Gjeldende økonomiplan - drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldende økonomiplan - drift"

Transkript

1

2 Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger

3 Forebygging Til tross for et stramt budsjettopplegg legges det opp til en videreføring og forsterking av det forebyggende arbeidet: Tiltak for barn og unge med åpen barnehage, homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne forebyggingsressurser innenfor skole Folkehelsekoordinator og ressurssenter for seniorer Etablering/oppstart av Sneppen bo- og kompetansesenter Kommunal infrastruktur gjennom nye/istandsetting av skolebygg, kommunale veger og kommunens bygningsmasse for øvrig.

4 Statsbudsjettet for 2011 Realvekst i samlede inntekter på 5,7 mrd. kroner. Av dette utgjør 2,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter (2,55 mrd. kroner til kommunene). Veksten er beregnet i forhold til inntektsanslaget i RNB Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer kommune (0,4 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,0 %). Nye kostnadsnøkler gir annen utgiftutjevning. Skatteandelen av de frie inntekter reduseres til 40 % fra 2011.

5 Statsbudsjettet for 2011 forts. Det økonomiske opplegget fra regjeringens side er stramt. Nominell vekst frie inntekter: 29,2 mill. kroner - Lønns- og prisvekst: 22,0 mill. kroner - Momskompensasjon: 3,6 mill. kroner - Mindre rentekompensasjon: 1,7 mill. kroner 27,3 mill. kroner Utgifter demografiendringer? mill. kroner Renteprognosene tilsier fortsatt lav rente, noe som gjør at renteutgiftene kan budsjetteres lavere enn i gjeldende økonomiplan.

6 Statsbudsjettet for 2011 forts. Innlemming av øremerkede statstilskudd / endringer i rammetilskuddet: - Driftstilskudd barnehager inkl. likeverdig behandling barnehager og komp. for manglende prisstigning foreldrebetaling i barnehager - Helårsvirkning økt timetall gratis leksehjelp - Utvidet ansvar skyss SFO - Kvalifiseringsprogrammet inkl. individstønad - Krisesentre - Bostøtte - Fysioterapi (driftstilskudd / beh. utland) - Portoutgifter skatteoppgjøret Øremerket statstilskudd barnevern

7 Forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra : Lønnsoverheng: 2,60 % / 2,70 % Lønnsglidning: 0,20 % Generelt tillegg fra : 0,25 % Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden.

8 Forutsetninger framtidig rente 6,0000% 5,0000% 4,0000% 3,0000% 2,0000% 1,0000% 0,0000% 3m NOK 3m NOK

9 Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget budsjettområde, samt at flere avdelinger omprioriterer for å dekke økte utgifter innenfor avdelingen. Egenkapital genereres fra investeringsbudsjettet.

10 Fortsatt satsing på redusert sykefravær I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8,4 % i 2011 (sykefraværet i 3. kv er 7,6 %). Positiv utvikling - nærværsprosjektet videreføres.

11 Kommunale gebyrer Barnehager - Skolefritidsordninger 5 % Kulturskolen 5 % Hjemmebasert omsorg 4 % Middag levert fra sentralkjøkkenet 5 % Vann - Avløp 6 % Renovasjon - Tømming kloakkslam 15 % Parkeringsgebyr 16 % Betalingsregulativ byggesaker 5 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 % Saksbehandling innenfor landbruk 5 % Gebyr i saker om arealplanlegging 5 %

12 Kommunale gebyrer 2011 illustrasjon En familie på fire vil få en nominell økning på kr ,- i gebyrer og brukerbetalinger i 2011 i forhold til Legges en prisvekst på 2 % til grunn blir den reelle økningen kr ,-. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Familie på fire med to barn i skolealder. Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning. Familien har en elevplass ved kulturskolen. Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning. Ingen endring i eiendomsskatten fra

13 Ansatte antall årsverk Avdelinger Nye årsverk Bortfall av årsverk Netto endr. i antall årsverk Rådmannen Bistand og omsorg - -3,40-3,40 Helse og rehabilitering 3,57-3,57 Kommunaltekniske tjenester - -3,00-3,00 Kultur - -0,40-0,40 Plan og natur 2,00-2,00 NAV sosiale tjenester Skole og barnehage - -16,30-16,30 Informasjon, økonomi og IKT ,57-23,10-17,53

14 Barnehagene Tjenesteproduksjonen: Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om barnehager. Driften av 8 kommunale barnehager videreføres. Kommunen har 26 private barnehager. Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av barnehager trappes opp (fra dagens 88 % til 91 % i 2011). Igangsatt forebyggingsprosjekt innenfor barnehagene videreføres i 2011, nå i samhandling med skolene.

15 Barnehagene forts. Utfordringer: Oppfylle lovfestet rett til barnehageplass med endringer i barnetallet. Økt fokus på pedagogisk innhold og barnehagen som læringsarena. Barnehagesektoren i Steinkjer består av mange enheter. Budsjettrammen: Dagens bemanningsnivå reduseres med 2 årsverk fra Ikke inntak av 0-åringer i barnehagene fra

16 Grunnskolen Tjenesteproduksjonen: Elevtallet skoleåret 2010/2011: Elevtallet er synkende utover perioden. Gruppestørrelser: Barnetrinnet lavere enn landsgjennomsnittet Ungdomstrinnet høgere enn landsgjennomsnittet Ordningen med leksehjelp, utvidet time på barnetrinnet og utvidet sekretærhjelp videreføres med helårsvirkning i Iflg. KOSTRA er utgiftene til undervisningsmatr. over landsgjennomsnittet. Når det gjelder inventar/utstyr er situasjonen omvendt.

17 Grunnskolen / SFO / kulturskolen Utfordringer: Gi et kvalitativt godt skoletilbud til alle elever innenfor reduserte budsjettrammer. Utgiftsøkninger (2,9 mill. kroner) innenfor skole styres av andre (bl.a. spesialundervisning PPT, opplæringsutgifter fosterheimsbarn barnevern). Lærertettheten gruppestørrelsen vil øke neste år. Budsjettrammen: Dagens bemanningsnivå reduseres med 16,3 årsverk fra (bl.a.: skole 11 åv., SFO 1,3 åv., kulturskolen 0,5 åv.). Helårsvirkning av økt timetall høsten 2010 og leksehjelpsordning er lagt inn. Helårsvirkning av økning i merkantil ressurs skolene er lagt inn.

18 Bistand og omsorg Tjenesteproduksjonen: Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, med stor kapasitet desentralisert (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns omsorg i bolig og bofellesskap. Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. Forebyggende tiltak er viktig for å utsette behovet for bistand- og omsorgstjenester (for eksempel heldøgns omsorg i bofellesskap eller en sykeheimsplass). 5,95 årsverk som fast vikar opprettet i 2010 ansatte opplever dette som god ordning.

19 Bistand og omsorg forts. Utfordringer: Avdelingen har økning i antall brukere under 67 år som har omfattende behov og som har fått tildelt brukerstyrt personlig assistanse. Hjemmetjenesten får flere brukere med mer sammensatte behov (rus/psykiatri, demens osv.). Kommunen har en høg andel eldre og gruppen over 90 år vil øke med 50 de nærmeste årene. Fokuset rettes mot forebygging og rehabilitering slik at de eldre skal klare seg lengst mulig i egen bolig.

20 Bistand og omsorg forts. Budsjettrammen: Avdelingen har for høgt aktivitetsnivå i 2010 og omstilling er nødvendig for å holde budsjettrammen (3,4 årsverk netto avgang). DMS med 16 sengeplasser etableres i januar 2011 og forventes å demme opp for behovet for sykeheimsplasser. Boligstrukturen og etablering av større fag-/kompetansesenter utredes for å se om nye investeringer i boligmassen kan redusere driftskostnadene på sikt.

21 Helse og rehabilitering Tjenesteproduksjonen: Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet. Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som sliter. Gjennom ny strategi innenfor barnevernet ( Forebyggende tiltak for utsatte barn og unge ) satses det på å snu trenden slik at barn og familier får hjelp på et langt tidligere tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres. Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehab.plasser) gir døgnkontinuerlig tilsyn, pleie og oppfølging etter sykehusopphold, sykdom, skade mv. slik at brukerne kan overføres til hjemmet og klare seg selv med minimale hjelpebehov. Som et ytterligere tilbud etableres Distriktsmedisinsk senter på Egge helsetun fra januar 2011 (IKS med kommunene Steinkjer, Inderøy, Mosvik, Verran og Snåsa som deltakere).

22 Helse og rehabilitering forts. Utfordringer: Utgiftene til barnevern økes brto. med 5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett Forebygging rettet mot barn og unge med: åpen barnehage, homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne forebyggingsressurser innenfor skole prioriteres. Barn, ungdom og familier med sammensatte behov gir helsetjenestene stadig nye utfordringer. Budsjettrammen: Oppstart av DMS skjer i januar Det forventes at kommunen får en andel av øremerkede midler til barnevern. Det foreslås omdisponeringer innenfor avdelingen for å dekke deler av utgiftsveksten for eksempel barnevern.

23 Kultur Tjenesteproduksjonen: Kommunen har et variert kulturtilbud i kombinasjon med amatører, frivillige og barn og ungdom. Dampsaga kulturhus skal fortsatt være kommunens møtested for opplevelser innenfor kino og scenekunst, og biblioteket er en viktig del av lokalsamfunnet gjennom formidling av informasjon og kunnskap. Innenfor idrettsområdet legges til rette for bedre innendørs idrettsaktiviteter gjennom utvidelsen av Steinkjerhallen. Flyktningetjenesten planlegger mottak av 32 flyktninger i 2011.

24 Kultur forts. Utfordringer: Videreutvikle Dampsaga kulturhus (utleie foaye og saler). Skape større forutsigbarhet i samarbeidet mellom avdeling for kultur og kulturlivet. Budsjettrammen: Det foreslås omorganisering av bokbuss tilbudet. Tilskuddsrammen til nasjonale mesterskap, arrangement og konferanser er økt. Økt tilskudd til Steinkjerhallen AS er innarbeidet.

25 Plan og natur Tjenesteproduksjonen: Under hovedoverskriften bolyst og næringsutvikling har avdelingen ansvar for funksjonene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, overordnet samferdselsplanlegging, byutvikling, park- og idrettsplanlegging, oversiktsplanlegging, teknisk prosjektering, utbygging av nyanlegg, jordbruk, skogbruk, bygdeutvikling og utmarksforvaltning. Avdelingen har som mål å bidra til en positiv utvikling i kommunen, samt yte tjenester til næringsliv og andre til rett tid og til rett kvalitet med de til en hver tid tilgjengelige ressurser.

26 Plan og natur forts. Utfordringer: Det er fortsatt stor aktivitet innenfor byggesak og oppmåling. Det etableres en ny enhet innenfor avdelingen (i tråd med vedtak i komm.styret) med ansvar å foreta utbygging av kommunale bygg. Budsjettrammen: Prosjektet Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur videreføres i Budsjettrammen er økt med kr ,- som følge av nye arbeidsoppgaver (utbyggingsenheten).

27 Kommunaltekniske tjenester Tjenesteproduksjonen: Det er god økonomi å ta vare på egne verdier. I økonomiplanperioden prioriteres fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur. Dersom en når dette målet kan en på sikt redusere behovet for investeringer i nye anlegg. Dette vil igjen frigjøre midler til driften av kommunale tjenester. Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene samlet sett fra

28 Kommunaltekniske tjenester forts. Utfordringer: Kommunen er en stor eier av eiendom og infrastruktur. Dette er verdier som ofte forringes alt for fort på grunn av dårlig ettersyn og vedlikehold. Ressursbruken på vedlikehold av kommunal infrastruktur har vært økt de siste årene. Det er ikke innarbeidet ytterligere styrking av disse områdene i budsjettet for Salget av middagsmat fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende og institusjoner er økende etter en nedgang i perioden Avdelingen må tilpasse (utskifting) maskinparken for å drive så effektivt som mulig. Budsjettrammer: Avdelingen er kompensert for anslått prisvekst fra både innenfor eiendom og kommunale veger. Det er fortsatt forventninger til ENØK effekter. Enhet eiendom nedbemanner med 2,5 årsverk.

29 NAV Tjenesteproduksjonen: Kommunen har gjennom sin arbeids- og velferdspolitikk satt klare mål: Arbeidslinja skal i størst mulig grad gjennomføres. Det er et mål at ordningen med økonomisk sosialhjelp, slik en kjenner den i dag, fases ut. Det er en klar målsetting at ingen over tid skal gå på passiv stønad, men være i arbeid eller aktivitet. Kommunen skal bruke Kvalifiseringsprogrammet aktivt for å sikre at flere kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. Unge under 30 år skal ikke motta sosialhjelp. Arbeid og aktivitet skal uansett gjelde for denne aldersgruppen.

30 NAV forts. Utfordringer: Økonomisk sosialhjelp er rettighetsbasert og er avhengig av utviklingen på arbeidsmarkedet og drop-out fra videregående skole. Et høgt antall innbyggere i kommunen er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Budsjettrammer: Det er forutsatt at utbetalingene av økonomisk sosialhjelp fortsatt reduseres. Det er innarbeidet midler til videreføring av Kvalifiseringsprogrammet, men staten legger opp til at færre skal omfattes av programmet. Sneppen bo- og kompetansesenter etableres.

31 Kirkelig fellesråd Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet på 10,2 mill. kroner i tråd med forslaget fra fellesrådet (i tillegg kommer endringer i 2011 som følge av lønnsoppgjøret). Det forutsettes at fellesrådet innenfor budsjettrammen har fokus på inndekking av tidligere underskudd og avsetning av midler til vedlikehold av Kirkebygg. Fellesrådet foreslår oppjusteringer av avgiftene innenfor fellesrådets område (kommunestyret fatter endelig vedtak).

32 Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som anslag. Dette gjelder: - Virkningen av lønnsoppgjør - Utviklingen i renteutgifter - Størrelsen på minimumsavdragene - Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon - Den reelle effekten av omstilling og effektivisering Budsjettopplegget for er stramt og aktivitetsvekst i 2011 må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for resten av perioden.

33 Gjeldende økonomiplan - investering Investeringsplanen for skolebygg foreslås utvidet med 10,8 mill. kroner. Samlet bevilgning i perioden til skolebygg er 209,4 mill. kroner. Det er ikke foretatt vesentlige endringer i.f.t. gjeldende økonomiplanen når det gjelder øvrige investeringer

34 Investeringsbudsjettet for 2011 Brutto investeringsutgifter Bidrag fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere avsetninger Mottatte avdrag på lån Låneopptak i ,50 mill. 7,60 mill. 2,25 mill. 3,90 mill. 114,7 mill.

35 Investeringsbudsjettet for 2011 forts. VAR Veg og samferdsel Park og idrettsanlegg Skole og barnehage Bist./omsorg / helse/rehab. Kultur Kartverk Opprusting kommunale bygg Komm.tekn. maskinanskaff. Opprusting gatelys IKT felles Kirker Etableringslån 17,6 mill. kroner 7,0 mill. kroner 0,8 mill. kroner 60,2 mill. kroner 0,7 mill. kroner 0,5 mill. kroner 0,3 mill. kroner 2,5 mill. kroner 6,5 mill. kroner 3,0 mill. kroner 3,0 mill. kroner 0,5 mill. kroner 16,0 mill.kroner

36 Utvikling i lånegjelda i kroner Lånegjeld pr Nye lån Minimumsavdrag Lånegjeld pr

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE

HATTFJELLDAL KOMMUNE HATTFJELLDAL KOMMUNE Forslag til Økonomiplan for Hattfjelldal kommune 2014-2017. Legges ut til alminnelig høring i perioden 12.06.-26.06.13. jfr. KL 44. 1 INNLEDNING 4 2 OM VIRKSOMHETEN 4 2.1 Dagens situasjon

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer