KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal"

Transkript

1 KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse Grunnskole Barnehage Barnevern Pleie og omsorg Kommunehelse Sosiale tjenester Kultur og idrett Kirke Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Adm, styring og fellesutgifter Brann og ulykkesvern Eiendomsforvaltning Samferdsel Side 2 av 69

3 Innledning Bakgrunn Som et ledd i arbeidet med økonomiplanen for ønsker vi å presentere en KOSTRA-analyse med foreløpige tall for juni blir de endelige tallene for 2016 presentert og da kan det bli noen korrigeringer. Denne analysen er ment å gi et lite innblikk i kommunens prioriteringer og produktivitet for de siste fire årene. Tekniske forutsetninger Der det er mulig har vi valgt å justere tallene for utgiftsbehov. Hensikten er å gjøre kommunene mer sammenlignbare ved å korrigere for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. «Utgiftsbehov» er et begrep hentet fra inntektssystemet for kommunene i statsbudsjettet. Hver kommune får beregnet et utgiftsbehov på grunnlag av alderssammensetning (demografi), geografi og sosiale forhold (andel uføre, ugifte eldre, innvandrere osv.). Utgiftsutjevningen i rammetilskuddet er basert på denne beregningen. Tabellen under viser hvilken vekt hvert kriterium har i beregningen av sektoren sitt utgiftsbehov. Deretter kommer et eksempel på hva justeringen innebærer i praksis. Regneeksempel pleie og omsorg 2016 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner pleie og omsorg: Utgiftsbehov 2016: 1,198 (1,1976) Korrigerte driftsutgifter: / 1,1976 = Side 3 av 69

4 I tillegg er tall for tidligere år justert for inflasjon med kommunal deflator der det er mulig. Det gjør at vi kan sammenligne utviklingen år for år uten å tenke på lønns- og prisstigning. Tabeller og grafer som er inflasjonsjustert er merket med *. De som er justert for utgiftsbehov er merket med **. Vær oppmerksom på at tabellene i starten av hvert kapittel som viser alle indikatorene ikke er justert for hverken utgiftsbehov eller inflasjon. Det er altså «rene tall» hentet fra SSB. Tekstlig innhold Tekstene er ment å gi en kort forklaring av hva grafene viser. De bakenforliggende årsakene til at vi skiller oss ut på enkelte områder har vi ikke brukt energi på i denne omgang. Der annet ikke er spesifisert så referer vi til tallene for Valg av sammenligningskommuner Sammenligningskommunene er de samme som ble brukt i analysen utarbeidet av KS konsulent i 2015; Røros, Sør-Odal og Lunner. Dette er kommuner vi kjenner rimelig godt og som er nok så like på mange områder. Side 4 av 69

5 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Side 5 av 69

6 Utgiftsbehov Side 6 av 69

7 Oversikt innsparingsmuligheter i forhold til landsnitt Tabellen under viser innsparingsmuligheter i forhold til utgiftskorrigert landssnitt for Midtre Gauldal. Tabellen er bare ment som en illustrasjon og vi presiserer at det kun er snakk om teoretisk handlingsrom. Hva som er mulig i praksis blir en annen sak. Tallene i tabellen under avviker noe i fra detaljene for hvert område som kommer senere i dokumentet. Årsaken er ulik gruppering av tjenestene. Tjeneste Grunnskole Pleie og omsorg Barnevern Barnehage Kommunehelse Sosiale tjenester Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Adm, styring og fellesutgifter Indikator Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og Midtre Sør- Lavest i KOSTRA Lavest i KOSTRAgruppen Utgiftskorrigert Innbyggere i Teoretisk Teoretisk Gauldal Odal Lunner Røros gruppen - kroner landssnitt målgruppen handlingsrom kroner handlingsrom % Osterøy , Søndre Land , Stryn , Sande (Vestf.) , Midtre Gauldal , Hareid , Fræna , Modum , Eigersund ,6

8 Tjeneste Indikator fellesutgifter (B) Brann og ulykkesvern Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) Kommunale boliger Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) Samferdsel Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) Næringsforv. og Netto driftsutgifter konsesjonskraft pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B) Kirke Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Midtre Gauldal Sør- Lavest i KOSTRA Odal Lunner Røros gruppen Lavest i KOSTRAgruppen - kroner Utgiftskorrigert landssnitt Innbyggere i Teoretisk målgruppen handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % Stange , Stange , Østre Toten , Ørsta , Fræna ,9 Side 8 av 69

9 Hovedtall drift Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Økonomi Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i prosent av brutto 2,2 % -1,8% 4,4 % 3,5 % 5,0 % 4,1 % driftsinntekter Grunnlagsdata (Nivå 3) Bruk av disposisjonsfond Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Frie inntekter består hovedsakelig av skatt og rammetilskudd.

10 Som vi ser av tabellen så har Midtre Gauldal høyeste inntekter i utvalget. I 2016 er differansen ned til landssnittet 5,54 %. Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 3,5 % 0,0 % 2,2 % -1,8% Sør-Odal 1,3 % -0,7% 2,7 % 4,4 % Lunner 0,3 % 0,9 % 5,1 % 3,5 % Røros -3,6% -2,9% 4,1 % 5,0 % Landet uten Oslo 2,7 % 1,2 % 2,9 % 4,1 % Netto driftsresultat forteller hvor mye vi har igjen til å avsette på fond eller finansiere investeringer med. Alternativt hvor mye vi må bruke av fond. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat bør være på minimum 1,75 %. Side 10 av 69

11 Bruk av disposisjonsfond Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo Som man kan lese av tabellen så har Midtre Gauldal totalt brukt 15,12 mill. kr. av disposisjonsfond de siste 4 årene. Side 11 av 69

12 Investering, finansiering, balanse Økonomi Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo 1,8 % 0,3 % 6,7 % 7,2 % 0,1 % 8,1 % 4,1 % 4,7 % 5,1 % 4,3 % 5,8 % 4,0 % Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto lånegjeld i prosent av brutto 64,7 % 72,8 % 72,5 % 75,4 % 72,9 % 82,1 % driftsinntekter Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 3,1 % 1,6 % 1,8 % 0,3 % Sør-Odal 3,0 % 3,0 % 2,5 % 6,7 % Lunner 3,0 % 2,2 % 2,7 % 7,2 % Røros 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Landet uten Oslo 6,2 % 6,4 % 6,7 % 8,1 % Som vi ser har Midtre Gauldal og Røros relativt sett det miste disposisjonsfondet i utvalget. Til sammenligning kan det nevnes at en av Trondheim kommunes handlingsregler er at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Side 12 av 69

13 Økonomi - Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 2,9 % 3,5 % 4,1 % 4,7 % Sør-Odal 6,9 % 6,1 % 5,5 % 5,1 % Lunner 4,5 % 5,1 % 4,4 % 4,3 % Røros 7,7 % 6,9 % 6,0 % 5,8 % Landet uten Oslo 3,6 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % Netto finans og avdrag omfatter avdrag, renteutgifter, renteinntekter og tap/gevinst på finansielle plasseringer. Resultatet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Midtre Gauldal ligger 0,7 prosentpoeng over landssnittet her, men under både Sør-Odal og Røros. Side 13 av 69

14 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Som vi ser har Midtre Gauldal lavere lånegjeld pr. innbygger enn landssnittet. Ser vi derimot på utviklingen fra 2013 så har gjelden pr. innbygger steget mer i Midtre Gauldal enn hos landssnittet. Side 14 av 69

15 Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 60,5 % 64,5 % 64,7 % 72,8 % Sør-Odal 83,8 % 78,9 % 75,0 % 72,5 % Lunner 61,3 % 61,3 % 69,9 % 75,4 % Røros 77,9 % 82,9 % 81,2 % 72,9 % Landet uten Oslo 76,1 % 80,0 % 82,3 % 82,1 % Gjeldsgraden til Midtre Gauldal er fortsatt lav i forhold til landssnittet, men utviklingen de siste årene gjør at differansen mot landssnittet har blitt mindre. Side 15 av 69

16 Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo ,0 % 7,6 % 6,2 % 7,6 % 8,2 % 7,8 % 60,4 % 61,5 % 45,3 % 44,9 % 26,2 % 23,1 % 25,1 % 18,7 % 14,7 % 14,9 % 22,2 % 17,5 % Kvalitet Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 11,5 11,3 12,2 14,4 12,8 13,4 Levekår Utgiftsbehov - Grunnskole 1,053 0,993 0,916 1,063 0,901 1,026 Side 16 av 69

17 Befolkningsutvikling grunnskole (6-15 år) middels nasjonal vekst år år år Total Side 17 av 69

18 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Som vi ser bruker Midtre Gauldal kr. mer pr. innbygger på grunnskole enn landssnittet. Side 18 av 69

19 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov På funksjon 202 ser vi en relativt stor økning fra 2015 til Funksjon 202 omfatter utgifter til ordinær grunnskole. Side 19 av 69

20 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Side 20 av 69

21 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Midtre Gauldal ligger klart høyest i utvalget på utgifter til skolelokaler pr. innbygger, men utgiften i 2016 er lavere enn både i 2013 og Side 21 av 69

22 Prioritet - Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo Når det gjelder netto driftsutgifter til skoleskyss pr. innbygger ser vi at Midtre Gauldal ligger øverst i utvalget. Alle kommunene i utvalget ligger over landssnittet. Side 22 av 69

23 Prioritet - Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 23 av 69

24 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo En indikator for å vurdere produktiviteten er brutto driftsutgifter pr. elev. Her ser vi at Midtre Gauldal bruker mer enn alle sammenligningskommunene og at utgiftene har økt forholdsvis mye de siste årene. Side 24 av 69

25 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Midtre Gauldal 6,0 % 7,6 % 8,0 % 7,6 % Sør-Odal 7,2 % 6,2 % 5,7 % 6,2 % Lunner 7,8 % 7,0 % 7,8 % 7,6 % Røros 6,5 % 5,9 % 8,1 % 8,2 % Landet uten Oslo 8,4 % 8,1 % 7,9 % 7,8 % 7,6 % av elevene i Grunnskolen i Midtre Gauldal får spesialundervisning. Dette ser vi at er under landssnittet. Side 25 av 69

26 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Midtre Gauldal 58,6 % 60,0 % 60,4 % 61,5 % Sør-Odal 42,1 % 44,9 % 44,9 % 45,3 % Lunner 46,3 % 50,9 % 46,8 % 44,9 % Røros 27,8 % 26,9 % 30,2 % 26,2 % Landet uten Oslo 23,5 % 23,7 % 23,2 % 23,1 % 61,5 % av elevene i skolen får tilbud om skoleskyss. Dette er langt over landssnittet og forklarer mye av kommunens høye utgifter til skoleskyss. Side 26 av 69

27 Dekningsgrad - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Midtre Gauldal 16,7 % 20,0 % 25,1 % 18,7 % Sør-Odal 16,2 % 15,8 % 11,8 % 14,7 % Lunner 20,2 % 18,2 % 17,0 % 14,9 % Røros 14,7 % 18,9 % 18,7 % 22,2 % Landet uten Oslo 17,8 % 17,4 % 17,6 % 17,5 % 18,7 % av alle lærertimer i Midtre Gauldal er spesialundervisning. Dette er 1,2 prosentpoeng over landssnittet. Samtidig er andelen elever som mottar spesialundervisning lavere enn landssnittet. Side 27 av 69

28 Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Midtre Gauldal 12,4 11,2 11,5 11,3 Sør-Odal 12,2 12,2 12,6 12,2 Lunner 14,5 13,9 14,1 14,4 Røros 10,9 12,2 13,9 12,8 Landet uten Oslo 13,5 13,6 13,5 13,4 Side 28 av 69

29 Utgiftsbehov - Grunnskole Midtre Gauldal 1,067 1,053 1,053 0,993 Sør-Odal 0,964 0,958 0,945 0,916 Lunner 1,029 1,043 1,053 1,063 Røros 0,973 0,965 0,932 0,901 Landet uten Oslo 1,030 1,029 1,028 1,026 Side 29 av 69

30 Barnehage Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Prioritet Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger Produktivitet Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,1 % 92,4 % 92,1 % 93,5 % 97,2 91,5 % % Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn 66,8 % 68,5 % 61,0 % 67,3 % 75,4 49,3 % i barnehage % Levekår Utgiftsbehov - Barnehage 0,945 0,977 0,771 0,943 0,676 0,983 Befolkningsutvikling barnehage (1-5 år) middels nasjonal vekst år år år Total Side 30 av 69

31 Prioritet - Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren. Her ser vi at Midtre Gauldal bruker nest minst i utvalget, men litt mer enn landssnittet. Side 31 av 69

32 Produktivitet - Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser hvor mye kommunen betaler for hver oppholdstime i private barnehager. Her ser vi at Midtre Gauldal ligger like over landssnittet, men forskjellene er relativt små. Side 32 av 69

33 Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass Midtre Gauldal 91,8 % 88,7 % 90,1 % 92,4 % Sør-Odal 89,4 % 90,7 % 91,4 % 92,1 % Lunner 91,1 % 93,8 % 90,1 % 93,5 % Røros 96,2 % 97,1 % 92,8 % 97,2 % Landet uten Oslo 90,8 % 90,9 % 91,0 % 91,5 % Her ser vi at 92,4 % av alle barn i alderen 1-5 år i Midtre Gauldal har barnehageplass. Dette er like over landssnittet, men lavere enn Lunner og Røros. I tillegg ser vi at andelen med barnehageplass har økt relativt mye fra Side 33 av 69

34 Dekningsgrad - Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Midtre Gauldal 67,0 % 67,0 % 66,8 % 68,5 % Sør-Odal 62,7 % 62,7 % 63,5 % 61,0 % Lunner 72,1 % 72,4 % 65,7 % 67,3 % Røros 79,8 % 81,0 % 76,2 % 75,4 % Landet uten Oslo 50,4 % 50,1 % 49,6 % 49,3 % Her er det interessant å se på utviklingen. Midtre Gauldal skiller seg ut som den eneste kommunen som ikke har hatt nedgang i andel barn i kommunale barnehager sammenlignet med resultatet for Side 34 av 69

35 Utgiftsbehov - Barnehage Midtre Gauldal 0,855 0,894 0,945 0,977 Sør-Odal 0,773 0,765 0,708 0,771 Lunner 0,909 0,927 0,936 0,943 Røros 0,782 0,739 0,774 0,676 Landet uten Oslo 0,981 0,983 0,982 0,983 Side 35 av 69

36 Barnevern Prioritet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Netto driftsutgifter til sammen per innbygger Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 8,9 % 10,4 % 4,9 % 5,3 % 5,8 % 4,9 % 0-17 år Levekår Utgiftsbehov - Barnevern 0,902 0,831 0,866 1,043 0,839 0,976 Side 36 av 69

37 Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Midtre Gauldal bruker veldig lite per barn i barnevernet. Kommunen er på ca. samme nivå som Røros, men langt under landssnittet. Side 37 av 69

38 Prioritet - Netto driftsutgifter til sammen per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Netto driftsutgifter på barnevern per innbygger er litt høyere enn landssnittet når vi justerer for utgiftsbehov. Økningen i utgifter har vært en god del høyere fra 2013 i Midtre Gauldal enn i sammenligningskommunene. Side 38 av 69

39 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Midtre Gauldal 7,3 % 7,5 % 8,9 % 10,4 % Sør-Odal 6,6 % 6,7 % 4,9 % 4,9 % Lunner 5,3 % 4,8 % 4,7 % 5,3 % Røros 7,2 % 6,9 % 5,9 % 5,8 % Landet uten Oslo 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % Her ser vi at andel barn med barnevernstiltak er langt høyere i Midtre Gauldal enn for sammenligningskommunene og landssnittet. Side 39 av 69

40 Utgiftsbehov - Barnevern Midtre Gauldal 0,906 0,879 0,902 0,831 Sør-Odal 0,882 0,891 0,876 0,866 Lunner 0,918 0,926 0,973 1,043 Røros 0,878 0,876 0,891 0,839 Landet uten Oslo 0,981 0,983 0,986 0,976 Side 40 av 69

41 Pleie og omsorg Prioritet Institusjoner (f )- andel av netto driftsutgifter til plo Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Dekningsgrad Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Odal Røros Landet uten Oslo 48,0 % 48,5 % 48,0 % 38,9 % 53,3 % 44,4 % ,1 % 8,0 % 3,6 % 0,3 % 0,0 % 3,8 % 14,5 % 16,9 % 12,8 % 13,7 % 16,7 % 13,0 % Levekår Utgiftsbehov - Pleie og omsorg 1,200 1,198 1,145 1,023 1,260 1,026 Befolkningsutvikling eldre (67-79 år) middels nasjonal vekst år Total Side 41 av 69

42 Befolkningsutvikling eldre (80-89 år) middels nasjonal vekst år Total Befolkningsutvikling eldre (90 år og eldre) middels nasjonal vekst år eller eldre Total Side 42 av 69

43 Prioritet - Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo Midtre Gauldal 56,0 % 47,8 % 48,0 % 48,5 % Sør-Odal 48,4 % 49,0 % 50,1 % 48,0 % Lunner 43,2 % 38,2 % 41,3 % 38,9 % Røros 54,0 % 51,4 % 53,2 % 53,3 % Landet uten Oslo 45,0 % 44,7 % 44,4 % 44,4 % Indikatoren viser driftskostnadene til institusjoner i pleie og omsorg i prosent av totale driftskostnader i pleie og omsorg. Midtre Gauldal bruker 48,5 % av pleie og omsorgs driftsutgifter på institusjoner. Kun Røros av sammenligningskommunene bruker mer. Side 43 av 69

44 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Hvis vi ikke justerer for utgiftsbehov skiller Midtre Gauldal seg ut som den kommunen som bruker klart mest på pleie og omsorg per innbygger. Når vi justerer for utgiftsbehov reduseres forskjellene, men vi ser at kommunen ligger litt over landssnittet og en god del høyere enn for eksempel Sør-Odal. Side 44 av 69

45 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Per mottaker av hjemmetjenester er det nå kun Røros i utvalget som bruker mindre enn Midtre Gauldal. Her er det interessant å se utviklingen fra Side 45 av 69

46 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). En indikator for å vurdere produktiviteten på institusjoner er brutto driftsutgifter pr. kommunal plass. Her ser vi at Midtre Gauldal bruker mest pr. plass. Side 46 av 69

47 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning Midtre Gauldal 7,9 % 7,3 % 7,1 % 8,0 % Sør-Odal 3,4 % 3,2 % 3,7 % 3,6 % Lunner 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % Røros 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Landet uten Oslo 3,8 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % Her ser vi at det sannsynligvis har vært feilrapportering i noen år for Lunner og Røros, vi ser derfor bort i fra dem. Sammenlignet med landsnittet har Midtre Gauldal ca. dobbelt så mange innbyggere over 80 år i bolig med heldøgns bemanning. Side 47 av 69

48 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Midtre Gauldal 15,0 % 15,6 % 14,5 % 16,9 % Sør-Odal 13,0 % 13,0 % 13,8 % 12,8 % Lunner 13,9 % 13,4 % 15,2 % 13,7 % Røros 21,3 % 18,4 % 17,7 % 16,7 % Landet uten Oslo 13,5 % 13,4 % 13,2 % 13,0 % Midtre Gauldal er kommunen i utvalget med høyest andel innbyggere over 80 år på institusjon. Vi ser at Røros er på ca. samme nivå i 2016, mens resten ligger en god del lavere. Side 48 av 69

49 Utgiftsbehov - Pleie og omsorg Midtre Gauldal 1,202 1,204 1,200 1,198 Sør-Odal 1,152 1,192 1,199 1,145 Lunner 1,000 0,996 1,036 1,023 Røros 1,252 1,242 1,258 1,260 Landet uten Oslo 1,023 1,024 1,025 1,026 Side 49 av 69

50 Kommunehelse Prioritet Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Levekår Utgiftsbehov - Kommunehelse 1,247 1,211 1,085 1,002 1,163 1,022 Prioritet - Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Her ser vi at Midtre Gauldal bruker minst i utvalget på diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger. Side 50 av 69

51 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Vi bruker også klart minst på kommunehelse totalt pr. innbygger. Side 51 av 69

52 Utgiftsbehov - Kommunehelse Midtre Gauldal 1,219 1,242 1,247 1,211 Sør-Odal 1,092 1,091 1,094 1,085 Lunner 1,015 1,018 1,024 1,002 Røros 1,123 1,122 1,119 1,163 Landet uten Oslo 1,018 1,018 1,018 1,022 Side 52 av 69

53 Sosiale tjenester Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Prioritet Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Produktivitet Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker Dekningsgrad Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av 3,4 % 3,3 % 4,3 % 4,2 % 4,7 % 4,0 % innbyggerne år Levekår Utgiftsbehov - Sosiale tjenester 0,691 0,732 0,858 0,875 0,831 0,926 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Side 53 av 69

54 Prioriteringen av sosialtjenester ser vi her ved netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger. Midtre Gauldal ligger som vi ser lavest i utvalget. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Når det gjelder økonomisk sosialhjelp bruker Midtre Gauldal minst i utvalget pr. mottaker. De siste 4 årene har utbetalingen i kommunen ligget relativt stabilt. Side 54 av 69

55 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Midtre Gauldal 3,1 % 3,0 % 3,4 % 3,3 % Sør-Odal 4,6 % 5,1 % 5,0 % 4,3 % Lunner 3,9 % 4,3 % 4,1 % 4,2 % Røros 3,5 % 3,8 % 4,5 % 4,7 % Landet uten Oslo 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % Andelen sosialhjelpsmottakere i Midtre Gauldal har vært nok så stabil de siste årene og er i 2016 klart lavest i utvalget. Side 55 av 69

56 Utgiftsbehov - Sosiale tjenester Midtre Gauldal 0,649 0,653 0,691 0,732 Sør-Odal 0,795 0,753 0,767 0,858 Lunner 0,740 0,748 0,786 0,875 Røros 0,625 0,609 0,608 0,831 Landet uten Oslo 0,887 0,890 0,898 0,926 Side 56 av 69

57 Kultur og idrett Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Her ser vi nettoutgifter til kultursektoren pr. innbygger. Midtre Gauldal ligger nest høyest i utvalget, men en del under landssnittet. Side 57 av 69

58 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Et av områdene under kultur er kommunale idrettsbygg og her ser vi at Midtre Gauldal bruker klart mest pr. innbygger. Side 58 av 69

59 Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Denne oppstillingen viser kommunens tilskudd til kirken pr. innbygger. Som vi ser ligger Midtre Gauldal klart høyest i utvalget. Tabellen viser også en voldsom økning fra 2015 til Side 59 av 69

60 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritet Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Hvis vi ser på netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering ser vi at Midtre Gauldal bruker minst pr. innbygger i utvalget. Vi ser også at kommunen ligger noe over landssnittet. Side 60 av 69

61 Prioritet - Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Her ser vi at Midtre Gauldal ligger nest høyest av kommunene og noe under landssnittet. Side 61 av 69

62 Adm, styring og fellesutgifter Økonomi Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Levekår Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter 1,108 1,090 1,027 1,010 1,082 1,013 Dette kapittelet omhandler i praksis flere områder. I tillegg til administrasjon har vi også utgifter til politikk og kontrollvirksomhet, fellesutgifter og utgifter til premieavvik. Funksjoner under administrasjon: 100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon 120 Administrasjon 130 Administrasjonslokaler 170 Årets premieavvik 171 tidligere års premieavvik 180 Diverse fellesutgifter Side 62 av 69

63 Økonomi - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Når et gjelder netto driftsutgifter til administrasjon og styring ligger Midtre Gauldal nest lavest i utvalget, men et godt stykke over landssnittet. Side 63 av 69

64 Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter Midtre Gauldal 1,104 0,883 1,108 1,090 Sør-Odal 1,060 0,883 1,064 1,027 Lunner 1,039 0,883 1,040 1,010 Røros 1,130 0,883 1,135 1,082 Landet uten Oslo 1,016 0,883 1,017 1,013 Side 64 av 69

65 Brann og ulykkesvern Prioritet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). På brann og ulykkesvern ser vi at Midtre Gauldal ligger nest øverst i utvalget med 903 kr. pr. innbygger. Dette er en del over landssnittet. Side 65 av 69

66 Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Her ser vi at Midtre Gauldal bruker en god del mer enn sammenligningskommunene og landssnittet på kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger. Side 66 av 69

67 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Analyse med flere indikatorer Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Midtre Gauldal ,7 Sør-Odal ,5 Lunner ,6 Røros 938 5,5 Landet uten Oslo ,8 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Når vi ser på brutto driftsutgifter pr. kvadratmeter så er det imidlertid bare Røros som bruker mindre enn Midtre Gauldal av sammenligningskommunene. Vi ser også at Midtre Gauldal har klart mest bygg pr. innbygger. Side 67 av 69

68 Samferdsel Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Prioritet Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt Produktivitet Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei Prioritet - Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Prioriteringen av samferdsel ser vi her ved netto driftsutgifter i kr. pr. innbygger. Her ligger Midtre Gauldal klart høyest i utvalget med kr. Side 68 av 69

69 Produktivitet - Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Når vi ser på produktiviteten ser vi imidlertid at Midtre Gauldal bruker minst pr. km kommunal vei og gate. Side 69 av 69

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula Vurdering for kommunen Sula har anstrengte finanser og et svært lavt kostnadsnivå i tjenestene. Dette er en analyse av regnskap og andre Kostratall for 2016. Sula er sammenlignet

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017

VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017 VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 BUDSJETT 2019 Rådmannens forslag KOSTRA og nøkkeltall 2017 Ålesund Vurdering for kommunen Dette er en analyse av regnskap

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta

Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta Bjørn Brox, Framsikt AS Versjon 23.5.2018 Sammendrag... 1 Mandat og metode... 4 Samlede kostnader... 6 Grunnskole... 10 Barnehage... 22 Eiendomsforvaltning...

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER: Fredrikstad kommune RAPPORT NR: 1020323 RAPPORTENS TITTEL: Fredrikstad 2030 Økonomisk

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L

ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L 2 0 1 7 Formål med økonomiplanlegging Begrensede ressurser anvendes så effektivt som mulig Dette krever: Felles situasjonsforståelse Realistisk ambisjonsnivå Helhetlig

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

Økonomianalyse 2017 Nye Lindesnes

Økonomianalyse 2017 Nye Lindesnes Økonomianalyse 2017 Nye Lindesnes Bjørn A Brox, Framsikt AS Versjon 4.4.2018 Sammendrag... 1 Mandat og metode... 4 Finansene... 11 Grunnskole... 15 Barnehage... 22 Barnevern... 28 Pleie og omsorg... 32

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Kostra og nøkkeltall 2016

Kostra og nøkkeltall 2016 Kostra og nøkkeltall 2016 Vedlegg til årsmelding Hamar kommune Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 11 Økonomi - Brutto driftsinntekter

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

ÅRSBERETNING Vedlegg 2

ÅRSBERETNING Vedlegg 2 ÅRSBERETNING Vedlegg 2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutval for kultur og folkehelse

SULA KOMMUNE Fagutval for kultur og folkehelse SULA KOMMUNE Fagutval for kultur og folkehelse TILLEGGSINNKALLING Møtedato: 04.10.2017 Møtestad: Rådhuset, møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Rådmann 10. april 2018 Innhold Vurdering for kommunen... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall drift 7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) 1 Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Skaun kommune 2017 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/552-12 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORM - ALTERNATIVET VEFSN OG LEIRFJORD Administrasjonssjefens innstilling: Rapporten

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst

SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst TILLEGGSINNKALLING MØTE NR. 6/17 Møtedato: 03.10.2017 Møtestad: Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 RÅDMANNENS FORSLAG 31. MAI 2016 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Steinkjer Ringsaker Elverum Landet

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat

Detaljer

"PERSPEKTIVMELDING" KOSTRA 2018 "FRA KOMMUNEPLAN TIL ØKONOMIPLAN" NØKKELTALLSANALYSE MÅL OG STRATEGIER ØKONOMISK STILLING RAMMEBETINGELSER

PERSPEKTIVMELDING KOSTRA 2018 FRA KOMMUNEPLAN TIL ØKONOMIPLAN NØKKELTALLSANALYSE MÅL OG STRATEGIER ØKONOMISK STILLING RAMMEBETINGELSER "PERSPEKTIVMELDING" KOSTRA 2018 "FRA KOMMUNEPLAN TIL ØKONOMIPLAN" MÅL OG STRATEGIER NØKKELTALLSANALYSE ØKONOMISK STILLING RAMMEBETINGELSER KONOMISKE HANDLINGSREGLER Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 ØKONOMISK

Detaljer