KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal"

Transkript

1 KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse Grunnskole Barnehage Barnevern Pleie og omsorg Kommunehelse Sosiale tjenester Kultur og idrett Kirke Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Adm, styring og fellesutgifter Brann og ulykkesvern Eiendomsforvaltning Samferdsel Side 2 av 69

3 Innledning Bakgrunn Som et ledd i arbeidet med økonomiplanen for ønsker vi å presentere en KOSTRA-analyse med foreløpige tall for juni blir de endelige tallene for 2016 presentert og da kan det bli noen korrigeringer. Denne analysen er ment å gi et lite innblikk i kommunens prioriteringer og produktivitet for de siste fire årene. Tekniske forutsetninger Der det er mulig har vi valgt å justere tallene for utgiftsbehov. Hensikten er å gjøre kommunene mer sammenlignbare ved å korrigere for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. «Utgiftsbehov» er et begrep hentet fra inntektssystemet for kommunene i statsbudsjettet. Hver kommune får beregnet et utgiftsbehov på grunnlag av alderssammensetning (demografi), geografi og sosiale forhold (andel uføre, ugifte eldre, innvandrere osv.). Utgiftsutjevningen i rammetilskuddet er basert på denne beregningen. Tabellen under viser hvilken vekt hvert kriterium har i beregningen av sektoren sitt utgiftsbehov. Deretter kommer et eksempel på hva justeringen innebærer i praksis. Regneeksempel pleie og omsorg 2016 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner pleie og omsorg: Utgiftsbehov 2016: 1,198 (1,1976) Korrigerte driftsutgifter: / 1,1976 = Side 3 av 69

4 I tillegg er tall for tidligere år justert for inflasjon med kommunal deflator der det er mulig. Det gjør at vi kan sammenligne utviklingen år for år uten å tenke på lønns- og prisstigning. Tabeller og grafer som er inflasjonsjustert er merket med *. De som er justert for utgiftsbehov er merket med **. Vær oppmerksom på at tabellene i starten av hvert kapittel som viser alle indikatorene ikke er justert for hverken utgiftsbehov eller inflasjon. Det er altså «rene tall» hentet fra SSB. Tekstlig innhold Tekstene er ment å gi en kort forklaring av hva grafene viser. De bakenforliggende årsakene til at vi skiller oss ut på enkelte områder har vi ikke brukt energi på i denne omgang. Der annet ikke er spesifisert så referer vi til tallene for Valg av sammenligningskommuner Sammenligningskommunene er de samme som ble brukt i analysen utarbeidet av KS konsulent i 2015; Røros, Sør-Odal og Lunner. Dette er kommuner vi kjenner rimelig godt og som er nok så like på mange områder. Side 4 av 69

5 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Side 5 av 69

6 Utgiftsbehov Side 6 av 69

7 Oversikt innsparingsmuligheter i forhold til landsnitt Tabellen under viser innsparingsmuligheter i forhold til utgiftskorrigert landssnitt for Midtre Gauldal. Tabellen er bare ment som en illustrasjon og vi presiserer at det kun er snakk om teoretisk handlingsrom. Hva som er mulig i praksis blir en annen sak. Tallene i tabellen under avviker noe i fra detaljene for hvert område som kommer senere i dokumentet. Årsaken er ulik gruppering av tjenestene. Tjeneste Grunnskole Pleie og omsorg Barnevern Barnehage Kommunehelse Sosiale tjenester Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Adm, styring og fellesutgifter Indikator Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og Midtre Sør- Lavest i KOSTRA Lavest i KOSTRAgruppen Utgiftskorrigert Innbyggere i Teoretisk Teoretisk Gauldal Odal Lunner Røros gruppen - kroner landssnitt målgruppen handlingsrom kroner handlingsrom % Osterøy , Søndre Land , Stryn , Sande (Vestf.) , Midtre Gauldal , Hareid , Fræna , Modum , Eigersund ,6

8 Tjeneste Indikator fellesutgifter (B) Brann og ulykkesvern Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) Kommunale boliger Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) Samferdsel Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) Næringsforv. og Netto driftsutgifter konsesjonskraft pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B) Kirke Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Midtre Gauldal Sør- Lavest i KOSTRA Odal Lunner Røros gruppen Lavest i KOSTRAgruppen - kroner Utgiftskorrigert landssnitt Innbyggere i Teoretisk målgruppen handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % Stange , Stange , Østre Toten , Ørsta , Fræna ,9 Side 8 av 69

9 Hovedtall drift Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Økonomi Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i prosent av brutto 2,2 % -1,8% 4,4 % 3,5 % 5,0 % 4,1 % driftsinntekter Grunnlagsdata (Nivå 3) Bruk av disposisjonsfond Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Frie inntekter består hovedsakelig av skatt og rammetilskudd.

10 Som vi ser av tabellen så har Midtre Gauldal høyeste inntekter i utvalget. I 2016 er differansen ned til landssnittet 5,54 %. Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 3,5 % 0,0 % 2,2 % -1,8% Sør-Odal 1,3 % -0,7% 2,7 % 4,4 % Lunner 0,3 % 0,9 % 5,1 % 3,5 % Røros -3,6% -2,9% 4,1 % 5,0 % Landet uten Oslo 2,7 % 1,2 % 2,9 % 4,1 % Netto driftsresultat forteller hvor mye vi har igjen til å avsette på fond eller finansiere investeringer med. Alternativt hvor mye vi må bruke av fond. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat bør være på minimum 1,75 %. Side 10 av 69

11 Bruk av disposisjonsfond Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo Som man kan lese av tabellen så har Midtre Gauldal totalt brukt 15,12 mill. kr. av disposisjonsfond de siste 4 årene. Side 11 av 69

12 Investering, finansiering, balanse Økonomi Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo 1,8 % 0,3 % 6,7 % 7,2 % 0,1 % 8,1 % 4,1 % 4,7 % 5,1 % 4,3 % 5,8 % 4,0 % Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto lånegjeld i prosent av brutto 64,7 % 72,8 % 72,5 % 75,4 % 72,9 % 82,1 % driftsinntekter Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 3,1 % 1,6 % 1,8 % 0,3 % Sør-Odal 3,0 % 3,0 % 2,5 % 6,7 % Lunner 3,0 % 2,2 % 2,7 % 7,2 % Røros 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Landet uten Oslo 6,2 % 6,4 % 6,7 % 8,1 % Som vi ser har Midtre Gauldal og Røros relativt sett det miste disposisjonsfondet i utvalget. Til sammenligning kan det nevnes at en av Trondheim kommunes handlingsregler er at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Side 12 av 69

13 Økonomi - Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 2,9 % 3,5 % 4,1 % 4,7 % Sør-Odal 6,9 % 6,1 % 5,5 % 5,1 % Lunner 4,5 % 5,1 % 4,4 % 4,3 % Røros 7,7 % 6,9 % 6,0 % 5,8 % Landet uten Oslo 3,6 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % Netto finans og avdrag omfatter avdrag, renteutgifter, renteinntekter og tap/gevinst på finansielle plasseringer. Resultatet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Midtre Gauldal ligger 0,7 prosentpoeng over landssnittet her, men under både Sør-Odal og Røros. Side 13 av 69

14 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Som vi ser har Midtre Gauldal lavere lånegjeld pr. innbygger enn landssnittet. Ser vi derimot på utviklingen fra 2013 så har gjelden pr. innbygger steget mer i Midtre Gauldal enn hos landssnittet. Side 14 av 69

15 Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Midtre Gauldal 60,5 % 64,5 % 64,7 % 72,8 % Sør-Odal 83,8 % 78,9 % 75,0 % 72,5 % Lunner 61,3 % 61,3 % 69,9 % 75,4 % Røros 77,9 % 82,9 % 81,2 % 72,9 % Landet uten Oslo 76,1 % 80,0 % 82,3 % 82,1 % Gjeldsgraden til Midtre Gauldal er fortsatt lav i forhold til landssnittet, men utviklingen de siste årene gjør at differansen mot landssnittet har blitt mindre. Side 15 av 69

16 Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo ,0 % 7,6 % 6,2 % 7,6 % 8,2 % 7,8 % 60,4 % 61,5 % 45,3 % 44,9 % 26,2 % 23,1 % 25,1 % 18,7 % 14,7 % 14,9 % 22,2 % 17,5 % Kvalitet Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 11,5 11,3 12,2 14,4 12,8 13,4 Levekår Utgiftsbehov - Grunnskole 1,053 0,993 0,916 1,063 0,901 1,026 Side 16 av 69

17 Befolkningsutvikling grunnskole (6-15 år) middels nasjonal vekst år år år Total Side 17 av 69

18 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Som vi ser bruker Midtre Gauldal kr. mer pr. innbygger på grunnskole enn landssnittet. Side 18 av 69

19 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov På funksjon 202 ser vi en relativt stor økning fra 2015 til Funksjon 202 omfatter utgifter til ordinær grunnskole. Side 19 av 69

20 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Side 20 av 69

21 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Midtre Gauldal ligger klart høyest i utvalget på utgifter til skolelokaler pr. innbygger, men utgiften i 2016 er lavere enn både i 2013 og Side 21 av 69

22 Prioritet - Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo Når det gjelder netto driftsutgifter til skoleskyss pr. innbygger ser vi at Midtre Gauldal ligger øverst i utvalget. Alle kommunene i utvalget ligger over landssnittet. Side 22 av 69

23 Prioritet - Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 23 av 69

24 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo En indikator for å vurdere produktiviteten er brutto driftsutgifter pr. elev. Her ser vi at Midtre Gauldal bruker mer enn alle sammenligningskommunene og at utgiftene har økt forholdsvis mye de siste årene. Side 24 av 69

25 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Midtre Gauldal 6,0 % 7,6 % 8,0 % 7,6 % Sør-Odal 7,2 % 6,2 % 5,7 % 6,2 % Lunner 7,8 % 7,0 % 7,8 % 7,6 % Røros 6,5 % 5,9 % 8,1 % 8,2 % Landet uten Oslo 8,4 % 8,1 % 7,9 % 7,8 % 7,6 % av elevene i Grunnskolen i Midtre Gauldal får spesialundervisning. Dette ser vi at er under landssnittet. Side 25 av 69

26 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Midtre Gauldal 58,6 % 60,0 % 60,4 % 61,5 % Sør-Odal 42,1 % 44,9 % 44,9 % 45,3 % Lunner 46,3 % 50,9 % 46,8 % 44,9 % Røros 27,8 % 26,9 % 30,2 % 26,2 % Landet uten Oslo 23,5 % 23,7 % 23,2 % 23,1 % 61,5 % av elevene i skolen får tilbud om skoleskyss. Dette er langt over landssnittet og forklarer mye av kommunens høye utgifter til skoleskyss. Side 26 av 69

27 Dekningsgrad - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Midtre Gauldal 16,7 % 20,0 % 25,1 % 18,7 % Sør-Odal 16,2 % 15,8 % 11,8 % 14,7 % Lunner 20,2 % 18,2 % 17,0 % 14,9 % Røros 14,7 % 18,9 % 18,7 % 22,2 % Landet uten Oslo 17,8 % 17,4 % 17,6 % 17,5 % 18,7 % av alle lærertimer i Midtre Gauldal er spesialundervisning. Dette er 1,2 prosentpoeng over landssnittet. Samtidig er andelen elever som mottar spesialundervisning lavere enn landssnittet. Side 27 av 69

28 Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Midtre Gauldal 12,4 11,2 11,5 11,3 Sør-Odal 12,2 12,2 12,6 12,2 Lunner 14,5 13,9 14,1 14,4 Røros 10,9 12,2 13,9 12,8 Landet uten Oslo 13,5 13,6 13,5 13,4 Side 28 av 69

29 Utgiftsbehov - Grunnskole Midtre Gauldal 1,067 1,053 1,053 0,993 Sør-Odal 0,964 0,958 0,945 0,916 Lunner 1,029 1,043 1,053 1,063 Røros 0,973 0,965 0,932 0,901 Landet uten Oslo 1,030 1,029 1,028 1,026 Side 29 av 69

30 Barnehage Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Prioritet Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger Produktivitet Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,1 % 92,4 % 92,1 % 93,5 % 97,2 91,5 % % Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn 66,8 % 68,5 % 61,0 % 67,3 % 75,4 49,3 % i barnehage % Levekår Utgiftsbehov - Barnehage 0,945 0,977 0,771 0,943 0,676 0,983 Befolkningsutvikling barnehage (1-5 år) middels nasjonal vekst år år år Total Side 30 av 69

31 Prioritet - Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren. Her ser vi at Midtre Gauldal bruker nest minst i utvalget, men litt mer enn landssnittet. Side 31 av 69

32 Produktivitet - Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser hvor mye kommunen betaler for hver oppholdstime i private barnehager. Her ser vi at Midtre Gauldal ligger like over landssnittet, men forskjellene er relativt små. Side 32 av 69

33 Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass Midtre Gauldal 91,8 % 88,7 % 90,1 % 92,4 % Sør-Odal 89,4 % 90,7 % 91,4 % 92,1 % Lunner 91,1 % 93,8 % 90,1 % 93,5 % Røros 96,2 % 97,1 % 92,8 % 97,2 % Landet uten Oslo 90,8 % 90,9 % 91,0 % 91,5 % Her ser vi at 92,4 % av alle barn i alderen 1-5 år i Midtre Gauldal har barnehageplass. Dette er like over landssnittet, men lavere enn Lunner og Røros. I tillegg ser vi at andelen med barnehageplass har økt relativt mye fra Side 33 av 69

34 Dekningsgrad - Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Midtre Gauldal 67,0 % 67,0 % 66,8 % 68,5 % Sør-Odal 62,7 % 62,7 % 63,5 % 61,0 % Lunner 72,1 % 72,4 % 65,7 % 67,3 % Røros 79,8 % 81,0 % 76,2 % 75,4 % Landet uten Oslo 50,4 % 50,1 % 49,6 % 49,3 % Her er det interessant å se på utviklingen. Midtre Gauldal skiller seg ut som den eneste kommunen som ikke har hatt nedgang i andel barn i kommunale barnehager sammenlignet med resultatet for Side 34 av 69

35 Utgiftsbehov - Barnehage Midtre Gauldal 0,855 0,894 0,945 0,977 Sør-Odal 0,773 0,765 0,708 0,771 Lunner 0,909 0,927 0,936 0,943 Røros 0,782 0,739 0,774 0,676 Landet uten Oslo 0,981 0,983 0,982 0,983 Side 35 av 69

36 Barnevern Prioritet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Netto driftsutgifter til sammen per innbygger Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 8,9 % 10,4 % 4,9 % 5,3 % 5,8 % 4,9 % 0-17 år Levekår Utgiftsbehov - Barnevern 0,902 0,831 0,866 1,043 0,839 0,976 Side 36 av 69

37 Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Midtre Gauldal bruker veldig lite per barn i barnevernet. Kommunen er på ca. samme nivå som Røros, men langt under landssnittet. Side 37 av 69

38 Prioritet - Netto driftsutgifter til sammen per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Netto driftsutgifter på barnevern per innbygger er litt høyere enn landssnittet når vi justerer for utgiftsbehov. Økningen i utgifter har vært en god del høyere fra 2013 i Midtre Gauldal enn i sammenligningskommunene. Side 38 av 69

39 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Midtre Gauldal 7,3 % 7,5 % 8,9 % 10,4 % Sør-Odal 6,6 % 6,7 % 4,9 % 4,9 % Lunner 5,3 % 4,8 % 4,7 % 5,3 % Røros 7,2 % 6,9 % 5,9 % 5,8 % Landet uten Oslo 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % Her ser vi at andel barn med barnevernstiltak er langt høyere i Midtre Gauldal enn for sammenligningskommunene og landssnittet. Side 39 av 69

40 Utgiftsbehov - Barnevern Midtre Gauldal 0,906 0,879 0,902 0,831 Sør-Odal 0,882 0,891 0,876 0,866 Lunner 0,918 0,926 0,973 1,043 Røros 0,878 0,876 0,891 0,839 Landet uten Oslo 0,981 0,983 0,986 0,976 Side 40 av 69

41 Pleie og omsorg Prioritet Institusjoner (f )- andel av netto driftsutgifter til plo Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Dekningsgrad Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Odal Røros Landet uten Oslo 48,0 % 48,5 % 48,0 % 38,9 % 53,3 % 44,4 % ,1 % 8,0 % 3,6 % 0,3 % 0,0 % 3,8 % 14,5 % 16,9 % 12,8 % 13,7 % 16,7 % 13,0 % Levekår Utgiftsbehov - Pleie og omsorg 1,200 1,198 1,145 1,023 1,260 1,026 Befolkningsutvikling eldre (67-79 år) middels nasjonal vekst år Total Side 41 av 69

42 Befolkningsutvikling eldre (80-89 år) middels nasjonal vekst år Total Befolkningsutvikling eldre (90 år og eldre) middels nasjonal vekst år eller eldre Total Side 42 av 69

43 Prioritet - Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo Midtre Gauldal 56,0 % 47,8 % 48,0 % 48,5 % Sør-Odal 48,4 % 49,0 % 50,1 % 48,0 % Lunner 43,2 % 38,2 % 41,3 % 38,9 % Røros 54,0 % 51,4 % 53,2 % 53,3 % Landet uten Oslo 45,0 % 44,7 % 44,4 % 44,4 % Indikatoren viser driftskostnadene til institusjoner i pleie og omsorg i prosent av totale driftskostnader i pleie og omsorg. Midtre Gauldal bruker 48,5 % av pleie og omsorgs driftsutgifter på institusjoner. Kun Røros av sammenligningskommunene bruker mer. Side 43 av 69

44 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Hvis vi ikke justerer for utgiftsbehov skiller Midtre Gauldal seg ut som den kommunen som bruker klart mest på pleie og omsorg per innbygger. Når vi justerer for utgiftsbehov reduseres forskjellene, men vi ser at kommunen ligger litt over landssnittet og en god del høyere enn for eksempel Sør-Odal. Side 44 av 69

45 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Per mottaker av hjemmetjenester er det nå kun Røros i utvalget som bruker mindre enn Midtre Gauldal. Her er det interessant å se utviklingen fra Side 45 av 69

46 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). En indikator for å vurdere produktiviteten på institusjoner er brutto driftsutgifter pr. kommunal plass. Her ser vi at Midtre Gauldal bruker mest pr. plass. Side 46 av 69

47 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning Midtre Gauldal 7,9 % 7,3 % 7,1 % 8,0 % Sør-Odal 3,4 % 3,2 % 3,7 % 3,6 % Lunner 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % Røros 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Landet uten Oslo 3,8 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % Her ser vi at det sannsynligvis har vært feilrapportering i noen år for Lunner og Røros, vi ser derfor bort i fra dem. Sammenlignet med landsnittet har Midtre Gauldal ca. dobbelt så mange innbyggere over 80 år i bolig med heldøgns bemanning. Side 47 av 69

48 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Midtre Gauldal 15,0 % 15,6 % 14,5 % 16,9 % Sør-Odal 13,0 % 13,0 % 13,8 % 12,8 % Lunner 13,9 % 13,4 % 15,2 % 13,7 % Røros 21,3 % 18,4 % 17,7 % 16,7 % Landet uten Oslo 13,5 % 13,4 % 13,2 % 13,0 % Midtre Gauldal er kommunen i utvalget med høyest andel innbyggere over 80 år på institusjon. Vi ser at Røros er på ca. samme nivå i 2016, mens resten ligger en god del lavere. Side 48 av 69

49 Utgiftsbehov - Pleie og omsorg Midtre Gauldal 1,202 1,204 1,200 1,198 Sør-Odal 1,152 1,192 1,199 1,145 Lunner 1,000 0,996 1,036 1,023 Røros 1,252 1,242 1,258 1,260 Landet uten Oslo 1,023 1,024 1,025 1,026 Side 49 av 69

50 Kommunehelse Prioritet Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Levekår Utgiftsbehov - Kommunehelse 1,247 1,211 1,085 1,002 1,163 1,022 Prioritet - Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Her ser vi at Midtre Gauldal bruker minst i utvalget på diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger. Side 50 av 69

51 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Vi bruker også klart minst på kommunehelse totalt pr. innbygger. Side 51 av 69

52 Utgiftsbehov - Kommunehelse Midtre Gauldal 1,219 1,242 1,247 1,211 Sør-Odal 1,092 1,091 1,094 1,085 Lunner 1,015 1,018 1,024 1,002 Røros 1,123 1,122 1,119 1,163 Landet uten Oslo 1,018 1,018 1,018 1,022 Side 52 av 69

53 Sosiale tjenester Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Prioritet Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Produktivitet Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker Dekningsgrad Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av 3,4 % 3,3 % 4,3 % 4,2 % 4,7 % 4,0 % innbyggerne år Levekår Utgiftsbehov - Sosiale tjenester 0,691 0,732 0,858 0,875 0,831 0,926 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Side 53 av 69

54 Prioriteringen av sosialtjenester ser vi her ved netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger. Midtre Gauldal ligger som vi ser lavest i utvalget. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Når det gjelder økonomisk sosialhjelp bruker Midtre Gauldal minst i utvalget pr. mottaker. De siste 4 årene har utbetalingen i kommunen ligget relativt stabilt. Side 54 av 69

55 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Midtre Gauldal 3,1 % 3,0 % 3,4 % 3,3 % Sør-Odal 4,6 % 5,1 % 5,0 % 4,3 % Lunner 3,9 % 4,3 % 4,1 % 4,2 % Røros 3,5 % 3,8 % 4,5 % 4,7 % Landet uten Oslo 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % Andelen sosialhjelpsmottakere i Midtre Gauldal har vært nok så stabil de siste årene og er i 2016 klart lavest i utvalget. Side 55 av 69

56 Utgiftsbehov - Sosiale tjenester Midtre Gauldal 0,649 0,653 0,691 0,732 Sør-Odal 0,795 0,753 0,767 0,858 Lunner 0,740 0,748 0,786 0,875 Røros 0,625 0,609 0,608 0,831 Landet uten Oslo 0,887 0,890 0,898 0,926 Side 56 av 69

57 Kultur og idrett Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Her ser vi nettoutgifter til kultursektoren pr. innbygger. Midtre Gauldal ligger nest høyest i utvalget, men en del under landssnittet. Side 57 av 69

58 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Et av områdene under kultur er kommunale idrettsbygg og her ser vi at Midtre Gauldal bruker klart mest pr. innbygger. Side 58 av 69

59 Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Denne oppstillingen viser kommunens tilskudd til kirken pr. innbygger. Som vi ser ligger Midtre Gauldal klart høyest i utvalget. Tabellen viser også en voldsom økning fra 2015 til Side 59 av 69

60 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritet Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Hvis vi ser på netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering ser vi at Midtre Gauldal bruker minst pr. innbygger i utvalget. Vi ser også at kommunen ligger noe over landssnittet. Side 60 av 69

61 Prioritet - Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Her ser vi at Midtre Gauldal ligger nest høyest av kommunene og noe under landssnittet. Side 61 av 69

62 Adm, styring og fellesutgifter Økonomi Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Levekår Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter 1,108 1,090 1,027 1,010 1,082 1,013 Dette kapittelet omhandler i praksis flere områder. I tillegg til administrasjon har vi også utgifter til politikk og kontrollvirksomhet, fellesutgifter og utgifter til premieavvik. Funksjoner under administrasjon: 100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon 120 Administrasjon 130 Administrasjonslokaler 170 Årets premieavvik 171 tidligere års premieavvik 180 Diverse fellesutgifter Side 62 av 69

63 Økonomi - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). **) Graf er justert med utgiftsbehov Når et gjelder netto driftsutgifter til administrasjon og styring ligger Midtre Gauldal nest lavest i utvalget, men et godt stykke over landssnittet. Side 63 av 69

64 Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter Midtre Gauldal 1,104 0,883 1,108 1,090 Sør-Odal 1,060 0,883 1,064 1,027 Lunner 1,039 0,883 1,040 1,010 Røros 1,130 0,883 1,135 1,082 Landet uten Oslo 1,016 0,883 1,017 1,013 Side 64 av 69

65 Brann og ulykkesvern Prioritet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). På brann og ulykkesvern ser vi at Midtre Gauldal ligger nest øverst i utvalget med 903 kr. pr. innbygger. Dette er en del over landssnittet. Side 65 av 69

66 Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Landet uten Odal Oslo Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Her ser vi at Midtre Gauldal bruker en god del mer enn sammenligningskommunene og landssnittet på kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger. Side 66 av 69

67 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Analyse med flere indikatorer Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Midtre Gauldal ,7 Sør-Odal ,5 Lunner ,6 Røros 938 5,5 Landet uten Oslo ,8 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Når vi ser på brutto driftsutgifter pr. kvadratmeter så er det imidlertid bare Røros som bruker mindre enn Midtre Gauldal av sammenligningskommunene. Vi ser også at Midtre Gauldal har klart mest bygg pr. innbygger. Side 67 av 69

68 Samferdsel Midtre Gauldal 2015 Midtre Gauldal 2016 Sør- Lunner Røros Odal Landet uten Oslo Prioritet Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt Produktivitet Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei Prioritet - Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Prioriteringen av samferdsel ser vi her ved netto driftsutgifter i kr. pr. innbygger. Her ligger Midtre Gauldal klart høyest i utvalget med kr. Side 68 av 69

69 Produktivitet - Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei Midtre Gauldal Sør-Odal Lunner Røros Landet uten Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Når vi ser på produktiviteten ser vi imidlertid at Midtre Gauldal bruker minst pr. km kommunal vei og gate. Side 69 av 69

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 KOSTRA-Analyse kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...6 Befolkningsutvikling...6 Hovedtall drift...7 Økonomi - Eiendomsskatt

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE 2013 KOSTRA ELVERUM KOMMUNE Side 0 av 52 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Valg av sammenligningskommuner... 3 1.2 KOSTRA indikatorer... 4 1.2.1 Prioriteringsindikatorene... 4 1.2.2 Produktivitetsindikatorene...

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE Lars-Erik Borge 22.10.09 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE 1. Overordnet situasjonsforståelse Den høye inntektsveksten i kommunesektoren i årene 2004-2006 bidro til å styrke netto driftsresultat

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 2.10.2015 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Lunner kommune. Handlingsrom. Bruk av ressursene i 2012 sammenlignet med relevante kommuner og utviklingen siden 2007 RAPPORT

Lunner kommune. Handlingsrom. Bruk av ressursene i 2012 sammenlignet med relevante kommuner og utviklingen siden 2007 RAPPORT Lunner kommune Handlingsrom Bruk av ressursene i 212 sammenlignet med relevante kommuner og utviklingen siden 27 RAPPORT 1. desember 213 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Sammenslåing av kommunene Selbu og Tydal

Sammenslåing av kommunene Selbu og Tydal Selbu kommunes utredning i forbindelse med Kommunereformen: Sammenslåing av kommunene Selbu og Tydal ephorte sak nr. 2014/78 117 1 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Demografi... 3 3. Økonomiske

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune - publisering pr 17. mars 2014

KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune - publisering pr 17. mars 2014 KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune - publisering pr 17. mars 2014 KS-K rapport 08/2014 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 4 2 Innledning 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Valg av sammenligningskommuner 5 2.3 KOSTRA 9 2.4

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS KOSTRA erfaringer videre utvikling Bernt Mæland Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Vi sikrer fellesskapets verdier! www.rogaland-revisjon.no 1-4. Standard prosjektfaser Prosessflyt

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT

Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT Fjell, Askøy, Sund og Øygarden Kostnadsgjennomgang Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT 8. februar 211 Oppdragsgiver Fjell, Askøy, Sund og Øygarden Rapportnr. 746 Rapportens

Detaljer

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 213-216 HITRA KOMMUNE Innholdsfortegnelse KOSTRA OG NØKKELTALL... 3 Produktivitet... 3 Prioritering... 3 Dekningsgrad...

Detaljer

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Demografi og KOSTRA analyse 2014 Larvik kommune KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling... 9 Barnehage (0-5 år)... 10 Grunnskole (6-15 år)... 11 Videregående (16-19 år)... 12 Voksne

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ «Bestillingen»: En overordnet KOSTRA-analyse av alle tjenestene som vil vise tjenestenes profil og mulig handlingsrom ved bruk av

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

ASSS V: Finansielle nøkkeltall

ASSS V: Finansielle nøkkeltall Prosjektrapport nr. 15/2003 ASSS V: Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud Tittel Forfattere ASSS V : Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

2009 ASSS-NETTVERKET 2009

2009 ASSS-NETTVERKET 2009 Hovedrapport 29 ASSS-NETTVERKET 29 Rapporteringsåret 28 Trondheim Stavanger Kristiansand Bergen Drammen Fredrikstad Tromsø Bærum Sandnes Oslo - 2 - Innhold Innledning... 5 1. Sammendrag... 7 2. Regnskapsanalyse...

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer