Delårsrapport 1. kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2014"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2014

2 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt handel i både aksjer og derivater Nordens raskest voksende markedsplass Nordic ABM passert lån i april Fortsatt stor interesse for børsnotering av aksjer Nytt derivatclearingsystem satt i produksjon i februar Oslo Børs og LCH.Clearnet har åpnet ny clearing-lenke Endelig gjennomføring av salg av Oslo Clearing planlagt til 2. mai 2014 Driftsinntekter MNOK 242,9 (294,3) EBITDA MNOK 116,8 (104,5) Resultat pr. aksje før amortisering av merverdier NOK 1,90 (1,14) Resultat pr. aksje NOK 1,55 (0,81) Aktiviteten i 1. kvartal (samme periode i fjor i parentes) Hovedtall for konsernet Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 66 (MNOK 35). Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,55 0,81 4,98 Resultat pr. aksje før amortisering av merverdier (NOK) 1,90 1,14 6,33 Den positive utviklingen på slutten av 2013 har fortsatt inn i I tillegg til høyere aktivitet i annenhåndsmarkedet, opplever Oslo Børs VPS en fortsatt god interesse for notering og registrering av obligasjons- og sertifikatlån samt en økt interesse for notering av aksjer. Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i 1. kvartal 2013, er inntektene i kvartalet MNOK 32 eller 15% høyere enn i samme periode ifjor. Inntekter fra oppkjøpte selskaper (Burgundy, Fish Pool og Evolution) har økt med MNOK 3. Organisk vekst utgjør MNOK 29. Handels-, clearing og oppgjørsinntekter basert på handel på Oslo Børs har økt med MNOK 11, mens noterings- og registerinntekter og andre inntekter har økt med henholdsvis MNOK 16 og MNOK 3. Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 126 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 64 fra samme periode i Korrigert for avsetninger i forbindelse med oppkjøp av Burgundy (MNOK 59) og andre kostnadsøkende engangsposter som var MNOK 9 høyere i samme periode i fjor, har kostnadene økt med MNOK 4. Dette skyldes i stor grad kostnader direkte forbundet med høyere handelsvolum samt kostnader i forbindelse med teknologiske oppgraderinger. Amortisering av merverdier har økt med MNOK 1 som følge av amortisering av merverdier som oppstod ved kjøpet av Evolution i 3. kvartal Netto finansielle poster er i 1. kvartal på nivå med samme perioder i

3 Nordens raskest voksende markedsplass passerer 1000 lån Nordic ABM er Nordens raskest voksende markedsplass. I første uken av april 2014 ble lån nummer 1000 notert på Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner og sertifikater. De siste årene har det vært en kraftig vekst i antall noterte lån på Oslo Børs. I fjor ble det notert hele 337 nye obligasjon- og sertifikatlån på Nordic ABM, og hittil i år har 67 ulike låntakere hentet inn ny kapital gjennom 93 nye lån. Oslo Børs tilbyr to markedsplasser, Nordic ABM og Oslo Børs, for notering og handel av obligasjoner og sertifikater. Informasjonspliktregler og handelsregler er i hovedsak like på de to markedsplassene, mens Nordic ABM tilbyr en raskere og mindre omfattende noteringsprosess obligasjonslån og 423 sertifikatlån er registrert i VPS ved utgangen av kvartalet. Oslo Børs og LCH.Clearnet åpnet ny clearing-lenke 19. mars ble det åpnet for at aksjer og ETF-er som handles på Oslo Børs og Oslo Axess kan bli clearet gjennom LCH.Clearnet. Dette betyr at meglerhusene på Oslo Børs nå kan velge mellom clearinghus. Oslo Clearing introduserte clearing av aksjer i Nå kan medlemmene også velge LCH.Clearnet for clearing av aksjerelaterte produkter. Handel i aksjer, egenkapitalbevis og derivater på Oslo Børs og Oslo Axess cleares gjennom en sentral motpart også kalt clearinghus eller CCP (central counter party). Medlemmer som skal handle disse instrumentene på Oslo Børs' markedsplasser må derfor ha på plass egen løsning for clearing av sine handler. I praksis betyr clearing at den sentrale motparten går inn som motpart til både selger og kjøper og garanterer for oppgjøret mellom disse, samt leveranse av verdipapirer som er handlet. Salg av aksjer i Oslo Clearing ASA til SIX Group Endelig gjennomføring av salg av Oslo Clearing er planlagt til 2. mai Proforma resultattall for Oslo Børs VPS Holding som er utarbeidet med den forutsetning at Oslo Clearing gikk ut av konsernet i 2012 er inkludert i presentasjon for 1. kvartal Utsikter 2014 Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode. Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2014 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 470. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2013 i overkant av MNOK 440 (etter korreksjon for engangsposter og endringer i konsernsammensetning). Kjøpet av Burgundy medførte, utover inntektsføring av negativ goodwill på MNOK 84, inntekter i 2013 på MNOK 60. Inntekter fra Burgundy i 2014 forventes å utgjøre MNOK 8. 3

4 Oslo Børs Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i 1. kvartal 2013, er inntektene i kvartalet MNOK 18 eller 18% høyere enn i samme periode i fjor. Inntekter fra oppkjøpte selskaper (Burgundy og Fish Pool) er redusert med MNOK 1. Organisk vekst utgjør MNOK 19. Inntekter fra handel i aksjer, renter og derivater notert på Oslo Børs og Oslo Axess har økt med MNOK 7, mens inntekter fra førstehåndsmarkedet og andre inntekter har økt med henholdsvis MNOK 9 og MNOK 3. OBX-indeksen stod ved periodens slutt i 513,34 poeng, en økning på 1,9% i kvartalet. I løpet av 1. kvartal er to nye selskaper notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess. Syv selskaper er strøket fra notering. Totalt er 213 selskaper notert ved kvartalets slutt, hvorav 30 på Oslo Axess. Totalt antall obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs og Nordic ABM (Alternative Bond Market) var ved utgangen av kvartalet 1.613, en økning på 176 i forhold til samme periode i Kursnoteringsinntekter fra utstedere utgjør i 1. kvartal MNOK 23, opp MNOK 2 eller 12% sammenlignet med samme periode i Dokument- og opptaksinntekter utgjør i 1. kvartal MNOK 14, opp MNOK 7. Det ble i 1. kvartal omsatt aksjer, ETF-er og egenkapitalbevis for NOK 291 (210) mrd., en økning på 39% fra samme kvartal i Oslo Børs markedsandel i OBX var, etter egne beregninger, på i størrelsesorden 60% i både 1. kvartal 2014 og i samme periode i Ved utgangen av kvartalet hadde Oslo Børs 57 medlemmer, hvorav 18 lokale medlemmer og 39 fjernmedlemmer. Fish Pool har i 1. kvartal hatt en kontraktsomsetning på i alt tonn. Dette er en økning på 12% sammenlignet med samme periode i Den samlede aktiviteten i derivatmarkedet på Oslo Børs i 1. kvartal var, målt i antall omsatte kontrakter, ca 40% høyere enn i samme periode i Samlede handelsinntekter utgjør i kvartalet MNOK 42, opp fra MNOK 36 i samme periode i Inntekter fra Burgundy og Fish Pool inngår i handelsinntekter. Estimert antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca 2% høyere enn ved utgangen av samme periode i Antall profesjonelle brukere er tilnærmet uendret, mens private brukere har økt med 4%. Inntektene for 1. kvartal 2014 er på nivå med samme periode i Lønnskostnader og andre driftskostnader i 1. kvartal er MNOK 68 lavere enn i samme periode i Korrigert for avsetninger i forbindelse med oppkjøp av Burgundy i 1. kvartal 2013 (MNOK 59), omstillingskostnader i 1. kvartal 2013 (MNOK 6) og MNOK 7 i netto høyere ordinære driftskostnader i Burgundy og Fish Pool i 1. kvartal 2013, er kostnadene i 1. kvartal 2014 MNOK 3 høyere enn i samme periode i fjor. Dette skyldes i stor grad kostnader direkte forbundet med høyere handelsvolum samt kostnader i forbindelse med teknologiske oppgraderinger. Aksjer - omsetning i verdi Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Verdi (Nok mrd) 4

5 VPS VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Samlede inntekter i VPS var i 1. kvartal 2014 MNOK 114 (101), en økning på MNOK 13 eller 13% sammenlignet med samme periode i Registrerte verdipapirer innenfor utstederområdet viser en økning i antall registrerte obligasjonslån, men en reduksjon i antall registrerte aksjeselskaper sammenlignet med samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet var (1.194) aksjeselskaper og (2.142) obligasjonslån registrert i VPS. I 1. kvartal 2014 er inntektene fra utstederområdet økt med MNOK 6 eller 25% til MNOK 32. Markedsverdien av registrerte fond var ved utgangen av kvartalet på NOK 461 mrd (NOK 386 mrd), en økning på 19% sammenlignet med samme tidspunkt i Det ble gjennomført 1 million fondstransaksjoner i kvartalet, ned 19% fra samme periode i Inntektene i 1. kvartal er MNOK 4 høyere enn i samme periode i Evolution inngår i rapporteringsenheten VPS Fond. Evolution hadde i 1. kvartal 2014 inntekter på MNOK 4. Antall oppgjørstransaksjoner i 1. kvartal er økt med 17% sammenlignet med samme periode i Inntektene fra oppgjørsområdet i 1. kvartal er MNOK 2 eller 10% høyere enn i samme periode i Innen investorområdet var markedsverdiene ved utgangen av perioden 8% høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det var ved utgangen av kvartalet registrert 1,3 millioner konti totalt, en reduksjon på 14% sammenlignet med utgangen av 1. kvartal Inntektene fra investorområdet er på nivå med samme periode i 2013 (MNOK 31). Lønnskostnader og andre driftskostnader er i 1. kvartal MNOK 3 høyere enn i samme periode i Dette som følge av at Evolution i kvartalet har hatt kostnader på MNOK 3. Amortisering av merverdier er, som følge av amortisering av merverdier som oppstod ved kjøpet av Evolution, økt med MNOK 1 sammenlignet med 1. kvartal Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti og verdi av beholdninger i VPS Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q Transaksjoner (1000) VPS-konti (1000) Beholdning (NOK mrd) 5

6 Oslo Clearing Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 1. kvartal 2014 er MNOK 2 høyere enn i 1. kvartal Inntekter fra clearing av aksjer utgjorde MNOK 10, opp MNOK 1 fra samme periode i Inntekter fra sentral motpart for derivater utgjorde MNOK 3, opp MNOK 1 fra 1. kvartal Inntekter fra forvaltning av cash collateral fra medlemmer samt andre inntekter utgjorde i 1. kvartal MNOK 2, på nivå med samme periode i fjor. Lønnskostnader og andre driftskostnader er, sammenlignet med 1. kvartal 2013, økt med MNOK 2 som følge av kostnader forbundet med bytte av derivatclearingssystem i perioden. Det nye systemet ble satt i produksjon i februar Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge 100 prosent av Oslo Clearing til sveitsiske SIX Group. Salget forventes sluttført 2. mai Aksjer - omsatt verdi og antall transaksjoner Derivater - antall standardiserte kontrakter og omsetning i verdi Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Verdi (Nok mrd) Trans (1000) Kontrakter (1000) Omsetning (MNOK) 6

7 Oslo Market Solutions Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 1. kvartal er MNOK 2 høyere enn i samme periode i Oslo Market Solutions inntekter varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og løpende forvaltning. Lønnskostnader og andre driftskostnader er, som følge av økt aktivitet, noe høyere enn i samme periode i Se for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelder konsernet Oslo Børs VPS med mindre annet oppgis. Konsernet består av morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Tallene er ikke reviderte. 7

8 Resultat Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Resultat pr. aksje er beregnet med utgangspunkt i Periodens resultat. Driftsinntekter Driftskostnader Aktivering av interne ressurser Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftskostnader før aktivering av interne ressurser avskrivninger og amortiseringer Sum driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatteeffekt Totalresultat Minoritetens andel av resultatet Majoritetens andel av resultatet Resultat pr. aksje (NOK) 1,55 0,81 4,98 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,55 0,81 4,98 Resultat pr. aksje før amortisering merverdier (NOK) 1,90 1,14 6,33 8

9 Segmentinformasjon Konsernet Oslo Børs VPS Holding har fire rapporterbare segmenter; Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Disse er sammenfallende med datterselskaper med samme navn. Segmentinformasjonen er utarbeidet i henhold til IFRS 8. Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) % VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Øvrig og elimineringer Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Totale driftsinntekter Totale lønnskostnader og andre driftskostnader Totalt EBITDA Total aktivering av interne ressurser Totale av- og nedskrivninger Totale amortisering merverdier Totalt driftsresultat EBIT EBITDA= Driftsinntekter fratrukket lønns- og personalkostnader og andre driftskostnader 9

10 Balanse Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 124 ved utgangen av kvartalet. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 84 og andre kortsiktige fordringer, herunder forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter, MNOK 40. Markedsverdi av utestående derivatposisjoner utgjør MNOK 373. Oslo Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartsrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hver enkelt kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er balanseført som kortsiktig gjeld med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning det er adgang til motregning. Oslo Clearing er videre formell motpart i handler av aksjer, egenkapitalbevis og ETF-er på Oslo Børs. Den forpliktelse eller fordring som Oslo Clearing påtar seg som motpart i de tilfellene instrumenter ikke overføres motparten på oppgjørsdato, fremkommer i balansen med likviditetseffekt og motpost kortsiktig forpliktelse eller fordring. Medlemmene må stille sikkerhet til Oslo Clearing for å delta i oppgjøret. Medlemmene kan, etter at Oslo Clearing endret sin clearingmodell i september 2012, stille finansielle instrumenter eller likvide midler som sikkerhet. Likvide midler blir overført til Oslo Clearing. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 utgjorde dette MNOK Oslo Clearing forvalter disse midlene iht. fastsatt investeringspolicy. I balansen fremkommer midlene under bankinnskudd og finansielle anleggsmidler på eiendelssiden samt Cash collateral fra medlemmer på gjeldssiden. Likvidbeholdningen er på MNOK ved utgangen av perioden. Kortsiktig gjeld utgjorde ca. MNOK 336, hvorav forskuddsbetaling fra kunder og betalbar skatt utgjør henholdsvis MNOK 140 og MNOK 89. Anleggsmidler 31. mar. 31. mar. It-systemer Kunderelasjoner Konsesjoner Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Statskasseveksler og obligasjoner Andre finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Markedsverdi utestående derivatposisjoner Fordringer Statskasseveksler og obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatteforpliktelse Cash collateral fra medlemmer Markedsverdi utestående derivatposisjoner Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

11 Kontantstrøm Kontantstrømmen er satt opp i henhold til IAS 7. Konsernet hadde ved utgangen av 1. kvartal statskasseveksler og obligasjoner samt bankinnskudd på til sammen MNOK Mottatt cash collateral fra medlemmer var på samme tidspunkt MNOK Mottak av sikkerheter fra medlemmer av Oslo Clearing er fra og med 2012 klassifisert som investeringsaktiviteter. Konsernets finansinntekter er inkludert i investeringsaktiviteter og finansutgifter i finansieringsaktiviteter. Oslo Børs VPS Holding hadde i 1. kvartal en økning i kontantbeholdningen på MNOK 421. Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er påvirket av en økning i beholdningen av statskasseveksler og obligasjoner med MNOK 84, mens cash collateral fra medlemmer er økt med MNOK 330. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK Kontantstrømmer fra: - operasjonelle aktiviteter investeringsaktiviteter investeringer i systemer og driftsmidler kjøp av datterselskaper investeringer i statskasseveksler og obligasjoner mottatt cash collateral finansinntekter finansieringsaktiviteter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning ved periodens slutt Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 9,79 5,77 6,23 Statskasseveksler, obligasjoner og bankinnskudd mv Cash collateral fra medlemmer Netto etter cash collateral fra medlemmer Egenkapital Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av kvartalet MNOK og egenkapitalandelen var på 39%. Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utbytte Tilbakekjøp av egne aksjer Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte Endring minoriteter og øvrige endringer Egenkapital ved periodens slutt Egenkapitalandel 39 % 47 % 44 % 11

12 Aksjonærinformasjon Kursutvikling Oslo Børs VPS Holding ASA: Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs VPS Holding ASA for de siste fem årene. Totalt antall utstedte aksjer i selskapet er Det er i kvartalet omsatt ca. 2,1 millioner aksjer fra NOK 61,- til NOK 73,50. Siste registrerte omsetning i kvartalet var til NOK 73,50. Oslo Børs VPS Holding ASA 20 største aksjonærer pr. 28. april

13 Nøkkeltall Finansielle Resultat pr. aksje (NOK) 1,55 0,81 4,98 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,55 0,81 4,98 Resultat pr. aksje før amortisering merverdier (NOK) 1,90 1,14 6,33 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 9,79 5,77 6,23 Egenkapitalrentabilitet 18,8 % 9,5 % 15,4 % Totalkapitalrentabilitet 10,6 % 6,3 % 9,7 % Netto driftsmargin 35,4 % 14,8 % 28,1 % Operasjonelle OBX ved utgangen av perioden 513,34 434,21 503,58 Endring i perioden 1,9 % 5,8 % 22,7 % Antall transaksjoner - aksjer (1000) Omsetningsverdi aksjer (NOK mrd) Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall noterte selskaper Netto tilgang/avgang i perioden Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti i VPS (1000) Omsatte kontrakter derivater (1000) Omsetning derivater (NOK mill) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Resultat pr. aksje: Kontantstrøm pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabilitet Netto driftsmargin Periodens resultat/gjennomsnittlig antall aksjer Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter/gjennomsnittlig antall aksjer Periodens resultat (annualisert)/gjennomsnitt av bokført egenkapital gjennom året målt på månedlig basis Resultat før skatt (annualisert)/gjennomsnitt av sum eiendeler gjennom året målt på månedlig basis Driftsresultat/driftsinntekter Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Oslo, 30. april

14 OSLO BØRS VPS ASA Postboks 460 Sentrum 0105 Oslo Telefon:

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 221,8 (243,0) EBITDA

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Driftsinntekter MNOK 246,1 (231,1) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 110,4 (91,2) Driftsresultat MNOK 53,6 (52,9) Resultat MNOK 39,7 (38,8) Resultat pr. aksje

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal 2006 VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 4. kvartal Høy markedsaktivitet også i 4. kvartal Driftsinntektene økte til MNOK 120 (92,3) Resultatet etter skatt ble 41,1 MNOK (29,7) Resultat pr. aksje etter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 -

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014 Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 - Note 14 Immaterielle

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste

innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste ÅRSRAPPORT 2007 1 innhold 4 Oslo Børs VPS 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste 8 Virksomhetsbeskrivelse 9 Slik fungerer verdipapirmarkedet 10 Oslo Børs VPS strategi

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer