Innholdsfortegnelse Forretningsområdene i Oslo Børs VPS Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Årsberetning Konsernregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA 12 - Årsberetning 25 - Konsernregnskap 25 - Resultatoppstilling 26 - Balanse 28 - Endringer i egenkapitalen 29 - Kontantstrøm 30 - Noter til konsernregnskapet 30 Regnskapsprinsipper 36 Note 1 Virksomhetssammenslutning 36 Note 2 Segmentinformasjon 38 Note 3 Investering i felleskontrollert virksomhet, aksjer mv. 39 Note 4 Spesifikasjon av resultatposter 40 Note 5 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 46 Note 6 Ytelser til ledende personer, revisor mv. 48 Note 7 Antall årsverk 48 Note 8 Leieavtaler 49 Note 9 Skatt 50 Note 10 Resultat og utbytte pr. aksje, utvannet resultat pr. aksje 50 Note 11 Estimatusikkerhet 51 Note 12 Spesifikasjon av balanseposter 52 Note 13 Anleggsmidler 53 Note 14 Immaterielle eindeler, inkl. internt utviklet 55 Note 15 Goodwill 56 Note 16 Finansielle instrumenter 60 Note 17 Kundefordringer/tap på fordringer 61 Note 18 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 65 Note 19 Utestående derivatposisjon 65 Note 20 Nærstående parter 66 Note 21 Betingede forpliktelser 66 Note 22 Ansvarsforhold 66 Note 23 Hendelser etter balansedagen 67 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA 67 - Resultatregnskap 68 - Balanse 70 - Kontantstrøm 71 - Noter til årsregnskapet 71 Regnskapsprinsipper 72 Note 1 Aksjer i datterselskap 72 Note 2 Skattekostnad / utsatt skattefordel 73 Note 3 Mellomværende med foretak i samme konsern 74 Note 4 Egenkapital 74 Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 77 Note 6 Finanskostnader 77 Note 7 Ytelser til ledende ansatte 77 Note 8 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 77 Note 9 Revisor 78 - Revisors beretning 80 - Vedtekter Oslo Børs VPS Holding ASA 2

3 Oslo Børs VPS-konsernet Oslo Børs VPS-konsernet består av selskapene Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Konsernet tilbyr og utvikler koordinerte og attraktive markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap og oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger. Oslo Børs VPS Holding eier 100 prosent av aksjene i datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA, Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Forretningsområdene Konsernet tilbyr gjennom sine forretningsområder markedsplasser, clearing-, oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at våre kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Oslo Børs Forretningsområdet Oslo Børs er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Børs ASA som har konsesjon til å drive virksomhet som børs. Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Børsens rolle er å legge til rette for at de som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer, kan få gjort dette på en rask, effektiv og sikker måte. Oslo Børs tilbyr notering og handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETF-er, renteprodukter og derivatprodukter. Oslo Børs ledes av Bente A. Landsnes. Ledergruppen består for øvrig av Anders Brodin (viseadministrerende direktør og leder for markedsplass), Kjetil Nysæther (IT), Øivind Amundsen (juridisk, notering og utstedertjenester), Thomas Borchgrevink (markedsovervåking og -administrasjon) og Per Eikrem (kommunikasjon og stab). Oslo Børs hadde 103 ansatte ved utgangen av 2011, en endring fra hhv. 105 og 123 ansatte ved utgangene av 2010 og Oslo Børs benytter handelssystemet TradElect for handel i aksjer og obligasjoner. TradElect eies og opereres av London Stock Exchange Group. Oslo Børs benytter SOLA for handel i standardiserte derivater. Systemet er lisensiert fra The Montreal Exchange. For handel i ikke-standardiserte derivater (OTC-derivater) benytter Oslo Børs systemet EDGE. EDGE er utviklet av Baymarkets AB har, i likhet med 2010 vært preget av økt konkurranse, spesielt innenfor aksjehandel samt varierende markedsaktivitet. Det har vært en nedgang i markedsverdiene av de noterte selskapene gjennom året. Gjennomsnittlig antall transaksjoner i aksjemarkedet var pr. dag ( i 2010) mens den gjennomsnittlige omsetningen i verdi var på 6,1 mrd. kroner (7,2 mrd. kroner i 2010). Hovedindeksen endte på 384,95 poeng på årets siste handledag, en reduksjon på ca. 12 prosent i løpet av Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Børs de siste tre år er som følger (tall i NOK 1000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Av-og nedskrivninger Avskrivning merverdier - Nedskrivning merverdier - Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet (674) (1 553) (1 824) Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene er økt med 0,8 mill. kroner fra 2010 til Inntektene innenfor aksjeområdet er redusert med 6,2 mill. kroner, derivatområdet har økt inntektene med 5,1 mill. kroner og renter er økt med 1 mill. kroner. Innenfor markedsdata er inntektene økt med 1,7 mill. kroner. Driftskostnadene er økt med 13,6 mill. kroner fra 2010 til Korrigert for omstillingskostnader, engangsposter i 3

4 forbindelse omstilling som påvirker pensjonskostnader samt endringer i aktivering av interne ressurser og avskrivninger, er kostnadene omtrent på nivå med Aksjer Inntektene fra aksjeområdet utgjorde i 2011 ca. 53,5 prosent av Oslo Børs totale inntekter. Inntekter - aksjer (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Registreringsavgift Finansielle markedsdata Andre inntekter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - aksjer Antall noterte selskaper pr Hovedindeksen (OSEBX) pr ,95 439,72 371,56 Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall børsmedlemmer - aksjer Antall transaksjoner (1000) Omsatt volum i verdi (NOK mrd) Den totale omsetningen i aksjer og egenkapitalbevis i 2011 summerer seg til mrd. kroner, en reduksjon på 15 prosent i forhold til Totalt antall gjennomførte transaksjoner ble 23 millioner for hele året, en økning på ca. 20 prosent i forhold til I 2011 ble det foretatt emisjoner med et totalt proveny på 39 mrd. kroner i aksjemarkedet, mot 62 mrd. kroner i Ved utgangen av året var 198 selskaper notert på Oslo Børs etter 5 nynoteringer og 13 strykninger. På den regulerte markedsplassen Oslo Axess var antall noterte selskaper 39 etter 9 nynoteringer og 4 strykninger. Ved utgangen av 2011 var 14 ETF-er (børshandlede fond) notert på Oslo Børs, opp fra 6 ved utgangen av Antall meglerhus som er medlemmer for aksjehandel på markedsplassen Oslo Børs var 55 ved utgangen av 2011, opp fra 53 medlemmer ved utgangen av Av disse er 33 hjemmehørende utenfor Norge. Antall medlemmer på markedsplassene for obligasjoner og derivater er noe lavere. Faste avgifter til utstedere (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte selskaper og markedsverdien av disse. Faste avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer og deres valg av tariff i prislisten. Variabel handelsavgifter påvirkes av ordreavgift og verdien på gjennomførte transaksjoner. Prospekt, opptaks- og registreringsavgifter påvirkes av antall introduksjoner, antall emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner samt størrelsen på disse. En økning eller nedgang i markedsverdiene av de noterte verdipapirene pr med 10 prosent ville ha økt eller redusert kursnoteringsavgiftene med henholdsvis ca. 4,1 prosent og ca. 3,4 prosent (ca. 3,5 prosent og ca. 3,8 prosent i 2010). Det mest omsatte verdipapiret på aksjeområdet i 2011 utgjorde 7,4 prosent av totalt antall transaksjoner (6,9 prosent i 2010 og 9 prosent i 2009) og 20,7 prosent av total omsetning i verdi (18,2 i 2010 og 20,4 prosent i 2009). Inntektene som kommer fra eller er knyttet til dette selskapet i 2011 utgjorde i størrelsesorden 12,3 prosent av inntektene fra aksjeområdet (7,3 prosent i 2010 og 7,5 prosent i 2009) og 6,6 prosent av Oslo Børs totale inntekter (4,0 prosent i 2010 og 4,2 prosent i 2009). Renter Inntektene fra renteområdet utgjorde i 2011 ca. 6,9 prosent av børsens totale inntekter. Inntekter - renter (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Finansielle markedsdata Kurs-/seminarinntekter Andre inntekter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - renter Antall børsnoterte lån pr Antall noterte lån på ABM pr Markedsverdi noterte lån pr (NOK mrd) Antall børsmedlemmer - renter Omsetning i verdi eks. repo (NOK mrd) Repo omsetning i verdi (NOK mrd) Markedsverdi og omsetningstall inkluderer både børsnoterte lån og lån notert på Oslo ABM. Inntektene fra rentemarkedet er primært knyttet til antall noterte lån. Ved årets avslutning var det noterte lån, fordelt med 715 lån på Oslo ABM (Alternative Bond Market) 4

5 og 496 (496) lån notert i børsmarkedet, en økning på 57 lån fra forrige årsskifte. Emittert volum i nye og eksisterende lån i 2011 var på 679 mrd. kroner, hvilket er 75 mrd. kroner lavere enn i Faste avgifter til utstedere av lån (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte lån og den nominelle verdien av disse. Faste avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer. Handelsavgifter påvirkes av antall gjennomførte transaksjoner og verdien på disse. Prospektavgiften påvirkes av antall prospekter som sendes inn for kontroll iht. verdipapirhandelloven eller noteringsdokumenter som sendes inn for kontroll iht. ABM-reglene. En repo er en gjenkjøpsavtale hvor partene avtaler salg og fremtidig tilbakekjøp av det samme volum i et obligasjonslån samtidig. Handelsavgiften ved repoomsetning er 10 prosent av avgiften ved ordinær omsetning. Låntakeren med høyest utestående notert lånebeløp ved utgangen av 2011 utgjorde ca. 22,2 prosent av utestående beløp i obligasjoner og ca. 90,8 prosent av utestående beløp i sertifikater. Tallene omfatter lån notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo ABM. Inntektene fra denne låntakeren utgjorde i ,1 prosent av inntektene fra førstehåndsmarkedet for renteområdet. Derivater Inntektene fra derivatområdet utgjorde i 2011 ca. 7,2 prosent av børsens totale inntekter. Ca. 98 prosent av inntektene er handelsavgifter. Handelsavgiftene påvirkes av antall omsatte kontrakter og premien på kontraktene. Premien på kontraktene påvirkes i hovedsak av pris på underliggende, tid til forfall samt for opsjoners del volatilitet i pris på underliggende. Aktiviteten i derivatmarkedet tok seg opp i 2011 etter at markedet ble påvirket av finanskrisen i Antallet aktive derivatkonti ved utgangen av 2011 var 1 550, mot ved utgangen av Inntekter - derivater (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Finansielle markedsdata Kurs-/seminarinntekter Andre inntekter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - derivater Aksjeopsjoner, antall omsatte kontrakter (1000) Aksjeopsjoner, omsetning (MNOK) Indeksopsjoner, antall omsatte kontrakter (1000) Indeksopsjoner, omsetning (MNOK) Aksjeterminer, antall omsatte kontrakter (1000) Aksjeterminer, omsetning (MNOK) Indeksterminer, antall omsatte kontrakter (1000) Indeksterminer, omsetning (MNOK) Totalt antall kontrakter (1000) Total omsetning i verdi - opsjoner (MNOK) Total omsetning i verdi - terminer (MNOK) Snittpremie aksjeopsjoner (kr.) 3,4 3,8 4,4 Snittpremie indeksopsjoner (kr.) 5,6 6,3 6,1 Snittpremie aksjeterminer (kr.) 61,0 71,7 60,3 Snittpremie indeksterminer (kr.) 369,8 341,0 249,0 Markedsdata Oslo Børs har inntekter fra salg av finansielle markedsdata. Inntektene utgjorde ca. 30,5 prosent av børsens totale inntekter. Salg av finansielle markedsdata måles i hovedsak i antall sluttbrukere med tilgang til markedsdata fra Oslo Børs. Kunder av informasjonsdistributører som Reuters, Bloomberg etc. kjøper tilgang til kurs- og indeksinformasjon fra ulike markedsplasser, sanntidsinformasjon som er essensiell for handel på Oslo Børs. Antall terminaler med data fra Oslo Børs er gjennom året økt med ca. 5,7 prosent til ca Det er tre ulike abonnementstyper på realtidsinformasjon fra Oslo Børs. Profesjonelle brukere med full realtidsinformasjon (50 prosent), private brukere med begrenset realtidsinformasjon (39 prosent) og private brukere med full realtidsinformasjon (12 prosent). Terminalene fordelte seg som følgende mellom de tre gruppene ved utgangen av 2010: 55 prosent, 32 prosent og 14 prosent og ved utgangen av 2009: 56 prosent, 29 prosent og 15 prosent. De to største distributørene utgjorde i 2011 ca. 52 prosent av inntektene fra finansielle markedsdata (52 prosent i 2010) mens de fire største utgjorde ca. 60 prosent (60 prosent i 2010). 5

6 Andre inntekter kommer fra salg av en rekke produkter som avistabeller, indeksvekter og SMS-tjenester. De to største enkeltproduktene er fundamentaldata om utstedere og fondsinformasjon. Inntekter - markedsdata (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Prospekt- og opptaksavgifter Registreringsavgift Finansielle markedsdata Kurs-/seminarinntekter Andre inntekter Totale driftsinntekter Verdipapirsentralen (VPS) Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Verdipapirsentralen ASA, som er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å registrere rettigheter til finansielle instrumenter etter verdipapirregisterloven. VPS utvikler og markedsfører produkter og tjenester til banker, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og andre finansinstitusjoner. Disse tilbyr igjen tjenestene videre til utstedere og investorer. VPS tjenester gjør det enklere for utstederne å reise kapital og føre eierregistrene og for investorer å sikre at de gis muligheten til å utøve sine rettigheter som eiere av verdipapirene. Registrering i et verdipapirregister som VPS betyr rettsvern og prioritetsprosedyrer som er viktige for tilliten til kapitalmarkeder. VPS bidrar til økt effektivitet i forbindelse med handel i verdipapirer gjennom sin deltakelse i avregningsog oppgjørsprosessen. VPS ledes av konstituert administrerende direktør John-Arne Haugerud. Ledergruppen består for øvrig av Sveinung Dyrdal (Investor, Utsteder, Avregning og Oppgjør), Leif Arnold Thomas (Fond), Jorunn Blindheim Øystese (juridisk), Geir Heggem (økonomi og administrasjon, innleid fra Oslo Børs) og Harald Næss (utvikling og IT). VPS hadde ved årets utgang 118 ansatte, en endring fra hhv. 128 og 130 ansatte ved utgangen av 2010 og I alt behandlet VPS 11,5 millioner transaksjoner knyttet til handler i verdipapirer, en reduksjon på 63 prosent fra Reduksjonen er en følge av innføring av sentral motpart for handel i aksjer, egenkapitalbevis og ETF-er i I tillegg ble det behandlet 6,2 millioner transaksjoner ved kjøp og salg av fondsandeler, en økning på 4,5 prosent fra Segmentopplysninger for forretningsområdet VPS de siste tre år er som følger (tall i NOK 1000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Avskrivninger Avskrivning merverdier Nedskrivninger merverdier Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene til VPS ble redusert med 43,6 mill. kroner fra 2010 til I 2011 har det vært en reduksjon av inntektene innen oppgjørsområdet på 55,9 mill. kroner som følge av innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter. Utsteder- og investorområdene har vist en økning i inntekter på henholdsvis 2,1 mill. kroner og 11,3 mill. kroner i Fondsområdet har hatt en økning på 4,5 mill. kroner. Driftskostnadene er økt med 44,6 mill. kroner fra 2010 til Av dette utgjør amortiserte avskrivninger og nedskrivninger av goodwill og systemer 36,2 mill. kroner. Øvrige driftskostnader er økt med 8,5 mill. kroner i samme periode. Kostnadene for 2010 er blant annet påvirket av omstillingskostnader, engangsposter i forbindelse med omstillingen som reduserer pensjonskostnadene samt at VPS og Capgemini kom til enighet om tilbakelevering av ytelser mellom partene etter at utviklingen av nytt fondssystem ble stanset primo Korrigert for disse er kostnadene økt med ca. 1 mill. kroner i forhold til

7 Utsteder Inntektene fra utstederområdet utgjorde 29 prosent av VPS totale inntekter i Utstederområdet tilbyr produkter og tjenester som forenkler og effektiviserer kontoførernes og utstedernes arbeid, samt sikrer at investorer, selskaper og andre brukere gis korrekt informasjon. Tjenestene tilbys gjennom pålitelige og sikre applikasjoner. De fleste av tjenestene er tilgjengelige via internett. Utstederområdet tilbyr sine tjenester gjennom ulike produkter: VPS Foretak er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av aksjer og egenkapitalbevis - for registrering og oppfølging av egne selskaper i VPS. VPS Foretak benyttes også av meglerhus for registrering av tegninger ved emisjoner/ videresalg og for registrering av aksepter ved oppkjøp. VPS Foretakstjenester er en internettbasert løsning som lar de VPS-registrerte utstederne gjøre effektiv bruk av informasjon som er registrert om eget verdipapir. Tjenesten er en abonnementsbasert tjeneste for selskaper som er registrert i VPS. VPS Fixed Income er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av rentepapirer. Systemet ble lansert i 2008 og benyttes både av kontofører og VPS i forbindelse med registrering av ulike rentepapirer og gjennomføring av hendelser knyttet til disse. Inntektene for utstederområdet knyttet til aksjeselskaper er påvirket av de registrerte aksjeselskapenes aksjekapital og antall eiere. For rentepapirer er inntektene drevet av kapital og antall eiere. I tillegg påvirkes inntektene knyttet til corporate actions av antall hendelser i verdipapirene som gjennomføres og kompleksiteten i disse. Ved utløpet av året var (1 381) aksjeselskaper/egenkapitalbevis og (2 065) obligasjonslån registrert i VPS. Inntekter utsteder (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - utsteder Antall AS/ASA registrert i VPS Antall egenkapitalbevis registret i VPS Antall obligasjonslån registrert i VPS Antall sertifikater registrert i VPS Investor Inntektene fra investorområdet utgjorde i 2011 ca. 24,2 prosent av VPS` totale inntekter. Produktområdet Investor tilbyr rettighetsregistreringer til investorer gjennom produkter og tjenester som gjør det sikkert og effektivt å eie, overdra og administrere egne verdipapirer. Sentralt i verditilbudet står VPS- kontoen, som tilbys investorer gjennom et nettverk av kontoførere av verdipapirkonti. En VPSkonto viser alle typer registrerte verdipapirer som er eiet av den enkelte investor enten det er aksjer, warranter, fond, egenkapitalbevis, obligasjoner eller sertifikater. Investorområdet tilbyr sine tjenester gjennom ulike produkter: VPS Investor services er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av investorkonti for opprettelse og administrasjon av investorer og deres rettigheter. Med 150 avtalehavere og 8500 brukere benyttes systemet av både banker og sparebanker så vel som verdipapirforetak og kapitalforvaltere, og omtales som selve kjernesystemet i VPS. VPS Investortjenester er et webbasert grensesnitt for sluttinvestorer som tilbys via bankenes nettbanker eller kapitalforvalternes hjemmesider. Gjennom VPS Investortjenester får investorer full oversikt over rettigheter i VPS- registrerte verdipapirer på tvers av kontoførere og tilgang til egne konto- og personopplysninger, beholdningsoversikter og transaksjonsoversikter. I tillegg kan investorer blant annet tegne/ innløse fond og delta i corporate actions som emisjoner, generalforsamlinger etc. Investorområdets inntekter påvirkes i det vesentligste av antall VPS-konti og markedsverdien av det som er registrert i VPS ved inngangen av året. Antall VPS-konti ble i 2011 redusert med 3,7 prosent ift. 2010, mens markedsverdien falt med 2,3 prosent. Antall investorer med tilgang til VPS internettjenester økte med 2,2 prosent. Inntekter - investor (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - investor Antall konti Markedsverdi i MNOK Antall unike brukere internett Oppgjør Inntektene fra oppgjørsområdet utgjorde ca. 25,1 prosent av VPS totale inntekter. 7

8 Oppgjør leverer avregnings- og oppgjørstjenester for handel med verdipapirer. VPS Oppgjør bidrar til et velfungerende kapitalmarked i Norge, gjennom effektiv og sikker overføring av verdipapirer på den ene side og vederlaget for dette fra kjøper til selger på den annen side. Avregnings- og oppgjørssystemet støtter en gjennomgående prosessering gjennom hele verdikjeden (STP straight through processing). VPS legger stor vekt på utvikling av oppgjørssystemet etter kundenes krav og følger markedsutvikling og trender, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det sterkt fokus på å følge anbefalinger og internasjonale standarder for avregning og oppgjør ble det første hele år etter at Oslo Børs innførte sentral motpart (CCP) for clearing av alle aksjer, egenkapitalbevis og ETF-er som er notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Oslo Clearing ble valgt som CCP i det norske markedet og de deltar i VPO. For VPS Oppgjør betyr dette at alle handler som gjennomføres på Oslo Børs blir nettet gjennom clearing hos Oslo Clearing. Oppgjørstjenestene i VPS er basert på anerkjente prinsipper, som levering mot betaling (DvP delivery versus payment) og multilateral netting mellom oppgjørsdeltakerne. Pengeoppgjøret gjennomføres i Norges Bank. Oppgjørsgraden i VPS har gjennom årene steget betydelig fra 80 prosent på slutten av 90-tallet til 97,5 prosent ved utgangen av 2010 og 96,2 prosent ved utgangen av Effektive oppgjørsfunksjoner støttes også av en automatisk låneordning for verdipapirer basert på en utlånspool, ved at handler som ikke gjøres opp på den avtalte oppgjørsdag prøves på nytt inntil den blir annullert eller gjort opp, og at det kjøres to oppgjør i døgnet. Videre skjer beholdningsoverføringer i sanntid og det er mulighet for oppgjør samme dag som handelen finner sted (S = T + 0). Oppgjørsdeltakerne kommuniserer med systemet gjennom et åpent internasjonalt standardisert grensesnitt (ISO15022). VPS startet implementeringen av ISO15022-meldinger allerede i 2002 og bruken av meldinger har hatt en formidabel vekst. VPS hadde ved siste årsskifte 112 oppgjørsdeltakere, hvorav 28 oppgjørsagenter, 1 CCP og 83 meglere. Det tilkom 8 nye oppgjørsdeltakere i 2011 og av 83 meglerne som deltar i oppgjøret, er 44 fjernmedlemmer. Av disse er 4 direkte deltakere, mens de øvrige 40 blir representert i oppgjøret av en agent. Oppgjørsområdets inntekter påvirkes av antall verdipapirhandler i markedet, men etter innføring av sentral motpart er antall finansielle instrumenter og antall medlemmer på Oslo Børs blitt viktigere for mengden oppgjørstransaksjoner til VPS. Viktig er også antall transaksjoner som gjennomføres mellom verdipapirforetakene og deres sluttkunder. Totalt antall oppgjørstransaksjoner har falt med 63,5 prosent fra 2010 til 2011, og i perioden fra før og etter innføring av clearing i det norske markedet har fallet vært 73 prosent. Det har også vært en negativ utvikling for oppgjørstransaksjoner mellom verdipapirforetak og deres sluttkunder på vel 22 prosent fra 2010 til Inntekter - oppgjør (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - oppgjør Oppgjørsgrad 96,20 % 98,30 % 98,58 % Antall oppgjorte transaksjoner (mill.) 11,5 31,4 43,3 Fond Inntektene fra fondsområdet utgjorde ca. 18,9 prosent av VPS totale inntekter i Fondsområdet tilbyr fondsforvaltningsselskaper og andre distributører av fondsprodukter et bredt spekter av tjenester som bistår dem med administrasjon av deres fond og eierregisteret for det enkelte fond. VPS-kontosystemet danner grunnlaget for fondstjenestene, og investors beholdninger registreres på en VPS-konto på tilsvarende måte som for andre verdipapirer. Fondsområdet består av to hovedområder med supplerende tilleggstjenester. Fond Basis og Distribusjonsløsninger. For begge områdene har VPS ansvaret for drift, vedlikehold og løpende utvikling av systemene, hvilket setter kundene i stand til å fokusere på sin kjernevirksomhet. Forretningsområdet fond påstartet i 2011 et større moderniseringsarbeid på fondssystemene. Fondstjenestene dekker alle aspekter ved verdikjeden, fra etablering/registrering av fondene til distribusjon og oppfølging av kunder. Fondstjenestene innbefatter også en integrert betalingsfunksjonalitet som muliggjør kjøp og salg av fondsandeler med levering mot betaling for investorene. Registrering av fondsandeler i en verdipapirsentral er ikke obligatorisk. Følgelig tilbyr fondsområdet registreringstje- 8

9 nester til depotmottakere og distributører av både norske og utenlandske fondsforvaltere i konkurranse med andre tjenesteytere og kundenes egne systemer. Ved utgangen av 2011 var 70 prosent av markedsverdien av norske fond registrert i VPS. I tillegg kommer utenlandske fond og nominee-registrerte fond. Markedsverdien av de VPSregistrerte fondene var ved årsskiftet på i alt 383 mrd. kroner, som er en nedgang på 3 prosent i forhold til året før. Antall fondsbeholdninger registrert i VPS hadde en nedgang på 5,4 prosent i 2011, mens antall fondstransaksjoner økte med 4,5 prosent i forhold til året før. Inntektene i Oslo Clearing ble økt med 19 mill. kroner fra 2010 til Inntektsøkningen er knyttet til innføring av sentral motpartsclearing av egenkapitalinstrumenter fra juni 2010 totalt 26,7 mill. kroner. Inntekter fra derivatområdet og lån er ned fra Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Clearing de siste tre år er som følger (tall i NOK 1000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinnteker - interne Inntektene for fondsområdet er i hovedsak knyttet til antall transaksjoner, forvaltningskapitalen og antall beholdinger. Inntekter fond (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - fond: Antall fond registrert i VPS Markedsverdi fond registrert i VPS (NOK mrd) Antall Investorbeholdninger i fond Antall fondstransaksjoner Oslo Clearing Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Clearing ASA. Oslo Clearing er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å drive virksomhet som oppgjørssentral knyttet til derivater og egenkapitalinstrumenter samt forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. Oslo Clearing mottok i 2010 utvidet konsesjonen til å drive som oppgjørssentral for egenkapitalinstrumenter. Oslo Clearing arbeider for å gi medlemmene økt merverdi gjennom sine løsninger til verdipapirmarkedet. Produkter og tjenester distribueres gjennom banker og verdipapirforetak men visse typer av institusjonelle kunder kan også søke om direkte medlemskap hos Oslo Clearing. Oslo Clearing ledes av administrerende direktør Christian Sjøberg. Ledergruppen består for øvrig av Kari Geier (forretningsutvikling), Håvard Thorstad (risk management) og Ketil Sveen (midlertidig leder clearing operations). Oslo Clearing ASA hadde ved årets utgang 16 ansatte (14 i 2010 og 11 i 2009). Avskrivninger Avskrivning merverdier Nedskrivning merverdier Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Oslo Clearing har i 2011 hatt en økning i inntektene på 19 mill. kroner. Av dette kan 26,8 mill. kroner knyttes til clearing av egenkapitalinstrumenter hvor en har fullårseffekt i Derivater viste en nedgang på 4,8 mill. kroner i 2011 i forhold til 2010 og skyldes lavere aktivitet samt endret inntektsfordeling mellom Oslo Clearing og Oslo Børs på derivatsiden. Inntektene fra lån viste også en nedgang i 2011 i forhold til Driftskostnadene er økt med 0,8 mill. kroner fra 2010 til Avskrivninger har økt med 2,5 mill. kroner som følge av økte investeringer ved innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter. Andre driftskostnader er redusert med 1,7 mill. kroner. Kostnadene i 2010 er påvirket av innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter hvor Oslo Clearing økte antall personer for å dekke nye og endrede operasjonelle oppgaver og til IT-drift. Antallet inngåtte derivatkontrakter på Oslo Børs er nærmest uendret fra 2010, mens den samlede premieomsetningen i samtlige derivatprodukter ble redusert med ca. 7 prosent. 9

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1999

INNHOLDSFORTEGNELSE - 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE - 1999 1 INNLEDNING...3 1.1 FORMANNEN HAR ORDET...3 1.2 FORBUNDETS TILLITSVALGTE OG ANSATTE...3 1.3 MEDLEMMER...3 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...4 AKSJEMARKEDET...4 2.2 OBLIGASJONS-

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

resultater perspektiv

resultater perspektiv 59 ÅRSBERETNING Gjensidige-konsernet oppnådde et resultat før skatt på 3.254,0 millioner kroner i 2010. Styret foreslår at det utbetales 2.350,0 millioner kroner i utbytte, tilsvarende 80 prosent av årets

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Konkurranseflater i finansnæringen

Konkurranseflater i finansnæringen Norges offentlige utredninger 2000: 9 Konkurranseflater i finansnæringen Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 1999. Avgitt til Finansdepartementet 28. mars 2000. Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall 1996 2004... 7 Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll...

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer