Delårsrapport 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal

2 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 221,8 (243,0) EBITDA MNOK 102,1 (117,5) Driftsresultat MNOK 63,2 (76,8) Resultat etter skatt MNOK 49,5 (59,6) Resultat pr. aksje NOK 1,15 (1,39) Aktiviteten i 1. kvartal (samme periode i fjor i parentes) Hovedtall for konsernet Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 50 (MNOK 60). 1. kvartal 1. kvartal Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,15 1,39 5,42 Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et noe lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. Rentemarkedet fortsatt viser en positiv utvikling. Inntektene i 1. kvartal 2012 er MNOK 21 lavere enn inntektene i samme periode i Det er spesielt inntekter fra handel i og clearing av aksjer og derivater som er redusert (MNOK 15). Inntekter fra salg av markedsdata er redusert med MNOK 5. Inntektene i 1. kvartal 2011 inkluderte engangsinntekter på MNOK 3. Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier i kvartalet er MNOK 6 lavere enn i 1. kvartal Korrigert for omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK 5) og kostnader i forbindelse med Millennium i 1. kvartal 2012 (MNOK 3), er kostnadene MNOK 4 lavere enn i samme periode i Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader. Amortisering av merverdier er redusert med MNOK 4 sammenlignet med samme periode i Dette som følge av at merverdier på enkeltsystemer ble fullt amortisert ved utgangen av Netto finansielle poster for 1. kvartal 2012 er på nivå med samme periode i Status på prosjekter Implementeringen av handelssystemet Millennium på Oslo Børs, er i henhold til prosjektplanen. Forventede eksterne kostnader har en ramme på i størrelsesorden MNOK 25. Den første delen av fondsprosjektet i VPS skulle etter planen avsluttes i april Prosjektet er noe forsinket. Prosjektet forventes avsluttet innen utgangen av 2. kvartal. 2

3 Magica prosjektet som forventer å gi kundene en mer kostnadseffektiv clearingtjeneste går i henhold til plan. Lanseringen forventes å skje i sluttet av september. Likviditetsgarantistavtale Oslo Børs VPS Holding ASA har inngått en avtale om likviditetsgaranti med Fondsfinans ASA. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer. Avtalen er gjeldende fra 1. april Utsikter 2012 Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode. I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs og videreføring av utvikling av nytt fondssystem samt fornyelse av IT plattform i VPS. 3

4 Oslo Børs 1. kvartal 1. kvartal Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Samlede inntekter i Oslo Børs i 1. kvartal 2012 var MNOK 105 (122), en reduksjon på MNOK 16 eller 13% fra samme kvartal i Det er spesielt inntekter fra handel av aksjer og derivater som er redusert. OBX-indeksen var ved periodens slutt på 394,39, en økning på 10,3% i kvartalet. I løpet av 1. kvartal er ingen nye selskaper notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess. Imidlertid er et selskap flyttet fra Oslo Axess til Oslo Børs og det er gjennomført en omdanning fra egenkapitalbevis til aksje. Tre selskaper er strøket fra notering. Totalt er 234 selskaper notert ved kvartalets slutt, hvorav 38 på Oslo Axess. Totalt antall obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs og Oslo ABM (Alternative Bond Market) var ved utgangen av kvartalet 1.196, en økning på 38 i forhold til samme periode i Kursnoteringsinntekter fra utstedere er i 1. kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor, redusert med 3% eller MNOK 1. Dokument- og opptaksinntekter er i 1. kvartal 2012 redusert med MNOK 2, eller 25% i forhold til samme periode i Det ble i 1. kvartal omsatt aksjer, ETFer og egenkapitalbevis for NOK 332 mrd. (495), en reduksjon på 33% fra samme kvartal i I følge statistikk fra Thomson Reuters utgjorde Oslo Børs markedsandel av handel i OBX-papirer, målt i verdi, 54% i mars 2012 (65% i mars 2011). Markedsandel i ordinær ordrebokhandel er, ifølge samme statistikk, redusert fra 83% i mars 2011 til 67% i mars I tillegg har en større andel av den totale omsetningen funnet sted utenfor ordinære ordrebøker (OTC). Ved utgangen av kvartalet var det 57 aktive medlemmer, hvorav 22 lokale medlemmer og 35 fjernmedlemmer. Den samlede aktiviteten i derivatmarkedet i 1. kvartal var, målt i antall omsatte kontrakter, ca 20% lavere enn i samme periode i Faste og variable handelsinntekter er, sammenlignet med samme periode i 2011, redusert med ca 20% eller MNOK 10. Estimert antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca 11% høyere enn på samme tidspunkt i Det er i hovedsak antall private brukere som øker. Antall profesjonelle brukere er noe redusert. Inntektene for 1. kvartal 2012 er redusert med 13% eller MNOK 5 sammenlignet med tilsvarende periode i Nedgangen skyldes delvis engangsinntekter i 1. kvartal 2011 på MNOK 3. Lønnskostnader og andre driftskostnader i 1. kvartal 2012 er MNOK 2 lavere enn i samme periode i Implementering av Millennium har medført kostnader på MNOK 3 i 1. kvartal Aksjer - omsetning i verdi Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Verdi (Nok mrd) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q

5 VPS 1. kvartal 1. kvartal VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Samlede inntekter i VPS var i 1. kvartal 2012 MNOK 105 (103), en økning på MNOK 2 eller 2% sammenlignet med samme periode i Antall registrerte enheter innenfor utstederområdet viser en tilbakegang fra samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet var (1.338) aksjeselskaper og (2.026) obligasjonslån registrert i VPS. I 1. kvartal 2012 er inntektene MNOK 2 høyere enn i samme periode i Dette skyldes dels sammensetningen av registrerte selskaper og lån, og dels overflytting av et inntektsområde fra Oslo Market Solutions i Markedsverdien av registrerte fond var ved utgangen av kvartalet på NOK 411 mrd (NOK 429 mrd), en reduksjon på 4% sammenlignet med samme tidspunkt i Det ble gjennomført 1,5 millioner fondstransaksjoner i kvartalet, ned 11% fra samme periode i Inntektene fra fondsområdet i 1. kvartal er redusert med MNOK 1 eller 5% sammenlignet med samme periode i fjor. Antall oppgjørstransaksjoner i 1. kvartal 2012 er redusert med 6% sammenlignet med samme periode i Inntektene fra oppgjørsområdet er, som følge av økt bruk av tilleggstjenester, uendret sammenlignet med 1. kvartal Innen investorområdet var markedsverdiene ved utgangen av perioden 1% lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det var ved utgangen av kvartalet registrert 1,6 millioner konti totalt, en reduksjon på 5% sammenlignet med utgangen av 1. kvartal Inntektene fra investorområdet har, sammenlignet med samme periode i fjor, økt med MNOK 1 eller 4%. Lønnskostnader og andre driftskostnader i 1. kvartal 2012 er MNOK 5 lavere enn i samme periode i Korrigert for omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK5) er kostnadene uendret. Amortisering av merverdier er redusert med MNOK 4 sammenlignet med 1. kvartal Dette som følge av at merverdier på enkeltsystemer er fullt amortisert ved utgangen av Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Transaksjoner (1000) Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 VPS-konti (1000) Eiere (1000)

6 Oslo Clearing 1. kvartal 1. kvartal Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 1. kvartal 2012 er MNOK 5 lavere enn for samme periode i Inntekter fra clearing av aksjer utgjorde MNOK 11, ned MNOK 3 sammenlignet med samme periode i Dette skyldes at kunder innenfor rammene av Oslo Clearings prisstrukturer har endret avgiftsstruktur samt lavere markedsaktivitet. Sammenlignet med tidligere perioder medfører dette lavere inntekt pr transaksjon. Inntekter fra sentral motpart for derivater utgjorde MNOK 3, ned fra MNOK 6 i Lønnskostnader og andre driftskostnader er, sammenlignet med 1. kvartal 2011, økt med MNOK 2. Aksjer - omsatt verdi og antall transaksjoner Derivater - antall standardiserte kontrakter og omsetning i verdi Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q Verdi (Nok mrd) Trans (1000) Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 - Kontrakter (1000) Omsetning (MNOK)

7 Oslo Market Solutions 1. kvartal 1. kvartal Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 1. kvartal 2012 er MNOK 1,5 lavere enn i samme periode i Dette skyldes for en stor del overflytting av et inntektsområde til VPS i Oslo Market Solutions inntekter varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og årlige systemlisenser. Lønnskostnader og andre driftskostnader er redusert med MNOK 0,8. Også dette skyldes for en stor del overflytting av et inntektsområde til VPS i Se for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelder konsernet Oslo Børs VPS med mindre annet oppgis. Konsernet består av morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Tallene er ikke reviderte. 7

8 Resultat Fra og med 1. januar 2005 er den finansielle rapporteringen i henhold til gjeldende International Financial Reporting Standard (IFRS). Det vises i denne forbindelse til note 17 (side 63) i årsrapporten for 2005 hvor detaljene for overgangen til IFRS fremkommer. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Resultat pr. aksje er beregnet med utgangspunkt i Periodens resultat. 1. kvartal 1. kvartal Driftsinntekter Driftskostnader Aktivering av interne ressurser Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftskostnader før aktivering av interne ressurser avskrivninger og amortiseringer Sum driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatteeffekt Totalresultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,15 1,39 5,42 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,15 1,39 5,42 EBITDA= Driftsinntekter fratrukket lønns- og personalkostnader og andre driftskostnader 8

9 Segmentinformasjon Konsernet Oslo Børs VPS Holding har fire rapporterbare segmenter; Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Disse er sammenfallende med datterselskaper med samme navn. Segmentinformasjonen er utarbeidet i henhold til IFRS kvartal 1. kvartal Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) % Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Øvrig og elimineringer Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Totale driftsinntekter Totale lønnskostnader og andre driftskostnader Totalt EBITDA Total aktivering av interne ressurser Totale av- og nedskrivninger Totale amortisering merverdier Totalt driftsresultat EBIT

10 Balanse Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 95 ved utgangen av kvartalet. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 62 og andre kortsiktige fordringer, herunder forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter utgjør MNOK 32. Markedsverdi av utestående derivatposisjoner utgjør MNOK 555. Oslo Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartsrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hver enkelt kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er balanseført som kortsiktig gjeld med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning det er adgang til motregning. I sin virksomhet er Oslo Clearing formell motpart i handler av aksjer, egenkapitalbevis og ETF er på Oslo Børs. Den forpliktelse eller fordring som Oslo Clearing påtar seg som motpart i de tilfellene instrumenter ikke overføres motparten på oppgjørsdato, fremkommer i balansen med likviditetseffekt og motpost kortsiktig forpliktelse eller fordring. Medlemmene må stille sikkerhet til Oslo Clearing for å delta i oppgjøret. Medlemmene kan stille garantier, finansielle instrumenter eller likvide midler som sikkerhet. Dersom medlemmer stiller likvide midler som sikkerhet i enkelte utenlandske banker, er midlene tatt inn i bankbeholdingen til Oslo Clearing. Midlene fremkommer i bankinnskudd med motpost cash collateral fra medlemmene. Likvidbeholdningen er på MNOK ved utgangen av perioden. I tillegg kommer likvider på MNOK 32 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kortsiktig gjeld utgjorde ca. MNOK 316, hvorav betalbar skatt utgjør MNOK 110 og forskuddsbetalinger fra kunder utgjør MNOK 116. Anleggsmidler 31. mar. 31. mar. It-systemer Kunderelasjoner Konsesjoner Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Markedsverdi utestående derivatposisjoner Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital 0 Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatteforpliktelse Cash collateral fra medlemmene Markedsverdi utestående derivatposisjoner Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

11 Kontantstrøm Kontantstrømmen er satt opp i henhold til IAS 7. Konsernets finansinntekter er inkludert i investeringsaktiviteter og finansutgifter i finansieringsaktiviteter. Finansinntekter utgjør MNOK 6 i 1. kvartal Tilsvarende for samme periode i 2011 og hele 2011 er henholdsvis MNOK 6 og MNOK 27. Endringer i plasseringer av likviditet i statskasseveksler og obligasjoner er klassifisert som investeringsaktiviteter. Det har ikke vært endringer i disse postene i 1. kvartal 2012 og 1. kvartal Netto økning i investering i slike instrumenter var MNOK 15 i Oslo Børs VPS Holding hadde i 1. kvartal en økning i kontantbeholdningen på MNOK 117. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK I tillegg kommer likvider på MNOK 32 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. 1. kvartal 1. kvartal Kontantstrømmer fra: - operasjonelle aktiviteter investeringsaktiviteter finansieringsaktiviteter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning ved periodens slutt Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 2,73 3,33-0,14 Egenkapital Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av kvartalet MNOK og egenkapitalandelen var på 57%. 1. kvartal 1. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utbytte Tilbakekjøp av egne aksjer Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Egenkapital ved periodens slutt Egenkapitalandel 57 % 52 % 62 % 11

12 Aksjonærinformasjon Kursutvikling Oslo Børs VPS Holding ASA: Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs VPS Holding ASA for de siste tre årene. Totalt antall utstedte aksjer i selskapet er Det er i kvartalet omsatt ca. 0,7 millioner aksjer fra NOK 58 til NOK 69. Siste registrerte omsetning i kvartalet er til NOK 65. Oslo Børs VPS Holding ASA 20 største aksjonærer pr. 13. april 2012 Navn Nasjonalitet Beholdning Beholdning antall aksjer i prosent 1. DNB LIV NOR ,82 % 2. KLP FORSIKRING NOR ,00 % 3. PARETO AS NOR ,52 % 4. ORKLA ASA NOR ,16 % 5. NBI HF ICELAND (NOM) ISL ,54 % 6. JP MORGAN CLEARING (NOM) USA ,82 % 7. ARENDALS FOSSEKOMPANI NOR ,64 % 8. NORSK HYDROS PENSJONSKASSE NOR ,42 % 9. STATE STREET BANK (NOM) USA ,33 % 10. MSF-MUTUAL USA ,12 % 11. JP MORGAN CHASE BANK (NOM) GBR ,69 % 12. NORDEA NORDIC SMALL FIN ,67 % 13. MUST INVEST AS NOR ,65 % 14. CITIBANK N.A. NEW YORK (NOM) USA ,56 % 15. SUNDT AS NOR ,53 % 16. FRANKLIN TEMPLETON E LENDING ACCOUNT 2 LUX ,45 % 17. STATE STREET BANK (NOM) USA ,04 % 18. CLEARSTREAM BANKING (NOM) LUX ,82 % 19. MSF-MUTUAL EUROPE USA ,79 % 20. ELTEK HOLDING AS NOR ,70 % Antall aksjer hos de 20 største ,27 % Totalt antall aksjer ,00 % 12

13 Nøkkeltall 1. kvartal 1. kvartal Finansielle Resultat pr. aksje (NOK) 1,15 1,39 5,42 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,15 1,39 5,42 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 2,73 3,33-0,14 Egenkapitalrentabilitet 13,0 % 14,4 % 15,4 % Totalkapitalrentabilitet 10,2 % 10,5 % 10,9 % Netto driftsmargin 28,5 % 31,6 % 32,1 % Operasjonelle OBX ved utgangen av perioden 394,39 445,51 357,6 Endring i perioden 10,3 % 11,3 % -10,7 % Antall transaksjoner - aksjer (1000) Omsetningsverdi aksjer (NOK mrd) Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall noterte selskaper Netto tilgang/avgang i perioden Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti i VPS (1000) Omsatte kontrakter derivater (1000) Omsetning derivater (NOK mill) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Resultat pr. aksje: Kontantstrøm pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabilitet Netto driftsmargin Periodens resultat/gjennomsnittlig antall aksjer Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter/gjennomsnittlig antall aksjer Periodens resultat (annualisert)/gjennomsnitt av bokført egenkapital gjennom året målt på månedlig basis Resultat før skatt (annualisert)/gjennomsnitt av sum eiendeler gjennom året målt på månedlig basis Driftsresultat/driftsinntekter Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Oslo, 25. april

14 Oslo Børs VPS Holding ASA Pb 460 Sentrum 0105 Oslo 14

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 -

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013 Q2 213 Delårsrapport Januar-Juni 213 Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene. Vanskelige forhold i hardwaremarkedet har imidlertid

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 3/2010

Pareto Bank delårsrapport 3/2010 Pareto Bank delårsrapport 3/2010 En spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper Status per TREDJE kvartal 2010 Tredje kvartal har vært preget

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer