Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår

2 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av 94% av aksjene i Fish Pool ASA Oslo Børs har gjennomført overtakelsen av Burgundy AB i 2013 Handelssystemet Millennium Exchange tatt i bruk på Oslo Børs i november Høy aktivitet i rentemarkedet Lav aktivitet i første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 197,8 (218,7) EBITDA MNOK 113,1 (99,4) Resultat pr. aksje før amortisering av merverdier NOK 1,80 (1,47) Resultat pr. aksje NOK 1,31 (1,01) Engangsposter ifbm endring av pensjonsordning MNOK 42,3/NOK 0,71 pr aksje etter skatt Forslag om utbytte på NOK 7 pr aksje for 2012 Aktiviteten i 4. kvartal (samme periode i fjor i parentes) Hovedtall for konsernet Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 56 (MNOK 44). Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Resultat pr. aksje før amortisering av merverdier (NOK) 1,80 1,47 6,17 7,25 Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling. Inntektene i 4. kvartal 2012 er MNOK 21 lavere enn inntektene i samme periode i For året sett under ett er inntektene redusert med MNOK 92. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater som er redusert (MNOK 20 i 4. kvartal og MNOK 75 for året sett under ett). Inntekter fra salg av markedsdata er i kvartalet og hittil i år redusert med henholdsvis MNOK 2 og MNOK 12. Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3. Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier er i kvartalet og for året sett under ett henholdsvis MNOK 35 og MNOK 28 lavere enn i samme perioder i Korrigert for engangsposter i forbindelse med endring av pensjonsordninger (MNOK 42), kostnader i forbindelse med arbeidet med implementering av nytt handelssystem på Oslo Børs (MNOK 4 i 4. kvartal og MNOK 12 for året sett under ett) og omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK 5), er kostnadene henholdsvis MNOK 4 og MNOK 8 høyere enn i samme perioder i Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader. Amortisering av merverdier er økt med MNOK 2 i kvartalet, men redusert med MNOK 10 for året sett under ett sammenlignet med samme perioder i Merverdier på 2

3 enkelte systemer ble fullt amortisert ved utgangen av Samtidig er det i 4. kvartal 2012 foretatt ekstra amortisering av merverdier med MNOK 5 på systemer i Oslo Market Solutions. Amortisering av merverdier på resterende systemer vil utgjøre MNOK 80 i både 2013 og Etter dette vil merverdier være fullt ut amortisert. Netto finansielle poster for 4. kvartal og året sett under ett er henholdsvis MNOK 0,5 og MNOK 2 lavere enn i samme perioder i Dette som følge av lavere innskuddsrenter. Forslag om utdeling av utbytte på NOK 7 pr aksje for 2012 Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2012 på NOK 7.- pr. aksje. Dette utgjør 155% av resultat pr. aksje for Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finansdepartementet. Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge 100 prosent av Oslo Clearing til sveitsiske SIX til en pris på ca. 180 millioner kroner, forutsatt frie likvide midler eller bokført egenkapital på om lag 120 millioner kroner. Salget er betinget av myndighetsgodkjenning og enkelte andre forhold, og forventes sluttført i 2. kvartal Oslo Clearing har ved utgangen av 2012 frie likvide midler på i overkant av MNOK 130. Oslo Børs har inngått avtale om kjøp av 94% av aksjene i Fish Pool ASA Avtalen er en del av Oslo Børs VPS konsernets kontinuerlige arbeid med å sikre et konkurransedyktig internasjonalt verdipapirmarked i Norge. For Oslo Børs kunder vil dette bety en videreføring av et moderne og effektivt clearingtilbud i en større og internasjonal enhet, som også vil fastholde den planlagte etableringen av interoperabilitet med LCH.Clearnet for clearing av aksjer. Oslo Børs er enig med aksjonærer i fiskederivatbørsen Fish Pool ASA om å kjøpe ca 94% av aksjene i selskapet. Kjøpet er et ledd i å styrke børsens satsing på sjømatsektoren, hvor Oslo Børs allerede er verdensledende. Med 19 norske og utenlandske selskaper innen sjømatnæringen notert, er Oslo Børs i dag den største markedsplassen globalt innen denne sektoren. Kjøpet av aksjene i Fish Pool styrker Oslo Børs posisjon som verdens ledende fiskebørs. Oslo Børs har i februar 2013 mottatt godkjennelse for kjøp av over 90% av aksjene i Fish Pool ASA. Avtalen priser Fish Pool ASA (100% av aksjene ) til 27,25 millioner kroner. VPS arbeider videre med fornyelse av kjernesystemer Oslo Børs VPS gjør endringer i pensjonsordninger VPS har i noe tid arbeidet med modernisering av sin IT-plattform. VPS vil i 2013 arbeide videre med å evaluere konkrete alternativer for utskifting av kjernesystemer for register- og oppgjørsvirksomheten, med det formål å beslutte og påstarte et implementeringsprosjekt ultimo Evalueringsarbeidet er forventet å medføre eksterne kostnader på i størrelsesorden MNOK 12 i Oslo Børs og VPS lukket i 2006 sine kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger for opptak av nye medlemmer, og innførte samtidig innskuddsbaserte pensjonsordninger. For å skape forutsigbarhet for selskapenes langsiktige forpliktelser, avvikles kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger 31. desember Endringen omfatter ca 100 av totalt 250 ansatte. Ansatte som er medlemmer i ytelsesordningene overføres til eksisterende innskuddsordning 1. januar Det ytes samtidig en individuelt beregnet årlig kontant kompensasjon overfor berørte ansatte. Det er også avtalt endringer i avtale om pensjon for konsernsjef/børsdirektør. Regnskapsmessig gir endringene en engangseffekt i resultatregnskapet for 2012 på MNOK 42. Dette inkluderer effekt av nåverdi av kompensasjonen som skal ytes. Oslo Børs kjøper Burgundy AB. De nordiske eierne av den svenske børsen Burgundy inngikk i oktober 2012 avtale om at Oslo Børs overtar 100 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene ble overtatt ultimo januar Burgundy har konsesjon til å drive regulert marked, i tillegg til MTF (multilateral handelsfasilitet). Selskapet er lokalisert i Stockholm. På Burgundy kan investorer handle i mer enn 1000 børsnoterte svenske, norske, finske og danske aksjer, i tillegg til andre produkter som for eksempel warrants, ETF-er og sertifikater. Burgundy har 34 meglerhus som medlemmer, hvorav 23 også er medlemmer på Oslo Børs. Burgundy har gjennom de siste 3 årene etablert en voksende markedsandel av aksjehandel i Norden. Adm. direktør Olof Neiglick fortsetter som adm. direktør i selskapet etter at Oslo Børs overtar som eier. Økt konkurranse i børsmarkedet har gitt lavere markedsandeler for tradisjonelle børser og generelt lavere marginer på verdipapirhandel, spesielt aksjehandel. Oslo Børs og Burgundy vil sammen skape en plattform for vekst, og en sterk og levedyktig konkurrent til både andre nordiske børser og utenlandske handelsplattformer som handler nordiske verdipapirer. 3

4 Styrene i Oslo Børs ASA og Burgundy AB vedtok i januar 2013 å fremme forslag om fusjon av selskapene med Oslo Børs ASA som overtagende selskap. En fusjon er gjenstand for godkjenning av myndighetene i Norge og Sverige. Oslo Børs reduserer handelsavgifter Oslo Børs har med effekt fra 1. januar 2013 redusert avgiftene og forenklet prismodellen for aksjehandel. Endringene gjøres for å styrke børsens konkurranseposisjon. Den nye modellen ville gitt ca. NOK 25 millioner lavere inntekter fra aksjehandel i 2012 dersom endringen hadde vært innført fra 1. januar Det tilsvarer ca. 21 % av inntektene fra aksjehandel i denne perioden. Millennium Exchange handelssystem på Oslo Børs Oslo Børs tok den 12. november 2012 i bruk handelssystemet Millennium Exchange. Millennium Exchange er et av verdens raskeste handelssystemer. Hastighet har blitt en stadig viktigere faktor for markedsaktørene og med innføringen av Millennium Exchange styrker Oslo Børs sin konkurranseposisjon. Systemet er også betydelig mer fleksibelt enn det forrige handelssystemet som gjør det lettere å gjøre endringer tilpasset markedssituasjonen. De løpende driftskostnadene for det nye systemet vil være uforandret fra dagens handelssystem. Magica økt konkurransedyktighet innenfor derivatclearing Oslo Clearing lanserte ved utgangen av september 2012 ny clearingfunksjonalitet (Magica) som bidrar til økt konkurransedyktighet for våre clearingtjenester samt tilpasning til ny regulering. For våre kunder innebærer dette blant annet lavere kapitalbindning, bedre clearingtjenester samt økt operasjonell effektivitet. Oslo Clearing har i løpet av 4. kvartal påstartet utvikling av funksjonalitet for clearing av derivater. Dette til erstatning for dagens clearingløsning for derivater. Prosjektet, som har en ramme på MNOK 8 i eksterne kostnader, vil avsluttes i 1. kvartal Interoperabilitet Oslo Børs inngikk i 2010 en intensjonsavtale med LCH.Clearnet om interoperabilitet på clearing av aksjer. Etter en omfattende prosess med europeiske tilsynsmyndigheter om å etablere lenker mellom europeiske clearinghus, har Oslo Børs hatt en ny dialog med kunder og alternative pan europeisk clearinghus om interoperabilitet. Oslo Børs har kommet frem til at vi ønsker å gå videre i forhandlingene med LCH.Clearnet. Oslo Børs og LCH.Clearnet har allerede interoperabilitet på derivatsiden og ønsker nå å utvide dette samarbeidet til å gjelde aksjesiden. Det forventes at nødvendige avtaler vil være inngått innen utløpet av 1. kvartal Oslo Børs vil introdusere interoperabilitet så snart nødvendige konsesjoner hos regulatoriske myndigheter foreligger. Et eventuelt behov for flere clearinghus vil bli evaluert etter at lenken mellom LCH.Clearnet og Oslo Børs er etablert. Forbedret kvalitet på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess Oslo Børs innførte fra 1. september 2012 en avgift som rammer unødig høy ordreaktivitet i aksjemarkedet. Formålet med avgiften er å begrense ordre som ikke bidrar til en effektiv og god gjennomføring av handel i aksjemarkedet. Unødig høy ordreaktivitet bidrar til å redusere transparensen i ordrebildet og tilliten til markedet. Oslo Børs reduserte med virkning fra 6. august åpningstiden for handel med aksjer og derivater med en time, og stenger etter dette kl Tiltaket ble gjort for å bedre kvaliteten og likviditeten gjennom handelsdagen og samtidig styrke Nordens sterkeste emisjonsmarked ved å åpne for bedre tid til kapitalinnhenting etter børsens stengetid. Den nye åpningstiden ble innført som en seks måneders prøveordning, som er forlenget med ytterligere seks måneder i februar Utsikter 2013 Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode. Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480. Etter korreksjon for effekt av endring av pensjonsordninger, er tilsvarende i 2012 MNOK

5 Oslo Børs Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Samlede inntekter i Oslo Børs i 4. kvartal 2012 var MNOK 93 (107), en reduksjon på MNOK 13 eller 13% fra samme kvartal i For året sett under ett er inntektene redusert med MNOK 64 eller 14%. Det er spesielt inntekter fra handel i aksjer og derivater som er redusert (MNOK 13 i 4. kvartal og MNOK 48 for året sett under ett). Inntekter fra salg av markedsdata er i kvartalet og hittil i år redusert med henholdsvis MNOK 2 og MNOK 12. Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3. OBX-indeksen stod ved periodens slutt i 410,3 poeng, en nedgang på 1,2% i kvartalet men en oppgang på 14,7% i året sett under ett. I løpet av 4. kvartal er ett nytt selskap notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess. To selskaper er strøket fra notering. Hittil i år er det notert fire selskaper, mens 13 er strøket fra notering. Totalt er 228 selskaper notert ved kvartalets slutt, hvorav 34 på Oslo Axess. Totalt antall obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs og Oslo ABM (Alternative Bond Market) var ved utgangen av kvartalet 1.383, en økning på 172 i forhold til samme periode i Kursnoteringsinntekter fra utstedere er i 4. kvartal redusert med 2% eller MNOK 0,5 sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år er det en nedgang på 2% eller MNOK 2. Dokument- og opptaksinntekter er i 4. kvartal 2012 økt med 27% eller MNOK 1 men hittil i år redusert med 16% eller MNOK 5 sammenlignet med samme perioder i Det ble i 4. kvartal omsatt aksjer, ETFer og egenkapitalbevis for NOK 190 (323) mrd., en reduksjon på 41% fra samme kvartal i For året sett under ett er det en reduksjon i handelsvolum på 35%. I følge statistikk fra Thomson Reuters utgjorde Oslo Børs markedsandel av handel i OBX-papirer, målt i verdi, 47% i desember 2012 (54% i desember 2011). Markedsandel i ordinær ordrebokhandel er, ifølge samme statistikk, redusert fra 68% i desember 2011 til 58% i desember I tillegg har en større andel av den totale omsetningen funnet sted utenfor ordinære ordrebøker (OTC). Ved utgangen av kvartalet var det 50 medlemmer, hvorav 19 lokale medlemmer og 31 fjernmedlemmer. Den samlede aktiviteten i derivatmarkedet i 4. kvartal var, målt i antall omsatte kontrakter, ca 7% høyere enn i samme periode i Hittil i år er det en reduksjon på 20%. Faste og variable handelsinntekter er, sammenlignet med samme periode i 2011, redusert med ca 28% eller MNOK 13. Hittil i år er det en nedgang på 24% eller MNOK 46. Estimert antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca 21% lavere enn på samme tidspunkt i Antall for både private og profesjonelle brukere er redusert. Inntektene for 4. kvartal 2012 er redusert med 7% eller MNOK 2 sammenlignet med tilsvarende periode i For året sett under ett er nedgangen på 8% eller MNOK 12. Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3. Lønnskostnader og andre driftskostnader i 4. kvartal 2012 er MNOK 16 lavere enn i samme periode i Hittil i år er det en reduksjon på MNOK 14. Endring av pensjonsordninger har medført engangsposter i 4. kvartal på MNOK 23. Forberedelse til implementering av Millennium Exchange har medført kostnader på MNOK 4 i 4. kvartal 2012 og MNOK 12 hittil i år. Aksjer - omsetning i verdi Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Verdi (Nok mrd) Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q

6 VPS VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Samlede inntekter i VPS var i 4. kvartal 2012 MNOK 93 (97), en reduksjon på MNOK 3 eller 3% sammenlignet med samme periode i For året sett under ett er inntektene redusert med MNOK 6. Antall registrerte verdipapirer innenfor utstederområdet viser en økning i antall registrerte obligasjonslån, men en reduksjon i antall registrerte aksjeselskaper sammenlignet med samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet var (1.308) aksjeselskaper registrert og (1.974) obligasjonslån registrert i VPS. I 4. kvartal 2012 er inntektene fra utstederområdet på nivå med samme periode i Hittil i år er inntektene MNOK 1 høyere enn i Dette skyldes dels sammensetningen av registrerte selskaper og lån, og dels overflytting av et inntektsområde fra Oslo Market Solutions i Antall selskapshendelser (corporate actions) er redusert sammenlignet med Markedsverdien av registrerte fond var ved utgangen av kvartalet på NOK 352 mrd (NOK 383 mrd), en reduksjon på 8% sammenlignet med samme tidspunkt i Det ble gjennomført 1,2 millioner fondstransaksjoner i kvartalet, ned 20% fra samme periode i Inntektene i 4. kvartal er MNOK 3 lavere enn i samme periode i fjor. Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 7. Tidligere rapportert bortfall av kunder i 2012 har medført reduserte volumer sammenlignet med tidligere, og at inntektene i 4. kvartal er MNOK 1 lavere enn i 3. kvartal Antall oppgjørstransaksjoner i 4. kvartal 2012 er redusert med 15% sammenlignet med samme periode i Inntektene fra oppgjørsområdet i 4. kvartal er redusert med MNOK 2 eller 7% sammenlignet med samme periode i Hittil i år er antall transaksjoner redusert med 12%. Inntektene hittil i år er redusert med MNOK 7 eller 7%. Det har vært økt bruk av tilleggstjenester i Innen investorområdet var markedsverdiene ved utgangen av perioden 2% høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det var ved utgangen av kvartalet registrert 1,5 millioner konti totalt, en reduksjon på 5% sammenlignet med utgangen av 4. kvartal Inntektene fra investorområdet har, sammenlignet med samme periode i fjor, økt med MNOK 1 eller 4%. Hittil i år har inntektene økt med MNOK 7. Lønnskostnader og andre driftskostnader i 4. kvartal 2012 og 2012 sett under ett er MNOK 24 lavere enn i samme perioder i Korrigert for engangsposter i forbindelse med endring av pensjonsordninger i 4. kvartal (MNOK 20) og omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK 5) er kostnadene i kvartalet redusert med MNOK 4 mens de for året sett under ett er tilnærmet uendret. Amortisering av merverdier er redusert med MNOK 4 sammenlignet med 4. kvartal 2011 og MNOK 16 hittil i år. Dette som følge av at merverdier på enkeltsystemer var fullt amortisert ved utgangen av Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Transaksjoner (1000) Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 VPS-konti (1000) Eiere (1000)

7 Oslo Clearing Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 4. kvartal 2012 er MNOK 3 lavere enn for samme periode i Inntekter fra clearing av aksjer utgjorde MNOK 8, ned MNOK 3 sammenlignet med samme periode i Dette skyldes at kunder innenfor rammene av Oslo Clearings prisstrukturer har endret hvilken avgiftsstruktur de følger, samt lavere markedsaktivitet. Sammenlignet med tidligere perioder medfører dette lavere inntekt pr transaksjon. Inntekter fra sentral motpart for derivater utgjorde MNOK 3, ned fra MNOK 4 i 4. kvartal Dette som et resultat av lavere aktivitet. Inntekter fra forvaltning av cash collateral fra medlemmer utgjorde i 4. kvartal MNOK 2. Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 18. Lønnskostnader og andre driftskostnader er, sammenlignet med 4. kvartal 2011, økt med MNOK 0,5. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 5. Dette har i stor grad sammenheng med gjennomføring av prosjekt Magica. Aksjer - omsatt verdi og antall transaksjoner Derivater - antall standardiserte kontrakter og omsetning i verdi Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q Verdi (Nok mrd) Trans (1000) Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 - Kontrakter (1000) Omsetning (MNOK)

8 Oslo Market Solutions Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 4. kvartal 2012 er MNOK 1 lavere enn i samme periode i Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 4. Dette skyldes for en stor del overflytting av et inntektsområde til VPS i Oslo Market Solutions inntekter varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og årlige systemlisenser. Lønnskostnader og andre driftskostnader er redusert med MNOK 0,2 i kvartalet og MNOK 2,4 hittil i år. Også dette skyldes for en stor del overflytting av et inntektsområde til VPS i Det er i 4. kvartal 2012 foretatt ekstra amortisering av merverdier knyttet til systemer i Oslo Market Solutions med MNOK 5. Merverdiene er etter dette fullt ut amortisert. Se for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelder konsernet Oslo Børs VPS med mindre annet oppgis. Konsernet består av morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Tallene er ikke reviderte. 8

9 Resultat Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Resultat pr. aksje er beregnet med utgangspunkt i Periodens resultat. Driftsinntekter Driftskostnader Aktivering av interne ressurser Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftskostnader før aktivering av interne ressurser avskrivninger og amortiseringer Sum driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatteeffekt Totalresultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Resultat pr. aksje før amortisering merverdier (NOK) 1,80 1,47 6,17 7,25 EBITDA= Driftsinntekter fratrukket lønns- og personalkostnader og andre driftskostnader 9

10 Segmentinformasjon Konsernet Oslo Børs VPS Holding har fire rapporterbare segmenter; Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Disse er sammenfallende med datterselskaper med samme navn. Segmentinformasjonen er utarbeidet i henhold til IFRS 8. Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Øvrig og elimineringer Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Totale driftsinntekter Totale lønnskostnader og andre driftskostnader Totalt EBITDA Total aktivering av interne ressurser Totale av- og nedskrivninger Totale amortisering merverdier Totalt driftsresultat EBIT

11 Balanse Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 77 ved utgangen av kvartalet. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 49 og andre kortsiktige fordringer, herunder forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter, utgjør MNOK 28. Markedsverdi av utestående derivatposisjoner utgjør MNOK 135. Oslo Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartsrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hver enkelt kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er balanseført som kortsiktig gjeld med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning det er adgang til motregning. Oslo Clearing er videre formell motpart i handler av aksjer, egenkapitalbevis og ETF er på Oslo Børs. Den forpliktelse eller fordring som Oslo Clearing påtar seg som motpart i de tilfellene instrumenter ikke overføres motparten på oppgjørsdato, fremkommer i balansen med likviditetseffekt og motpost kortsiktig forpliktelse eller fordring. Medlemmene må stille sikkerhet til Oslo Clearing for å delta i oppgjøret. Medlemmene kan, etter at Oslo Clearing endret sin clearingmodell i september 2012, stille finansielle instrumenter eller likvide midler som sikkerhet. Likvide midler blir overført til Oslo Clearing. Ved utgangen av 4. kvartal 2012 utgjorde dette MNOK 814. Oslo Clearing forvalter disse midlene iht fastsatt investeringspolicy. I balansen fremkommer midlene under bankinnskudd og finansielle anleggsmidler på eiendelssiden samt Cash collateral fra medlemmer på gjeldssiden. Likvidbeholdningen er på MNOK ved utgangen av perioden. I tillegg kommer likvider på MNOK 32 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kortsiktig gjeld utgjorde ca. MNOK 192, hvorav betalbar skatt utgjør MNOK 89. Anleggsmidler 31. des. 31. des It-systemer Kunderelasjoner Konsesjoner Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Statskasseveksler og obligasjoner Andre finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Markedsverdi utestående derivatposisjoner Fordringer Statskasseveksler og obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatteforpliktelse Cash collateral fra medlemmer Markedsverdi utestående derivatposisjoner Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

12 Kontantstrøm Kontantstrømmen er satt opp i henhold til IAS 7. Konsernet hadde ved utgangen av 4. kvartal statskasseveksler og obligasjoner samt bankinnskudd for til sammen MNOK Mottatt cash collateral fra medlemmer var på samme tidspunkt MNOK 814. Mottak av sikkerheter fra medlemmer av Oslo Clearing er i 2012 klassifisert som investeringsaktiviteter. Konsernets finansinntekter er inkludert i investeringsaktiviteter og finansutgifter i finansieringsaktiviteter. Oslo Børs VPS Holding hadde i 4. kvartal en reduksjon i kontantbeholdningen på MNOK 115. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 4. kvartal 2012 er påvirket av betaling av skatt med MNOK 39 i kvartalet. Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er påvirket av investeringer i statskasseveksler og obligasjoner med MNOK 159, mens netto økning i cash collateral fra medlemmer er på MNOK 42. For året sett under ett er netto økning i cash collateral fra medlemmer på MNOK 781, mens det er foretatt investeringer i statskasseveklser og obligasjoner med MNOK 329. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK I tillegg kommer likvider på MNOK 32 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kontantstrømmer fra: - operasjonelle aktiviteter investeringsaktiviteter investeringer i systemer og driftsmidler investeringer i statskasseveksler og obligasjoner mottatt cash collateral finansinntekter finansieringsaktiviteter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning ved periodens slutt Kontantstrøm pr. aksje (NOK) -2,66 1,77 9,55-0,14 Statskasseveksler, obligasjoner og bankinnskudd mv Cash collateral fra medlemmer Netto etter cash collateral fra medlemmer Egenkapital Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av kvartalet MNOK og egenkapitalandelen var på 52%. Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utbytte Tilbakekjøp av egne aksjer Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Egenkapital ved periodens slutt

13 Aksjonærinformasjon Kursutvikling Oslo Børs VPS Holding ASA: Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs VPS Holding ASA for de siste tre årene. Totalt antall utstedte aksjer i selskapet er Det er i kvartalet omsatt ca. 2 millioner aksjer fra NOK 40,50 til NOK 50. Siste registrerte omsetning i kvartalet var til NOK 43. Oslo Børs VPS Holding ASA 20 største aksjonærer pr. 13. februar

14 Nøkkeltall Finansielle Resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) -2,66 1,77 9,55-0,14 Egenkapitalrentabilitet 16,1 % 11,5 % 13,3 % 15,4 % Totalkapitalrentabilitet 9,9 % 7,8 % 9,7 % 10,9 % Netto driftsmargin 36,5 % 23,3 % 29,7 % 32,1 % Operasjonelle OBX ved utgangen av perioden 410,30 357,60 410,30 357,60 Endring i perioden -1,2 % 10,7 % 14,7 % -10,7 % Antall transaksjoner - aksjer (1000) Omsetningsverdi aksjer (NOK mrd) Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall noterte selskaper Netto tilgang/avgang i perioden -9-2 Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti i VPS (1000) Omsatte kontrakter derivater (1000) Omsetning derivater (NOK mill) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Resultat pr. aksje: Kontantstrøm pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabilitet Netto driftsmargin Periodens resultat/gjennomsnittlig antall aksjer Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter/gjennomsnittlig antall aksjer Periodens resultat (annualisert)/gjennomsnitt av bokført egenkapital gjennom året målt på månedlig basis Resultat før skatt (annualisert)/gjennomsnitt av sum eiendeler gjennom året målt på månedlig basis Driftsresultat/driftsinntekter Vi bekrefter at det sammendratte halvårsregnskapet for perioden 1. juli til 31. desember 2012, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og gir en rettvisende oversikt over opplysningene nevnt i vphl. 5-6 fjerde ledd. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Oslo, 13. februar 2013 Leiv Askvig Styrets leder Benedicte Schilbred Fasmer Styrets nestleder Ottar Ertzeid Styremedlem Harald Espedal Styremedlem Wenche Agerup Styremedlem Bente A. Landsnes Konsernsjef 14

15 Oslo Børs VPS Holding ASA Pb 460 Sentrum 0105 Oslo 15

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer