Delårsrapport 3. kvartal 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 3. kvartal 2008"

Transkript

1 Delårsrapport 3. kvartal

2 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma 113,4) Resultat pr. aksje NOK 2,46 (faktisk 2,66/proforma 2,64) Aktiviteten i 3. kvartal (samme periode i fjor i parentes) Hovedtall for konsernet Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2008 et resultat på MNOK 105,9 (MNOK 66,5). Resultatet pr. september ble MNOK 351,7 (210,2). Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 2,46 2,66 8,18 8,41 11,40 Proforma 3. kvartal 30. sept Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger merverdier Driftsresultat Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 2,64 7,72 10,70 Sammenlignet med proformatall for 3. kvartal 2007 har inntektene økt med MNOK 3 eller 1,2 %. Sammenlignet med proformatall pr september 2007 har inntektene økt med ca MNOK 33 eller 4 %. Det er i hovedsak handels- og oppgjørsinntekter i henholdsvis Oslo Børs og VPS som har økt som følge av økning i antall handels- og oppgjørstransaksjoner. Kostnadene har i 3. kvartal og pr. 30. september økt med henholdsvis MNOK 16 og MNOK 23. Det er i 3. kvartal og pr. 30. september foretatt aktivering av interne ressurser i systemutviklingsprosjekter med henholdsvis MNOK 3 og MNOK 17. Aktiveringen for kvartalet tilsvarer fjorårets og akkumulert er en MNOK 9 over fjoråret. Korrigert for dette er kostnadene henholdsvis MNOK 16 og MNOK 32 høyere enn i samme perioder i Netto finansielle poster har i 3. kvartal og pr. 30. september økt med henholdsvis MNOK 2 og MNOK 15, hovedsakelig som følge av økt likvidbeholdning og økte renter. Presentasjonen av hovedtall ovenfor og forretningsområdene nedenfor inneholder proformatall for 3. kvartal 2007, pr. 30. sept 2007 samt for hele Proformatallene har til hensikt å vise konsernets samlede resultater og de viktigste effektene i regnskapet som om fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding hadde funnet sted ved starten av regnskapsperioden. Proformatallene er basert på resultatregnskapene for den enkelte enhet for de aktuelle periodene. Det er foretatt avskrivninger på merverdier som er identifisert i merverdianalysen som er foretatt i forbindelse med den gjennomførte fusjonen. 2

3 Oslo Børs Oslo Børs Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Oslo Børs Informasjon inngår fra 3. kvartal i segmentrapporteringen for Oslo Børs som følge av beslutningen om å fusjonere Oslo Børs Informasjon inn i Oslo Børs. Tallene for alle perioder er endret i forhold til dette. I likhet med de foregående kvartaler har også 3. kvartal vært preget av relativ høy aktivitet innenfor de fleste områder. Aktiviteten har i kvartalet vært noe lavere enn tidligere i år, foruten september. Hovedindeksen (OSEBX) var ved periodens slutt på 318,38, en nedgang på 31,3% i kvartalet. I løpet av kvartalet er tre nye selskaper notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess, mens ti selskap er strøket fra notering. Pr. 30. september er 13 nye selskaper notert mens 17 er strøket. Totalt er 265 selskaper notert ved kvartalets slutt, hvorav 33 på Oslo Axess. Det ble i 3. kvartal omsatt aksjer og grunnfondsbevis for NOK 596 mrd (798), en nedgang på 26 % fra samme kvartal i Sammenlignet med forrige kvartal er det en nedgang på ca. 24 %. Antall transaksjoner i aksjemarkedet var ( ), en økning på ca 32 % fra 3. kvartal 2007, og en økning på ca 11 % fra forrige kvartal. Pr. 30. september er omsatt verdi redusert med ca 13 % sammenlignet med samme tidspunkt i Antall transaksjoner har dog økt med 40 %. Gjennomsnittlig inntekt pr. transaksjon i aksjemarkedet var i 3. kvartal NOK 16,4, ned fra NOK 20,8 i samme periode i 2007 og 19,2 i forrige kvartal. Ved utgangen av kvartalet var det 60 aktive medlemmer, hvorav 23 lokale medlemmer og 37 fjernmedlemmer. Totalt antall obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs og Oslo ABM (Alternative Bond Market) var ved utgangen av perioden 1009, en økning på 46 i forhold til samme periode i 2007 og 3 i forhold til forrige kvartal. Den samlede aktiviteten i derivatmarkedet i 3. kvartal og pr. 30. september var, målt i antall omsatte kontrakter, betydelig høyere enn i samme periode i fjor. Antall kontrakter i 3. kvartal er 2 % høyere enn i 2. kvartal. Estimert antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca. 1 % lavere enn ved utgangen av forrige kvartal, og 8 % høyere enn ved utgangen av samme periode i fjor. Salg av distribusjonsløsninger for nyhetsmeldinger for noterte selskaper fra og med 2008 har påvirket inntektene positivt. Samlede inntekter i Oslo Børs i 3. kvartal var MNOK 147 (144), en økning på 2 %. Sammenlignet med inntektene pr. 30. september 2007 har inntektene økt med 14 MNOK. Inntekter fra aksjeområdet er noe høyere enn i samme perioder i fjor men er redusert i forhold til forrige kvartal. Handelsinntekter har økt mens prospekt og opptaksavgifter er redusert. Inntekter fra salg av markedsdata har også økt. Totale driftskostnader i 3. kvartal 2008 var MNOK 5 høyere enn samme periode i 2007, og akkumulert pr. 30. september var kostnadene MNOK 1 lavere enn i Oslo Børs har i 3. kvartal gjort avsetninger til tap på fordringer med MNOK 4. Aksjer - antall transaksjoner og omsetning i verdi Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Trans (1000) Verdi (Nok mrd) Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q

4 VPS VPS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Proforma 3. kvartal 30. sept VPS Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger merverdier Driftsresultat Verdipapirsentralen ASA (VPS) ble konsolidert fra 27. november Faktiske regnskapstall for 2007 inkluderer derved kun resultatet for perioden til Proformatall for 3. kvartal 2007, pr. 30. sept 2007 og 2007 er basert på avlagte regnskaper for VPS, justert for avskrivninger på merverdier. Den høye aktiviteten i markedet fortsatte i 3. kvartal Antall oppgjorte handelstransaksjoner var 11,1 millioner, som er en oppgang på 34% i forhold til samme kvartal i fjor. Pr september har antall oppgjorte transaksjoner økt med 42 % sammenlignet med samme periode i fjor. Volumøkningen er motvirket av lavere priser på sentrale tjenester fra 1. januar og 1. september Aktiviteten innenfor utstederområdet var relativt god i 3. kvartal, med en rekke corporate actions oppdrag. Fakturering for det nye rentesystemet, VPS Fixed Income, ble i sin helhet gjort i løpet av kvartalet. Dette bidro positivt for periodens samlede inntekter. Det var (1.402) aksjeselskaper, 29 (26) grunnfondsbevis og (2.097) obligasjonslån registrert i VPS ved utgangen av kvartalet. Dette gir tilvekst av stabile inntekter. Markedet viser fortsatt stor interesse for VPS Aksjesparing som ble lansert i første kvartal Markedsverdien av VPS registrerte fond ble redusert med 18 % sammenlignet med utgangen av 3. kvartal i fjor. Antall fondstransaksjoner ble i 3. kvartal 1,4 mill., som er en nedgang på 2 % i forhold til samme kvartal i Antall investorbeholdninger i fond har økt med 2,6 % til 1,3 mill. sammenlignet med utgangen av 3. kvartal i fjor. Inntekter fra investorprodukter var på MNOK 23,4 i 3. Kvartal og dette er MNOK 1,8 mer enn samme kvartal i Akkumulert er nå inntektene MNOK 5,5 høyere enn på samme tid i fjor. Innen investorområdet har markedsverdiene hatt en kraftig nedgang i 3. kvartal. Antall konti økte med 0,8 % i 3. kvartal og det er nå totalt 1,612 millioner konti totalt. Dette er 4,4 % flere enn på samme tid i fjor. Antall unike brukere på Investortjenester fortsetter å øke, men veksten er ikke like stor som i fjor. Dersom man sammenligner inntektene i 3. kvartal og akkumulert pr september 2008 med proforma driftsinntekter for samme perioder i 2007, har inntektene økt med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 23. Økningen er størst innen oppgjørsprodukter (henholdsvis MNOK 0 og MNOK 16). Inntektene fra investorprodukter har økt med MNOK 5 som følge av engangsfaktureringer. Driftskostnadene har sammenlignet med proforma driftskostnader for 3. kvartal og pr. 30. september økt med henholdsvis MNOK 13 og MNOK 21. MNOK 6 og 12 av økningen skyldes endret avskrivningsplan for det eksisterende systemet for fondsprodukter etter beslutningen om å utvikle neste generasjons fondssystem. Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Serie Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 VPS-konti (1000) Eiere (1000)

5 Oslo Clearing Oslo Clearing Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Proforma 3. kvartal 30. sept Oslo Clearing Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Oslo Clearing ble konsolidert fra 27. november Faktiske regnskapstall for 2007 inkluderer derved kun resultatet for perioden til Proformatall for 1. kvartal 2007 og 2007 er basert på avlagte regnskaper for Oslo Clearing. Inntektene i 3. kvartal og pr. september 2008 er lavere enn proforma driftsinntekter for samme perioder i Sammenlignet med forrige kvartal er inntektene redusert med MNOK 4 eller ca 45 %. Sammenlignet med samme periode i fjor er inntektene redusert med MNOK 6. Det er i 3. kvartal gjort en reklassifisering mellom inntekter og kostnader. Dette har en effekt på MNOK 2 på både inntekter og kostnader i 3. kvartal. Det er i hovedsak inntekter fra låneordninger som er redusert. Dette skyldes dels lavere volum men også at Oslo Clearing i 3. kvartal reduserte renteavgiften med 10 % og har satt transaksjonsprisen i VPO låneordningen til kr. 0 for perioden 1. september til 31. oktober. Driftskostnadene er, sammenlignet med proforma driftskostnader for 3. kvartal 2007 og pr. 30. september 2007, henholdsvis redusert med ca MNOK 2 og økt med ca MNOK 1. Dette blant annet som følge av økte personalkostnader og økte kostnader til garantistillelse. I løpet av kvartalet har Oslo Clearing mistet 3 clearingmedlemmer, og har nå totalt 24 clearingmedlemmer. Antallet aktive derivatkonti er redusert med ca. 5 % fra forrige kvartal, til Antall omsatte standardiserte derivatkontrakter Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Kontrakter (1000)

6 Oslo Market Solutions Oslo Market Solutions Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Proforma 3. kvartal 30. sept Oslo Market Solutions Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger merverdier Driftsresultat Oslo Market Solutions ble konsolidert fra og med 27. november Faktiske regnskapstall for 2007 inkluderer derved kun resultatet for Oslo Market Solutions for perioden til Proformatall for 3. kvartal 2007, pr. 30. september 2007 og 2007 er basert på avlagte regnskaper for selskapene, justert for avskrivninger på merverdier. Dersom man sammenligner inntektene i 3. kvartal og pr. 30. september 2008 med proforma driftsinntekter for tilsvarende perioder i 2007, har inntektene økt med henholdsvis MNOK 1 og MNOK 5. Oslo Market Solutions inntekter varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter. Driftskostnadene har sammenlignet med proforma driftskostnader for 3. kvartal og pr. 30. september økt med MNOK 2 og MNOK 7. Kostnadsøkningene er knyttet til redusert aktivering av interne timer, økte personalkostnader, økte kostnader til kjøp av data og økt innleie av eksterne ressurser. Multilaterale handelsfasiliteter (MTFer) starter handel i aksjer notert på Oslo Børs Den pan-europeiske handelsplattformen Turquoise startet i september handel i aksjer notert på Oslo Børs. Nasdaq OMX Europe åpnet for tilsvarende handel i oktober. Oslo Børs VPS vurderer innføring av sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Handelen på et flertall av aksjebørsene i Europa er tilknyttet en CCP (sentral motpart). Det samme gjelder multilaterale handelsfasiliteter som er, eller er i ferd med å bli, etablert. En sentral motpart er en aktør som trer inn som sentral avtalemotpart i en verdipapirhandel, og forestår oppgjøret av verdipapirer og penger mellom de to opprinnelige partene. I dag er det kun derivathandelen som er tilknyttet sentral motpart. Oslo Børs VPS vurderer, som et av flere tiltak for å styrke sin konkurranseposisjon, å innføre en CCP for aksjer og rentepapirer handlet på Oslo Børs. Utsikter for 2008 Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner, med virkning fra september, påvirker inntektene i 4. kvartal. Driftskostnader i 2008 forventes pt. å bli på i underkant av MNOK 600. Med bakgrunn i den volatile markedssituasjonen, vil Oslo Børs VPS i 4. kvartal blant annet vurdere avskrivningstiden på immaterielle eiendeler samt virkelig verdi av goodwill i konsernets balanse. Se for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelder konsernet Oslo Børs VPS med mindre annet oppgis. Konsernet består av morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Oslo Clearing ASA, Oslo Børs Informasjon AS (OBI) og Oslo Market Solutions AS. Tallene er ikke reviderte. 6

7 Resultat Fra og med 1. januar 2005 er den finansielle rapporteringen i henhold til gjeldende International Financial Reporting Standard (IFRS). Det vises i denne forbindelse til note 17 (side 63) i årsrapporten for 2005 hvor detaljene for overgangen til IFRS fremkommer. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Datterselskapene VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions er konsolidert fra og med 27. november Resultat pr. aksje er beregnet med gjennomsnittlig antall aksjer i perioden. Aksjer utstedt i forbindelse med fusjonen er inkludert med 35 av 365 dager i Aksjesplitt foretatt i mai 2007 er hensyntatt i antall aksjer i 1. kvartal Driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Driftskostnader før avskrivninger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 2,46 2,66 8,18 8,41 11,40 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 2,46 2,66 8,18 8,41 11,40 7

8 Segmentinformasjon Konsernet Oslo Børs VPS Holding har fire rapporterbare segmenter; Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Disse er sammenfallende med datterselskaper med samme navn. Fra 3. kvartal inngår Oslo Børs Informasjon AS i segmentet Oslo Børs. Oslo Børs Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat VPS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Oslo Clearing Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Oslo Market Solutions Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Øvrig og elimineringer Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Totale driftsinntekter Totale driftskostnader Totalt driftsresultat

9 Balanse Fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding, som trådte i kraft ved utgangen av november 2007, er regnskapsført som transaksjon. Det vises til egen redegjørelse for virksomhetssammenslutningen i delårsrapport for 4. kvartal Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 137 ved utgangen av kvartalet. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 101 og andre kortsiktige fordringer, herunder forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter, MNOK 36. Markedsverdi av utestående derivatposisjoner utgjør MNOK Oslo Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartsrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hver enkelt kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er balanseført som kortsiktig gjeld med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning det er adgang til motregning. Likvidbeholdningen er på MNOK 837 ved utgangen av kvartalet. MNOK 7 er i tillegg klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kortsiktig gjeld utgjorde ca MNOK 306 hvorav betalbar skatt utgjør MNOK 178. Anleggsmidler 30. sept 30. sept It-systemer Kunderelasjoner Konsesjoner Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Markedsverdi utestående derivatposisjoner Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Gjeld kredittinstitusjoner Utsatt skatteforpliktelse Markedsverdi utestående derivatposisjoner Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

10 Kontantstrøm Oslo Børs VPS Holding hadde i 3. kvartal en økning i kontantbeholdningen på MNOK 94. Dette etter utbetaling av kildeskatt på utbetalte utbytte. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK 837. I tillegg kommer likvider på MNOK 7 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kontantstrøm pr. aksje er beregnet med gjennomsnittlig antall aksjer i perioden. Aksjer utstedt i forbindelse med fusjonen er inkludert med 35 av 365 dager i Aksjesplitt foretatt i mai 2007 er hensyntatt i antall aksjer i 1. kvartal Kontantstrømmer fra: - operasjonelle aktiviteter investeringsaktiviteter finansieringsaktiviteter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning ved periodens slutt Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 2,20 2,77 0,55 3,60 21,94 Egenkapital Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av kvartalet MNOK og egenkapitalandelen var på ca. 50 %. Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utbytte Netto egenkapitaleffekt ifbm fusjon Verdiøkning finansielle instrumenter Tilbakekjøp av egne aksjer Aktuarmessige gevinster/tap i perioden Egenkapital ved periodens slutt Egenkapitalandel 50 % 67 % 50 % 67 % 52 % 10

11 Kurs ( = 19) Aksjonærinformasjon Kursutvikling Oslo Børs VPS Holding ASA: Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs VPS Holding ASA for perioden mai 2001 til og med 14. oktober 2008, uten justering for utbetalt utbytte og kapitalnedsettelse. Kursutviklingen er sammenlignet med OSEBX prisindeks som heller ikke er justert for utbytter. Aksjen ble med virkning fra og med den 9. mai 2007 splittet 1:5. Fusjonen med VPS Holding trådte i kraft 27. november Det ble i den forbindelse utstedt nye aksjer. Totalt antall utstedte aksjer er etter dette Tekst og graf nedenfor er i forhold til nytt pålydende og nytt antall aksjer. Det er i kvartalet omsatt i størrelsesorden aksjer til kurser fra NOK 100 til NOK 126. Siste registrerte omsetning i kvartalet er til NOK 105. Siste registrerte omsetning i de tre foregående kvartalene var henholdsvis NOK 127, NOK 137 og NOK 145. Siden mai 2001 er det utdelt utbytte eller foretatt kapitalnedsettelse med utbetaling til aksjonærene med til sammen NOK 31,4 pr. aksje, herunder utbytte for 2007 på NOK 7 pr. aksje i juni Oslo Børs Holding VS OSEBX Prisindeks Oslo Børs Holding OSEBXPR (norm.) Oslo Børs VPS Holding ASA 20 største aksjonærer pr. 17. oktober 2008: Navn Nasjonalitet Beholdning Beholdning antall aksjer i prosent 1. DNB NOR BANK ASA NOR ,15 % 2. KLP FORSIKRING NOR ,00 % 3. NORSK HYDROS PENSJONSKASSE NOR ,52 % 4. PARETO AS NOR ,38 % 5. LANDSBANKI ISLANDS ISL ,54 % 6. OMX AB SWE ,81 % 7. ORKLA ASA NOR ,20 % 8. ARENDALS FOSSEKOMPANI NOR ,64 % 9. STATE STREET BANK (NOM) USA ,41 % 10. STOREBRAND ASA NOR ,29 % 11. MSF MUTUAL FUNDS USA ,12 % 12. NORDEA BANK PLC (NOM) FIN ,05 % 13. UBS SECURITIES (NOM) USA ,01 % 14. FOKUS BANK NOR ,74 % 15. MUST INVEST AS NOR ,65 % 16. SUNDT AS NOR ,58 % 17. FRANKLING TEMPLETON LUX ,45 % 18. HAVFONN AS NOR ,41 % 19. PARETO SECURITIES AS NOR ,40 % 20. SPAREBANKEN VEST NOR ,28 % Antall aksjer hos de 20 største ,63 % Totalt antall aksjer % 11

12 Nøkkeltall Finansielle Resultat pr. aksje (NOK) 2,46 2,66 8,18 8,41 11,40 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 2,46 2,66 8,18 8,41 11,40 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 2,20 2,77 0,55 3,60 21,94 Egenkapitalrentabilitet 1) 13,6 % 50,1 % 15,0 % 53,9 % 44,3 % Totalkapitalrentabilitet 1) 10,1 % 46,4 % 11,3 % 46,1 % 41,7 % Netto driftsmargin 49,2 % 61,6 % 52,0 % 60,7 % 58,6 % Operasjonelle OSEBX ved utgangen av perioden 318,38 496,29 318,38 496,29 490,83 Endring i perioden -31,3 % -2,4 % -35,1 % 12,7 % 11,5 % Antall transaksjoner - aksjer (1000) Omsetningsverdi aksjer (NOK mrd) Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall noterte selskaper Netto tilgang/avgang i perioden Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) 2) Antall VPS-konti i VPS (1000) 2) Omsatte kontrakter derivater (1000) Omsetning derivater (NOK mill) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere ): Se omtale av fusjon og derivatposisjoner i balansen på side 10 2): proformatall for Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Oslo, 29. oktober

13 Oslo Børs VPS Holding ASA Pb 460 Sentrum 0105 Oslo 13

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer