Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland"

Transkript

1 Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd på 36 millioner, hvor 27 millioner er avsatt på fond. Eiendomsskatten er for perioden holdt på 2010-nivå. Det innebærer at vi har lagt inn dekning for å ikke akseptere økningen i denne skatten som rådmannen har lagt inn de tre siste årene. Vi har satset på tre områder i vårt budsjettforslag; Skole Moss kommune har over tid prioritert gode undervisningslokaler for elever og arbeidslokaler for lærerne. Nå skal det satses på innholdet i skolene våre gjennom å styrke undervisningstilbudet gjennom bedre læremidler og flere lærere. Omsorg Moss kommune skal følge opp Pleie og omsorgsplanen, Samhandlingsreformen og kommunens oppvekstplan. Dette krever investeringer og kompetanse for de ansatte innen tjenesteområdene. Vi vil styrke bemanningen innen rehabilitering og for hjemmesykepleien. Demens og rusomsorgen må prioriteres høyere. Vårt budsjett inneholder en markant satsing på lavterskeltiltak innen skole, omsorg, frivillighet, oppvekst og for eldre. Spesielt ønsker vi å fremheve etableringen av Home Start i Moss. Dette vil gi familier med spesielle behov mulighet til å mestre hverdagen bedre. Frivillighet Vi har lagt inn midler som innebærer en økning på totalt i aktivitetsstøtte og SOKs disposisjonsfond. Dette er midler som kommer idretts- og kulturlivet til gode. Det frivillige Moss er viktig for å styrke det forebyggene arbeidet og for skape gode oppvekstforhold. I tillegg har vi valgt å legge inn midler til skaterampen, Sprint Jeløy, EIKA, Ishallen, Skiklubben og ARENA kulturhus. Alt dette vil komme frivillige Moss til gode. Samarbeidspartene har også lagt inn midler for å ikke innføre P-avgift etter kl 1800 da vi mener dette vil ramme kulturlivet spesielt.

2 Jeløy menighet er tilgodesett med midler som gjør at de kan gjennomføre sine rehabiliteringsoppgaver og biblioteket er styrket. Vårt mål er at Moss kommune skal være en attraktiv samarbeidspart for frivillige organisasjoner. Dette er viktig fordi frivilligheten betyr mye for å gjøre Moss mer attraktiv for våre innbyggere. En aktiv frivillig sektor bidrar til et samfunn alle føler de eier! For mer informasjon ta kontakt med; Tage Pettersen, Høyre; Sindre W Mork, Venstre; Anne-Siri Walle, KrF; Caroline Haaland, uavhengig;

3 Forslag til vedtak i formannskapet Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland fremmer følgende forslag til innstilling i sak 078/10 Økonomiplan og årsbudsjett 2011: 1. Vi legger til grunn rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 og økonomiplan for Moss kommune. Forslaget slik det er lagt frem godkjennes med de endringer som fremkommer i vedlegg 1. Det forutsettes at virksomhetsplanene oppdateres iht. konsekvenser av endringer i vedlegg 1. Samtidig vedtas følgende verbale forslag slik de fremkommer i vedlegg Forslag til økonomiske rammer for netto driftsutgifter for funksjonene slik de fremkommer i dokumentet og tabellene for hovedbudsjettet for perioden godkjennes med de endringer som fremkommer i vedlegg Forslag til investeringsbudsjett for perioden slik det fremkommer i samme dokument og i tabellene for investeringsbudsjettet med et samlet låneopptak i 2011 på kr godkjennes med de endringene som fremkommer i vedlegg 1. Det godkjennes opptak av byggelån inntil brutto investeringsramme i byggeprosjekter hvor andel av finansieringen er avhengig av fremdrift i prosjektet (for eksempel tilskudd og tomtesalg). Eiendomsskatt: 4. Som innstillingen. 5. Som innstillingen med tillegget; bortsett fra ubebygde tomter og næringsbygg. 6. Som innstillingen. 7. Som innstillingen. 8. Som innstillingen. 9. Som innstillingen. Skatt: 10. Som innstillingen. Prisliste: 11. Kommunale gebyr/avgifter/priser endres fra 2010 i henhold til vedlagte prisliste og med de endringer som fremkommer i vedlegg Som innstillingen. 13. Som innstillingen. Kontrollutvalgets budsjett: 14. Som innstillingen. Andre forhold: 15. Punktet endres til; Følgende søknader om tilskudd avslås; a. Middagsåsen; eventuell avtale om tilskudd behandles av SOK. 16. Utgår. 17. Som rådmannen. 18. I løpet av 2011 må videre drift av Soliestua Avlastningshjem vurderes. 19. Som rådmannen. Tage Pettersen, Høyre - Sindre W Mork, Venstre - Anne-Siri Walle, KrF Caroline Haaland, uavhengig

4 Vedlegg 2 Verbalforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengige Caroline Haaland Personal-/arbeidsgiverpolitikk 1. Kommunens ansatte ser ofte bedre enn andre hvor det kan frigjøres penger ved en mer effektiv organisering. Det skal derfor opprettes en ordning med premiering av forslag som resulterer i dokumenterte innsparinger for kommunen. 2. De ansatte inviteres med i en prosess for å sikre god kvalitet på kommunens tjenester og for å bedre de ansattes arbeidsforhold. Målet er en bedre kommune for innbyggere og ansatte. 3. Det skal iverksettes målrettede tiltak for å redusere sykefraværet i Moss kommune. Målet skal være at innen utgangen av 2012 skal det gjennomsnittlig årlige sykefraværet reduseres til 7,5 % for kommunen som helhet. Kommunens drift og organisering 4. Før renholdstjenestene legges ut på anbud skal det gjennomføres en evaluering av tjenesteområdet i dag etter de reduksjonene som fant sted i Det skal lages en oversikt vedr underdekning på brukerbetalte tjenester i forhold til selvkostprinsippet. I dette ligger også at det skal gjøres sammenligninger med regionskommunene og KOSTRA-gruppe 13. Arbeidet skal være ferdig senest 15. mars Arbeidet for å bedre tjenestene og redusere kostnadene skal fortsette. I 2011 skal målet være en besparelse på minst 5 mill. Innen utgangen av 2012 skal målet være minst 10 mill i besparelser pr år. 7. Rådmannen skal igangsette forberedelser til alternativ drift av følgende tjenester: All kommunalt renhold fra Melløsparken sykehjem fra Bofelleskapene i Eddaveien fra Legevakten fra Forutsetningene er at kvaliteten på tjenestene skal minst være på dagens nivå, men til en lavere kostnad for kommunen og innbyggerne. 8. Rådmannen skal igangsette forberedelse til endret organisering av Storkjøkkenet, slik at de får en friere stilling. Aktuelle endringer kan være salg evt omgjøring til AS. Ved kommunalt eie skal det settes resultatkrav til virksomheten. 9. Rådmannen skal snarest igangsette forberedelser for en endret og friere organisering og/eller samarbeid for MDA KF og MKE KF. Det skal settes resultatkrav til virksomhetene.

5 10. Private utbyggere skal inviteres til å bygge/drive en ny barnehage som erstatning for nåværende Grindvold/Mosseporten barnehager. Barnehagen skal tas i bruk barnehageåret 2012/2013. Sosial 11. Det er viktig å iverksette gode tiltak for at den enkelte sosialhjelpsmottaker skal kunne bli selvhjulpen. Moss kommune skal iverksette tiltaket arbeid for sosialhjelp innenfor de rammene lovverket åpner opp for. 12. For å sikre en helhetlig saksbehandling flyttes ansvaret for Husbankens startlån tilbake fra NAV til kommunen. 13. Kommunen skal styrke det forebyggende arbeidet innen barnevern og rusforebygging. Kommunen skal etablere lavterskeltilbud - et nettverk - for å bistå personer og familier som av ulike årsaker trenger hjelp. 14. Moss kommune skal ikke løpe fra sitt ansvar for tidligere barnehjemsbarn hva gjelder oppreisningsordningen. Dersom kommunenes avsetning til erstatning for de berørte ikke er tilstrekkelig er det viktig at dette ikke belastes dagens barnevernsbudsjett. Derfor er det nødvendig å ta høyde for dette gjennom tilstrekkelige fondsavsetninger. Pleie og omsorg 15. Bystyret ser behovet for å øke antallet døgnbemannede omsorgsplasser. Dette vil være en prioritert oppgave og må sees i sammenheng med Samhandlingsreformen. 16. Kommunen skal aktivt legge til rette for samarbeid med private- og frivillige organisasjoner for oppfølging/tilbud i institusjoner, omsorgsboliger og i hjemmet. Dette får å oppfylle målene i frivillighetsplanen. 17. Moss kommune sier ikke opp samarbeidet med Rygge kommune om driften av Soliestua avlastningshjem benyttes for å finne gode samarbeidsordninger som gir langsiktighet i tilbudet. Skole/kultur/idrett 18. Grunnskolen i Moss skal ta i bruk et system med regelmessige kartleggingsprøver i sentrale ferdigheter. Hver skole skal vurderes ut fra oppnådde resultater. Dette for å sikre oss at nødvendige tiltak ved hver enkelt skole kan iverksettes. Skoleledelse skal settes i fokus, læringsutbytte økes og kvaliteten sikres. Resultatene skal være tilgjengelige for allmennheten. 19. Bystyret vil sikre en generell styrking av skolen gjennom: a. At bystyret årlig avholder en skolekonferanse der elever, foreldre og lærere gir innspill til bystyret om utvikling av Mosseskolen. b. At helsesøstertjenesten styrkes i bydelene/skolene. c. En kompetanseheving for lærerne i tråd med kompetansekartleggingen.

6 d. At det legges frem en plan for å styrke vikarsituasjonen i kommunen. e. At lærerne og skoleledelsen skoleres for å øke kompetansen på områdene rus, mobbing og vold i skolen. f. At det opprettes et kriseteam som kan gå inn i konflikter. g. At det etableres en vaktmesterordning for alle skoler for å bedre vedlikehold og tilsyn. h. At rådgivningstjenesten i ungdomsskolen samarbeider tettere med fylkeskommunen og byens næringsliv. 20. Bystyret erkjenner at tilstanden på Mossehallen tilsier at noe må gjøres. Det må derfor utarbeides en plan som også hensyntar når svømmehallen på Nøkkeland og eventuelt andre basseng i regionen står klare. Oppgradering av Mossehallen kan gjerne utføres ved en eventuell overdragelse av svømmehallen til private interessenter. Det må også utarbeides en plan for ivaretakelse av svømmetilbudet under en oppgradering. 21. Bystyret er positivt innstilt overfor Sprint-Jeløys planer om kunstgress på Bellevuebanen. Tilskudd vurderes i forbindelse med budsjettet for Støtten til byens korps og kor i ARENA-kulturhus opprettholdes på kr gjennom SOKs disposisjonspost. Visjon 23. Moss kommune skal være en attraktiv kommune å flytte til. Gjennom å legge til rette for boligbygging for barnefamilier ønsker vi å benytte vår skolekapasitet slik at vi bygger et bærekraftig lokalsamfunn. 24. Ved arbeidet med virksomhetsplanen for skal det være en prioritert oppgave å redusere eiendomsskatten til nivået for 2009, dvs 3,5 promille. 25. Bystyret henstiller til Regionrådet å forberede en samling av formannskapene i regionskommunene hvor temaet er: Endret kommunestruktur i Vansjøregionen Utfordringer og fordeler.

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10 BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 Behandling: Forslag fra BL v/ Arild Olsen: Investeringsbudsjett:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/03204-9 Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 funksjonsevne 3

Detaljer

Endringer til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Endringer til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Endringer til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Side 1 1. Forord Flertallspartiene bestående av V, KrF, FrP, H og SP har i tråd med punkt om budsjettsamarbeid i samarbeidsavtalen tilknyttet Nyholmenerklæringen,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: 59/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

Bærekraft og omstilling. Budsjettforslag 2012

Bærekraft og omstilling. Budsjettforslag 2012 Bærekraft og omstilling Budsjettforslag 2012 Innovasjon, vekst og verdiskaping preger Stavanger og regionen. Dette er positivt, men gir samtidig et sterkt press på offentlig økonomi for å finansiere tjenestetilbudet,

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Moss Venstres valgprogram 2011-2015

Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Folk først Venstre er et sentrumsparti med tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med de partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk for å finne gode

Detaljer

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 94/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2014 Innhold Rådmannens innledning...4 Hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag...5 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester...7 Budsjettprosess 2014...9

Detaljer

Lardal kommune. Samfunnsplanens handlingsdel 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Vedtatt av Lardal kommunestyre 18/12-2014 Ksak 081/14

Lardal kommune. Samfunnsplanens handlingsdel 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Vedtatt av Lardal kommunestyre 18/12-2014 Ksak 081/14 Lardal kommune Samfunnsplanens handlingsdel 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018 Budsjett 2015 Vedtatt av Lardal kommunestyre 18/12-2014 Ksak 081/14 Romslig, trygg og trivelig 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007

Levanger FrP`s. For folk flest i Levanger. Budsjett 2007 Levanger FrP`s For folk flest i Levanger Budsjett 2007 LEVANGER FrPs BUDSJETTFORSLAG FOR 2007 INNLEDNING: Levanger Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett for Levanger Kommune

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 1 Innledning Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. Høyre, Venstre

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Foto: krf.no/colourbox.com Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske.

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Forslag fra Ap, Krf og SV Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer