Innholdsfortegnelse Forretningsområdene i Oslo Børs VPS Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Årsberetning Konsernregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA 12 - Årsberetning 25 - Konsernregnskap 25 - Resultatoppstilling 26 - Balanse 28 - Endringer i egenkapitalen 29 - Kontantstrøm 30 - Noter til konsernregnskapet 30 Regnskapsprinsipper 36 Note 1 Virksomhetssammenslutning 36 Note 2 Segmentinformasjon 38 Note 3 Investering i felleskontrollert virksomhet, aksjer mv. 39 Note 4 Spesifikasjon av resultatposter 40 Note 5 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 46 Note 6 Ytelser til ledende personer, revisor mv. 48 Note 7 Antall årsverk 48 Note 8 Leieavtaler 49 Note 9 Skatt 50 Note 10 Resultat og utbytte pr. aksje, utvannet resultat pr. aksje 50 Note 11 Estimatusikkerhet 51 Note 12 Spesifikasjon av balanseposter 52 Note 13 Anleggsmidler 53 Note 14 Immaterielle eindeler, inkl. internt utviklet 55 Note 15 Goodwill 56 Note 16 Finansielle instrumenter 60 Note 17 Kundefordringer/tap på fordringer 61 Note 18 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 65 Note 19 Utestående derivatposisjon 65 Note 20 Nærstående parter 66 Note 21 Betingede forpliktelser 66 Note 22 Ansvarsforhold 66 Note 23 Hendelser etter balansedagen 67 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA 67 - Resultatregnskap 68 - Balanse 70 - Kontantstrøm 71 - Noter til årsregnskapet 71 Regnskapsprinsipper 72 Note 1 Aksjer i datterselskap 72 Note 2 Skattekostnad / utsatt skattefordel 73 Note 3 Mellomværende med foretak i samme konsern 74 Note 4 Egenkapital 74 Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 77 Note 6 Finanskostnader 77 Note 7 Ytelser til ledende ansatte 77 Note 8 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 77 Note 9 Revisor 78 - Revisors beretning 80 - Vedtekter Oslo Børs VPS Holding ASA 2

3 Oslo Børs VPS-konsernet Oslo Børs VPS-konsernet består av selskapene Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Konsernet tilbyr og utvikler koordinerte og attraktive markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap og oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger. Oslo Børs VPS Holding eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA, Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Forretningsområdene Konsernet tilbyr gjennom sine forretningsområder markedsplasser, clearing-, oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at våre kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Oslo Børs Forretningsområdet Oslo Børs er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Børs ASA som har konsesjon til å drive virksomhet som børs. Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Børsens rolle er å legge til rette for at de som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer, kan få gjort dette på en rask, effektiv og sikker måte. Oslo Børs tilbyr notering og handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETF-er, renteprodukter og derivatprodukter. Oslo Børs ledes av Bente A. Landsnes. Ledergruppen består for øvrig av Anders Brodin (viseadministrerende direktør og leder for markedsplass), Kjetil Nysæther (IT), Øivind Amundsen (juridisk, notering og utstedertjenester), Thomas Borchgrevink (markedsovervåking og -administrasjon) og Per Eikrem (kommunikasjon og stab). Oslo Børs hadde 103 ansatte ved utgangen av 2011, en endring fra hhv. 105 og 123 ansatte ved utgangene av 2010 og Oslo Børs benytter handelssystemet TradElect for handel i aksjer og obligasjoner. TradElect eies og opereres av London Stock Exchange Group. Oslo Børs benytter SOLA for handel i standardiserte derivater. Systemet er lisensiert fra The Montreal Exchange. For handel i ikke-standardiserte derivater (OTC-derivater) benytter Oslo Børs systemet EDGE. EDGE er utviklet av Baymarkets AB har, i likhet med 2010 vært preget av økt konkurranse, spesielt innenfor aksjehandel samt varierende markedsaktivitet. Det har vært en nedgang i markedsverdiene av de noterte selskapene gjennom året. Gjennomsnittlig antall transaksjoner i aksjemarkedet var pr. dag ( i 2010) mens den gjennomsnittlige omsetningen i verdi var på 6,1 mrd. kroner (7,2 mrd. kroner i 2010). Hovedindeksen endte på 384,95 poeng på årets siste handledag, en reduksjon på ca. 12 prosent i løpet av Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Børs de siste tre år er som følger (tall i NOK 1000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Av-og nedskrivninger Avskrivning merverdier - Nedskrivning merverdier - Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet (674) (1 553) (1 824) Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene er økt med 0,8 mill. kroner fra 2010 til Inntektene innenfor aksjeområdet er redusert med 6,2 mill. kroner, derivatområdet har økt inntektene med 5,1 mill. kroner og renter er økt med 1 mill. kroner. Innenfor markedsdata er inntektene økt med 1,7 mill. kroner. Driftskostnadene er økt med 13,6 mill. kroner fra 2010 til Korrigert for omstillingskostnader, engangsposter i 3

4 forbindelse omstilling som påvirker pensjonskostnader samt endringer i aktivering av interne ressurser og avskrivninger, er kostnadene omtrent på nivå med Aksjer Inntektene fra aksjeområdet utgjorde i 2011 ca. 53,5 prosent av Oslo Børs totale inntekter. Inntekter - aksjer (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Registreringsavgift Finansielle markedsdata Andre inntekter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - aksjer Antall noterte selskaper pr Hovedindeksen (OSEBX) pr ,95 439,72 371,56 Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall børsmedlemmer - aksjer Antall transaksjoner (1000) Omsatt volum i verdi (NOK mrd) Den totale omsetningen i aksjer og egenkapitalbevis i 2011 summerer seg til mrd. kroner, en reduksjon på 15 prosent i forhold til Totalt antall gjennomførte transaksjoner ble 23 millioner for hele året, en økning på ca. 20 prosent i forhold til I 2011 ble det foretatt emisjoner med et totalt proveny på 39 mrd. kroner i aksjemarkedet, mot 62 mrd. kroner i Ved utgangen av året var 198 selskaper notert på Oslo Børs etter 5 nynoteringer og 13 strykninger. På den regulerte markedsplassen Oslo Axess var antall noterte selskaper 39 etter 9 nynoteringer og 4 strykninger. Ved utgangen av 2011 var 14 ETF-er (børshandlede fond) notert på Oslo Børs, opp fra 6 ved utgangen av Antall meglerhus som er medlemmer for aksjehandel på markedsplassen Oslo Børs var 55 ved utgangen av 2011, opp fra 53 medlemmer ved utgangen av Av disse er 33 hjemmehørende utenfor Norge. Antall medlemmer på markedsplassene for obligasjoner og derivater er noe lavere. Faste avgifter til utstedere (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte selskaper og markedsverdien av disse. Faste avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer og deres valg av tariff i prislisten. Variabel handelsavgifter påvirkes av ordreavgift og verdien på gjennomførte transaksjoner. Prospekt, opptaks- og registreringsavgifter påvirkes av antall introduksjoner, antall emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner samt størrelsen på disse. En økning eller nedgang i markedsverdiene av de noterte verdipapirene pr med 10 prosent ville ha økt eller redusert kursnoteringsavgiftene med henholdsvis ca. 4,1 prosent og ca. 3,4 prosent (ca. 3,5 prosent og ca. 3,8 prosent i 2010). Det mest omsatte verdipapiret på aksjeområdet i 2011 utgjorde 7,4 prosent av totalt antall transaksjoner (6,9 prosent i 2010 og 9 prosent i 2009) og 20,7 prosent av total omsetning i verdi (18,2 i 2010 og 20,4 prosent i 2009). Inntektene som kommer fra eller er knyttet til dette selskapet i 2011 utgjorde i størrelsesorden 12,3 prosent av inntektene fra aksjeområdet (7,3 prosent i 2010 og 7,5 prosent i 2009) og 6,6 prosent av Oslo Børs totale inntekter (4,0 prosent i 2010 og 4,2 prosent i 2009). Renter Inntektene fra renteområdet utgjorde i 2011 ca. 6,9 prosent av børsens totale inntekter. Inntekter - renter (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Finansielle markedsdata Kurs-/seminarinntekter Andre inntekter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - renter Antall børsnoterte lån pr Antall noterte lån på ABM pr Markedsverdi noterte lån pr (NOK mrd) Antall børsmedlemmer - renter Omsetning i verdi eks. repo (NOK mrd) Repo omsetning i verdi (NOK mrd) Markedsverdi og omsetningstall inkluderer både børsnoterte lån og lån notert på Oslo ABM. Inntektene fra rentemarkedet er primært knyttet til antall noterte lån. Ved årets avslutning var det noterte lån, fordelt med 715 lån på Oslo ABM (Alternative Bond Market) 4

5 og 496 (496) lån notert i børsmarkedet, en økning på 57 lån fra forrige årsskifte. Emittert volum i nye og eksisterende lån i 2011 var på 679 mrd. kroner, hvilket er 75 mrd. kroner lavere enn i Faste avgifter til utstedere av lån (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte lån og den nominelle verdien av disse. Faste avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer. Handelsavgifter påvirkes av antall gjennomførte transaksjoner og verdien på disse. Prospektavgiften påvirkes av antall prospekter som sendes inn for kontroll iht. verdipapirhandelloven eller noteringsdokumenter som sendes inn for kontroll iht. ABM-reglene. En repo er en gjenkjøpsavtale hvor partene avtaler salg og fremtidig tilbakekjøp av det samme volum i et obligasjonslån samtidig. Handelsavgiften ved repoomsetning er 10 prosent av avgiften ved ordinær omsetning. Låntakeren med høyest utestående notert lånebeløp ved utgangen av 2011 utgjorde ca. 22,2 prosent av utestående beløp i obligasjoner og ca. 90,8 prosent av utestående beløp i sertifikater. Tallene omfatter lån notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo ABM. Inntektene fra denne låntakeren utgjorde i ,1 prosent av inntektene fra førstehåndsmarkedet for renteområdet. Derivater Inntektene fra derivatområdet utgjorde i 2011 ca. 7,2 prosent av børsens totale inntekter. Ca. 98 prosent av inntektene er handelsavgifter. Handelsavgiftene påvirkes av antall omsatte kontrakter og premien på kontraktene. Premien på kontraktene påvirkes i hovedsak av pris på underliggende, tid til forfall samt for opsjoners del volatilitet i pris på underliggende. Aktiviteten i derivatmarkedet tok seg opp i 2011 etter at markedet ble påvirket av finanskrisen i Antallet aktive derivatkonti ved utgangen av 2011 var 1 550, mot ved utgangen av Inntekter - derivater (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Finansielle markedsdata Kurs-/seminarinntekter Andre inntekter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - derivater Aksjeopsjoner, antall omsatte kontrakter (1000) Aksjeopsjoner, omsetning (MNOK) Indeksopsjoner, antall omsatte kontrakter (1000) Indeksopsjoner, omsetning (MNOK) Aksjeterminer, antall omsatte kontrakter (1000) Aksjeterminer, omsetning (MNOK) Indeksterminer, antall omsatte kontrakter (1000) Indeksterminer, omsetning (MNOK) Totalt antall kontrakter (1000) Total omsetning i verdi - opsjoner (MNOK) Total omsetning i verdi - terminer (MNOK) Snittpremie aksjeopsjoner (kr.) 3,4 3,8 4,4 Snittpremie indeksopsjoner (kr.) 5,6 6,3 6,1 Snittpremie aksjeterminer (kr.) 61,0 71,7 60,3 Snittpremie indeksterminer (kr.) 369,8 341,0 249,0 Markedsdata Oslo Børs har inntekter fra salg av finansielle markedsdata. Inntektene utgjorde ca. 30,5 prosent av børsens totale inntekter. Salg av finansielle markedsdata måles i hovedsak i antall sluttbrukere med tilgang til markedsdata fra Oslo Børs. Kunder av informasjonsdistributører som Reuters, Bloomberg etc. kjøper tilgang til kurs- og indeksinformasjon fra ulike markedsplasser, sanntidsinformasjon som er essensiell for handel på Oslo Børs. Antall terminaler med data fra Oslo Børs er gjennom året økt med ca. 5,7 prosent til ca Det er tre ulike abonnementstyper på realtidsinformasjon fra Oslo Børs. Profesjonelle brukere med full realtidsinformasjon (50 prosent), private brukere med begrenset realtidsinformasjon (39 prosent) og private brukere med full realtidsinformasjon (12 prosent). Terminalene fordelte seg som følgende mellom de tre gruppene ved utgangen av 2010: 55 prosent, 32 prosent og 14 prosent og ved utgangen av 2009: 56 prosent, 29 prosent og 15 prosent. De to største distributørene utgjorde i 2011 ca. 52 prosent av inntektene fra finansielle markedsdata (52 prosent i 2010) mens de fire største utgjorde ca. 60 prosent (60 prosent i 2010). 5

6 Andre inntekter kommer fra salg av en rekke produkter som avistabeller, indeksvekter og SMS-tjenester. De to største enkeltproduktene er fundamentaldata om utstedere og fondsinformasjon. Inntekter - markedsdata (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Registreringsavgift Finansielle markedsdata Kurs-/seminarinntekter Andre inntekter Totale driftsinntekter Verdipapirsentralen (VPS) Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Verdipapirsentralen ASA, som er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å registrere rettigheter til finansielle instrumenter etter verdipapirregisterloven. VPS utvikler og markedsfører produkter og tjenester til banker, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og andre finansinstitusjoner. Disse tilbyr igjen tjenestene videre til utstedere og investorer. VPS tjenester gjør det enklere for utstederne å reise kapital og føre eierregistrene og for investorer å sikre at de gis muligheten til å utøve sine rettigheter som eiere av verdipapirene. Registrering i et verdipapirregister som VPS betyr rettsvern og prioritetsprosedyrer som er viktige for tilliten til kapitalmarkeder. VPS bidrar til økt effektivitet i forbindelse med handel i verdipapirer gjennom sin deltakelse i avregningsog oppgjørsprosessen. VPS ledes av konstituert administrerende direktør John-Arne Haugerud. Ledergruppen består for øvrig av Sveinung Dyrdal (Investor, Utsteder, Avregning og Oppgjør), Leif Arnold Thomas (Fond), Jorunn Blindheim Øystese (juridisk), Geir Heggem (økonomi og administrasjon, innleid fra Oslo Børs) og Harald Næss (utvikling og IT). VPS hadde ved årets utgang 118 ansatte, en endring fra hhv. 128 og 130 ansatte ved utgangen av 2010 og I alt behandlet VPS 11,5 millioner transaksjoner knyttet til handler i verdipapirer, en reduksjon på 63 prosent fra Reduksjonen er en følge av innføring av sentral motpart for handel i aksjer, egenkapitalbevis og ETF-er i I tillegg ble det behandlet 6,2 millioner transaksjoner ved kjøp og salg av fondsandeler, en økning på 4,5 prosent fra Segmentopplysninger for forretningsområdet VPS de siste tre år er som følger (tall i NOK 1000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Avskrivninger Avskrivning merverdier Nedskrivninger merverdier Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene til VPS ble redusert med 43,6 mill. kroner fra 2010 til I 2011 har det vært en reduksjon av inntektene innen oppgjørsområdet på 55,9 mill. kroner som følge av innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter. Utsteder- og investorområdene har vist en økning i inntekter på henholdsvis 2,1 mill. kroner og 11,3 mill. kroner i Fondsområdet har hatt en økning på 4,5 mill. kroner. Driftskostnadene er økt med 44,6 mill. kroner fra 2010 til Av dette utgjør amortiserte avskrivninger og nedskrivninger av goodwill og systemer 36,2 mill. kroner. Øvrige driftskostnader er økt med 8,5 mill. kroner i samme periode. Kostnadene for 2010 er blant annet påvirket av omstillingskostnader, engangsposter i forbindelse med omstillingen som reduserer pensjonskostnadene samt at VPS og Capgemini kom til enighet om tilbakelevering av ytelser mellom partene etter at utviklingen av nytt fondssystem ble stanset primo Korrigert for disse er kostnadene økt med ca. 1 mill. kroner i forhold til

7 Utsteder Inntektene fra utstederområdet utgjorde 29 prosent av VPS totale inntekter i Utstederområdet tilbyr produkter og tjenester som forenkler og effektiviserer kontoførernes og utstedernes arbeid, samt sikrer at investorer, selskaper og andre brukere gis korrekt informasjon. Tjenestene tilbys gjennom pålitelige og sikre applikasjoner. De fleste av tjenestene er tilgjengelige via internett. Utstederområdet tilbyr sine tjenester gjennom ulike produkter: VPS Foretak er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av aksjer og egenkapitalbevis - for registrering og oppfølging av egne selskaper i VPS. VPS Foretak benyttes også av meglerhus for registrering av tegninger ved emisjoner/ videresalg og for registrering av aksepter ved oppkjøp. VPS Foretakstjenester er en internettbasert løsning som lar de VPS-registrerte utstederne gjøre effektiv bruk av informasjon som er registrert om eget verdipapir. Tjenesten er en abonnementsbasert tjeneste for selskaper som er registrert i VPS. VPS Fixed Income er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av rentepapirer. Systemet ble lansert i 2008 og benyttes både av kontofører og VPS i forbindelse med registrering av ulike rentepapirer og gjennomføring av hendelser knyttet til disse. Inntektene for utstederområdet knyttet til aksjeselskaper er påvirket av de registrerte aksjeselskapenes aksjekapital og antall eiere. For rentepapirer er inntektene drevet av kapital og antall eiere. I tillegg påvirkes inntektene knyttet til corporate actions av antall hendelser i verdipapirene som gjennomføres og kompleksiteten i disse. Ved utløpet av året var (1 381) aksjeselskaper/egenkapitalbevis og (2 065) obligasjonslån registrert i VPS. Inntekter utsteder (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - utsteder Antall AS/ASA registrert i VPS Antall egenkapitalbevis registret i VPS Antall obligasjonslån registrert i VPS Antall sertifikater registrert i VPS Investor Inntektene fra investorområdet utgjorde i 2011 ca. 24,2 prosent av VPS` totale inntekter. Produktområdet Investor tilbyr rettighetsregistreringer til investorer gjennom produkter og tjenester som gjør det sikkert og effektivt å eie, overdra og administrere egne verdipapirer. Sentralt i verditilbudet står VPS- kontoen, som tilbys investorer gjennom et nettverk av kontoførere av verdipapirkonti. En VPSkonto viser alle typer registrerte verdipapirer som er eiet av den enkelte investor enten det er aksjer, warranter, fond, egenkapitalbevis, obligasjoner eller sertifikater. Investorområdet tilbyr sine tjenester gjennom ulike produkter: VPS Investor services er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av investorkonti for opprettelse og administrasjon av investorer og deres rettigheter. Med 150 avtalehavere og 8500 brukere benyttes systemet av både banker og sparebanker så vel som verdipapirforetak og kapitalforvaltere, og omtales som selve kjernesystemet i VPS. VPS Investortjenester er et webbasert grensesnitt for sluttinvestorer som tilbys via bankenes nettbanker eller kapitalforvalternes hjemmesider. Gjennom VPS Investortjenester får investorer full oversikt over rettigheter i VPS- registrerte verdipapirer på tvers av kontoførere og tilgang til egne konto- og personopplysninger, beholdningsoversikter og transaksjonsoversikter. I tillegg kan investorer blant annet tegne/ innløse fond og delta i corporate actions som emisjoner, generalforsamlinger etc. Investorområdets inntekter påvirkes i det vesentligste av antall VPS-konti og markedsverdien av det som er registrert i VPS ved inngangen av året. Antall VPS-konti ble i 2011 redusert med 3,7 prosent ift. 2010, mens markedsverdien falt med 2,3 prosent. Antall investorer med tilgang til VPS internettjenester økte med 2,2 prosent. Inntekter - investor (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - investor Antall konti Markedsverdi i MNOK Antall unike brukere internett Oppgjør Inntektene fra oppgjørsområdet utgjorde ca. 25,1 prosent av VPS totale inntekter. 7

8 Oppgjør leverer avregnings- og oppgjørstjenester for handel med verdipapirer. VPS Oppgjør bidrar til et velfungerende kapitalmarked i Norge, gjennom effektiv og sikker overføring av verdipapirer på den ene side og vederlaget for dette fra kjøper til selger på den annen side. Avregnings- og oppgjørssystemet støtter en gjennomgående prosessering gjennom hele verdikjeden (STP straight through processing). VPS legger stor vekt på utvikling av oppgjørssystemet etter kundenes krav og følger markedsutvikling og trender, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det sterkt fokus på å følge anbefalinger og internasjonale standarder for avregning og oppgjør ble det første hele år etter at Oslo Børs innførte sentral motpart (CCP) for clearing av alle aksjer, egenkapitalbevis og ETF-er som er notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Oslo Clearing ble valgt som CCP i det norske markedet og de deltar i VPO. For VPS Oppgjør betyr dette at alle handler som gjennomføres på Oslo Børs blir nettet gjennom clearing hos Oslo Clearing. Oppgjørstjenestene i VPS er basert på anerkjente prinsipper, som levering mot betaling (DvP delivery versus payment) og multilateral netting mellom oppgjørsdeltakerne. Pengeoppgjøret gjennomføres i Norges Bank. Oppgjørsgraden i VPS har gjennom årene steget betydelig fra 80 prosent på slutten av 90-tallet til 97,5 prosent ved utgangen av 2010 og 96,2 prosent ved utgangen av Effektive oppgjørsfunksjoner støttes også av en automatisk låneordning for verdipapirer basert på en utlånspool, ved at handler som ikke gjøres opp på den avtalte oppgjørsdag prøves på nytt inntil den blir annullert eller gjort opp, og at det kjøres to oppgjør i døgnet. Videre skjer beholdningsoverføringer i sanntid og det er mulighet for oppgjør samme dag som handelen finner sted (S = T + 0). Oppgjørsdeltakerne kommuniserer med systemet gjennom et åpent internasjonalt standardisert grensesnitt (ISO15022). VPS startet implementeringen av ISO15022-meldinger allerede i 2002 og bruken av meldinger har hatt en formidabel vekst. VPS hadde ved siste årsskifte 112 oppgjørsdeltakere, hvorav 28 oppgjørsagenter, 1 CCP og 83 meglere. Det tilkom 8 nye oppgjørsdeltakere i 2011 og av 83 meglerne som deltar i oppgjøret, er 44 fjernmedlemmer. Av disse er 4 direkte deltakere, mens de øvrige 40 blir representert i oppgjøret av en agent. Oppgjørsområdets inntekter påvirkes av antall verdipapirhandler i markedet, men etter innføring av sentral motpart er antall finansielle instrumenter og antall medlemmer på Oslo Børs blitt viktigere for mengden oppgjørstransaksjoner til VPS. Viktig er også antall transaksjoner som gjennomføres mellom verdipapirforetakene og deres sluttkunder. Totalt antall oppgjørstransaksjoner har falt med 63,5 prosent fra 2010 til 2011, og i perioden fra før og etter innføring av clearing i det norske markedet har fallet vært 73 prosent. Det har også vært en negativ utvikling for oppgjørstransaksjoner mellom verdipapirforetak og deres sluttkunder på vel 22 prosent fra 2010 til Inntekter - oppgjør (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - oppgjør Oppgjørsgrad 96,20 % 98,30 % 98,58 % Antall oppgjorte transaksjoner (mill.) 11,5 31,4 43,3 Fond Inntektene fra fondsområdet utgjorde ca. 18,9 prosent av VPS totale inntekter i Fondsområdet tilbyr fondsforvaltningsselskaper og andre distributører av fondsprodukter et bredt spekter av tjenester som bistår dem med administrasjon av deres fond og eierregisteret for det enkelte fond. VPS-kontosystemet danner grunnlaget for fondstjenestene, og investors beholdninger registreres på en VPS-konto på tilsvarende måte som for andre verdipapirer. Fondsområdet består av to hovedområder med supplerende tilleggstjenester. Fond Basis og Distribusjonsløsninger. For begge områdene har VPS ansvaret for drift, vedlikehold og løpende utvikling av systemene, hvilket setter kundene i stand til å fokusere på sin kjernevirksomhet. Forretningsområdet fond påstartet i 2011 et større moderniseringsarbeid på fondssystemene. Fondstjenestene dekker alle aspekter ved verdikjeden, fra etablering/registrering av fondene til distribusjon og oppfølging av kunder. Fondstjenestene innbefatter også en integrert betalingsfunksjonalitet som muliggjør kjøp og salg av fondsandeler med levering mot betaling for investorene. Registrering av fondsandeler i en verdipapirsentral er ikke obligatorisk. Følgelig tilbyr fondsområdet registreringstje- 8

9 nester til depotmottakere og distributører av både norske og utenlandske fondsforvaltere i konkurranse med andre tjenesteytere og kundenes egne systemer. Ved utgangen av 2011 var 70 prosent av markedsverdien av norske fond registrert i VPS. I tillegg kommer utenlandske fond og nominee-registrerte fond. Markedsverdien av de VPSregistrerte fondene var ved årsskiftet på i alt 383 mrd. kroner, som er en nedgang på 3 prosent i forhold til året før. Antall fondsbeholdninger registrert i VPS hadde en nedgang på 5,4 prosent i 2011, mens antall fondstransaksjoner økte med 4,5 prosent i forhold til året før. Inntektene i Oslo Clearing ble økt med 19 mill. kroner fra 2010 til Inntektsøkningen er knyttet til innføring av sentral motpartsclearing av egenkapitalinstrumenter fra juni 2010 totalt 26,7 mill. kroner. Inntekter fra derivatområdet og lån er ned fra Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Clearing de siste tre år er som følger (tall i NOK 1000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinnteker - interne Inntektene for fondsområdet er i hovedsak knyttet til antall transaksjoner, forvaltningskapitalen og antall beholdinger. Inntekter fond (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - fond: Antall fond registrert i VPS Markedsverdi fond registrert i VPS (NOK mrd) Antall Investorbeholdninger i fond Antall fondstransaksjoner Oslo Clearing Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Clearing ASA. Oslo Clearing er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å drive virksomhet som oppgjørssentral knyttet til derivater og egenkapitalinstrumenter samt forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. Oslo Clearing mottok i 2010 utvidet konsesjonen til å drive som oppgjørssentral for egenkapitalinstrumenter. Oslo Clearing arbeider for å gi medlemmene økt merverdi gjennom sine løsninger til verdipapirmarkedet. Produkter og tjenester distribueres gjennom banker og verdipapirforetak men visse typer av institusjonelle kunder kan også søke om direkte medlemskap hos Oslo Clearing. Oslo Clearing ledes av administrerende direktør Christian Sjøberg. Ledergruppen består for øvrig av Kari Geier (forretningsutvikling), Håvard Thorstad (risk management) og Ketil Sveen (midlertidig leder clearing operations). Oslo Clearing ASA hadde ved årets utgang 16 ansatte (14 i 2010 og 11 i 2009). Avskrivninger Avskrivning merverdier Nedskrivning merverdier Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Oslo Clearing har i 2011 hatt en økning i inntektene på 19 mill. kroner. Av dette kan 26,8 mill. kroner knyttes til clearing av egenkapitalinstrumenter hvor en har fullårseffekt i Derivater viste en nedgang på 4,8 mill. kroner i 2011 i forhold til 2010 og skyldes lavere aktivitet samt endret inntektsfordeling mellom Oslo Clearing og Oslo Børs på derivatsiden. Inntektene fra lån viste også en nedgang i 2011 i forhold til Driftskostnadene er økt med 0,8 mill. kroner fra 2010 til Avskrivninger har økt med 2,5 mill. kroner som følge av økte investeringer ved innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter. Andre driftskostnader er redusert med 1,7 mill. kroner. Kostnadene i 2010 er påvirket av innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter hvor Oslo Clearing økte antall personer for å dekke nye og endrede operasjonelle oppgaver og til IT-drift. Antallet inngåtte derivatkontrakter på Oslo Børs er nærmest uendret fra 2010, mens den samlede premieomsetningen i samtlige derivatprodukter ble redusert med ca. 7 prosent. 9

10 Det var en nedgang i antall kontrakter innenfor indeksfutures og indeksopsjoner, men det var en økning innenfor aksjeforwards og aksjeopsjoner i Antallet aktive derivatkonti er lavere ved utgangen av 2011, mot konti ved utgangen av Gjennomsnittlig antall kontrakter pr. dag økte i forhold til året før med kontrakter pr. dag i 2011 mot kontrakter pr dag i Volumene i låneordningen er på noe lavere nivåer enn i Volumet i TM clearing er ned med 15 % i forhold til Reduksjonen skylles et noe svakere underliggende marked og lavere antall aktive investorer i disse produkter. Et sentralt forretningsområde er salg av informasjon knyttet til norske verdipapirer. Et annet sentralt forretningsområde er salg av spesialiserte web- og internettløsninger for handel i verdipapirer og presentasjon av markedsdata i realtid. Forretningsområdet tilbyr både standardprodukter og skreddersydde løsninger til utstedere, meglerforetak, ledende mediehus og andre finansaktører. Oslo Market Solutions AS ledes av administrerende direktør Hugo Sundkjer og hadde ved utgangen av ansatte, mot hhv. 13 og 13 ansatte ved utgangen av 2010 og Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Market Solutions de siste tre år er som følger (tall i NOK 1000): Oslo Clearing hadde ved siste årsskifte 27 clearingmedlemmer innenfor derivater, hvorav 4 kun var clearingmedlemmer og 23 opererte som både handels- og clearingrepresentanter. Det tilkom ingen nye oppgjørsdeltakere i 2011 og to clearingmedlemskap ble avsluttet i løpet av året. Antall clearingmedlemmer innenfor egenkapitalinstrumenter var 21 ved utgangen av 2011, inkludert 10 utenlandske medlemmer. Det er i løpet av året tilkommet et nytt clearingmedlem samt flere nye NCM er. Nøkkeltall Oslo Clearing Antall clearingmedlemmer derivater pr Antall aktive derivatkonti pr Totalt antall clearede TM derivatkontrakter (1000) Totalt antall clearede lånekontrakter (1000) Antall clearede aksjetransaksjoner for aksjer (CCP) (oppstart i juni 2010) Antallet clearingmedlemmer for aksjer pr Oslo Market Solutions Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Market Solutions AS. Oslo Market Solutions har ekspertise på innsamling, bearbeiding, distribusjon og presentasjon av finansielle markedsdata Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Avskrivninger Avskrivning merverdier Nedskrivninger merverdier Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet - - Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene i 2011 er på omtrent samme nivå som for Inntektene varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og årlige systemlisenser. Driftskostnadene er redusert med 2,4 mill. kroner i samme periode. Avskrivning er redusert med 1,4 mill. kroner. Nedgangen skyldes at det ble foretatt en nedskrivning i Andre driftskostnader er redusert med 1 mill. kroner i 2011 blant annet som følge av lavere personalkostnader. 10

11 Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Leiv Askvig (født 1957), styreleder Askvig har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden Leiv Askvig er administrerende direktør i Sundt AS og er utdannet siviløkonom fra BI. Askvig var nestleder i styret i Verdipapirsentralen siden privatiseringen i 2003 til 2007, samt i stiftelsen VPS i perioden Han var medlem i valgkomiteen i Oslo Børs VPS Holding fra 2007 til Askvig har vært styremedlem i Imarex ASA fra 2004 og formann fra 2006 til 2009 samt vært styremedlem i Fjellkraft AS. Han sitter bl.a. i styret i Astrup Fearnley AS, Eiendomsspar/ Victoria Eiendom AS, Pandox AB, Skibs AS Tudor / AS Toluma, Verdane Capital IV AS, Alfarveg AS, Agder OPS Vegselskap AS samt i valgkomiteen i Orkla ASA. Giséle Marchand (født 1958), nestleder Gisele Marchand er adm.dir. i Eksportfinans ASA og har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden Marchand har tidligere hatt ulike lederstillinger i DNB-konsernet, bl.a. medlem av konsernledelsen med ansvar for bedrifts- og personkundemarkedet i Norge. Hun har også vært adm.dir. i Statens Pensjonskasse og i Batesgruppen AS. Hun har erfaring fra en rekke styreverv i bl.a. Hafslund ASA, EDB ASA, Norske Skogindustrier ASA, Fornebu Utvikling, Gjensidige Forsikring ASA, Innovasjon Norge og GIEK. Harald Espedal (født 1972) Harald Espedal har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden Espedal er administrerende direktør i Skagen AS som forvalter Skagen Fondene. Han er utdannet siviløkonom og har høyere revisorstudium fra NHH. Han har tidligere arbeidet som leder av Andersen (Ernst & Young) i Stavanger. Tidligere arbeidet Espedal som investeringsdirektør i Vesta og europeisk porteføljeforvalter i Skandia (som da eide Vesta). Før det var han finans- og analysesjef i Spare- Bank1 SR-Bank. Han er også styreleder i Verdipapirfondenes forening. Benedicte Schilbred Fasmer (født 1965) Benedicte Schilbred Fasmer har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden 2007 og var medlem av styret i Oslo Børs Holding ASA fra 2005 til Schilbred Fasmer er direktør for Forretningsutvikling og Kapitalmarked i Argentum og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere arbeidet som direktør for Kapitalmarkedsdivisjonen i Sparebanken Vest, direktør for Finans og Investor Relations og senere Corporate Communication og HR i Rieber & Søn, i Paal Wilson Management AS, vært direksjonssekretær og senere banksjef i Citibank International plc og arbeidet i corporateavdelingen til Pareto Securities i Bergen. Hun har tidligere hatt styreverv i Vesta Forsikring og Fana Sparebank, sittet i kontrollkomiteen i Storebrand Bank, samt vært medlem av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i StatoilHydro ASA, representantskapet i Eksportfinans ASA og valgkomiteen i Lerøy Seafood ASA. Svein Støle (født 1963) Svein Støle har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden 2007 og han var medlem av styrene i både VPS og Oslo Børs siden selskapene ble privatisert i 2003 og Støle er adm. dir. og majoritetseier i Pareto AS. Andre verv utenfor Pareto-gruppen inkluderer tidligere styreverv i Fondsforvaltning ASA. Benedikte Bettina Bjørn (født 1963) Benedikte Bettina Bjørn har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden Bjørn er dansk statsborger og er direksjonssekretær og advokat i Statoil ASA. Hun er utdannet cand jur fra Københavns Universitet og er dansk og norsk advokat. Hun har tidligere arbeidet i Norsk Hydro ASA i juridisk avdeling og som direksjonssekretær og assisterende direktør, samt i Energiministeriet i Danmark, på Københavns Universitet og i et dansk advokatfirma. Hun har vært styremedlem i BioMar Holding AS som er notert på Københavns Fondsbørs. Hun er varamedlem til bedriftsforsamlingen i Orkla ASA, representerer Næringslivets Hovedorganisasjon i Næringslivets Aksjemarkedsutvalg og er medlem av representantskapet og valgkomiteen i Gjensidige ASA. Ottar Ertzeid (født 1965) Ottar Ertzeid har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden Han var styremedlem i Oslo Børs og Oslo Børs Holding i perioden 2002 til 2007, og var medlem av Oslo Børs VPS Holding ASAs valgkomité i Ertzeid er konserndirektør i DNB Markets og er utdannet siviløkonom ved BI. Ertzeid har tidligere vært leder og nestleder for DNB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta- og kapitalmarkedsområdet i DNB. Han har også vært økonomi- og finansdirektør i DNB Boligkreditt og finanssjef i Realkreditt. Observatører Ingvild Resaland (født 1979), ansatterepresentant Oslo Børs ASA Ingvild Resaland ble valgt som ansatterepresentant til styret i Oslo Børs ASA i Siden 2008 har hun arbeidet som rådgiver for utstedere av obligasjoner i avdeling Notering hvor hun er ansvarlig for annenhåndsmarkedet for obligasjoner på Oslo Børs og Oslo ABM, herunder markedsmodell og handelsmetodikk. Mellom 2001 og 2007 har hun hatt flere stillinger innenfor Oslo Børs Markedsdata og har jobbet som rådgiver for Optimum ASA mellom 2007 og Hun er utdannet diplomøkonom i økonomi og administrasjon med spesialisering i økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI. Morten Nordby (født 1959), ansatterepresentant Verdipapirsentralen ASA Morten Nordby er produktutvikler i VPS Avregning og Oppgjør. Ansatt i VPS siden 1985, og har vært ansvarlig for utviklingen av VPS oppgjørsmiljø og ISO grensesnitt. Han var ansatterepresentant i styret i VPS Holding ASA fra 2005 til Christian F. Falkenberg Kjøde (født 1972), ansatterepresentant Oslo Børs ASA Christian F. Falkenberg Kjøde ble valgt som ansatterepresentant til børsstyret i Han arbeider som leder for undersøkelser og analyser på markedsovervåking. Han har vært ansatt på børsen siden 1999 i ulike stillinger på markedsovervåking. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han var vararepresentant til styret i Oslo Børs ASA fra 2007 til Sissel Bakker (født 1963), ansatterepresentant Verdipapirsentralen ASA Sissel Bakker ble valgt som ansatterepresentant til styret i VPS i Hun er faglig ansvarlig for prosjektledelse i VPS og har vært ansatt i VPS siden Bakker er PMP-sertifisert og har utdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring som prosjektleder og rådgiver i forbindelse med implementering av IT-systemer i ulike bransjer. 11

12 Årsberetning 2011 Konsernet Oslo Børs VPS omfatter Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA, Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Oslo Børs VPS Holding ASA er lokalisert i Tollbugata 2, Oslo. Med mindre annet fremgår dekker kommentarene konsernet Oslo Børs VPS. Konsernet Oslo Børs VPS kan legge et år med varierende markedsaktivitet bak seg. Det har for året sett under ett, vært en nedgang i markedsaktivitet, samt en reduksjon i markedsverdier av noterte og registrerte selskaper gjennom året. Oslo Børs VPS Holding ASA oppnådde i 2011 et overskudd på 233 mill. kroner, mot et overskudd på 277 mill. kroner i Opplysninger som skal gis etter regnskapslovens 3-3b er gitt i styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse som er å finne på selskapets hjemmesider Strategi Konsernet Oslo Børs VPS består av markedsplassene i Oslo Børs ASA, verdipapirregisteret og oppgjørsvirksomheten i Verdipapirsentralen ASA, oppgjørssentralen Oslo Clearing ASA, samt markedsdata- og internettløsningsselskapet Oslo Market Solutions AS. Gjennom disse selskapene tilbyr konsernet attraktive markedsplasser, clearing-, oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at våre kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Hovedstrategien for konsernet er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten og å øke inntektene fra verdiøkende tjenester. Det legges vekt på fortsatt å ha en moderne og konkurransedyktig infrastruktur. Samtidig har konsernet som mål å skape nye inntekter gjennom å tiltrekke seg nye kunder og bygge verdiøkende produkter og tjenester rundt kjernevirksomheten. Oslo Børs VPS Holding ASA har, med sin uavhengighet, en stor grad av handlefrihet, og styret ser positivt på mulighetene som ligger i å videreutvikle virksomheten. Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er det nye konkurransebildet i Europa og den påvirkning det har på den norske verdikjeden. De neste tre årene vil konsernet prioritere følgende mål: 1. Vi skal ha en attraktiv og konkurransedyktig finansiell infrastruktur 2. Vi skal utvikle og tilby verdiøkende tjenester som markedet etterspør 3. Lokale selskaper, investorer og verdipapirforetak skal foretrekke oss 4. Vi skal utvikle den internasjonale interessen for konsernet Ledende markedsplass innen utvalgte sektorer Internasjonal satsing på utvalgte verdiøkende tjenester Bredt og robust distribusjonsnettverk 5. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass 6. Vi skal ha fornøyde eiere Viktige aktiviteter i 2011 og 2012: Høyt fokus på relasjonene til de viktigste kundene Oslo Børs VPS skal ha høyt fokus på relasjonene til både direktekunder og indirekte kunder i form av investorer og sluttbrukere av produkter og tjenester fra konsernet. I den konkurransesituasjonen som nå er etablert er det et behov for kontinuerlig dialog med disse kundene for å kunne forstå deres behov, prioriteringer og deres måte å tenke på, for derved å kunne utvikle og tilpasse våre produkter for å opprettholde konsernets og enkeltselskapenes konkurransedyktighet. Videreutvikle regelverk, prisstrukturer, teknologi, nettverk og produkter Kjernevirksomheten må videreutvikles for at vi fortsatt skal være konkurransedyktige. Dette gjelder både innenfor mikrostruktur (prisstrukturer, handelsregler, forretningsvilkår overfor utstedere og investorer mv), systemer (funksjonalitet, hastighet og kostnadsstruktur) og nettverk (utstedere/noterte produkter og medlemmer). Effektivisere virksomhetene generelt og kjernevirksomheten spesielt Den varig endrede markeds- og konkurransesituasjonen gjør at konsernet må tilpasse kostnadssiden. Fremtidsbildet for kjernevirksomheten gjør det spesielt nødvendig å effektivisere drift og utvikling av denne for å være konkurransedyktig i tiden fremover. Organisere og videreutvikle tilleggstjenester Det må antas at inntektene fra deler av kjerneproduktene vil bli redusert i tiden fremover som følge av økt konkurranse. Skal konsernet oppnå tilfredsstillende avkastning over tid vil det være avgjørende at utvikling og salg av tilleggstjenester styrkes. I konsernet er det identifisert en rekke muligheter som enten har som formål å styrke kjernevirksomheten eller å øke inntektene. 12

13 Sterke sektorer Finansmarkedet i Norge har en spesielt sterk posisjon innen sektorene olje/energi, offshore og shipping samt sjømat. Dette er sektorer hvor man finner cluster med kompetanse, analytikere som følger disse bransjene, internasjonale banker med investeringsvilje samt tilgang til investorer med investeringsvilje. Det ligger et betydelig potensial i å styrke konsernets posisjon innen disse sektorene. Konsernet vil fortsette å satse på samarbeidet med norske verdipapirforetak for å utvikle våre sterke sektorer innenfor utvalgte geografiske områder. Videreutvikle derivatområdet I derivatmarkedet forventes økt fremtidig interesse fra både institusjoner og mellommenn. Rammevilkår for dette markedet har blitt bedre, men det tar lang tid å få institusjoner og mellommenn til å endre handelsmønster. Utviklingstrekk i markedet 2011 har, i likhet med 2010, vært preget av økt konkurranse, spesielt innenfor aksjehandel og varierende markedsaktivitet. 13 nye selskap ble tatt opp til notering, hvilket er lavere en det historiske gjennomsnittet. Emisjonsvolumet i aksjemarkedet var også lavere enn hva som har vært tilfelle de senere år. Antall noterte lån viste en økning, og 2011 ble et rekordår når det gjelder emittert volum i obligasjonslån og sertifikater. Etterspørselen etter realtidsdata blant profesjonelle investorer viste en liten nedgang. Oslo Børs anses av de aller fleste norske selskaper som et naturlig noteringssted. Videre har Oslo Børs en sterk posisjon internasjonalt innen sektorene olje/energi, sjømat, offshore og shipping. De aller fleste nynoteringene i 2011 kom innen disse sektorene. Som et ledd i den strategiske samarbeidsavtalen med London Stock Exchange, benytter Oslo Børs handelssystemene SOLA for handel i derivater og TradElect for handel i aksjer og obligasjoner. I februar 2011 tok London Stock Exchange i bruk et nytt handelssystem for aksjer, Millennium Exchange. Oslo Børs vil ta det samme systemet i bruk for aksje- og rentemarkedet i fjerde kvartal Etter at MiFID trådte i kraft i november 2007 har en rekke nye aktører etablert markedsplasser og handelsfasiliteter for handel i europeiske verdipapirer, både MTF-er (multilaterale handelsfasiliteter) og dark pools. Sistnevnte er både regulerte og uregulerte markedsplasser, hvor det ikke er noen gjennomlysning av ordreboken i den hensikt å gi et tilbud til investorer som ønsker å omsette større blokker uten å påvirke markedet i den aktuelle aksjen. Oslo Børs etablerte høsten 2011 et tilsvarende tilbud under navnet North Sea, der ordre kan legges inn med skjult volum. Dette er et tilbud til investorer som ønsker å gjennomføre store ordre uten at disse splittes opp i mange små handler. Enkelte børser tilbyr også såkalt unsponsored listing, hvor det tilbys handel i selskaper notert på konkurrerende børser. Det er i tillegg økende aktivitet i meglernettverk (broker crossing networks) som er uregulerte og lite transparente. Konkurransen har med andre ord tilspisset seg, og dette gjenspeiles i prisnivåer og priskampanjer fra både nye og eksisterende markedsplasser. Videre er tilretteleggelse for høyfrekvenshandel gjennom tilstedeværelse der hvor kundene er, samt lav forsinkelse i systemer (lav latency) fortsatt viktige temaer for børser og MTF-er. Det er sterk konkurranse mellom verdipapirforetak, og stadig flere etablerer infrastruktur med ordreroutere som er koblet opp til en rekke markedsplasser. Mindre verdipapirforetak uten egne routere gis tilbud om oppkobling til denne type infrastruktur via mellommenn. Dette bidrar ytterligere til at de tradisjonelle børsene opplever økt konkurranse og økt prispress på handel. Verdipapirforetakene ønsker alternative markedsplasser for å sikre konkurranse. Kostnader til clearing og oppgjør har også betydning for verdipapirforetakenes valg av markedsplasser for handel. Konsernet vil i tiden fremover påvirkes av endringer i rammebetingelser. EU har de siste årene intensivert arbeidet med regulering av infrastrukturen for finansielle instrumenter. De ulike initiativene påvirker Oslo Børs VPS Holding ASA i varierende grad. EU-kommisjonen arbeider, som ledd i arbeidet med å skape et transparent og stabilt finansielt system, med å revidere verdipapirmarkedsdirektivet fra 2007 (MiFID). Bakgrunnen for revisjonen er erfaringer som er gjort i forbindelse med finanskrisen, den raske utviklingen innen handelsteknologi og dermed også handelsmønstre, samt endringer i den finansielle infrastrukturen. Dette gjelder også den store andelen av handelen som går utenom regulerte markeder og handelsfasiliteter og som dermed kan redusere investorbeskyttelsen og markedskvaliteten. I forslag fra EU-kommisjonen foreslås innføring av ny handelsfasilitet (OTF) som er tenkt å dekke dagens ikke-regulerte handelsplattformer, introdusere krav om at handel i visse clearede standardiserte OTC-derivater skal foregå over markedsplasser underlagt tilsyn, regulering av såkalt high frequency trading, økt gjennomsiktlighet for aksjer og OTC-handel, konsolidering av markedsinformasjon samt regler for å øke investorbeskyttelse. EU-kommisjonens forslag til endringer i verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II) ble lansert 20. oktober

14 European Market Infrastructure Directive (EMIR), som introduserer clearingplikt for OTC-derivater og setter rammer for sentrale motparter (CCP-er), forventes implementert i norsk lov. Det er European Securities and Markets Authority (ESMA) som gis myndighet til å beslutte hvilke OTC-derivatkontrakter som skal omfattes av clearingsplikten. Dette innebærer at CCP-er får nye eller flere derivater. Tillatelse til å drive oppgjørssentral skal heretter gis for hele EØS-området og eksisterende oppgjørssentraler må søke om fornyet tillatelse i henhold til EMIR. Et annet initiativ i EU er arbeidet med et Securities Law Directive (SLD). Giovannini-rapportene fra 2001 og 2003 påpekte at rettsvirkningene knyttet til registrering av verdipapirer i ulike land er ulike og ikke sjelden i konflikt med hverandre. Dette anses som en vesentlig barriere for et felles europeisk verdipapirmarked. Kommisjonens initiativ til regulering på dette området tar sikte på å harmonisere rettsvirkningene av at finansielle instrumenter er registrert på en verdipapirkonto. Dette for å gjøre det tryggere og enklere å oppbevare og disponere over finansielle instrumenter som oppbevares hos forvaltere og banker. Kommisjonens forslag til direktiv var ventet i første kvartal 2011, med implementering i nasjonal rett i slutten av Arbeidet er imidlertid forsinket. EU arbeider også med regulering av verdipapirregistervirksomhet (CSD - Central Securities Depository) og regler for oppgjør av transaksjoner med finansielle instrumenter. Arbeidet er forsinket, men Kommisjonens forslag ble lagt frem 7. mars Reguleringen vil, om den vedtas, fastsette rammebetingelsene for å tilby det som anses som CSD-funksjoner. CSD-funksjoner vil være å tilby det sentrale registeret for utstedte immaterialiserte finansielle instrumenter hvor disse kan gjøres opp, å tilby de sentrale kontiene for og forestå den sentrale administrasjonen av immaterialiserte finansielle instrumenter, samt å operere oppgjørssystem for slike instrumenter som definert i Settlement Finality Directive (implementert i lov om betalingssystemer). EU-kommisjonen foreslår å regulere hvilke tilleggstjenester en CSD skal kunne tilby. Det foreslås videre ulike tiltak for å redusere risiko knyttet til CSD-ers oppgjørsfunksjon, samt for å bidra til økt oppgjørsgrad og reduserte kostnader på dette området. Harmonisering av oppgjørsperioden med sikte på oppgjør på T+2 er foreslått. Target 2 Securities (T2S) er en tjeneste basert på et sentralisert oppgjør for verdipapirer som gjøres opp i eurosonen og andre deltakende land og med ulike valutaer på én plattform. Tjenesten skal leveres av den europeiske sentralbanken (ECB). Med T2S har ECB som målsetting å senke post-trade kostnadene i Europa gjennom å tilby løsninger for grensekryssende verdipapiroppgjør, samt gjennom å fastsette en standardisering av oppgjøret og en harmonisering av markedspraksis på tvers av Europa. Første fase av T2S er ventet å bli implementert i perioden Bruk av T2S innebærer at deltakende verdipapirsentraler vil outsource deler av sine eksisterende oppgjørsfunksjoner til ECB. Andre tjenester som tilbys av VPS i dag, for eksempel utsteder- og investortjenester, vil i utgangspunktet ikke bli påvirket av innføringen av T2S. VPS har i samarbeid med det norske markedet, øvrige verdipapirregistre i Europa og ECB deltatt i arbeidet med T2S i to år. I sammenheng med ovennevnte har VPS gjennomført en høring i det norske markedet om VPS skal inngå avtale med ECB om tilknytning til T2S i første fase. I tråd med den anbefaling VPS har fått fra de aktørene som deltar i verdipapiroppgjøret, og etter en samlet vurdering, har VPS besluttet å arbeide for en tilknytning til T2S i prosjektets fase 2 (2018/2019). VPS er som resten av det norske markedet positiv til alle tiltak som kan bidra til å styrke det norske kapitalmarkedets attraktivitet for både norske og utenlandske investorer og utstedere. Framover vil VPS jobbe aktivt for å finne de beste fremtidige løsningene for det norske finans-markedet. Dette inkluderer hvordan T2S plattformen skal utnyttes og endelig tidspunkt når den skal tas i bruk. Den overordnede utfordringen for konsernet i perioden fremover vil være å beholde likviditeten i verdipapirene notert på Oslo Børs markedsplasser. Fremveksten av konkurrerende markedsplasser gjør at det ikke er sannsynlig at konsernet vil beholde den markedsandelen vi har i dag. Det forventes dog at Oslo Børs i strategiperioden fortsatt vil være hovedmarkedsplassen for de noterte verdipapirene og at oppgjør og registertjenestene i stor grad vil skje i VPS. Reduserte markedsandeler kan på sikt også motvirkes av økt handelsvolum generelt sett. Innføring av sentral motpart (CCP) for aksjer i juni 2010 medførte en reduksjon i inntekter fra oppgjør sammenlignet med tidligere. Det er inngått intensjonsavtale med LCH Clearnet Ltd (LCH) om etablering av interoperabilitet mellom LCH og Oslo Clearing. Forsinkelser i godkjennelser på europeiske myndighetsnivå om hvilke krav som skal stilles til slike avtaler har forsinket arbeidet med etableringen. En av konsesjonsbetingelsene for innføring av CCP for aksjer er at det innen skal være minst to CCP-er tilgjengelig for handelsmedlemmene på Oslo Børs og Oslo Axess. 14

15 Samlet sett vil disse forholdene kunne medføre en redusert lønnsomhet på handel og oppgjør. Dette stiller krav til effektivisering av virksomhetene generelt, og kjernevirksomheten spesielt. Markedsaktiviteten i 2011 OBX-indeksen på Oslo Børs endte på 357,60 poeng, en nedgang på 10,7 prosent i løpet av Omsetningsvolumet for aksjer og egenkapitalbevis summerte seg til 1542 mrd. kroner. Dette er en reduksjon på 15 prosent i forhold til Totalt antall gjennomførte transaksjoner i børsens handelssystem ble 23,1 mill. for hele året, en økning på ca. 20 prosent i forhold til VPS behandlet i ,5 mill. oppgjørsinstruksjoner for handel i verdipapirer. Dette representerer en nedgang på 63 prosent fra 2010, da 31,4 mill. transaksjoner ble gjort opp. Nedgangen skyldes innføringen av sentral motpart for 15

16 egenkapitalinstrumenter (CCP) i juni I tillegg ble det behandlet 6,2 mill. transaksjoner ved kjøp og salg av fondsandeler, en økning på 5 prosent fra I 2011 ble det foretatt emisjoner med et totalt proveny på 39 mrd. kroner i aksjemarkedet, mot 65 mrd. kroner i Med 5 nynoteringer og 13 strykninger ble antall selskaper notert på Oslo Børs redusert til 198 ved utgangen av På den regulerte markedsplassen Oslo Axess økte antall noterte selskaper til 39 etter ni nynoteringer og fire strykninger. Ved utgangen av 2011 var 14 ETF-er (børshandlede fond) notert ved Oslo Børs, opp fra seks ved utgangen av av selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess var hjemmehørende utenfor Norge. Ved utgangen av året var det registrert 2,6 mill. beholdninger i finansielle instrumenter i VPS, fordelt på 1,6 mill. VPS-konti. Antall VPS-registrerte fond økte i 2011 med 105, slik at det ved årets slutt var registrert 1402 verdipapirfond i VPS. I alt var det ved årets utløp registrert 1308 aksjeselskaper og 27 egenkapitalbevis i VPS, en netto reduksjon på 46 i forhold til året før. Antall registrerte obligasjons- og sertifikatlån var ved årets slutt 2368, en reduksjon på 52 sammenliknet med utgangen av Antall børsmedlemmer økte fra 53 til 55 sammenlignet med utgangen av 2010, hvorav 33 medlemmer var hjemmehørende utenfor Norge. VPS hadde ved utgangen av deltakere i verdipapiroppgjøret. Av disse var 28 oppgjørsagenter, en sentral motpart og 83 verdipapirforetak. 44 av verdipapirforetakene var fjernmedlemmer, dvs. lokalisert utenfor Norge. Av fjernmedlemmene var fire direkte tilknyttet VPS, mens 40 var tilknyttet VPS gjennom en av oppgjørsagentene (indirekte medlem). VPS fikk ni nye deltakere i oppgjøret i Salg av finansielle markedsdata måles i hovedsak i antall sluttbrukere med tilgang til markedsdata fra Oslo Børs. Kunder av informasjonsdistributører som Thomson Reuters, Bloomberg etc. kjøper tilgang til kurs- og indeksinformasjon fra ulike markedsplasser. Antall terminaler med data fra Oslo Børs har gjennom året økt med i underkant av 6 prosent til i overkant av terminaler. Antall profesjonelle brukere er redusert, mens antall private brukere har økt. Inntektene fra rentemarkedet er primært knyttet til antall noterte lån. Ved årets slutt var det 1211 noterte lån, fordelt med 715 lån notert på Oslo ABM (Alternative Bond Market) og 496 lån notert på Oslo Børs, en økning på 57 lån fra forrige årsskifte. Emittert volum i nye og eksisterende lån i 2011 var på 679 mrd. kroner, som er 75 mrd. kroner lavere enn i Antallet inngåtte derivatkontrakter på Oslo Børs er nærmest uendret fra 2010, mens den samlede premieomsetningen i samtlige derivatprodukter ble redusert med ca. 7 prosent. Det var en nedgang i antall kontrakter innenfor indeksfutures og indeksopsjoner, men det var en økning innenfor aksjeforwards og aksjeopsjoner i har vært et år med god drift og med fokus på tiltak som vil kunne øke Oslo Clearings langsiktige konkurranseevne. Det har vært gjennomført et stort antall releaser av aksjeclearingsystemet, noe som har gitt våre kunder forbedret funksjonalitet og økt merverdi av våre tjenester. Innenfor derivater har Oslo Clearing arbeidet med et nytt prosjekt for å tilpasse virksomheten til en ny konkurransesituasjon samt til regulering som forventes å bli implementert i løpet av Oslo Clearing hadde ved årsskiftet 27 clearingmedlemmer innenfor derivatclearingen og 21 medlemmer innen aksjeclearingen. Det har under året tilkommet ett nytt clearingmedlem innenfor aksjer samt flere nye non-clearing members (NCM er). Innenfor derivater har antallet medlemmer blitt redusert fra 29 til 27 da enkelte verdipapirforetak har avviklet sin virksomhet under året. Oslo Clearing gjennomfører løpende stresstester i tråd med internasjonale anbefalinger. Ansvarlig kapital i Oslo Clearing var per NOK 152 mill. Styret var komfortable med Oslo Clearings kapitalsituasjon ved utgangen av Oslo Market Solutions er en av Nordens ledende leverandører av internettbaserte løsninger til verdipapirmarkedet. Selskapet er også en betydelig leverandør av informasjon om norske verdipapirer. Selskapets omsetning ble redusert med ca. 2 prosent i løpet av året. Inntekter fra eksterne kunder økte, mens konserninterne inntekter ble redusert. Økonomi Årsregnskap for Oslo Børs VPS Holding ASA avlegges etter norsk god regnskapsskikk. Konsernregnskapet for Oslo Børs VPS avlegges etter IFRS, som vedtatt av EU. Sammenlignet med 2010 er inntektene redusert med 20 mill. kroner. Inntekter fra oppgjør og clearing av egenkapitaltransaksjoner er redusert med 29 mill. kroner. Dette oppveies av økte inntekter på de fleste andre områder. 16

17 MNOK DRIFTSINNTEKTER Andre driftskostnader har økt med 9 mill. kroner fra 173 mill. kroner i 2010 til 182 mill. kroner i Kostnadene i 2010 er påvirket av at VPS og CapGemini kom til enighet om tilbakelevering av ytelser mellom partene etter at utviklingen av nytt fondssystem ble stanset primo Korrigert for dette er andre driftskostnader uendret fra Ordinære avskrivninger og nedskrivninger beløper seg til 71 mill. kroner, en økning på 10 mill. kroner i forhold til Økningen er en konsekvens av gjennomførte investeringer i 2010 og 2011 samt nedskrivninger og forserte avskrivninger på enkeltsystemer i VPS. 0 Driftskostnader beløper seg i 2011 til 626 mill. kroner, opp fra 571 mill. kroner i MNOK Driftskostnader Amortisering av merverdier som oppstod ved fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA i november 2007 utgjør i mill. kroner, en økning på 27 mill. kroner fra Dette som følge av en generell reduksjon i forventet levetid for merverdiene. MNOK EBITDA og driftsresultat (EBIT) Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Aktivering av interne ressurser, avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger EBITDA EBIT Lønns- og personalkostnader, før aktivering av interne ressurser, utgjør MNOK 273 og er uendret fra Korrigert for engangsposter i forbindelse med omstilling i både 2010 og 2011 er kostnadene redusert med MNOK 4. Aktivering av interne ressurser benyttet i prosjekter er redusert fra 19 mill. kroner i 2010 til 9 mill. kroner i EBITDA og EBIT i 2011 utgjør henholdsvis 467 mill. kroner og 296 mill. kroner. Netto finansposter har økt fra 16 mill. kroner i 2010 til 25 mill. kroner i Økningen skyldes i hovedsak at det i 2010 ble foretatt nedskrivninger av aksjeposter. 17

18 Årsresultatet ble 233 mill. kroner, sammenlignet med 277 mill. kroner i MNOK Årsresultat Fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA ble registrert den 26. november Oslo Børs Holding ASA endret samtidig navn til Oslo Børs VPS Holding ASA. Fusjonen ble regnskapsført som en transaksjon med Oslo Børs Holding ASA som overtakende selskap. Merverdianalysen, som ble utført av uavhengige finansielle rådgivere, ga en verdi på IT-systemer på 640 mill. kroner, kunderelasjoner på 87 mill. kroner og på konsesjoner på 10 mill. kroner. Goodwill utgjorde, etter utsatt skatt på merverdier (økning på 177 mill. kroner) og korrigering for trinnvise oppkjøp (reduksjon på 93 mill. kroner), 1931 mill. kroner. Levetiden for IT-systemer og kunderelasjoner ble i utgangspunktet vurdert til å være 15 år. Balanseposten immaterielle eiendeler består av ovennevnte merverdier samt aktiverte kostnader i forbindelse med utvikling og implementering av IT-systemer foretatt i Oslo Børs eller i VPS etter gjennomføringen av fusjonen. Balanseført goodwill er redusert som følge av nedskrivninger på 363 mill. kroner og 1102 mill. kroner foretatt i henholdsvis 2008 og Markedsverdi av utestående derivatposisjoner utgjør 380 mill. kroner. Oslo Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartsrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hver enkelt kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten

19 balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er balanseført som kortsiktig gjeld med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning det er adgang til motregning. Pensjonsforpliktelser har økt med 35 mill. kroner til 219 mill. kroner sammenlignet med utgangen av Akkumulerte ikke resultatførte estimatavvik ved utgangen av 2011 er i samsvar med valgmulighetene i IFRS, ført direkte mot totalresultatet. Beløpet representerer derved beregnede brutto pensjonsforpliktelser fratrukket beregnede pensjonsmidler. Estimatavvik som har oppstått i 2011 utgjør MNOK 19 (før skatt). Det vises til note 5 i årsregnskapet for konsernet. Ved utgangen av 2011 var Oslo Børs VPS Holdings egenkapital på mill. kroner og egenkapitalandelen var 62 prosent for konsernet. For morselskapet, som avlegger årsregnskap etter norsk god regnskapsskikk var egenkapitalen på 1009 mill. kroner og egenkapitalandelen på 65 prosent. Av egenkapitalen i morselskapet utgjør fri egenkapital 854 mill. kroner. Konsernet hadde i 2011 en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 368 mill. kroner. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med MNOK 29. Finansinntekter og endringer i likviditetsplasseringer i statskasseveksler og obligasjoner inngår i investeringsaktiviteter. Kontantstrøm fra investering i immaterielle og varige driftsmidler utgjør MNOK 41. Etter negativ kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på 345 mill. kroner var netto kontantstrøm negativ med 6 mill. kroner. Likvidbeholdningen var ved utgangen av året på 893 mill. kroner, ned fra 899 mill. kroner ved utgangen av I tillegg var 32 mill. kroner i likvider klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Styrene i datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA, Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS har foreslått utdeling av utbytte og/eller konsernbidrag på henholdsvis 154, 86, 30 og 6 mill. kroner, til sammen 275 mill. kroner til morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA. Selskapet Oslo Børs VPS Holding ASA oppnådde etter dette et regnskapsmessig overskudd i 2011 på 257 mill. kroner. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har ved vedtakelsen av årsregnskapet til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det utdeles et ordinært utbytte på 6,- kroner pr. aksje, eller 258 mill. kroner totalt. Dette utgjør 111 prosent av resultat pr. aksje. Utbytteforslaget er påvirket av at styret, med bakgrunn i den usikre markedssituasjonen samt kapitalkrav fra myndigheter, ser et behov for å opprettholde en solid kapital og likviditetsbase i de enkelte selskapene i konsernet i den nærmeste perioden. Flere av selskapene i konsernet har myndighetspålagte krav til ansvarlig kapital. Med ansvarlig kapital forstås egenkapital med fratrekk for bl.a. immaterielle eiendeler som systemutvikling og utsatt skattefordel. Krav til ansvarlig kapital varierer fra selskap til selskap. For VPS er det satt krav om en ansvarlig kapital som minst tilsvarer 9 måneders driftskostnader med tillegg av en forsvarlig buffer. Utdeling av utbytte skal godkjennes av Finansdepartementet. Ansvarlig kapital i VPS utgjorde ved inngangen til 2011 MNOK 260. Tilsvarende krav for Oslo Børs og Oslo Clearing er vurdert til i størrelsesorden MNOK 110 og MNOK 150. Krav til ansvarlig kapital må i stor grad dekkes av likvide midler. Etter IFRS regnskapsføres ikke utbytte som en forpliktelse før generalforsamlingen har fattet vedtak om utdeling av utbytte. Etter norsk god regnskapsskikk regnskapsføres utbytte på forslagstidspunktet. Det foreslåtte utbyttet er derfor inkludert som en forpliktelse i selskapsregnskapet for Oslo Børs VPS Holding ASA, men ikke i konsernregnskapet. Årsresultatet for morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA på kroner foreslås anvendt som følger: Avsatt til utbytte: 6 kroner pr. aksje kr Overført fra annen egenkapital kr Sum overføringer kr Opplysninger om aksjeeierforhold Oslo Børs VPS Holding ASA har kun én aksjeklasse, og aksjene er fritt omsettelige med de begrensninger som følger av lovgivningen. I generalforsamlingen gir hver aksje én stemme med de begrensninger som følger av lovgivningen. Etter hovedregelen i børsloven og verdipapirregisterloven kan ingen eie, eller i generalforsamlinger stemme for, mer enn 20 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i selskapet. Erverv av betydelig eierandel i regulert marked kan bare gjennomføres etter at melding om dette på forhånd er sendt til Finanstilsynet. Med betydelig eierandel menes direkte eller indirekte eierandel som representerer minst 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene, eller som på annen måte gjør det mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet. Det er videre et unntak fra den alminnelige eierbegrensingsregelen for eiere som i det vesentlige driver eller eier regulert marked, liknende markedsplass eller tilknyttet infrastrukturvirksomhet. EFTAs overvåkingsorgan ESA er av den oppfatning 19

20 at eierbegrensningsreglene bryter med EØS-reglene, og brakte sommeren 2011 saken inn for EFTA domstolen. Selskapet er ikke kjent med avtaler mellom aksjeeiere som begrenser mulighetene til å omsette eller utøve stemmerett for aksjer. Oslo Børs VPS Holding ASA søkte i juni 2011 Finansdepartementet om samtykke til notering av selskapets aksjer på Oslo Børs eller Oslo Axess. Finanstilsynet har nå tilrådt Finansdepartementet å avslå søknaden om samtykke til notering. Tilrådningen begrunnes blant annet med at en notering av morselskapet til Oslo Børs på regulert markedsplass som er drevet av Oslo Børs vil kunne åpne for interessekonflikter. I sin tilråding har Finanstilsynet anbefalt Finansdepartementet at det fastsatte spesielle vilkår og særordninger for Oslo Børs VPS Holding dersom departementet skulle beslutte å gi sitt samtykke til søknaden om notering. Finansdepartementet har per mars 2012 ikke ferdigstilt behandling av søknaden. Søksmål og rettstvister Oslo Børs ASA mottok stevning fra Periscopus AS datert 9. juli 2009 med påstand om at Børsklagenemndens vedtak 1/2009 om stadfestelse av børsens godkjennelse av pliktig tilbud fra Erik Must AS til aksjonærene i Gyldendal ASA datert 18. desember 2008, kjennes ugyldig. Det omtvistede forholdet gjaldt prisen i tilbudet. Partene har blitt enige om å trekke saken fra domstolsbehandling og Oslo tingrett avsa høsten 2011 hevingskjennelse i saken. DNO International ASA fremmet 3. februar 2011 en anke for Borgarting lagmannsrett over Oslo tingretts dom av 21. desember Dommen gjaldt et søksmål DNO International ASA anla mot Oslo Børs i forbindelse med Børsklagenemndens vedtak om DNOs opplysningsplikt overfor Oslo Børs. DNO International ASA ble idømt å betale alle børsens kostnader i saken inklusive påløpte forsinkelsesrenter. DNO International ASA trakk anken i januar Styrets arbeid og sammensetning Styret har i 2011 avholdt 11 møter, herunder to strategisamlinger for hele konsernet. Styret har i stor grad fokusert på konsernets strategi, den nye konkurransesituasjonen, effektivisering, risikostyring og vesentlige prosjekter. Tre av syv aksjonærvalgte styremedlemmer er kvinner. Det vises for øvrig til omtale av styrets sammensetning, uavhengighet og arbeid i Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Personal og organisasjon Pr var det 257 medarbeidere ansatt i konsernet Oslo Børs VPS. 7 av disse hadde tidsbegrensede stillinger og 4 ulønnet permisjon. Kvinneandelen utgjorde ved utgangen av året ca. 31 prosent av personalet. 12 kvinner hadde lederstillinger i konsernet. Lønnsstatistikken avdekker ikke lønnsforskjeller som har sin årsak i kjønn. I styret for Oslo Børs VPS Holding ASA er som nevnt 3 av 7 aksjonærvalgte styremedlemmer kvinner. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å fremme kvinner til lederstillinger. Oslo Børs VPS har ved rekruttering lagt vekt på kompetansekrav knyttet til stilling og språkferdigheter på norsk og engelsk uavhengig av etnisk bakgrunn, alder og kjønn. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 43 år. I 2011 har konsernet hatt fravær på grunn av fødselspermisjon på 5,5 årsverk. Oslo Børs VPS legger forholdene til rette for foreldre til å kunne kombinere en krevende jobb med ansvar for familie. Både permisjonsordninger og tilbud om fleksible arbeidsbetingelser er viktige element i dette. Konsernet søker, der arbeidsforholdene gjør det mulig, å legge til rette for medarbeidere som er delvis uføre, slik at de kan fortsette å gjøre en innsats for konsernet. I 2011 ble det ansatt 21 nye medarbeidere i fast stilling. 27 medarbeidere med fast ansettelse avsluttet i løpet av 2011 sitt arbeidsforhold i konsernet noe som tilsvarer en turnover på 10,5 prosent. Totalt sett har konsernet en medarbeiderstab med solid erfaring. 62 prosent av de ansatte har en ansiennitet på 5 år eller mer. 40 prosent av de ansatte har en ansiennitet på 10 år eller mer. 35 medarbeidere er ansatt de siste 2 år, noe som utgjør ca. 14 prosent av arbeidsstyrken. Dette gir en sunn blanding av ny kunnskap og medarbeidere med erfaring fra konsernet. Resultater fra medarbeiderundersøkelser med fokus på engasjement og motivasjon viser for konsernet som helhet alt i alt stabilt gode resultater. Konsernet arbeider aktivt med forebyggende helsetiltak, særlig med tanke på belastningsskader knyttet til PC-arbeidsplasser. Statistikken viser for 2011 et sykefravær på 3,3 prosent for konsernet. 20

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 64 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 64 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA Årsrapport 2010 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2012

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 -

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014 Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 - Note 14 Immaterielle

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

3 Oslo Børs VPS. 7 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 6 Konkurranse med handicap

3 Oslo Børs VPS. 7 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 6 Konkurranse med handicap Årsrapport 2009 1 3 Oslo Børs VPS 4 Nøkkeltall 6 Konkurranse med handicap 7 Virksomhetsbeskrivelse 8 Slik fungerer verdipapirmarkedet 9 Oslo Børs VPS strategi 14 Forretningsområdene 24 Financial Ratios

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

3 Oslo Børs VPS. 8 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 7 Utfordringer i kø!

3 Oslo Børs VPS. 8 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 7 Utfordringer i kø! Årsrapport 2008 1 3 Oslo Børs VPS 4 Nøkkeltall 7 Utfordringer i kø! 8 Virksomhetsbeskrivelse 9 Om konkurransesituasjonen 10 Slik fungerer verdipapirmarkedet 11 Oslo Børs VPS strategi 14 Forretningsområdene

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt handel i både aksjer og derivater Nordens raskest voksende markedsplass Nordic ABM passert 1.000 lån i april Fortsatt stor interesse for børsnotering

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015

Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015 Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015 Hovedpunkter i 4. kvartal: Syv selskaper tatt opp til handel ved lansering av Merkur Market den 13. januar To nye aksjenoteringer i kvartalet 107 nye obligasjonslån

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Driftsinntekter MNOK 246,1 (231,1) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 221,8 (243,0) EBITDA

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Millennium avtale med London Stock Exchange Oslo Børs VPS arbeider for børsnotering Noe lavere markedsaktivitet og markedsandel Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste

innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste ÅRSRAPPORT 2007 1 innhold 4 Oslo Børs VPS 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste 8 Virksomhetsbeskrivelse 9 Slik fungerer verdipapirmarkedet 10 Oslo Børs VPS strategi

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 293,8 (147,2) Driftsresultat MNOK 149,3 (88,2) Resultat MNOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal: Den sterke underliggende resultatveksten fortsatte i 4. kvartal Handelsvolum i aksjer viser økning på 39% fra 4. kvartal 2013 Fortsatt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Økt aktivitet i annenhåndsmarkedet for aksjer og derivater sammenlignet med forrige kvartal

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2009 og 1. halvår 2009

Delårsrapport 2. kvartal 2009 og 1. halvår 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 og 1. halvår 2009 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Markedsaktiviteten noe høyere i forhold til forrige kvartal Reduksjon i handelsavgiftene fra 1. mai Driftsinntekter MNOK 236,1

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 110,4 (91,2) Driftsresultat MNOK 53,6 (52,9) Resultat MNOK 39,7 (38,8) Resultat pr. aksje

Detaljer

T2S i det norske markedet. Adm. direktør Ola Forberg

T2S i det norske markedet. Adm. direktør Ola Forberg T2S i det norske markedet Adm. direktør Ola Forberg Oslo, 9. Juni 2011 Impact CSDL T2S SLD ICSs ESMA AIFMD SSR EMIR UCITSV MiFIDII 2011 2012 2013 2014 Direkte virkning for Oslo Børs VPS konsernet EMIR:

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006 Hovedpunkter i 4. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 132,6 (104,5) Driftsresultat MNOK 85,0 (54,9) Resultat MNOK 61,8 (39,6) Resultat pr.

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006 VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal Høy markedsaktivitet også i 4. kvartal Driftsinntektene økte til MNOK 120 (92,3) Resultatet etter skatt ble 41,1 MNOK (29,7) Resultat pr. aksje etter

Detaljer

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital DET NORSKE RENTEMARKEDET EN EFFEKTIV KILDE TIL KAPITAL Bente A. Landsnes Børsdirektør Norsk og internasjonalt næringsliv

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2012

Valgkomiteens innstilling 2012 Valgkomiteens innstilling 2012 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og Instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA skal valgkomiteen

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 2. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 2. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal Kvartalsrapport for 2. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal Rekordhøye markedsvolumer - Dobling av antall handelstransaksjoner til 6,9 mill (3,5) - Over 55.000 nye eiere i

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer