Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)"

Transkript

1 Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2008 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 budsjettdokumentet med følgende endringer: Endringer Rådmannens driftsbudsjett NOK Styrke helsesøster Styrke kulturskolen Styrke biblioteket Økning aktiv på dagtid/grønn resept Opera Oscarsborg 100 Idrettsanlegg, finanskostnader Biobrenselanlegg Noroltomta Snøkanon DFI Digerud grendestue 130 Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Sen igangsetting nye barnehageplasser (200) Follo legevakt (110) (110) (110) (110) Utsettelse flerbrukskirken (1 500) (2 300) Avistegnerhuset, økt støtte Endring avsetning disposisjonsfondet (4 090) (4 090) Totalt

2 Side 2 av 5 Investeringer vedtas som vist i vedlegg 2 med følgende endringer: Nr IKT Oppmålingsutstyr IKT-grunnskole NAV Barnehager Seiersten idrettspark Ballbinger Handl.pl Idrett/fril./nærmiljø 9 Diverse grunnerverv Prosjektering Ullerud Murhus Ullerud Oms.bol./sykehj Ullerud 13 Bårerom Frogn krk./vedl.h. 14 Kulturminnereg Gylteholmen, tilkomst Kirke Redskapsbod Gropa Traneveien, ombygging 19 Biler og maskiner TDF 20 Psykiatriboliger Opprusing komm.bygg 22 Miljørettet helsevern Trafikksikkerhetstiltak Høydebasseng Hovedplan kloakk Hovedplan vann Startlån Ny1 Kulturhus 200 Ny2 Biobrenselanlegg Ny3 Idrettsanlegg, svømmehall Ny4 Noroltomta Sum Momskompensasjon på investeringer i kirkelig fellesråd tilfaller i sin helhet Frogn kommune. 2. Lån I 2008 opptas følgende lån:

3 Side 3 av 5 a) I Husbanken: Kr til startlån Avdragstiden settes i henhold til Husbankens retningslinjer. b) Til andre investeringer i henhold til investeringsforslag, vedlegg 2 i budsjettdokumentet: Kr c) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. d) Det etableres trekkrettighet (kassakreditt) i kommunens konsernkonto med 30 mill kroner. 3. Veiledende rekkefølge for boligbygging a) Frogn kommune vedtar veiledende rekkefølge for boligbygging slik det framgår av vedlegg 12 i Handlingsprogrammet. Kommunen skal i perioden føre en restriktiv praksis ved igangsetting/vedtak av nye reguleringsplaner. 4. Trafikksikkerhetsplan a) Tiltak for trafikksikkerhet: tiltak under Aksjon skolevei/kommunale veier vedtas som vist i vedlegg 14. Prioriterte tiltak langs stam,- riks,- og fylkesveier (punkt 7) vedtas som innspill til Statens vegvesen. 5. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø a) Planen vedtas som vist i vedlegg 13 i Handlingsprogrammet. 6. Avgifter/gebyrer for 2008 a) Årsavgift for vann settes til kr 8,00 pr. m 3 fra 1. januar Tilknytningsavgiften for vann settes til kr for bolig inntil 140 m 2. Det innføres fast avgift på 100 kr pr abonnent pr år. b) Årsavgift for avløp settes til kr 13,00 pr. m 3 fra 1. januar Tilknytningsavgiften for avløp settes til kr for bolig inntil 140 m 2. Det innføres fast avgift på 100 kr pr abonnent pr år. c) Avgift for tømming av septik fastsettes som vist i vedlegg 7. d) Avgift for husholdningsrenovasjonen settes til kr 1 346,- for helårsrenovasjon og til kr 468,- for sommerrenovasjon fra 1. januar 2008 (vedlegg 7). e) Feieavgift fastsettes til kr 290,- fra 1. januar 2008 (som vist i vedlegg 7). f) Gebyrregulativet for oppmålingstjenester, arealplanbehandling, bygge- og delesaker etc. fastsettes som vist i vedlegg 4 og 5 til handlingsprogrammet. g) Gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg fastsettes som vist i vedlegg 6. h) Leieavgift for kommunale områder fastsettes som vist i vedlegg 9 til handlingsprogrammet. i) Parkeringsavgiften økes med 50 prosent fra Det skal være 2 timers gratis parkering på Bankløkka. j) Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen settes til kroner for hel plass og for halv plass.

4 Side 4 av 5 k) Satsene for foreldrebetaling i de kommunale barnehagene fastsettes som vist i vedlegg 10 (endres ikke fra 2007 til 2008). l) Satsene i kulturskolen økes med 10 %. VERBALFORSLAG: 1. Seiersten idrettspark Lokaliseringen av Seiersten Idrettspark har møtt innsigelser fra Veivesenet. Det er videre mulig at man må bygge ut i etapper for å få plass innenfor En fornuftig budsjettramme. Plankommiteen gjenoppstår for å se på alternativer Så vel når det gjelder lokalisering som gjennomføringsrekkefølge. Ved gjennomføring av prosjektet forutsettes at DFI er med på spleiselaget ved å ta 1-2 mill av driftskostnadene på dugnad. Plankomiteen gis også oppdrag å se på mulighetene for en kunstgressbane lokalisert et annet sted enn på Seiersten. 2. Vedlikeholdsbehov kommunale bygg Vi ønsker en oppdatert oversikt over vedlikehold- og fornyelsesbehovet i alle kommunale bygg. 3. Parkering bankløkka Fri parkering utvides til to timer. Det beskytter mot pendlerparkeringen, samtidig som det åpner for at man kan få tid til å gjennomføre en normal handlerunde uten parkeringsavgift. Ses i sammenheng med at avgiften økes med 50 %. 4. Barnehagedrift Kommunen planlegger store investeringer i tiden fremover. Administrasjonen bes se på muligheter for at planlagt barnehageutbygging kan skje i privat regi. Dette bør gjelde så vel fremtidig planlegging som prosjekter som er under arbeid, men ennå ikke endelig vedtatt 5. Tomgangskjøring Administrasjonen setter i gang tiltak for å sørge for at det blir innført forbud mot tomgangskjøring ut over ett minutt i Frogn kommune. Overtredelse skal bøtelegges. 6. Sykkelveier Rådmannen forbereder grunnlaget for at man kan iverksette bygging av gang- og sykkelvei på RV 156, fra Dalbakken og til Nesodden grense og fra Fugleveien til Ås grense. 7. Brannvernsamarbeid Brannsamarbeidet med Ås og et videre samarbeidet med Nesodden kommune bør utvikles. Dette samarbeidet vil gjøre en samlokalisering mulig i Eiendommen og tomten som brannstasjonen har i dag på Dyrløkke legges ut for salg. 8. Utnyttelse av bioenergianlegget Fjernvarmebehov i både kommunale og private bygg i Seierstenområdet utredes videre med tanke på å realisere bioenergianlegget med økt lønnsomhet.

5 Side 5 av 5 9. Arbeidsgruppe for Noroltomta Det nedsettes en arbeidsgruppe for å se på Noroltomta som utarbeider forslag til detaljerte føringer for utvikling av området. Området må være åpent for allmennheten. Det bør omfatte næring/servering, gjestehavn for 50 båter, og fasiliteter for båtfolket. Lokaler for en eller flere frivillige foreninger kan være en del av løsningen hvis de påtar seg å drifte en gjestehavn. 10. Innkjøpspolicy Frogn Venstre ber om at kommunens innkjøpspolitikk tas opp til drøfting. Erfaringene med innkjøpssamarbeidet med Follokommunene legges frem og effekten for lokale bedrifter som mister kommunale leveranser kartlegges. 11. Flerbrukskirke Byggestart flerbrukskirke settes til januar Kommunestyret forutsetter at det i forbindelse med anbudsdokumentene legges inn et punkt som gir rett til forhandlinger. Investeringskostnadene tilsvarende 11,8 mill. flyttes fra investeringsbudsjettet 2008 til investeringsbudsjettet Kulturhus Det nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe som ser på de behov for arenaer og aktivitetsrom kulturen i Frogn savner og hvorledes de kan realiseres ved å vurdere nye og gamle tilbud i sammenheng. 13. Eierskapsseminar Det arrangeres et eierskapsseminar. Kostnadene dekkes innenfor rådmannens ramme. 14. Universell utforming: Sikre at strategien universell utforming blir brukt i alle planprosessen, formulert i reguleringsplaner med tilhørende utbyggingsavtaler, bebyggelsesplaner og byggesaker.

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008 RAPPORT 1. TERTIAL 2008 1 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 STYRINGSSYSTEMET... 3 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008... 3 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2009... 3 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

RAPPORT 2.TERTIAL 2007

RAPPORT 2.TERTIAL 2007 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 2 3. MEDARBEIDERE... 5 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER... 6 5. ØKONOMI... 7 6. STATUS VERBALVEDTAK (FRA

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

VEDLEGG HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

VEDLEGG HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE VEDLEGG HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 1 Vedlegg Handlingsprogram 2009-2012 Del 2 Vedlegg DEL 2 VEDLEGG... 2 1 Driftsbudsjettet... 3 2 Investeringer 2009 2012 (tall

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 94/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 01.12.2010 39/10 Kommunestyret 16.12.2010 136/10

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 01.12.2010 39/10 Kommunestyret 16.12.2010 136/10 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 01.12.2010 39/10 Kommunestyret 16.12.2010 136/10 Avgjøres av: Sektor: Økonomisektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Helge Moen 2010/2621-145

Detaljer

Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014

Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014 1 Halden kommune 2011 Økonomiplan 2011 2014 Halden kommune, skal være et godt sted for innbyggerne, med vekst, utvikling og miljø som sentrale temaer. Klimatenkning skal stå i fokus i Halden kommune i

Detaljer

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett......

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer