innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 innhold 4 Oslo Børs VPS 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste 8 Virksomhetsbeskrivelse 9 Slik fungerer verdipapirmarkedet 10 Oslo Børs VPS strategi 15 Forretningsområdene 24 Financial Ratios 29 Aksjonærinformasjon 32 Registrert i VPS ASA 31. desember Styrets redegjørelse om Eierstyring og selskapsledelse 42 Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA 43 Valgkomité og kontrollkomitéer 44 Konsernledergruppen i Oslo Børs VPS 44 Styrene i Oslo Børs, VPS og VPS Clearing 45 Oslo Børs VPS organisasjon 46 Årsoppgjøret 47 Årsberetning Årsregnskap Revisors beretning 96 Kontrollkomitéenes beretninger 99 Vedtekter for Oslo Børs VPS Holding ASA 2

3 Oslo Børs VPS Holding ASA eier 100 prosent av aksjene i Oslo Børs ASA, VPS ASA, VPS Clearing ASA og Oslo Market Data and Solutions. Sistnevnte består av Oslo Børs Informasjon AS og Manamind AS. Konsernet Oslo Børs VPS tilbyr og utvikler koordinerte og attraktive markedsplasser og oppgjørs- og registertjenester for finansielle instrumenter, slik at våre kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Selskapets aksjer handles på OTC-listen. Oslo Børs VPS Holding var ved utgangen av 2007 verdsatt til NOK millioner. 3

4 Oslo Børs VPS skal bidra til verdiskaping i samfunnet ved å forenkle og videreutvikle infrastrukturen i Norge. Vi skal. utvikle hele verdikjeden i det norske verdipapirmarkedet, gjennom økt samarbeid og effektiv bruk av ressurser. forbedre langsiktig verdiskaping, øke kapasiteten for produktutvikling og bedre vår gjennomføringsevne til fordel for våre kunder, eiere og ansatte. tilby produkter og tjenester av høy internasjonal kvalitet, til konkurransedyktige priser. styrke vår egen konkurransekraft gjennom å opptre samlet og dermed også med økt tyngde. gi de ansatte bedre muligheter og være konkurransedyktige 4

5 Nøkkeltall Finansielle nøkkeltall Proforma* Driftsinntekter (NOK 1000) Driftsresultat Årsresultat Resultat pr. aksje (NOK) 3,03 5,76 8,81 11,40 10,70 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 0,68 3,00 1,64 21,94 Ordinært utbytte pr. aksje (NOK) 2,80 5,20 6,00 7,00 Ekstraordinært utbytte pr. aksje (NOK) 1,20 0,00 0,00 0,00 Egenkapitalrentabilitet 36,9 % 57,6 % 67,2 % 44,3 % Totalkapitalrentabilitet 36,2 % 52,6 % 58,7 % 41,7 % Netto driftsmargin 37,5 % 51,8 % 59,3 % 58,6 % 52,8 % Antall ansatte pr Definisjoner: Resultat pr. aksje Kontantstrøm pr. aksje Egenkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabilitet Netto driftsmargin Årsresultat/gjennomsnittlig antall aksjer Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter/gjennomsnittlig antall aksjer Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital i året Resultat før skatt/gjennomsnittlig sum eiendeler i året Driftsresultat/driftsinntekter * Proforma finansiell informasjon har til hensikt å vise konsernets samlede resultater og de viktigste effektene i regnskapet som om fusjonen hadde funnet sted ved starten av regnskapsperioden. Proformatallene er basert på resultatregnskapene for den enkelte enhet for de aktuelle periodene. Det er foretatt avskrivninger på merverdier som er identifisert i merverdianalysen som er foretatt i forbindelse med den gjennomførte fusjonen Tall pr. kvartal (NOK 1000) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Driftskostnader før avskrivninger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,40 1,23 1,55 1,58 2,01 2,74 1,59 2, PROFORMA Tall pr. kvartal (NOK 1000) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Driftskostnader før avskrivninger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 2,62 3,13 2,66 2,97 2,42 2,67 2,64 2,98 5

6 Nøkkeltall Operasjonelle nøkkeltall Oslo Børs aksjer Antall børsnoterte selskaper pr Antall selskaper notert på Oslo Axess 28 Markedsverdi noterte selskaper pr (NOK mrd) Kontantemisjoner i verdi (NOK mrd) Omsetning i verdi (NOK mrd) Prosentvis endring i omsetning fra forrige år -21,6 % 24,3 % 64,3 % 66,8 % 70,9 % 25,0 % Gjennomsnittlig dagsomsetning (NOK mrd) 1,85 2,21 3,58 5,98 10,30 12,92 Antall transaksjoner (1000) Gjennomsnittlig antall transaksjoner pr.dag Prosentvis endring i antall transaksjoner -19,0 % 14,6 % 43,3 % 60,9 % 62,7 % 38,0 % OSEBX 115,21 170,79 236,70 332,51 440,36 490,83 Prosentvis endring i hovedindeksen OSEBX -31,1 % 48,4 % 38,4 % 40,5 % 32,4 % 11,5 % Oslo Børs renter Antall børsnoterte lån Antall lån notert på Alternative Bond Market Omsetning i verdi. eks. repo (milliarder NOK) Repo omsetning i verdi (milliarder NOK) Markedsverdi pr (milliarder NOK) Oslo Børs derivater Antall omsatte derivatkontrakter (1000) Omsetning i verdi opsjoner (milliarder NOK) Omsetning i verdi indeksfutures (NOK mrd) Omsetning i verdi forwards (milliarder NOK) VPS utstederprodukter Antall aksje- og almennaksjeselskaper reigstrert Antall obligasjonslån registrert VPS investorprodukter Antall VPS-konti (Verdipapirkonti) Markedsverdi i milliarder NOK Antall internett brukere* *Registrering av antall internettbrukere startet først i 2006 VPS fondsprodukter Antall verdipapirfond registrert Antall beholdninger i verdipapirfond Antall transaksjoner i verdipapirfond Markedsverdi i milliarder NOK VPS oppgjørprodukter Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS VPS Clearing Antall clearingmedlemmer pr Antall aktive derivatkonti pr Totalt antall TM derivatkontrakter (1000) Totalt antall lånekontrakter (1000)

7 Endringsvilje til våre kunders beste 2007 var nok et begivenhetsrikt år i det norske verdipapirmarkedet, med rekordhøy aktivitet, omfattende regelendringer, tilspisset konkurranse og fusjon mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding som noen av høydepunktene. Vi lever alle i et marked i konstant endring, og vi vil positivt møte endringene og utvikle oss slik at vi fortsetter å være en attraktiv leverandør av infrastruktur og verdipapirtjenester. En effektiv norsk infrastruktur av høy internasjonal kvalitet er avgjørende for å opprettholde konkurransekraften til et norsk verdipapirmarked i skarp konkurranse med store, internasjonale aktører. Dette var blant de viktigste argumentene for at styrene og generalforsamlingene i Oslo Børs Holding og VPS Holding i 2007 besluttet å fusjonere de to selskapene. Oslo Børs VPS Holding ble etablert i november 2007, mens den videre organiseringen av konsernet er under arbeid nå i Vi har et ønske om å styrke samspillet i det norske verdipapirmarkedet gjennom bedre utnyttelse av de to selskapers samlede ressurser og kompetanse. Det finnes åpenbare fordeler ved å arbeide sammen. Vi vil arbeide for en mer effektiv utvikling av produkter til markedsplassene, clearing og oppgjør for våre kunder, og derved en bedret konkurranseevne. De siste årene har vi ved flere anledninger redusert våre priser, blant annet som følge av økt konkurranse. Senest i desember 2007 reduserte vi prisene på flere tjenester hos VPS med inntil 30 prosent kun få uker etter fusjonen var trådt i kraft. Dette mener jeg er et godt eksempel både på effekten av økt konkurranse og det nye konsernets evne og vilje til å tilby konkurransedyktige priser på produkter og tjenester. som gir åpenhet og lave terskler for andre leverandører til å etablere seg. Direktivene har allerede skapt økt konkurranse innen børs- og verdipapirvirksomhet, og ført til betydelig endrede rammebetingelser for børser og oppgjørssentraler. Det meste av dette er godt for markedene og deres kunder, men vi ser også noen bivirkninger. Én konsekvens vi ser starten på er økt fragmentering og redusert transparens i verdipapirmarkedene i Europa. Det siste er et tankekors når vi vet hvor mye ressurser som er lagt ned fordi man ønsker transparente systemer. Dette bør følges nøye da resultatet kan bli at investorene opplever redusert kvalitet i verdipapirmarkedene. På Oslo Børs og i VPS er det arbeidet med ovennevnte utfordringer i flere år, og vi arbeider for å tilpasse oss og opprettholde vår konkurransekraft gjennom fleksible og kundeorienterte tjenester og løsninger. Til våre kunder som alltid stiller opp og bidrar til utvikling av produkter og markedet, til våre ansatte som med sin kompetanse og entusiasme leverer sitt bidrag og til våre eiere som har bidratt til å fusjonere konsernene, vil jeg få takke for den imponerende innsats som er lagt ned gjennom Jeg ser frem til å fortsette dette samarbeidet og til at vi sammen skal skape en utvikling som setter spor for fremtiden. Vi har oppnådd et godt samarbeid og samspill med våre kunder om å videreutvikle vårt felles verdipapirmarked, både nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har vi i fellesskap utviklet dette til et mer kjent og profesjonelt verdipapirmarked, både i størrelse og synlighet. Jeg mener at vi med vårt fusjonerte konsern kan bidra til å styrke dette samarbeidet ytterligere og i fellesskap utvikle markedsplasser, clearing og oppgjør for å bli et enda mer attraktivt marked både for norske og internasjonale kunder. De siste årene har vi i Norge tilpasset oss flere nye konkurranseskapende regler fra EU, som gjennom EØS-avtalen får direkte betydning for oss. To nye EU-direktiver, direktivet for markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og Rapporteringsdirektivet (Transparency-direktivet), ble implementert i det norske markedet i Konsernet har også tilsluttet seg European Code of Conduct for Clearing and Settlement, Bente A. Landsnes Konsernsjef 7

8 8 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

9 Slik fungerer verdipapirmarkedet VPS/ VPS CLEARING Investor OSLO BØRS Verdipapirforetak Verdipapirforetak Investor Utsteder Verdipapirmarkedet Hensikten med et verdipapirmarked er primært å bygge bro mellom utstedernes langsiktige kapitalbehov (førstehåndsmarkedet) og kapitaleiernes behov for gode plasseringsobjekter (annenhåndsmarkedet). Betegnelsen verdipapirmarkedet omfatter all første- og annenhåndsomsetning av verdipapirer, samt oppgjøret av alle transaksjonene. Kapitaltilgang I verdipapirmarkedet kan utstedere av verdipapirer (aksjeselskaper o.a.) presentere seg for et bredt investor-publikum. Slik legges forholdene til rette for at utstederne får tilgang til finansiering, som er av stor samfunnsmessig betydning. Viktige aktører i verdipapirmarkedet Oslo Børs er en organisert markedsplass for noterte verdipapirer, så som aksjer, derivater og obligasjoner. En godt fungerende markedsplass som Oslo Børs er avgjørende for investorenes tillit til verdipapirmarkedet, og bidrar til økt effektivitet ved å tilby kostnadseffektive tjenester til sine kunder. Kjernevirksomheten til Oslo Børs er drift og organisering av markedsplassen for på denne måten å legge til rette for handel i verdipapirer. Børsens ansvar omfatter også utbredt kontroll og tilsyn med kapitalmarkedet. VPS sørger for sikkert oppgjør når meglerne handler verdipapirer på vegne av sine kunder, og fører eierregister for alle verdipapirer registrert i VPS kontosystem. Gjennom fondsmeglere, banker og fondsforvaltere leverer VPS konto- og oppgjørstjenester, samt tilhørende servicetjenester, til utstedere og investorer i det norske verdipapirmarkedet. Disse tjenestene bidrar til å gjøre det enklere for utstederne å reise kapital og føre eierregistre, og for investorene å sikre at de gis muligheten til å utøve sine rettigheter som eiere av verdipapirene. Registrering i VPS medfører rettsvern og prioritetsprosedyrer, noe som er meget viktig for tilliten til det norske markedet. VPS bidrar til økt effektivitet i forbindelse med handel i verdipapirer gjennom sitt avregnings- og oppgjørssystem. VPS Clearing opptrer som motpart for markedsaktørene i derivatmarkedet, og setter aktørene i stand til å redusere både sin markedsmessige- og operasjonelle risiko. Som motpart leverer VPS Clearing kontotjenester, sikkerhetsforvaltningstjenester, avregnings- og oppgjørstjenester, samt tilhørende servicetjenester. Bare meglerhus og kredittinstitusjoner kan delta i derivatoppgjøret på vegne av andre. Disse opptrer derfor som distributører av VPS Clearings produkter og tjenester. Store institusjonelle investorer som forsikringsselskaper, pensjonsfond og andre kan imidlertid også delta, men da som direkte clearingmedlemmer. Å handle på Oslo Børs Handel i verdipapirer organisert av Oslo Børs finner sted gjennom meglerhus som opptrer som mellommenn mellom kjøpere og selgere av de finansielle instrumentene. Meglerhusene sørger for at ordre utføres ved enten å inngi ordren på vegne av en investor i det elektroniske handelssystemet til Oslo Børs, hvor ordrene vil bli matchet, eller ved å matche ordre direkte. Når handelen er fullført gis kjøper og selger av verdipapirene en bekreftelse, og handelen registreres i VPS for avregning og oppgjør, herunder registrering av verdipapirene på kjøpers VPS-konto. I tillegg til sin rolle som operatør av handelssystemet og ved utføring av ordre, sørger meglerhus for at aksjer eller obligasjoner overføres mellom eiere gjennom VPS sentrale eierregister, samt at kjøper betaler selger gjennom meglerhuset. Meglerhusene har også en viktig funksjon i å etterspørre, analysere og presentere informasjon fra utstedere som danner grunnlaget for prisdannelsen i markedet. 9

10 Konsernstrategi Oslo Børs VPS Oslo Børs VPS VPS Clearing Oslo Market Data and Solutions * *Består av Oslo Børs Informasjon AS og Manamind AS Oversikt konsernet Konsernet består av holdingselskapet og fem datterselskaper, hvorav tre av selskapene har konsesjonsbelagt hovedvirksomhet. Hovedvirksomhetene er markedsplassene i Oslo Børs ASA, verdipapirregisteret og oppgjørsvirksomheten i VPS ASA, og oppgjørssentralen VPS Clearing ASA. Virksomheten til Market Data and Solutions består av salg og markedsføring av markedsdata og informasjonstjenester. Utviklingstrekk i markedet Veksten i grensekryssende handel med finansielle instrumenter har gitt høye forventninger fra markedsaktørene om mer effektive og standardiserte løsninger i infrastrukturens funksjonalitet. EU-kommisjonen retter også et tiltagende fokus på bransjen i Europa. De tre konsesjonsselskapene har signert Code of Conduct som er bransjens selvregulering av pris-transparens, interoperabilitet og et regelverk for unbundling av tjenester. Formålet med Code of Conduct er å stimulere til mer konkurranse innen CSD- og custodysegmentet, (verdipapirsentraler og registertjenester) uten å innføre regulatoriske tiltak. EUmyndighetene overvåker nøye hvorvidt bransjen følger koden. MiFID er implementert i EU/EØS området med virkning fra 1. november 2007 og 1. januar En følge av MiFID-direktivet er fremveksten av multilaterale handelsfasiliteter (MHF). En MHF er en alternativ handelsplattform til de tradisjonelle børsene. Etter MiFID har disse fått en mer formell regulering og rolle i markedet. MHFer opererer uavhengig av regulerte markeder og kan tilby handel i alle finansielle instrumenter som er tatt opp til notering i EU/EØS-området. Det er allerede etablert flere MHFer i Europa, hovedsakelig i London, som tilbyr kostnadseffektive løsninger for handel, clearing og oppgjør. Gjennom prosjekt Turquoise har syv av de største investeringsbankene i Europa gått sammen om å etablere en felles MHF, som vil utfordre de etablerte børsene. I Norge er Nordic Growth Market (NGM) i ferd med å etablere seg. De vil tilby handel og oppgjør for selskaper notert på OTClisten, og selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess. OMX AB har kjøpt clearing- og konsulentdivisjonen, samt de internasjonale derivatproduktene til Nord Pool ASA, og oppretter nå en enhet for internasjonale kraftderivater med hovedkvarter i Oslo. Dette oppkjøpet skal danne kjernen i en ny kraft- og råvaredivisjon i OMX. Internasjonalt har finansmarkedene i 2007 og 2008 vært preget av uroen i kredittmarkedene, trigget av problemene i subprime-markedet i USA. Det norske markedet har også blitt rammet av den internasjonale kreditturoen, og verdiutviklingen på Oslo Børs har siden sommeren 2007 vært preget av stor volatilitet på lik linje med de andre nordiske og internasjonale børsene. Oslo Børs har imidlertid stadfestet sin posisjon som en sterk energibørs og fremstår som en attraktiv markedsplass for internasjonale selskaper i energisektoren. Utenlandske investorer blir stadig viktigere i det norske markedet. Denne gruppen eier nå over 40 % av aksjene notert på Oslo Børs og deres andel av omsetningsverdien på transaksjoner gjort opp i VPS ligger i snitt på 75 % i Hva tror vi om fremtiden Globaliseringen av verdipapirhandelen gjør at det stilles større krav til standardisering, forenkling og forbedring av tjenesteproduksjonen i denne sektoren. Samtidig fokuserer kundene mer og mer på kostnadene ved å gjøre transaksjoner over regulerte markeder. Med et stadig økende antall utenlandske verdipapirforetak og investorer som knytter seg opp til konsernets tjenester vil presset tilta for å effektivisere virksomheten og redusere prisene. Globaliseringen, krav fra markedet og EU- 10

11 kommisjonen gjør også at harmonisering av markedspraksis og standardisering av produkter og tjenester vil presse seg frem. Dette vil igjen forsterke ønskene om konsolideringer i bransjen. For konsernet vil det fremover være spesielt viktig å være forberedt på å møte konkurransen fra nye markedsplasser (MHF), Code of Conducts påvirkning på clearinghus og CSDer samt aktivitetene rundt T2S (Target 2-Secturities) i Den europeiske sentralbank. Vi tror det fortsatt vil være høy aktivitet i verdipapirmarkedet, selv om vi ikke vil se samme vekst som de siste par årene. Årsakene til dette er en fortsatt sterk økonomi drevet av internasjonale konjunkturer og en relativt høy oljepris, samtidig som vi ser tegn til at økonomien flater ut, og at uroen i kredittmarkedene også i tiden fremover vil påvirke finansmarkedene. Norge vil fortsatt være et attraktivt land å investere i for utlendinger. Norske kroner tilbyr en diversifisering fra $ og i en stabil valuta, landet har lav politisk risiko, og norske selskaper har p.t. god inntjening. Den høye aktiviteten i markedet vil føre til fortsatt høyt aktivitetsnivå i konsernet, men vi har liten mulighet til å påvirke volumet i markedet direkte, kun omfanget av tjenestene våre. Et annet utviklingstrekk i bransjen er at tradisjonelle aksjebørser knytter til seg markedsplasser for finansielle råvarekontrakter. Investorene begynner å se forskjellige assetklasser i sammenheng, og investerer samtidig i en aksje og det råvaremarkedet det noterte selskapet er involvert i. Dette forhold vil påvirke bransjen i tiden fremover. Vår strategi våre mål og visjoner Vår visjon er å bidra til verdiskaping i samfunnet ved å forenkle og videreutvikle den finansielle infrastrukturen i Norge. Derfor skal vi tilby attraktive markedsplasser, clearing-, oppgjørs-, registerog informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at våre kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Vi skal særlig kjennetegnes ved å være pålitelige og kundefokuserte. Våre mål: Vi skal ha en attraktiv finansiell infrastruktur Vi skal utvikle og tilby verdiøkende tjenester som markedet etterspør Sikre fortsatt lokal og global interesse Foretrukken markedsplass for lokale selskaper, investorer og verdipapirforetak Ledende markedsplass innen utvalgte sektorer Konkurransedyktige priser Bredt og robust distribusjonsnettverk 11

12 Vi skal være en attraktiv arbeidsplass Vi skal ha fornøyde eiere Målene ovenfor er utarbeidet med tanke på hva som vil være mest lønnsomt og formålstjenlig for våre kunder, konsernet, ansatte og eiere. Nærmere om en attraktiv arbeidsplass Konsernet skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass, slik at vi tiltrekker oss den kompetanse og de ressurser konsernet har behov for. For å være i stand til dette skal vil tilby våre ansatte stimulerende og utfordrende arbeidsoppgaver samt medinnflytelse over egen arbeidssituasjon. Nærmere om en attraktiv finansiell infrastruktur Konsernet skal tilby en attraktiv, sikker, pålitelig og fullstendig finansiell infrastruktur til markedet. Infrastrukturen skal ha høy grad av standardisering og automatisering. Konsernet vil fokusere på effektivisering i vår utnyttelse av teknologi samt innovasjon i utvikling og leveranse av tjenester og produkter som markedet etterspør. Vi skal oppfattes som konkurransedyktige på priser og tjenester og være tilgjengelige på de tidspunkter markedet etterspør. Nærmere om verdiøkende tjenester Vi skal opprettholde og videreutvikle vår markedsposisjon innenfor salg av markedsinformasjon om det lokale markedet. Med utgangspunkt i kjernevirksomhetene i konsesjonsselskapene skal vi utvikle/videreutvikle etterspurte løsninger som øker verdien av våre leveranser for våre kunder og knytter dem tettere til oss, eksempelvis løsninger innenfor Fond Generalforsamlingstjenester Aksjesparingsløsninger Investor Services / Investortjenester Meldingsdistribusjon Investorportaler Nye derivatprodukter Nærmere om lokal og global interesse Vi skal opprettholde og videreutvikle vår markedsposisjon på infrastruktur innen regulerte markeder, clearing- og oppgjørsvirksomhet samt registrering av finansielle instrumenter både i det lokale markedet og for utvalgte sektorer globalt (energi, shipping og fisk). Vi skal tilby et likvid og konkurransedyktig marked som er attraktivt for både lokale og globale utstedere, investorer og verdipapirforetak. For å nå ut over landegrensene skal vi opprettholde og videreutvikle vårt brede og robuste distribusjonsnettverk. Vi skal ivareta konfidensialitet både internt og eksternt og være oppfattet som uredde i vår atferd. Vi skal likebehandle våre kunder og opprettholde en høy integritet i markedet. Nærmere om fornøyde eiere Vi skal gi aksjonærene tilfredsstillende avkastning på investert kapital i forhold til selskapets risiko, og ovenfor markedet skal vi opptre som om vi var et børsnotert foretak. Aktiviteter i 2008 og 2009 Viktige aktiviteter de kommende to årene vil være: Realisere synergier Evaluere verdikjeden og gjennomføre tiltak basert på denne evalueringen Intensivere markedsaktivitetene nasjonalt og internasjonalt Nyutvikling og videreutvikling av produkter innen alle områder Samordnet retailsatsing, herunder vurdere ny løsning for fondsforvaltere Nye handelssystemer Risiko Forretningsmessig risiko Oslo Børs VPS inntekter vil, gitt dagens inntektsstruktur, i hovedsak variere med: Handelsvolum og antall transaksjoner Handels-, oppgjørs- og clearingavgiftene utgjorde ca. 49% av konsernets inntekter i 2007 (proforma). Inntektene er i sin helhet variable, og vil i stor grad kunne påvirkes av generelle markedsforhold. Salg og distribusjon av markedsdataprodukter Salg av markedsdataprodukter og løsninger utgjorde ca 15% av konsernets totale inntekter i 2007 (proforma). Omkring 64% av disse inntektene er basert på salg av realtidsinformasjon, og er i hovedsak variable basert på antall terminal-abonnenter. Salg av markedsdata vil ofte ha en forsinket korrelasjon med de generelle markedsforhold og aktivitetsnivå. Antall noterte og registrerte verdipapirer/utstedere og markedsverdien av disse Årlige faste avgifter fra utstedere utgjorde omlag 10% av konsernets totale inntekter i 2007 (proforma). 12

13 Inntektene vil kunne variere med antall noterte verdipapirer samt markedsverdien av disse. Det vesentligste av kursnoteringsavgiften for egenkapitalinstrumenter beregnes på grunnlag av markedsverdien ved inngangen til året. Tillit til prisdannelsen og den norske infrastrukturen Makroøkonomiske forhold Offentlige rammevilkår Eksponering overfor enkelte kundeforhold Risikoen knyttet til ovennevnte inntektskategorier kan henledes til: Konkurranse mellom markedsplasser, verdipapirregistre og oppgjørssentraler, samt endring i prisnivå eller prisstruktur hos disse Konkurranse fra nye aktører samt internalisering av handel Konkurranse fra alternative spareformer Konsolidering blant utstedere, medlemmer og informasjonsdistributører Tilgjengelighet og oppetid på tekniske systemer Konsernets kostnader er i stor grad faste. Infrastrukturbedrifters generelle behov for høye investeringer samt stor grad av faste kostnader innebærer på kort sikt liten fleksibilitet til å tilpasse kostnadene til det aktuelle aktivitetsnivået. Strategisk risiko Strukturendringer i det internasjonale kapitalmarkedet innebærer at konkurransesituasjonen kan endres kontinuerlig. Manglende evne til å tilpasse seg endringene kan få konsekvenser for konsernets lokale og internasjonale posisjon. 13

14 14

15 forretningsområdene Forretningsområdet Oslo Børs Forretningsområdet Oslo Børs er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Børs ASA som har konsesjon til å drive virksomhet som børs. Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Børsens rolle er å legge til rette for at de som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer, kan få gjort dette på en rask, effektiv og sikker måte. Oslo Børs tilbyr handel i aksjer, grunnfondsbevis, renteprodukter og derivatprodukter. I aksje- og rentemarkedet har Oslo Børs en viktig funksjon også i førstehåndsmarkedet, dvs. i forbindelse med utstedelse av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner. Oslo Børs ledes av Bente A. Landsnes. Ledergruppen i Oslo Børs består for øvrig av Anders Brodin (markedsplasser), Atle Degré (juridisk), Sverre Lilleng (markedsovervåking), Harald Næss (IT), Per Eikrem (kommunikasjon), Lisbeth Lindberg (Salg & markedsføring), Bjørn Øiulfstad (prosjekter), Geir Heggem (Økonomi og administrasjon). Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Børs de siste tre år er som følger: NOK Driftsinntekter eksterne Driftsinntekter interne Av-og nedskrivninger Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Interne driftsinntekter er vederlag fra Oslo Børs Informasjon AS for bruk av markedsdata fra Oslo Børs. Vederlaget er avhengig av Oslo Børs Informasjons inntekter fra salg av finansielle markedsdata. Nedenfor foretas det en mer detaljert gjennomgang av inntektene pr. område innen segmentet. Oslo Børs benytter handelssystemene Saxess for handel i aksjer og obligasjoner og Click for derivater. Begge systemer eies og opereres av OMX. Oslo Børs hadde ved utgangen av ansatte, opp fra hhv. 111 og 105 ved utgangen av 2006 og har vært nok et rekordår for Oslo Børs. Gjennomsnittlig antall transaksjoner i aksjemarkedet pr. dag var mens den gjennomsnittlige omsetningen i verdi var på NOK 12,9 milliarder. Hovedindeksen endte på 490,81, en økning på 11% i løpet av året. Den vedvarende høye oljeprisen har bidratt til at interessen for typiske norske sektorer som energi, offshore og shipping har vært sterk også i 2007 og gitt betydelig omsetning særlig i de største selskapene i disse sektorene. Dette virker også positivt på omsetningen av andre norske selskaper. Den betydelige økningen i antall selskaper i løpet av året bidro til økt aktivitet og interesse på og rundt den norske markedsplassen. For omtale av børsens strategi og mål vises det til omtale av konsernets strategi på side 10. Det vises også til omtale i styrets årsberetning for 2007 på side 45. Driftskostnadene har økt med MNOK 29 fra 2006 til Lønns- og personalkostnadene har økt med MNOK 12. Økningen skyldes hovedsaklig generell lønnsregulering, flere effektive årsverk enn i 2006, økt variabel lønn, økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger for beregning av disse samt reduserte refusjoner fra it-samarbeid med andre børser i NOREX-samarbeidet. Andre driftskostnader har økt med MNOK 18. Økningen skyldes i hovedsak innleie av ressurser til drift og systemprosjekter, økte variable handelssystemkostnader og reduserte refusjoner fra it-samarbeid med andre børser i NOREX-samarbeidet. Aksjer Inntektene fra aksjeområdet utgjorde i 2007 ca 76% av Oslo Børs totale inntekter. Den totale omsetningen i aksjer og grunnfondsbevis i 2007 summerer seg til NOK milliarder, en økning på ca 25 prosent i forhold til Totalt antall gjennomførte transaksjoner ble 12,1 millioner for hele året, en økning på ca 37 prosent i forhold til

16 I 2007 ble det foretatt emisjoner med et totalt proveny på NOK 53,7 milliarder i aksjemarkedet, mot 56,9 milliarder i Med 30 nynoteringer og 18 strykninger fikk Oslo Børs en netto tilgang på 12 selskaper i Ved utgangen av året var 241 selskaper notert ved markedsplassen Oslo Børs. Markedsplassen Oslo Axess ble lansert den 2. mai Markedsplassen har opptakskrav som er tilpasset selskaper som ikke fullt ut kvalifiserer for børsnotering. Ved utgangen av 2007 var 28 selskaper notert på Oslo Axess. Totalt var 269 selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess ved utgangen av Antall meglerhus som er medlemmer for aksjehandel på markedsplassen Oslo Børs har økt fra 52 til 58 i 2007, hvorav 35 er fjernmedlemmer. Antall medlemmer på Oslo Axess samt markedsplassene for obligasjoner og derivater er lavere. Av den totale omsetningen av aksjer på børsene i Norden utgjør omsetningen på Oslo Børs ca 27% i 2007 mot ca 23% i Kun Stockholmsbørsen har større omsetning enn Oslo Børs. Oslo Børs inkludert Oslo Axess er med sine 58 nynoteringer den børsen i Norden med flest nynoteringer. I Europa var det kun børsene i London og Warzawa som hadde flere nynoteringer i Faste avgifter til utstedere (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte selskaper og markedsverdien av disse. Faste avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer. Handelsavgifter påvirkes av antall gjennomførte transaksjoner og verdien på disse. Prospekt, opptaks- og registreringsavgifter påvirkes av antall introduksjoner, antall emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner og størrelsen på disse. En økning eller nedgang i markedsverdiene av de noterte verdi papirene pr med 10% ville ha økt eller redusert kursnoteringsavgiftene med ca 5%. Det mest omsatte verdipapiret på aksjeområdet i 2007 utgjorde 7% (6% i 2006 og 2005) av totalt antall transaksjoner og 22% (21% i 2006 og 22% i 2005) av total omsetning i verdi. Inntektene som kommer fra eller knyttet til dette selskapet i 2007 utgjorde 8% (9% i 2006 og 8% i 2005) av inntektene fra aksjeområdet og 7% (6% i 2006 og 4% i 2005) av børsens totale inntekter. Renter Inntektene fra renteområdet utgjorde i 2007 ca 5% av børsens totale inntekter. Inntekter Aksjeområdet tall i MNOK Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Registreringsavgift Finansielle markedsdata Kurs-/seminarinntekter Andre inntekter Totale driftsinntekter Antall noterte selskaper pr Hovedindeksen (OSEBX) pr ,8 440,4 332,5 Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall børsmedlemmer aksjer Antall transaksjoner (1000) Omsatt volum i verdi (NOK mrd) Inntekter Renteområdet tall i MNOK Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Finansielle markedsdata Kurs-/seminarinntekter Andre inntekter Totale driftsinntekter Antall børsnoterte lån pr Antall noterte lån på ABM pr Markedsverdi noterte lån pr (NOK mrd) Antall børsmedlemmer renter Omsetning i verdi eks. repo (NOK mrd) Repoomsetning i verdi (NOK mrd) Markedsverdi og omsetningstall inkluderer både børsnoterte lån og lån notert på ABM fordelt på 350 på ABM (Alternative Bond Market) og 612 i børsmarkedet, en økning på 36 lån fra forrige årsskifte. Emittert volum i nye og eksisterende lån i 2007 var på NOK 242,3 mrd, hvilket er 19 mrd høyere enn i Inntektene fra rentemarkedet er primært knyttet til antall noterte lån. Ved årets avslutning var det 962 noterte lån, Faste avgifter til utstedere (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte lån og den nominelle verdien av disse. Faste 16

17 avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer. Handelsavgifter påvirkes av antall gjennomførte transaksjoner og verdien på disse. Prospektavgiften påvirkes av antall prospekter som sendes inn for kontroll iht verdipapirhandelloven eller noteringsdokumenter som sendes inn for kontroll iht Regler for opptak og notering av obligasjoner på ABM herunder løpende forpliktelser. En repo er en gjenkjøpsavtale hvor partene avtaler salg og fremtidig tilbakekjøp av det samme volum i et obligasjonslån samtidig. Handelsavgiften ved repoomsetning er 10% av avgiften ved ordinær omsetning. Låntakeren med høyest utestående notert lånebeløp ved utgangen av 2007 utgjør ca 33 % av utestående beløp i obligasjoner og ca. 76% av utestående beløp i sertifikater. Tallene omfatter lån notert på markedsplassene Oslo Børs og ABM. Inntektene fra denne låntakeren utgjorde i ,4 % av inntektene fra førstehåndsmarkedet for renteområdet. Derivater Inntektene fra derivatområdet utgjorde i 2007 i underkant av 4% av børsens totale inntekter. Ca 90% av inntektene er handelsavgifter. Handelsavgiftene påvirkes av antall omsatte kontrakter og premien på kontraktene. Premien på kontraktene påvirkes i hovedsak av pris på underliggende, tid til forfall samt for opsjoners del volatilitet i pris på underliggende. Økt aktivitet i aksjemarkedet medfører økt aktivitet i derivatmarkedet. I tillegg har Oslo Børs de siste årene iverksatt en rekke tiltak rettet mot å øke aktiviteten i dette markedet. Antallet inngåtte derivatkontrakter økte med ca 6% fra 2006, mens den samlede premieomsetningen på samtlige produkter økte med ca 66%. Premieomsetningen i aksjeopsjoner og aksjeforwards er redusert mens det har vært en betydelig økning i premieomsetnig på indeksopsjoner og indeksfutures. Splitting av OBX-indeksen i april 2006 gjør at antall kontrakter på indeksprodukter i 2006 og 2007 ikke er sammenlignbare. Forretningsområdet VPS Forretningsområdet VPS er organisert i det heleide datterselskapet VPS ASA som er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å registrere rettigheter til finansielle instrumenter med rettsvirkninger etter verdipapirregisterloven. VPS ASA utvikler og markedsfører produkter og tjenester til banker, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og andre finansinstitusjoner. Disse tilbyr igjen tjenestene videre til utstedere og investorer. VPS tjenester gjør det enklere for Inntekter Derivatområdet tall i MNOK Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Finansielle markedsdata Kurs-/seminarinntekter Andre inntekter Totale driftsinntekter Aksjeopsjoner, antall omsatte kontrakter (1000) Aksjeopsjoner, omsetning (MNOK) Indeksopsjoner, antall omsatte kontrakter (1000) Indeksopsjoner, omsetning (MNOK) Aksjeterminer, antall omsatte kontrakter (1000) Aksjeterminer, omsetning (MNOK) Indeksterminer, antall omsatte kontrakter (1000) Indeksterminer, omsetning (MNOK) Totalt antall kontrakter Total omsetning i verdi opsjoner Total omsetning i verdi terminer Snittpremie aksjeopsjoner 4,8 7,0 7,3 Snittpremie indeksopsjoner 6,8 8,4 14,3 Snittpremie aksjeterminer 52,0 61,4 90,3 Snittpremie indeksterminer 405,4 407,2 945,1 utstederne å reise kapital og føre eierregistrene og for investorer å sikre at de gis muligheten til å utøve sine rettigheter som eiere av verdipapirene. Registrering i et verdipapirregister som VPS betyr rettsvern og prioritetsprosedyrer som er viktige for tilliten til kapitalmarkeder. VPS bidrar til økt effektivitet i forbindelse med handel i verdipapirer gjennom sin deltakelse i avregnings- og oppgjørsprosessen. VPS ledes av administrerende direktør Jan Hellstrøm. Ledergruppen i VPS består for øvrig av Tom Kolvig (Stab), Sveinung Dyrdal (VPS Verdipapirtjenester), Anne Ekeren Bjone (VPS Avregning og Oppgjør), Helene Midtskau (Systemutvikling) og Gunnar Haug (Drift og Infrastruktur). VPS ASA hadde ved årets utgang 130 ansatte, opp fra hhv. 129 og 128 ved utgangen av 2006 og Gjennom hele 2007 var det meget høy aktivitet i verdipapirmarkedet. I alt behandlet VPS 31,8 millioner transaksjoner knyttet 17

18 til handler i verdipapirer, en økning på 31% fra I tillegg ble det behandlet 6 millioner transaksjoner ved kjøp og salg av fondsandeler, en økning på 39% fra Antall kundeforhold økte med 11%, hovedsakelig som følge av veksten i aksjer og verdipapirfond. Segmentopplysninger for forretningsområdet VPS de siste to år er som følger: 2007 Proforma Faktisk Faktisk Tall in MNOK Driftsinntekter Av-og nedskrivninger Avskrivninger merverdier Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Faktiske tall for 2007 gjelder fra 27. november Proformatall for 2007 er basert på årsregnskap for VPS ASA for 2007 korrigert for avskrivninger på merverdier (se egen linje). Faktiske tall for 2006 og 2005 er årsregnskaper for VPS ASA for de samme årene. Driftskostnadene har økt med MNOK 54 fra 2006 til 2007 (faktiske tall for 2006 sammenlignet med proformtall for 2007). informasjon. Tjenestene tilbys gjennom et moderne, pålitelig og sikkert miljø, og de fleste av tjenestene er tilgjengelige via internett. Utstederområdet inndeler sitt produktspekter i tre kategorier: Foretaksadministrasjon (VPS Foretak), Foretakshendelser (Corporate actions) og Foretakstjenester (VPS Foretakstjenester). VPS Foretak er en moderne internettbasert arbeidsflate som kontoførerne kan benytte for registrering og oppfølging av egne selskaper i VPS. VPS Foretak benyttes også av meglerhus for registrering av tegninger ved emisjoner/videresalg og for registrering av aksepter ved oppkjøp. Tjenesten inkluderer søkefunksjonalitet som gir informasjon om alle aksjer og grunnfondsbevis som er registrert i VPS. VPS Foretak gir også oversikt over alle foretakshendelser som har funnet sted i VPS for hvert verdipapir (historikk). Inntektene fra VPS Foretak påvirkes av antall kontoførere/meglerhus som er tilknyttet VPS. VPS forenkler gjennomføring av Corporate actions ved å tilby et sett av tjenester for gjennomføring av bl.a. emisjoner, utbytteutbetaling, oppkjøp, osv. Inntektene fra Corporate actions påvirkes av antall hendelser som skal bearbeides, dvs. aktivitetsnivået i markedet, og kompleksiteten i disse. VPS Foretakstjenester er utviklet for å la utstederne gjøre effektiv bruk av informasjon som er registrert om egne verdipapir. Via internett kan utstederne kontinuerlig holde oversikt over hvem deres eiere er, endringer i aksjonærstrukturen, generere rapporter til sine styrer osv. Dette kan være informasjon om enkeltaksjonærer, historisk informasjon som dato for utdeling av utbytte og utbyttebeløp, informasjon i relasjon til siste offentlige emisjon, osv. VPS Foretakstjenester er en abonnementsbasert tjeneste for de selskaper som er registrert i VPS. MNOK 27 skyldes avskrivninger på merverdier som oppstod i forbindelse med fusjonen. Andre kostnader har økt med MNOK 24. Økningen skyldes i hovedsak generell lønnsregulering samt økt bruk av eksterne konsulenter. Utsteder Inntektene fra utstederområdet utgjorde i ,7% av VPS` totale inntekter. Utstederområdet tilbyr produkter og tjenester som forenkler og effektiviserer kontoførernes og utstedernes arbeid, samt sikrer at investorer, selskaper og andre brukere gis korrekt Det var høy aktivitet innen utstederområdet i hele I alt var det ved utløpet av året (1.308) aksjeselskaper/ grunnfondsbevis og (2.038) obligasjonslån registrert i VPS. Inntekter Utsteder Totale driftsinntekter i MNOK Nøkkeltall Utsteder: Antall AS/ASA registrert i VPS Antall Grunnfondsbevis registret i VPS Antall Obligasjonslån registrert i VPS Antall Sertifikater registrert i VPS

19 Investor Inntektene fra investorområdet utgjorde i ,5 % av VPS` totale inntekter. Oppgjør Inntektene fra oppgjørsområdet utgjorde i ,9% av VPS` totale inntekter. Produktområdet Investor tilbyr tjenester for investorer for å gjøre det enklere for dem å eie og overdra verdipapirer, samt å holde oversikt over deres personlige verdipapirer. VPS-kontoen viser alle typer registrerte verdipapirer som er eiet av den enkelte investor og utgjør kjerneelementet i produktområdets tjenesteyting. Oppgjør leverer avregnings- og oppgjørstjenester for handel med verdipapirer. Dette skjer med lav risiko, lav kostnad og et høyt sikkerhetsnivå for de som deltar i oppgjøret. VPS bidrar derfor betydelig til et velfungerende kapitalmarked i Norge, gjennom effektiv og sikker overføring av verdipapirer på den ene side, og vederlaget for dette fra kjøper til selger på den annen side. For investorene innebærer dette at de kan bevise sin eiendomsrett gjennom registrering i VPS-registeret. Videre kan investorene pantsette sine VPS-konto eller spesifikke verdipapirer på sin VPS-konto. Dette anses i alminnelighet å være en fullt tilfredsstillende form for sikkerhet. For å utnytte mulighetene ved internettbasert kommunikasjon har VPS også utviklet en internettjeneste der investorer får tilgang til sine VPS-kontoer via nettet. Denne tjenesten gir investorer tilgang til samtlige av sine verdipapirer, uavhengig av hvorvidt disse måtte være registrert gjennom ulike kontoførere. VPS tilbyr også en rekke tilleggstjenester knyttet til denne internettjenesten og lanserte Online Aksjehandel i VPS har også i 2007 lansert et produkt under navnet VPS Investor Services. Løsningen setter kontoførere i stand til å betjene sine kunder på en moderne og effektiv måte, og har blitt meget godt mottatt hos VPS kunder. Vi er allerede i gang med å utvikle etterspurte tilleggstjenester til dette produktet. Det vesentligste av investorområdets inntekter påvirkes av antall VPS-konti og markedsverdien av det som er registrert i VPS. Dette har hatt en positiv utvikling i 2007, hvor antall VPS-konti har økt med 8% og markedsverdien har økt med 14% i løpet av året. Antall investorer med tilgang til VPS internettjenester har økt med 25% i løpet av I tillegg skyldes inntektsveksten i 2007 salg av det nye produktet VPS Investor Services. Inntekter Investor Totale driftsinntekter i MNOK 92,3 69,1 61 Nøkkeltall Investor Antall konti Markedsverdi i MNOK Antall unike brukere internett * *Endret beregning fra 2006 Avregnings- og oppgjørssystemet støtter en gjennomgående prosessering gjennom hele verdikjeden (STP). Vi legger stor vekt på utvikling av oppgjørssystemet etter kundenes krav og følger markedsutvikling og trender, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det sterkt fokus på å følge anbefalinger og internasjonale standarder for avregning og oppgjør. VPS ASA har nylig sluttet seg til bransjeavtalen Code of Conduct, som bl.a. omhandler effektivitet, åpenhet og reell konkurranse innen handel og oppgjør av verdipapirer i Europa og valgfrihet for investor ved grensekryssende handel og oppgjør. Tjenestene er for øvrig basert på anerkjente prinsipper, som levering mot betaling (DVP) og multilateral netting mellom oppgjørsdeltakerne, noe som gir meget positive likviditetseffekter for deltakerne. Pengeoppgjøret gjennomføres i Norges Bank. Lineær programmering er benyttet for utvikling av en optimaliseringsfunksjon, som sikrer maksimal utnyttelse av tilgjengelige verdipapirbeholdninger og pengelikviditet i oppgjøret. En slik optimal utnyttelse kan uttrykkes i oppgjørsgraden, som er den andel av innmeldte oppgjørstransaksjoner som gjøres opp på den avtalte oppgjørsdag. Oppgjørsgraden i VPS har gjennom årene steget betydelig fra 80 % på slutten av 90-tallet til 98,07% for januar Effektive oppgjørsfunksjoner støttes også av en automatisk låneordning for verdipapirer basert på en utlånspool, ved at handler som ikke gjøres opp på oppgjørsdagen prøves på nytt i fem dager, og at det kjøres to oppgjør i døgnet. Videre skjer beholdningsoverføringer i sanntid og det er mulighet for oppgjør samme dag som handelen finner sted (S = T + 0) og oppgjør i valuta. Oppgjørsdeltakerne kommuniserer med systemet gjennom et åpent internasjonalt standardisert grensesnitt (ISO15022). Strategien er å erstatte periodisk informasjon i listeform med realtidsinformasjon i form av meldinger etter denne standarden. Vi startet implementeringen av ISO15022-meldinger allerede i 2002 og bruk av meldinger har hatt en formidabel vekst. 19

20 Forholdstallet mellom antall meldinger og antall oppgjorte transaksjoner sier noe om automatiseringsgraden i oppgjørssystemet, eller STP om en vil. VPS hadde ved årsskiftet 2007/ oppgjørsdeltakere, hvorav 29 oppgjørsagenter og 72 meglere. Det tilkom 13 nye oppgjørsdeltakere i Av de 72 meglerne som deltar i oppgjøret, er 38 fjernmedlemmer. Av disse er 7 direkte deltakere, mens de øvrige 31 representeres i oppgjøret av en agent. Oppgjørsområdet har den høyeste inntekten blant VPS produktområder. Denne er sterkt påvirket av antall verdipapirhandler i markedet som igjen genererer oppgjørstransaksjoner i VPS. Inntekten av oppgjør har dermed vært sterkt stigende de siste årene. Inntekter Oppgjør Totale driftsinntekter i MNOK 236,5 199,0 147,8 Nøkkeltall Oppgjør Oppgjørsgrad 97,46% 97,63% 97,07% Antall meldinger (ISO 15022) 58,3 mill 43,6 mill 22,7 mill Antall oppgjorte transaksjoner 31,8 mill 24,0 mill 15,8 mill Meldinger per transaksjon 1,83 1,82 1,44 Fond Inntektene fra fondsområdet utgjorde i ,9% av VPS` totale inntekter. Fondsområdet tilbyr fondsforvaltningsselskaper, og andre distributører av fondsprodukter, et bredt spekter av tjenester som bistår dem med administrasjonen av deres fond og eierregisteret for det enkelte fond. VPS-kontosystemet danner grunnlaget for fondstjenestene, mens investors beholdninger registreres på en VPS-konto på tilsvarende måte som for andre verdipapirer. For investor er det store fordeler ved VPS-registrering bl.a. gjennom muligheten for å samle ulike typer verdipapirer på samme VPS-konto, og investor kan pantsette verdipapirfondsandeler registrert i VPS med rettsvern. Antall fondsbeholdninger registrert i VPS økte med 1 4 % i løpet av Registrering av fondsandeler i en verdipapirsentral er ikke obligatorisk. Følgelig tilbyr fondsområdet registreringstjenester til depotmottakere og distributører av både norske og utenlandske fondsforvaltere i konkurranse med andre tjenesteytere og kundenes egne systemer. Ved utgangen av 2007 er 67,4 % av markedsverdien av norske fond registrert i VPS. I tillegg kommer utenlandske fond og nominee-registrerte fond, slik at markedsverdien samlet sett var på NOK 305 mrd, som er en økning på 15% i forhold til året før. Fondsområdet består av tre hovedområder med supplerende tilleggstjenester. Fond Basis, Distribusjonsløsninger og Innskuddspensjon med fondsplasseringer. For alle områdene har VPS ASA ansvaret for drift, vedlikehold og løpende utvikling av systemene, hvilket setter kundene i stand til å fokusere på sin kjernevirksomhet. Fondstjenestene dekker alle aspekter ved verdikjeden, fra etablering/registrering av fondene til distribusjon og oppfølgning av kunder. Tilsvarende dekker tjenestene for innskuddspensjon hele området fra beregning av pensjonsinnbetalinger til utbetaling av løpende pensjoner med skattetrekk og årsrapporter. For alle områdene har VPS opplevd en kraftig vekst gjennom Gjennom et integrert design gir VPS tjenester enhetlige løsninger som oppfyller kravene til henholdsvis fondsforvaltningsselskapene, distributørene, pensjonstilbyderne, bedriftene og fondsinvestorene. Tjenestene er tilrettelagt for de enkelte brukergrupper gjennom web-baserte, brukervennlige løsninger og brukerstøtte fra VPS. Samlet sett økte antall fondstransaksjoner med 40% i forhold til året før. Fondstjenestene innbefatter en integrert betalingsfunksjonalitet som muliggjør kjøp og salg av fondsandeler med levering mot betaling for investorene. I tillegg inkluderer det funksjonalitet for distribusjon av proveny, sammenslåing av fond og splitting av fondsandeler. VPS kan også håndtere utsendelse av meddelelser til investorene i forbindelse med handler, realisasjonsrapporter og årsoppgaver, herunder innberetning av likningsopplysninger. Disse tilbys også tilpasset svenske og finske investorer og skatteregler. I tillegg til hovedtjenestene kan kundene bestille et antall andre tjenester som tilbys av VPS. Inntekter Fond Totale driftsinntekter i MNOK 68,8 51,5 41,2 Nøkkeltall Fond: Antall Fond registrert i VPS Markedsverdi Fond reg. i VPS i mrd NOK Antall Investorbeholdninger i fond Antall Fondstransaksjoner Antall Pensjonskonti (OTP) i VPS reg. avtaler Forretningsområdet VPS Clearing VPS Clearing er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å drive virksomhet som oppgjørssentral knyttet til derivater og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. 20

3 Oslo Børs VPS. 8 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 7 Utfordringer i kø!

3 Oslo Børs VPS. 8 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 7 Utfordringer i kø! Årsrapport 2008 1 3 Oslo Børs VPS 4 Nøkkeltall 7 Utfordringer i kø! 8 Virksomhetsbeskrivelse 9 Om konkurransesituasjonen 10 Slik fungerer verdipapirmarkedet 11 Oslo Børs VPS strategi 14 Forretningsområdene

Detaljer

3 Oslo Børs VPS. 7 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 6 Konkurranse med handicap

3 Oslo Børs VPS. 7 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 6 Konkurranse med handicap Årsrapport 2009 1 3 Oslo Børs VPS 4 Nøkkeltall 6 Konkurranse med handicap 7 Virksomhetsbeskrivelse 8 Slik fungerer verdipapirmarkedet 9 Oslo Børs VPS strategi 14 Forretningsområdene 24 Financial Ratios

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt handel i både aksjer og derivater Nordens raskest voksende markedsplass Nordic ABM passert 1.000 lån i april Fortsatt stor interesse for børsnotering

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 293,8 (147,2) Driftsresultat MNOK 149,3 (88,2) Resultat MNOK

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002 Hovedpunkter i 1. kvartal Resultat før skatt pr 1. kvartal var MNOK 18,2 (11,7) Resultat pr. aksje pr 1. kvartal ble 2,62 (2,22) Innføring av handelssystemet Saxess

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2017

Delårsrapport. 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i både første- og annenhåndsmarkedet i kvartalet 4 nye aksjenoteringer på Oslo Børs og 2 nye aksjer registrert på NOTC i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006 Hovedpunkter i 4. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 132,6 (104,5) Driftsresultat MNOK 85,0 (54,9) Resultat MNOK 61,8 (39,6) Resultat pr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 64 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 64 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA Årsrapport 2010 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2012

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Hovedpunkter i 3. kvartal: Høy markedsaktivitet Lavere driftskostnader enn i 2002 Resultat i 3. kv./pr. 30.09 MNOK 16,3 (10,0)/MNOK 42,4 (35,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 -

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 110,4 (91,2) Driftsresultat MNOK 53,6 (52,9) Resultat MNOK 39,7 (38,8) Resultat pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Nedgang i Finansielle markedsdata Resultat etter skatt i 3. kv. på MNOK 10,0 (17,1) Resultat

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Hovedpunkter i 1. kvartal: Høy aktivitet i førstehåndsmarkedet i kvartalet Høyere handels- og oppgjørsaktivitet i aksjer enn i foregående kvartaler Driftsinntekter MNOK 252

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 Hovedpunkter i 3. kvartal: To nye aksjenoteringer i kvartalet Fortsatt vekst i notering og registrering av obligasjonslån 124 nye lån notert og 390 nye lån registrert i VPS

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Driftsinntekter MNOK 246,1 (231,1) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 221,8 (243,0) EBITDA

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2006 Hovedpunkter i 1. kvartal: Femte kvartal på rad med rekordhøy aktivitet Driftsinntekter MNOK 117,2 (79,0) Driftsresultat MNOK 68,3 (37,0) Resultat MNOK 50,1 (34,9)

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Innhold. 38 Årsoppgjøret 39 Årsberetning 2006 48 Årsregnskap 2006 77 Revisors beretning 78 Kontrollkomiteens beretning

Innhold. 38 Årsoppgjøret 39 Årsberetning 2006 48 Årsregnskap 2006 77 Revisors beretning 78 Kontrollkomiteens beretning Årsrapport 2006 Innhold 3 Oslo Børs 4 Høydepunkter 2006 5 Nøkkeltall 6 Børsdirektør Bente A. Landsnes: En offensiv og tilpasningsdyktig børs 8 Oslo Axess ny markedsplass for aksjer fra mai 2007 10 Virksomhetsbeskrivelse

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal: Den sterke underliggende resultatveksten fortsatte i 4. kvartal Handelsvolum i aksjer viser økning på 39% fra 4. kvartal 2013 Fortsatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014 Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 - Note 14 Immaterielle

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2016

Delårsrapport 4. kvartal 2016 Delårsrapport 4. kvartal 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal: Seks nye aksjer på Oslo Børs og Merkur Market i kvartalet Fortsatt vekst i notering og registrering av obligasjonslån 189 nye lån notert og 427

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015

Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015 Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015 Hovedpunkter i 4. kvartal: Syv selskaper tatt opp til handel ved lansering av Merkur Market den 13. januar To nye aksjenoteringer i kvartalet 107 nye obligasjonslån

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god handelsaktivitet i 1. kvartal økning i handelsvolum på 16% fra 1. kvartal 2014 Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2005 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsaktivitet, inntekter og resultat høyeste noensinne 6 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 91,2 (62,5) Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal: Handel i aksjer viser økning på 13% fra 2. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Børsens rolle i verdipapirmarkedet og samfunnet Guro Steine, kommunikasjonssjef. 10. november 2010 AksjeNorge-dagen i Etne

Børsens rolle i verdipapirmarkedet og samfunnet Guro Steine, kommunikasjonssjef. 10. november 2010 AksjeNorge-dagen i Etne Børsens rolle i verdipapirmarkedet og samfunnet Guro Steine, kommunikasjonssjef 10. november 2010 AksjeNorge-dagen i Etne Innhold Hvorfor har vi børser? Børsens viktigste roller Børsens betydning i samfunnet

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 23 Hovedpunkter i 2. kvartal: Økt markedsaktivitet Fortsatt reduksjon i driftskostnader Resultat i 2. kv./1. halvår MNOK 15,8 (12,)/MNOK 26,1 (25,1) Resultat pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006 VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal Høy markedsaktivitet også i 4. kvartal Driftsinntektene økte til MNOK 120 (92,3) Resultatet etter skatt ble 41,1 MNOK (29,7) Resultat pr. aksje etter

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Markedsaktiviteten noe lavere i forhold til forrige kvartal Driftsinntekter MNOK 221,4 (279,8) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Hovedpunkter i 1. kvartal: Vekst i underliggende inntjening til tross for et relativt rolig marked Fortsatt vekst i notering av obligasjonslån 127 nye lån notert i kvartalet

Detaljer

Er den nordiske CSD modellen konkurransedyktig og bærekraftig? sett fra det norske markedet

Er den nordiske CSD modellen konkurransedyktig og bærekraftig? sett fra det norske markedet Er den nordiske CSD modellen konkurransedyktig og bærekraftig? sett fra det norske markedet NORDIC POST TRADE OSLO 22. NOVEMBER 2017 SVEINUNG DYRDAL Agenda NORDIC POST TRADE OSLO CSD landskapet Trender

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2007

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2007 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2007 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 147,2 (117,2) Driftsresultat MNOK 88,2 (68,3) Resultat MNOK 65,5 (50,1) Resultat pr.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2007

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2007 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2007 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 147,3 (134,4) Driftsresultat MNOK 89,1 (86,3) Resultat MNOK 78,2 (68,5) Resultat pr.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013

Delårsrapport 3. kvartal 2013 Delårsrapport 3. kvartal 2013 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet To nye selskaper godkjent for notering i 3. kvartal, syv så langt i 2013 Økt interesse for børsnotering Økt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i førstehåndsmarkedet i kvartalet 9 nye aksjenoteringer i kvartalet, 29 nye aksjeutstedere registrert i VPS 185 nye renteutstedelser

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Redusert markedsaktivitet Avtale om strategisk samarbeid med London Stock Exchange Beslutning om å innføre sentral motpart (CCP) for aksjer Reduksjon

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2010

Delårsrapport 3. kvartal 2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Signert samarbeidsavtale med Toronto Stock Exchange Vellykket full implementering av Oslo Clearing som sentral motpart for aksjer, ETF er og egenkapitalbevis

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Økt aktivitet i annenhåndsmarkedet for aksjer og derivater sammenlignet med forrige kvartal

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015

Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt økning i handel og oppgjør av aksjer sammenlignet med fjoråret Ingen nye aksjenoteringer i kvartalet, men fortsatt interesse for notering

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og 2. halvår 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og 2. halvår 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 og 2. halvår 2009 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Markedsaktiviteten noe høyere i forhold til forrige kvartal Prosjektet Neste generasjon fond i VPS er stoppet i januar 2010

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital DET NORSKE RENTEMARKEDET EN EFFEKTIV KILDE TIL KAPITAL Bente A. Landsnes Børsdirektør Norsk og internasjonalt næringsliv

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo. 14. mai 1999. Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m.

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo. 14. mai 1999. Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m. Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo 14. mai 1999 Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m. Generelt Norges Fondsmeglerforbund er stort sett enig i lovutvalgets

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Millennium avtale med London Stock Exchange Oslo Børs VPS arbeider for børsnotering Noe lavere markedsaktivitet og markedsandel Driftsinntekter

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Høy markedsaktivitet også i 1. kvartal

Høy markedsaktivitet også i 1. kvartal Høy markedsaktivitet også i 1. kvartal Driftsinntektene økte til MNOK 135,7 (102,3) Resultatet etter skatt ble MNOK 43,7 (34,8) Oppgjørstransaksjoner økte med 29% og fondstransaksjoner økte med 45% VPS

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Høy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

Høy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal Høy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal Driftsinntektene økte til MNOK 134,4 (115,5) Resultatet etter skatt ble MNOK 53,1 (49,6) Prisreduksjoner har medført lavere inntekter på oppgjørsområdet

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer