Hovedprofil - utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprofil - utfordringer"

Transkript

1

2 Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske rammer.

3 Statsbudsjettet for 2013 Realvekst i samlede inntekter til kommuner og fk på 6,8 mrd. kroner - i forhold til inntektsanslaget i RNB Svakere reell vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i Steinkjer kommune (1,3 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,7 %).

4 Endringer i inntektssystemet 2013 Endringer/presiseringer i rammetilskuddet: innlemming tilskudd kommunalt rusarbeid nominell videreføring av maks pris i barnehager økt etterspørsel barnehageplass som følge av omlegging kontantstøtten økt likeverdig behandling kommunale / ikke kommunale barnehager innføring av valgfag på 8. og 9. trinn innføring av kulturskoletilbud i skole / SFO uttrekk av frigjorte midler til oppbygging av ø-hjelp tilbud økt antall elever i statlige eller private skoler

5 Økonomisk handlingsrom Finansielle handlingsregler: -Renter og avdrag i % av driftsinntektene nær 5 % - max. 6 % -Gjeldsgraden øker og utgjør om lag 66 % - max. 70 % -Frie fond i % av driftsinntektene om lag 4 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: 0,7 % som er lavere enn statlige anbefalinger. Frie inntekter budsjetteres nøkternt erfaringsmessig lavere befolkningsvekst redusert anslag på frie inntekter i forhold til statsbudsj.

6 Økte avsetninger til disposisjonsfondet Disposisjonsfond pr

7 Investeringsbudsjettet for 2013 hovedtall VAR Veg og samferdsel Park og idrettsanlegg Skole og barnehage Kommunale bygg/enø Opprusting gatelys IKT felles Kirker Start lån 28,5 mill. kroner 7,0 mill. kroner 4,0 mill. kroner 39,0 mill. kroner 2,5 mill. kroner 4,0 mill. kroner 3,0 mill. kroner 12,2 mill. kroner 30,0 mill.kroner

8 Kapitalbudsjettet for 2013 Sum finansieringsbehov Bidrag fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere avsetninger Mottatte avdrag på lån Låneopptak i ,35 mill. 7,20 mill. 2,90 mill. 3,90 mill. 131,35 mill.

9 Gjeldsutviklingen Lånegjeld pr

10 Resultatgraden 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

11 Tiltak som gir mer effektiv tjenesteproduksjon - Skolestruktur - Barnehagestruktur - Struktur omsorgsboliger - Forvaltningskontor - Velferdsteknologi - INVEST+ - Reduserte FDV kostnader - Gjennomgang PPT - Forebyggende arbeid barn og unge

12 Arbeidsgiverrollen Satsing sykefravær Videreføre arbeidet med helsefremmende tiltak for å redusere sykefraværet. Satsinger rekruttering Rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere til ledige stillinger. Videreføre 30 plasser for ungdommer med ungdomsrett. Videreføre 20 arbeidstreningsplasser spesielt rettet mot ungdom.

13 Ressursinnsats / tjenesteproduksjon Ressurser som stilles til rådighet for avdelingene må samsvare med forventet tjenesteproduksjon. Rådmannen har innarbeidet en økning av budsjettrammene for avdelingene uten at dette gjør seg utslag i flere kommunale tjenester. Dette gjelder vikarutgifter innenfor omsorg og skole, utgifter til spesialundervisning, barnevern, økonomisk sosialhjelp, samhandlingsreformen og kommunale veger for å nevne noen.

14 Tjenesteproduksjonen Steinkjer skal være et godt sted å vokse opp i og bo i for alle innbyggerne. Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor enkelte områder. Kommunens økonomisk stilling søkes forbedret og det budsjetteres avsetning til disposisjonsfondet med 3 mill. kroner i Budsjettet stiller store krav til effektivisering og omstilling i avdelingene. Det legges opp til stor grad av målstyring. Avdelingene / enhetene utarbeider virksomhetsplaner som sikrer sammenhengen mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater.

15 Prioriterte områder God kvalitet i skoler og barnehager Tidlig innsats og bedre samordning av tjenester til barn og unge God kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen Samhandling og koordinering av helsetjenester med vekt på forebygging og rehabilitering Godt vedlikehold, og utvikling, av infrastruktur og idrettsanlegg

16 Oppvekst (1) Barnehager: Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om barnehager. Tilskuddet til private barnehager er basert på flere barn i private barnehager. Nedbemanningen i kommunale barnehager videreføres Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av barnehager trappes opp fra dagens 92 % til 94 % i Stor usikkerhet om hvor mange flere barnehageplasser kommunen må tilby når kontantstøtten endres. Driften videreføres på 2012-nivå Det er lagt inn investeringsmidler som følge av vedtatt strukturplan barnehager.

17 Oppvekst (2) Skole: Elevtallet skoleåret 2012/2013: Elevtallet er synkende utover perioden. Nedbemanningen innenfor ordinær undervisning er knyttet til redusert elevtall og effektivisering av drift. Gruppestørrelser: Barnetrinnet lavere enn landsgjennomsnittet Ungdomstrinnet høgere enn landsgjennomsnittet Andelen som får spesialundervisning har økt betydelig de siste årene. Iverksatt arbeid med tiltaksplan for å snu trenden. Omstillingskrav tilsvarende 1,5 mill. kroner samlet for skole og barnehage. Øremerkede midler til økt lærertetthet på ungdomstrinnet.

18 Oppvekst (3) Alle barn på trinn får en gratis kulturskoletime i uka. Fra høsten 2013 utvides valgfagsordningen til å omfatte 8. og 9. trinn. I følge KOSTRA tall er bevilgningene til inventar / utstyr / driftsmidler på landsgjennomsnittet. Økonomiske effekten som følge av endret skolestruktur går med til å balansere budsjettet. Styrket budsjett vikarinnleie

19 Omsorg (1) Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, med stor kapasitet desentralisert (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns omsorg i bolig og bofellesskap. Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. Forebyggende tiltak er viktig for å utsette behovet for omsorgstjenester (for eksempel heldøgns omsorg i bofellesskap eller en sykeheimsplass). I følge KOSTRA har Steinkjer lavere kostnader enn landsgjennomsnittet både innenfor drift av Institusjoner og hjemmebasert omsorg.

20 Omsorg (2) Utgiftene til vikarinnleie er styrket samtidig som rutinene for vikarinnleie må revideres. Samhandlingsreformen utfordrer kommunen m.h.t. kapasitet på sykeheimsplasser. Midler til demenskoordinator er i lagt inn. Ressurser til seniorsenter er tatt ut Framtidas omsorgsboligstruktur innenfor avdelingen vil bli videre utredet i Forvaltningskontor

21 Helse (1) Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet. Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som sliter. Fokus på tidlig innsats Kommunen vil søke om ytterligere øremerkede midler til barnevernet i Utredning med sikte på tiltak som optimaliserer driften ved Egge helsetun. Etablering av akuttsenger i tilknytning til Distriktsmedisinsk senter på Egge helsetun er under planlegging.

22 Helse (2) Utgiftene til barnevern styrkes ytterligere både når det gjelder tiltaksplasser og bemanning. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordningen om lag på samme nivå som i revidert budsjett Dagtilbudet ved Sneppen bo- og kompetansesenter avvikles. Omlegging av åpen barnehage og Homestart

23 Samfunnsutvikling (1) Tekniske tjenester: Det legges opp til fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur, men satsingen er noe mindre enn forutsatt i økonomiplanen. Det er innarbeidet midler til styrking av bevilgningene til drift av kommunale veger (vinterdrift) Ingen nominell økning i VAR gebyrene fra Dette innebærer bruk av tidligere avsatte midler (fondsmidler). Utbygging av infrastruktur både når det gjelder vann og avløp er innarbeidet.

24 Samfunnsutvikling (2) Kultur: Det er foreslått investeringsmidler til utskifting av kunstgressdekket på Guldbergaunet i Innarbeidet investeringsmidler til nytt lydanlegg i kulturhuset (Saga). Det budsjetteres med mottak av 35 flyktninger også neste år inkl. enslige mindreårige.

25 Kommunale gebyrer Barnehager - Skolefritidsordninger 2 % Kulturskolen 2 % Hjemmebasert omsorg 5 % Middag levert fra sentralkjøkkenet 5 % Vann - Avløp - Renovasjon - Tømming kloakkslam - Parkeringsgebyr 5 % Betalingsregulativ byggesaker 5 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 % Saksbehandling innenfor landbruk 5 % Gebyr i saker om arealplanlegging 5 %

26 Kommunale gebyrer 2013 illustrasjon En familie på fire vil få en nominell økning på kr. 1160,- i gebyrer og brukerbetalinger i 2013 i forhold til Dette gir en reell reduksjonen i gebyrene fra anslått til kr ,-. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Familie på fire med to barn i skolealder. Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning. Familien har en elevplass ved kulturskolen. Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning. Ingen endring i eiendomsskatten fra

27 Antall årsverk Avdelinger Nye årsverk Bortfall av årsverk Netto endr. i antall årsverk Rådmannen Økonomitjenesten Personaltjenesten - -1,00-1,00 Plan- og utredningstjenesten IKT og kontorstøttetjenesten 2,60-2,60 Avdeling for oppvekst 8,90-12,81-3,91 Avdeling for helse 2,00-5,87-3,87 Avdeling for omsorg 18,51-19,51-1,00 Avdeling for samfunnsutvikling 1,50-2,55-1,05 33,51-41,74-8,23

28 Kirkelig fellesråd Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet på 10,9 mill. kroner for I dette ligger kompensasjon for lønnsoppgjøret i Lønnsoppgjøret i 2013 kommer i tillegg. Det er lagt inn investeringsmidler på 12,25 mill. kroner til rehabilitering av krematoriet.

29

30 Utviklingen i netto utgiftsnivå Faste priser - i kroner Oppr. budsj. Årsbudsjett Økonomiplan Avdeling Rådmannen Oppvekst Omsorg Helse Samfunnsutvikling Sum avdelingene

31 Økonomiske utfordringer - drift Gjeldende økonomiplan / politiske vedtak Tilpasning ressursinnsats / tjenesteproduksjon -3,7 mill. 22 mill. Rammeendring med aktivitetsvekst 1,1 mill. Rammeendring uten aktivitetsvekst 11,5 mill.

32 Forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra : Lønnsoverheng: 2,90 % Lønnsglidning: 0,20 % Generelt tillegg fra : 0,90 % Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden. Pr fast/flytende rente: 40 / 60 Pr fast/flytende rente: 52 / 48

33 Velferdsutfordringer Steinkjer står overfor betydelige velferdsutfordringer : Arbeidsledigheten har i snitt de siste 6 årene ligget på 3,25 % og antall uføre på 10,3 % i Legges dette sammen med tallet på de som er i en arbeidsavklaringsfase, viser dette at ca. 16,5 % av befolkningen i yrkesaktiv alder står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet i Steinkjer. Dette tilsvarer i underkant av personer. Antallet sosialhjelpsmottakere er redusert i Steinkjer de siste årene, men det er økning i antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen år. I tillegg gir et høyt frafall fra videregående skole grunn til bekymring. Barneverntjenesten har de siste 3 årene mottatt ca nye bekymringsmeldinger om barn pr. år og ca. 90 barn er/har vært plassert i fosterheimer.

Gjeldende økonomiplan - drift

Gjeldende økonomiplan - drift Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger Forebygging Til

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE

HATTFJELLDAL KOMMUNE HATTFJELLDAL KOMMUNE Forslag til Økonomiplan for Hattfjelldal kommune 2014-2017. Legges ut til alminnelig høring i perioden 12.06.-26.06.13. jfr. KL 44. 1 INNLEDNING 4 2 OM VIRKSOMHETEN 4 2.1 Dagens situasjon

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer