Noen tall fra KOSTRA 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen tall fra KOSTRA 2013"

Transkript

1 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014

2 Kommunaløkonomi

3

4

5

6

7

8

9 Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme resultat i Larviks resultat har i snitt vært vesentlig svakere enn Lardals de tre foregående årene. Begge kommuner har et svakere resultat enn snittet for Vestfold og landet de siste årene. Netto driftsutgifter pr. innbygger i Lardal er vesentlig høyere enn Lardals. Dette er for en stor del finansiert med høyere frie inntekter. Lardal bruker en større andel av de samlede driftsutgiftene på administrasjon, skole og barnehage enn Larvik og en lavere andel til helseog omsorg Lardal bruker en større andel av de samlede driftsutgiftene på teknisk sektor, boliger med mer og kirke enn Larvik og en lavere andel til sosialtjeneste, barnevern og kultur Larvik har betydelig lavere netto lånegjeld pr. innbygger enn Lardal

10 Gebyrer og egenbetalinger

11 Foreldrebetalingssatser for barnehagen (ukentlig oppholdstid 41 timer eller mer)i 2014 eksl. kostpenger Larvik Lardal Årsinntekt kroner Årsinntekt kroner Årsinntekt kroner Årsinntekt kroner Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100% fulltidsopphold Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent 50 50

12 Foreldrebetalingssatser for skolefritidsordningen (sfo) 2014 Larvik Lardal Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned

13 Pleie- og omsorg. Egenbetaling for praktisk bistand i 2014 Larvik Lardal Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd Timepris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3-4 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4-5 G,kr/mnd Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G,kr/mnd

14 Teknisk sektor 2014 Larvik Lardal Vestfold Landet Vannforsyning Årsgebyr for vannforsyning Tilknytningsgebyr vann - én sats Målerleie Avløp - tømming og rensing Årsgebyr for avløpstjenesten Tilknytningsgebyr avløp - én sats Avfall - tømming og gjenvinning Årsgebyr for avfallstjenesten Årsgebyr for septiktømming Fysisk planlegging Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL a Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m Forebygging av brann Årsgebyr for feiing og tilsyn

15 Momenter gebyrer og egenbetalinger Barnehagesatsene synes å være vesentlig høyere i Lardal enn i Larvik for familier med lave inntekter. For de med inntekter over kr er satsene de samme Foreldrebetaling SFO er vesentlig høyere i Lardal enn i Larvik Egenbetaling for praktisk bistand kan ikke sammenlignes direkte, men inntekten for kommunen utgjør 7 % av kostnadene for tjenesten i Lardal, mens den i Larvik er ubetydelig. Dette må til en viss grad sees i lys av at Lardal synes å bruke relativt lite til tjenester i hjemmet Lardal ligger på svært høyt nivå på gebyrer på VAR områdene. En husstand med alle tre gebyrene, vil i Larvik betale kr i år, mens i Lardal vil tilsvarende beløp bli kr ,-. Larvik ligger noe under snittet for Vestfold og landet. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp er det dobbelte i Lardal i forhold til i Larvik Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling og byggesaker for eneboliger ligger noe høyere i Larvik enn i Lardal, og mye høyere for reguleringsplaner. Feieravgiften utgjør en relativt lav sum i begge kommuner, men den er det dobbelte i Lardal i forhold til i Larvik

16 Administrasjon og politisk styring

17

18

19 Momenter administrasjon Larvik synes å bruke lite til administrasjon i forhold til Vestfold og landet i snitt. Om dette er reelt eller skyldes ulik registrering pga av organisering er ukjent. Ikke uventet ligger Lardal vesentlig høyere enn Larvik og Vestfold generelt, men på samme nivå som kommuner av samme type og størrelse Det samme gjelder utgifter til politisk styring. Lardal ligger her høyere enn kommuner av samme type og størrelse, men vesentlig høyere enn Larvik, regnet pr. innbygger

20 Pleie- og omsorg 2013

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Momenter pleie og omsorg Lardal utgifter til pleie og omsorg ligger noe over Larviks, enten man fordeler utgiftene på alle over 67 år eller over 80 år Larviks fordeling av ressurser på de ulike tjenestene ligner ganske mye på snittet i Vestfold og landet. Lardals profil avviker mye fra Larvik ved at kommunen bruker vesentlig mindre på hjemmetjenester og tilsvarende mer på institusjonstjenester i I 2014 er antall plasser i sykehjem redusert i Lardal, så den profilen kan ha blitt noe endret. Driftsutgiftene pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester ligger vesentlig lavere i Lardal enn i Larvik. Den samme profilen gjelder for årsverk pr. mottaker. Andelen innbyggere i alle aldersgrupper som mottar hjemmetjenester er betydelig høyere i Lardal enn i Larvik, mao blir ressursene relativt sett fordelt på mange flere i Lardal enn i Larvik. Andel brukere med høy timesats i hjemmetjenestene er vesentlig lavere i Lardal enn i Larvik. Antall psykisk utviklingshemmede pr innbyggere er på samme måte vesentlig lavere i Lardal enn i Larvik. En kan derfor ikke utelukkes at de lave utgiftene til hjemmetjenestene i Lardal kan ha sammenheng med relativt sett lavere behov i befolkningen enn tilsvarende i Larvik. Høyere dekning av institusjonsplasser i Lardal kan også være en medvirkende forklaring på at Lardals utgifter til hjemmetjenestene er lave. Dette forsterkes av at Larvik har relativt lav sykehjemsdekning i forhold til Lardal, men høy dekning av boliger med heldøgns omsorg. Kostnadene for tjenestene som kommunen tilbyr i denne siste typen plasser, er relativt sett dyrere enn andre boliger kommunene gir tilbud om tjenester til. Disse kostnadene blir regnskapsført som en hjemmetjenesteutgift.

35 Momenter pleie og omsorg - forts Andel innbyggere over 80 år som bor i institusjon, er vesentlig høyere i Lardal enn i Larvik. Dersom man slår sammen plasser i institusjon og i boliger med heldøgns omsorg, er det relativt sett flere plasser i Larvik. Driftsutgiftene pr. institusjonsplass er vesentlig høyere i Lardal enn i Larvik. Regner man pr. faktisk beboerdøgn i 2013, er forskjellen svært liten. Oppsummering pleie- og omsorg: Lardals tjenesteprofil avviker ganske mye fra Larviks. Det er vanskelig å avgjøre på grunnlag av tilgjengelige KOSTRA-data om forskjellene i hovedsak skyldes ulike behov i befolkningen eller ulike prioriteringer og effektivitet

36 Barnehage

37

38

39

40

41

42

43

44 Momenter barnehage Netto kostandene pr. plass i barnehage totalt er høyere i Larvik enn i Lardal. En del av forklaringen på dette kan være at foreldrebetalingen i Lardal er høyere enn i Larvik. Andel barn i barnehage er høyere i Lardal enn i Larvik. Oppholdstiden i barnehage er i snitt noe lavere i Lardal enn i Larvik Andel barn i barnehage som får ekstra ressurser til styrket tilbud, er vesentlig høyere i Larvik enn i Lardal. Dessuten er utgiftene til tiltak pr. barn som får styrket tilbud vesentlig lavere i Lardal enn i Larvik Andel ansatte med pedagogisk eller annen relevant utdanning er vesentlig bedre i Lardal enn snittet for Larvik

45 Skole

46

47

48

49

50

51

52

53 Momenter skole Kommunens utgifter pr. innbygger 6-15 år til skole er betydelig høyere i Lardal enn i Larvik. Noe av differansen skyldes at både kommunens netto utgifter til skolefritidsordningen, lokaler og skoleskyss er høyere i Lardal enn i Larvik. Dette er ikke unaturlig, men en sammenligning med andre kommuner som i type og størrelse ligner på Lardal, viser at Lardal også da ligger relativt høyt. Andel elever som får spesialundervisning i Lardal er betydelig høyere enn i Larvik Andelen barn i SFO er høyere i Lardal enn i Larvik, men andelen av barna med 100% plass i SFO er betydelig lavere i Lardal enn i Larvik Lardal har i snitt en vesentlig yngre lærerstab enn Larvik. Andelen lærere i Lardal med relevant utdanning er nærmest 100%, mens Larvik ligger noe under 90 %.

54 Helse

55

56

57

58

59 Momenter helse Kommunens netto utgifter pr. innbygger til helse er lavere Lardal enn i Larvik Lardal har bedre dekning av leger, fysioterapeuter pr. innbygger enn Larvik og mer helsesøsterårsverk pr. 100 barn i alderen 0-5 år Tilbudet av legetjeneneste og fysioterapitjeneste i institusjon er vesentlig lavere målt pr. uke i Lardal enn i Larvik som snitt Lardal har jevnt over bedre bemanning regnet pr innbyggere enn Larvik når det gjelder ergoterapi, psykiatriske sykepleie og rehabilitering

60 Sosialtjenesten

61

62

63

64

65 Momenter sosialtjenesten Lardals utgifter til sosialtjenesten regnet pr. innbygger mellom år er noe høyere enn snittet for Larvik. Utgifter til økonomisk sosialhjelp ligger omtrent på samme nivå. Det er en høyere andel av den voksne befolkningen (20-66 år) som mottar sosialhjelp i Lardal enn i Larvik. Gjennomsnittlig stønad pr. måned og gjennomsnittlig stønadslengde i måneder er lavere i Lardal enn i Larvik Årsverk pr innbyggere er noe høyere i Lardal enn i Larvik som snitt

66 Barnevern

67

68

69

70 Barnevern Netto driftsutgifter pr. barn i aldersgruppen 0-17 år er betydelig høyere i Lardal enn i snittet for Larvik Dette skyldes både at kostnadene for tiltak som barnevernet iverksetter er dyrere og det er relativt sett flere barn i Lardal som mottar hjelp fra barnevernet Antall stillinger med fagutdanning i barnevernet pr barn i aldersgruppen 0-17 år ligger omtrent på snittet for Vestfold, mens Larvik ligger betydelig over

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013 kommune Statistikkhefte 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generell statistikk kommune... 4 1.1 Nøkkeltall... 4 1.2 Komunestyrevalg 2011... 4 1.3 Befolkning... 5 1.4 Driftsresultat... 5 1.5 Gjeld... 8 1.6 Fond...

Detaljer

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Under dette punktet presenteres en del nøkkelinformasjon om de største tjenesteområdene i kommunen. Kostradata fra Statistisk sentralbyrå benyttes for

Detaljer

Statusbilde for Ibestad kommune

Statusbilde for Ibestad kommune Statusbilde for Ibestad kommune Formålet med statusbildet er å gi en oversikt over hvor kommunen står i dag når det gjelder demografisk utvikling, økonomisk status og kommunens rolle som tjenesteyter,

Detaljer

Statusbilde for Bardu kommune

Statusbilde for Bardu kommune Statusbilde for Bardu kommune Rådmannen 27.mai 2015 Utkast 1. Innhold Forord... 4 Sammendrag... 6 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 7 1.1 Befolkningsutvikling 1990-2014 og prognose frem til

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Overordnet analyse plan for forvaltningsrevisjon. Øksnes kommune

Overordnet analyse plan for forvaltningsrevisjon. Øksnes kommune Overordnet analyse plan for forvaltningsrevisjon 2009 2011 Øksnes kommune Ferdigstilt mai 2009 1 Innhold: 1. Bakgrunn 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål. 3 3. Framgangsmåte og metode 4 4. Overordnet

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE -

OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE - OVERORDNA ANALYSE - LARVIK KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Gjennomføring av analysen... 2 3 Om Larvik kommune... 3 4 Risikoanalyse... 4 4.1 Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY)

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Jondal kommunes økonomiske rammebetingelser

Detaljer

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806597 : E: 145 &14 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 106/08 Bystyret 11.11.2008 ASSS

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 213-216 HITRA KOMMUNE Innholdsfortegnelse KOSTRA OG NØKKELTALL... 3 Produktivitet... 3 Prioritering... 3 Dekningsgrad...

Detaljer

Statusbilde for Ma lselv kommune

Statusbilde for Ma lselv kommune Statusbilde for Ma lselv kommune Kommunestyrets vedtak 25.06.15 - Sak PS 73/2015 2 Innhold Forord... 7 Sammendrag... 9 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 11 1.1 Befolkningsutvikling 1990-2014

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 -

NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 - NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 - Demografisk utvikling KOSTRA 2014 Undersøkelser og fakta Rådmannen 25.august 2015 1 INNHOLD INNHOLD... 1 DEMOGRAFI...

Detaljer