Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014"

Transkript

1 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

2

3 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3

4 Innhold Sammendrag Innledning Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo Omfanget av barne- og ungdomskriminaliteten Gjerningspersoner under 18 år Utvikling justert for befolkningsvekst Gjerningspersoner år Hvilke lovbrudd begår de unge? Gjerningspersoner under 18 år Gjerningspersoner år Ran og vold blant unge Ran med unge gjerningspersoner Ran og unge ranere i Studier av ran og unge ranere i Vold unge som gjerningspersoner og voldsutsatte Vold med unge gjerningspersoner omfang og utvikling Unge gjerningspersoner Unge utsatt for vold Unge gjengangere Unge gjengangere under 18 år Antall, alder og kjønn De unge gjengangernes straffbare forhold Tilknytning til Norge og Oslo De 20 unge gjengangere med flest forhold Unge gjengangere i 2011, 2012 og status i Gjengangere år Gjengangere og nettverk Unge lovbrytere under 18 år uten bostedsadresse i Oslo Unge lovbrytere uten adresse i Norge Unge lovbrytere med adresse utenfor Oslo BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

5 6 Kriminalitet og rus i sentrum Registrert barne- og ungdomskriminalitet i sentrum Straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år Gjerningspersonenes bostedstilhørighet Unge i utsatte miljøer i Oslo sentrum Unge i kontakt med Uteseksjonen Nyanser i gruppen av mindreårige Unge voksne Bekymringsatferd på tvers av aldersgruppene Utenlandske unge Rusmidler og narkotikalovbrudd Rustrender Europeiske narkotikatrender Rustrender i Norge Internett som markedsplass for narkotika Narkotikalovbrudd blant unge under 18 år i Oslo Barn og ungdom utsatt for kriminalitet i Oslo Omfanget av barn og ungdom utsatt for kriminalitet Unge under 18 år Unge år Kriminaliteten som rammer barn og unge Unge under 18 år Unge år Utviklingstendenser og utfordringer over tid...57 Child and youth crime in Oslo summary...61 Litteraturoversikt...63 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 5

6 Sammendrag Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten Kriminaliteten blant unge under 18 år fortsetter å synke i Oslo på tross av befolkningsøkningen i aldersgruppen. Antall straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år gikk ned med 6,2 % fra 2013 til Guttene sto bak 82,8 % av de straffbare forholdene med kjent gjerningsperson under 18 år i av 4 unge under 18 år med straffbare forhold i 2013 ble ikke registrert med straffbart forhold i Vinningslovbrudd er den dominerende typen kriminalitet blant unge. Narkotikalovbrudd blant unge øker med alderen. Andel forhold som gjelder vold/trusler er størst blant gutter under 15 år. Stor nedgang i straffbare forhold som gjaldt ran med unge gjerningspersoner. Svak økning i voldskriminalitet blant unge under 18 år ofte flere unge gjerningspersoner i samme anmeldelse. Nedgang på over 10 % i antall gjerningspersoner og straffbare forhold i aldersgruppen år på tross av stor befolkningsvekst i aldersgruppen. Unge gjengangere I 2014 ble det i Oslo registrert 97 unge gjengangere under 18 år, det vil si ungdommer med 4 eller flere straffbare forhold dette året. Dette er videreføring av flere års nedgang i antall unge gjengangere. Av de unge gjengangerne i 2013 ble 69,2 % ikke gjengangere i Tilnærmet halvparten av de unge gjengangerne i 2014 hadde ikke blitt registrert med straffbart forhold i Oslo året før. Over de siste 3 årene har det blant de unge gjengangerne vært en synkende andel uten bostedsadresse i Oslo 16,5 % i I 1 av 3 straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år var dette en ung gjenganger. Sentrumsproblematikk I 3 år på rad har antall straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år gått ned i sentrumsområdet av Oslo. Unge lovbrytere uten bostedsadresse i Oslo begår et flertall av sine lovbrudd i sentrum av byen, mens Oslobosatte unge primært begår sine lovbrudd utenfor sentrum. Liten endring i antall unge under 23 år som Uteseksjonen i Oslo sentrum har hatt kontakt med, men færre under 15 år og flere jenter i alderen år. Bostedstilknytning 19,4 % av de unge under 18 år med straffbart forhold i Oslo i 2014 hadde ikke bostedsadresse i byen. Andel unge lovbrytere uten bostedsadresse i Oslo har gått ned gjennom de siste 3 årene. Stadig færre unge under 18 år med lovbrudd i Oslo er uten kjent adresse i Norge. I 2014 gjaldt dette 57 unge, derav 2 unge gjengangere. Rusmidler blant ungdom Europeiske utviklingstrekk viser at stadig nye psykoaktive stoffer oppdages brukt som rusmidler, både syntetiske og naturlige. Den teknologiske utviklingen gir potensial for et mer skjult narkotikamarked på internett hvor det også er mulig å skjule sin identitet. Ny norsk undersøkelse viser nedgang både blant gutter og jenter i andel ungdomsskoleelever som har drukket seg full gjentatte ganger. 6 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

7 Barn og unge utsatt for kriminalitet 1786 personer under 18 år ble registrert som offer i anmeldelser ved Oslo politidistrikt i Dette var en nedgang på 7,5 % fra I 2014 ble til sammen 3971 personer i alderen år registrert utsatt for kriminalitet i Oslo politidistrikt. Dette var en nedgang på 32,1 % (1876 personer) fra 2013 og det laveste antallet de siste 5 årene. Av alle under 18 som var ofre for fysisk vold var 74,4 % utsatt for vold i nære relasjoner. «Av de unge gjengangerne i 2013 ble 69,2 % ikke gjengangere i 2014.» BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 7

8 Kapittel 1: Innledning Rapportens formål og avgrensninger Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SLT i Oslo). Dette er et tverretatlig samarbeid om forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Innenfor rammen av SaLTo har en slik rapport blitt publisert årlig siden Arbeidet med rapporten har vært ledet av Strategisk stab, Oslo politidistrikt, og utarbeidet i nært samarbeid med SaLTo-sekretariatet. Uteseksjonen og Kompetansesenter rus Oslo (begge Velferdsetaten i Oslo kommune) er sentrale bidragsytere med kunnskap om rustrender og unge i utsatte miljøer i Oslo sentrum (i kapittel 6 og 7). Også andre i SaLTosamarbeidet har bidratt til rapporten ved å dele av sin kunnskap. Rapporten har til hensikt å understøtte SaLTo sin målsetting om å utvikle et helhetlig kriminalitetsforebyggende arbeid basert på kunnskap, analyse og erfaringer. SaLTo har også som eget innsatsområde å drive metode- og kompetanseutvikling og formidle kunnskap innen sitt virksomhetsområde. Gjennom kartlegging av barne- og ungdomskriminalitet og beskrivelse av tendenser og utfordringer innenfor rusbruk blant unge i Oslo, søker rapporten å styrke kunnskapsgrunnlaget for valg av målsetninger og tiltak i det forebyggende arbeidet. Dette inkluderer tiltak for raskt og målrettet å kunne følge opp unge som har begått lovbrudd, og spesielt de som har begått gjentatte lovbrudd. Samtidig er noen av rapportens tema inkludert for å frambringe oppdatert kunnskap 1: Alle SaLTo-publikasjoner er tilgjengelige på nettsiden oslo.no. direkte relatert til SaLTo sine valgte innsatsområder og tilhørende tiltak. Rapportens redegjørelse for kriminalitet som barn og unge utsettes for, skal understøtte en av SaLTo sine overordnede strategiske målsettinger om å samordne støtte til barn og unge som er utsatt for kriminalitet. På samme måte inneholder rapporten kunnskap om kriminalitet i aldersgruppen fra 18 til og med 22 år for å understøtte arbeidet med å utvikle gode modeller for det forebyggende arbeidet overfor denne aldersgruppen (jf. SaLTo-samarbeidets definerte målgrupper). Rapporten legger hovedvekt på barn og unge under 18 år (mindreårige). Personer under 15 år er ikke strafferettslig ansvarlige, men begår likevel kriminelle handlinger og har behov for oppfølging. Rapporten inneholder også registrert kriminalitet for aldersgruppen fra og med 18 til og med 22 år. Dette for å si litt om utviklingen videre etter fylte 18 år, og for å styrke kunnskapen som ligger til grunn for målrettede tiltak ovenfor ungdom i denne aldersgruppen (jf. SaLTo-samarbeidets definerte målgrupper). Metode Rapporten er i all hovedsak en presentasjon av kvantitative data fra politiets straffesaksregister (STRASAK), bearbeidet spesielt for bruk innen SaLTo-samarbeidet. Av annen kvantitativ data benyttes befolkningsstatistikk fra Oslo kommune og «registerdata» fra Velferdsetaten knyttet til deres innsats overfor barn og unge. Med hensyn til sistnevnte, utfylles disse med fagansattes kunnskap og erfaringer. Beskrivelsen av rustrender bygger på ulike kilder fra forskningsfeltet nasjonalt og internasjonalt. All kvantitativ data om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo er basert på egenprodusert statistikk laget på grunnlag av manuelle søk i straffesaks- 8 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

9 registeret. Disse søkene er gjort ved hjelp av analyseprogrammet PAL for STRASAK. Basen det søkes i er dynamisk og oppdateres flere ganger i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer og klokkeslett kan føre til noe variasjon i tallene (f.eks. grunnet omkoding av saker). Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og unge er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og domfelte som var under 23 år på gjerningstidspunktet, i straffbare forhold registrert i 2014 med Oslo politidistrikt som gjerningsdistrikt. Dette betyr at straffbare forhold begått i Oslo av barn og unge som er bosatt utenfor byen er inkludert i tallmaterialet, mens straffbare forhold begått utenbys av barn og unge bosatt i Oslo ikke er inkludert. Både forbrytelser og forseelser er inkludert blant de straffbare forholdene. Såkalte undersøkelsessaker er tatt ut av materialet. 2 Saker som er foreldet og saker hvor det er et stort avvik mellom gjerningspersonens nåværende alder og alder ved gjerning er også tatt ut. Når det i statistikken henvises til anmeldte straffbare forhold er dette noe annet enn anmeldelser. Flere personer kan være mistenkt eller siktet i en og samme anmeldelse. Her behandles disse som flere uavhengige forhold, selv om det kun foreligger en anmeldelse. I og med at det må være en knytning mellom anmeldelse og person for å kunne avgjøre hvorvidt forholdene er begått av barn og ungdom, omhandles her kun de tilfellene hvor (den angivelige) gjerningspersonen var kjent på det tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret ble gjort. Betegnelsene gjerningsperson og lovbryter brukes i rapporten om personer som har blitt anmeldt og fått status som mistenkt, siktet eller dømt for straffbare forhold. Det er viktig å presisere at dette ikke inne- bærer at personene nødvendigvis er tiltalt eller dømt. Statistikken gir et bilde av lovbrudd og gjerningspersoner slik dette framtrer på tidspunktet da uttrekkene fra straffesaksregisteret er gjort. For eksempel vil nye unge i ettertid kunne bli identifisert og eventuelt domfelt for lovbrudd som fant sted i Hendelser som i utgangspunket er registrert som én form for lovbrudd, vil også kunne bli omkodet til en annen. 3 Når det gjelder gjerningspersoners adresse, er ikke disse alltid verifisert opp mot Folkeregistret eller andre aktuelle registre. For personer uten norsk personnummer vil heller ikke alder nødvendigvis være verifisert. Uttrekkene av kriminalitet der barn og unge er offer er gjort på tilsvarende måte, men da ved å søke ut fornærmede som var under 23 år på gjerningstidspunktet. Innenfor flere typer av kriminalitet vil det være mørketall, enten fordi de straffbare forholdene ikke oppdages eller fordi de av ulike andre årsaker ikke blir anmeldt til politiet. Statistikken påvirkes også av i hvilken grad politiet etterforsker og eventuelt oppklarer anmeldte forhold. Antall registrerte forhold vil også være påvirket av politiets egen innsats og prioriteringer. Disse vil kunne endre seg noe over tid. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo Ved inngangen til 2014 var det innbyggere i Oslo. Dette er flere enn ved inngangen til 2013, noe som er en økning på 1,7 %. Som tilfellet har vært i de senere årene var veksten gjennom : En undersøkelsessak kan også dreie seg om et straffbart forhold. I disse tilfellene vil saken på et senere tidspunkt bli kodet om til den aktuelle lovbruddskategorien. 3: For mer om kriminalstatistikk og om straffesaksregisteret, se Sætre, Marianne (2007). BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 9

10 tørst i Indre by.4 Ser man på utviklingen de siste 10 årene har veksten i befolkningen vært på 21,6 % for Oslo som helhet, mens den har vært på hele 33,6 % for Indre by. Det har samtidig vært en stor økning i befolkningen i hele Oslo-regionen. Figur 1 viser at befolkningsøkningen i Oslo i de siste 10 årene har vært 13,4 % i aldersgruppen år, og 39,1 % i aldersgruppen år. Med tanke på de kommende årene bør vi merke oss økningen på 26,8 % i aldersgruppen under 10 år. I Indre by var denne økningen på hele 49,8 % i denne perioden. Det forventes fortsatt svært stor vekst i befolkningen i Oslo. I Oslo kommunes befolkningsfremskrivning til 2035 forventes det i barne- og ungdomsbefolkningen sterkest vekst i alderen år, med en økning på 4: Indre by: Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St.Hanshaugen, Frogner og Sentrum. ca 38 % eller nærmere personer.5 I aldersgruppene 6 12 år og år forventes det vekst på henholdsvis ca 34 % og 35 %. I aldersgruppen år er forventet vekst noe lavere. Befolkningsveksten i Oslo vil fordele seg ujevnt på bydelene. Særlig fram til 2025 forventes det sterk vekst i Indre Øst, et område som inkluderer bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. I aldersgruppen 6 18 år tilsier framskrivningene en vekst på ca 70 % i dette området. Den forventede veksten i denne aldersgruppen i øvrige områder av byen varierer fra ca 7 % i Ytre vest til ca 26 % i Ytre øst i samme periode.6 5: Oslo-speilet nr 1, juni : Oslo kommune (2014). Figur 1. Befolkningsendring etter alderskategorier. Indre by, ytre by og Oslo i alt. Prosent.7 Figur 1 80% 26,8 % 13,4 % 39,1 % 70% 21,6 % I alt Ytre by 60% Indre by 50% 40% 30% 20% 10% 0% Under 10 år år år 7: Innbyggertallet er pr 1. januar for hvert år. Utregnet på grunnlag av statistikk fra Oslo kommune (2015). 10 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Hele befolkningen

11 Kapittel 2: Den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Oslo

12 I dette kapittelet presenteres statistikk over unge gjerningspersoner registrert i Oslo politidistrikt i 2014 og de straffbare forholdene de er anmeldt for. 8 Gjerningsperson brukes her om personer som er mistenkt, siktet eller domfelt for straffbare forhold. Dette innebærer ikke at personene nødvendigvis er formelt siktet, tiltalt eller dømt (jf. kapittel 1). 2.1 Omfanget av barne- og ungdomskriminaliteten På tross av vekst i barne- og ungdomsbefolkningen ble nedgangen i den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år videreført også i 2014, målt i antall straffbare forhold med gjerningsperson i aldersgruppen. Barn og unge under 18 år sto dette året for 5,2 % av alle straffbare forhold med kjent gjerningsperson i Oslo politidistrikt. 9 Dette er samme andel som i 2012 og Andelen har tidligere vært høyere, og var i 2007 oppe i 8,4 %. Dersom man inkluderer unge opp til og med 22 år stiger andelen til 19,4 % av de registrerte forholdene i Dette er en litt lavere andel enn i 2013 (20,2 %) og så vidt lavere enn i 2012 (19,7 %) Gjerningspersoner under 18 år Selv om omfanget av registrert kriminalitet gikk ned blant de unge under 18 år, var det i 2014 noen flere personer under 18 år som ble anmeldt for lovbrudd enn det var i Dette gjaldt 1181 personer i 2014, mens det tilsvarende antallet i 2013 var 1096 personer. Dette gir en økning på 7,8 %, det vi si 85 flere anmeldte personer. Økningen kom i aldersgruppen år, og da primært blant jentene. Av de under 18 år som ble anmeldt i 2014 var 76,7 % gutter og 23,3 % jenter. I 2007 utgjorde jentene 32,3 %. Etter 8: Registrert per 1. januar : Straffbart forhold, også omtalt bare som forhold, viser til knytningen mellom anmeldelse og mistenkt/siktet. Dersom flere personer er anmeldt i en og samme anmeldelse regnes dette som ett forhold for hver av de anmeldte personene. 12 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

13 dette har andelen gått jevnt nedover, men økte noe fra 2013 til Det har fra 2006 til 2014 vært en nedgang på 27,6 % i antall unge under 18 år registrert med straffbart forhold i Oslo politidistrikt, dvs 451 færre i 2014 enn i Utskiftninger fra år til år Blant de 1181 unge under 18 år med straffbare forhold i 2014 finner vi 196 (16,9 %) som også ble registrert med forhold i Oslo Dette vil si at 83,1 % av de unge under 18 år med straffbare forhold i 2014 ikke var registrert med straffbart forhold i Det er også slik at 792 (67,1 %) ikke hadde vært registrert med straffbare forhold i Norge tidligere, og dermed kan kalles debutanter. Blant de 1096 under 18 år som ble registrert med straffbare forhold i Oslo tilbake i 2013 hadde 275 (25,1 %) også forhold i Dette vil si at 74,9 % av de som ble registrert i 2013 ikke ble registrert med straffbart forhold i Oslo Disse tallene viser hvor stor utskiftning, eller gjennomstrømning, det er fra år til år når det gjelder unge som begår lovbrudd i Oslo. Antall straffbare forhold Det ble i 2014 registrert 2068 forhold begått av barn og unge under 18 år. Dette var en nedgang på 6,2 % (137 forhold) fra Nedgangen kom i aldersgruppen år, mens antallet var stabilt for de under 15 år. Av forholdene i 2014 ble gutter registrert med 82,8 % (1713 forhold) og jenter med 17,2 % (355 forhold). Nedgangen i antall forhold fra 2013 til 2014 kom blant guttene, mens det var en liten økning blant jentene. I årene etter 2007 har jentenes andel av forholdene gått jevnt nedover, mens det altså i 2014 var en liten økning. Det har fra 2006 til 2014 vært en nedgang på 29,8 % Figur 2. Antall personer under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo politidistrikt i årene , fordelt på kjønn og aldersgrupper. Absolutte tall Jenter år Jenter under 15 år Gutter år Gutter under 15 år År Gutter totalt Jenter totalt Alle under 18 år : Registrert pr 1. januar BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 13

14 Figur 3. Antall straffbare forhold i Oslo politidistrikt med gjerningsperson under 18 år i årene , fordelt på kjønn og aldersgrupper. Absolutte tall. Figur Jenter år Jenter under 15 år Gutter år Gutter under 15 år År Gutter totalt Jenter totalt Sum totalt i antall straffbare forhold i Oslo politidistrikt med gjerningsperson under 18 år, dvs 877 færre forhold i 2014 enn i Som i tidligere år ble flertallet av gjerningspersonene under 18 år kun registrert for ett straffbart forhold i løpet av Det var tilfelle for 70,9 % av gjerningspersonene, en andel som steg litt fra 2013 (da 67,0 %). Fordelingen av antall forhold på den enkelte unge (tabell 1) har likevel vært relativt stabil over flere år. Det er forholdsvis få barn og unge under 18 år som i løpet av et år blir registrert med svært mange straffbare forhold. I 2014 ble 97 i denne aldersgruppen registrert med 4 forhold eller flere. Disse er særskilt omhandlet i kapittel 4 om unge gjengangere Utvikling justert for befolkningsvekst I denne rapporten telles straffbare forhold som har funnet sted i Oslo, og ikke alle disse forholdene involverer barn og unge som er bosatt i Oslo. I 2014 gjaldt 19,4 % av forholdene i aldersgruppen under 18 år noen som ikke var registrert bosatt i Oslo. Når vi har stor befolkningsvekst i Oslo, er det likevel interessant Tabell 1. Antall straffbare forhold begått i Oslo politidistrikt av den enkelte ungdom under 18 år i Absolutte tall og prosent. N=1181. Antall forhold Over 20 Sum Antall personer Andel (%) 70,9 15,4 10,7 1,9 1,0 0,2 100,0 Tabell 2. Antall registrerte straffbare forhold i Oslo politidistrikt pr 1000 innbygger i aldersgruppen år i årene År Straffbare forhold pr 1000 innb 69,7 75,6 62,9 68,4 56,1 51,9 50,0 48,3 44,8 14 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

15 å se utviklingen i straffbare forhold opp mot denne veksten. I perioden var det en økning på 9,4 % i antall Oslo-innbyggere i aldersgruppen år. 11 Samtidig hadde vi i 2014 hele 29,8 % færre straffbare forhold registrert på denne aldersgruppen enn i Målt i straffbare forhold pr 1000 innbygger i aldersgruppen finner vi at dette var 69,7 i 2006 mot 44,8 i I tabell 2 framkommer tallene også for årene i mellom. Vi ser av tabellen at nedgangen i antall straffbare forhold sett i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen har vært stor særlig i de 5 siste årene Gjerningspersoner år I 2014 var det 2731 unge fra og med 18 til og med 22 år som ble anmeldt for straffbare forhold i Oslo. Dette var 329 færre enn i 2013, en nedgang på 10,8 %. Antall jenter med lovbrudd i denne aldersgruppen var tilnærmet det samme som i 2013, så nedgangen kom blant guttene. Jentene utgjorde 17,0 % i 2014, mot 14,8 % i Antall straffbare forhold i 2014 med gjerningsperson i denne aldersgruppen var 5606, en nedgang på 11,4 % fra I 2013 var antallet 6330 straffbare forhold. Gutter sto for 86,2 % av disse forholdene, mens jenter sto for 13,8 %. Nedgangen i 2014 kom primært blant guttene. Blant ungdommene med lovbrudd i denne aldersgruppen ble 63,2 % anmeldt for kun ett straffbart forhold i Andelen som ble registrert med 1 eller 2 forhold var 81,4 %. Det var 319 personer som ble registrert med 4 forhold eller flere. Disse omtales nærmere i kapittel 4 om unge gjengangere. 2.2 Hvilke lovbrudd begår de unge? Gjerningspersoner under 18 år Blant unge jenter under 15 år er vinningslovbruddene i stor overvekt (84,5 %), og da særlig naskeri og butikktyveri. I 2014 utgjorde naskeri og butikktyveri 78,4 % av alle anmeldte forhold for denne yngste gruppen av jentene, en relativt stor økning i andel fra 59,3 % i Andel forhold for vold/trusler er lav blant jentene i denne aldersgruppen og var på 3,1 % (3 forhold) i Jenter under 15 år ble i 2014 registrert med totalt 97 forhold, og antall forhold innen de ulike lovbruddstypene blir dermed lave. Også blant gutter under 15 år var det flest vinningslovbrudd (41,6 %), men her var det en større andel vold/trusler (26,6 %) enn blant jentene. Som tilfellet er for de yngste jentene, utgjør ikke narkotikaforhold Figur 4. Registrert kriminalitet i Oslo politidistrikt med gjerningsperson år i årene Antall straffbare forhold og antall personer, fordelt på kjønn. Absolutte tall Antall personer jenter Antall personer gutter Straffbare forhold jenter Straffbare forhold gutter 0 År Antall straffbare forhold Antall personer : Innbyggertallet er pr 1. januar for hvert år. Utregnet på grunnlag av statistikk fra Oslo kommune (2015). BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 15

16 noen stor del av forholdene for de yngste guttene (3,2 %). I denne aldersgruppen sto guttene bak alle forhold som gjaldt skadeverk, det vil si 52 forhold som utgjorde 13,7 % av alle forholdene til guttene. Blant jentene i aldersgruppen år var det også en stor andel vinningslovbrudd (52,7 %). Naskeri og butikktyveri utgjorde 45,3 % av alle forholdene, med en økning i antall og andel fra Blant jentene i denne aldersgruppen var det også en økning i antall forhold for vold/trusler, selv om andelen dette utgjør var relativt uendret. Antall og andel narkotikaforhold gikk litt ned. I denne aldersgruppen blir fordelingen av ulike typer forhold blant jentene mer lik den fordelingen vi finner blant guttene. Blant gutter i alderen år utgjorde vinningslovbruddene 30,5 % av forholdene i 2014, en klar nedgang både i antall og andel. Blant guttene i denne aldersgruppen er det færre naskeri/butikktyverier, og flere andre tyverier og ran, selv om antall ransforhold gikk klart ned fra Vold/trusler utgjorde 19,4 %, en liten økning fra 2013 selv om antall forhold var tilnærmet uendret. Narkotikalovbrudd utgjorde 23,7 % av forholdene. I samlekategorien «Andre typer lovbrudd» i tabell 3 finner vi blant annet ordensforstyrrelser, skremmende/plagsom oppførsel, seksuallovbrudd og brudd på henholdsvis Utlendingsloven og Politiloven Gjerningspersoner år Blant guttene i aldersgruppen utgjør narkotikalovbruddene den største gruppen av forhold. Andelen dette utgjorde var uendret fra 2013 til Blant guttene var det fra 2013 til 2014 en nedgang både i antall og andel vinningslovbrudd. Blant jentene utgjør vinningslovbrudd den klart største gruppen, og da særlig ulike typer simple tyverier og naskeri. I denne aldersgruppen utgjør vold/trusler en mindre andel av forholdene både for gutter og jenter enn blant de yngre i alderen år. I samlekategorien «Andre typer lovbrudd» i tabell 4 finner vi blant annet skremmende/plagsom oppførsel, seksuallovbrudd og brudd på henholdsvis Vegtrafikkloven, Utlendingsloven og Politiloven. Tabell 3. Straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2014 med gjerningsperson under 18 år etter type lovbrudd, fordelt på kjønn og totalt. Prosent. Type lovbrudd Under 15 år år Alle under 18 år JENTER GUTTER JENTER GUTTER Vinning 84,5 41,6 52,7 30,5 37,9 Vold/trusler 3,1 26,6 19,0 19,4 19,9 Narkotika 3,1 3,2 16,7 23,7 18,1 Skadeverk 0,0 13,7 0,8 4,9 5,8 Andre typer lovbrudd 9,3 15,0 10,8 21,5 18,4 Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 n=antall forhold Tabell 4. Straffbare forhold i Oslo politidistrikt i 2014 med gjerningsperson år etter type lovbrudd, fordelt på kjønn og totalt. Prosent. Type lovbrudd Jenter Gutter Totalt Vinning 39,2 20,9 23,4 Narkotika 15,9 24,1 22,9 Vold/trusler 11,9 12,2 12,2 Skadeverk 1,3 2,8 2,6 Ordensforstyrrelser 3,9 5,2 5,0 Andre typer lovbrudd 27,8 34,8 33,9 Sum 100,0 100,0 100,0 n=antall forhold BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

17 Kapittel 3: Ran og vold blant unge

18 To kategorier av lovbrudd utdypes her nærmere med hensyn til omfang og utvikling, primært blant unge under 18 år. Disse typer lovbrudd er alvorlige i seg selv, og de gir også grunn til spesiell oppmerksomhet som faresignal for framtidig kriminalitet og sosial marginalisering. Når det gjelder vold inkluderes også data om unge som har blitt utsatt for vold. 3.1 Ran med unge gjerningspersoner Ran og unge ranere i 2014 Det ble i 2014 registrert 132 straffbare forhold som gjaldt ran, eventuelt utpressing, med en gjerningsperson under 18 år. Dette var en kraftig nedgang fra 2013, da det ble registrert 227 forhold. Antall ransforhold i aldersgruppen er med dette tilnærmet likt antallet i 2012 (135). 18 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

19 Ran begås ofte av flere unge sammen, slik at antall ran (anmeldelser) er betydelig lavere enn antall ransforhold. De 132 ransforholdene i 2014 var knyttet til 41 ran (anmeldelser). 12 Det tilsvarende antallet i 2013 var 103, mens det i 2012 var 71. I figur 5 framstilles utviklingen for ran med ung(e) gjerningsperson(er) i form av antall anmeldelser, ikke antall forhold. Dette fordi ran er en type kriminalitet som ofte utøves av flere sammen, og at en anmeldelse da i større grad gjenspeiler det vi i dagligtalen kaller «et ran». Figuren viser at det i perioden etter 2005 ikke har vært registrert et så lavt antall anmeldelser for ran med gjerningsperson under 18 år, som i (Se også kapittel 9 for en drøfting av dette.) Alle ran med gjerningsperson i denne aldersgruppen dreide seg om ran (eventuelt utpressing) av person. Det var i 2014 ingen anmeldte ran av butikk, kiosk eller drosje med gjerningsperson under 18 år. Det var det heller ikke i Enkelte unge ble registrert for flere ran i løpet av Tabell 5. Unge under 18 år anmeldt for ran i Oslo politidistrikt i 2014 fordelt etter alder ved siste registrerte ran. Absolutte tall. N=81. Alder ved siste ran Antall personer 12 år 1 13 år år 7 15 år år år 11 Totalt antall personer 81 året. Det ble til sammen registrert 81 ulike gjerningspersoner under 18 år i Dette er like mange som i 2013 da antall ran (anmeldelser), og også antall ransforhold, var betraktelig høyere. Av de 81 unge mistenkt/siktet for ran i 2014 var 4 jenter (4,9 %). Tabell 5 viser at det var 22 unge ranere som ennå Figur 5. Anmeldelser for ran i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år i årene Antall anmeldelser og antall personer. 120 Anmeldelser Personer Anmeldelser Personer : Basert på «Lokalt arkivnummer» i politiets straffesaksregister. BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 19

20 «Ran begås ofte av flere unge sammen, slik at antall ran (anmeldelser) er betydelig lavere enn antall ransforhold. De 132 ransforholdene i 2014 var knyttet til 41 ran (anmeldelser).» ikke hadde fylt 15 år. Dette var dobbelt så mange under 15 år som blant de 81 unge ranerne i Blant ranerne i 2014 var det også relativt få 17-åringer. Flere av de unge ble mistenkt/siktet for ran gjentatte ganger, og 15 personer i aldersgruppen ble anmeldt for 3 eller flere ran i løpet av året. Ingen ble anmeldt for mer enn 5 ran. Til sammenligning var det 29 unge under 18 år som ble anmeldt for ran 3 ganger eller flere i 2013, og 16 som det året ble anmeldt for 5 eller flere ran. Det var også 81 unge under 18 år som ble anmeldt for ran i Oslo tilbake i 2013, og blant disse var det 13 som også ble anmeldt for ran i Oslo i Noen av disse (7) hadde da blitt over 18 år, mens 6 fortsatt var under 18 år hele eller deler av året. Det var altså 6 av de unge under 18 år som ble anmeldt for ran i Oslo i 2014 som også var anmeldt for ran i Oslo i Studier av ran og unge ranere i 2013 Det ble tilbake i 2013 registrert en økning i ran med unge gjerningspersoner, så vel som unge offer for ran. Ran som involverte barn og unge fikk mye oppmerksomhet i media. Oslo kommune og Oslo politidistrikt gikk da sammen om å øke kunnskapen om ran med unge ranere gjennom nye studier. Dette resulterte i en todelt rapport om ran utgitt av Oslo politidistrikt 13 og én rapport spesifikt rettet mot unge ranere utgitt av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). 14 I Oslo politidistrikt sin utdypende studie av ran i Oslo dette året 15 framkommer det blant annet at ransmiljøer blant unge oppsto rundt enkelte lederskikkelser som samlet unge som var villige til å utføre ran på deres vegne, eventuelt ble narret og/eller truet til dette. Disse lederskikkelsene var fryktet av mange i ungdomsmiljøene og ofte godt kjent av politiet. Dette «hoffet» rundt lederskikkelsene utgjorde ikke nødvendigvis noe tett nettverk, og sammenset- 13: Sætre, Marianne og Veslemøy Grytdal (2014a) og Sætre, Marianne og Veslemøy Grytdal (2014b). 14: Dyb, Evelyn (2014). 15: Sætre, Marianne og Veslemøy Grytdal (2014a). ningen av gjerningspersonene varierte fra et ran til et annet. Flere av de unge ranerne ble av ransmiljøet selv utsatt for ran og/eller trusler om vold, og måtte søke hjelp eller flytte for å komme seg ut av den tvangssituasjonen de var i. Rapporten viser også at det blant unge ranere under 20 år var mange som hadde en rekke, til dels svært alvorlige, lovbrudd bak seg i tidligere år. Ran av unge skjedde oftest i forbindelse med offerets fritidsaktiviteter, mens eldre i størst grad ble offer for det som kalles festrelaterte ran. Rapporten viser også at mobiltelefon var det desidert mest utbredte ransobjektet i ranene i Oslo i 2013, og at penger som ransutbytte var mindre vanlig enn bare 5 år tidligere. Av NIBR sin kvalitative studie framkom det at de unge ranerne fra 2013 kan deles inn i to hovedkategorier; unge med store levekårsproblemer og unge «på feil spor». Personene i begge kategoriene hadde frafall fra skole og var utenfor arbeidsliv. I begge kategoriene var det også mange som oppholdt seg mye i sentrum, særlig rundt Oslo S. 16 Som forklaringer på at noen unge begår ran drøftes, i tillegg til dårlige levekår, betydningen av rusproblemer, innflytelse fra venner og jevnaldrende, kjedsomhet, nettverk og gjenger, økonomisk vinning og ervervelse av sosial status. I kapittel 9 omtales noe av den innsatsen som ble iverksatt mot ran i Oslo. 3.2 Vold unge som gjerningspersoner og voldsutsatte Som det framkommer av figur 6, har antall straffbare forhold som gjelder fysisk vold med gjerningsperson under 18 år vist en avtagende tendens i Oslo i årene , for deretter å øke svakt de neste 3 årene. Antall personer som har blitt anmeldt for fysisk vold i aldersgruppen har vært rundt 200 i årene , etter å ha vært noe høyre i årene før. Dette antallet økte noe i Selv om det ikke er stor økning i antall forhold eller antall personer fra de 16: Se også kapittel 6.2 om unge i utsatte miljøer i Oslo sentrum. 20 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

21 foregående 3 årene til 2014, kan det være interessant å se nærmere på denne typen kriminalitet, inkludert litt mer om gjerningspersoner og de unge som blir utsatt. Unge under 18 år er prioritert. Vi minner om at benevnelsen gjerningsperson brukes synonymt med anmeldt, og altså uavhengig av hva den videre prosessen i rettsapparatet fører til. Vi presiserer at utvalget her avgrenses til å gjelde fysisk vold innen det som i straffesakssystemet heter «liv, legeme, helbred», med tillegg av mishandling i familieforhold med legemskrenkelse (eventuelt grov sådan) og vold mot politi eller annen offentlig tjenesteperson. Dermed inkluderes for eksempel ikke psykisk vold, trusler, eller seksualforbrytelser med fysisk og/eller psykiske overgrep Vold med unge gjerningspersoner omfang og utvikling Det ble i 2014 registrert 316 straffbare forhold som gjaldt fysisk vold med en gjerningsperson under 18 år. Dette var en økning på 34 forhold (12,1 %) fra 2013, et år hvor antallet var lavt historisk sett. Som omtalt i kapittel 2.2, var det straffbare forhold med jenter som gjerningsperson som økte i antall fra 2013 til I 66 (20,9 %) av forholdene med gjerningsperson under 18 år, var vedkommende under 15 år. Dette er et lavere antall (og andel) enn i 2013, da det i 81 forhold (28,7 %) hadde gjerningsperson under 15 år. Noen ganger er unge sammen om å utøve vold mot en annen. De 316 straffbare forholdene fordeler seg på 198 anmeldelser, tilnærmet likt antallet i de 3 foregående årene. Når antall forhold øker uten at det blir flere anmeldelser, vil det si at det i større grad har vært flere unge involvert i samme voldshendelse mot én person (altså i én anmeldelse). Ulike voldsanmeldelser kan for øvrig også være knyttet til samme hendelse ved at det er flere som blir utsatt for vold, altså flere offer, eller ved at noen anmelder «Det ble i 2014 registrert 316 straffebare forhold som gjaldt fysisk vold med en gjerningsperson under 18 år. Dette var en økning på 34 (12,1 %) fra 2013, et år hvor antallet var lavt historisk sett.» Figur 6. Fysisk vold i Oslo politidistrikt med mistenkt/siktet under 18 år i årene Antall forhold og antall personer Straffbare forhold Personer Straffbare forhold Personer BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 21

22 Tabell 6. Unge under 18 år mistenkt/siktet i forhold som gjaldt fysisk vold i Oslo politidistrikt i 2014, fordelt etter alder ved siste forhold. N=234. Alder ved siste ran Antall personer 10 år 2 11 år 8 12 år 9 13 år år år år år 62 Totalt antall personer 234 hverandre etter en hendelse. 17 I 2014 var det hele 17 ganger at 4 eller flere under 18 år ble anmeldt for vold sammen, og ved 2 tilfeller var det 10 unge under 18 år. I kun begrenset grad ble de unge under 18 år anmeldt sammen med noen i aldersgruppen år. (Dette gjaldt i 18 av de 198 anmeldelsene.) Av de totalt 316 straffbare forholdene som gjaldt fysisk vold med mistenkt/siktet under 18 år gjaldt 250 (79,1 %) legemsfornærmelser, hvorav 8 med skadefølge (etter strl. 228, henholdsvis 1. og 2. ledd). Det var 45 forhold som gjaldt vold av grovere karakter (legemsbeskadigelser etter str. 229), hvorav ett med kniv. Forhold som gjaldt legemsfornærmelser så vel som legemsbeskadigelser, økte i antall fra 2013 til Det var i 2014 derimot færre forhold som gjaldt vold mot polititjenestemann eller annen offentlig tjenestemann (13). Det var i 2014 også 3 forhold som gjaldt forsøk på drap, hvorav 2 forhold gjaldt en 17-åring som i september knivstakk sin far og bror, en hendelse som fikk mye medieoppmerksomhet. Hvis man skal se på tid og sted for hendelser som førte til voldsanmeldelser mot unge gjerningspersoner, synes det mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i antall anmeldelser, og ikke forhold. 18 Det totale antall anmeldelser med (minst) en gjerningsperson under 18 år i Oslo gir da et gjennomsnittlig antall på 16,5 anmeldelser per måned. Fordelt etter gjerningstidspunkt utpeker mars måned seg med flest anmeldelser (26), mens det i månedene juni, juli og november var 11 eller færre anmeldelser. Fordelingen på årets måneder gir relativt lave tall som ikke er grunnlag for annen konklusjon enn at vold i denne aldersgruppen fant sted i alle årets måneder og for øvrig viser en tendens til å avta i skolens sommerferie. Det kan bemerkes at for aldersgruppen år ser vi ikke denne tendensen til nedgang i sommerferien. Når det gjelder gjerningssted for voldsanmeldelsene, hadde 58 (29,3 %) av anmeldelsene gjerningssted i Indre by i en av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka eller Frogner. Dette er en mindre andel enn i 2013, da nærmere halvparten hadde gjerningssted i Indre by. En uforholdsmessig stor del av anmeldelsene hadde gjerningssted sør-øst i byen, og da særlig i Bydel Søndre Nordstrand. En fordeling på bydeler gir imidlertid små tall som påvirkes av et lite antall personer og som endres fra år til år. I dette ligger også at det for mange bydeler dreier seg om svært få voldsanmeldelser med så unge gjerningsperson i løpet av et år. Med ett unntak var for øvrig alle Oslos bydeler gjerningssted i minst én av anmeldelsene. Tabell 7. Unge under 18 år fornærmet (offer) i forhold med fysisk vold i Oslo politidistrikt i 2014 fordelt etter aldersgrupper. Prosent og absolutte tall. N= år 3 5 år 6 8 år 9 11 år år år Totalt Antall Andel (%) 7,0 15,7 18,0 14,2 17,6 27,5 100, 0 17: Av de 198 anmeldelsene ser vi ut fra gjerningstidspunkt, gjerningssted og involverte personer at minst 20 anmeldelser står i forbindelse med andre anmeldelser, dvs. at man kan si at det totale antall voldshendelser med gjerningsperson(er) under 18 år ikke overskrider 178. Samtidig vil ytterligere andre anmeldelser kunne ha forbindelser til hverandre, for eksempel at en anmeldelse kan gjelde vold som hevn for en annen anmeldt hendelse. 18: Selv om flere anmeldelser kan knytte seg til den samme episoden/hendelsen, vil antall anmeldelser likevel være et bedre uttrykk for dette. 22 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

23 «Av disse 472 unge voldsutsatte var det 99 (20,9 %) som hadde vært offer for vold i saker hvor andre unge under 18 år var gjerningsperson(er). De fleste har altså opplevd å bli utsatt for vold av noen som er eldre.» Unge gjerningspersoner Totalt ble 472 unge under 18 år registrert som offer for fysisk vold i Oslo politidistrikt i 2014, mot 397 i Dette var en økning på 48 (25,8 %) fra Vi ser av figur 6 at dette er et høyere antall personer enn i de 3 siste årene, men lavere enn i årene før det. Av disse 234 var 39 (16,7 %) jenter. De yngste som ble anmeldt for vold i 2014 var 10 år på gjerningstidspunktet. Dette gjaldt 2 gutter som sammen ble anmeldt for legemsfornærmelse med skadefølge etter at de skal ha kastet stein og annet på en renholdsansatt på skolen. Av de unge under 18 år med voldsforhold i 2014 var det 56 (23,9 %) som var under 15 år ved siste forhold. Dette var færre enn i 2013, noe som betyr at økningen i antall unge anmeldt for vold fra 2013 til 2014 var knyttet til gjerningspersoner som var 15 år eller mer ved siste forhold. De aller fleste av de unge gjerningspersonene (94,9 %) hadde bostedsadresse i Oslo. Disse fordeler seg imidlertid svært ulikt på bydelene. I de mest sentrale delene av byen finner vi bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka som bostedsbydeler for et høyere antall gjerningspersoner enn gjennomsnittet for alle bydelene. Det er likevel Bydel Søndre Nordstrand som utpeker seg som bostedsbydel for mange av de unge gjerningspersonene. Dette er også sammenfallende med bydelsfordelingen av gjerningssted for voldsanmeldelsene (jf. kapittel 3.2.1). Alle bydelene i Oslo var bostedsbydel for noen unge som i 2014 ble anmeldt for vold, men med et mønster som viser et lavere antall gjerningspersoner bosatt i de vestlige bydelene. Det er også bydeler sentralt i Oslo hvor det bor relativt få unge som ble anmeldt for vold dette året. Vi minner om at bydelene er ulike med hensyn til både innbyggertall og alderssammensetning i befolkningen. Noen av gjerningspersonene var gjengangere anmeldt for vold flere ganger. Det var 9 unge under 18 år som var registrert med 4 voldsforhold eller flere i løpet av året, hvorav 2 gutter på 17 år hadde 5 forhold hver. Blant de 234 unge under 18 registrert med voldsforhold, var det samtidig 186 (79,5 %) som kun hadde ett forhold som gjaldt fysisk vold i løpet av året. Blant de 234 unge som ble anmeldt for vold var det 120 (51,3 %) som også ble anmeldt for andre lovbrudd i løpet av året. Det var 44 (18,8 %) som også ble anmeldt for narkotikalovbrudd, og 30 (12,8 %) som også ble anmeldt for ran. Det er ikke nødvendigvis andre barn eller unge disse gjerningspersonene skal ha utøvd vold mot. Omtrent halvparten av alle anmeldelsene med gjerningsperson under 18 år (100 av 198) gjaldt vold utøvd mot andre under 18 år, mens det i den andre halvparten var eldre offer Unge utsatt for vold Totalt ble 472 unge under 18 år registrert som offer for fysisk vold i Oslo politidistrikt i 2014, mot 397 i Av disse var 294 (62,3 %) gutter. Aldersmessig fordeler disse seg slik at det er flest av de eldste mindreårige, men samtidig var nærmere 1 av 4 under skolepliktig alder på gjerningstidspunktet. Det var 19 av disse unge som ble registrert som offer for vold 2 ganger i løpet av året, mens for 2 av dem gjaldt dette 3 ganger i (Det totale antall forhold det dreier seg om er dermed 495.) Når unge utsettes for vold kan dette være av andre unge eller av voksne. Av disse 472 unge voldsutsatte var det 99 (20,9 %) som hadde vært offer for vold i saker hvor andre unge under 18 år var gjerningsperson(er). De fleste har altså opplevd å bli utsatt for vold av noen som er eldre. BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 23

24 I kapittel 8.2 framkommer det mer opplysninger om hvilke typer fysisk vold de unge var ofre for. En stor del går under kategorien «mishandling i familieforhold» (jf. strl. 219). Dette gjaldt over halvparten av den fysiske volden som vi viser til her (50,5 % av de 495 straffbare forholdene.) I tillegg vil det også være vold i nære relasjoner som går inn under andre av straffelovens bestemmelser. Samlet sett innefor alle kategoriene som gjaldt fysisk vold finner vi at 351 unge under 18 år var offer for vold i nære relasjoner i Oslo i 2014 (på grunnlag av status i disse sakene pr ). Det vil si 74,4 % av alle unge under 18 år som var utsatt for vold. Vold i nære relasjoner har vært et satsningsområde for både politiet og andre offentlige etater over de senere årene, og avdekking av denne type vold har vært en målsetting. Samtidig har registreringspraksis endret seg, noe som vanskeliggjør sammenligninger over tid. I saker som gjelder vold i nære relasjoner vil det kunne være usikkert om et barn har vært utsatt for fysisk vold. Denne usikkerheten vil også gjenspeile seg i anmeldelsesstatistikken. 19: I noen tilfeller vil nye opplysninger i straffesaker føre til endringer i fordeling av slike kategorier gjennom straffsaksprosessen. 24 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

25 Kapittel 4: Unge gjengangere

26 I det følgende ser vi nærmere på de unge gjengangerne under 18 år, det vil si de som i løpet av 2014 ble anmeldt for 4 lovbrudd eller flere i Oslo politidistrikt. Videre ser vi på utviklingen for de som var gjengangerne i de 3 årene før. 4.1 Unge gjengangere under 18 år Antall, alder og kjønn Det var 97 personer under 18 år som ble registrert for 4 eller flere straffbare forhold i Oslo i Dette var 23 færre enn i 2013, og det laveste antallet vi har registrert i SaLTo sin historie. De 97 unge gjengangerne i 2014 utgjorde 8,2 % av de 1181 personene Tabell 8. Aldersfordeling for unge gjengangere (4 eller flere forhold) under 18 år i Oslo politidistrikt i 2014 ut fra alder ved siste gjerning. Absolutte tall og prosent. N=97. Alder Antall unge gjengangere Adel (%) 13 år 4 4,1 14 år 10 10,3 15 år 14 14,4 16 år 35 36,1 17 år 34 35,1 Totalt ,0 26 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

27 Figur 7. Antall unge under 18 år med 4 eller flere forhold per år (unge gjengangere) i Oslo politidistrikt årene År Antall unge gjengangere under 18 år som ble registrert med straffbart forhold i Oslo dette året. Av de unge gjengangerne i 2014 var 91,8 % gutter (89 i antall) og 8,2 % jenter (8). Dette tilsier at antall jenter gikk ned med 4 fra 2013, mens antallet gutter gikk ned med 19. Kjønnsfordelingen har i store trekk ikke endret seg nevneverdig over de siste 5 årene. (Andelen gutter var for eksempel 84,6 % i 2009.) Aldersfordelingen for de 97 unge gjengangerne i 2014 framkommer i tabell 8. Det var 14 av de 97 unge gjengangerne som var under 15 år, mens 83 var år (ut fra alder ved siste gjerning). Blant de unge under 15 år var det noen flere gjengangere i 2014 enn i 2013, mens nedgangen var stor blant 17-åringer. Blant de 97 unge gjengangerne i 2014 finner vi 46 (47,4 %) som hadde blitt anmeldt for straffbar handling i Oslo også i Det vil si at litt over halvparten av de unge gjengangerne i 2014 hadde ikke blitt registrert med straffbart forhold i Oslo i De unge gjengangernes straffbare forhold Til sammen sto de 97 unge gjengangerne bak 671 straffbare forhold i Dette utgjorde 32,4 % av de totalt 2068 forholdene registret med gjerningsperson i denne aldersgruppen. Dette er en mindre andel enn i Tabell 9. Unge gjengangere under 18 år med 4 eller flere straffbare forhold i 2014, fordelt etter antall straffbare forhold. Absolutte tall og prosent. N=97. Antall forhold Sum Antall personer Andel (%) 27,8 35,1 22,7 12,4 2,1 100,0 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 27

28 Tabell 9 viser fordelingen av antall forhold for de 97 ungdommene med 4 eller flere straffbare forhold i Det var 27 ungdommer som ble registrert med 4 straffbare forhold, det vil si 27,8 % av de unge gjengangerne. Videre var det 34 (35,1 %) som ble registrert med 5 6 forhold. Det var 14 som ble mistenkt/ siktet for mer enn 10 forhold. Dette er noen færre enn i 2013 (18), og det var i 2014 heller ingen som hadde 30 eller flere forhold. Ved inndeling etter ulike typer kriminalitet ble de 97 unge gjengangerne i løpet av 2014 registrert med til sammen 125 forhold med fysisk vold, 72 ransforhold og 103 narkotikaforhold. Til sammenligning var tallene for de unge gjengangerne i 2013 som følger: 145 forhold med fysisk vold, 187 ransforhold og 108 narkotikaforhold. Det var særlig antall forhold som gjaldt ran som gikk ned blant de unge gjengangerne i De unge gjengangerne i 2014 sto bak 39,6 % av de straffbare forholdene som gjaldt fysisk vold i aldersgruppen, og 54,4 % av ransforholdene. Til sammenligning sto de unge gjengangerne i 2013 bak hele 82,4 % av ransforholdene i aldersgruppen. Det var likevel en relativt stor andel av de unge gjengangerne som ble anmeldt for minst ett ran. Dette gjaldt 34 unge gjengangere i 2014 (35,1 %), mot 50 i 2013 (41,7 %) Tilknytning til Norge og Oslo Ikke alle med gjentatte lovbrudd i Oslo er bosatt her. Figur 8 viser de unge gjengangernes bostedstilhørighet i de siste 6 årene fordelt etter hvorvidt de ved siste straffbare forhold var registrert med en adresse i Oslo, en adresse i en annen norsk kommune («utenbys») eller var uten adresse i Norge. Bostedsadresse kan i noen tilfeller være en institusjon. Blant de unge gjengangerne i 2014 hadde 84,5 % «Det var 97 personer under 18 år som ble registrert for 4 eller flere straffbare forhold i Oslo i Det var 23 færre enn i 2013, og det laveste antallet vi har registrert i SaLTo sin historie.» Figur 8. Unge gjengangere med 4 eller flere straffbare forhold i Oslo politidistrikt i årene , prosentvis fordeling etter bostedstilhørighet for de enkelte årene. Figur % 80 % 60 % 40 % Ukjent/utlandet 20 % Utenbys 0 % Oslo Antall personer (N) BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48

Sammendrag 5. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier 33 Vold 33 Vinning og økonomi 42 Seksuallovbrudd 46 Narkotika 48 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2017 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning og metode 9 Rapportens formål og avgrensninger 9 Datagrunnlag 9 Analysen 10 Begrensninger

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika

Innhold. Sammendrag. Kapittel 3. Utvalgte lovbruddskategorier. Vinning og økonomi Seksuallovbrudd Narkotika Rapport basert på data fra Innhold Sammendrag Kapittel. Innledning og metode Rapportens formål og avgrensninger Datagrunnlag Analysen Begrensninger i datamaterialet og rapporten 9 9 9 Kapittel. Den registrerte

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND

UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND UNGDOM OG KRIMINALITET I KRISTIANSAND Trendrapport 1 halvår 2009 Formål Denne trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten skal utarbeides hvert halvår og inngår

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018

Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018 Innhold Innledning 5 Kort oppsummert 6 Metode 9 Overordnet bilde 11 Utvalgte kriminalitetsområder i 2018 15 Narkotika 15 Vold 19 Annen 22 Sedelighet 23 Når

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021 INNHOLD Bakgrunn... 4 Målgruppe... 5 Arbeidsform... 5 Hva forskningen sier om tiltak som virker... 5 Anbefalinger

Detaljer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer BARN OG MEDIER 2018 Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 9-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 DRAP I NORGE 2009 2018 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2018 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2009 2018

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge

Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge OSLO POLITIDISTRIKT Kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant unge Monica Larsen, Manglerud, Enhet Øst politistasjon, Oslo politidistrikt BUPA Fagdag 14.06.19 21.06.2019 Side 1 OSLO POLITIDISTRIKT Enhet

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL

En kartlegging av barneog HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL En kartlegging av barneog ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 Sør-Vest politidistrikt, 4. april 2017 HR ER TITTELEN PÅ RAPPORTEN EVT. UNDERTITTEL Rapport 2/2018 Stab for Virksomhetsstyring

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

Bakgrunn for rapporten. Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse

Bakgrunn for rapporten. Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016 Seniorrådgiver Lisa Øyen Fjøsna v/seksjon for strategisk analyse Politiførstebetjent og psykolog John-Filip Strandmoen v/voldtektsseksjonen Bakgrunn for rapporten

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

SaLTo handlingsprogram 2014 2017. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo SaLTo handlingsprogram 2014 2017 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 2 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 4 KAPITTEL 2 SaLTo organisering,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske åringer

BARN OG MEDIER Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske åringer BARN OG MEDIER 2018 Medievaner: mobiltelefon og tidsbruk hos norske 13-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Temarapport tagging og graffiti. Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

Temarapport tagging og graffiti. Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Temarapport tagging og graffiti Strategisk analyse SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT.. Tagging/graffiti utøves både på offentlig og privat eiendom, og er i mange tilfeller rent skadeverk. Mange tilfeller

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo

Handlingsprogram. Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Handlingsprogram 2015 2018 Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Side 4 KAPITTEL 1 Barne- og ungdomskriminalitet utvikling og utfordringer Side 6 KAPITTEL 2 SaLTo organisering, styring

Detaljer

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt

Utgitt januar Ungdomskriminalitet. Nordland politidistrikt Utgitt januar 2019 Ungdomskriminalitet Nordland politidistrikt Innhold Innledning og metode... 4 Straffesaksregisteret (STRASAK)... 4 Statistisk sentralbyrå (SSB)... 4 Ungdata... 5 Kort om funn i analysen...

Detaljer

Arbeidsmøte med fagutvalgene

Arbeidsmøte med fagutvalgene Handlingsplan Barn og unge - for psykisk helse og rusomsorg Arbeidsmøte med fagutvalgene 10.05.17 SLT i Lillehammer De ordinære tilbudene til barn og unge i Lillehammer kommune skal organisereslik at de

Detaljer

Narkotikasiktedes lovbrudd preger retts systemet

Narkotikasiktedes lovbrudd preger retts systemet Narkotikasiktedes lovbrudd preger retts systemet Hvem blir tatt for befatning med ulovlige rusmidler i Norge og hvilke lovbrudd konfronteres de med av strafferettssystemet? Ved å anvende data fra politiets

Detaljer

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet Kriminalitet Ung, utsatt og tatt Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 980-tallet.

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3

Forsidefoto: Pain, SXC, HAAP Media Ltd. (www.sxc.hu). ISBN 978-82-996840-3-3 En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Grønland politistasjon: Odd Erik Mathisen og Wibek Bjerkås Moe Majorstua politistasjon:

Detaljer