VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal"

Transkript

1 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter skatt på 28,6 MNOK (16,6). I nntektene ble 86,6 MNOK (65,5). Det gode resultatet skyldes hovedsakelig et høyt antall transaksjoner også i 2. kvartal. Alle produktgrupper viste fremgang p.g.a. volumvekst og salg av tjenester. Akkumulert ble resultatet etter 1. halvår 54,4 MNOK etter skatt (35,7). Selskapet h ar god kostnadsstyring. Sum d riftskostnader ble i 1. halvår 88,3 MNOK (91,5). Kostnadsendringen skyldes i hovedsak reduserte pe n- sjonskostnader, lavere avskrivninger, høyere ikke -aktiverbar nyutvikling av IT-systemer, samt konsolidering av Manamind AS i konsernregnskapet (kjøpt i 4. kvartal 2004). Resultat pr. aksje etter skatt ble i 2. kvartal NOK 5,72 (3,32). For halvåret ble resultatet NOK 10,87 (7,15). Resultatregnskap Hove dtall NOK - hele tusen 2. kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivninger EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansposter netto Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Finansielle nøkkeltall 2. kv kv EBITDA margin 53,5% 45,0% 54,0% 45,3% 40,5% EBIT margin 46,3% 34,6% 46,3% 34,8% 32,8% Resultat pr. aksje etter skatt 5,72 3,32 10,87 7,15 12,79 Kontantstrøm fra driften pr. aksje 15,00 9,77 23,94 Egenkapitalandel 77,2% 71,3% 71,4% Egenkapitalrentabilitet 50,3% 38,6% 33,4% Likviditetsgrad 2,98 3,08 3,91 EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger EBITDA margin = EBITDA / driftsinntekter EBIT margin (driftsmargin) = EBIT / driftsinntekter Resultat pr. aksje = Resultat etter skatt / antall aksjer Kontantstrøm fra driften pr. aksje = Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / antall aksjer Egenkapitalandel = Egenkapital / Total kapital Egenkapitalrentabilitet = Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital (beregnet p.a.) Likviditetsgrad = Likvider + debitorer + andre likvide fordringer / kortsiktig gjeld Inntekter 1.kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv ,8 65,5 58,9 71, ,9 86,6 Tall i millioner NOK Resultat etter skatt kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv ,1 16,6 12,0 16, ,8 28,6 Side 1 av 9

2 IFRS (International Financial Reporting Standards) Verdipapirsentralen har innført nye regnskapsstandarder - IFRS. Resultatregnskap og balanse er o m- regnet fra Kvartalstall er dermed sammenlignbare. Virkningen for de enkelte poster omt a- les n edenfor. Inntekter og kostnader Inntektene i 2. kvartal 2005 ble 86,6 MNOK, som er 21 MNOK høyere (32%) enn tilsvarende periode i Inntektsveksten var et resultat av høyere markedsvolumer innen alle områder, samt in ntekter fra Manamind AS. Samlede driftskostnader økte med 3,6 MNOK (8%) i 2. kvartal i forhold til samme periode fjor. Resultat etter skattekostnad ble 28,6 MNOK (16,6), tilsvarende kr. 5,72 pr. aksje (3,32). Balansetall Tillagt kvartalets resultat etter skattekostnad hadde VPS Holding ASA konsern en egenkapital på 234,3 MNOK pr (182,2). Som følge av innføring av IFRS ble egenkapitalen pr nedjustert med ikke balanseført pensjonsforpliktelse i VPS ASA på 29,8 MNOK. Egenk a- pitalandelen var ved utløpet av kvartalet 77,2% (71,3%). Finansielle anleggsmidler består i det vesentligste av aksjer i NOS ASA. Eierandelen er på drøyt 16% og investeringen er balanseført til kostpris. Av likvide midler var 80 MNOK plassert i pengemarkedsfond ved utløpet av kvartalet. Pensjonsforpliktelsen er i løpet av 1. halvår redusert med drøyt 12 MNOK som følge av engangseffekt ved planendring i pensjonsordningen. VPS Holding ASA har i løpet av perioden innløst et banklån på 15 MNOK. Annen kortsiktig gjeld består av ca 30 MNOK, hvorav 15 MNOK består av forskuddsbetalte inntekter. Kontantstrøm Konsernet har i 2. kvartal hatt en reduksjon i likviditetsbeholdningen på 21 MNOK, hovedsakelig som følge av utbetaling av utbytte og nedbetaling av gjeld. Netto kontantstrøm fra driften var i perioden 39 MNOK. Likviditetsbeholdingen var ved utgangen av 1. halvår 128 MNOK. Side 2 av 9

3 Utstederprodukter I 2. kvartal 2005 ble 46 nye aksjeselskaper registrert i VPS, mens 35 gikk ut pga. fusjon, oppkjøp eller avvikling. Totalt var det ved utgangen av 2. kvartal 2005 registrert (1.171) selskaper. Ved utgangen av 2. kvartal 2005 var det registrert (1 723) obligasjonslån. Aktiviteten for foretakshendelser var vesentlig høyere i 2. kvartal 2005 enn i 2. kvartal Inntekter fra utstederprodukter i 2. kvartal 2005 var på 26,3 MNOK som er 4,7 MNOK (21,7%) høyere enn i 2. kvartal Antall aksjeselskaper registrert i VPS Fondsprodukter Verdien av VPS-registrerte fond økte i løpet av 2. kvartal med 7,9% til 124 mrd. NOK. Dette tilsvarer en økning på 42,5% i forhold til samme tid i fjor. Det er foretatt netto innløsning for ca. 1,3 mrd. NOK i 2. kvartal, mens tilsvarende i 2004 var netto tegning for 1,5 mrd. Antall VPS-registrerte verdipapirfond beveger seg litt opp, og var på 609 ved utgangen av kvartalet. Antall investorbeholdninger i fond holder seg relativt stabilt på Adgangen til forvalterregistrering av fondsandeler har medført at ca beholdninger tilhørende Mrd. NOK Kapitalutviklingen i VPS-registrerte fond utenlandske investorer er tatt ut av VPS, men dette er kompensert av beholdningsveksten for ø vrig. Innskuddsbasert pensjon med fondssparing øker jevnt og ved utgangen av 2. kvartal er ca a r- beidstakere fordelt på 420 pensjonsavtaler, registrert gjennom VPS IBP -tjeneste. Antall fondstransaksjoner var på som er en økning på 36% i forhold til samme kvartal i I samme periode har antall spareavtaler i fond øket med 20%. Fondskundene blir imidlertid mer kortsiktige, slik at tegning og innløsning følger børsutviklingen i større grad enn før. Et høyt volum på basistjenestene og flere kundeoppdrag har gitt fortsatt gode inntekter. Inntektene fra fondsprodukter var i 2. kvartal 2005 på 8,8 MNOK som er 2,8 MNOK (46,7%) høyere enn i samme kvartal Antall transaksjoner i verdipapirfond Investorprodukter Antall beholdninger ble redusert i 2. kvartal hovedsakelig p.g.a. innløsning av aksjonærer. Fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005 økte antall investorbeholdninger (inkl. fond) i VPS med (0,8%). Antall beholdninger i aksjer er nå på , en nedgang på 1,3% i forhold til utgangen av 2. kvartal i fjor. Fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005 økte antall beholdninger i grunnfondsbevis med (20,3%) og er nå på Antall obligasjonsbeholdninger har hatt en nedgang på fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005, og er nå på Antall investorbeholdninger (inkl. fond) i VPS Side 3 av 9

4 Antall VPS-konti og antall verdipapireiere registrert i VPS holder seg relativt stabilt. Bruken av investortjenestene over Internett er stadig økende, og det er nå investorer som har tilgang til tjenesten. Inntektene fra investorprodukter i 2. kvartal 2005 var på 15,2 MNOK som er 1,6 MNOK (11,8%) høyere enn i 2. kvartal Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Antall VPS-konti Antall eiere Oppgjørsprodukter Aktiviteten i markedet har vært meget høy i hele første halvår. Antall oppgjorte handelstransaksjoner i 2. kvartal var 3,4 mill, som er 67% høyere enn 2. kvartal forrige år. I juni var det 1,3 mill. oppgjorte handelstransaksjoner, noe som er det høyeste antall vi noen gang har hatt i en måned. Inntektene fra oppgjørsprodukter i 2. kvartal 2005 var 34,4 MNOK, som er 10,2 MNOK (42,1%) høyere enn 2. kva rtal VPS fikk fem nye oppgjørsdeltakere (fjernmedlemmer) i første halvår. Oppgjørsgraden var 96,61 % i 2. kvartal 2005, mot 96,77% i 1. kvartal Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS Manamind AS Manamind AS hadde i 2. kvartal tilfredsstillende inntekter grunnet høy aktivitet hos eksisterende k under. Selskapet har inngått avtale med Oslo Børs Informasjon AS (OBI) om å tilby et nytt produkt med oversikt over de 20 største aksjonærer i børsnoterte og unoterte selskaper (Top20). Dette vil være i drift fra 1. januar Inntektene fra M anamind i 2. kvartal 2005 var 2,4 MNOK. Side 4 av 9

5 Fremtidsutsikter Styret har forventninger til videre vekst gjennom økt aktivitet innenfor kjerneområdene og innen ti l- knyttede områder. All erfaring tilsier imidlertid at aktiviteten i aksjemarkedet går i bølger. Det er de r- for usikkerhet knyttet til aktiviteten i 2005 hva angår transaksjonsvolumer. 20 største aksjonærer pr Navn Antall % DnB NOR Bank ASA* ,58 Arendals Fossekompani ,98 Morgan Stanley (NOM) ,83 Nordea Bank Norge ASA ,16 Norsk Hydros Pensjonskasse ,50 Oslo Børs ASA ,54 Skandinaviska Enskilda Banken ,82 KLP Forsikring ,69 Sundt AS ,58 Odin Norge ,98 Pareto AS ,49 Sparebanken Vest ,00 Erik Must AS ,82 Havfonn AS ,79 Telenor Pensjonskasse ,24 Statoil Pensjonskasse ,00 Bergesen d.y.'s familielegat ,80 Statoil Forsikring ,66 Nordenfjeldske Bykreditt Stiftelse ,60 Skips AS Tudor ,60 I alt ,54 * Finansdepartementet gav 2. juli 2004 tillatelse til at DnB NOR ASA kan eie 16,58% av aksjene i VPS Ho lding ASA i tre år. Departementet har satt som vilkår at DnB NOR ASA, på gener alforsamling i VPS Holding ASA, ikke kan stemme for mer enn 10% av stemmene i selskapet eller for mer enn 20% av de stemmene som er repr e- sentert på generalforsamlingen. Side 5 av 9

6 VPS Holding ASA Konsern RESULTATREGNSKAP kvartal kvartal pr DRIFTSINNTEKTER Produksjonsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Aktivering av systemutvikling ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Lønn og andre avgiftspliktige kostnader Avskrivninger Sikkerhets- og produksjonskostnader Andre administrasjons- og driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSKOSTNADER OG INNTEKTER Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Renteinntekter Rentekostnader Andre finansposter Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat Side 6 av 9

7 VPS Holding ASA Konsern BALANSEREGNSKAP PR Pr Pr Pr ANLEGGSMIDLER Systemutvikling Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Biler/inventar Datautstyr/programvare Byggtekniske installasjoner Sum varige driftsmidler Investering i felleskontrollert virksomhet Investering i aksjer Lån til ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt kapital Annen egenkapital Sum annen kapital Sum egenkapital GJELD Pensjonsfopliktelser Avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Sum langsiktg gjeld Leverandører Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 7 av 9

8 VPS Holding ASA Konsern KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført/brukt på virksomheten Resultat før skatt (Gevinst)/tap ved salg driftsmidler Periodens betalte skatt 0 0 Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer ( ) ( ) Endring i leverandørgjeld ( ) Endring lån til ansatte ( ) Endring annen kortsiktig gjeld Endring andre tidsavgrensningsposter ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktivit eter Innbetalt varige driftsmidler Utbetalt varige driftsmidler ( ) ( ) Utbetalt vedrørende systemutvikling ( ) ( ) Utbetalt ved kjøp av aksjer i datterselskap 0 ( ) Utbetalt ved kjøp av aksjer i tilknyttet selskap 0 ( ) Utbetalt ved kjøp av aksjer i NOS ( ) 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Endring av langsiktig gjeld ( ) Utbetaling av utbytte ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) ( ) Netto endring i kontanter ( ) Likviditetsbeholdning ved periodens begy nnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Herav bundne midler Side 8 av 9

9 VPS Holding ASA Konsern EGENKAPITALOPPSTILLING Egenkapital etter NRS Effekter ved implementering av IFRS: - pensjonsforpliktelse ( ) - utbytte Egenkapital etter IFRS Resultat 2004 NRS Tilbakeført skatt ved konsernbidrag Effekter ved implementering av IFRS - endring pensjonsforpliktelser ( ) - endring systemutvikling endring skattekostnad ( ) Resultat 2004 IFRS Utbytte ( ) Egenkapital etter IFRS Egenkapital etter IFRS Utbytte ( ) Resultat for perioden Egenkapital etter IFRS Styret i VPS Holding ASA, 3. august 2005 Side 9 av 9

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Tertialrapport januar april 2010

Tertialrapport januar april 2010 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2012... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse pr. 31.12... 9 Kontantstrømoppstilling... 11 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 18 3

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer