ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT"

Transkript

1 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

2 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2

3 1. Innledning Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt Generell utvikling Vinningskriminalitet Økonomisk kriminalitet Voldskriminalitet Seksualforbrytelser Narkotikaforbrytelser Trafikk Miljøkriminalitet Ungdomskriminalitet Annen kriminalitet Forvaltningsoppgaver / Utlendingssaker Forvaltning Utlendingssaker Straffesaksbehandling / statistiske tabeller Oppklaringsprosent Gjennomsnittlig saksbehandlingstid oppklarte saker Dommer, forelegg og varetektsfengslinger Tvangssaker Straffesaker ved driftsenhetene Saker oversendt konfliktråd etter saksforhold Innsatte arrestanter Trafikktjenesten 22 Vedlegg I Figurer og tabeller for Tromsø politistasjon 23 Vedlegg II Sammenligningsstatistikk Tromsø politistasjon / Troms politidistrikt 29 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 3

4 1. Innledning Kriminalitetsutviklingen beskrives her gjennom anmeldte straffbare forhold som er registrert i Troms politidistrikt. Statistikken er basert på politiets straffesaksregister, STRASAK, og omhandler kun kriminalitet som er anmeldt, og dermed kjent for politiet 1. Andelen straffbare forhold som anmeldes, og mørketall, varierer for ulike kriminalitetstyper. Antall anmeldelser påvirkes av faktorer som publikums anmeldelsesvillighet, type lovbrudd, oppdagelsesrisiko, politiets kontrollvirksomhet, prioriteringer, og registreringsrutiner. I første del av rapporten kommenteres kriminalitetsutviklingen, andre del omhandler forvaltingsoppgaver og utlendingssaker, mens tredje del inneholder statistiske tabeller fra ulike saksområder. 1.1 Sammendrag Det ble registrert 8142 straffesaker i Troms politidistrikt i Dette er 38 færre saker, sammenlignet med Antall forbrytelser gikk ned med 49 saker, mens antall forseelser økte med 11 saker. Forbrytelsene utgjorde 61,9 prosent av alle registrerte anmeldelser, mens forseelsene utgjorde 38,1 prosent. Oppklaringsprosenten for både forbrytelser og forseelser i Troms politidistrikt var 65,8 i 2012, mot 60,7 i For forbrytelser var oppklaringsprosenten 54,8 i 2012, mens den var 47,7 i På landsbasis var tallet 36,3 prosent for forbrytelser i Oppklaringsprosenten for forseelser var 83,1 i Troms politidistrikt, mens landsgjennomsnittet var 80,1. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for politidistriktet var i 2012 på 75 dager, mot 89 dager i Antall anmeldte vinningsforbrytelser i politidistriktet utgjorde 1993 saker i Kriminalitetstypen utgjør fortsatt en betydelig mindre andel av det totale saksantallet i politidistriktet enn den gjør for landsgjennomsnittet. Totalt ble det registrert 1021 narkotikaforbrytelser i politidistriktet i Dette er igjen det høyeste antall saker i en femårsperiode, og utgjorde en økning på 17 saker fra Det ble i 2012 registrert 32 anmeldelser for voldtekt. 1 sak går under betegnelsen overfallsvoldtekt, og gjerningspersonen i denne saken er fortsatt ukjent. I kategorien vold mot polititjenestemann, ble det i 2011 registrert en økning på 104,8 prosent (43 saker). I 2012 var dette tallet redusert til 29, noe som gir en nedgang på 31 prosent. Dette antall saker anses å være en normalisering, sett i forhold til tidligere år. Det ble ikke registrert drap i Troms politidistrikt i 2012, men et forhold fra Balsfjord, som fant sted i slutten av 2011, ble kodet som drap i Strasak er et levende register. Etter hvert som det samles inn mer informasjon i den enkelte sak kan lovbruddets status endres og tallgrunnlaget blir justert. Avvik fra statistikken kan derfor forekomme i analyser som har et senere tidspunkt for Strasak uttrekk. Denne rapporten baserer seg på jusene, uttrekk fra Strasak som gir kriminalitetsstatistikken slik den var pr ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 4

5 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 2.1. Generell utvikling Det ble anmeldt totalt 8142 saker i Troms politidistrikt i Sammenlignet med landsgjennomsnittet skiller Troms politidistrikt seg ut ved at vinningssaker utgjør en mindre andel av det totale antall saker. ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 5

6 Det ble anmeldt 5038 forbrytelser og 3104 forseelser i Forbrytelser utgjorde 61,9 prosent av alle registrerte anmeldelser i 2012, mens forseelsene utgjorde 38,1 prosent. Anmeldte forbrytelser i Troms politidistrikt , kriminalitetstyper Endr. % Endr. % Økonomi ,2% 141,3% Vinning ,2% 4,6% Vold ,3% -4,9% Sedelighet ,5% -3,0% Narkotika ,7% 27,1% Skadeverk ,7% -31,7% Miljø ,3% -33,3% Annen ,5% 11,8% Undersøkelsessaker ,7% 18,5% Totalt ,5% 8,3% Kilde: Jus 066 Antall anmeldte forbrytelser i 2012 gikk ned med 49 saker, sammenlignet med Vinningsforbrytelser utgjør 39,6 prosent av det totale antall forbrytelser. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Troms politidistrikt en lavere andel vinningsforbrytelser. Kategorien voldsforbrytelser hadde en nedgang på 6,3 prosent i Sammenlignet med tall på landsbasis har Troms politidistrikt en høyere andel voldsforbrytelser. Sett i forhold til innbyggertall er forholdet imidlertid ganske likt, jfr. 6. Antall narkotikaforbrytelser i 2012 er det høyeste i femårsperioden, en økning fra 2011 på 1,7 prosent, mens økningen i femårsperioden er 27,1 prosent. For økonomiske forbrytelser utgjør økningen i saksantallet 66,2 prosent sammenlignet med 2011, og det er en økning på 141,3 prosent i femårsperioden. Kategorien vold mot polititjenestemann viser en nedgang på 14 fra 2011, til 29 saker i Dette utgjør en nedgang på 14,7 prosent siste år, og en nedgang på 32,6 prosent i femårsperioden. Over halvparten av alle anmeldte forseelser i 2012 var trafikkforseelser. Når det gjelder vinningssakene er tallene forholdsvis stabile, med lave tall for f.eks grove tyverier fra villa og leilighet. Kategorien naskeri viser det en nedgang på 68 saker, noe som utgjør 24,3 prosent. ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 6

7 Anmeldte forseelser i Troms politidistrikt , kriminalitetstyper Endr. % Endr. % Økonomi ,7% 133,3% Vinning ,6% -8,7% Vold ,0% -87,5% Sedelighet ,0% 33,3% Skadeverk ,5% -19,5% Miljø ,6% -20,2% Arbeidsmiljø ,0% -33,3% Trafikk ,3% -3,7% Annen ,3% -14,9% Totalt ,3% -9,2% Kilde: Jus 066 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 7

8 2.2 Vinningskriminalitet Vinningsforbrytelser er den største kriminalitetstypen i politidistriktet og utgjorde 41,5 prosent av det totale antall anmeldte forbrytelser i Troms politidistrikt i Etter en markant nedgang i anmeldte vinningsforbrytelser fra 2003 til 2008 har antallet anmeldelser de siste år vært stabilt. Vi ser i 2012 en økning på 2 prosent sammenlignet med foregående år. Anmeldte vinningsforbrytelser i Troms politidistrikt , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Vinningsforbr.totalt ,2% 4,6% Simple tyveri totalt ,7% -3,8% Fra villa ,1% -20,0% Fra leilighet ,5% 2,4% Fra motorkjøretøy ,4% -37,3% Fra butikk ,3% -6,3% Fra rest/ kafé ,1% 32,4% Fra kontor ,5% -20,0% Av sykkel ,8% 45,4% Grove tyveri totalt ,3% 22,9% Fra villa ,7% 300,0% Fra leilighet ,1% -18,2% Fra hytte ,5% 3,2% Fra skole/ barnehage ,7% -90,0% Fra person på off. sted ,3% 1 175,0% Fra verksted / bedrift ,3% -55,6% Fra kontor ,0% -45,5% Fra bil ,3% 35,8% Brukstyveri bil / motorvogntyveri,div ,2% -31,9% Brukstyv. moped /motorsykkel ,4% 0,0% Ran / utpressing totalt ,0% 71,4% Andre utvalgte undergrupper: Naskeri (fs) ,3% -7,4% Bedrageri/Utroskap ,2% 22,2% Heleri/Heleri bistand.div ,2% -2,3% Kilde: Jus 063/066 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 8

9 Simple tyverier Av alle anmeldte vinningsforbrytelser omhandler 55,2 prosent simple tyverier. Det ble registrert totalt 1101 simple tyveri i politidistriktet i 2012, noe som er en nedgang på 10,7 prosent i forhold til Det ble anmeldt 189 sykkeltyverier i 2012, mot 325 i Dette er en nedgang på 41,8 prosent. Det er ikke funnet noen entydig forklaring på denne nedgangen, men både politiet og media har hatt mye fokus på området. Av anmeldelser for tyveri fra restaurant/kafé omhandler mange tyveri av mobiltelefon eller lommebøker. For 2012 ser vi en økning i antall anmeldelser på 31,1 prosent, noe som utgjør 32 saker. Flest anmeldelser av denne typen hadde gjerningssted i Tromsø sentrum. Naskeri har gått ned med 24,3 prosent i forhold til i fjor. Oppklaringsprosenten i saker av denne typen er høy (ca. 86 prosent), da de fleste sakene som anmeldes er med kjent gjerningsmann. For Simple tyveri fra villa ser vi i 2012 en nedgang på 6 saker fra Grove tyverier Etter en økning i grove tyverier på 46,2 prosent fra 2010 til 2011, har det i politidistriktet vært en nedgang i 2012 på 22,3 prosent. Over en femårsperiode har anmeldelser for grove tyverier økt med 22,9 prosent. I Tromsø har anmeldelser for grove tyverier hatt en nedgang på totalt 34 saker i 2012 sammenlignet med Den største gruppen er grovt tyveri fra person på offentlig sted, med 87 saker. 54 av disse sakene omhandler tyveri av mobiltelefoner. Til sammenligning hadde hele resten av politidistriktet 11 slike saker. For grove tyveri fra villa og leilighet viser tallene for politidistriktet en nedgang på 12 saker når det gjelder leilighet, og 1 sak mer ved villa. Av totalt 25 saker hadde 20 saker gjerningssted i Tromsø. Motorvogntyveri I 2012 ble det registrert totalt 62 tyverier av bil i politidistriktet, hvilket er en nedgang på 16,2 prosent sammenlignet med I femårsperioden har antall tyverier av bil gått ned med 31,9 prosent i politidistriktet. Flest biler ble stjålet i Tromsø. Bedrageri /Utroskap I 2012 ble det registrert 237 saker på bedrageri/utroskap, en økning på 16,2 prosent fra året før. 80,2 prosent av sakene omhandlet bedrageri ( 270). ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 9

10 Ran/utpressing Det ble i 2012 registrert 12 saker på statistikkgruppene ran og utpressing, det samme antallet som i De av gjerningspersonene som er kjente for politiet, er menn, med en gjennomsnittsalder på ca 22 år. Nedenfor følger et utvalg av saker: Januar: Februar: April: Juli: Juli: November: November: November: Bensinstasjon ranet ved bruk av kniv på Stakkevollvegen. To personer domfelt. Bensinstasjon ranet ved bruk av kniv på Kvaløysletta. Èn person domfelt. Bensinstasjon ranet ved bruk av kniv i Tromsdalen. Èn person siktet. Mann ranet ved bruk av grov vold i Tromsø sentrum. Fem personer siktet. Dame ranet på landeveien i Nordreisa ved bruk av vold. To personer siktet. Butikk ranet ved bruk av kniv på Kvaløysletta. Ukjent gjerningsperson. Buss ranet ved bruk av kniv på Tromsøya. To personer siktet. Mann ranet ved bruk av vold i Tromsø sentrum. Tre personer siktet. 2.3 Økonomisk kriminalitet I 2012 ble det registrert 251 saker i kategorien økonomiske forbrytelser, mens det i 2011 ble registrert 151 saker. Sakene omhandler blant annet brudd på regnskapslovgivningen, skatte og avgiftslovgivningen, grove bedrageri og forsikringsbedrageri, grovt underslag, grovt økonomisk utroskap og konkurskriminalitet. Det har vært en stor økning i antall skattesviksaker. Det ble registrert 111 saker i 2012, mot 7 i Dette tilsvarer en prosentvis økning på 1485,7. Årsaken til dette er at Skatteetaten har anmeldt flere slike saker i løpet av Videre oppretter Økoteamet på eget initiativ skattesviksaker der slike overtredelser fremkommer i bostyrers konkursinnberetning. Det opprettes en sak pr ligningsår for ikke levert selvangivelse. Økonomiske forbrytelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Økonomiske forbr. totalt ,2% 141,3% Underslag ,6% -19,1% Grovt bedrageri/grovt ,0% 20,0% utroskap Grovt heleri ,0% 100,0% Gjeldsforhold ,0% -50,0% ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 10

11 2.4 Voldskriminalitet Voldssaker utgjør 9,4 prosent av det totale antall saker i 2012, mot 10 prosent i Anmeldte voldsforbrytelser har gått ned med 6,3 prosent. Andelen voldsforbrytelser utgjør 15,2 prosent av det totale antall anmeldte forbrytelser i Troms politidistrikt mens den utgjør 9,6 prosent på landsbasis. Over halvparten av alle anmeldte voldsforbrytelser i 2012 tilhører kategorien Liv, legeme og helbred. I 2012 gikk antall legemssaker ned 3,1 prosent i politidistriktet, mens den i femårsperioden gikk ned med 19,6 prosent. Legemsfornærmelser utgjør størst andel av legemssakene (79 prosent). Anmeldte voldsforbrytelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Voldsforbrytelser totalt ,3% -4,9% Liv, legeme, helbred ,1% -19,6% Legemsfornærmelse ,9% -19,8% Legemsfornærmelse med skadefølge ,0% -56,3% Legemsbeskadigelse ,6% -19,8% Grov legemsbeskadigelse Legemsbeskadigelse m/døden til følge ,0% Legemsbeskadigelse, kniv ,0% 0,0% Legemsbeskadigelse, skytev. Drap / uaktsomt drap Drapsforsøk ,0% Uaktsomt drap, trafikk Uaktsom, grov legemsbeskadigelse trafikk Familieforhold totalt ,9% 61,2% Mishandling i familieforhold, ,1% 127,9% Personlig frihet totalt ,4% 3,6% Frihetsberøvelse ,0% 50,0% Trusler, diverse ,9% 11,5% Trusler, kniv ,0% -26,9% Trusler, skytevåpen ,0% 133,3% Tvang ,0% -100,0% Menneskehandel,prostitusj Menneskehandel,tvangsarb Kilde: Jus063/Jus066 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 11

12 Vold i nære relasjoner Antall saker kodet under hovedstatistikkgruppen Familieforhold er tilnærmet uendret. Politiet har for øvrig høyt fokus på denne type saker, og iverksetter oftere enn tidligere etterforskning uavhengig av anmeldelse fra fornærmede. Det antas for øvrig at denne kriminalitetstypen fortsatt har store mørketall. I tillegg til den konkrete straffebestemmelsen 219, registreres også andre forhold som går inn under kategorien familievold. Sakene fordeler seg på flere forskjellige statistikkgrupper, som for eksempel telefonsjikane, trusler, legemssaker, sedelighet, skremmende/plagsom/hensynsløs adferd, brudd på besøksforbud. I 2012 ble det registrert 298 saker som ble kodet familievold, mot 357 saker i Voldsalarm er et tiltak som ofte benyttes i familievolds- og trusselsaker og kan være en indikator for vold i nære relasjoner. Pr var det utlevert 31 voldsalarmer i politidistriktet, mens tallet for samme dato i 2011 var 35. Ikke alle slike saker omhandler vold i nære relasjoner, men også f.eks trusselsituasjoner ol. Det er sjelden at voldsalarmene blir utløste. Besøksforbud er også et beskyttelsestiltak som benyttes, og politidistriktet har lav terskel for å beslutte besøksforbud. I 2012 ble det registrert 55 brudd på besøksforbud i politidistriktet. 2.5 Seksualforbrytelser Totalt ble det i Troms politidistrikt anmeldt 162 seksualforbrytelser i Dette er en økning på 9,5 prosent fra Oppklaringsprosenten hva gjelder denne type saker er 67,4 prosent. For å fange opp overgrepssaker samarbeider politiet med flere etater. Politiet ved familievoldsskoordinator er representert i konsultasjonsteam for Nord Norge. Voldtekt Antall anmeldte voldtektssaker i 2012 var 32. Dette er 1 sak mer enn året før. For kategorien overfallsvoldtekter, er det i Troms politidistrikt registrert 3 saker i I den ene saken er èn person siktet, og varetektsfengslet. I de to andre er gjerningspersonene ukjent. Kjøp seksuelle tjenester Lov om forbud mot kjøp av seksuelle tjenester (strl. 202a og 203) trådte i kraft I politidistriktet ble det i 2012 anmeldt 9 saker. Seksuell omgang med barn I slike saker er det ofte en relasjon mellom gjerningsperson og fornærmede, hvor fornærmede ofte er i et tillitsforhold til gjerningspersonen. Av totalt 33 saker er 15 saker registrert i Tromsø, 11 i Lenvik, 2 i Målselv og 5 Nordreisa/Kvænangen. ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 12

13 Dommeravhør av barn Det ble foretatt 179 dommeravhør i Troms politidistrikt i Avhørene foretas på Barnehuset i Tromsø, og fordeler seg på følgende sakstyper: Seksuelle overgrep: 66, vold: 106, vitne til vold: 20, annet (trusler, omsorgssvikt): 4. Årsaken til at totalen her er større enn 179 avhør er at noen saker inneholder for eksempel både vold og seksuelle overgrep. Seksualforbrytelser totalt Anmeldte seksualforbrytelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % ,5% -3,0% Voldtekt ,2% -5,9% Forsøk på voldtekt ,0% 0,0% Seksuell omgang barn under 10 år ,0% -55,6% Seksuell omgang barn under 14 år ,0% 11,1% Seksuell omgang barn under 16 år ,3% -11,8% Seksuell handling barn under 16 år ,5% 10,5% Krenkende/uanstendig adferd ,1% -44,8% Pornografi via data ,0% 0,0% Incest ,0% 0,0% Kjøp seksuelle tjenester ,0% - Kilde: Jus066/Jus063 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 13

14 2.6 Narkotikaforbrytelser Narkotikaforbrytelser utgjorde 12,3 prosent av det totale saksantall i Troms politidistrikt i Totalt ble 1004 saker registrert, en økning på 2,3 prosent fra 2011, og det høyeste antall saker i femårsperioden. Troms politidistrikt har fortsatt høyt fokus på organiserte, kriminelle nettverk, og da spesielt den kriminelle motorsykkelklubben Hells Angels. Narkotikaforbrytelser totalt Anmeldte narkotikaforbrytelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % ,7% 27,1% Legemiddelloven ,8% 26,1% Strl. 162,1. ledd ,6% 26,7% Strl. 162,2. ledd ,3% 42,9% Strl. 162,3. ledd ,3% 100,0% Doping ,3% 35,7% Legemiddelloven Av totalt 621 saker ble flest saker (434) i politidistriktet opprettet for narkotikabruk, dette er en nedgang på 8,1 prosent sammenlignet med Det ble registrert 169 saker for narkotikabesittelse, samme tall som i Straffeloven 162 Førsteleddsakene (strl. 162, 1.ledd), utgjør den største delen av narkotikaforbrytelser i politidistriktet. I 2012 gikk antallet førsteleddsaker opp med 16,8 prosent, mens det i femårsperioden har vært en økning i denne type saker tilsvarende 50,2 prosent. Av politidistriktets 30 andreleddssaker (strl. 162, 2.ledd) ble 9 registrert i Målselv, og 2 registrert i Lenvik. De øvrige 19 sakene ble registrert i Tromsø. Det ble registrert 4 tredjeleddsaker (strl. 162,3. ledd) i politidistriktet i Disse sakene ble registrert i Tromsø. Doping I 2012 ble det registrert 19 dopingsaker i Troms politidistrikt. ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 14

15 Narkotikabeslag Hasj, amfetamin og medikamenter er det som oftest blir beslaglagt i politidistriktet. Tabellen under viser antall beslag og beslagsmengde i Troms politidistrikt de to siste år Beslaglagt mengde Beslaglagt mengde Cannabis gram gram Amfetamin 1500 gram gram Heroin 300 gram 200 gram Kokain 800 gram 20 gram Ecstasy 20 stk Kaht Div. medikamenter 7253 stk 6083 stk Narkotikapriser 2012 Hasj Heroin Kokain Amfetamin GHB Ecstasy 1 plate = g = g = g.= dl = stk = kg: ca g = g = liter= stk = Narkotikaprisene varierer avhengig av kvalitet på stoffet, tilgang, og hvor stort parti som kjøpes. 2.7 Trafikk Antall trafikksaker i Troms politidistrikt hadde en økning på 6,3 prosent i 2012 i forhold til I femårsperioden har antall trafikksaker gått ned med 3,7 prosent. Det ble kontrollert kjøretøy i 2012, mens det i 2011 ble kontrollert kjøretøy. Det ble i 2012 utferdiget 381 gebyrer og 606 forenklede forelegg. I 2012 ble det utferdiget 231 gebyrer og 482 forenklede forelegg. Antall anmeldelser for kjøring uten gyldig førerkort gikk opp med 13,8 prosent fra Anmeldelser for hastighet gikk opp med 12,3 prosent sammenlignet med 2011, og har i løpet av femårsperioden gått ned med 2,7 prosent. Politidistriktet har hatt en nedgang på 6,6 prosent i antall saker for promillekjøring i femårsperioden. Antall saker økte med 13,6 prosent i 2012, i forhold til Det føres ikke egen statistikk over hvor mange saker som er opprettet for kjøring i narkotikapåvirket tilstand. ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 15

16 Saker med personskadeulykker har hatt en nedgang på 35,9 prosent i femårsperioden. 7 personer omkom i 6 dødsulykker i politidistriktet. I fjor var tallene 14 personer i 9 ulykker. Februar: Mai: Juni: August: Oktober: Desember: Kvinne, 61 år, omkom i ulykke med personbil i Storfjord. 2 menn, 49 og 60 år, omkom i bussulykke i Balsfjord. Mann, 50 år, omkom i ulykke med personbil i Tromsøysundtunnelen. Mann, 27 år, omkom i ulykke med motorsykkel i Tromsø. Mann, 20 år, omkom i ulykke med personbil i Balsfjord. Mann, 42 år, omkom etter påkjørsel av bil, i Karlsøy. Trafikkforseelser , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Trafikk totalt ,3% -3,7% Promillekjøring ,6% -6,6% Trafikkulykke med personskade ,4% -35,9% Omkomne i trafikkulykke ,0% -12,5% Kjøring uten gyldig førerkort ,8% -10,5% Hastighet ,3% -2,7% Hastighet ATK ,6% 42,9% Kilde: Jus063/Jus Miljøkriminalitet Ulike spesiallover faller inn under miljøkriminalitet, og de fleste lovbrudd av denne kriminalitetstypen er forseelser. Det er få anmeldte forbrytelser, og disse vil derfor ikke bli kommentert. Politidistriktet har store utmarksområder og det er store jakt og fiskemuligheter. Saksantallet påvirkes i stor grad av politiets og andre myndigheters innsats. Politiet har i mange år samarbeidet med Kystvakta, Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet, Statsskog - fjelltjenesten, Fylkesmannens miljøvernavdeling, kommunene, og private oppsynsordninger med begrenset politimyndighet organisert gjennom grunneier-/elveeierlag. Dette samarbeidet er positivt og nødvendig i arbeidet mot miljøkriminalitet. Sakene i 2012 omhandler i all hovedsak ulovlig fiske jfr. Havressursloven, og lakse- og innlandsfiskeloven. Deretter kommer brudd på Motorferdselsloven (snøscooterkjøring) og Viltloven. ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 16

17 Miljøkriminalitet , utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Miljø totalt ,2% -20,3% Forurensing ,0% -81,0% Motorferdselsloven ,7% -20,6% Viltloven ,0% 183,3% Fiskeri ,3% -23,7% Kilde: Jus063 /Jus Ungdomskriminalitet Troms politidistrikt registrerte 423 forhold på mistenkt, siktet, eller domfelt ungdom under 18 år i I 2011 hadde vi mange henvendelser fra barneskoler, hvor barn i alderen år har uakseptabel adferd i form av vold og trusler, mot medelever og skolens ansatte. I 2012 er det færre slike henvendelser til politiet. Ungdomsgruppa har gjennom de senere år hatt godt tverrfaglig samarbeid med Tromsø kommune når det gjelder denne aldersgruppen og disse forholdene, men om det er årsaken til nedgangen er uvisst. I 2010 hadde Tromsø politistasjon 144 forhold registrert på barn under 15 år. I 2011 hadde vi 190 forhold, og i 2012 hadde vi 125 forhold. ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 17

18 Ungdom og rus Politiet har god kjennskap til ungdomsmiljøet og kunnskap om enkeltungdommer som ikke reflekteres i straffesaker. Ungdom i Tromsø forteller selv til politiet om et rusmiljø som er større en den registrerte kriminaliteten tilsier. Tromsø har ruskontrakt som et rusforebyggende tiltak hvor ungdom som blir tatt for narkotikamisbruk får tilbud om ruskontrakt som alternativ til annen straffereaksjon. Den største bekymringen politiet har rundt rusmidler, er ungdommen sin omgang med alkohol. Mange ungdomsfester stoppes av politiet, og festene består ofte av veldig mange under 18 år. Ungdom på institusjon Ungdom plassert på institusjoner i Troms og Tromsø opptar fortsatt veldig mye av politiets ressurser, både i form av utrykning, etterforskning av straffbare handlinger, og samarbeid med personell som jobber på disse institusjonene. Målgruppen for institusjonene er ungdom med alvorlige adferdsproblemer. Svært ofte henger dette sammen med kriminalitet og rusproblematikk. Disse ungdommene utgjør en stor utfordring for politiet og andre tverrfaglige samarbeidspartnere. Ungdommene etablerer raskt lokale nettverk, og begår ny kriminalitet som vold, ran og narkotikakriminalitet mens de er under omsorg av det offentlige. Oppfølgingsteam Tromsø, Målselv og Lenvik har hatt flere ungdommer i oppfølgingsteam, og dette fungerer stort sett veldig godt. Dette er ungdommer som er domfelt, og gitt betinget straff, hvor vilkåret er oppfølgingsteam. Politiet er representert i styringsgruppen, i de ulike koordineringsgrupper, og i de ulike oppfølgingsteam, som etableres rundt de enkelte ungdommene med en slik straffereaksjon. Vi har god tro på denne måten å følge opp ungdom med alvorlig og gjentagende kriminalitet. En utfordring vi jobber mot er å motivere noen av de ungdommene som virkelig trenger oppfølging, til å se muligheten som ligger i oppfølgingsteam Annen kriminalitet Tabellen under viser utviklingen innenfor et utvalg lovbrudd som ikke naturlig inngår i hovedkategoriene. Endr. % Endr. % Skadeverk ,4% -31,7% Vold mot polititjenestemann ,6% -14,7% Telefonsjikane ,3% -56,4% Brudd på oppholds/besøksforbud ,2% 12,2% Ordensforstyrrelse / ,3% 8,7% Kilde: Jus063 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 18

19 3. Forvaltningsoppgaver / Utlendingssaker 3.1 Forvaltning Forvaltningsoppgavene har betydning for politiets kriminalitetsforebyggende arbeid. I forvaltningssporet gir politiet blant annet tillatelser til å inneha våpen, førerkort, kjøresedler, med mer. Troms politidistrikt har fått i oppgave å utarbeide et nasjonalt prosjekt under navnet forebygging gjennom forvaltning. Dette omfatter blant annet tilbakekall av førerkort og våpen. Bruk av rusmidler, psykisk helse og vandel vil ha betydning ved vurdering av om en person skal gis tillatelse til å inneha for eksempel våpen eller førerkort. Prosjektet skal være ferdigstilt før utgangen av januar Troms politidistrikt har stort fokus på å tilbakekalle våpenkort til personer som ikke er skikket til å inneha våpen. Målet for 2012 var å tilbakekalle 45 våpenkort, resultatet ble 49 våpenkort. I 2013 er målet minst 60 våpenkort. Det er også et mål å tilbakekalle førerretten til personer som ikke lengre fyller vilkårene for å ha førerrett. Målet er å tilbakekalle 60 førekort fra personer som ikke lengre oppfyller vilkårene. Personer som skal drive persontransport mot vederlag er avhengig av tillit fra publikum og arbeidsgivere. I 2012 fikk fem personer avslag på søknad om kjøreseddel. Fra 1. november 2012 ble arbeidet med å utstede politiattester flyttet fra Troms politidistrikt til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø. Antall utstedte politiattester i 2012 vil derfor være beregnet for perioden 1. januar -1. november Differanse Avvik i % Våpensøknader % Tilbakekall våpenkort ,5 % Tilbakekall førerkort ,4 % Passutstedelser ,4 % Politiattester ,4 % Kjøresedler ,7 % 3.2 Utlendingssaker Statistikken for utlendingssaker/forvaltningssaker gjelder hele politidistriktet. Når det gjelder grensekontroll er det kun for Tromsø lufthavn. I tillegg til saker opprettet og behandlet i Troms politidistrikt, kommer saker og vedtak som er fattet av UDI, UNE eller andre politidistrikt. Dette gjelder borgere bosatt i Troms politidistrikt og derved mottas og effektueres i Troms politidistrikt. Tallet for EU/EØS borgere i år (1416) er omtrent lik tallet i fjor (1570). Dette tallet omfatter registrering etter EU/EØS regelverket, som omhandler familiemedlemmer og søknader om varig oppholdsrett. Nedgang i antall familieinnvandringstillatelser skyldes tidligere endringer i regelverket. Tillatelser som tidligere ble gitt for et kort tidsrom gis nå for lengre perioder. ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 19

20 Som i fjor, er alle EØS registreringer nå registrert som beslutning, noe som fører til at de ikke kommer inn under statistikken for vedtak. Saker som omhandler brudd på utlendingslovgivningen har økt fra 21 i 2011 til 29 saker i Totalt hadde vi 746 asylsøkere i asylmottak i Troms politidistrikt per UDI har ikke publisert tall for desember. Antallet gjelder kun asylmottak. Mange kommuner har trolig flere asylsøkere boende enn det som kommer frem i statistikken. Behandlede utlendingssaker EU/EØS arb/opphold/utdanning/registrering Søknad om permanent oppholdstillatelse Søknad om statsborgerskap Familiegjenforening Utvisninger (antall saker) Bortvisninger (vedtak) Utlendingspass Reisebevis Total arbeidsmengde (hendelser) Utdanning (ikke EU/EØS) Visum Vedtak i Troms politidistrikt Vedtak effektuert Utlendinger (unntatt nordiske borgere) Personer i asylmottak i politidistriktet Søkt om asyl i Troms politidistrikt Schengenkontrollerte Tromsø lufthavn - personer Schengenkontroller pass skipsfart - personer Schengenkontroller/avmønstringstillatelser Fysisk Schengenkontroller skipsfart - skip Administrativ listekontroll skip Personer i skranke i utlendingsseksjonen ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 20

21 4. Straffesaksbehandling / statistiske tabeller 4.1 Oppklaringsprosent Oppklaringsprosent Forbrytelser Oppklaringsprosent Forseelser Oppklaringsprosent Totalt Kilde: Jus ,40 % 49,80 % 50,00 % 46,40 % 49,70 % 47,70 % 54,80 % 81,10 % 81,90 % 79,10 % 77,10 % 79,20 % 80,40 % 83,10 % 61,50 % 63,50 % 62,50 % 59,00 % 62,40 % 60,70 % 65,80 % 4.2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid oppklarte saker Saksbehandlingstid forbrytelser Saksbehandlingstid forseelser Saksbehandlingstid Totalt Kilde: Jus dager 93 dager 95 dager 89 dager 107 dager 111 dager 106 dager 54 dager 52 dager 56 dager 58 dager 57 dager 70 dager 61 dager 75 dager 70 dager 73 dager 72 dager 79 dager 89 dager 84 dager 4.3 Dommer, forelegg og varetektsfengslinger Avsagte dommer Utferdigede forelegg Varetektsfengslinger Kilde: Nord-Troms tingsrett, Senja tingsrett, PalStrasak 4.4 Tvangssaker Differanse Avvik i % Tromsø/Karlsøy ,5% Målselv ,6% Lenvik ,9% Nordr. & Kvænangen ,1% Totalt Troms politidistrikt ,5% Kilde: SIAN ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 21

22 4.5 Straffesaker ved driftsenhetene Forbrytelser Forseelser Anmeldelser totalt Diff. Diff. % Diff. Diff. % Diff. Diff. % Målselv ,2% ,2% ,2% Lenvik ,4% ,4% ,9% Nordreisa & Kvænangen ,3% ,2% ,9% Tromsø/Karlsøy ,3% ,5% ,4% Kilde: Jus066A 4.6 Saker oversendt konfliktråd etter saksforhold Naskeri/butikktyveri Andre simple tyveri Grovt tyveri Skadeverk Trusler/telefonsjikane Legemssaker Andre forhold SAKER TOTALT Kilde: PalStrasak 4.7 Innsatte arrestanter Differanse Avvik % Ventecelle ,1% Politilovens 8 og ,4% Husvill ,0% Fra annen anstalt ,0% Utlendingsloven ,7% Sykecelle (politilovens 12 ) ,0% Totalt ,7% Kilde: PalPo 4.8 Trafikktjenesten Differanse Avvik i % Kontrollerte kjøretøy ,5% Forenklede forelegg ,7% Gebyr ,9% Kilde: Trafstat / PSV 2 Tabellen omhandler saker med påtalemessig kode konfliktråd. ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 22

23 Vedlegg I Figurer og tabeller for Tromsø politistasjon Anmeldte forseelser , kriminalitetstyper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Økonomi ,1% 122,2% Vinning ,6% 1,9% Vold ,0% -75,0% Sedelighet ,0% 50,0% Skadeverk ,1% 15,4% Miljø ,4% 45,3% Arbeidsmiljø ,5% 25,0% Trafikk ,1% 6,5% Annen ,1% 27,3% Totalt ,3% 15,0% ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 23

24 Anmeldte vinningsforbrytelser , utvalgte undergrupper Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Vinningsforbr.totalt ,0% 10,8% Simple tyveri totalt ,6% 3,8% Fra villa ,4% 120,0% Fra leilighet ,5% 2,7% Fra motorkjøretøy ,4% -51,9% Fra butikk ,9% -7,9% Fra rest/ kafé ,6% 22,9% Fra kontor ,6% -55,6% Av sykkel ,0% 72,7% Grove tyveri totalt ,8% 68,5% Fra villa ,0% 1 100,0% Fra leilighet ,9% 14,3% Fra hytte ,0% 400,0% Fra skole/ barnehage ,0% -100,0% Fra person på off. sted ,9% 2 800,0% Fra verksted / bedrift ,0% -40,0% Fra kontor ,0% -33,3% Fra bil ,0% 47,7% Brukstyveri bil / motorvogntyveri,div Brukstyv. moped /motorsykkel Ran / utpressing totalt ,8% -36,7% ,3% 23,1% ,2% 28,6% Andre utvalgte undergrupper: Naskeri (fs) ,7% 1,1% Bedrageri/Utroskap ,9% 8,0% Heleri/Heleri bistand.div ,6% 26,1% ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 24

25 Anmeldte forbrytelser , kriminalitetstyper Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Økonomi ,0% 190,6% Vinning ,0% 10,8% Vold ,7% -3,4% Sedelighet ,6% 1,4% Narkotika ,7% 55,4% Skadeverk ,3% -29,1% Miljø Annen ,9% 20,4% Undersøkelsessaker ,4% 0,7% Totalt ,9% 17,1% Anmeldte seksualforbrytelser , utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Seksualforbrytelser totalt Endr. % ,8% 5,7% Voldtekt ,7% -13,6% Forsøk på voldtekt ,0% 0,0% Seksuell omgang barn under 10 år ,0% - Seksuell omgang barn under 14 år ,9% 150,0% Seksuell omgang barn under 16 år ,0% 0,0% Seksuell handling barn under 16 år ,0% 14,3% Krenkende/uanstendig ,7% 250,0% adferd Pornografi via data ,0% Incest Kjøp seksuelle tjenester ,0% - Miljøkriminalitet , utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Miljø totalt ,6% 47,2% Forurensing ,0% -60,0% Motorferdelsloven ,3% 0,0% Viltloven ,0% 0,0% Fiskeri ,0% 45,5% ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 25

26 Økonomiske forbr. totalt Økonomiske forbrytelser , utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % ,0% 190,6% Underslag ,8% 23,8% Grovt bedrageri/grovt ,0% 50,0% utroskap Grovt heleri ,0% 0,0% Gjeldsforhold ,0% 0,0% Anmeldte voldsforbrytelser , utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Voldsforbrytelser totalt ,5% -3,2% Liv, legeme, helbred ,0% -13,7% Legemsfornærmelse ,0% -11,8% Legemsfornærmelse med skadefølge ,9% -50,0% Legemsbeskadigelse ,5% -15,2% Grov legemsbeskadigelse Legemsbeskadigelse m/døden til følge ,0% Legemsbeskadigelse, kniv ,0% 0,0% Legemsbeskadigelse, skytev. Drap / uaktsomt drap Drapsforsøk ,0% Uaktsomt drap, trafikk Uaktsom, grov legemsbeskadigelse trafikk Familieforhold totalt ,9% 35,6% Mishandling i familieforhold, ,3% 107,4% Personlig frihet totalt ,1% -15,7% Frihetsberøvelse ,0% 0,0% Trusler, diverse ,7% -1,3% Trusler, kniv ,1% -57,9% Trusler, skytevåpen ,0% - Tvang ,0% -100,0% Menneskehandel,prostitusj Menneskehandel,tvangsarb ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 26

27 Trafikkforseelser , utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Trafikk totalt ,1% 6,5% Promillekjøring ,1% 9,0% Trafikkulykke med personskade ,3% -17,3% Omkomne i trafikkulykke ,0% -50,0% Kjøring uten gyldig førerkort ,5% -1,4% Hastighet ,4% 4,8% Hastighet ATK ,0% 106,7% Annen kriminalitet Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Skadeverk ,3% -29,1% Vold mot polititjenestemann ,2% 23,5% Telefonsjikane ,6% -66,0% Brudd på oppholds/besøksforbud ,2% 19,4% Ordensforstyrrelse / ,7% 85,7% Oppklaringsprosent Tromsø politistasjon Oppklaringsprosent Forbrytelser 43,60 % 46,30 % 44,90 % 39,50 % 44,20 % 42,60 % 50,30 % Oppklaringsprosent Forseelser 84,20 % 82,90 % 76,90 % 76,60 % 81,00 % 82,40 % 83,60 % Oppklaringsprosent Totalt 58,70 % 59,60 % 56,30 % 53,30 % 57,50 % 57,00 % 62,20 % Gjennomsnittlig saksbehandlingstid oppklarte saker Tromsø politistasjon Saksbehandlingstid forbrytelser 97 dager 92 dager 106 dager 100 dager 111 dager 109 dager 101 dager Saksbehandlingstid forseelser 51 dager 48 dager 57 dager 57 dager 50 dager 62 dager 56 dager Saksbehandlingstid Totalt 73 dager 70 dager 82 dager 77 dager 80 dager 85 dager 80 dager ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 27

28 Anmeldte narkotikaforbrytelser , utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Narkotikaforbrytelser totalt Endr. % ,7% 55,4% Legemiddelloven ,1% 64,2% Strl. 162,1. ledd ,1% 44,8% Strl. 162,2. ledd ,9% 5,6% Strl. 162,3. ledd ,0% 100,0% Doping ,0% 25,0% Narkotikabeslag Tromsø politistasjon Beslaglagt mengde Beslaglagt mengde Cannabis gram Amfetamin gram Heroin gram Kokain - 20 gram Ecstasy - 20 stk Kaht - 0 Div. medikamenter stk Trafikktjenesten Tromsø politistasjon Differanse Avvik i % Kontrollerte kjøretøy ,3% Forenklede forelegg ,8% Gebyr ,6% ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 28

29 Vedlegg II Sammenligningsstatistikk Tromsø politistasjon / Troms politidistrikt ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 29

30 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 30

31 ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 31

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt Kriminalitetsbildet 2013 Årsrapport for Salten politidistrikt Året 2013 Salten politidistrikts visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Vårt arbeid i 2013 har vært preget av mange tiltak

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 3 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 4 2.2 Vinningskriminalitet 6 2.3 Økonomi 9 2.4 Voldskriminalitet 10 2.5 Narkotikaforbrytelser

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Salten Politidistrikt 2012

Salten Politidistrikt 2012 Salten Politidistrikt 2012 Året 2012 Salten politidistrikt har et overordnet mål om å dempe kriminaliteten mest mulig, og vår visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. For å nå dette målet

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010 TALL OG FAKTA 2010 1 KRIMINALSTATISTIKK Økning i antall forseelser fra 2009 til 2010 på 12 % Økning i antall forbrytelser fra 2009 til 2010 på 3 % Økning i antall anmeldelser fra 2009 til 2010 på 6 % Økningen

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011 TALL OG FAKTA 2011 1 KRIMINALSTATISTIKK Reduksjon i antall forseelser fra 2010 til 2011 på 13 %. Økning på 0,8 % siden 2006. Reduksjon i antall forbrytelser fra 2010 til 2011 på 12,9 %. Økning på 4,3 %

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer