Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver"

Transkript

1 Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver

2 Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode (forskrift om kontrollutvalg 10) Krav i regelverket om at planen (..) skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon. (forskrift om kontrollutvalg 10)

3 Risiko og vesentlighet Departementet utdyper i merknad til bestemmelsen hva som menes med risiko- og vesentlighetsvurderinger på følgende måte: I uttrykket risiko- og vesentlighetsvurderinger ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.

4 Overordnet analyse hensikt

5 Metodevalg for utarbeidelse av overordnet analyse vår tilnærming K-Sekretariatet utarbeider overordnet analyse for 24 kommuner derfor viktig med et opplegg som ikke er for ressurs- og tidskrevende

6 Metodevalg for utarbeidelse av overordnet analyse vår tilnærming (forts.) Analysen har i utgangspunktet ikke som formål å teste eller undersøke ulike konkrete hypoteser Analysen skal ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger på et overordnet nivå identifisere behovet for forvaltningsrevisjon i de ulike sektorene og virksomhetene i en kommune Eksplorerende opplegg for undersøkelsen

7 Metodevalg for utarbeidelse av overordnet analyse vår tilnærming (forts.) Ønskelig å basere analysen på flere ulike kilder og ulike typer empiri både for å sikre tilstrekkelig mengde relevant informasjon og for å sikre reliabilitet (ved å kontrollere de ulike kildene opp mot hverandre) Samtidig alltid en avveining mot til tids-, kapasitetsog kostnadshensyn

8 Overordnet analyse vår modell: Modellen K-Sekretariatet benytter er utarbeidet av KomRev NORD IKS Overordnet analyse gjennomføres én gang per valgperiode Sektorvis tilnærming Analysen basert på 6 ulike datakilder (både kvalitative og kvantitative data)

9 Datakildene en oversikt

10 Spørreundersøkelse Elektronisk spørreundersøkelse Respondenter: Sentrale deler av administrasjonen (rådmann, kommunalsjefer, økonomisjef, etc.) Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Medlemmene i formannskapet Gruppelederne i kommunestyret

11 Spørreundersøkelse (forts.) Svaralternativene i undersøkelsens deler én til fire er tallverdier på en skala fra 1 til 6, der - verdien 1 representerer svært lite viktig og - verdien 6 representerer svært viktig

12 Spørreundersøkelse (forts.) Undersøkelsen ordinært delt inn i fem deler: - Del 1 spør om viktigheten av forvaltningsrevisjon innen de enkelte virksomhetene i kommunen generelt - Del 2 spør om viktigheten av forvaltningsrevisjon innenfor de spesifikke fagområdene i kommunens ulike sektorer - Del 3 spør om hvilke fokusområder som bør vektlegges ved forvaltningsrevisjon innen de ulike fagområdene - Del 4 omhandler områdene knyttet til ledelsen/ sentraladministrasjonen spesielt, og spør om viktigheten av forvaltningsrevisjon når det gjelder disse områdene - Del 5 er en rubrikk for åpne svar

13 Eksempel undersøkelsens del 1: Spørsmål: Hvor viktig er det å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor følgende undersøkelsesområder?

14 Eksempel undersøkelsens del 1 (forts.): Viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de enk elte områdene (1-6) Barneverntjenesten Rådmannen (inkl. rådmannens stab) Sentraladministrasjonen (støtteenhetene) Hjemmetjenesten Brann- og beredskapstjenesten Sykehjemmene Skolene Bygg og eiendom Psykiatritjenesten Drift og utbygging Omsorgstjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Kommunale foretak Boligkontoret Sosialtjenesten Selskapskontroll Barnehagene Helse- og miljøtj. (legevakt, helsestasjoner, etc.) Rustjenesten Park og idrett Flyktningtjenesten Voksenopplæringen Kulturskolen Biblioteket Kino GJENNOMSNITT ,15 2,15 2,42 2,38 3 3,08 3,31 3,31 3, ,23 5,18 5,08 4,96 4,92 4,77 4,62 4,54 4,38 4,38 4,25 4,23 4,08 4,08 3,9616

15 Eksempel undersøkelsens del 2: Spørsmål: Hvor viktig er det å iverksette forvaltningsrevisjon innenfor de nevnte fagområdene i pleie- og omsorgstjenesten?

16 Eksempel undersøkelsens del 2 (forts.): Viktigheten av å iverksette forvaltningsrevisjon innenfor de nevnte fagområder i pleie- og omsorgssektoren (1-6) Aktivitetsentre/dagsenter 3,86 Hjemmetjenesten/omsorgsboliger 5,02 Psykiatri 5,15 Rehabilitering 3,31 Sykehjem 4,71

17 Eksempel undersøkelsens del 3: Spørsmål: Ved forvaltningsrevsjon innenfor de ulike tjenestetilbudene i pleie og omsorg, hvor mener du fokus bør rettes?

18 Eksempel undersøkelsens del 3 (forts.): Ved forvaltningsrevisjon innenfor de ulike tjenestetilbudene i pleie og omsorg, hvor mener du fokus bør rettes (flere kryss mulig) Bemanning 6 Kompetanse 3 Ledelse/administrasjon 5 Lover og regelverk 6 Organisering 8 Økonomi 8

19 Eksempel undersøkelsens del 4: Spørsmål: Hvor viktig er det å iverksette forvaltningsrevisjon innenfor de nevnte fagområdene i ledelsen/administrasjonen?

20 Eksempel undersøkelsens del 4 (forts.): Viktigheten av å iverksette forvaltningsrevisjon innenfor de nevnte fagområdene i ledelsen/administrasjonen (1-6) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 5 Innholdet i saksutredninger fra aministrasjonen 4,54 Innkjøpsordning/offentlige anskaffelser 5 Internkontroll/interne rutiner 4,46 IT-sikkerhet 3,46 Lederavtaler 4,85 Miljø- og klimatilpasninger i kommunen Misligheter av ulik art Oppfølging av investeringsprosjekter Oppfølging av kommunale inntekter 4,46 4,46 4,25 4,23 Oppfølging av politiske vedtak 4,79 Oppfølging av tjenester til selvkost (gebyrer) Organisering og ledelse/bemanning 4,42 4,69 Servicefunksjoner i kommunen 4 Sykefravær/arbeidsmiljø 5,15 Økonomistyring/budsjettoppfølging 4,77

21 Spørreundersøkelse (forts.) Respondentene i undersøkelsen (sentrale politiske og administrative ledere) bør ha god kjennskap til kommunen på et overordnet nivå og hvilke områder det kan være knyttet risiko til Anonymitet bidrar til å sikre oppriktige svar

22 KOSTRA KOmmune-STat-RApportering: Nasjonalt rapporteringssystem der alle landets kommuner og fylkeskommuner rapporterer regnskaps- og tjenestedata til SSB Utvalgte KOSTRA-tall innenfor kommunens sektorer analyseres. Kan gi relevant informasjon blant annet om kommunens prioriteringer og effektivitet

23 KOSTRA (forts.) Utvalgte KOSTRA-tall for den enkelte kommune sammenlignes med tilsvarende gjennomsnittstall for: En gruppe av sammenlignbare kommuner Alle kommunene i den aktuelle fylkeskommunen Alle kommunene i landet

24 KOSTRA (forts.) Store forskjeller mellom kommunens KOSTRA-tall på et aktuelt område og gjennomsnittstall for de ulike sammenligningsgruppene kan være indikasjoner på at forvaltningsrevisjon bør iverksettes Viktig å være oppmerksom på at forskjeller når det gjelder KOSTRA-tall kan ha mange ulike årsaker

25 Eksempel KOSTRA-tall for pleie og omsorg: Kostnader og utgifter: Tall fra 2007 Øksnes kommune Gruppe 2 Nordland Alle kommuner Netto driftsutg., pleie og omsorg i % av totale netto driftsutg. 35,2 37, ,8 Netto driftsutgifter pr innbygger - pleie- og omsorgtjenesten (kr) Netto driftsutgifter pr innb. 67 år og over - pleie og omsorg (kr) Netto driftsutgifter pr innb. 80 år og over - pleie og omsorg (kr) Korrigerte brutto driftsutg., institusjon, pr. kommunal plass (kr) Brutto inv.utg., pleie og omsorg - i % av tot. brutto inv.utg. 6,3 14,1 14 9,9 Personell: Andel fravær av totalt antall årsverk (%) 14,3 11,4 11,9 11,3 Andel fravær i brukerrettede tjenester (%) 14,6 11, ,4 Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste (%) 11,4 8,3 9 8,3 Dekningsgrader: Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig - i % av befolkning 80 år og over Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold (%) 3, ,3 Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente (%) 12,3 21, ,5 Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering (%) ,1 Andel komm. sykehjemsplasser av komm. institusjonsplasser (%) ,1 94,7

26 Revisjonens erfaringer Den som reviderer kommunen sitter ofte på mye informasjon om kommunen Informasjonen kan gi relevante innspill når det gjelder i hvilke deler av kommunens virksomhet det er størst risiko for vesentlige avvik

27 Kommunens årsberetning Gir ofte nyttig bakgrunnsinformasjon om organisering Opphavskilden kjenner organisasjonen godt I årsberetningen informeres gjerne sektorvis om utfordringer kommunen har og har hatt og også ofte om eventuelle forventede framtidige utfordringer Nevner dessuten ofte mulig forbedringspotensial i de ulike sektorene

28 Forrige analyse/plan Den forrige planen for forvaltningsrevisjon, og analysen som lå til grunn for denne, gir informasjon om bakgrunnen for prioriteringen av prosjekter i forrige periode Områder som ble vurdert som områder med risiko for vesentlige avvik i den forrige analysen, men som ikke nådde opp som prioritert prosjekt i planen (eller som ble tatt med i planen men ikke gjennomført) kan fortsatt være aktuelle

29 Forrige analyse/plan (forts.) Kan kaste lys over utviklingen på et område over tid

30 Tidligere prosjekter Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter gir informasjon om hvilke områder som har vært gjennomgått i kommunen Resultatene av tidligere prosjekter, og eventuelle tiltak som kommunen har iverksatt i som oppfølging i etterkant, kan bidra i en vurdering av om et område bør bli gjenstand for snarlig ny forvaltningsrevisjon, eller om en bør/kan vente en stund.

31 Konklusjon/samlet vurdering

32 Forslag Spørreundersøkelse KOSTRA Forrige analyse/plan Revisjonens erfaring Årsrapporten Barneverntjenesten X X X X Spesialundervisning/ tilpasset opplæring X X X X Offentlige anskaffelser X X Psykiatritjenesten X X Evaluering av tiltak i forbindelse med sykefravær/ arbeidsmiljø Evaluering av brannog beredskapstjenesten Sykefravær og arbeidsmiljø i hjemmetjenesten/ sykehjemmene Kvalitet og tilbud i sykehjemmene og omsorgsboligene Evaluering av den kommunale delen av NAV X X X X X X X X X X X X X X X Byggesaksbehandling X X Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg X X

33 Videre behandling

34 Oppsummering Overordnet analyse eksplorerende undersøkelse som skal avdekke hvor det er stor risiko for avvik i forhold til økonomi, produktivitet og måloppnåelse Alltid avveining mellom ønsket om mulig data og ressurshensyn Hensikten med analysen er å gjøre kontrollutvalget i stand til å prioritere mellom de ulike områdene og legge en velbegrunnet plan for forvaltningsrevisjon

35 Takk for oppmerksomheten!

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - NAMDALSEID KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE -

OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE - OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjennomføring av analysen... 1 3 Om Siljan kommune... 2 4 Risikoanalyse... 3 4.1 Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Bergen kommune Analysen er basert på de opplysninger som er forelagt Deloitte i forbindelse med utarbeidelsen av analysen. Ikke all informasjon

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret her Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-18 Rett utskrift bekreftes. Hammerfest, den 27. mai 2011 SÆRUTSKRIFT Møte 24.mai 2011

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer