Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår

2 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av 94% av aksjene i Fish Pool ASA Oslo Børs har gjennomført overtakelsen av Burgundy AB i 2013 Handelssystemet Millennium Exchange tatt i bruk på Oslo Børs i november Høy aktivitet i rentemarkedet Lav aktivitet i første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 197,8 (218,7) EBITDA MNOK 113,1 (99,4) Resultat pr. aksje før amortisering av merverdier NOK 1,80 (1,47) Resultat pr. aksje NOK 1,31 (1,01) Engangsposter ifbm endring av pensjonsordning MNOK 42,3/NOK 0,71 pr aksje etter skatt Forslag om utbytte på NOK 7 pr aksje for 2012 Aktiviteten i 4. kvartal (samme periode i fjor i parentes) Hovedtall for konsernet Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 56 (MNOK 44). Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Resultat pr. aksje før amortisering av merverdier (NOK) 1,80 1,47 6,17 7,25 Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling. Inntektene i 4. kvartal 2012 er MNOK 21 lavere enn inntektene i samme periode i For året sett under ett er inntektene redusert med MNOK 92. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater som er redusert (MNOK 20 i 4. kvartal og MNOK 75 for året sett under ett). Inntekter fra salg av markedsdata er i kvartalet og hittil i år redusert med henholdsvis MNOK 2 og MNOK 12. Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3. Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier er i kvartalet og for året sett under ett henholdsvis MNOK 35 og MNOK 28 lavere enn i samme perioder i Korrigert for engangsposter i forbindelse med endring av pensjonsordninger (MNOK 42), kostnader i forbindelse med arbeidet med implementering av nytt handelssystem på Oslo Børs (MNOK 4 i 4. kvartal og MNOK 12 for året sett under ett) og omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK 5), er kostnadene henholdsvis MNOK 4 og MNOK 8 høyere enn i samme perioder i Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader. Amortisering av merverdier er økt med MNOK 2 i kvartalet, men redusert med MNOK 10 for året sett under ett sammenlignet med samme perioder i Merverdier på 2

3 enkelte systemer ble fullt amortisert ved utgangen av Samtidig er det i 4. kvartal 2012 foretatt ekstra amortisering av merverdier med MNOK 5 på systemer i Oslo Market Solutions. Amortisering av merverdier på resterende systemer vil utgjøre MNOK 80 i både 2013 og Etter dette vil merverdier være fullt ut amortisert. Netto finansielle poster for 4. kvartal og året sett under ett er henholdsvis MNOK 0,5 og MNOK 2 lavere enn i samme perioder i Dette som følge av lavere innskuddsrenter. Forslag om utdeling av utbytte på NOK 7 pr aksje for 2012 Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2012 på NOK 7.- pr. aksje. Dette utgjør 155% av resultat pr. aksje for Forslaget forutsetter at foreslåtte utdelinger fra datterselskaper til Oslo Børs VPS Holding ASA blir godkjent av Finansdepartementet. Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge 100 prosent av Oslo Clearing til sveitsiske SIX til en pris på ca. 180 millioner kroner, forutsatt frie likvide midler eller bokført egenkapital på om lag 120 millioner kroner. Salget er betinget av myndighetsgodkjenning og enkelte andre forhold, og forventes sluttført i 2. kvartal Oslo Clearing har ved utgangen av 2012 frie likvide midler på i overkant av MNOK 130. Oslo Børs har inngått avtale om kjøp av 94% av aksjene i Fish Pool ASA Avtalen er en del av Oslo Børs VPS konsernets kontinuerlige arbeid med å sikre et konkurransedyktig internasjonalt verdipapirmarked i Norge. For Oslo Børs kunder vil dette bety en videreføring av et moderne og effektivt clearingtilbud i en større og internasjonal enhet, som også vil fastholde den planlagte etableringen av interoperabilitet med LCH.Clearnet for clearing av aksjer. Oslo Børs er enig med aksjonærer i fiskederivatbørsen Fish Pool ASA om å kjøpe ca 94% av aksjene i selskapet. Kjøpet er et ledd i å styrke børsens satsing på sjømatsektoren, hvor Oslo Børs allerede er verdensledende. Med 19 norske og utenlandske selskaper innen sjømatnæringen notert, er Oslo Børs i dag den største markedsplassen globalt innen denne sektoren. Kjøpet av aksjene i Fish Pool styrker Oslo Børs posisjon som verdens ledende fiskebørs. Oslo Børs har i februar 2013 mottatt godkjennelse for kjøp av over 90% av aksjene i Fish Pool ASA. Avtalen priser Fish Pool ASA (100% av aksjene ) til 27,25 millioner kroner. VPS arbeider videre med fornyelse av kjernesystemer Oslo Børs VPS gjør endringer i pensjonsordninger VPS har i noe tid arbeidet med modernisering av sin IT-plattform. VPS vil i 2013 arbeide videre med å evaluere konkrete alternativer for utskifting av kjernesystemer for register- og oppgjørsvirksomheten, med det formål å beslutte og påstarte et implementeringsprosjekt ultimo Evalueringsarbeidet er forventet å medføre eksterne kostnader på i størrelsesorden MNOK 12 i Oslo Børs og VPS lukket i 2006 sine kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger for opptak av nye medlemmer, og innførte samtidig innskuddsbaserte pensjonsordninger. For å skape forutsigbarhet for selskapenes langsiktige forpliktelser, avvikles kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger 31. desember Endringen omfatter ca 100 av totalt 250 ansatte. Ansatte som er medlemmer i ytelsesordningene overføres til eksisterende innskuddsordning 1. januar Det ytes samtidig en individuelt beregnet årlig kontant kompensasjon overfor berørte ansatte. Det er også avtalt endringer i avtale om pensjon for konsernsjef/børsdirektør. Regnskapsmessig gir endringene en engangseffekt i resultatregnskapet for 2012 på MNOK 42. Dette inkluderer effekt av nåverdi av kompensasjonen som skal ytes. Oslo Børs kjøper Burgundy AB. De nordiske eierne av den svenske børsen Burgundy inngikk i oktober 2012 avtale om at Oslo Børs overtar 100 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene ble overtatt ultimo januar Burgundy har konsesjon til å drive regulert marked, i tillegg til MTF (multilateral handelsfasilitet). Selskapet er lokalisert i Stockholm. På Burgundy kan investorer handle i mer enn 1000 børsnoterte svenske, norske, finske og danske aksjer, i tillegg til andre produkter som for eksempel warrants, ETF-er og sertifikater. Burgundy har 34 meglerhus som medlemmer, hvorav 23 også er medlemmer på Oslo Børs. Burgundy har gjennom de siste 3 årene etablert en voksende markedsandel av aksjehandel i Norden. Adm. direktør Olof Neiglick fortsetter som adm. direktør i selskapet etter at Oslo Børs overtar som eier. Økt konkurranse i børsmarkedet har gitt lavere markedsandeler for tradisjonelle børser og generelt lavere marginer på verdipapirhandel, spesielt aksjehandel. Oslo Børs og Burgundy vil sammen skape en plattform for vekst, og en sterk og levedyktig konkurrent til både andre nordiske børser og utenlandske handelsplattformer som handler nordiske verdipapirer. 3

4 Styrene i Oslo Børs ASA og Burgundy AB vedtok i januar 2013 å fremme forslag om fusjon av selskapene med Oslo Børs ASA som overtagende selskap. En fusjon er gjenstand for godkjenning av myndighetene i Norge og Sverige. Oslo Børs reduserer handelsavgifter Oslo Børs har med effekt fra 1. januar 2013 redusert avgiftene og forenklet prismodellen for aksjehandel. Endringene gjøres for å styrke børsens konkurranseposisjon. Den nye modellen ville gitt ca. NOK 25 millioner lavere inntekter fra aksjehandel i 2012 dersom endringen hadde vært innført fra 1. januar Det tilsvarer ca. 21 % av inntektene fra aksjehandel i denne perioden. Millennium Exchange handelssystem på Oslo Børs Oslo Børs tok den 12. november 2012 i bruk handelssystemet Millennium Exchange. Millennium Exchange er et av verdens raskeste handelssystemer. Hastighet har blitt en stadig viktigere faktor for markedsaktørene og med innføringen av Millennium Exchange styrker Oslo Børs sin konkurranseposisjon. Systemet er også betydelig mer fleksibelt enn det forrige handelssystemet som gjør det lettere å gjøre endringer tilpasset markedssituasjonen. De løpende driftskostnadene for det nye systemet vil være uforandret fra dagens handelssystem. Magica økt konkurransedyktighet innenfor derivatclearing Oslo Clearing lanserte ved utgangen av september 2012 ny clearingfunksjonalitet (Magica) som bidrar til økt konkurransedyktighet for våre clearingtjenester samt tilpasning til ny regulering. For våre kunder innebærer dette blant annet lavere kapitalbindning, bedre clearingtjenester samt økt operasjonell effektivitet. Oslo Clearing har i løpet av 4. kvartal påstartet utvikling av funksjonalitet for clearing av derivater. Dette til erstatning for dagens clearingløsning for derivater. Prosjektet, som har en ramme på MNOK 8 i eksterne kostnader, vil avsluttes i 1. kvartal Interoperabilitet Oslo Børs inngikk i 2010 en intensjonsavtale med LCH.Clearnet om interoperabilitet på clearing av aksjer. Etter en omfattende prosess med europeiske tilsynsmyndigheter om å etablere lenker mellom europeiske clearinghus, har Oslo Børs hatt en ny dialog med kunder og alternative pan europeisk clearinghus om interoperabilitet. Oslo Børs har kommet frem til at vi ønsker å gå videre i forhandlingene med LCH.Clearnet. Oslo Børs og LCH.Clearnet har allerede interoperabilitet på derivatsiden og ønsker nå å utvide dette samarbeidet til å gjelde aksjesiden. Det forventes at nødvendige avtaler vil være inngått innen utløpet av 1. kvartal Oslo Børs vil introdusere interoperabilitet så snart nødvendige konsesjoner hos regulatoriske myndigheter foreligger. Et eventuelt behov for flere clearinghus vil bli evaluert etter at lenken mellom LCH.Clearnet og Oslo Børs er etablert. Forbedret kvalitet på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess Oslo Børs innførte fra 1. september 2012 en avgift som rammer unødig høy ordreaktivitet i aksjemarkedet. Formålet med avgiften er å begrense ordre som ikke bidrar til en effektiv og god gjennomføring av handel i aksjemarkedet. Unødig høy ordreaktivitet bidrar til å redusere transparensen i ordrebildet og tilliten til markedet. Oslo Børs reduserte med virkning fra 6. august åpningstiden for handel med aksjer og derivater med en time, og stenger etter dette kl Tiltaket ble gjort for å bedre kvaliteten og likviditeten gjennom handelsdagen og samtidig styrke Nordens sterkeste emisjonsmarked ved å åpne for bedre tid til kapitalinnhenting etter børsens stengetid. Den nye åpningstiden ble innført som en seks måneders prøveordning, som er forlenget med ytterligere seks måneder i februar Utsikter 2013 Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode. Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480. Etter korreksjon for effekt av endring av pensjonsordninger, er tilsvarende i 2012 MNOK

5 Oslo Børs Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Samlede inntekter i Oslo Børs i 4. kvartal 2012 var MNOK 93 (107), en reduksjon på MNOK 13 eller 13% fra samme kvartal i For året sett under ett er inntektene redusert med MNOK 64 eller 14%. Det er spesielt inntekter fra handel i aksjer og derivater som er redusert (MNOK 13 i 4. kvartal og MNOK 48 for året sett under ett). Inntekter fra salg av markedsdata er i kvartalet og hittil i år redusert med henholdsvis MNOK 2 og MNOK 12. Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3. OBX-indeksen stod ved periodens slutt i 410,3 poeng, en nedgang på 1,2% i kvartalet men en oppgang på 14,7% i året sett under ett. I løpet av 4. kvartal er ett nytt selskap notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess. To selskaper er strøket fra notering. Hittil i år er det notert fire selskaper, mens 13 er strøket fra notering. Totalt er 228 selskaper notert ved kvartalets slutt, hvorav 34 på Oslo Axess. Totalt antall obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs og Oslo ABM (Alternative Bond Market) var ved utgangen av kvartalet 1.383, en økning på 172 i forhold til samme periode i Kursnoteringsinntekter fra utstedere er i 4. kvartal redusert med 2% eller MNOK 0,5 sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år er det en nedgang på 2% eller MNOK 2. Dokument- og opptaksinntekter er i 4. kvartal 2012 økt med 27% eller MNOK 1 men hittil i år redusert med 16% eller MNOK 5 sammenlignet med samme perioder i Det ble i 4. kvartal omsatt aksjer, ETFer og egenkapitalbevis for NOK 190 (323) mrd., en reduksjon på 41% fra samme kvartal i For året sett under ett er det en reduksjon i handelsvolum på 35%. I følge statistikk fra Thomson Reuters utgjorde Oslo Børs markedsandel av handel i OBX-papirer, målt i verdi, 47% i desember 2012 (54% i desember 2011). Markedsandel i ordinær ordrebokhandel er, ifølge samme statistikk, redusert fra 68% i desember 2011 til 58% i desember I tillegg har en større andel av den totale omsetningen funnet sted utenfor ordinære ordrebøker (OTC). Ved utgangen av kvartalet var det 50 medlemmer, hvorav 19 lokale medlemmer og 31 fjernmedlemmer. Den samlede aktiviteten i derivatmarkedet i 4. kvartal var, målt i antall omsatte kontrakter, ca 7% høyere enn i samme periode i Hittil i år er det en reduksjon på 20%. Faste og variable handelsinntekter er, sammenlignet med samme periode i 2011, redusert med ca 28% eller MNOK 13. Hittil i år er det en nedgang på 24% eller MNOK 46. Estimert antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca 21% lavere enn på samme tidspunkt i Antall for både private og profesjonelle brukere er redusert. Inntektene for 4. kvartal 2012 er redusert med 7% eller MNOK 2 sammenlignet med tilsvarende periode i For året sett under ett er nedgangen på 8% eller MNOK 12. Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3. Lønnskostnader og andre driftskostnader i 4. kvartal 2012 er MNOK 16 lavere enn i samme periode i Hittil i år er det en reduksjon på MNOK 14. Endring av pensjonsordninger har medført engangsposter i 4. kvartal på MNOK 23. Forberedelse til implementering av Millennium Exchange har medført kostnader på MNOK 4 i 4. kvartal 2012 og MNOK 12 hittil i år. Aksjer - omsetning i verdi Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Verdi (Nok mrd) Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q

6 VPS VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Samlede inntekter i VPS var i 4. kvartal 2012 MNOK 93 (97), en reduksjon på MNOK 3 eller 3% sammenlignet med samme periode i For året sett under ett er inntektene redusert med MNOK 6. Antall registrerte verdipapirer innenfor utstederområdet viser en økning i antall registrerte obligasjonslån, men en reduksjon i antall registrerte aksjeselskaper sammenlignet med samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet var (1.308) aksjeselskaper registrert og (1.974) obligasjonslån registrert i VPS. I 4. kvartal 2012 er inntektene fra utstederområdet på nivå med samme periode i Hittil i år er inntektene MNOK 1 høyere enn i Dette skyldes dels sammensetningen av registrerte selskaper og lån, og dels overflytting av et inntektsområde fra Oslo Market Solutions i Antall selskapshendelser (corporate actions) er redusert sammenlignet med Markedsverdien av registrerte fond var ved utgangen av kvartalet på NOK 352 mrd (NOK 383 mrd), en reduksjon på 8% sammenlignet med samme tidspunkt i Det ble gjennomført 1,2 millioner fondstransaksjoner i kvartalet, ned 20% fra samme periode i Inntektene i 4. kvartal er MNOK 3 lavere enn i samme periode i fjor. Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 7. Tidligere rapportert bortfall av kunder i 2012 har medført reduserte volumer sammenlignet med tidligere, og at inntektene i 4. kvartal er MNOK 1 lavere enn i 3. kvartal Antall oppgjørstransaksjoner i 4. kvartal 2012 er redusert med 15% sammenlignet med samme periode i Inntektene fra oppgjørsområdet i 4. kvartal er redusert med MNOK 2 eller 7% sammenlignet med samme periode i Hittil i år er antall transaksjoner redusert med 12%. Inntektene hittil i år er redusert med MNOK 7 eller 7%. Det har vært økt bruk av tilleggstjenester i Innen investorområdet var markedsverdiene ved utgangen av perioden 2% høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det var ved utgangen av kvartalet registrert 1,5 millioner konti totalt, en reduksjon på 5% sammenlignet med utgangen av 4. kvartal Inntektene fra investorområdet har, sammenlignet med samme periode i fjor, økt med MNOK 1 eller 4%. Hittil i år har inntektene økt med MNOK 7. Lønnskostnader og andre driftskostnader i 4. kvartal 2012 og 2012 sett under ett er MNOK 24 lavere enn i samme perioder i Korrigert for engangsposter i forbindelse med endring av pensjonsordninger i 4. kvartal (MNOK 20) og omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK 5) er kostnadene i kvartalet redusert med MNOK 4 mens de for året sett under ett er tilnærmet uendret. Amortisering av merverdier er redusert med MNOK 4 sammenlignet med 4. kvartal 2011 og MNOK 16 hittil i år. Dette som følge av at merverdier på enkeltsystemer var fullt amortisert ved utgangen av Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Transaksjoner (1000) Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 VPS-konti (1000) Eiere (1000)

7 Oslo Clearing Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 4. kvartal 2012 er MNOK 3 lavere enn for samme periode i Inntekter fra clearing av aksjer utgjorde MNOK 8, ned MNOK 3 sammenlignet med samme periode i Dette skyldes at kunder innenfor rammene av Oslo Clearings prisstrukturer har endret hvilken avgiftsstruktur de følger, samt lavere markedsaktivitet. Sammenlignet med tidligere perioder medfører dette lavere inntekt pr transaksjon. Inntekter fra sentral motpart for derivater utgjorde MNOK 3, ned fra MNOK 4 i 4. kvartal Dette som et resultat av lavere aktivitet. Inntekter fra forvaltning av cash collateral fra medlemmer utgjorde i 4. kvartal MNOK 2. Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 18. Lønnskostnader og andre driftskostnader er, sammenlignet med 4. kvartal 2011, økt med MNOK 0,5. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 5. Dette har i stor grad sammenheng med gjennomføring av prosjekt Magica. Aksjer - omsatt verdi og antall transaksjoner Derivater - antall standardiserte kontrakter og omsetning i verdi Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q Verdi (Nok mrd) Trans (1000) Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 - Kontrakter (1000) Omsetning (MNOK)

8 Oslo Market Solutions Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 4. kvartal 2012 er MNOK 1 lavere enn i samme periode i Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 4. Dette skyldes for en stor del overflytting av et inntektsområde til VPS i Oslo Market Solutions inntekter varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og årlige systemlisenser. Lønnskostnader og andre driftskostnader er redusert med MNOK 0,2 i kvartalet og MNOK 2,4 hittil i år. Også dette skyldes for en stor del overflytting av et inntektsområde til VPS i Det er i 4. kvartal 2012 foretatt ekstra amortisering av merverdier knyttet til systemer i Oslo Market Solutions med MNOK 5. Merverdiene er etter dette fullt ut amortisert. Se for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelder konsernet Oslo Børs VPS med mindre annet oppgis. Konsernet består av morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Tallene er ikke reviderte. 8

9 Resultat Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Resultat pr. aksje er beregnet med utgangspunkt i Periodens resultat. Driftsinntekter Driftskostnader Aktivering av interne ressurser Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftskostnader før aktivering av interne ressurser avskrivninger og amortiseringer Sum driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatteeffekt Totalresultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Resultat pr. aksje før amortisering merverdier (NOK) 1,80 1,47 6,17 7,25 EBITDA= Driftsinntekter fratrukket lønns- og personalkostnader og andre driftskostnader 9

10 Segmentinformasjon Konsernet Oslo Børs VPS Holding har fire rapporterbare segmenter; Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Disse er sammenfallende med datterselskaper med samme navn. Segmentinformasjonen er utarbeidet i henhold til IFRS 8. Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Øvrig og elimineringer Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Totale driftsinntekter Totale lønnskostnader og andre driftskostnader Totalt EBITDA Total aktivering av interne ressurser Totale av- og nedskrivninger Totale amortisering merverdier Totalt driftsresultat EBIT

11 Balanse Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 77 ved utgangen av kvartalet. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 49 og andre kortsiktige fordringer, herunder forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter, utgjør MNOK 28. Markedsverdi av utestående derivatposisjoner utgjør MNOK 135. Oslo Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartsrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hver enkelt kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er balanseført som kortsiktig gjeld med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning det er adgang til motregning. Oslo Clearing er videre formell motpart i handler av aksjer, egenkapitalbevis og ETF er på Oslo Børs. Den forpliktelse eller fordring som Oslo Clearing påtar seg som motpart i de tilfellene instrumenter ikke overføres motparten på oppgjørsdato, fremkommer i balansen med likviditetseffekt og motpost kortsiktig forpliktelse eller fordring. Medlemmene må stille sikkerhet til Oslo Clearing for å delta i oppgjøret. Medlemmene kan, etter at Oslo Clearing endret sin clearingmodell i september 2012, stille finansielle instrumenter eller likvide midler som sikkerhet. Likvide midler blir overført til Oslo Clearing. Ved utgangen av 4. kvartal 2012 utgjorde dette MNOK 814. Oslo Clearing forvalter disse midlene iht fastsatt investeringspolicy. I balansen fremkommer midlene under bankinnskudd og finansielle anleggsmidler på eiendelssiden samt Cash collateral fra medlemmer på gjeldssiden. Likvidbeholdningen er på MNOK ved utgangen av perioden. I tillegg kommer likvider på MNOK 32 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kortsiktig gjeld utgjorde ca. MNOK 192, hvorav betalbar skatt utgjør MNOK 89. Anleggsmidler 31. des. 31. des It-systemer Kunderelasjoner Konsesjoner Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Statskasseveksler og obligasjoner Andre finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Markedsverdi utestående derivatposisjoner Fordringer Statskasseveksler og obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatteforpliktelse Cash collateral fra medlemmer Markedsverdi utestående derivatposisjoner Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

12 Kontantstrøm Kontantstrømmen er satt opp i henhold til IAS 7. Konsernet hadde ved utgangen av 4. kvartal statskasseveksler og obligasjoner samt bankinnskudd for til sammen MNOK Mottatt cash collateral fra medlemmer var på samme tidspunkt MNOK 814. Mottak av sikkerheter fra medlemmer av Oslo Clearing er i 2012 klassifisert som investeringsaktiviteter. Konsernets finansinntekter er inkludert i investeringsaktiviteter og finansutgifter i finansieringsaktiviteter. Oslo Børs VPS Holding hadde i 4. kvartal en reduksjon i kontantbeholdningen på MNOK 115. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 4. kvartal 2012 er påvirket av betaling av skatt med MNOK 39 i kvartalet. Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er påvirket av investeringer i statskasseveksler og obligasjoner med MNOK 159, mens netto økning i cash collateral fra medlemmer er på MNOK 42. For året sett under ett er netto økning i cash collateral fra medlemmer på MNOK 781, mens det er foretatt investeringer i statskasseveklser og obligasjoner med MNOK 329. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK I tillegg kommer likvider på MNOK 32 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kontantstrømmer fra: - operasjonelle aktiviteter investeringsaktiviteter investeringer i systemer og driftsmidler investeringer i statskasseveksler og obligasjoner mottatt cash collateral finansinntekter finansieringsaktiviteter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning ved periodens slutt Kontantstrøm pr. aksje (NOK) -2,66 1,77 9,55-0,14 Statskasseveksler, obligasjoner og bankinnskudd mv Cash collateral fra medlemmer Netto etter cash collateral fra medlemmer Egenkapital Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av kvartalet MNOK og egenkapitalandelen var på 52%. Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utbytte Tilbakekjøp av egne aksjer Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Egenkapital ved periodens slutt

13 Aksjonærinformasjon Kursutvikling Oslo Børs VPS Holding ASA: Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs VPS Holding ASA for de siste tre årene. Totalt antall utstedte aksjer i selskapet er Det er i kvartalet omsatt ca. 2 millioner aksjer fra NOK 40,50 til NOK 50. Siste registrerte omsetning i kvartalet var til NOK 43. Oslo Børs VPS Holding ASA 20 største aksjonærer pr. 13. februar

14 Nøkkeltall Finansielle Resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,31 1,01 4,51 5,42 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) -2,66 1,77 9,55-0,14 Egenkapitalrentabilitet 16,1 % 11,5 % 13,3 % 15,4 % Totalkapitalrentabilitet 9,9 % 7,8 % 9,7 % 10,9 % Netto driftsmargin 36,5 % 23,3 % 29,7 % 32,1 % Operasjonelle OBX ved utgangen av perioden 410,30 357,60 410,30 357,60 Endring i perioden -1,2 % 10,7 % 14,7 % -10,7 % Antall transaksjoner - aksjer (1000) Omsetningsverdi aksjer (NOK mrd) Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall noterte selskaper Netto tilgang/avgang i perioden -9-2 Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti i VPS (1000) Omsatte kontrakter derivater (1000) Omsetning derivater (NOK mill) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Resultat pr. aksje: Kontantstrøm pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabilitet Netto driftsmargin Periodens resultat/gjennomsnittlig antall aksjer Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter/gjennomsnittlig antall aksjer Periodens resultat (annualisert)/gjennomsnitt av bokført egenkapital gjennom året målt på månedlig basis Resultat før skatt (annualisert)/gjennomsnitt av sum eiendeler gjennom året målt på månedlig basis Driftsresultat/driftsinntekter Vi bekrefter at det sammendratte halvårsregnskapet for perioden 1. juli til 31. desember 2012, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og gir en rettvisende oversikt over opplysningene nevnt i vphl. 5-6 fjerde ledd. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Oslo, 13. februar 2013 Leiv Askvig Styrets leder Benedicte Schilbred Fasmer Styrets nestleder Ottar Ertzeid Styremedlem Harald Espedal Styremedlem Wenche Agerup Styremedlem Bente A. Landsnes Konsernsjef 14

15 Oslo Børs VPS Holding ASA Pb 460 Sentrum 0105 Oslo 15

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt handel i både aksjer og derivater Nordens raskest voksende markedsplass Nordic ABM passert 1.000 lån i april Fortsatt stor interesse for børsnotering

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 221,8 (243,0) EBITDA

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Oslo Børs styrker sin posisjon i Norden med kjøp av Burgundy AB Høy aktivitet i rentemarkedet Lav aktivitet i første- og annenhåndsmarked for

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013

Delårsrapport 3. kvartal 2013 Delårsrapport 3. kvartal 2013 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet To nye selskaper godkjent for notering i 3. kvartal, syv så langt i 2013 Økt interesse for børsnotering Økt

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015

Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015 Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015 Hovedpunkter i 4. kvartal: Syv selskaper tatt opp til handel ved lansering av Merkur Market den 13. januar To nye aksjenoteringer i kvartalet 107 nye obligasjonslån

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Økt aktivitet i annenhåndsmarkedet for aksjer og derivater sammenlignet med forrige kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal: Handel i aksjer viser økning på 13% fra 2. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2017

Delårsrapport. 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i både første- og annenhåndsmarkedet i kvartalet 4 nye aksjenoteringer på Oslo Børs og 2 nye aksjer registrert på NOTC i

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god handelsaktivitet i 1. kvartal økning i handelsvolum på 16% fra 1. kvartal 2014 Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 Hovedpunkter i 3. kvartal: To nye aksjenoteringer i kvartalet Fortsatt vekst i notering og registrering av obligasjonslån 124 nye lån notert og 390 nye lån registrert i VPS

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Millennium avtale med London Stock Exchange Oslo Børs VPS arbeider for børsnotering Noe lavere markedsaktivitet og markedsandel Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Driftsinntekter MNOK 246,1 (231,1) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Fortsatt utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Første del av fondsprosjektet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015

Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt økning i handel og oppgjør av aksjer sammenlignet med fjoråret Ingen nye aksjenoteringer i kvartalet, men fortsatt interesse for notering

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal: Den sterke underliggende resultatveksten fortsatte i 4. kvartal Handelsvolum i aksjer viser økning på 39% fra 4. kvartal 2013 Fortsatt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2010

Delårsrapport 3. kvartal 2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Signert samarbeidsavtale med Toronto Stock Exchange Vellykket full implementering av Oslo Clearing som sentral motpart for aksjer, ETF er og egenkapitalbevis

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Økt aktivitet i annenhåndsmarkedet for aksjer og derivater sammenlignet med forrige kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Hovedpunkter i 1. kvartal: Høy aktivitet i førstehåndsmarkedet i kvartalet Høyere handels- og oppgjørsaktivitet i aksjer enn i foregående kvartaler Driftsinntekter MNOK 252

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Hovedpunkter i 1. kvartal: Vekst i underliggende inntjening til tross for et relativt rolig marked Fortsatt vekst i notering av obligasjonslån 127 nye lån notert i kvartalet

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2016

Delårsrapport 4. kvartal 2016 Delårsrapport 4. kvartal 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal: Seks nye aksjer på Oslo Børs og Merkur Market i kvartalet Fortsatt vekst i notering og registrering av obligasjonslån 189 nye lån notert og 427

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 293,8 (147,2) Driftsresultat MNOK 149,3 (88,2) Resultat MNOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Tilfredsstillende utvikling i 3. kvartal Noe økt markedsaktivitet sammenlignet med 3. kvartal 2010 Fortsatt konkurranse om markedsandeler Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 og 1. halvår 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 og 1. halvår 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 og 1. halvår 2016 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fire nye aksjenoteringer i kvartalet Fortsatt vekst i notering av obligasjonslån 143 nye lån notert i kvartalet Finanstilsynet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i førstehåndsmarkedet i kvartalet 9 nye aksjenoteringer i kvartalet, 29 nye aksjeutstedere registrert i VPS 185 nye renteutstedelser

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Markedsaktiviteten noe lavere i forhold til forrige kvartal Driftsinntekter MNOK 221,4 (279,8) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Vellykkede lanseringer av ny TradElect og sentral motpart Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Økt noteringsaktivitet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Hovedpunkter i 3. kvartal: Høy markedsaktivitet Lavere driftskostnader enn i 2002 Resultat i 3. kv./pr. 30.09 MNOK 16,3 (10,0)/MNOK 42,4 (35,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2009 og 1. halvår 2009

Delårsrapport 2. kvartal 2009 og 1. halvår 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 og 1. halvår 2009 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Markedsaktiviteten noe høyere i forhold til forrige kvartal Reduksjon i handelsavgiftene fra 1. mai Driftsinntekter MNOK 236,1

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2013 og 2. halvår 2013

Delårsrapport 4. kvartal 2013 og 2. halvår 2013 Delårsrapport 4. kvartal 2013 og 2. halvår 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Økt interesse for børsnotering av aksjer Seks nye selskaper godkjent for notering i 4.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Redusert markedsaktivitet Avtale om strategisk samarbeid med London Stock Exchange Beslutning om å innføre sentral motpart (CCP) for aksjer Reduksjon

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og 2. halvår 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og 2. halvår 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 og 2. halvår 2009 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Markedsaktiviteten noe høyere i forhold til forrige kvartal Prosjektet Neste generasjon fond i VPS er stoppet i januar 2010

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2010 og 2. halvår 2010

Delårsrapport 4. kvartal 2010 og 2. halvår 2010 Delårsrapport 4. kvartal 2010 og 2. halvår 2010 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Markedsaktiviteten noe høyere enn i forrige kvartal Forslag om utbytte på NOK 8,- pr. aksje Driftsinntekter MNOK 232,5 (235,2)

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Nedgang i Finansielle markedsdata Resultat etter skatt i 3. kv. på MNOK 10,0 (17,1) Resultat

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002 Hovedpunkter i 1. kvartal Resultat før skatt pr 1. kvartal var MNOK 18,2 (11,7) Resultat pr. aksje pr 1. kvartal ble 2,62 (2,22) Innføring av handelssystemet Saxess

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2005 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsaktivitet, inntekter og resultat høyeste noensinne 6 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 91,2 (62,5) Driftsresultat

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 23 Hovedpunkter i 2. kvartal: Økt markedsaktivitet Fortsatt reduksjon i driftskostnader Resultat i 2. kv./1. halvår MNOK 15,8 (12,)/MNOK 26,1 (25,1) Resultat pr. aksje

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2006 Hovedpunkter i 1. kvartal: Femte kvartal på rad med rekordhøy aktivitet Driftsinntekter MNOK 117,2 (79,0) Driftsresultat MNOK 68,3 (37,0) Resultat MNOK 50,1 (34,9)

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006 VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal Høy markedsaktivitet også i 4. kvartal Driftsinntektene økte til MNOK 120 (92,3) Resultatet etter skatt ble 41,1 MNOK (29,7) Resultat pr. aksje etter

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2007

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2007 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2007 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 147,2 (117,2) Driftsresultat MNOK 88,2 (68,3) Resultat MNOK 65,5 (50,1) Resultat pr.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 110,4 (91,2) Driftsresultat MNOK 53,6 (52,9) Resultat MNOK 39,7 (38,8) Resultat pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006 Hovedpunkter i 4. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 132,6 (104,5) Driftsresultat MNOK 85,0 (54,9) Resultat MNOK 61,8 (39,6) Resultat pr.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer