Handlingsprogram Rådmannens forslag 1. november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012"

Transkript

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag 1. november 2012

2 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell økning på 48 millioner

3 Soliditeten i kommuneøkonomien

4

5

6

7

8 Profilforslag Økonomisk soliditet o 3 prosent netto drift o Styrking av disposisjonsfond o Gjeldsgrad holdes innen 85 prosent, 2011 nivå o Øke brukerbetalinger mot Follonivået Satsing samhandlingsreformen / forebyggende tiltak Investeringer i omsorgsbygg og boliger Styrking av pleie i institusjon Realnedgang innen oppvekst

9 Forutsetninger velferd, helse og omsorg Frogn har satset på tjenester i hjemmet. Dekningsgradene er høye, spesielt over 80 år. Betydelig økt behov i aldersgruppen år i perioden. Økt behov for 80+ etter fireårsperioden Frogn mangler ulike tilbud innen prinsippet om Beste Effektive Omsorgsnivå, for eksempel samlokaliserte omsorgsboliger uten heldøgnsbemanning

10 Satsinger velferd helse og omsorg 6 nye sykehjemsplasser på Grande Kvalitetsøkning på bofellesskapet Styrking av rehabilitering / habilitering Demenskoordinator Frisklivskoordinator Kreftkoordinator Kommunal fysioterapeut Psykolog Ruskonsulent tidlig intervensjon RUSH Investeringer omsorgsbygg fra 2014

11 Omprioriteringer velferd helse omsorg Redusere bruk av innleie, konsulenter og engasjementer Redusert dekningsgrad hjemmebaserte tjenester Effektivisere drift Redusere økonomisk sosialhjelp Effekt av reduserte stønadslengder

12 Forutsetninger oppvekst Gode resultater på nasjonale prøver og eksamen Høye kostnader til undervisning Elevnedgangen snudd o 18 flere elever i Videreføre eksisterende skolestruktur Flere førskolelærere 100 prosent tilskudd til ordinære barnehager. Kan ikke reduseres. Fullfinansieres fra august 2014

13 Satsinger oppvekst Videreføre forebyggende arbeid barn og unge Videreføre RUSH-planen Forebygging og tidlig intervensjon Videreutdanning av lærere Satsing på klasseledelse ved alle skoler Bedre ungdomsskole: Ny Giv, nye valgfag (timetallsutvidelse) arbeidslivsfag Kulturskoletilbud for SFO og skole

14 Omprioriteringer oppvekst Redusert voksentetthet Mer effektiv utnyttelse av ressursene i skole og barnehage vil gi ulike konsekvenser for skolene og barnehagene

15 Kompetanseutvikling og IKT satsing Videreutdanning av lærere Kvalifisering av førskolelærere Videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge Helse- og omsorg sykepleie, psykiatri, demens, geriatri EFFEKT veiledning av foreldre rusforebygging Utviklingsprogram for ledere Flink med folk i første rekke IKT satsing i skole Digitalisering - fullelektronisk arkiv og saksbehandling

16 Forutsetninger SAM og TDF Underskudds inndekningen på VAR er nedbetalt Kommunen prioriterer vedlikehold lavt Etterslep i byggesaksbehandlinger Nye store områdeplanoppgaver inne i kommuneplanforslaget

17 Satsinger SAM og TDF Selvfinansierende boligregnskap implementeres Fokus på opprydding og beholde kompetanse Miljøsertifisering Antikvarisk spesialområde Vedlikeholde realkapital vei og maskin Investeringer i nybygg Underlagt organisasjonsvurderinger

18 Omprioriteringer SAM og TDF Underlagt organisasjonsvurderinger

19 Investeringer Investeringer , tall i 1000 kr, faste 2012 priser utover 1 Nytt Helsebygg og andre omsorgsinvesteringer Investeringer i boliger Barnehagemeldingen Risiko og sårbarhet Startlå n Hovedplan vann og avløp Kommunale formålsbygg, inkl Rådhuset og Gropa Maskinpark TDF Kommunale veier IKT investering Agresso Follo Handlingsprogram idrett, friluft og nærmiljø Elektronisk arkiv Trafikksikkerhetstiltak Minnelund over falne personer Digitalisering av biblioteket Svømme-/ba dea nl egg Sum ekskl startlån

20 Oppsummering Satsing på forebyggende og institusjon Aktivitetsreduksjon innen Oppvekst Drøbak turisme

21 Fremtiden blir annerledes Hvordan er det opp til dere Drøbak twin cities; Oslo le Grand Fast and beautiful. Plan og bygningsetaten i Oslo, november 2011

22 Spørsmål Jo Ragnar Finserås, eller mobil Dokumentet er tilgjengelig på våre hjemmesider om kommunen plan og utvikling handlingsprogram