Årsmelding Frogn kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. Frogn kommune"

Transkript

1 Frogn kommune Frogn kommune 2. mai

2 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN SENTRALE TALL OG HENDELSER DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET, PRISER OG SERVICEERKLÆRINGER ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2006 I KRONER INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET ÅRSBERETNING KOMMUNENS ØKONOMISKE UTVIKLING - NØKKELTALL NETTO DRIFTSRESULTAT LIKVIDITET ARBEIDSKAPITALENS DRIFTSDEL RESULTAT AV FONDSPLASSERINGER NETTO LÅNEGJELD RESULTAT AV LÅNEFORVALTNINGEN OPPSUMMERING NØKKELTALL MEDARBEIDERE VIKTIGE FOKUSOMRÅDER REKRUTTERING NÆRVÆRSPROSJEKT KOMPETANSEUTVIKLING LIKESTILLING INTERNE SYSTEMER OG STRUKTURER FOLLOSAMARBEIDET INFORMASJON SKOLENE INFRASTRUKTUR OG NETTVERK SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE, ENHETENES RAPPORTER BARNEHAGER OG SKOLEFAGLIGE TJENESTER HELSE HJEMMEBASERTE TJENESTER IKT KULTUR OG FRITID PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON REHABILITERING SAMFUNNSUTVIKLING SOSIAL OG BARNEVERN PERSONAL, ORGANISASJON OG POLITISKE TJENESTER SERVICETORG SKOLENE I FROGN, FELLES DAL SKOLE DRØBAK SKOLE

3 6.15 DYRLØKKEÅSEN SKOLE HEER SKOLE SOGSTI SKOLE SEIERSTEN UNGDOMSSKOLE TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING ØKONOMI STATUS KOMMUNESTYRESAKER VERBALVEDTAK (FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN) KOMMUNESTYREVEDTAK 1. TERTIAL STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER KR ÅRSVERK

4 1 Rådmannens kommentarer 1.1 Om strukturen på årsmeldingen Kommunen benytter balansert målstyring i sin planlegging og rapportering, m.a.o. planlegging og rapportering også på andre forhold enn de rent økonomiske. Vi bruker fem områder i vårt styringssystem. Disse er: Samfunn, tjenester og brukere: Medarbeidere: Interne strukturer og systemer: Økonomi: Kommunens evne til å skape en god utvikling for lokalsamfunnet. Kommunens evne til å produsere tjenester som er tilpasset brukerne og deres behov, både kvantitativt og kvalitativt. Kommunens evne til å ta vare på, utvikle og bruke medarbeidernes engasjement og kompetanse Kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressursene. Kommunens økonomiske rammer og finansielle handlefrihet Årsmeldingen for 2006 følger denne inndelingen. Hver enhet har skrevet årsmelding basert på denne malen. I denne årsmeldingen er det laget sammendrag for økonomi, medarbeidere og interne systemer og strukturer. Dette er plassert i del 2, 3, 4 og 5 og er tatt ut av enhetenes rapporter Årsmeldingen er, sammen med regnskapet og tertialrapporteringen, kommunens viktigste evalueringsdokument. Resultatvurdering er et vesentlig ledd i en målstyringsprosess med en høy grad av delegering. Resultatoppnåelsen er kommentert under den enkelte enhet og viser få avvik. 1.2 Sentrale tall og hendelser Kommunens ansatte har gjort en stor innsats og bidratt til effektivitet og et godt service- og kvalitetsnivå på tjenestene våre. Rådmannen vil også takke de folkevalgte for et konstruktivt samarbeid og deres innsats og engasjement som beslutningstakere gjennom hele året. Frogn kommunes regnskap for 2006 er avsluttet med et netto driftsresultat 10,1 mill kroner som utgjør 1,8 prosent av driftsinntektene. Gebyrer for vann og kloakk er halvert ( halv pris ) for å tilbakebetale til innbyggerne tidligere års overskudd. Hvis det korrigeres for dette blir netto driftsresultatet ca 22 mill kroner i pluss (overskudd) og utgjør 4 % av driftsinntektene. Det gode resultatet gir kommunen mulighet til å fylle på sparekontoen (disposisjonsfondene) som samlet utgjør 24,5 mill kroner ved utgangen av året. Hvis hele overskuddet tillegges fondet, vil fondet utgjøre 42 mill kroner. Dette gir handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov og uforutsette utgifter. Det sikrer også at kommunestyret selv har fullt herredømme over ressursdisponeringen ved at fylkesmannen ikke må godkjenne budsjettvedtakene. Enhetene gikk samlet i balanse i 2006 etter avsetninger og bruk av fond. Det er til dels store variasjoner mellom enhetene. Befolkningsutviklingen 2006 Befolkningsøkningen i Frogn de siste fire årene har vært som følger: Folketallet v utg. av 4 kvartal Prognosene i H-programmet er i stor grad i overensstemmelse med reelle tall for Prognosen for tidspunktet sier innbyggere, ca 100 innbyggere høyere enn foreliggende tall fra SSB. 4

5 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2006 Totalt 2006 Folketallet ved inngangen av kvartalet Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Innflytting, innenlandsk Fraflytting, innenlandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folketilvekst Folketallet ved utg. av kvartalet I 2006 flyttet ca 800 nye innbyggere til Frogn, noe som er på nivå med årene før. Vi fikk en netto befolkningsøkning på noe over 300, altså en folketilvekst på 2,25 %. Antall fødsler var høyere enn året før., både i Frogn og på landsbasis Samfunn, tjenester og brukere Oppvekst: Barnehagedekning ble redusert i 2006 på grunn av økt etterspørsel. Dette førte til enda større fokus på planlegging og igangsetting av nybygg og påbygg. Planlegging av flere nye barnehageprosjekter, med til sammen 75 nye plasser ble vedtatt. Arbeidet fortsetter våren -07 med planlegging av ytterligere plasser. Barnehagen som del av barnas utdanningsløp og livslange læring fikk mer fokus og arbeidet med overganger og sammenhenger mellom barnehage og skole kom godt i gang i Elevtallet på Sogsti skole var økende i 2006, mens tallet på de øvrige barneskolene gikk noe ned. Når det gjelder ungdomstrinnene gikk tallet noe ned på Seiersten ungdomsskole og litt opp på Dyrløkkeåsen skole. Kunnskapsløftet fikk stort fokus i skolene. Jevnt over ble det bedre resultater enn året før, særlig når det gjaldt lese- og skriveferdigheter. Mobbing og forebyggende arbeid med mobbing var et viktig tema å arbeide med på alle skoler, men det er fortsatt behov for oppmerksomhet på dette. Aktiviteter knyttet til den kulturelle skolesekken ble tredoblet i 2006 og kom dermed i gang for alvor i skolene. Nye tiltak for barn og unge, med familier, ble iverksatt i Familieteamet ble etablert med prosjektleder og medarbeidere, og ble kontaktet av de første familiene mot slutten av Utekontakten og styrket barnevernvakt i Follo samt videreføring av andre former for tverrsektorielt samarbeid rundt barna, var viktige forebyggende tiltak. Fortsatt satsning på barn og unge var det, men ventelistene på kulturskolen kunne ha vært kortere. Busstilbud for ungdom fra Nordre Frogn til Underhuset hver fredag ble iverksatt. Det har vært en sterk økning av barn plassert i fosterhjem. Barnevernstjenesten hadde fortsatt fokus på tiltak i hjemmet, men i noe mindre omfang enn i Velferd, helse, omsorg: Forebyggende arbeid ved seniorkontakt ble startet i 2006, noe som forventes å gi effekt i Det ble gitt tilbud om hjemmebesøk til alle 75-åringer i Frogn. Frogn kommune gjennomførte flere planlagte bolig- og oppfølgingstilbud for vanskeligstilte i Boligtilbud med heldøgnsbemanning ble etablert i Lensmannssvingen. Lavterskelboliger ble bygget på Ullerud og 9 flyktninger fikk tilbud om bolig kommunalt 5

6 eller privat. Bygging av 10 boliger for unge voksne utviklingshemmede ble satt i gang i Det ble registrert flere vanskeligstilte med bolig- og oppfølgingsbehov i 2006, særlig gjaldt dette personer som hadde psykiske lidelser og psykisk utviklingshemninger. Antall eldre med behov for hjemmetjenester var stabil i 2006, men de eldre hadde mer omfattende tjenestebehov enn året før. Når det gjaldt eldreomsorg i institusjon, ble det åpnet ny kortidspost med 12 senger og tilbud om rehabilitering. Alle senger ble tatt i bruk i Kirke-kultur-, idretts-, og friluftsliv: Utredning av innholdet i den nye flerbrukskirka pågikk i 2006 og ga grunnlaget for gjennomføringen. Kinoen fikk nytt amfi og nye stoler i 2006 og biblioteket innførte nasjonale lånekort. Vedtak om reguleringsplan for Husvik Gylte ga ny mulighet for atkomst for Gylteholmen. Båthavnplan på Husvik kom vel i havn. Næringsutvikling: Frogn kommune bidro med ressurser til forarbeidet med å etablere et nytt, slagkraftig og uavhengig næringsråd. Arealmessig tilrettelegging for næringsutvikling på Måna hadde sterkt fokus i arbeidet med kommuneplanens avsluttende fase. 1.3 Dekningsgrader, produktivitet, brukertilfredshet, priser og serviceerklæringer. I denne delen er enhetene/tjenestene vurdert grovt blant annet ut fra KOSTRA og de utredninger som er gjennomført i løpet av de siste 4 år. Administrasjon Enheter som inngår er rådmannsgruppen, servicetorg, IKT, økonomi, personal og politiske tjenester. Utredninger Agenda-rapport 2002 Norsk Gallup 2002 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Distriktsrevisjon Dekningsrad/ kapasitet Produktivitet Agenda-rapporten viste høy produktivitet, mens Follo Distriktsrevisjons rapport viste det motsatte. Siste tilgjengelig KOSTRA-tall viser produktivitet som er på samme nivå (eller noe bedre) enn snittet i Akershus og gruppe 7. Brukertilfredshet/ Norsk Gallup viste at brukertilfredsheten var lavere enn for landsgjennomsnittet. Kvalitet Priser Ingen aktuelle priser. Serviceerklæring En enhet har tjenesteavtale/servicenivåavtale. Barnehage Utredninger Agenda-rapport 2002 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Distriktsrevisjon 2003 Tjenesten har deltatt i effektiviseringsnettverk 2005 basert på 2004-tall. Dekningsrad Ledige plasser gjennom Pr april 06 flere barn på venteliste til tross for at antall plasser økte med 57 fra Det arbeides med å etablere flere plasser, både midlertidige og permanente. 6

7 Produktivitet Brukertilfredshet/ Kvalitet Priser Serviceerklæring Resultatene i 2005 viste lav produktivitet sammenliknet med de andre kommunene i nettverket. Det er gjort flere produktivitetsforbedringer i 2005 og Kommunen er på linje med landsgjennomsnittet på tilfredshet, dvs brukere som er meget godt fornøyd. Maksimalpris regulert av staten, Frogn har valgt redusert sats for foreldre med lav inntekt. Ja Skolene Utredninger Agenda-rapport 2002 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Distriktsrevisjon 2003 Alle skolene deltok i effektiviseringsnettverk 2003 Dekningsrad Ingen venteliste SFO. Produktivitet Resultatene i 2003 viste lav produktivitet sammenliknet med de andre kommunene i nettverket. Rammene ble deretter redusert i budsjettet for 2003 og Antall årsverk er redusert samtidig som antall elever har økt. Kommunestyret vedtok forsiktig økning i rammene på 2 mill kroner for Brukertilfredshet/ Høy brukertilfredshet (elever og foreldre). Meget godt nivå på lesing i Kvalitet grunnskolen. Avgangskarakterer ungdomstrinnet holder også et høyt nivå. Lave mobbetall. Høy standard på skolebygg. Priser SFO Heldagsplass- 500 kr lavere enn snittet i Akershus og gruppe 7. Halvdagsplass- 100 kr høyere enn snittet i Akershus og gruppe 7. Serviceerklæring Nei Helse/psykiatri Utredninger Agenda-rapport 2002 Norsk Gallup 2002 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Distriktsrevisjon 2003 Dekningsrad Antall legeårsverk som snittet i Akershus, men noe under landsgjennomsnittet. Psykiatrien er stadig under utbygging og antall brukere ble doblet i perioden Produktivitet KOSTRA tall viser høy produktivitet innenfor helsestasjonsvirksomhet. Brukertilfredshet Norsk Gallup viste tilfredshet på linje med Akershus og landet. Kvalitet Priser Ingen aktuelle priser. Serviceerklæring Nei Sosial og barnevern Utredninger Agenda-rapport 2002 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Distriktsrevisjon 2003 Effektiviseringsnettverk 2003 Dekningsrad Produktivitet Effektiviseringsnettverket 2003 viste lave utgifter til sosialtjeneste og høye utgifter pr barn i barnevernet. Det samme viser siste tilgjengelige KOSTRA-tall. Brukertilfredshet Effektiviseringsnettverket 2003 viste lav tilfredshet innenfor barnevernet, men Kvalitet utvalget som ble spurt var lavt og resultatene dermed ikke helt pålitelige. Norsk 7

8 Priser Serviceerklæring Gallup viste lavere tilfredshet enn landssnittet, men tilfredsheten var på linje med snittet i Akershus. Ingen aktuelle priser Ja Pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede Utredninger Agenda-rapport 2002 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Distriktsrevisjon 2003 Effektiviseringsnettverk institusjon og hjemmetjenester Agenda-rapport Dekningsrad God balanse mellom tilbud og behov mht sykehjemsplasser etter justeringer i tjenestetilbudet i Behovet innenfor institusjon/omsorgsboliger er økende og under utredning i eget prosjekt for videre veievalg i forhold til lokalisering og dimensjonering. Ny PU bolig ferdigstilles Produktivitet Foreliggende utredninger viser høy produktivitet. Brukertilfredshet/ Meget god brukertilfredshet slik det kom fram i effektiviseringsnettverket. Kvalitet Kontroll fra Helsetilsynet (institusjon) avdekket svikt i rutiner/dokumentasjon som ikke burde oppstått, men dette er rettet nå. Kontroll fra fylkesmannen (rehabilitering) har ikke avdekket vesentlige avvik/mangler Priser Hjemme- hjelp/sykepleie graderte satser, Frogn har lave priser i forhold til andre kommuner. Institusjon egen forskrift for vederlagsberegning. Serviceerklæring Ja, 7 erklæringer er vedtatt. Kultur og bibliotek Utredninger Agenda-rapport 2002 Norsk Gallup 2002 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Distriktsrevisjon 2003 Dekningsrad Ventelister på kulturskole, særlig på 1 til 1 undervisning. Produktivitet Frogn kommunes netto driftsutgifter til kultur er høyere enn snittet for landet. Brukertilfredshet/ Norsk Gallups undersøkelse viste gjennomgående høy tilfredshet, men det varierer Kvalitet fra tjeneste til tjeneste. Innbyggerne var den gang misfornøyd med svømmehalltilbudet. Priser Kulturskole I forhold til nabokommunene ligger Frogn betydelig lavere på individuell undervisning og ca på samme nivå vedrørende gruppeundervisning. Serviceerklæring Nei Samfunnsutvikling Utredninger Agenda-rapport 2002 Multiconsult rapport 2003/2004. Revisjon innen byggesakesbehandling med tema Likebehandling i byggesaker er gjennomført i 06 og kontrollutvalget tilråding om tiltak forelå til behandling i kommunestyret i jan. 07. Dekningsrad Enheten har hatt relativt lang saksbehandlingstid som dels skyldes lav kapasitet og /kapasitet betydelige oppgaver gjennom Produktivitet Høyere netto driftsutgifter til fysisk planlegging enn gjennomsnittet i Akershus. Brukertilfredshet/ Norsk Gallup viste i 2002 lavere brukertilfredshet enn snittet av norske Kvalitet kommuner. Det er vanlig med lav tilfredshet for denne type tjenester med 8

9 Priser Serviceerklæring myndighetsutøvelse. Topografien er spesielt utfordrende og planene derfor komplekse. Rådmannen har sterk fokus på forbedring av tjenestene innefor denne enheten. Tilnærmet selvkost. Ja Teknisk drift og forvaltning Utredninger Multiconsult rapport 2003/2004. Forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Distriktsrevisjon 2003 NIBR-utredning Agenda-rapport 2002 Norsk Gallup 2002 Dekningsrad Ingen registrerte kapasitetsproblemer i forhold til mangel på lokaler. God kapasitet vann og avløp. Antall abonnenter er økende med den betydelige boligbygging som nå finner sted og det må påregnes bygging av nytt høydebasseng innenfor handlingsprogramperioden Produktivitet Multiconsult rapporten viste at totale utgifter til eiendomsforvaltningen er innenfor et normalt nivå, men at utgiftene til renhold var noe høye og at utgiftene til vedlikehold var for lave. Dette er justert i vedtatt handlingsprogram Øvrige anbefalinger i rapporten følges opp. NIBR-utredning viser at det er stordriftsfordeler innenfor kommunalteknikk Forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Distriktsrevisjon 2003 og KOSTRA tall for 2004 viser lav produktivitet innenfor brann. Ny brannordning er vedtatt. Administrasjonen er bedt om å se på samarbeid i Follo innenfor hele det kommunaltekniske området for å redusere kostnadene, arbeidet er startet. Brukertilfredshet/ Brukerundersøkelse gjennomført. God, til meget god brukertilfredshet. Det er Kvalitet utarbeidet egen tilstandsrappport for alle kommunale bygg. Vedlikeholdsplan i henhold til rapporten er utarbeidet. Vedr kommunaltekniiske tjenester viste Norsk Gallup gjennomgående høyere tilfredshet enn snittet av norske kommuner. Priser Ingen internfakturering. Gratis leie til lag og foreninger. For tiden halv pris på vann, avløp og renovasjon. Serviceerklæring Ja SLA (servicenivåavtale) med brukere av byggene. Serviceavtale for vei og vann. Frogn kommune, 2. mai 2007 Roald Hansen rådmann 9

10 2 Årsberetning - Hovedtall i regnskapet 2.1 Driftsregnskapet Hovedtall Mill kroner. Regnskap Regulert budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Skatteinntekter Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter (1+2+3) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (4-5) Netto renteutgifter Netto avdragsutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat ( ) * Brukt i investeringsregnskap Netto avsetninger** Regnskapsresultat ( ) *** * Negativt fortegn betyr underskudd ** Negativt fortegn betyr bruk av avsetninger *** Negativt fortegn betyr regnskapsmessig underskudd På grunn av at tallene er rundet av til mill kroner er det mindre avvik fra det offisielle regnskapet. mill kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak mer sykepenger enn budsjettert (5 mill kr), økt momskompensasjon (3 mill kr) og økte statstilskudd til barnehage (8 mill kr). Skatteinntekter (1): Skatteinntektene økte med 36 mill kr fra 2005 til 2006, eller med 12,4 prosent. Skatteinntektene ble 15 mill kroner høyere enn regulert budsjett. De økte inntektene har i stor grad sammenheng med at det nasjonale anslaget (Finansdepartementet) ble økt høsten Rammetilskudd (2): Rammetilskuddet ble 7 mill kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere skattevekst enn lagt til grunn ved beregning av rammetilskuddet. Andre inntekter (3): Omfatter salgs- og leieinntekter, momsrefusjon, sykepengerefusjoner og øremerkede tilskudd etc. Inntektene ble hele 26 Sum driftsinntekter (4): Økte med 9,7 prosent fra 2005 og var 34 mill kroner høyere enn budsjettert. Sum driftsutgifter (5): Dette er i hovedsak enhetenes utgifter eksklusive bruk av fond. Utgiftene økte med 8,5 prosent fra 2005 til Budsjettavviket på 43 mill kroner skyldes at enhetene hadde høyere utgifter enn budsjettert. Enhetene hadde også høyere inntekter enn budsjettert slik at netto rammene stort sett er overholdt. Enhetene blir styrt på nettorammen. 10

11 Netto renteutgifter (7): Renteutgiftene ble 1 mill kroner høyere enn budsjettert og dette skyldes først og fremst større renteøkning enn lagt til grunn. Netto driftsresultat (10): Ble 18 mill kroner bedre enn budsjettert. Årsaken til det gode resultatet er lavere pensjonsutgifter enn lagt til grunn (8 mill kroner) og høyere frie inntekter enn lagt til grunn (ca 10 mill kr). Brukt i investeringsregnskapet (11): Netto avsetninger (12): I beløpet inngår blant annet bruk av avsetninger innenfor VAR-området, overskudd/underskudd enhetene. Regnskapsresultat (13): Regnskapet for 2006 er avsluttet med et overskudd på 17,7 mill kroner. 11

12 2.2 Enhetenes rammer og forbruk 2006 i kroner. Enhet A B C = A-B D C-D Revidert budsjett Regnskap før avsetning overskudd/ underskudd Resultat før avsetning overskudd/und erskudd Avsatt overskudd/ underskudd Resultat etter avsetning overskudd/ underskudd Rådmannsgruppen Servicetorg IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehage og skolefaglige tj Dal Skole Drøbak Skole Dyrløkkeåsen Skole Heer Skole Seiersten Skole Sogsti Skole Helse Sosial- og barnevern Pleie- og omsorg Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering Kultur- og fritid Teknisk forvaltning og drift Sum enheter var første året rådmannen brukte fullmakten til å overføre overskudd og underskudd til påfølgende år. Fullmakten er også benyttet for Kolonne D viser hvilke overføringer som er gjennomført av rådmannen. Overføringene er gjennomført etter ledersamtale med forutgående rapportering om årsakene til merforbruk og mindre forbruk. Kommentarer til den enkelte enhet: Enhet Rådmannsgruppen Servicetorg IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehage- og skolefaglige tj. Kommentar Overskuddet skyldes lavere kostnader til pensjon enn forutsatt Dro med seg underskudd på kroner fra Enheten gikk i balanse i 2006, men har ikke klart å redusere underskuddet fra Det ble overført 1,8 mill kroner fra 2005 til Enheten har i tillegg gått med overskudd på 1 mill kroner i Overskudd 2006 skyldes i hovedsak vakanser i deler av 2006 og utsatte aktiviteter innen nettverk og infrastruktur grunnet omfattende arbeid med Follo prosjektene. Overskudd grunnet vakanser og utleie av personell til Enebakk kommune og til Skattedirektoratet. Overskuddet skyldes i hovedsak mindreutgifter til gruppelivsforsikring for 2005 og Ingen kommentarer. Det ble avsatt 2 mill kroner til disposisjonsfond i 2. tertial. Denne avsetningen vil bli brukt til utbygging av nye barnehageplasser. 12

13 Dal skole Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Helse Sosial- og barnevern Pleie- og omsorg Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering Kultur- og fritid Teknisk forvaltning og drift Dro med seg underskudd på kroner fra Underskuddet er økt til kroner i Økningen skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Overskuddet i 2006 skyldes i hovedsak utsatt innkjøp av nye lærebøker. Skolen har arbeidet aktivt med å få budsjettet for 2006 i balanse og har lykkes med dette. Underskuddet fra 2005 på kroner er nedbetalt og skolen har i tillegg gått med overskudd på kroner kroner av dette overskuddet er overført til Ingen kommentarer. Underskuddet skyldes høyere utgifter til elever som går på skole i annen kommune, for eksempel Follo barne- og ungdomsskole Dro med seg underskudd på kroner fra Dette underskuddet er nedbetalt i 2006 og enheten har i tillegg gått med overskudd på kroner. Overskudd skyldes i hovedsak vakanser og sykerefusjoner. Sosialhjelpstilfellene i gruppen har økt og gruppen som mottar økonomisk stønad over 12 måneder har økt. Meldingene til barneverntjenesten har økt, barneverntiltak i og utenfor hjemmet har økt. Barneverntjenesten har hatt redusert kapasitet. Dette har medført kostnader til konsulentbistand for å utføre saksbehandlingsoppgaver. Økte utgifter til ressurskrevende brukere. Økt utgifter til matvarer kr Økte utgifter til medisiner, medisinske forbruksvarer, vaskeritjenester, annonseutgifter kr Rekrutteringproblemer har medført stort overforbruk av vikartjenester. Ingen kommentarer. Enhet ble tilført midler i 2. tertial som skulle dekke underskuddet. Enheten fikk samlet et overskudd på 1,3 mill kr. Årsaken er at vi har fått tilbake midler fra Bufetat og UDI som ikke var beregnet tidlig i høst ca kr Lavt sykefravær samtidig, med restriktivt vikar bruk gav positiv resultat kr Vi har ikke lykkes i å rekruttere støttekontakter ca kr ,- går til å dekke utgiftene i forbindelse med oppussing av Drøbak kino. Dette er ført i investeringsregnskapet og avsatt overskudd går til dekning av disse utgiftene. Enheten dro med seg et underskudd på 1,1 mill kroner fra Dette underskuddet økte til 2,1 mill kroner i Dette betyr at underskuddet for driftsåret 2006 var 1 mill kroner. Dette skyldes flere forhold, men med kald vinter og omlegging av strømtariffer, ble energiutgiftene 2 mill kroner høyere enn budsjettert. Forsikring av bygg og maskiner ble nesten kroner høyere enn budsjettert. 2.3 Investeringsregnskapet Kommentarer til investeringsregnskapet Det vises til del 8 i årsmeldingen. Her vises status for hvert investeringsprosjekt. Det vises også til hovedoversiktene i regnskapet. 13

14 2.4 Balanseregnskapet Mill kroner Eiendeler: Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Anleggsmidler Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler SUM EIENDELER Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Herav: Kassekreditt Langsiktig gjeld SUM GJELD Bokført egenkapital Herav: Fond Likviditetsreserve Ikke disponert netto drift (akk. overskudd) Uinndekket neg. netto drift (akk. underskudd) SUM GJELD OG BOKFØRT EGENKAPITAL Memoriakonto: Ubrukte lån Kommunens har hatt gjennomgående god likviditet gjennom året. Fra 2002 er kommunens pensjonsforpliktelser(i henhold til ny forskrift) lagt til den langsiktige gjelden og pensjonsmidlene lagt til anleggsmidlene. Låneporteføljen er fordelt mellom fast og flytende rente for å få spredt risikoen ved endringer i rentemarkedet. Disposisjonsfondet utgjør totalt 24,5 mill kroner. Hvis overskuddet tillegges fondet vil summen være 42 mill kroner. I vedtatt kommuneplan er det et uttalt mål at fondet ikke skal være lavere enn 20 mill kroner og at overskytende kan nyttes som finansiering til investeringer. 3 Årsberetning Kommunens økonomiske utvikling - nøkkeltall Alle nøkkeltallene er regnet i prosent av driftsinntektene (eks. interne overføringer). Dette gjør det mer meningsfylt å se på utvikling over tid og letter sammenlikning med andre kommuner og gjennomsnittstall (f.eks. landsgjennomsnittet). I alle diagrammer er Frogn kommunes tall angitt med stolpene og landsgjennomsnittet med heltrukken linje. 14

15 3.1 Netto driftsresultat Netto driftsresultat er forskjellen mellom løpende utgifter og inntekter. Netto driftsresultat kalles også overskudd til investeringer og avsetninger og er det mest sentrale begrepet for kommunens handlefrihet. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ,3 10 9,4 9,4 9,0 Frogn Landet Pst av dr.innt ,8 3,9 6,2 5,0 2 2,4 1, ,2-0,8-1, Frogn kommune hadde meget sterke driftsresultater i perioden som lå betydelig over landsgjennomsnittet. For perioden har resultatene stort sette vært svakere enn landssnittet. Den reduserte handlefriheten i 2002 og 2003 skyldes i hovedsak svikt i skatteinntektene i forhold til budsjettet. Som rådmannen har påpekt i flere årsmeldinger tidligere er det et faktum at skatteinntektene vil variere over tid ut i fra stadig endrede makroøkonomiske, sosiale og demografiske forhold. Fylkesmannen anbefaler kommunene å tilstrebe et nivå på netto driftsresultatet mellom 3-5 prosent. I gjeldende kommuneplan er målet satt til 3 prosent og i vedtatt handlingsprogram nås målsettingen i

16 3.2 Likviditet Arbeidskapitalens driftsdel Kommuneloven krever tilstrekkelig likviditet til å foreta løpende utbetalinger. Arbeidskapitalens driftsdel er definert som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, ubrukte lånemidler, ubundne investeringsfond og bundne fond. Arbeidskapitalens driftsdel i prosent av driftsinnetkter Frogn Landet Pst av dr.innt Likviditeten er redusert i det nye århundret, men utgjør 7 prosent ved utgangen av Økningen fra 2006 skyldes i hovedsak overskudd på 17,7 mill kroner. Nærmere om kortsiktig likviditet. Kommunen har tradisjonelt hatt all ledig overskuddslikviditet plassert på bankkonti hos hovedbankforbindelsen, men i vedtatt finansreglement fra ble det åpnet for alternative plasseringer i rentemarkedet. Den overordnede målsettingen er å redusere kommunens risiko gjennom diversifisering i sine plasseringer. Etter en anbudsrunde besluttet kommunen å plassere deler av overskuddslikviditeten i pengemarkeds- og obligasjonsfond hos Storebrand og DnB NOR. Etter en grundig gjennomgang av Frogn kommunes likviditetssituasjon gikk kommunen høsten 2003 ut med anbud på plassering i pengemarkeds- og obligasjonsfond. Plasseringer kroner Bankinnskudd Pengemarkedsfond Obligasjonsfond Sum plasseringer

17 3.3 Resultat av fondsplasseringer De første plasseringer i pengemarkeds- og rentefond ble foretatt i november Totale plasseringer i fond var ved årsskiftet kr 61,2 millioner. Opprinnelig var det budsjettert med totale plasseringer på kr 80 mill. Avkastningen fra plassering i fondene i 2006 ga en mindreavkastning i forhold til bankinnskudd på kr For årene var det en samlet meravkastning på kr kroner. Bankavtalen ble lagt ut på anbud sammen med kommunene Nesodden, Vestby, Ås og Ski. Dette ga oss en bedret rentemargin på innskudd med 0,1 % hvilket utgjør ca kroner i året. 3.4 Netto lånegjeld Netto lånegjeld er sum langsiktig gjeld fratrukket utlån og pensjonsforpliktelser. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter Frogn Landet Pst av dr.innt Lånegjelden er eksklusive pensjonsforpliktelser. På landsbasis er tallene inklusive pensjonsforpliktelser fra Variasjonene fra år til år vil være påvirket av at alle vedtatte låneopptak ikke er effektuert pr Det har vært vanlig å gjøre dette pga av forsinkelser i investeringsprosjektene. Nedgangen fra 1999 til 2000 skyldes nevnte forhold. Låneopptakene er i sin helhet gjennomført innenfor regnskapsåret i perioden Lånegjelden har vært relativt stabil (i prosent av driftsinntektene), men øker markant i 2002, 2003 og Dette skyldes kombinasjon av nye låneopptak og nedgang i inntektene. Lånegjelden i Frogn er nå på linje med Akershus regnet pr innbygger, men betydelig høyere enn landet og Gruppe 7 i KOSTRA. Nærmere om lånegjelden sammensetning etc. Lånegjeld (ekskl. formidlingslån) fordelt på lånegiver kroner Husbanken * Kommunalbanken DnB NOR Kommunekreditt Verdipapirmarkedet Sum lån *) Inklusive kommunens egne Husbanklån i perioden 2000 til

18 3.5 Resultat av låneforvaltningen Frogn kommune sine lån etableres til flytende rente. Betingelsene på lånene følger utviklingen i rentenivået i det korte markedet (3M nibor) og renteregulering skjer hver 3. måned på såkalte IMMdatoer (3. onsdag i hhv. mars, juni, september og desember). Til fradrag på nibor-renten kommer en margin som det forhandles om fortløpende, men som også kan låses for en avtalt periode, for eksempel i 2 år. For å sikre nivået på kommunens renteutgifter etableres fastrenter ved å benytte såkalte rentebytteavtaler. Her inngår kommunen avtale om fast rente for en ønsket periode til gjeldende markedspris og for en ønsket andel av låneporteføljen. Denne måten å organisere låneporteføljen er vanlig blant de største låntakerne da den gir mulighet til å konkurranseutsette lånet - selv om kommunen har sikret seg fast rente (for deler av lånemassen). Den gir også mulighet for å foreta gode antagelser om fremtidig rentekostnad da det i markedet finnes kontrakter som fortløpende prissetter nivået på rentereguleringer på IMM-datoer frem i tid. Ved utløpet av 2006 har kommunen en lånegjeld på ,- ekslusive lån i Husbanken. Renten på det billigste lånet er 3,60 % (flytende rente), mens det dyreste lånet har en rente på 6,15 % (utløper november 2007). Gjennomsnittlig lånerente for hele låneporteføljen er 4,25 % ved utløpet av 2006, mens den var 3,65 % ett år tidligere. Andelen av lån der renten er flytende utgjør 58 % pr , mens det er sikret fast rente gjennom rentebytteavtaler for 42 % av låneporteføljen. Kommunen har et stort forfall på gamle fastrentelån i november 2007, slik at andelen lån med fast rente ved neste årsskifte vil falle. Andel lån med fast-/flytende rente andel (%) Fast rente Flytende rente 0 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul.08 aug.08 sep.08 okt.08 nov.08 des.08 tidspunkt Kommunens gjennomsnittlige lånerente er sammenlignet (benchmarket) med en valgt referanserente, som er en kombinasjon av 3M nibor og 4 års fastrente. Kommunens gjennomsnittsrente viser en akseptabel utvikling i forhold til denne: 18

19 6,00 Frogn kommune porteføljerente vs. referanserente 5,00 4,00 rente 3,00 2,00 1,00 0,00 jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 sep.05 nov.05 jan.06 mar.06 tidspunkt referanserente porteføljerente mai.06 jul.06 sep.06 nov.06 jan.07 Frogn kommune benytter flere kilder for billig kreditt. Største långiver er Verdipapirmarkedet (42%), men kommunen har også benyttet seg av Kommunalbanken (36%), Kommunekreditt (20%) og DnB NOR (2%). mar.07 mai.07 Renten forventes å stige også i Sentralbanken sier at de vil heve renten gradvis mot et mer normalt rentenivå. I markedet prises dette til en rentetopp for styringsrenten på vel 5 %. Den korte pengemarkedsrenten ligger normalt ca ¼-prosentpoeng over dette nivået, noe vi også ser på prisingen av 3M nibor frem i tid: Mars ,36 % Juni ,76 % September ,03 % Desember ,23 % Mars ,33 % Juni ,35 % September ,34 % Desember ,31 % Mars ,27 % I kommunens prognoser for rentekostnad legges markedets anslag om rentenivå fortløpende til grunn. Det er betalt 13,5 millioner i avdrag på lån (eksl. Husbanken) i Kommunen benytter seg av ekstern bistand i arbeidet med låneporteføljen. 3.6 Oppsummering nøkkeltall. I løpet av perioden 1994 til 2003 er netto driftsresultatene svekket, likviditeten er svekket og disposisjonsfondene er svekket. Lånegjelden i prosent av driftsinntektene har økt betydelig. For årene 2004 og 2006 er resultatene positive og dette er gledelig. Frogn kommunes regnskap for 2006 er avsluttet med et netto driftsresultat 10,1 mill kroner som utgjør 1,8 prosent av driftsinntektene. Gebyrer for vann og kloakk er halvert ( halv pris ) for å tilbakebetale til innbyggerne tidligere års overskudd. Hvis det korrigeres for dette blir netto driftsresultatet ca 22 mill kroner i pluss (overskudd) og utgjør 4 % av driftsinntektene. 19

20 Det gode resultatet gir kommunen mulighet til å fylle på sparekontoen (disposisjonsfondene) som samlet utgjør 24,5 mill kroner ved utgangen av året. Hvis hele overskuddet tillegges fondet, vil fondet utgjøre 42 mill kroner. Dette gir handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov og uforutsette utgifter. Det sikrer også at kommunestyret selv har fullt herredømme over ressursdisponeringen ved at fylkesmannen ikke må godkjenne budsjettvedtakene. Enhetene gikk samlet i balanse i 2006 etter avsetninger og bruk av fond. Det er store variasjoner mellom enhetene. En av grunnene til at det har gått så bra med Frogn kommune de siste årene er den sterke skatteveksten. Det er derfor grunn til å gjenta at skatteinntektene vil variere over tid ut i fra stadig endrede makroøkonomiske, sosiale og demografiske forhold. Dette gjelder i stor grad Frogn kommune. 4 Medarbeidere 4.1 Viktige fokusområder Viktige fokusområder innenfor medarbeidere/arbeidsgiverpolitikken har vært rekruttering, nærværsarbeid/sykefraværsoppfølging og kompetanseutvikling. Tariffrevisjonen pr medførte bl.a. endringer i lønn og det ble gjennomført lokale forhandlinger for alle grupper høsten For å beholde medarbeidere og viktig kompetanse i vitale deler av organisasjonen, har det vært nødvendig å ha økt fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Det har vært gjennomført ulike aktiviteter i enhetene og sentrale tiltak som for eksempel felles motivasjonsøkter. 4.2 Rekruttering Ved ledighet i stillinger i organisasjonen har behovet for videreføring eller endring av stillingsfunksjonen vært drøftet, herunder kompetansebehov eller behov for organisatoriske endringer. Det har videre vært fokus på behovet for innsparinger og omprioriteringer som fordrer en effektiv og fleksibel organisasjon. Det har vist seg vanskelig å få rekruttert førskolelærere til barnehagene. Dette skyldes generell mangel på førskolelærere pga stor utbygging av barnehager, stor konkurranse bl.a. på lønnsnivå mellom kommunene. Videre er det enda vanskeligere enn tidligere å rekruttere sykepleiere til sykehjemmene. 4.3 Nærværsprosjekt Arbeid og tiltak for reduksjon av sykefraværet har vært en satsing også i Det er lagt ned et betydelig arbeid for å få redusert sykefraværet. Dette har gitt resultater. I fjerde kvartal var gjennomsnittet for legemeldt fravær, 6,6 %. Dette er en reduksjon med 1,8 % sammenlignet med samme periode i Tall for første kvartal 2006 var 9,2 %, andre kvartal 8,2 %, 3. kvartal 7,8 %. 4.4 Kompetanseutvikling Det har blitt gjennomført betydelig faglig kompetanseutviklingstiltak i enhetene. 20

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Frogn kommune ÅRSMELDING 2005. Årsmelding 2005

Frogn kommune ÅRSMELDING 2005. Årsmelding 2005 Frogn kommune ÅRSMELDING 2005 1 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER...3 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...3 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...3 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET, PRISER

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 10 som består av SSBs kostragrupper 14 og 15. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer