VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet"

Transkript

1 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt på 16,6 MNOK (7,4), inntektene ble 65,5 MNOK (52,7). Inntektsøkningen skyldes hovedsakelig et høyt antall transaksjoner også i 2. kvartal. Alle produktgrupper viste fremgang p.g.a. volumvekst og salg av tjenester. I forhold til 1. kvartal i år ble resultatet redusert med 2,5 MNOK (13%). Selskapet har god kostnadsstyring. Driftskostnadene i 2. kvartal var 43,0 MNOK (43,3). Resultat pr. aksje etter skatt ble NOK 3,31 (1,48). Resultatregnskap Hove dtall NOK - hele tusen Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivninger EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansposter netto Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Finansielle nøkkeltall 2. Kv. 2. Kv EBITDA margin 46,0% 35,5% 46,2% 28,0% 26,5% EBIT margin 34,4% 17,7% 34,7% 9,6% 10,1% Resultat pr. aksje etter skatt 3,31 1,48 7,12 1,66 3,20 Kontantstrøm fra driften pr. aksje 9,91 4,76 12,13 Egenkapitalandel 82,9% 81,7% 76,3% Egenkapitalrentabilitet 40,2% 12,8% 9,1% Likviditetsgrad 3,08 2,22 1,77 EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger EBITDA margin = EBITDA / driftsinntekter EBIT margin (driftsmargin) = EBIT / driftsinntekter Resultat pr. aksje = resultat etter skatt / antall aksjer Kontantstrøm fra driften pr. aksje = Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / antall aksjer Egenkapitalandel = Egenkapital / Total kapital Egenkapitalrentabilitet = resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital (beregnet p.a.) Likviditetsgrad = Likvider + debitorer + andre likvide fordringer / kortsiktig gjeld Inntekter 1.kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv. 49,1 52,7 47,5 52,6 74,8 65,5 0,0 0,0 Resultat etter skatt kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv. 0,9 7,4 3,4 4,3 19,1 16,6 0,0 0,0 Tall i millioner (NOK) Side 1 av 7

2 Inntekter og kostnader Inntektene i 2. kvartal ble 65,5 MNOK. Det var 9,3 MNOK lavere enn 1. kvartal, men 12,8 MNOK bedre enn tilsvarende periode i. I forhold til fjoråret er årsaken økt salg og høyere markedsvolumer. En mindre del av økningen skyldes tilpasning til markedspris etter privatiseringen av selskapet. Regnskapet viser at sum driftskostnader i 2. kvartal ble tilnærmet uendret 43 MNOK i forhold til samme periode i fjor. For halvåret var kostnadene 91,7 MNOK (92,0). Bokførte personalkostnader økte med 6,4 MNOK i 2. kvartal i forhold til fjoråret. Forskjellen skyldes i hovedsak at VPS i fikk dekket interne kostnader til omdanningsprosessen ved videresalget av aksjene, og endrede periodiseringsprinsipper i regnskapet. Korrigeres det for dette, var lønn og andre avgiftspliktige kostnader uendret fra til. Produksjonskostnader, andre driftskostnader og avskrivninger ble til sammen redusert med 8,3 MNOK fra 2. kvartal til. I tillegg kommer virkningen av mindre aktivering av systemutvikling (1,4 MNOK). Samlet er kostnadene betydelig redusert i 2. kvartal i forhold til fjoråret. Balansetall Tillagt kvartalets resultat etter skattekostnad hadde VPS en egenkapital på 211,9 MNOK pr Skattekostnaden er ikke betalbar. Likviditetsbeholdningen økte fra 77,5 MNOK til 113,4 MNOK i løpet av 1. halvår. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften i 2. kvartal var 49,6 MNOK mot 60,6 MNOK i samme periode i fjor. Det ble brukt 13,7 MNOK til investeringsaktiviteter, fordelt med netto 6,0 MNOK på varige driftsmidler, 6,0 MNOK på aktiverbar systemutvikling og 1,7 MNOK til finansielle investeringer. Den finansielle investeringen gjaldt tegning av aksjer i FinansNett Norge. Utstederprodukter I 2. kvartal ble 21 nye aksjeselskaper registrert i VPS, mens 26 gikk ut pga. fusjoner, oppkjøp eller avvikling. Totalt var det ved utgangen av kvartalet registrert selskaper. Ved utgangen av 2. kvartal var det registrert obligasjonslån, en økning på 4,7% i forhold til 1. kvartal og en økning på 9,3% i forhold til 1. halvår. Inntekter fra utstederprodukter i 2. kvartal var på 21.6 MNOK, dvs 0,5 MNOK (+ 2,4%) høyere enn i 2. kvartal Antall aksjeselskaper registrert i VPS Fondsprodukter Verdien av VPS-registrerte fond økte med 6% til 87 mrd. NOK i løpet av 2. kvartal. En økning på 42% i forhold til samme tid i fjor. Det er foretatt netto tegninger for ca. 1,5 mrd. NOK i 2. kvartal. Antall VPS-registrerte verdipapirfond holder seg stabilt og var på 598 ved utgangen av kvartalet. Også antall investorbeholdninger i fond holder seg stabilt gjennom kvartalet med Dette tilsvarer en økning på 3% i forhold til 2. kvartal Kapitalutviklingen i VPS-registrere fond Side 2 av 7

3 Antall fondstransaksjoner holdt seg på samme høye nivå som i forrige kvartal, og ligger akkumulert 39% høyere enn på samme tid i. Inntekter fra fondsprodukter i 2. kvartal var på 6,0 MNOK, som er 0,6 MNOK (+11%) høyere enn i 2. kvartal. Dette er likevel 1,1 MNOK lavere enn i forrige kvartal, som følge av sesongbaserte aktivitetssvingninger Antall transaksjoner i verdipapirfond Investorprodukter Fra 2. kvartal til 2. kvartal økte antall investorbeholdninger i VPS med (2,9%). Antall beholdninger i aksjer er , en økning på 1% i forhold til utgangen av 2. kvartal i fjor. Fra 2. kvartal til 2. kvartal har antall beholdninger i grunnfondsbevis økt med (30,5%) og er nå på totalt beholdninger. Obligasjonsbeholdninger er økt med (6,3%) til beholdinger Antall investorbeholdninger i VPS Antall VPS konti og eiere av verdipapirer har vært tilnærmet uendret gjennom det siste året. Bruken av investortjenestene over internett er stadig økende og det er nå investorer som har tilgang til tjenesten. Inntekter fra investorprodukter i 2. kvartal var på 13,6 MNOK, dvs 5,3 MNOK (+63,9%) høyere enn i 2. kvartal Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS VPS konti Eiere Oppgjørsprodukter Inntektene fra oppgjørsproduktene følger aktiviteten i annenhåndsmarkedet gjennom antall handelstransaksjoner som gjøres opp i oppgjørssystemet. Hittil i år har aktiviteten vært meget høy, for hver av årets seks første måneder er det notert rekordtall for den aktuelle måned, bortsett fra i mai. Aktiviteten i 2. kvartal var likevel lavere enn i forrige kvartal. I 2. kvartal behandlet VPS 2,0 mill. handelstransaksjoner, en økning på 16% i forhold til samme kvartal i Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS Inntekter fra oppgjørsprodukter i 2. kvartal var på 24,2 MNOK, dvs 6,3 MNOK (+35,2%) høyere enn i 2. kvartal. Fremtidsutsikter Første halvår i har vært godt i forhold til fjoråret. All erfaring tilsier imidlertid at aktiviteten i aksjemarkedet går i bølger. Det er derfor usikkerhet knyttet til aktiviteten i 2. halvår hva angår transaksjonsvolumer. Vi forventer en stabil situasjon for øvrige produkter. Side 3 av 7

4 20 største aksjonærer pr Navn Antall % DnB NOR Bank ASA* ,55 Arendals Fossekompani ,98 Morgan Stanley (NOM) ,83 Nordea Bank Norge ASA ,16 Norsk Hydros Pensjonskasse ,18 Oslo Børs ASA ,54 Skandinaviska Enskilda Banken ,82 KLP Forsikring ,69 Sundt AS ,58 Odin Norge ,92 Pareto AS ,49 Vital Forsikring ASA* ,03 Erik Must AS ,82 Sparebanken Vest ,62 Telenor Pensjonskasse ,15 Havfonn AS ,00 JP Morgan Chase Bank (NOM) ,00 Statoils Pensjonskasse ,97 Bergesen d.y. s Familielegat ,80 Snefonn AS ,79 I alt ,92 *Vital Forsikring ASA er en del av konsernet DnB NOR ASA. Til sammen eier konsernet 16,58% av aksjene i VPS Holding ASA Fusjonen mellom Gjensidige NOR Sparebank ASA og Den Norske Bank ASA medførte at de to selskapene kom over verdipapirregisterlovens eierbegrensning på 10% i VPS Holding ASA. Etter søknad fra DnB NOR ASA har Finansdepartementet gitt tillatelse til at selskapet kan eie 16,58% av aksjene i VPS Holding ASA i tre år. Departementet har satt som vilkår at DnB NOR ASA, på generalforsamling i VPS Holding ASA, ikke kan stemme for mer enn 10% av stemmene i selskapet eller for mer enn 20% av de stemmene som er representert på generalforsamlingen. Side 4 av 7

5 RESULTATREGNSKAP 2. kvartal 2. kvartal pr DRIFTSINNTEKTER Produksjonsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Aktivering av systemutvikling ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Lønn og andre avgiftspliktige kostnader Avskrivninger Sikkerhets- og produksjonskostnader Andre administrasjons- og driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSKOSTNADER OG INNTEKTER Renteinntekter Andre finanskostnader Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Side 5 av 7

6 BALANSEREGNSKAP Pr Pr Pr ANLEGGSMIDLER Systemutvikling Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Biler/inventar Datautstyr/programvare Byggtekniske installasjoner Sum varige driftsmidler Investering i tilknyttede selskaper Pensjonsmidler Lån til ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt kapital Annen egenkapital Sum annen kapital Sum egenkapital GJELD Leverandører Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 6 av 7

7 KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført/brukt på virksomheten Resultat før skatt (Gevinst)/tap ved salg av driftsmidler Periodens betalte skatt 0 (2 184) Ordinære avskrivninger (Økning)/reduksjon i kundefordringer ( ) ( ) Økning/(reduksjon) i leverandørgjeld ( ) Forskjell mellom kostnadsførte og betalte pensjonskostnader ( ) ( ) (Økning)/reduksjon lån til ansatte ( ) ( ) Økning/(reduksjon) i annen kortsiktig gjeld ( ) ( ) (Økning)/reduksjon i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalt varige driftsmidler Utbetalt varige driftsmidler ( ) ( ) Utbetalt vedrørende systemutvikling ( ) ( ) Utbetalt vedrørende finansielle investeringer ( ) 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Innskuddskapital Økning/(reduksjon) av langsiktig gjeld 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto endring i kontanter Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Herav bundne midler Styret i VPS Holding ASA, 18. august Side 7 av 7

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer