VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006"

Transkript

1 VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal Høy markedsaktivitet også i 4. kvartal Driftsinntektene økte til MNOK 120 (92,3) Resultatet etter skatt ble 41,1 MNOK (29,7) Resultat pr. aksje etter skatt ble NOK 8,23 (5,93) Forslag om utbytte på NOK 22,00 pr. aksje (16,00) VPS hadde høye volumer og godt salg av produkter og tjenester innen alle markedsområder også i 4. kvartal. Antall oppgjorte handelstransaksjoner i 4. kvartal var 6,1 million (4,9), en økning på 26% i forhold til samme kvartal i fjor. Antall VPS konti økte med 11% til Økt interesse for fond, samt ekstra pågang på OTP avtaler med fondssparing på slutten av året medførte spesiell økning innen fondsmarkedet. Antall VPS registrerte verdipapirfond økte med 29% til 836, mens antall investorbeholdninger i fond økte med 24 % til 1,1 million. Antall OTP avtaler, registrert gjennom VPS, økte til i 4. kvartal og omfatter nå ca arbeidstakere. VPS nye kundebehandlingssystem for kontoførere VPS Investor Services ble vellykket produksjonssatt i, med minimale forstyrrelser i den daglige driften. Infrastrukturen til VPS har med dette fått ny kunde- og kontostruktur og vi vil i 2007 følge dette opp med nye web baserte tjenester utviklet i samarbeid med våre kunder. Det har vært en god vekst i clearing aktivitetene. Inntektsøkningen kommer hovedsakelig fra økt aktivitet i verdipapirlåneordningen og clearing av OTC derivatprodukter. VPS Clearing implementerte sin nye clearingløsning SECUR i november. VPS Clearing har fra Radian Asset Assurance Inc fått stillet en finansiell garanti som styrker selskapets clearingkapital med 60 MUSD. Total clearingkapital pr er etter dette cirka 490 MNOK. Det er et omfattende arbeid i EU for harmonisering av det europeiske verdipapirmarkedet. Både VPS ASA og VPS Clearing ASA har fulgt opp dette gjennom å undertegne den såkalte Code of Conduct. Denne legger bl.a. opp til åpenhet om priser og valgfrihet for investor ved grensekryssende handel og oppgjør av verdipapirer. VPS priser ble offentliggjort i desember Inntekter 1.kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv. 77,9 86,6 81,0 92,3 102,3 115,5 96,7 120,0 Resultat etter skatt kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv. 25,8 28,6 23,6 29,7 34,8 49,6 91,4 41,1 Alle tall i millioner NOK Side 1 av 10

2 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivninger EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansposter netto 848 (224) Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Finansielle nøkkeltall EBITDA margin 54,2 % 50,5 % 56,9 % 51,5 % EBIT margin 46,6 % 44,0 % 50,1 % 44,2 % Resultat pr. aksje etter skatt 8,23 5,93 43,40 21,52 Kontantstrøm fra driften pr. aksje 48,23 29,89 Egenkapitalandel 1) 64,7 % 86,2 % Egenkapitalrentabilitet 52,2% 37,5% Likviditetsgrad 3,19 5,12 EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger EBITDA margin = EBITDA / driftsinntekter EBIT margin (driftsmargin) = EBIT / driftsinntekter Resultat pr. aksje = Resultat etter skatt / antall aksjer Kontantstrøm fra driften pr. aksje = Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / antall aksjer Egenkapitalandel = Egenkapital / total kapital Egenkapitalrentabilitet = Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital (beregnet p.a.) Likviditetsgrad = Likvider + debitorer + andre likvide fordringer / kortsiktig gjeld 1) Clearingforpliktelser er tatt ut av balansen for beregning av egenkapitalandel Inntekter og kostnader Inntektene i 4. kvartal ble 120,0 MNOK, som er 27,7 MNOK høyere (30%) enn tilsvarende periode i. Inntektsveksten var et resultat av høyere markedsvolumer innen alle områder, men særlig fra oppgjørsproduktene og fondsproduktene. Driftskostnadene var 64,1 MNOK mot 51,7 MNOK i 4 kvartal. Akkumulert var driftskostnadene 28,4 MNOK høyere enn de var for (15,1%). 5,2% av kostnadsveksten relateres til VPS Clearing, som ble en del av konsernet fra 1. september. Lønn og arbeidsgiveravgift ble redusert med 3,8 MNOK (12,5%) i 4. kvartal i forhold til tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig på grunn av periodeforskyvning av endring i årets pensjonskostnader. Akkumulert økte kostnadene med 25,3 MNOK (26,3%). Økningen skyldtes flere ansatte, lønnsregulering pr , samt at netto pensjonskostnader var 8 MNOK lavere i som følge av redusert forpliktelse knyttet til planendring i den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Andre administrasjonskostnader økte fra 48,5 til 67,2 MNOK. Årsaken var i hovedsak mer bruk av eksterne konsulenter til utviklingsprosjekter, som er aktivert. Sikkerhets- og produksjonskostnader økte med 7,3 MNOK som følge av en engangskostnad knyttet til økt maskinkapasitet for å kunne håndtere de store volumøkningene i markedet, samt økte software lisenser. Balansetall VPS Clearing ASA ble en del av konsernet fra Kvartalsregnskapet for 3. kvartal var basert på en åpningsbalanse som var en del av overtakelsesavtalen. Det er i ettertid gjort visse korrigeringer i åpningsbalansen, og det er i regnskapet for 4. kvartal tatt hensyn til disse endringene. Side 2 av 10

3 VPS Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis og i overensstemmelse med Kredittillsynet. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hvert enkelte kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er 1,8 MRD og er balanseført som kortsiktig gjeld, med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning som legal motregning foreligger. Immaterielle eiendeler har i løpet av økt med 200 MNOK, hvorav 177 MNOK er knyttet til oppkjøpet av NOS Finans Clearing ASA. Finansielle anleggsmidler ble redusert med 101 MNOK i 3. kvartal etter innløsning av aksjer i NOS ASA. Innløsningen medførte en gevinst på 58 MNOK som er ført som finansinntekt. Gevinsten er skattefri og er holdt utenfor beregning av skattekostnad. Konsernet hadde en egenkapital på 454,4 MNOK ved utgangen av kvartalet (353,8) og egenkapitalandelen var pr på 64,7 (86,2). Betalbar skatt er differansen mellom beregnet skattekostnad og endring i utsatt skattefordel. Kontantstrøm Konsernet hadde i 4 kvartal en netto kontantstrøm fra driften på 50,3 MNOK, hvorav 6,0 MNOK er brukt til investeringsaktiviteter, mens likviditeten er økt med 44,3 MNOK. Samlet likvidbeholdning ved utløpet av kvartalet var 333,5 MNOK. VPS ASA Utstederprodukter Det var høy aktivitet innen utstederområdet i 4. kvartal. 88 nye aksjeselskaper ble registrert i VPS i perioden, mens 40 gikk ut pga. fusjon, oppkjøp eller avvikling. I alt var det ved utløpet av 4. kvartal aksjeselskaper registrert i VPS (1.181). På samme tid var det registrert obligasjonslån (1.883). Økningen skyldes i hovedsak aksjeindekserte obligasjonslån og lignende Antall aksjeselskaper registrert i VPS 2. kv. 3. kv. 2. kv. 3. kv. Inntekter fra utstederprodukter i 4. kvartal var på 20,8 MNOK som er 0,8 MNOK (4%) høyere enn i 4. kvartal. Dette skyldes i hovedsak flere nye aksjeselskaper samt brukere av VPS Foretakstjenester. Også inntekter fra Corporate Actions var høyt i 4. kvartal. 50 emisjoner/videresalg (32) ble gjennomført i perioden. 23 nye abonnenter knyttet seg til VPS Foretakstjenester. Det er nå totalt 349 aksjeselskaper som aktivt bruker denne tjenesten. Fondsprodukter Markedsverdien av VPS registrerte fond økte i 4. kvartal til 266 mrd. NOK. Dette er en økning på 47,6% sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig økte antall VPS registrerte verdipapirfond med 29,9% til 843. Antall investorbeholdninger i fond økte med 23,7%, til 1,1 million. Den sterke veksten skyldes både økt interesse for fond, samt ekstra pågang på OTP avtaler med fondssparing på slutten av året. VPS fikk 2 nye forvaltningsselskap som kunder i 4. kvartal Antall transaksjoner i verdipapirfond 2. kv. 3. kv. 2. kv. 3. kv. Side 3 av 10

4 Antall OTP avtaler, registrert gjennom VPS, økte til i 4. kvartal og omfatter nå ca arbeidstakere med innbetalte innskudd. Dette forventes å øke videre i januar, når mange av de nye avtalene har første innskudd. Inntektene fra fondsprodukter var i 4. kvartal 15,1 MNOK, noe som er 1,5 MNOK (11,1%) høyere enn samme kvartal i. Dette skyldes i hovedsak rekordhøye volumer på basistjenestene, samt fortsatt godt ny salg. Totalt ble inntektene på fondsområdet 51,5 MNOK i, som er en økning på 25,6% i forhold til året før. Det er god interesse i markedet for VPS fondsproduktene, samtidig som nye distribusjonsløsninger gjennom VPS Investor Services prosjektet skal settes i drift. Investorprodukter Antall VPS-konti fortsatte å øke i 4.kvartal, og markedsverdien av registrerte verdipapir i VPS var ved årsskiftet mrd NOK Antall investorbeholdninger (inkl. fond) i VPS I forhold til samme periode i fjor økte antall investorbeholdninger (inklusive fond) med 11,6% til 2,2 millioner kv. 3. kv. 2. kv. 3. kv. Antall VPS konti økte med 11% til i løpet av, mens antall eiere av verdipapirer var ved utgangen av året. Interessen for investortjenestene over Internett er også fortsatt økende Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Inntektene fra investorprodukter i 4. kvartal var 17,0 MNOK, som er 14,3% høyere enn i 4. kvartal. Hovedårsaken er de høye markedsverdiene og generell vekst i kontomassen gjennom året. Samlet ble inntektene for investorområdet på 69,1 MNOK som er en økning på 13,0% i forhold til kv. 3. kv. Antall VPS-konti Antall eiere 2. kv. 3. kv. Lansering av de nye tjenestene for kontoførerne (VPS Investor Services) er godt igang. De har fått meget positiv respons i markedet, og vil ha hovedfokus også i første halvdel av Oppgjørsprodukter Den svært høye aktiviteten i markedet fortsatte videre i 4. kvartal. Dette medførte betydelige oppgjørsvolumer også i årets tre siste måneder. Antall oppgjorte handelstransaksjoner var i 4. kvartal 6,1 mill, en økning på 26% i forhold til samme kvartal i fjor Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS Inntektene fra oppgjørsprodukter var i 4. kvartal 50,6 MNOK som er 8,4 MNOK (19,8%) høyere enn i samme kvartal. Inntektene kommer vesentlig fra oppgjør av handler og andre tjenester som har sammenheng med dette, hvorav de viktigste er meldinger, forskjøvet oppgjør, overførsler og samme dags oppgjør (T+0). 2. kv. 3. kv. 2. kv. 3. kv. Oppgjørsgraden er stadig stigende. I 4. kvartal var den 97,84% mot 97,47% i samme kvartal i fjor. Oppgjørsgraden er andelen av oppgjørsinstruksjonene som gjøres opp på den avtalte oppgjørsdag og er en indikasjon på effektiviteten i markedet. Resultat Totalt for utgjorde inntektene 404,2 MNOK og kostnadene 190,0 MNOK. Dette gir et resultat før skatt på 214,2 MNOK. Driftmarginen for utgjorde 51,6%. Side 4 av 10

5 VPS Clearing ASA Inntektene til VPS Clearing har vist en jevn økning etter at selskapet ble en del av VPS konsernet. Inntektsøkningen kommer hovedsakelig fra økt aktivitet i verdipapirlåneordningen og clearing av OTC derivatprodukter. Inntekter i 4. kvartal ble 12,8 MNOK. Kostnadene utgjorde 7,4 MNOK. VPS Clearing implementerte sin nye clearingløsning SECUR i november. SECUR er levert av OMX Market Technology AB og prosjektet anses å være meget vellykket. Dette har gitt clearingmedlemmene forbedret funksjonalitet og VPS Clearing en mer kostnadseffektiv clearingplattform for videreutvikling av produkter og tjenester. Den tegnet VPS Clearing og Radian Asset Assurance Inc en finansiell garanti som styrker VPS Clearings clearingkapital med 60 MUSD. Total clearingkapital pr er etter dette cirka 490 MNOK. VPS Clearing ASA har hatt drift fra Samlet for fire måneder utgjorde inntektene 17 MNOK og kostnadene 8,7 MNOK. Dette gir et resultat før skatt på 8,3 MNOK. Driftmarginen for utgjorde 43,2%. Manamind AS Manaminds inntekter i 4. kvartal endte på 5,3 MNOK, en økning på 3,7 MNOK fra 4. kvartal i. Godt salg etter lanseringen av Manamind Arena (TOP30), flere nye investor relationskunder, samt konsulent- og lisensinntekter bl.a. knyttet til nettbasert aksjehandel, bidro til at Manamind. doblet sin omsetning året sett under ett. Totalt for utgjorde inntektene 16 MNOK og kostnadene 11,5 MNOK. Dette gir et resultat før skatt på 4,5 MNOK. Driftmarginen for utgjorde 25,9%. VPS Holding ASA Morselskapet vil etter utdeling av utbytte fra datterselskapene få et årsresultat på 210,6 MNOK. Styret foreslår for generalforsamlingen at det deles ut kr. 22,00 i utbytte pr. aksje, tilsvarende 110 MNOK. Egenkapitalen før utdeling utgjør 402 MNOK, som er 71,3% av balansen. Fremtidsutsikter Styret har forventninger til fortsatt høyt aktivitetsnivå. All erfaring tilsier imidlertid at aktiviteten i aksjemarkedet går i bølger. Det er derfor usikkerhet knyttet til aktiviteten fremover hva angår transaksjonsvolumer. Vi forventer at inntekter og kostnader vil øke noe som resultat av investering i nye produkter. Side 5 av 10

6 20 største aksjonærer Navn Antall % DnB NOR Bank ASA* ,58 KLP Forsikring ,99 Arendals Fossekompani ,98 Oslo Børs ASA ,98 Pareto AS ,89 Norsk Hydros Pensjonskasse ,10 Sundt AS ,58 Orkla ASA ,92 Storebrand ASA ,92 UBS Securities LLC (NOM) ,66 Sparebanken Vest ,59 Snefonn AS ,13 Fondsavanse AS ,82 Telenor Pensjonskasse ,02 Sigval Bergesen DY s Stiftelse ,80 Statoil Pensjonskasse ,72 Violina AS ,60 Cat Invest ,60 Tonsenhagen Forretningssenter AS ,56 Skips AS Tudor ,55 I alt ,99 Utenlandsandel 2,66 * Finansdepartementet gav 2. juli 2004 tillatelse til at DnB NOR ASA kan eie 16,58% av aksjene i VPS Holding ASA i tre år. Departementet har satt som vilkår at DnB NOR ASA, på generalforsamling i VPS Holding ASA, ikke kan stemme for mer enn 10% av stemmene i selskapet eller for mer enn 20% av de stemmene som er representert på generalforsamlingen. Side 6 av 10

7 VPS Holding ASA Konsern Resultatregnskap 4. kvartal 4. kvartal DRIFTSINNTEKTER Produksjonsinntekter Andre inntekter (3 279) (4 082) Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Aktivering av systemutvikling ( ) ( ) ( ) Lønn og andre avgiftspliktige kostnader Avskrivninger Sikkerhets- og produksjonskostnader Andre administrasjons- og driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSKOSTNADER OG INNTEKTER Inntekt på investering i tilknyttede selskaper ( ) ( ) ( ) Gevinst ved salg av aksjer Renteinntekter Rentekostnader Sum finansposter ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat Side 7 av 10

8 VPS Holding ASA Konsern Balanseregnskap pr pr ANLEGGSMIDLER Systemutvikling Rettigheter 0 0 Utsatt skattefordel Goodwill Immaterielle eiendeler Biler/inventar Datautstyr/programvare Byggtekniske installasjoner Driftsløsøre, inventar og lignende Varige driftsmidler Investering i felleskontrollert virksomhet Lån til tilkn.selsk. og felleskont. virksomhet Investering i aksjer Lån til ansatte Sum finansielle anleggsmidler Anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Markedsverdi utestående derivatposisjoner Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler Eiendeler EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Innskutt kapital Annen egenkapital Egenkapital GJELD Pensjonsforpliktelser Avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Leverandører Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Markedsverdi utestående derivatposisjoner Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital og gjeld Side 8 av 10

9 VPS Holding ASA Konsern Kontantstrømanalyse Likvider tilført/brukt på virksomheten Resultat før skatt (Gevinst)/tap ved salg av aksjer ( ) 0 (Gevinst)/tap ved salg driftsmidler Periodens betalte skatt 0 0 Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer ( ) ( ) Endring i leverandørgjeld ( ) Endring lån til ansatte Endring annen kortsiktig gjeld Endring andre tidsavgrensningsposter ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalt varige driftsmidler Utbetalt varige driftsmidler ( ) ( ) Utbetalt vedrørende systemutvikling ( ) ( ) Utbetalt ved kjøp av aksjer i NOS ASA ( ) ( ) Utbetalt ved kjøp av NOS Finance Clearing ( ) 0 Oppgjør salg av aksjer i NOS ASA Mottatte midler ved kjøp av NOS Finance Clearing Utbetalt lån tilknyttet selskap ( ) 0 Resultatandel felleskontrollert virksomhet (58 505) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Endring av langsiktig gjeld ( ) Utbetaling av utbytte ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Netto endring i kontanter Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Herav bundne midler Side 9 av 10

10 VPS Holding ASA Konsern Egenkapitaloppstilling Egenkapital Justering utsatt skattefordel IB Egenkapital Utbytte ( ) Verdijustering aksjer Resultat pr Egenkapital Verdijustering aksjer ( ) Utbytte ( ) Resultat pr Egenkapital Styret i VPS Holding ASA, 7. februar 2007 Side 10 av 10

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 221,8 (243,0) EBITDA

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Driftsinntekter MNOK 246,1 (231,1) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 110,4 (91,2) Driftsresultat MNOK 53,6 (52,9) Resultat MNOK 39,7 (38,8) Resultat pr. aksje

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 -

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK) Kvartalsrapport Q4-11 NRS-ambassadørene Ottar Haldorsen og Jacob Meland gjennomførte tidenes raskeste «unsupported» ekspedisjon til Sydpolen i desember 2011, 100 år etter Roald Amundsen! 544 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 Kvartalsrapport Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010 Rekordhøye nøkkeltall o Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 551,6, dette er en økning på 32,7% sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer