VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0 MNOK fra realisert aksjegevinst ved salg av aksjer i NOS VPS Clearing ASA er etablert som en del av VPS-gruppen fra 1. september Stor satsing på produktutvikling av nye tjenester for kontofører investor. VPS fikk høye volumer innen alle markedsområder og gode resultater også i 3. kvartal Antall oppgjorte handelstransaksjoner var i 3. kvartal 5,3 mill (4,4), en økning på 22% i forhold til samme kvartal i fjor. Antall VPS konti økte med 10% til og antall VPS registrerte verdipapirfond økte med 29% til 814. Det har vært godt ny-salg av fondsprodukter. VPS Holding ASA har over tid kjøpt aksjer i NOS ASA, til en samlet kostpris på 45,4 MNOK. Selskapet kjøpte 1. september i år den finansielle clearingvirksomhet fra NOS for 277 MNOK. I forbindelse med overtakelsen av NOS finansielle clearingvirksomhet ble aksjene innløst til en pris av 103,4 MNOK som ga en gevinst på 58 MNOK. Etableringen av VPS Clearing er et betydningsfullt bidrag i VPS arbeid med å forsterke sin posisjon som en solid og helhetlig leverandør av verdipapirtjenester i det norske og nordiske markedet. VPS Clearing er et allmennaksjeselskap med konsesjon til å drive virksomhet som oppgjørssentral knyttet til derivater og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. Fra 1. september 2006 utgjør selskapets egenkapital 277 MNOK, med en likviditetsreserve på over 100 MNOK. I nær fremtid vil selskapet videre utvide sin kapitalbase ved å tilføre ytterligere forsikrings- og garantiordninger. VPS Investor Services prosjektet, som er VPS nye kundebehandlingssystem for kontofører investor, har vært inne i en meget intensiv fase. Produksjonssettingen av ny kunde- og kontostruktur i slutten av september var en viktig milepæl. Det ble en vellykket produksjonssetting hvor VPS-kontobasen ble konvertert med minimale forstyrrelser i den daglige driften. Infrastrukturen til VPS er dermed klar for å støtte de nye tjenestene som er under testing med leveranse i slutten av oktober og desember Inntekter 1.kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv. 77,9 86,6 81,0 92, ,3 115,5 96,7 Resultat etter skatt kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv. 25,8 28,6 23,6 29, ,8 49,6 91,4 Alle tall i millioner NOK Side 1 av 9

2 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 3. kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivninger EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansposter netto Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Finansielle nøkkeltall EBITDA margin 53,7 % 47,7 % 57,9 % 51,9% 51,5 % EBIT margin 46,8 % 40,5% 51,5 % 44,4% 44,2 % Resultat pr. aksje etter skatt 18,29 4,71 35,18 15,59 21,52 Kontantstrøm fra driften pr.aksje 38,17 11,77 28,89 Egenkapitalandel 63,9 % 84,0 86,2 % Egenkapitalrentabilitet 29,7 43,0 37,5% Likviditetsgrad 3,45 4,98 5,12 EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger EBITDA margin = EBITDA / driftsinntekter EBIT margin (driftsmargin) = EBIT / driftsinntekter Resultat pr. aksje = Resultat etter skatt / antall aksjer Kontantstrøm fra driften pr. aksje = Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / antall aksjer Egenkapitalandel = Egenkapital / total kapital Egenkapitalrentabilitet = Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital (beregnet p.a.) Likviditetsgrad = Likvider + debitorer + andre likvide fordringer / kortsiktig gjeld Inntekter og kostnader Inntektene i 3. kvartal 2006 ble 96,7 MNOK, som er 15,7 MNOK høyere (19%) enn tilsvarende periode i. Inntektsveksten var et resultat av høyere markedsvolumer innen alle områder, men særlig fra oppgjørsproduktene. Kostnadene i 3. kvartal var 51,5 MNOK mot 48,2 MNOK i 3 kvartal. Akkumulert var kostnadene 16,0 MNOK høyere enn tilsvarende periode i (11,8%). Den vesentligste årsaken til økningen var at det i ble bokført en engangseffekt på minus 12,2 MNOK som følge av planendring av pensjonsordningen. Lønn og arbeidsgiveravgift økte isolert med 13,1% - fra 29,0 til 32,8 MNOK. Økningen skyldtes flere ansatte, lønnsregulering pr , samt engangskostnad knyttet til endring av pensjonspremiegrunnlaget. Andre administrasjonskostnader økte fra 10,0 til 18,0 MNOK og årsaken var i hovedsak mer bruk av eksterne konsulenter. Den økte ressursinnsatsen både fra ansatte og konsulenter har i sin helhet gått til pågående større utviklingsprosjekter, som regnskapsmessig vises ved økt aktivering av systemutvikling (MNOK 10,8). Sikkerhets- og produksjonskostnader økte med 1,4 MNOK hovedsakelig en engangskostnad knyttet til økt maskinkapasitet for å kunne håndtere de store volumøkningene i markedet. Balansetall Immaterielle eiendeler har i løpet av 2006 økt med 197 MNOK, hvorav 177 MNOK er knyttet til oppkjøpet av NOS Finance Clearing ASA. Finansielle anleggsmidler er i løpet av 3. kvartal redusert med 101 MNOK og skyldes innløsning av aksjer i NOS ASA. Innløsningen medførte en gevinst på 58 MNOK som er ført som finansinntekt. Gevinsten er skattefri og er holdt utenfor beregning av skattekostnad. Side 2 av 9

3 Konsernet hadde en egenkapital på 413,3 MNOK ved utgangen av kvartalet (277,5) og Egenkapitalandelen var pr på 63,9% (84,0%). Betalbar skatt er differansen mellom beregnet skattekostnad og endring i utsatt skattefordel. Kontantstrøm Konsernet hadde i 3. kvartal en netto kontantstrøm fra driften på 52,3 MNOK og en økning av langsiktig gjeld 124,0 MNOK. 87,6 MNOK er brukt til investeringsaktiviteter, mens likviditeten er økt med 88,8 MNOK. Samlet likvidbeholdning ved utløpet av kvartalet var 289,1 MNOK. VPS ASA Utstederprodukter Det var god aktivitet innen utstederområdet i 3. kvartal. 39 nye aksjeselskaper ble registrert i VPS i 3. kvartal, mens 21 gikk ut pga. fusjon, oppkjøp eller avvikling. Ved utgangen av 3. kvartal 2006 var det registrert obligasjonslån (1 863). Økningen skyldes i hovedsak aksjeindekserte obligasjonslån og lignende Antall aksjeselskaper registrert i VPS Inntekter fra utstederprodukter i 3. kvartal 2006 var på 16,5 MNOK som er 0,7 MNOK (4,4%) høyere enn i 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak flere nye aksjeselskaper og brukere av VPS Foretakstjenester. 8 nye abonnenter knyttet seg til VPS Foretakstjenester. Det er nå totalt 326 aksjeselskaper som aktivt bruker denne tjenesten. Fondsprodukter Markedsverdien av VPS registrerte fond økte i 3. kvartal til 219 MNOK. Dette er en økning på 44,4% sammenlignet med samme periode i fjor. Videre økte antall VPS registrerte verdipapirfond med 29% til 814. Antall investorbeholdninger i fond økte med 19%, og har nå passert 1 million. Antall OTP avtaler, registrert gjennom VPS, økte til i 3. kvartal og omfatter nå ca arbeidstakere Antall transaksjoner i verdipapirfond Inntektene fra fondsprodukter var i 3. kvartal ,6 MNOK, noe som er 2,4 MNOK (26%) høyere enn samme kvartal i. Dette skyldes i hovedsak høyere volumer på basistjenestene, samt fortsatt godt ny-salg. Fortsatt høye volumer, nye kundekrav, tilpasning til regelverket for OTP og skatterapportering setter krav til tilpasning av fondsproduktene, samtidig som nye distribusjonsløsninger gjennom VPS Investor Services prosjektet er under utvikling. Investorprodukter Innen investorområdet fortsatte økningen i antall VPS-konti. Prelansering av nye tjenester (VPS Investor Services) har preget 3. kvartal. Markedsverdien av registrerte verdipapir i VPS er nå på 2,8 mrd NOK. I forhold til samme periode i fjor økte antall investorbeholdninger (inklusive fond) med 9,5% til 2,15 millioner Antall investorbeholdninger (inkl. fond) i VPS Side 3 av 9

4 Antall VPS konti økte med 10,3% til i forhold til samme periode i fjor. Antall eiere av verdipapirer var ved utgangen av kvartalet. Interessen for investortjenestene over Internett er fortsatt økende, og investorer har nå tilgang til tjenesten. Dette er en økning på 8% i inneværende år. Inntektene fra investorprodukter i 3. kvartal 2006 var 16,2 MNOK, som er 11,5% høyere enn i 3. kvartal. Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Antall konti Antall eiere De nye tjenestene for kontoførerne (VPS Investor Services) har fått meget positiv respons i markedet, og vil ha hovedfokus også i tiden fremover. Oppgjørsprodukter Det er fortsatt meget høy aktivitet i verdipapirmarkedet. Dette medfører stadig store transaksjonsvolumer for oppgjørsproduktene. Antall oppgjorte handelstransaksjoner var i 3. kvartal 5,2 mill, en økning på 22% i forhold til samme kvartal i fjor Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS Inntektene fra oppgjørsprodukter var i 3. kvartal 44,9 MNOK som er 4,7 MNOK (11,7%) høyere enn i samme kvartal. Inntektene kommer vesentlig fra oppgjør av handler og andre tjenester som har sammenheng med dette. Oppgjørsgraden er stadig stigende. I 3. kvartal i år var den 97,73% mot 97,22% i samme kvartal i fjor. Oppgjørsgraden er andelen av oppgjørsinstruksjonene som gjøres opp på den avtalte oppgjørsdag og er en indikasjon på effektiviteten i markedet. VPS Clearing ASA VPS Clearing ASA ble en del av VPS-gruppen fra 1. september i år. Aktiviteten for VPS Clearing ASA var høy i september, etter to foregående måneder med lavere volumer. Inntektene fra det standardiserte markedet var som forventet, mens OTC derivatinntektene var historisk høye. Inntektene fra poolordningen ble i september forbedret da man gjennom nye utlånere har åpnet for cirka 25 nye verdipapirer. Det økte antallet verdipapirer har primært økt VPS Clearings renteinntekter fra poolen. Selskapets inntekter i september var 4,2 MNOK. I tilegg til den finansielle clearing vil fokus i tiden fremover være å få på plass et nytt Clearingregelverk og SECUR-prosjektet. SECUR er et nytt register for derivatposisjoner og derivatkonti. Det har i tredje kvartal vært gjennomført en felles SECUR-akseptansetest med Stockholmsbørsen, EDX og Oslo Børs. Manamind AS Manaminds inntekter i 3. kvartal endte på kr. 3.1 MNOK, en økning på 82% fra 3. kvartal i. Sommermånedene er tradisjonelt svake for Manaminds virksomhet, men aktivitetene og inntektene tok seg betydelig opp i september, som gav nye faste kontrakter og en del betalbar aktivitet i forbindelse med eksisterende kundeleveranser. Side 4 av 9

5 Fremtidsutsikter Styret har forventninger til fortsatt høyt aktivitetsnivå. All erfaring tilsier imidlertid at aktiviteten i aksjemarkedet går i bølger. Det er derfor usikkerhet knyttet til aktiviteten fremover hva angår transaksjonsvolumer. Fordi det koster å realisere inntektspotensialet som ligger i økt aktivitet og i salg av produkter og tjenester, forventes kostnadene å øke noe. For å kunne oppnå lavere fremtidige driftskostnader vil det også være behov for å investere i systemutvikling, 20 største aksjonærer pr Navn Antall % DnB NOR Bank ASA* ,58 KLP Forsikring ,99 Arendals Fossekompani ,98 Oslo Børs ASA ,98 Pareto AS ,89 Norsk Hydros Pensjonskasse ,10 Sundt AS ,58 Orkla ASA ,92 Storebrand ASA ,92 UBS Securities LLC (NOM) ,66 Sparebanken Vest ,59 Fondsavanse AS ,82 Snefonn AS ,82 Telenor Pensjonskasse ,24 Sigval Bergesen DY s ,80 Statoil Pensjonskasse ,70 Violina AS ,60 Cat Invest ,60 Tonsenhagen Forretningssenter AS ,56 Skips AS Tudor ,55 I alt ,88 Utenlandsandel 2,66 * Finansdepartementet gav 2. juli 2004 tillatelse til at DnB NOR ASA kan eie 16,58% av aksjene i VPS Holding ASA i tre år. Departementet har satt som vilkår at DnB NOR ASA, på generalforsamling i VPS Holding ASA, ikke kan stemme for mer enn 10% av stemmene i selskapet eller for mer enn 20% av de stemmene som er representert på generalforsamlingen. Side 5 av 9

6 Resultatregnskap kvartal 3. kvartal pr DRIFTSINNTEKTER Produksjonsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Aktivering av systemutvikling ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Lønn og andre avgiftspliktige kostnader Avskrivninger Sikkerhets- og produksjonskostnader Andre administrasjons- og driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSKOSTNADER OG INNTEKTER Inntekt på investering i tilknyttede selskaper ( ) Gevinst ved salg av aksjer Renteinntekter Rentekostnader Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat Side 6 av 9

7 Balanseregnskap 2006 pr pr pr ANLEGGSMIDLER Systemutvikling Rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Immaterielle eiendeler Biler/inventar Datautstyr/programvare Byggtekniske installasjoner Driftsløsøre, inventar og lignende Varige driftsmidler Investering i felleskontrollert virksomhet Lån til tilkn.selsk. og felleskont. virksomhet Investering i aksjer Lån til ansatte Sum finansielle anleggsmidler Anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler Eiendeler EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Innskutt kapital Annen egenkapital Egenkapital GJELD Pensjonsforpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Leverandører Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital og gjeld Side 7 av 9

8 Kontantstrømanalyse Likvider tilført/brukt på virksomheten Resultat før skatt ( ) 0 (Gevinst)/tap ved salg driftsmidler Periodens betalte skatt 0 0 Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer ( ) ( ) Endring i leverandørgjeld ( ) ( ) Endring lån til ansatte ( ) Endring annen kortsiktig gjeld Endring andre tidsavgrensningsposter ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalt varige driftsmidler Utbetalt varige driftsmidler ( ) ( ) Utbetalt vedrørende systemutvikling ( ) ( ) Utbetalt ved kjøp av aksjer i NOS ASA ( ) ( ) Utbetalt ved kjøp av NOS Finance Clearing ( ) 0 Oppgjør salg av aksjer i NOS ASA Mottatte midler ved kjøp av NOS Finance Clearing Utbetalt lån tilknyttet selskap ( ) 0 Resultatandel felleskontrollert virksomhet ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Endring av langsiktig gjeld ( ) Utbetaling av utbytte ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Netto endring i kontanter Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Herav bundne midler Side 8 av 9

9 Egenkapitaloppstilling Egenkapital Justering utsatt skattefordel IB Egenkapital Utbytte ( ) Verdijustering aksjer Resultat pr Egenkapital Verdijustering aksjer ( ) Utbytte ( ) Resultat pr Egenkapital Styret i VPS Holding ASA, 24. oktober 2006 Side 9 av 9

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2013 POSITIVT UTLEIEMARKED, MEN OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG Stabil drift, midlertidig påvirket av ombygging, negative verdiendringer

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer