke og

Detaljer

Ungdomsoppfølging ungdomsstraff

Ungdomsoppfølging ungdomsstraff Ungdomsoppfølging ungdomsstraff Ny straffebestemmelse ny straffart 1.7.2014 En samtykkebasert straffegjennomføring Målgruppe Barn i alderen 15 18 som har et oppfølgingsbehov Tverrfaglig innsats og samarbeid

Detaljer

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Justis- og beredskapsdepartementet Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Statssekretær Anette Carnarius Elseth Oslo 24. oktober 2017 Omfang Alvorlig partnervold: (NKVTS 2014) 8,2

Detaljer

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Hva skal jeg snakke om? Kriminalomsorgen og Oslo fengsel Bakgrunnen for balansert målstyring Hvordan var prosessen? Strategikartet og

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Bydel Østensjø Årsrapport 2013

Bydel Østensjø Årsrapport 2013 Bydel Østensjø Årsrapport 2013 SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge. http://www.salto.oslo.no Innledning Årsrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Fagdag 7. mai. Uteseksjonen

Fagdag 7. mai. Uteseksjonen Fagdag 7. mai Sentrumstiltakene: Uteseksjonen Børge Erdal, seksjonsleder borge.erdal@vel.oslo.kommune.no 1 UTESEKSJONEN Sentrums- og storbyavdelingen i (Oslo kommune). Gatebasert oppsøkende sosialt og

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato /TRH 08/54 JGC KRÅD viser til høringsbrev , vedlagt NOU 2008:15.

Deres ref. Vår ref. Dato /TRH 08/54 JGC KRÅD viser til høringsbrev , vedlagt NOU 2008:15. The Norwegian National Crime Prevention Council Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 200502517/TRH 08/54 JGC 5.02.2009 HØRING NOU 2008: 15 OM BARN OG STRAFF

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer