TALL OG FAKTA Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011"

Transkript

1 TALL OG FAKTA

2 KRIMINALSTATISTIKK Reduksjon i antall forseelser fra 2010 til 2011 på 13 %. Økning på 0,8 % siden Reduksjon i antall forbrytelser fra 2010 til 2011 på 12,9 %. Økning på 4,3 % siden Reduksjon i antall registrerte straffesaker fra 2010 til 2011 på 13 %. Økning på 1,4 % siden Nedgangen i antall registrerte straffesaker fra 2010 til 2011 skyldes i all hovedsak færre trafikk-, narkotika-, og vinningssaker. 2

3 Saker pr. hovedstatistikkgruppe %-vise endringer ,4-14,2-13,8 +14,9-21,5-3,5 +2,3 +16,7-18,6-2,3-11, ,5-12,4 +9,7 +65,5 +80,4 +5,7-5,3 +5,0 +2,7 +24,6-9,8 3

4 Voldskriminalitet Registrete voldssaker er redusert med 13 % fra 2010 til % i Region midt - 10 % i Region sør. Stabilt i Region nord 35 % færre trusselsaker 8 personer er siktet etter grov voldssak i Vuddudalen natt til Familievold Det er en liten nedgang/utflating i antall saker, fra 164 i 2010 til 141 i Det er derimot grunn til å tro at det fortsatt er mørketall når det gjelder disse sakene, og at politiet og samfunnet for øvrig må fortsette å ha trykk på disse sakene slik at de blir avdekt. Trenden med økning i antall dommeravhør fortsetter i Mange barn under 16 år får tilbud om å forklare seg på Barnehuset i Trondheim i et såkalt dommeravhør, slik at de skal slippe å forklare seg i en eventuell framtidig rettssak. Barn som både er direkte utsatt for vold eller er vitne til vold, er å anse som fornærmede i slike saker. Konfliktrådet har de to siste årene behandlet flere familievoldssaker. Familievoldssaker er ofte komplekse og ressurskrevende for politiet, helt fra initialfasen og gjennom hele etterforskingen. Det kreves god kompetanse på fenomenet familievold. Vi ser at økningen i familievoldssaker drar mye ressurs både fra VPS og fra etterforsking. 4

5 Sedelighet 33 anmeldte voldtekter, derav 4 forsøk på voldtekt. 2 saker vedrørende seksuell omgang med barn under 10 år. 16 saker vedrørende seksuell omgang med barn under 14 år. 21 saker vedrørende seksuell omgang med barn under 16 år. 56 saker vedrørende seksuell handling med barn u/16 år, seksuell handling via datasystemer, uanstendig adferd og blotting. 3 saker som vedrører kjøp av seksuelle tjenester. I 2011 advarte politiet foreldre og barn når det gjelder å ha kontakt med fremmede personer på Internett. I år har vi hatt en stor sak i vårt distrikt som viser at akkurat den advarselen fortsatt er svært reell. Et nettverk av menn som kontaktet unge jenter ble avdekket. Flere av disse har fått, eller ligger an til å få straff, for internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn (Strl. 201, 202a, 202, 2. ledd, 204). En av mennene ble i Namdal Tingrett dømt til 6,5 års fengsel for å gjennom Internett ha kontaktet unge jenter og utnyttet dem seksuelt. Han ble dømt for voldtekt av flere av jentene. Han reiste rundt i landet og møtte jenter som han først hadde fått kontakt med via nettet. Dommen er anket og det gjenstår å se endelig resultat, men uansett står politiet sin oppfordring ved lag, altså at foreldre må følge med på barn sin nettbruk. I en undersøkelse som ble gjort av sakene i politidistriktet i 2010, ser vi også at en overvekt av tenåringsjenter er utsatt for voldtekt. Ikke sjelden skjer dette når både offer og gjerningsperson er beruset, og i forbindelse med fester. Det oppfordres til at tenåringsforeldre, skole og samfunn snakker med ungdom om hva som er faresoner både for å hindre at noen blir ofre og ikke minst for å hindre at noen blir gjerningspersoner. 5

6 Vinningskriminalitet 6

7 Vinningskriminaliteten er redusert med 24 % i Region midt. Steinkjer 31 % Verdal 26 % Resultat av politidistriktets fokus på gjengangere Trenden med færre grove tyverier fra bolig fortsetter. Utenlandske mobile vinningskriminelle gjør seg fortsatt gjeldende i distriktet, men betydelig lavere aktivitetsnivå sett i forhold til toppåret

8 Narkotikakriminalitet Narkotikasaker i Nord-Trøndelag politidistrikt Stofftype Cannabis Amfetamin / metamfetamin Kokain Heroin Ecstacy Doping Benzodiazepiner GHB/GBL Antall beslag Tall for 2011 er pr Beslaglagt mengde i Nord-Trøndelag politidistrikt Stofftype Cannabis (kg) 6,9 6,1 1,9 7,7 6,8 8,3 4,4 Amfetamin/metamfetamin (kg) 0,4 0,46 0,87 0,5 1,0 2,77 0,70 Kokain (gram) 70 0, ,1 1,4 Heroin (gram) Ecstasy (antall tabletter) g Doping (enheter) Benzodiazepiner (antall tabletter) GHB/GBL 0 0 0,015 l 69 g 0,13 l Spor Spor Figur 20: Beslaglagt mengde i Nord-Trøndelag. Tall for 2011 er pr Hasj og amfetamin er mest utbredt. Syntetiske cannabinoder farlig og lett tilgjengelig. Alkoholrus er inngangsporten til narkotikamisbruk. 1 Enkeltbeslag på Værnes 2 Eierløs koffert som havnet på Værnes 3 Stort beslag i Verdal 4 Tablettbeslag Verdal/Levanger 8

9 Miljøkriminalitet Oppdrett er en stor og viktig næring i Nord-Trøndelag. Vi ser at denne næringen kan ha negative konsekvenser for miljøet, dersom den ikke blir drevet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I 2011 har vi 2 anmeldelser for brudd på akvakulturlovgivningen. Dette er store, tunge og komplekse saker som krever en vesentlig ressurs ved etterforskning. Bøtenivået i slike saker kan ligge svært høyt i et Nord-Trøndersk perspektiv, fra noen hundre tusen kroner til flere millioner kroner. Årsaken til dette er den økonomiske verdien/fortjeneste det dreier seg om, skadepotensialet på miljøet, rettspraksis og føringer fra sentrale myndigheter. Nord-Trøndelag politidistrikt vil i henhold til føringer fra sentrale myndigheter prioritere dette området i Nord-Trøndelag politidistrikt har fortsatt en vesentlig del av den Nord-atlantiske laksestammen. Distriktet har 2 nasjonale laksefjorder og 6 nasjonale laksevassdrag. Dette gir oss et særskilt ansvar i å bidra til sammen med andre offentlige myndigheter, at laksestammene bevares for framtidige generasjoner. Politiets hovedfokus vil være forebyggende arbeid, kontroll, etterforskning ved mistanke om straffbare handlinger og iretteføring av overtredelser. I følge Direktoratet for naturforvaltninger (DN) er villaksen mange steder i en kritisk situasjon, og bestander kan gå tapt. Det foreslås derfor generelt sett til dels sterke restriksjoner på fisket også i Dette kan gi ytterligere utfordringer for politiet på dette området i de kommende år. Politiet har beslaglagt 27 ulovlige settegarn i Dette er det laveste tallet politidistriktet noen gang har hatt. Selv om det ulovlige settegarnfisket har avtatt de senere år, er dette fortsatt hovedutfordringen i forhold til brudd på lakselovgivningen. I tillegg får politiet fortsatt tips om at det foregår ulovlig drivgarnfiske. Ellers er det urovekkende å se at politiet beslaglegger garn i nasjonale laksevassdrag som Verdalselva og Stjørdalselva. Også i Bogna er det gjort garnbeslag. Politiet ser positivt på at kilenotfisket i Namsenfjorden foreslås utvidet med en uke i 2012, da kilenotfiskernes tilstedeværelse og gode samarbeid med politiet har virket forebyggende på det ulovlige fisket. I 2011 har Nord-Trøndelag politidistrikt kontrollert 320 fritidsbåter. Det ble avslørt 4 båtførere med promille. Mange kontrollerte lå også like under nedre grense på 0,8 promille. Det ble utstedt 19 forenklete forelegg (FF), vesentlig for manglende medbringelse av påbudt flyteutstyr, men også grunnet overlatelse av båt til for ung fører og brudd på fartsbegrensninger i havneområder. Politiet registrer at stadig yngre båtførere har tilgang på store båter og raske motorer. Samtidig kan det tyde på at disse båtførerne har mindre erfaring med båter og naturelementene enn hva som var tilfellet tidligere. Selv om Nord-Trøndelag har vært forskånet for alvorlige ulykker knyttet til denne kategorien i inneværende år, ser vi at det blir stadig flere alvorlige ulykker av denne kategori i resten av landet. Vi frykter derfor at denne utviklingen også vil nå oss. Ellers ser det ut til at ikke alle båtførerne har den samme respekt for promillegrensen på sjø som på vei. Dette er beklagelig, og politiet vil ha økt fokus på adferd og båtpromille i

10 Trafikk Antall trafikkulykker Antall ulykker Antall drepte Antall hardt skadde Antall lettere skadde Sum drepte og skadde Trafikkstatistikk utenom ATK Kontrollerte kjøretøy Anmeldelser, overtr. Vegtrl Forenklede forelegg Gebyr Trafikkstatistikk ATK Driftstid Antall passerte Anmeldelser Forenklede forelegg Førerkortbeslag Bot i kr Antall beslaglagte førerkort Promille Fart Sperrefrist Helse Andre grunner Prikk Vandel SUM

11 Kommentarer til trafikk Trafikktjenesten i 2011 har vært på nivå med Reaksjonene ligger innenfor de naturlige årlige svingningene. Politiet ser imidlertid en trend til at fartsnivået går litt ned. Denne trenden kan også synes på ATK. Dybdeanalyser av dødsulykkene viser at fart i stor grad er en utløsende faktor. Da er det ikke snakk om de høye hastighetene, men relativt små fartsoverskridelser. Forskning viser at en kritisk fart i forhold til om en ulykke skal ende med død eller alvorlig skade er rundt 70 km/t. Av den grunn er selv små fartsoverskridelser verdt å ta tak i. Statistikken viser at antall alvorlige skader i 2011 økte med det dobbelte fra I Nord Trøndelag er det et særdeles godt samarbeid mellom de viktige aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet. Politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Fylkestrafikkutvalget jobber godt sammen og trekker mot felles mål. Samarbeidet vil fortsette og videreutvikles i Det blir økt fokus på kombinasjonen av informasjon og kontroll. Spesielt satsningsområde i 2012 vil bli mot ungdom i alderen år. Dette fordi denne gruppen er overrepresentert i ulykkessammenheng. I 2012 vil politiet skjerpe kontrollen etter vegtrafikklovens 34 for de som ikke fyller vilkårene for førerkort med tanke på helse, vandel og edruelighet. 11

12 NTPD- Ikke påtaleavgjorte saker jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan mnd 3-6 mnd 6-12 mnd > 12 mnd Poly. (0-3 mnd) Poly. (3-6 mnd) Poly. (6-12 mnd) Poly. (> 12 mnd) Oppklaringsprosent for Nord-Trøndelag politidistrikt ,2 64,3 70, ,8 69,1 66, ,6 25,7 35,8 17,9 39,5 19,5 38, ,7 42,2 22,2 19,2 45,9 21,8 Oppklarte forbrytelser Grove tyveri Liv,legeme,helbred

13 OPERASJONSSENTRALEN Oppdrag Antall oppdrag Ro og orden: Ordensforstyrrelser offentlig sted Ordensforstyrrelser privat sted Redningstjeneste og beredskap Redningsoppdrag Saknet person Psykiatri Viltpåkjørsler Tapt/hittet hund Bevæpninger

14 SIVILE GJØREMÅL OG FORVALTNINGSOPPGAVER Sivile gjøremål Sakstyper Utleggsforretninger Utlegg uimotsagte krav Forliksklager Stevnevitneforkynnelser Gjeldsordningssaker Andre tvangssaker Til sammen Antall saker som går til tvangsinnfordring hos landets namsmenn fortsatt å øke i Denne økningen gjør seg ikke gjeldende i samme grad for Nord-Trøndelag, som ligger på omtrent samme nivå som de to foregående årene. Sakstallet økte kraftig i 2009 og har blitt liggende på dette nivå i 2010 og Den økonomiske utvikling i Europa er ustabil for tiden og det forventes at dette vil innvirke på vår økonomi. En eventuell renteoppgang i 2012 vil medføre en vesentlig økning i antall oppdragmengden for inkassobransjen. En slik utvikling vil også føre til flere utleggssaker for politiet. Forvaltningsoppgaver - våpen Nye våpensøknader Nye våpenerververe Nyregistrerte våpen I Nord-Trøndelag politidistrikt er nye våpensøknader stabilt. Vi fortsetter arbeidet med våpen tilhørende dødsbo. Retten til å inneha våpen kan ikke arves. Derfor må arvingen/e sørge for omregistrering. Våpen kan omregistreres til en arving som fyller våpenlovens vilkår for å inneha våpen, det kan selges eller destrueres. Som ledd i dette arbeidet blir arvinger i dødsbo tilskrevet med anmodning om å kontakte politiet for å bringe forholdet i orden. Andre forvaltningsoppgaver Politiattester Kjøreseddel Pass Meldte døde

15 Utlendingsforvaltning Det bor 6486 utlendinger (innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre) i Nord-Trøndelag. Dette utgjør 4,9 % av befolkningen. Tilsvarende tall for 2010 var 5938 og 4,5 %. De største utenlandske befolkningene i Nord-Trøndelag kommer fra: Polen (1250) Tyskland (467) Litauen (424) Somalia (279) Eritrea (270) Afghanistan (228) Thailand (223). Nord-Trøndelag politidistrikt behandlet 2530 utlendingssaker i Dette er saker knyttet til ulike typer oppholdstillatelser, utlendingspass/reisebevis og statsborgersaker. Det ble opprettet 48 utvisningssaker i Dette med bakgrunn i brudd på utlendingsloven eller straffeloven. 6 personer ble bortvist i Dette skyldtes manglende pass/visum, manglende midler, eller manglende sannsynliggjøring av formål. 83 personer ble forsøkt uttransportert i Dette etter endelig avslag på søknad om asyl eller andre tillatelser, samt uttransporteringer etter endt soning/fengsling p.g.a. straffbare forhold/brudd på utlendingsloven. To personer ble uttransportert etter å ha sonet lengre dommer for meget alvorlig kriminalitet. Utlendingskontroll har vært et prioritert område i 2011, og det er innledet samarbeid med Tollvesenet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Mattilsynet. En har hatt et spesielt fokus på restaurantkontroller. Det er gjennomført to store samordnede utlendingskontroller/restaurantkontroller. Dette medførte at 19 personer ble pågrepet for ulovlig arbeid og/eller opphold. 8 av disse er uttransportert. Det ble opprettet straffesaker på personer som jobbet ulovlig, samt på arbeidsgivere som hadde de i arbeid. Det kan nevnes at politiets oppgaver knyttet til behandling av oppholdstillatelser og statsborgerskap er planlagt overført til UDI (Førstelinjeprosjektet). Dette vil trolig skje i Nord-Trøndelag i april Personer som i dag møter hos politiet må da møte ved Utlendingsdirektoratets kontor i Trondheim. 15

16 Kontaktpersoner for mer informasjon om det enkelte området: Skadeverk og vinningskriminalitet: Politioverbetjent Sivert Rannem, tlf Økonomisk kriminalitet: Politiadvokat Amund Sand, tlf Familievold og sedelighet: Politioverbetjent/ koordinator for familievold og seksuelle overgrep, Inger Fisknes, tlf Volds- og narkotikakriminalitet: Politioverbetjent Sivert Rannem, tlf Natur, miljø og sjøtjeneste: Politioverbetjent/ miljøkoordinator Nils Roger Duna, tlf Trafikk: Politioverbetjent/trafikkoordinator Sture Nørholm, tlf Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid: Politiinspektør Sigbjørn Bjerkem, Operasjonssentralen: Politioverbetjent Arild Syvertsen, tlf Utlendingsforvaltning: Politiførstebetjent Frode Øksnes, tlf Sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver: Lensmann Odd Magnar Horten, tlf

17 OM NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Nord-Trøndelag politidistrikt: - omfatter 26 kommuner og omlag innbyggere alle 23 kommuner i Nord-Trøndelag, Osen og Roan i Sør-Trøndelag Bindal i Nordland ansvar for Trondheim Lufthavn Værnes. Oppgavene ved lufthavnen driftes som integrert del av tjenesten i Stjørdal lensmannskontor - 3 regioner - 4 funksjonelle enheter: Administrativ enhet Felles operativ enhet Retts- og påtaleenhet PST - omlag 300 ansatte Organisasjonskart 17

18 Våre arbeidsprosesser Regionene samarbeider om alle forhold knyttet til tjenesteproduksjon, og har felles ressursprioriteringer og ressursdisponeringer ressursene styres samlet. Ressurser forflyttes også mellom regionene ved behov. Regionleder har ansvar for ressursstyring, økonomi og personell, virksomhetsplanlegging samt den samlede resultatoppnåelsen i regionen. Vi legger stor vekt på lokalt nærvær og tilgjengelighet. Alle lensmenn har ansvar for å løse de politimessige oppgaver, sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver innenfor sitt geografiske ansvarsområde. Kapasiteten for praktisk oppgaveløsning hentes fra regionenes samlede ressurser. De funksjonelle driftsenhetene støtter opp under tjenesteutførelsen i regionene med viktige bidrag både administrativt og faglig. I tillegg har disse enhetene egne oppgaver i distriktets samlede produksjon. Ett lag uten grenser er en rettesnor i vårt arbeid. Dette gjelder både for de hverdagslige oppgaver og tunge og komplekse saker og utfordringer ved å utnytte distriktets ressurser på en effektiv måte. I samarbeidet med andre og i rollen som samfunnsaktør er samhandling vår arbeidsform vi arbeider etter en samhandlingsstrategi. Utviklingsarbeid er en kontinuerlig prosess og arbeidsform i politidistriktet. Målet er å sikre robusthet, leveringsevne, ressursutnyttelse og kvalitet i forhold til de forventningene vårt arbeid møtes med. Vi tror at vår virksomhet har betydning for god og ønsket samfunnsutvikling. Dette er vi oss bevisst i det daglige arbeidet. Sammenhengen mellom det vi ønsker å bidra med i samfunnet (samfunnsmålene) og våre strategiske prioriteringer er billedliggjort på neste side. 18

19 19

TALL OG FAKTA 2012. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2012

TALL OG FAKTA 2012. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2012 TALL OG FAKTA 2012 1 KRIMINALSTATISTIKK Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 5 % fra 2011 til 2012 Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 25 % fra 2001 til 2012 2 Hovedstatistikkgrupper forbrytelser

Detaljer

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010 TALL OG FAKTA 2010 1 KRIMINALSTATISTIKK Økning i antall forseelser fra 2009 til 2010 på 12 % Økning i antall forbrytelser fra 2009 til 2010 på 3 % Økning i antall anmeldelser fra 2009 til 2010 på 6 % Økningen

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016 ÅRSOVERSIKT 2015 Nord-Trøndelag politidistrikt 1 INNLEDNING Vi er inne i endringstid, og Trøndelag politidistrikt ble formelt etablert fra årsskiftet 2015/2016. Strukturreformen (endring av politidistrikter

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015 ÅRSOVERSIKT 2014 1 INNLEDNING Politiets oppgavefelt er mangfoldig, og i det praktiske arbeidet samspiller vi med store deler av det nordtrønderske samfunnet. Våre bidrag til å skape trygghet og lovlydighet

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

TALL OG FAKTA 2013. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2013 27.01.2014

TALL OG FAKTA 2013. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2013 27.01.2014 TALL OG FAKTA 2013 1 KRIMINALSTATISTIKK Noe oppgang i antall anmeldte forbrytelser fra 2012 til 2013 Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 23 % fra 2001 til 2013 2 Nord-Trøndelag politidistrikt Tall

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Motorferdsel i utmark Statens hus 30. januar 2014 Erfaringer fra kontroll med motorferdsel i utmark. Forsøksordningen med etablering av snøscooterløyper. Rune Sørholt politioverbetjent Miljøkoordinator

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Narkotika- og dopingstatistikk 2010

Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Denne versjonen gir en oversikt over antall beslag og beslaglagt mengde narkotika i 2010 fordelt på de største stofftypene. Fullstendig statistikk med analyser og distriktsvis

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt Kriminalitetsbildet 2013 Årsrapport for Salten politidistrikt Året 2013 Salten politidistrikts visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Vårt arbeid i 2013 har vært preget av mange tiltak

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Salten Politidistrikt 2012

Salten Politidistrikt 2012 Salten Politidistrikt 2012 Året 2012 Salten politidistrikt har et overordnet mål om å dempe kriminaliteten mest mulig, og vår visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. For å nå dette målet

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Fylkesmannen 2017 Nordland politidistrikt Sammenslåing av Helgeland, Salten og deler av Midtre-Hålogaland politidistrikter Omfatter hele Nordland fylke uten

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE 1 Innledning 2013 har vært et år i endringens tegn for Romerike politidistrikt. Ved inngangen til året ble det satt ambisiøse

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018 01 UTRYKNINGSPOLITIET Veien mot 2018 01 POLITITJENESTE PÅ VEI UTRYKNINGSPOLITIETS (UP) VIKTIGSTE OPPGAVE er å forebygge alvorlige trafikkulykker. På vei mot 2018 vil UP prioritere tre strategiske satsningsområder.

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE KS. Strategisk analyse 2014 ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE KS. Strategisk analyse 2014 ENHET/AVDELING 15.5.13 KS Strategisk analyse 2014 2013 Førstelinjeprosjektet Endringsprogrammet Merverdiprogrammet St. melding nr 21 - Terrorberedskap Politianalysen Samfunnsoppdraget: Politiets samfunnsoppdrag er å

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/81. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/81. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/81 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 REFERATLISTA - KOMMMUNESTYRET 10.02.2015 1. Årsrapport 2014 Kemneren i Karmøy 2. Brev

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Sør-Øst politidistrikt Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Vold i nære relasjoner Vold er enhver maktmisbrukende handling rettet mot en annen person,

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser.

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. Tilståelsesrabatt Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. 22. oktober 2010 Sammendrag Straffeloven av 1902 fikk i 2001 en egen bestemmelse om strafferabatt ved uforbeholden

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Kriminalitetsutfordringer i. Agder Politidistrikt / Knutepunkt. sørlandet. ENHET/AVDELING Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Kriminalitetsutfordringer i. Agder Politidistrikt / Knutepunkt. sørlandet. ENHET/AVDELING Agder politidistrikt Kriminalitetsutfordringer i Agder Politidistrikt / Knutepunkt sørlandet Agder politidistrikt Saksfordeling Agder politidistrikt 07.07.14 Side 2 Saksfordeling Agder politidistrikt 07.07.14 Side 3 Agder

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2012

narkotika- og dopingstatistikk 2012 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 212 narkotika- og dopingstatistikk 212 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Narkotika, kontroll og bruk

Narkotika, kontroll og bruk Siktede for narkotikalovbrudd, -21 Narkotika, kontroll og bruk For 35 år siden dukket begrepet "narkotika" opp i kriminalstatistikken. I 1968 ble det etterforsket 21 narkotikaforbrytelser, som den gang

Detaljer

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir deg billigere forsikring Målsetningen er å øke forståelsen

Detaljer

Barnevernvakten Romerike

Barnevernvakten Romerike Barnevernvakten Romerike Informasjon til kommunestyret i Aurskog Høland kommune 08.02.16 Kari Elisabeth Fjærli, leder Romerike BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT Vakta drives og eies av Lørenskog

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH)

Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH) Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH) Formålet i alkoholloven Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige

Detaljer

FOE - etterretning/analyse - NTPD

FOE - etterretning/analyse - NTPD Organisering: Styringsgruppe Fylkesmannen: Gerd Janne kristoffersen, Hans Brattås, Marit D. Kverkild, Thea H. Kveinå Politiet: Anne Ulvin KS: Marit Voll NHO: Jon Uthus Fylkeskommunen: Kyrre Kvistad KoRus:

Detaljer

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator Presentasjon av meg Ferdig utdannet i 1981 Arbeidet i Oslo og Vestoppland Kom til Helgeland i 1993 Begynte på etterforskningsavdelingen i 1994

Detaljer

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Russ 2016 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Russ 2016 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Russ 2016 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Tema for foredraget: Informere om noen bestemmelser som berører russefeiringen Gi økt kunnskap om rusmidler og konsekvenser knyttet til bruk av dette Gruppementalitet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Etterforskning VOLD MOT BARN

Etterforskning VOLD MOT BARN Etterforskning VOLD MOT BARN Politiførstebetjent Bodil Aas Fakta om Østfold politidistrikt Ca 620 ansatte Politioperative oppgaver Forvaltning og sivilrettslige oppgaver 21106 straffesaker i 2013 12 kommuner

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014 Møre og Romsdals-modellen Aktiv bruk av Vegtrafikkloven 34 Samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkesmannen og politiet. FTU og Trygg trafikk er viktige bidragsytere Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Formål. Metodikk og oppbygging

Formål. Metodikk og oppbygging TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2015. Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Narkotikaforbrytelser og doping. Narkotikabekjempelse. Sentrale rettskilder (utover lovteksten)

Narkotikaforbrytelser og doping. Narkotikabekjempelse. Sentrale rettskilder (utover lovteksten) Narkotikaforbrytelser og doping Narkotikabekjempelse Prioritert område for politi og påtalemyndighet Egenproduserte saker Antall anmeldelser skal opp Hvorfor? Generell narkotikabekjempelse Annen kriminalitet

Detaljer

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 216 NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 216 Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag.

Detaljer

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift Pilotprosjekt med videoovervåkning Eidsvoll stasjon Evaluering etter 2 års drift Et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB, Gjensidige NOR Forsikring, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Jernbanens Bank-

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2010-2012 Antallet anmeldte økonomiske forbrytelser har ligget jevnt mellom 6.000 og 8.000 anmeldelser

Detaljer

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse.

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse. EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid, Enheten for statistikk og analyse Dato: 16.05.07 April 2007 Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EØS-landene i perioden 2003-2007 3000 2500 2000 1500

Detaljer

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND Gruppebasert hasjavvenningskurs Individuelt hasjavvenningsprogram Kortprogram Bevisstgjøringssamtaler Bevisstgjøringskurs i fengsel Undervisning/veiledning Årlig seminar

Detaljer

Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker

Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker 07.02.2016 Side 1 Utvalg Alle dødsulykkene i 2012 (139 ulykker med 145 drepte) 39 saker etter strl 239 + 100 saker etter V 3 Personer omkommet

Detaljer

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016 Rusmidler og trafikksikkerhet Hallvard Gjerde 5. april 2016 2 Disposisjon Litt om trafikkfarlige stoffer Hvordan bestemmes risikoen Forekomst av rusmidler ved trafikkulykker Hvilke førerfeil er sterkest

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin:

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin: NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TALL Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa og Statistiske opplysninger 2006 Sperrefrist: kl. 11.00 CET 23.11.2006 Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2017

narkotika- og dopingstatistikk 2017 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk narkotika- og dopingstatistikk Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Etter stadig

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Organisert kriminalitet i Norge

Organisert kriminalitet i Norge Organisert kriminalitet i Norge Trender og utfordringer Sikkerhetskonferansen 2013 Hans Jørgen Bauck Seksjon for strategisk analyse Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos rolle Makrotrender Utvikling

Detaljer

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand

UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand UNGDOM OG KRIMINALITET i Kristiansand TRENDRAPPORT2015 1 Formål Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand og beskriver tall og funn i 2014. Rapporten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Detaljer